[PDF]    http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.49303

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 49, 323–334 (2009)


VARIATIONS OF CONCENTRATION OF AEROSOL PARTICLES (<10 μm) IN VILNIUS
D. Šopauskienė and D. Jasinevičienė
Institute of Physics, Savanorių 231, LT-02300 Vilnius, Lithuania
E-mail: daliasop@ktl.mii.lt

Received 19 March 2009; revised 21 May 2009; accepted 18 June 2009

Long-term observations of atmospheric constituents such as particulate matter (PM) are increasingly important in evaluating their adverse effects on human health and climate. Time series (2005–2007) of the hourly mass concentrations of PM10 recorded at three air quality monitoring (AQM) sites characterized by a different exposure to traffic emissions in Vilnius city have been used for the investigation of spatial and temporal variations as well as the input of pollutants to PM10 levels by long-range transport of air masses. The distribution plots of PM10 24-h mean mass concentrations showed a unimodal lognormal distribution with the mode centered on 34.4, 21.6, and 19.9 μμg/m3, respectively, at the trafc-exposed (Žirmūnai), semi-urban (Senamiestis), and urban background (Lazdynai) sites. The difference between traffic-exposed and urban background data indicates average concentration increment of 12.5 μμg/m3 of PM10. Site-specific, clear diurnal and seasonal fluctuations were observed for PM10 concentrations at all AQM sites. Two major pollution episodes when PM10 24-h mean exceeded 50 μμg/m3 were differentiated. The first one (25 April – 15 May 2006) was characterized by the long-range transport of pollutants emitted by biomass burning in southeastern Europe. In the second episode (9–17 January 2009), high levels of PM10 were determined, tracing the polluted air mass transport from southwestern Europe where large combustion plants are responsible for two thirds of the European Union (EU) total sulphur emissions.
Keywords: PM10, mass concentration, statistical analysis, intraurban uniformity, long-range transport, air mass backward trajectories
PACS: 92.60.Mt, 92.60.Sz, 92.20.Bk


AEROZOLIO DALELIŲ (<10 μm) KONCENTRACIJOS VILNIUJE KAITA
D. Šopauskienė, D. Jasinevičienė
Fizikos institutas, Vilnius, Lietuva

Per pastaruosius kelis dešimtmečius pastebimai didėja mokslinių publikacijų, kuriose įvairiais aspektais pateikiami duomenys apie atmosferos aerozolio daleles [5, 6]. Dėl savo fizinių ir cheminių savybių įvairovės jos tiesiogiai veikia daugelį atmosferos procesų, tuo pačiu globalų ir regiono klimatą [4]. Be to, nustatytas ryšys tarp aerozolio dalelių koncentracijos ir žmonių sergamumo bei mirtingumo, ypač urbanizuotuose rajonuose [2]. Aerozolio dalelių savybės ir koncentracija kinta laike ir erdvėje priklausomai nuo jų emisijos šaltinių tipo, stiprio ir geografinės vietos. Taigi, įvairiais aspektais vykdomi aerozolio dalelių tyrimai skirtingose pasaulio vietose yra labai aktualūs ir dažnai įjungiami į įvairių pasaulinių programų sudėtį [19, 24, 25]. Pagrindinis šio darbo tikslas buvo nustatyti aerozolio dalelių, kurių skersmuo yra mažesnis nei 10 μm, masės koncentracijos erdvinės sklaidos Vilniaus mieste ypatumus, paros ir sezoninę jos kaitą bei įvertinti toli esančių taršos šaltinių poveikį. Trijų oro kokybės tyrimų stočių Vilniuje aerozolio dalelių masės koncentracijos duomenys paimti iš Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapio [13]. Pasirinktose stotyse nenutrūkstamai matuojamos ore aerozolio dalelių koncentracijos: esant intensyviam transporto eismui Kareivių gatvėje (Žirmūnuose), gausiai žmonių lankomame ir tankiai gyvenamame rajone (Senamiestyje) ir atokiau nuo intensyvaus transporto eismo gatvių bei stacionarių taršos šaltinių esančiame gyvenamajame rajone (Lazdynuose).
Atlikus statistinę 2005–2007 m. aerozolio dalelių 24 val. (t. y. paros) vidutinių masės koncentracijų analizę, nustatyta, kad visose trijose oro kokybės tyrimo vietose gautus duomenis gerai aprašo lognormalinis pasiskirstymas, turintis tik po vieną modą, kuri Žirmūnuose, Senamiestyje ir Lazdynuose atitinkamai yra 34,4, 21,6 ir 19,9 μg/m3. Dideli koreliacijos koeficientai (0,71 < r < 0,82) su patikimumu p > 0,99, gauti lyginant aerozolio dalelių koncentracijas dviejose jų matavimo stotyse (2 pav.), rodo gana vienodą jų paros vidutinių koncentracijų eigą ir tai, kad aerozolio dalelių koncentracijas lemia tie patys taršos šaltiniai (lokalinė teršalų emisija bei jų pernaša iš tolimesnių regionų). Tačiau Žirmūnuose 12,5 μg/m3 vidutiniškai didesnės nei Lazdynuose ir Senamiestyje (2(a, b) pav.) aerozolio dalelių koncentracijos rodo vietinio taršos šaltinio (autotransporto) įtaką. Lazdynuose matuojamos aerozolio dalelių koncentracijos gali būti traktuojamos kaip Vilniaus miesto foninės koncentracijos. Visose matavimo stotyse aerozolio dalelių koncentracijos turėjo ir paros, ir sezoninį sandą. Didesnės koncentracijos buvo būdingos laikotarpiui nuo vasario iki gegužės mėn., o mažiausios – vasarą.
Nagrinėjant dviejose stotyse vienu metu stebėtus du (5 ir 6 pav.) didelių aerozolio dalelių koncentracijų (>50,0 μg/m3) atvejus ir analizei panaudojus atgalines oro masių pernašos į Vilnių trajektorijas, nustatyta, kad aerozolio dalelių dideles koncentracijas lėmė teršalai, atnešti iš pietrytinės ir pietvakarinės Europos emisijos šaltinių.


References / Nuorodos


[1] G. Hoek, B. Brunekreef, S. Goldbohm, P. Fischer, and P.A. van den Brandt, Association between mortality and indicators of traffic-related air pollution in the Netherlands: A cohort study, Lancet 360, 1203–1209 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11280-3
[2] S. Vedal, M. Brauer, R. White, and J. Petkau, Air pollution and daily mortality in a city with low levels of pollution, Environ. Health Persp. 111, 45–51 (2003),
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.5276
[3] S.M. Kreidenweis, C. Walcek, G. Feingold, W. Gong, M.Z. Jacobson, C.H. Kim, X. Liu, J. Penner, A. Nenes, and J.H. Seinfeld, Modification of aerosol mass and size distribution due to aqueous-phase SO2 oxidation in clouds: Comparisons of several models, J. Geophys. Res. Atmos. 108(D7), 4213 (2003),
http://dx.doi.org/10.1029/2002JD002697
[4] D.A. Hegg, D.S. Covert, H. Jonsson, D. Khelif, and C.A. Friehe, Observations of the impact of cloud processing on aerosol light scattering efficiency, Tellus B 56, 285–293 (2004),
http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0889.2004.00099.x
[5] J.P. Putaud, F. Raes, R. van Dingenen, E. Brüggemann, M.C. Facchini, S. Decesari, S. Fuzzi, R. Gehrig, C. Hüglin, P. Laj, G. Lorbeer, W. Maenhaut, N. Mihalopoulos, K. Müller, X. Querol, S. Rodriguez, J. Schneider, G. Spindler, H. ten Brink, K. Tørseth, and A. Wiedensohler, A European aerosol phenomenology-2: chemical characteristics of particulate matter at kerbside, urban, rural and background sites in Europe, Atmos. Environ. 38, 2579–2595 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.01.041
[6] R. van Dingenen, F. Raes, J-P. Putaud, U. Baltensperger, A. Charron, M.C. Facchini, S. Decesari, S. Fuzzi, R. Gehrig, H-C. Hansson, R.M. Harrison, C. Hüglin, A.M. Jones, P. Laj, G. Lorbeer, W. Maenhaut, F. Palmgren, X. Querol, S. Rodriguez, J. Schneider, H. ten Brink, P. Tunved, K. Tørseth, B. Wehner, E. Weingartner, A. Wiedensohler, and P. Wåhlin, A European aerosol phenomenology-1: physical characteristics of particulate matter at kerbside, urban, rural and background sites in Europe, Atmos. Environ. 38, 2561–2577 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.01.040
[7] European Union, 1999. Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999. Relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air, European Union Official Journal L163, 29/06/ 41–60 (1999),
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.1999.163.01.0041.01.ENG
[8] A. Milukaite and V. Morkunas, Variations in concentration of soot, total suspended particulates and organic admixtures in the air at the crossroads, Environ. Chem. Phys. 21(3–4), 66–71 (1999)
[9] M. Zickus, K. Kvietkus, A. Marsalka, and V. Auguliene, An investigation of meteorological effects on urban air quality using carbon monoxide measurement results in the Vilnius city, Atmos. Phys. 18(2), 17–24 (1996)
[10] K. Kvietkus, Air pollution tendencies in Vilnius city, Environ. Chem. Phys. 21(3–4), 72–77 (1999)
[11] Lithuanian Informative Inventory Report 2006,
http://aaa.am.lt
[12] S. Larssen, R. Sluyter, and C. Helmis, Criteria for EUROAIRNET, the EEA air quality monitoring and information network (1999),
http://reports.eea.eu.int/TEC12/en
[13] Air monitoring data (2005–2007),
http://gamta.lt
[14] P. Vaitiekūnas and R. Banaitytė, Modeling of motor transport exhaust pollutant dispersion, J. Environ. Eng. Landsc. Manag. XV(1), 39–46 (2007)
[15] J. Sakalys, K. Kvietkus, D. Ceburnis, and D. Valiulis, The method of determination of heavy metals background concentration in the moss, Environ. Chem. Phys. 26, 109–117 (2004)
[16] R.R. Draxler and G.D. Rolph, HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) (NOAA Air Resources Laboratory, Silver Spring, MD, 2003). Model access via NOAA ARL READY website,
http://www.arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html
[17] B. Rumburg, R. Alldredge, and C. Claiborn, Statistical distributions of particulate matter and the error associated with sampling frequency, Atmos. Environ. 35(16), 2907–2920 (2001),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00554-9
[18] A.S. Kao and S.K. Friedlander, Frequency distributions of PM10 chemical components and their sources, Environ. Sci. Technol. 29, 19–28 (1995),
http://dx.doi.org/10.1021/es00001a003
[19] B. Gomiscek, A. Frank, H. Puxbaum, S. Stopper, O. Preening and H. Hauck, Case study analysis of PM burden at the urban and rural site during the AUPHEPproject, Atmos. Environ. 38, 3917–3934 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.03.033
[20] P. Anttila and T. Salmi, Characterizing temporal and spatial patterns of urban PM10 using six years of Finnish monitoring data, Boreal Environ. Res. 11, 463–479 (2006)
[21] C.H. Monn, O. Braendli, G. Schaeppi, Ch. Schindler, U. Ackerman-Liebrich, and Ph. Leuenberger, SAPALDIA Team1995, Particulate matter <10 μμm (PM10) and total suspended particulate (TSP) in urban, rural and alpine air in Switzerland, Atmos. Environ. 29, 2565–2573,
http://dx.doi.org/10.1016/1352-2310(95)94999-U
[22] M. Roosli, G. Theis, N. Kunzli, J. Staehelin, P. Mathys, L. Oglesby, M. Camenzind, and Ch. Braun-Fahrlander, Temporal and spatial variation of the chemical composition of PM10 at urban and rural sites in the Basel area, Switzerland, Atmos. Environ. 35, 3701–3713 (2001),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00511-2
[23] R. Gehrig and B. Buchmann, Characterizing seasonal variations and spatial distribution of ambient PM10 and PM2.5 concentrations based on long-term Swiss monitoring data, Atmos. Environ. 37, 2571–2580 (2003),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(03)00221-8
[24] D. Houthuijs, O. Breugelmans, G. Hoek, E. Vaskovi, E. Mihalikova, J.S. Pastuszka, V. Jirik, S. Sachelarescu, D. Lolova, K. Meliefste, E. Uzunova, C. Marinescu, J. Volf, F. de Leeuw, H. van de Wiel, T. Fletcher, E. Lebret, and B. Brunekreef, PM10 and PM2.5 concentrations in Central and Eastern Europe: results from the Cesar study, Atmos. Environ. 35, 2757–2771 (2001),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(01)00123-6
[25] X. Querol, A. Alastuey, C.R. Ruiz, B. Artinano, H.C. Hansson, R.M. Harrison, E. Buringh, H.M. ten Brink, M. Lutz, P. Bruckmann, P. Straehl, and J. Schneider, Speciation and origin of PM10 and PM2.5 in selected European cities, Atmos. Environ. 38, 6547–6555 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.08.037
[26] G.M. Marcazzan, S. Vaccaro, G. Valli, and R. Vecchi, Characterisation of PM10 and PM2.5 particulate matter in the ambient air of Milan (Italy), Atmos. Environ. 35, 4639–4650 (2001),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(01)00124-8
[27] B. Wojas and C. Almquist, Mass concentrations and metals speciation of PM2.5, PM10 and total suspended solids in Oxford, Ohio and comparison with those from metropolitan sites in the Greater Cincinnati region, Atmos. Environ. 41, 9064–9078 (2007),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.08.010
[28] J.G. Wilson, S. Kingham, J. Pearce, and A.P. Sturman, A review of intraurban variations in particulate air pollution: Implications for epidemiological research, Atmos. Environ. 39, 6444–6462 (2005),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.07.030
[29] J.L. Adgate, G. Ramachandran, G.C. Pratt, L.A. Waller, and K. Sexton, Spatial and temporal variability in outdoor, indoor, and personal PM2.5 exposure, Atmos. Environ. 36, 3255–3265 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00326-6
[30] B. Wehner, W. Birmili, T. Gnuak, and A. Wiedensohler, Particle number size distributions in a street canyon and their transformation into the urban-air background: measurements and a simple model study, Atmos. Environ. 36, 2215–2223 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00174-7
[31] A. Kristensson, C. Johansson, R. Westerholm, E. Swietlicki, L. Gidhagen, U. Wideqvist, and V. Vesely, Real-world traffic factors of gases and particles measured in a road tunnel in Stockholm, Sweden, Atmos. Environ. 38, 657–673 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2003.10.030
[32] D.P. Connell, J.A. Withum, S.E. Winter, R.M. Statnick, and R.A. Bilonick, The Steubenville comprehensive air monitoring program (SCAMP): Associations among fine particulate matter, co-pollutants, and meteorological conditions, J. Air Waste Manag. Assoc. 55, 481–496 (2005),
http://dx.doi.org/10.1080/10473289.2005.10464631
[33] L. Giglio, G.R. van der Werf, J.T. Randerson, G.J. Collatz, and P.S. Kasibhatala, Global estimation of burned area using MODIS active fire observations, Atmos. Chem. Phys. 6, 957–974 (2006),
http://dx.doi.org/10.5194/acp-6-957-2006
[34] L. Giglio, MODIS Collection 4 Active Fire Product User's Guide, Version 2.3 (Science Systems and Applications, Inc., 2007),
http://www.fao.org/
[35] A. Stohl, T. Berg, J.F. Burkhart, A.M. Fjaeraa, C. Forster, A. Herber, O. Hov, C. Lunder, W.W. McMillan, S. Oltmans, M. Shiobara, D. Simpson, S. Solberg, K. Stebel, J. Strom, K. Torseth, R. Treffeisen, K. Virkkunen, and K.E. Yttri, Arctic smoke – record high air pollution levels in the European Arctic due to agricultural fires in eastern Europe in spring 2006, Atmos. Chem. Phys. 7, 511–534 (2007),
http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-511-2007
[36] J.V. Niemia, S. Saarikoski, M. Aurela, H. Tervahattu, R. Hillamo, D.L. Westphal, P. Aarnio, T. Koskentalo, U. Makkonen, H. Vehkamaki, and M. Kulmala, Long-range transport episodes of fine particles in southern Finland during 1999–2007, Atmos. Environ. 43, 1255–1264 (2009),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.11.022
[37] S. Saarikoski, M. Sillanpaa, M. Sofiev, H. Timonen, K. Saarnio, K. Teinila, A. Karppinen, J. Kukkonen, and R. Hillamo, Chemical composition of aerosols during a major biomass burning episode over northern Europe in spring 2006: Experimental and modelling assessments, Atmos. Environ. 41, 3577–3589 (2007),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.12.053
[38] C. Witham and A. Manning, Impacts of Russian biomass burning on UK air quality, Atmos. Environ. 41, 8075–8090 (2007),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.06.058
[39] Ch. Ågren, Coal-fired power plants still heavy polluters, Acid News 1, March 2009, 16–17,
http://www.airclim.org/acidnews/2009/AN1-09/coal-fired-power-plants-still-heavy-polluters
[40] D. Šopauskienė and D. Jasinevičienė, Time series and trends in atmospheric concentrations of sulphur and nitrogen dioxides in Lithuania in 1981–2001, Environ. Chem. Phys. 26(3), 100–108 (2004)
[41] D. Šopauskienė and D. Jasinevičienė, Changes in precipitation chemistry in Lithuania for 1981–2004, J. Environ. Monit. 8, 347–352 (2006),
http://dx.doi.org/10.1039/b516877e