2010 metai | 2011 | 2012 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 51, No. 1 (2011)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

An explicit basis of lowering operators for irreducible representations of unitary groups
D.S. Sage and L. Smolinsky 5 More in a new window/tab

Atoms and molecules QED corrections for the valence electron in heavy and super-heavy atoms
I.A. Goydenko and Yu.Yu. Dmitriev 19 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Microwave detection at metal–high-Tc superconducting ceramics point contact
K. Repšas, A. Laurinavičius, A.-R. Vaškevičius, and F. Anisimovas 25 More in a new window/tab

Investigations of intermolecular interactions between 2-methoxyethanol and nitrobenzene through dielectric relaxation study
S.B. Sayyad, P.B. Undre, P. Yannewar, S.S. Patil, P.W. Khirade, and S.C. Mehrotra 29 More in a new window/tab

Dielectric relaxation of dihydric alcohol–1,4-dioxane mixtures using time domain technique
M.N. Shinde, R.B. Talware, and A.C. Kumbharkhane 39 More in a new window/tab

Electrical properties of nonstoichiometric In2O3-x thin films
V. Pyragas, V. Lisauskas, K. Šliužienė, and B. Vengalis 47 More in a new window/tab

Control of two-dimensional electron spin by an abrupt change of physical parameters of a quantum well
A. Dargys 53 More in a new window/tab

Environmental physics

Characterization of aerosol sources at urban and background sites in Lithuania
K. Kvietkus, J. Šakalys, I. Rimšelytė, J. Ovadnevaitė, V. Remeikis, and V. Špakauskas 65 More in a new window/tab

Distribution of artificial radionuclides in the Baltic seaside environment
R. Druteikienė, R. Morkūnienė, and B. Lukšienė 75 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Žeminančiųjų operatorių, skirtų unitarinių grupių neredukuotiniams atvaizdams, išreikštinė bazė
D.S. Sage, L. Smolinsky 5 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Kvantinės elektrodinamikos pataisos sunkių ir ypač sunkių atomų valentiniam elektronui
I.A. Goydenko, Yu.Yu. Dmitriev 19 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Mikrobangų detektavimas taškiniame metalo ir aukštatemperatūrės superlaidžiosios keramikos kontakte
K. Repšas, A. Laurinavičius, A.R. Vaškevičius, F. Anisimovas 25 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpmolekulinių 2-metoksietanolio ir nitrobenzeno sąveikų tyrimas, matuojant dielektrinę relaksaciją
S.B. Sayyad, P.B. Undre, P. Yannewar, S.S. Patil, P.W. Khirade, S.C. Mehrotra 29 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dihidroalkoholio ir 1,4-dioksano junginių dielektrinės relaksacijos tyrimas laikine reflektometrija
M.N. Shinde, R.B. Talware, A.C. Kumbharkhane 39 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plonųjų nestechiometrinių In2O3-x sluoksnių elektrinės savybės
V. Pyragas, V. Lisauskas, K. Šliužienė, B. Vengalis 47 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dvimačio elektrono sukinio valdymas kvantiniame šulinyje naudojant staigų fizikinių parametrų pasikeitimą
A. Dargys 53 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Aerozolio dalelių šaltinių apibūdinimas miesto ir foninėse vietovėse Lietuvoje
K. Kvietkus, J. Šakalys, I. Rimšelytė, J. Ovadnevaitė, V. Remeikis, V. Špakauskas 65 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dirbtinių radionuklidų pasiskirstymas Baltijos pajūryje
R. Druteikienė, R. Morkūnienė, B. Lukšienė 75 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 51, No. 2 (2011)

CONTENTS

Obituary

Zenonas Rokus Rudzikas (1940–2011)
Editorial Board 87
Farewell
L. Smentek 89 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

Simulation of thermal conversion of solid fuel by the discrete particle method
B. Peters, A. Džiugys, and R. Navakas 91 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Parallelism between charge redistribution and delocalization. Applications to organic reactions
V. Gineitytė 107 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Dependence of Z-scan measurements on the spatiotemporal pulse parameters
N. Slavinskis, E. Murauskas, and A.S. Dement'ev 127 More in a new window/tab

Multibeam pumping of OPA by radiation of fibre amplifiers
D. Kezys, M. Gecevičius, A. Piskarskas, V. Pyragaitė, V. Smilgevičius, and A. Stabinis 137 More in a new window/tab

Semiconductors

Sensitivity improvement in porous silicon microwave detector
E. Shatkovskis, J. Stupakova, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, and R. Mitkevičius 143 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Dielectric studies on binary mixtures of formamide with ethanolamine using the time domain technique
P.B. Undre, P.W. Khirade, S.B. Jagdale, S.N. Helambe, and S.C. Mehrotra 147 More in a new window/tab

Environmental physics

Influence of aerosol particle concentration on volumetric activities of indoor radon progeny
D. Jasaitis and A. Girgždys 155 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Spectroscopic investigations of CdTe quantum dot stability in different aqueous media
V. Kulvietis, G. Streckytė, and R. Rotomskis 163 More in a new window/tab

TURINYS

Atminimui

Zenonas Rokus Rudzikas (1940–2011)
Redaktorių kolegija 87
Sudie
L. Smentek 89 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Kietojo kuro šiluminių virsmų modeliavimas taikant diskrečiųjų dalelių metodą
B. Peters, A. Džiugys, R. Navakas 91 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Krūvio persiskirstymo ir delokalizacijos tarpusavio atitikimas ir jo taikymai organinėms reakcijoms tirti
V. Gineitytė 107 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Z skenavimo matavimų priklausomybė nuo erdvinių ir laikinių impulsų parametrų
N. Slavinskis, E. Murauskas, A.S. Dementjev 127 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Daugiapluoštis optinio parametrinio stiprintuvo kaupinimas šviesolaidinių stiprintuvų spinduliuote
D. Kezys, M. Gecevičius, A. Piskarskas, V. Pyragaitė, V. Smilgevičius, A. Stabinis 137 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Jautrio gerinimas akytojo silicio mikrobangų detektoriuje
E. Šatkovskis, J. Stupakova, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, R. Mitkevičius 143 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Dvinarių formamido ir etanolamino mišinių dielektrinis tyrimas laikinės reflektometrijos metodu
P.B. Undre, P.W. Khirade, S.B. Jagdale, S.N. Helambe, S.C. Mehrotra 147 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Aerozolio dalelių koncentracijos įtaka radono skilimo produktų tūriniam aktyvumui patalpose
D. Jasaitis, A. Girgždys 155 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

CdTe kvantinių taškų stabilumo vandeninėse terpėse spektroskopiniai tyrimai
V. Kulvietis, G. Streckytė, R. Rotomskis 163 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 51, No. 3 (2011)

CONTENTS

Review

Ultraviolet light emitting diodes
G. Tamulaitis 177 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

A note on recursive calculations of particular 9j coefficients
J.-C. Pain 194 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Closing of Coster–Kronig transitions and variation of fluorescence and Auger yields in isonuclear sequence of tungsten
S. Kučas and R. Karazija 199 More in a new window/tab

UV spectral features of poly(propylene imine) dendrimers
M. Franckevičius, J. Tamulienė, J. Babonas, I. Šimkienė, L. Rastenienė, A. Kulbickas, A. Iržikevičius, and R. Vaišnoras 207 More in a new window/tab

1H and 13C NMR study of phase transition and molecular motion in ionic liquids forming lyotropic liquid-crystalline ionogels
V. Balevičius, L. Džiaugys, F. Kuliešius, and A. Maršalka 212 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Generation of tunable infrared femtosecond pulses via parametric visible-to-infrared frequency conversion
J. Darginavičius, E. Rubino, G. Tamošauskas, D. Faccio, G. Valiulis, P. Di Trapani, A. Piskarskas, and A. Dubietis 221 More in a new window/tab

Semiconductors

Fluence dependent variations of barrier charging and generation currents in neutron and proton irradiated Si particle detectors
E. Gaubas, T. Čeponis, S. Sakalauskas, A. Uleckas, and A. Velička 230 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Fabrication influence on the surface morphology and structure of vapour etched porous silicon
S. Mockevičienė, D. Adlienė, I. Prosyčevas, J. Kundrotas, A. Čerškus, and A. Baltušnikas 237 More in a new window/tab

Generation of metal nanoparticles by laser ablation
V. Dudoitis, V. Ulevičius, G. Račiukaitis, N. Špirkauskaitė, and K. Plauškaitė 248 More in a new window/tab

TURINYS

Apžvalga

Ultravioletiniai šviestukai
G. Tamulaitis 177 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Dėl kai kurių 9j koeficientų rekurentinio skaičiavimo
J.-C. Pain 194 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Costerio ir Kronigo šuolių draudimas ir fluorescencijos bei Auger išeigos volframo izobranduolinėje sekoje
S. Kučas, R. Karazija 199 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Poli(propileno-imino) dendrimerų UV spektrų savybės
M. Franckevičius, J. Tamulienė, J. Babonas, I. Šimkienė, L. Rastenienė, A. Kulbickas, A. Iržikevičius, R. Vaišnoras 207 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Joninių skysčių, formuojančių liotropinius skystakristalinius jonogelius, fazinių virsmų ir molekulinių judesių tyrimas 1H ir 13C BMR spektrometrijos metodu
V. Balevičius, L. Džiaugys, F. Kuliešius, A. Maršalka 212 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Derinamo dažnio infraraudonųjų femtosekundinių impulsų generavimas parametriškai keičiant regimosios spinduliuotės dažnį
J. Darginavičius, E. Rubino, G. Tamošauskas, D. Faccio, G. Valiulis, P. Di Trapani, A. Piskarskas, A. Dubietis 221 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Barjerinės talpos ir generacinės srovės kitimai neutronais ir protonais apšvitintuose Si dalelių detektoriuose
E. Gaubas, T. Čeponis, S. Sakalauskas, A. Uleckas, A. Velička 230 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Ėsdinimo garų fazėje įtaka formuojamo porėtojo silicio paviršiaus morfologijai ir sandarai
S. Mockevičienė, D. Adlienė, I. Prosyčevas, J. Kundrotas, A. Čerškus, A. Baltušnikas 237 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Metalų nanodalelių generavimas lazerine abliacija
V. Dudoitis, V. Ulevičius, G. Račiukaitis, N. Špirkauskaitė, K. Plauškaitė 248 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 51, No. 4 (2011)

CONTENTS

Ferroelectrics and superconductors

Dielectric properties of Pb(Fe1/2Ta1/2)O3 ceramics over 70–300 K temperature range
K. Bormanis, A. Kalvane, A.I. Burkhanov, and A.M. Serezhkin 265 More in a new window/tab

Semiconductors

Electron transport in modulation-doped InAlAs/InGaAs/InAlAs and AlGaAs/InGaAs/AlGaAs heterostructures
J. Požela, K. Požela, V. Jucienė, A. Sužiedėlis, N. Žurauskienė, and A.S. Shkolnik 270 More in a new window/tab

InAlGaN laser diodes grown by plasma assisted molecular beam epitaxy
C. Skierbiszewski, M. Siekacz, H. Turski, M. Sawicka, A. Feduniewicz-Żmuda, P. Perlin, T. Suski, Z. Wasilewski, I. Grzegory, and S. Porowski 276 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Nanoscale modification of dielectrics under ultrashort laser pulses action on the nanoparticle-at-the-substrate system
V.L. Komolov 283 More in a new window/tab

Enhanced light emission in nanostructures
J. Kundrotas, A. Čerškus, V. Nargelienė, A. Sužiedėlis, S. Ašmontas, J. Gradauskas, A. Johannessen, and E. Johannessen 292 More in a new window/tab

Optical resistance and spectral properties of anti-reflective coatings deposited on LBO crystals by ion beam sputtering
G. Abromavičius, R. Buzelis, R. Drazdys, K. Juškevičius, S. Kičas, T. Tolenis, J. Mirauskas, M. Ščiuka, V. Sirutkaitis, and A. Melninkaitis 303 More in a new window/tab

Growth, properties and sensor applications of low temperature grown ZnO nanorods
T. Serevičius and S. Juršėnas 309 More in a new window/tab

Dielectric dispersion in 1,2-diaminopropane–dimethylaminoethanol mixtures as a function of composition and temperature
P. Undre and P.W. Khirade 313 More in a new window/tab

Investigation of 2D plasma resonances in HEMTs by using electro-optical sampling technique
J. Torres, L. Varani, F. Teppe, W. Knap, S. Boubanga-Tombet, T. Otsuji, P. Shiktorov, E. Starikov, and V. Gružinskis 324 More in a new window/tab

Photoluminescence characterisation of GaAs/AlGaAs structures designed for microwave and terahertz detectors
A. Čerškus, J. Kundrotas, V. Nargelienė, A. Sužiedėlis, S. Ašmontas, J. Gradauskas, A. Johannessen, and E. Johannessen 330 More in a new window/tab

Application of Gröbner basis in calculation of wave functions in nanostructures
A. Dargys and A. Acus 335 More in a new window/tab

Infrared reflectance of GaP nanorods
M. Treideris, I. Šimkienė, I. Kašalynas, A. Selskis, and G.J. Babonas 341 More in a new window/tab

Deep level contribution to the carrier generation and recombination in high resistivity Si irradiated by neutrons
J. Vaitkus, R. Bondzinskas, V. Kažukauskas, P. Malinovskis, A. Mekys, G. Mockevičius, J. Storasta, N. Vainorius, and E. Žąsinas 345 More in a new window/tab

Carrier drift and diffusion characteristics of Si particle detectors measured in situ during 8 MeV proton irradiation
E. Gaubas, T. Čeponis, J. Vaitkus, and J. Raisanen 351 More in a new window/tab

Environmental physics

Trends of atmospheric heavy metal deposition in Lithuania
K. Kvietkus, J. Šakalys, and D. Valiulis 359 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Time-resolved fluorescence spectroscopy of  the heart tissues
J. Venius, S. Bagdonas, E. Žurauskas, and R. Rotomskis 370 More in a new window/tab

TURINYS

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Pb(Fe1/2Ta1/2)O3 keramikos dielektrinės savybės esant 70–300 K temperatūrai
K. Bormanis, A. Kalvane, A.I. Burkhanov, A.M. Serezhkin 265 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Elektronų pernaša moduliuotai legiruotuose InAlAs/InGaAs/InAlAs ir AlGaAs/InGaAs/AlGaAs dariniuose
J. Požela, K. Požela, V. Jucienė, A. Sužiedėlis, N. Žurauskienė, A.S. Shkolnik 270 Daugiau – naujame lange/kortelėje

InAlGaN lazeriniai diodai, auginami plazma papildomo molekulinio spindulio epitaksijos būdu
C. Skierbiszewski, M. Siekacz, H. Turski, M. Sawicka, A. Feduniewicz-Żmuda, P. Perlin, T. Suski, Z. Wasilewski, I. Grzegory, S. Porowski 276 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Dielektrikų keitimas nanomastu, veikiant „nanodalelės paviršiuje“ sistemą ultratrumpais lazerio impulsais
V.L. Komolov 283 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Šviesos emisijos sustiprėjimas nanodariniuose
J. Kundrotas, A. Čerškus, V. Nargelienė, A. Sužiedėlis, S. Ašmontas, J. Gradauskas, A. Johannessen, E. Johannessen 292 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Jonpluoščio dulkinimo būdu suformuotų skaidrinančių dangų ant LBO kristalų spektrinės savybės ir jų atsparumas lazerio spinduliuotei
G. Abromavičius, R. Buzelis, R. Drazdys, K. Juškevičius, S. Kičas, T. Tolenis, J. Mirauskas, M. Ščiuka, V. Sirutkaitis, A. Melninkaitis 303 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Žematemperatūriu būdu užaugintų ZnO nanostrypelių savybės bei taikymas jutikliams
T. Serevičius, S. Juršėnas 309 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dielektrinė dispersija 1,2-diaminopropano ir dimetilaminoetanolio mišiniuose, priklausanti nuo sudėties ir temperatūros
P. Undre, P.W. Khirade 313 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dvimatės plazmos rezonansų didelio elektronų judrio tranzistoriuose tyrimas, taikant elektrooptinės atrankos metodą
J. Torres, L. Varani, F. Teppe, W. Knap, S. Boubanga-Tombet, T. Otsuji, P. Shiktorov, E. Starikov, V. Gružinskis 324 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mikrobangų ir terahercų detektoriams skirtų GaAs/AlGaAs darinių fotoliuminescencijos apibūdinimas
A. Čerškus, J. Kundrotas, V. Nargelienė, A. Sužiedėlis, S. Ašmontas, J. Gradauskas, A. Johannessen, E. Johannessen 330 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Groebnerio bazės taikymas nanodarinių banginių funkcijų skaičiavimuose
A. Dargys, A. Acus 335 Daugiau – naujame lange/kortelėje

GaP nanostrypelių infraraudonasis atspindys
M. Treideris, I. Šimkienė, I. Kašalynas, A. Selskis, G.J. Babonas 341 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Giliųjų centrų įtaka krūvininkų generacijai ir rekombinacijai neutronais apšvitintame didelės specifinės varžos silicyje
J. Vaitkus, R. Bondzinskas, V. Kažukauskas, P. Malinovskis, A. Mekys, G. Mockevičius, J. Storasta, N. Vainorius, E. Žąsinas 345 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininkų dreifo ir difuzijos Si dalelių detektoriuose charakteristikos, išmatuotos 8 MeV protonų apšvitos metu
E. Gaubas, T. Čeponis, J. Vaitkus, J. Raisanen 351 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Sunkiųjų metalų nusėdimo iš atmosferos tendencijos Lietuvoje
K. Kvietkus, J. Šakalys, D. Valiulis 359 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Širdies audinių tyrimai fluorescencine laikinės skyros spektroskopija
J. Venius, S. Bagdonas, E. Žurauskas, R. Rotomskis 370 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2010 metai | 2011 | 2012 metai | Kiti