2011 metai | 2012 | 2013 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 52, No. 1 (2012)

CONTENTS

Electrodynamics and wave processes

Interaction of semiconductor sample with TE10 mode in double ridged waveguide
Ž. Kancleris and P. Ragulis 1    More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Recording of holographic gratings and their coherent self-enhancement in an a-As2S3 film with a minimum light intensity modulation
A. Ozols, P. Augustovs, and D. Saharov 10    More in a new window/tab

Evaluation of effective area of erbium doped fibers
J. Porins, A. Supe, and V. Bobrovs 19    More in a new window/tab

Semiconductors

Surface-fracture-related photoluminescence of CdMnTe crystals
R. Brazis, A. Selskis, B. Kukliński, and M. Grinberg 24    More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Effects of the multiple internal reflection and sample thickness changes on determination of  electro-optic coefficient values of a polymer film
E. Nitiss, M. Rutkis, and M. Svilans 30    More in a new window/tab

Microstructures in ferroelectric lithium niobate single crystals
N. V. Sidorov, M. N. Palatnikov, A. A. Janichev, P. G. Chufyrev, and K. Bormanis 39    More in a new window/tab

Environmental physics

Simulation of traffic-related aerosol dispersion
V. Špakauskas and D. Melichov 44    More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

RGB imaging device for mapping and monitoring of hemoglobin distribution in skin
D. Jakovels and J. Spigulis 50    More in a new window/tab

Photodiode based prototype device for skin autofluorescence photobleaching diagnostics in dermatology
I. Ferulova, A. Rieba, J. Lesins, A. Berzina, A. Lihachev, and J. Spigulis 55    More in a new window/tab

Multi-spectral optoelectronic device for skin microcirculation analysis
L. Asare, E. Kviesis-Kipge, M. Ozols, J. Spigulis, and R. Erts 59    More in a new window/tab

Thomas–Fermi and Poisson modeling of gate electrostatics in graphene nanoribbon
T. Andrijauskas, A. A. Shylau, and I. V. Zozoulenko 63    More in a new window/tab

Electron transmission through graphene monolayer-bilayer junction: An analytical approach
J. Ruseckas, A. Mekys, G. Juzeliūnas, and I. V. Zozoulenko 70    More in a new window/tab

TURINYS

Electrodinamika ir bangos

Puslaidininkinio bandinio sąveika su TE10 moda H pavidalo bangolaidyje
Ž. Kancleris, P. Ragulis 1    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Holografinių gardelių įrašymas ir jų koherentinis susistiprinimas a-As2S3 plonajame sluoksnyje minimalios šviesos intensyvumo moduliacijos sąlygomis
A. Ozols, P. Augustovs, D. Saharov 10    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Šviesolaidžių su erbio priemaišomis efektyviojo ploto įvertinimas
J. Poriņš, A. Supe, V. Bobrovs 19    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Skelto paviršiaus sąlygota CdMnTe kristalų fotoliuminescencija
R. Brazis, A. Selskis, B. Kukliński, M. Grinberg 24    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Daugkartinio vidinio atspindžio ir bandinio storio kitimo įtaka polimerinio sluoksnio elektrooptinių koeficientų verčių nustatymui
E. Nitišs, M. Rutkis, M. Svilans 30    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mikrodariniai feroelektriniuose ličio niobato monokristaluose
N. V. Sidorov, M. N. Palatnikov, A. A. Janichev, P. G. Chufyrev, K. Bormanis 39    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Transporto sukeltų aerozolių dalelių sklaidos modeliavimas
V. Špakauskas, D. Melichov 44    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Trispalvio (RGB) vaizdinimo įrenginys, skirtas nustatyti ir stebėti hemoglobino pasiskirstymą odoje
D. Jakovels, J. Spigulis 50    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Fotodiodinio įtaiso prototipas odos autofluorescencinei fotoišbalinimo diagnostikai dermatologijoje
I. Ferulova, A. Rieba, J. Lesins, A. Berzina, A. Lihachev, J. Spigulis 55   Daugiau – naujame lange/kortelėje

Odos mikroapytakos analizės daugiaspektris optoelektroninis prietaisas
L. Asare, E. Kviesis-Kipge, M. Ozols, J. Spigulis, R. Erts 59    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Grafeno juostelės elektrostatinės užtūros modeliavimas Tomo ir Fermio bei Puasono lygtimis
T. Andrijauskas, A. A. Shylau, I. V. Zozoulenko 63    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų pralaidumo grafeno ir bigrafeno sandūroje analizinis artinys
J. Ruseckas, A. Mekys, G. Juzeliūnas, I. V. Zozoulenko 70    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 52, No. 2 (2012)

CONTENTS

A tribute to an outstanding physicist, Y. Levinson (1932–2008)
Editorial ii
R. Karazija iv
R. Katilius viii
E.I. Rashba x
S.A. Bulgadaev xii
S. Esipov xiv
U. Gavish, M. Rokni, and M. Schechter xv    
M. Heiblum and Y. Imry
xvi    More in a new window/tab

Limitations on the Ginzburg criterion for dirty superconductors
A. Aharony, O. Entin-Wohlman, H. Bary-Soroker, and Y. Imry 81    More in a new window/tab

Transport through asymmetric two-lead junctions of Luttinger liquid wires
D.N. Aristov and P. Wölfle 89    More in a new window/tab

Relaxation of the cyclotron spin-flip excitation in a spin-unpolarized quantum Hall system
S. Dickmann 96    More in a new window/tab

Weakly inefficient markets: Stability of high-frequency trading strategies
S. Esipov 102    More in a new window/tab

Statistics of resonances in one-dimensional disordered systems
E. Gurevich and B. Shapiro 115    More in a new window/tab

Quasi-bound states of Dirac electrons in electric and magnetic quantum dots
A. Matulis 126    More in a new window/tab

Resistivity of non-Galilean-invariant Fermi- and non-Fermi liquids
H.K. Pal, V.I. Yudson, and D.L. Maslov 142    More in a new window/tab

Luttinger liquids with multiple Fermi edges: Generalized Fisher-Hartwig conjecture and numerical analysis of Toeplitz determinants
I.V. Protopopov, D.B. Gutman, and A.D. Mirlin 165    More in a new window/tab

Vol. 52, No. 3 (2012)

CONTENTS

Subatomic Physics

Effect of the Casimir energy on the bag model phenomenology of light hadrons
A. Bernotas and V. Šimonis 181   More in a new window/tab

Nonlinear and Coherent Optics

Formation of flat-top picosecond pump pulses for OPCPA systems by cascade second harmonic generation
J. Adamonis, R. Antipenkov, J. Kolenda, A. Michailovas, A.P. Piskarskas, A. Varanavičius, and A. Zaukevičius 193   More in a new window/tab

Semiconductors

Simulation of electron diffusion effect on plasma formation in silicon TRAPATT diodes
J. Vyšniauskas, V. Klimenko, J. Matukas, and V. Palenskis 203   More in a new window/tab

Condensed Matter Physics and Technology

The terahertz emission and photoelectron spectroscopy study of CuInS2 thin films
S. Balakauskas, A. Koroliov, S. Grebinskij, M. Senulis, K. Šliužienė, V. Lisauskas, S. Mickevičius, and R.L. Johnson  214   More in a new window/tab

Physicochemical features of dielectrical nano-barrier layers in CdSexS1-x films formed by screen printing method
Yu.V. Trofimov, L.N. Survilo, E.F. Ostretsov, and M.S. Tivanov  219   More in a new window/tab

Ageing effects on electrical resistivity and magnetoresistance of nanostructured manganite films
L. Žurauskaitė, S. Balevičius, N. Žurauskienė, S. Keršulis, V. Stankevič, Č. Šimkevičius, J. Novickij, and S. Tolvaišienė  224   More in a new window/tab

Sintering of oxygen ion conductive ceramics and their electrical properties
S. Kazlauskas, A. Kežionis, T. Šalkus, and A.F. Orliukas 231   More in a new window/tab

Environmental Physics

137Cs in Lake Tapeliai, Lithuania
A. Moisejenkova, N. Tarasiuk, E. Koviazina, E. Maceika, and A. Girgždys 238   More in a new window/tab

Optimisation of the operation regimes for the water-based condensation particle counter
G. Mordas, T. Petäjä, and V. Ulevičius 253   More in a new window/tab

Stable isotopes in environmental investigations
A. Mašalaitė, A. Garbaras, and V. Remeikis 261   More in a new window/tab

Interdisciplinary Physics

Imaging of histological sections of the human intestine by multimodal CARS microscope
A. Dementjev, J. Kiškis, and E. Žurauskas 269   More in a new window/tab

Differentiation of bacterial strains by means of surface enhanced FT-Raman spectroscopy
K. Kairyte, Z. Luksiene, M. Pucetaite, and V. Sablinskas 276   More in a new window/tab

TURINYS

Subatominė fizika

Casimiro energijos įtaka lengvųjų hadronų savybėms kvarkų maišų modelyje
A. Bernotas, V. Šimonis 181    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Plokščios viršūnės pikosekundinių kaupinimo impulsų parametrinių stiprinimo sistemoms formavimas pakopiniais antrosios harmonikos generatoriais
J. Adamonis, R. Antipenkov, J. Kolenda, A. Michailovas, A. P. Piskarskas, A. Varanavičius, A. Zaukevičius 193    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Elektronų difuzijos įtakos plazmos susidarymui silicio TRAPATT dioduose modeliavimas
J. Vyšniauskas, V. Klimenko, J. Matukas, and V. Palenskis 203    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Plonųjų CuInS2 sluoksnių terahercinės spinduliuotės ir fotoelektroninės emisijos tyrimas
S. Balakauskas, A. Koroliov, S. Grebinskij, M. Senulis, K. Šliužienė, V. Lisauskas, S. Mickevičius, R.L. Johnson 214    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Storasluoksne technologija pagamintų CdSexS1-x sluoksnių fizinės ir cheminės dielektrinių nanobarjerų savybės.
Yu. V. Trofimov, L. N. Survilo, E. F. Ostretsov, M. S. Tivanov 219    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Senėjimo įtaka nanostruktūrizuotų manganitų sluoksnių savitajai varžai ir magnetovaržai
L. Žurauskaitė, S. Balevičius, N. Žurauskienė, S. Keršulis, V. Stankevič, Č. Šimkevičius, J. Novickij, S. Tolvaišienė 224    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Deguonies jonams laidžiųjų keramikų kepinimas ir jų elektrinės savybės
S. Kazlauskas, A. Kežionis, T. Šalkus, A. F. Orliukas 231    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Radiocezis Tapelių (Lietuva) ežere
A. Moisejenkova, N. Tarasiuk, E. Koviazina, E. Maceika, A. Girgždys 238    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vandens kondensacinio dalelių skaitiklio darbo režimo optimizavimas
G. Mordas, T. Petäjä, V. Ulevičius 253    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Stabilieji izotopai aplinkos tyrimuose
A. Mašalaitė, A. Garbaras, V. Remeikis 261    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Žmogaus žarnyno histologinių pjūvių vaizdinimas koherentinės antistoksinės Ramano sklaidos mikroskopu
A. Dementjev, J. Kiškis, E. Žurauskas 269    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Paviršiumi sustiprintos FT Ramano spektroskopijos taikymas bakterijų padermių nustatymui
K. Kairytė, Ž. Lukšienė, M. Pučetaitė, V. Šablinskas 276    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 52, No. 4 (2012)

CONTENTS

Professor Algis Petras Piskarskas – 70 i    More in a new window/tab

Nonlinear and Coherent Optics

Photon correlation and statistics of spontaneous parametric down-conversion pumped by blue LED in LiIO3 crystal
J. Galinis, M. Karpiński, G. Tamošauskas, K. Dobek, and A. Piskarskas 285    More in a new window/tab

Control of optical vortex dislocations using optical methods
P. Stanislovaitis and V. Smilgevičius 295    More in a new window/tab

Femtosecond laser processing – a new enabling technology
R. Buividas, M. Mikutis, T. Kudrius, A. Greičius, G. Šlekys, and S. Juodkazis 301    More in a new window/tab

Nanophotonic lithography: a versatile tool for manufacturing functional three-dimensional micro-/nano-objects
M. Malinauskas, G. Kiršanskė, S. Rekštytė, T. Jonavičius, E. Kaziulionytė, L. Jonušauskas, A. Žukauskas, R. Gadonas, and A. Piskarskas 312    More in a new window/tab

Experimental study of filamentation and supercontinuum generation in laser-modified fused silica
D. Paipulas, A. Balskienė, and V. Sirutkaitis 327    More in a new window/tab

TURINYS

Profesoriui Algiui Petrui Piskarskui – 70 i    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Parametrinės fluorescencijos, žadinamos mėlynu šviesos diodu LiIO3 kristale, fotonų koreliacija ir statistika
J. Galinis, M. Karpiński, G. Tamošauskas, K. Dobek, A. Piskarskas 285    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Šviesos sūkurių dislokacijų valdymas optiniais metodais
P. Stanislovaitis, V. Smilgevičius 295    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Apdirbimas femtosekundiniu lazeriu – nauja perspektyvi technologija
R. Buividas, M. Mikutis, T. Kudrius, A. Greičius, G. Šlekys, S. Juodkazis 301    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nanofotoninė litografija – universalus būdas funkciniams trimačiams mikrodariniams ir nanodariniams formuoti
M. Malinauskas, G. Kiršanskė, S. Rekštytė, T. Jonavičius, E. Kaziulionytė, L. Jonušauskas, A. Žukauskas, R. Gadonas, A. Piskarskas 312    Daugiau – naujame lange/kortelėje

Šviesos gijų formavimas ir superkontinuumo generavimas femtosekundiniais lazerio impulsais modifikuotame kvarciniame stikle
D. Paipulas, A. Balskienė, V. Sirutkaitis 327    Daugiau – naujame lange/kortelėje

2011 metai | 2012 | 2013 metai | Kiti