2012 metai | 2013 | 2014 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 53, No. 1 (2013)

CONTENTS

Nonlinear and Coherent Optics

Tracing coherences of quantum states by ultrafast laser spectroscopy
E. Gaižauskas and G. Trinkunas 1 More in a new window/tab

Carrier-envelope phase control of Yb:KGW laser and parametric amplifiers
T. Stanislauskas, R. Antipenkov, V. Martinėnaitė, L. Karpavičius, A. Varanavičius, P. Mišeikis, D. Grigaitis, D. Mikalauskas, R. Karkockas, V. Sinkevičius, L. Giniūnas, R. Danielius, T. Balčiūnas, A. Pugžlys, A. Baltuška, and B. Schmidt 17 More in a new window/tab

Resonators with intracavity photonic crystals
M. Peckus, R. Rogalskis, V. Sirutkaitis, and K. Staliūnas 25 More in a new window/tab

Femtosecond optical parametric oscillators synchronously pumped by Yb:KGW oscillator
K. Stankevičiūtė, I. Pipinytė, I. Stasevičius, J. Vengelis, G. Valiulis, R. Grigonis, M. Vengris, M. Bardauskas, L. Giniūnas, O. Balachninaitė, R. C. Eckardt, and V. Sirutkaitis 41 More in a new window/tab

Complexes of functionalized quantum dots and chlorin e6 in photodynamic therapy
R. Rotomskis, J. Valanciunaite, A. Skripka, S. Steponkiene, G. Spogis, S. Bagdonas, and G. Streckyte 57 More in a new window/tab

TURINYS

Netiesinė ir koherentinė optika

Koherentinių kvantinių būsenų paieška ultrasparčiąja lazerine spektroskopija
E. Gaižauskas, G. Trinkūnas 1 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Yb:KGV lazerio ir optinių parametrinių stiprintuvų impulsų gaubtinės fazinio poslinkio valdymas
T. Stanislauskas, R. Antipenkov, V. Martinėnaitė, L. Karpavičius, A. Varanavičius, P. Mišeikis, D. Grigaitis, D. Mikalauskas, R. Karkockas, V. Sinkevičius, L. Giniūnas, R. Danielius, T. Balčiūnas, A. Pugžlys, A. Baltuška, B. Schmidt 17 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Fotoniniais kristalais užpildyti rezonatoriai
M. Peckus, R. Rogalskis, V. Sirutkaitis, K. Staliūnas 25 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Femtosekundiniai optiniai parametriniai generatoriai sinchroniškai kaupinami Yb:KGV lazeriu
K. Stankevičiūtė, I. Pipinytė, I. Stasevičius, J. Vengelis, G. Valiulis, R. Grigonis, M. Vengris, M. Bardauskas, L. Giniūnas, O. Balachninaitė, R. C. Eckardt, V. Sirutkaitis 41 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Modifikuoto paviršiaus kvantinių taškų ir chlorino e6 kompleksai fotodinaminei terapijai
R. Rotomskis, J. Valančiūnaitė, A. Skripka, S. Steponkienė, G. Špogis, S. Bagdonas, G. Streckytė 57 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 53, No. 2 (2013)

CONTENTS

Mathematical and Computational Physics

Branching rules of sp(6) ↓ sp(4) × sp(2) and bases of eigenstates
R. Campoamor-Stursberg 71 More in a new window/tab

Subatomic Physics


Magnetic moments of heavy barions in the bag model reexamined
A. Bernotas and V. Šimonis 84 More in a new window/tab

Electrodynamics and Wave Processes


Wide band waveguide sensor for microwave pulse measurement
Ž. Kancleris, P. Ragulis, R. Simniškis, and M. Dagys 99 More in a new window/tab

Nonlinear and Coherent Optics


Numerical modelling of self-heating effects on guiding modes of high-power photonic crystal fibre lasers
L. Mousavi, M. Sabaeian, and H. Nadgaran 104 More in a new window/tab

Condensed Matter Physics and Technology


Underlayer effect on structural and magnetic properties of Co90 Fe10 thin films
S. Cakmaktepe, M.I. Coskun, and A. Yildiz 112 More in a new window/tab

Photoluminescence lifetimes in GaAs/Al0.3Ga0.7 As structures designed for microwave and terahertz detectors
A. Čerškus, J. Kundrotas, V. Nargelienė, A. Sužiedėlis, S. Ašmontas, J. Gradauskas, E. Johannessen, and A. Johannessen 119 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

sp(6) ↓ sp(4) × sp(2) šakojimosi taisyklės ir tikrinių būsenų bazės
R. Campoamor-Stursberg 71 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Subatominė fizika


Sunkiųjų barionų magnetiniai momentai, naujai įvertinti pagal kvarkų maišų modelį
A. Bernotas, V. Šimonis 84 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos


Plataus dažnių ruožo bangolaidinis jutiklis mikrobangų impulsams matuoti
Ž. Kancleris, P. Ragulis, R. Simniškis, M. Dagys 99 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika


Kaitimo įtakos didelės galios fotoninio kristalo šviesolaidinio lazerio sklindančioms modoms skaitmeninis modeliavimas
L. Mousavi, M. Sabaeian, H. Nadgaran 104 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija


Pasluoksnio įtaka Co90Fe10 plonųjų plėvelių sandarai ir magnetinėms savybėms
S. Cakmaktepe, M.I. Coskun, A. Yildiz 112 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mikrobangų ir terahercų detektoriams skirtų GaAs/Al0,3Ga 0,7As darinių fotoliuminescencijos trukmės
A. Čerškus, J. Kundrotas, V. Nargelienė, A. Sužiedėlis, S. Ašmontas, J. Gradauskas, E. Johannessen, A. Johannessen 119 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 53, No. 3 (2013)

CONTENTS

General physics

Realization of the sublimation temperature point of carbon dioxide
K. Mikalauskas, E. Urba, P. Miškūnas, D. Smirnov, A. Burokas, and R. Miškinis 127 More in a new window/tab

Translation symmetry of edge state
A. Matulis 135 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Analogues of relativistic integrals: their application in R-matrix method for highly charged tungsten ions
V. Jonauskas, R. Kisielius, Š. Masys, and A. Kynienė 144 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Theoretical and experimental study of non-stoichiometric SrRuO3 : a role of oxygen vacancies in electron correlation effects
Š. Masys, V. Jonauskas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Pakštas, and M. Senulis 150 More in a new window/tab

On ergodic relaxation time in the three-dimensional Ising model
R. Grigalaitis, S. Lapinskas, J. Banys, and E. E. Tornau 157 More in a new window/tab

SiC and GaAs emitters as selective terahertz radiation sources
J. Požela, E. Širmulis, K. Požela, A. Šilėnas, and V. Jucienė 163 More in a new window/tab

Environmental physics

Variation in ozone concentration and volumetric activities of radon progeny on the Curonian Spit
V. Valuntaitė, D. Jasaitis, R. Girgždienė, and A. Girgždys 168 More in a new window/tab

Validation of the condensation particle counter UF-02M in laboratory and ambient conditions
G. Mordas, V. Ulevicius, K. Plauškaitė, and N. Prokopčiuk 175 More in a new window/tab

TURINYS

Bendroji fizika

Anglies dvideginio sublimavimosi taško temperatūros atkūrimas
K. Mikalauskas, E. Urba, P. Miškūnas, D. Smirnov, A. Burokas, R. Miškinis 127 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Transliacinė kraštinės būsenos simetrija
A. Matulis 135 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

R-matricos metodo su reliatyvistinių integralų analogais taikymas stipriai jonizuotiems volframo jonams
V. Jonauskas, R. Kisielius, Š. Masys, A. Kynienė 144 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Teorinis ir eksperimentinis nestechiometrinio SrRuO3 tyrimas: deguonies vakansijų įtaka elektronų koreliacijai
Š. Masys, V. Jonauskas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Pakštas, M. Senulis 150 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Apie ergodinę relaksacijos trukmę trimačiame Isingo modelyje
R. Grigalaitis, S. Lapinskas, J. Banys, E. E. Tornau 157 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Selektyvūs terahercų spinduliuotės šaltiniai su SiC ir GaAs emiteriais
J. Požela, E. Širmulis, K. Požela, A. Šilėnas, V. Jucienė 163 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Ozono koncentracijos ir radono trumpaamžių skilimo produktų tūrinio aktyvumo kaita Kuršių nerijoje
V. Valuntaitė, D. Jasaitis, R. Girgždienė, A. Girgždys 168 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kondensacinio dalelių skaitiklio UF-02M patikimumo vertinimas laboratorijos ir aplinkos sąlygomis
G. Mordas, V. Ulevičius, K. Plauškaitė, N. Prokopčiuk 175 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 53, No. 4 (2013)

CONTENTS

Mathematical and Computational Physics

Opinion dynamics in complex networks
Wei Zhang, Ming-Sheng He, and Rui Jin 185 More in a new window/tab

Atoms and Molecules

Mechanisms of the electron-induced alanine molecule fragmentation
J. Tamulienė, L.G. Romanova, V.S. Vukstich, and A.V. Snegursky 195 More in a new window/tab


Ferroelectrics and Superconductors

Dielectric properties of Aurivillius-type Bi4-xGdxTi3O12 ceramics
E. Palaimienė, J. Banys, V.A. Khomchenko, and K. Glemža 210 More in a new window/tab


Semiconductors

Optically induced current deep level spectroscopy of radiation defects in neutron irradiated Si pad detectors
E. Gaubas, D. Bajarūnas, T. Čeponis, D. Meškauskaitė, and J. Pavlov 215 More in a new window/tab


Condensed Matter Physics and Technology

Far infrared spectroscopy and imaging of Cu(In,Ga)Se2 layers
L. Minkevičius, S. Balakauskas, M. Šoliūnas, R. Suzanovičienė, J. Uzėla, G. Molis, R. Juškėnas, A. Selskis, G. Niaura, G. Valušis, and V. Tamošiūnas 219 More in a new window/tab


Fabrication of periodic micro-structures by holographic lithography
E. Stankevičius, M. Gedvilas, B. Voisiat, M. Malinauskas, and G. Račiukaitis 227 More in a new window/tab


Dielectric properties of annealed onion-like carbon composites in microwave region
J. Macutkevič, J. Banys, K. Glemža, V. Kuznetsov, V. Borjanovic, and O. Shenderova 238 More in a new window/tab


X-ray photoelectron and broadband impedance spectroscopy of Li1+4xTi2-x(PO4)3 solid electrolyte ceramics
A.F. Orliukas, V. Venckutė, J. Miškinis, V. Kazlauskienė, D. Petrulionis, T. Šalkus, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, T. Žukauskas, A. Maneikis, and A. Kežionis 244  More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Nuomonių dinamika sudėtinguose tinkluose
Wei Zhang, Ming-Sheng He, Rui Jin 185 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Elektronų sukeltos alanino molekulės fragmentacijos mechanizmai
J. Tamulienė, L.G. Romanova, V.S. Vukstich, A.V. Snegursky 195 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Aurivilijaus sandaros Bi4-xGdxTi 3O12 keramikų dielektrinės savybės
E. Palaimienė, J. Banys, V.A. Khomchenko, K. Glemža 210 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Neutronais apšvitintų Si detektorių radiacinių defektų giliųjų lygmenų optiškai žadinamos srovės spektroskopija
E. Gaubas, D. Bajarūnas, T. Čeponis, D. Meškauskaitė, J. Pavlov 215 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Cu(In,Ga)Se2 sluoksnių infraraudonoji spektroskopija ir vaizdinimas
L. Minkevičius, S. Balakauskas, M. Šoliūnas, R. Suzanovičienė, J. Uzėla, G. Molis, R. Juškėnas, A. Selskis, G. Niaura, G. Valušis, V. Tamošiūnas 219 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Periodinių mikrodarinių formavimas holografinės litografijos būdu
E. Stankevičius, M. Gedvilas, B. Voisiat, M. Malinauskas, G. Račiukaitis 227 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atkaitinimo įtaka svogūninės sandaros anglies kompozitų dielektrinėms savybėms mikrobangų ruože
J. Macutkevic, J. Banys, K. Glemža, V. Kuznetsov, V. Borjanovic, O. Shenderova 238 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Li1+4xTi2-x(PO4)3 kietųjų keraminių elektrolitų rentgeno spindulių fotoelektroninė ir bendrosios varžos plačiajuostė spektroskopija
A.F. Orliukas, V. Venckutė, J. Miškinis, V. Kazlauskienė, D. Petrulionis, T. Šalkus, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, T. Žukauskas, A. Maneikis, A. Kežionis 244 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2012 metai | 2013 | 2014 metai | Kiti