2013 metai | 2014 | 2015 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 54, No. 1 (2014)

CONTENTS

Semiconductors

Hot-electron fluctuations and transistor performance: hot-phonon effects
A. Matulionis and H. Morkoç    1 More in a new window/tab

Monte Carlo simulation of THz frequency Gunn effect in GaAs MOSFET with excess of electrons in channel at impact ionization conditions
V. Gružinskis, E. Starikov, and P. Shiktorov    7 More in a new window/tab

Zener-like breakdown in dielectrics at optical frequencies
V.L. Komolov    11 More in a new window/tab

Tuning of resonance frequency in array of split-ring resonators in terahertz range
G. Šlekas, Ž. Kancleris, and D. Seliuta    15 More in a new window/tab

Hot-electron noise features in silicon crystals operating under periodic signals.
D. Persano Adorno, M.A. Lodato, N. Pizzolato, and B. Spagnolo    20 More in a new window/tab

Monte Carlo simulation of spin relaxation of conduction electrons in silicon
D. Persano Adorno, C. Graceffa, N. Pizzolato, and M.A. Lodato    25 More in a new window/tab

Analysis of p-n junction boundary conditions at high-level injection of minority carriers
A. Baškys    29 More in a new window/tab

Clifford algebra apprach to graphene flatland
A. Dargys    33 More in a new window/tab

Slow relaxation of resistance in nanostructured La0.83Sr0.17MnO3 films induced by pulsed magnetic fields
D. Pavilonis and N. Žurauskienė    37 More in a new window/tab

Ultrafast carrier dynamics in GaAs nanowires
V.N. Trukhin, A.D. Buravlev, V. Dhaka, G.E. Cirlin, I.A. Mustafin, M.A. Kaliteevski, H. Lipsanen, and Yu.B. Samsonenko    41 More in a new window/tab

Impurity-related terahertz emission from quantum well nanostructures
D.A. Firsov, L.E. Vorobjev, V.Yu. Panevin, A.N. Sofronov, R.M. Balagula, and D.V. Kozlov    46 More in a new window/tab

Non-resonant tunnelling in short-period superlattices with optical cavities
M.S. Kagan, I.V. Altukhov, S.K. Paprotskiy, A.N. Baranov, R. Teissier, N.D. Il’inskaya, A.A. Usikova, A.D. Buravlev, and V.M. Ustinov    50 More in a new window/tab

Optical features of InAs quantum dots-in-a-well structures
R. Nedzinskas, B. Čechavičius, A. Rimkus, J. Kavaliauskas, G. Valušis, L.H. Li, and E.H. Linfield    54 More in a new window/tab

Generation of THz radiation due to 2D-plasma oscillations in interdigitated GaN quantum well structures at room temperature
A. Penot, J. Torres, P. Nouvel, L. Varani, F. Teppe, C. Consejo, N. Dyakonova, W. Knap, Y. Cordier, S. Chenot, M. Chmielowska, P. Shiktorov, E. Starikov, and V. Gružinskis    58 More in a new window/tab

Gate length impact on plasma oscillations due to homojunctions in InGaAs FET/HEMT structures
P. Shiktorov, E. Starikov, and V. Gružinskis    63 More in a new window/tab

TURINYS

Puslaidininkiai

Karštųjų elektronų fliuktuacijos ir tranzistorių veikimas: karštųjų fononų vaidmuo
A. Matulionis, H. Morkoç    1 Daugiau – naujame lange/kortelėje

THz dažnio Gano efekto Monte Karlo modeliavimas GaAs MOSFET tranzistoriams su elektronų pertekliumi kanale smūginės jonizacijos sąlygomis
V. Gružinskis, E. Starikov, P. Shiktorov    7 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Zinerio tipo pramušimas dielektrikuose esant optiniams dažniams
V.L. Komolov    11 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Žiedinių rezonatorių matricos rezonansinio dažnio derinimas terahercų ruože
G. Šlekas, Ž. Kancleris, D. Seliuta    15 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Karštųjų elektronų triukšmų savybės silicio kristaluose veikiant periodiniams signalams
D. Persano Adorno, M.A. Lodato, N. Pizzolato, B. Spagnolo    20 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Laidumo elektronų sukinių relaksacijos silicyje modeliavimas Monte Karlo metodu
D. Persano Adorno, C. Graceffa, N. Pizzolato, M.A. Lodato    25 Daugiau – naujame lange/kortelėje

p-n sandūros kraštinių sąlygų analizė didelės šalutinių krūvininkų injekcijos režime
A. Baškys    29 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cliffordo algebros taikymas grafeno analizei
A. Dargys    33 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Lėtoji varžos relaksacija La0,83Sr0,17MnO3 nanodarinių sluoksniuose impulsiniuose magnetiniuose laukuose
D. Pavilonis, N. Žurauskienė    37 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Labai sparti krūvininkų dinamika GaAs nanogijose
V.N. Trukhin, A.D. Buravlev, V. Dhaka, G.E. Cirlin, I.A. Mustafin, M.A. Kaliteevski, H. Lipsanen, Yu.B. Samsonenko    41 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Priemaišų nulemta terahercinė emisija iš kvantinių šulinių nanodarinių
D.A. Firsov, L.E. Vorobjev, V.Yu. Panevin, A.N. Sofronov, R.M. Balagula, D.V. Kozlov    46 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nerezonansinis tuneliavimas trumpo periodo supergardelėse su optiniais rezonatoriais
M.S. Kagan, I.V. Altukhov, S.K. Paprotskiy, A.N. Baranov, R. Teissier, N.D. Il’inskaya, A.A. Usikova, A.D. Buravlev, V.M. Ustinov    50 Daugiau – naujame lange/kortelėje

InAs kvantinių taškų kvantinėse duobėse optinės savybės
R. Nedzinskas, B. Čechavičius, A. Rimkus, J. Kavaliauskas, G. Valušis, L.H. Li, E.H. Linfield    54 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2D plazmos virpesių sukeltas THz spinduliuotės generavimas sunertų pirštų pavidalo GaN dariniuose su kvantiniais šuliniais kambario temperatūroje
A. Penot, J. Torres, P. Nouvel, L. Varani, F. Teppe, C. Consejo, N. Dyakonova, W. Knap, Y. Cordier, S. Chenot, M. Chmielowska, P. Shiktorov, E. Starikov, V. Gružinskis    58 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Užtūros ilgio įtaka vienalyčių sandūrų sukeltiems plazmos virpesiams InGaAs FET/HEMT dariniuose
P. Shiktorov, E. Starikov, V. Gružinskis    63 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 54, No. 2 (2014)

CONTENTS

Atoms and molecules

Methods, algorithms, and computer codes for calculation of electron-impact excitation parameters
P. Bogdanovich, R. Kisielius, and D. Stonys    67 More in a new window/tab

Semiconductors

Simulation of silicon n+np+, p+pn+ and Schottky TRAPATT diodes
J. Vyšniauskas and J. Matukas    80 More in a new window/tab

Spectroscopy of radiation traps by temperature dependent photoconductivity and generation currents in Si
E. Gaubas, T. Čeponis, J. Pavlov, A. Velička, and V. Kalesinskas    89 More in a new window/tab

Hall and magnetoresistance measurements in fast electron irradiated silicon
A. Mekys, V. Rumbauskas, J. Storasta, L. Makarenko, N. Kazuchits, and J.V. Vaitkus    94 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Assessment of effective-medium theories of ion-beam sputtered Nb2O5–SiO2 and ZrO2–SiO2 mixtures
T. Tolenis, M. Gaspariūnas, M. Lelis, A. Plukis, R. Buzelis, and A. Melninkaitis    99 More in a new window/tab

SEM/EDX, XPS, and impedance spectroscopy of LiFePO4 and LiFePO4/C ceramics
A.F. Orliukas, K.-Z. Fung, V. Venckutė, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Maneikis, T. Šalkus, and A. Kežionis    106 More in a new window/tab

Investigation of solar simulator based on high-power light-emitting diodes
A. Novičkovas, A. Baguckis, A. Vaitkūnas, A. Mekys, and V. Tamošiūnas    114 More in a new window/tab

XPS study of sol–gel produced lanthanum oxide thin films
E. Baškys, V. Bondarenka, S. Grebinskij, M. Senulis, and R. Sereika    120 More in a new window/tab

Migration-enhanced epitaxy of thin GaAsBi layers
R. Butkutė, V. Pačebutas, A. Krotkus, N. Knaub, and K. Volz    125 More in a new window/tab

TURINYS

Atomai ir molekulės

Metodai, algoritmai ir kompiuterinės programos daugiaelektronių atomų sužadinimo elektronais parametrų skaičiavimui
P. Bogdanovičius, R. Kisielius, D. Stonys    67 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Silicio n+np+, p+pn+ ir Šotkio TRAPATT diodų modeliavimas
J. Vyšniauskas, J. Matukas    80 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Radiacinių gaudyklių spektroskopija fotolaidumo ir generacinės srovės temperatūrinių kitimų Si būdu
E. Gaubas, T. Čeponis, J. Pavlov, A. Velička, V. Kalesinskas    89 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Greitaisiais elektronais apšvitinto silicio Holo ir magnetovaržos reiškinių tyrimai
A. Mekys, V. Rumbauskas, J. Storasta, L. Makarenko, N. Kazuchits, J.V. Vaitkus    94 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Efektyviosios terpės teorijų įvertinimas Nb2O5–SiO2 ir ZrO2–SiO2 mišiniuose, užgarintuose jonapluoščio dulkinimo technologija
T. Tolenis, M. Gaspariūnas, M. Lelis, A. Plukis, R. Buzelis, A. Melninkaitis    99 Daugiau – naujame lange/kortelėje

LiFePO4 ir LiFePO4/C keramikų SEM/EDX, XPS ir kompleksinės pilnutinės varžos spektroskopijos tyrimai
A.F. Orliukas, K.-Z. Fung, V. Venckutė, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Maneikis, T. Šalkus, A. Kežionis    106 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Didelės galios šviestukus naudojančio saulės imitatoriaus tyrimas
A. Novičkovas, A. Baguckis, A. Vaitkūnas, A. Mekys, V. Tamošiūnas    114 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Zolių-gelių metodu pagamintų plonųjų lantano oksido sluoksnių XPS tyrimas
E. Baškys, V. Bondarenka, S. Grebinskij, M. Senulis, R. Sereika    120 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plonųjų epitaksinių GaAsBi sluoksnių auginimas skatinant atomų migraciją
R. Butkutė, V. Pačebutas, A. Krotkus, N. Knaub, K. Volz    125 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 54, No. 3 (2014)

CONTENTS

Nonlinear and coherent optics

Selected papers of XXth Lithuania–Belarus seminar Lasers and Optical Nonlinearity, Vilnius, 21–22 November 2013
Guest Editor Gediminas Račiukaitis

Slow and fast optical degradation of the SESAM for fiber laser mode-locking at 1 µm
K. Viskontas, K. Regelskis, and N. Rusteika    127 More in a new window/tab

Formation of rectangular channels in fused silica by laser-induced chemical etching
V. Stankevič and G. Račiukaitis    136 More in a new window/tab

Peculiarities of second harmonic generation by paraxial beams with radial/azimuthal polarization in type II nonlinear crystal
P. Stanislovaitis, A. Matijošius, V. Šetkus, and V. Smilgevičius    142 More in a new window/tab

High average power effective pump source at 1 kHz repetition rate for OPCPA system
K. Michailovas, V. Smilgevičius, and A. Michailovas    150 More in a new window/tab

Generation of THz radiation by difference-frequency mixing at one- and two-photon resonances
E. Gaižauskas, O. Balachninaitė, and O. Khasanov    155 More in a new window/tab

Microfabrication of 3D metallic interconnects via direct laser writing and chemical metallization
T. Jonavičius, S. Rekštytė, and M. Malinauskas    162 More in a new window/tab

Ferroelectrics and superconductors

Local piezoelectricity in SrTiO3-BiTiO3 ceramics
R. Grigalaitis, Š. Bagdzevičius, J. Banys, E.E. Tornau, K. Bormanis, A. Sternberg, I. Bdikin, and A. Kholkin    170 More in a new window/tab

Semiconductors

Simulation of Si and GaAs submicron TRAPATT diodes
J. Vyšniauskas and J. Matukas    177 More in a new window/tab

Photoluminescence features and carrier dynamics in InGaN heterostructures with wide staircase interlayers and differently shaped quantum wells
A. Kadys, T. Malinauskas, M. Dmukauskas, I. Reklaitis, K. Nomeika, V. Gudelis, R. Aleksiejūnas, P. Ščajev, S. Nargelas, S. Miasojedovas, and K. Jarašiūnas    187 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Study of the iron atom clustering in mechanically alloyed Al-rich Fe-Al mixture
V. Bėčytė, K. Mažeika, and R. Juškėnas    199 More in a new window/tab

TURINYS

Netiesinė ir koherentinė optika

Rinktiniai XX-ojo Lietuvos ir Baltarusijos seminaro Lazeriai ir optinis netiesiškumas (2013 m. lapkričio 21–22 d., Vilnius) straipsniai
Kviestinis redaktorius Gediminas Račiukaitis

Skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai skirtų SESAM darinių lėta ir sparti degradacija esant 1 µm bangos ilgiui
K. Viskontas, K. Regelskis, N. Rusteika    127 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Stačiakampių kanalų formavimas lazeriu inicijuojant cheminį ėsdinimą lydytame kvarce
V. Stankevič, G. Račiukaitis    136 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Antrosios harmonikos generavimo paraksialiniais radialinės/azimutinės poliarizacijos pluoštais antrojo tipo netiesiniame kristale ypatumai
P. Stanislovaitis, A. Matijošius, V. Šetkus, V. Smilgevičius    142 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Efektyvus didelės vidutinės galios 1 kHz pasikartojimo dažnio kaupinimo šaltinis OPCPA sistemai
K. Michailovas, V. Smilgevičius, A. Michailovas    150 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Terahercų spinduliuotės generavimas naudojant skirtuminio dažnio maišymą esant vienfotoniam ir dvifotoniam rezonansams
E. Gaižauskas, O. Balachninaitė, O. Khasanov    155 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Trimačių metalinių jungčių mikroformavimas tiesioginio lazerinio rašymo ir cheminės metalizacijos būdu
T. Jonavičius, S. Rekštytė, M. Malinauskas    162 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Lokalios pjezoelektrinės SrTiO3-BiTiO3 keramikų savybės
R. Grigalaitis, Š. Bagdzevičius, J. Banys, E.E. Tornau, K. Bormanis, A. Sternberg, I. Bdikin, A. Kholkin    170 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Si ir GaAs submikroninių TRAPATT diodų modeliavimas
J. Vyšniauskas, J. Matukas    177 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Fotoliuminescencijos ypatumai ir krūvininkų dinamika InGaN  heterosandarose su plačiu laiptuotu tarpsluoksniu ir skirtingo profilio kvantinėmis duobėmis
A. Kadys, T. Malinauskas, M. Dmukauskas, I. Reklaitis, K. Nomeika, V. Gudelis, R. Aleksiejūnas, P. Ščajev, S. Nargelas, S. Miasojedovas, K. Jarašiūnas    187 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Geležies atomų grupavimosi maltame Fe-Al mišinyje tyrimas
V. Bėčytė, K. Mažeika, R. Juškėnas    199 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 54, No. 4 (2014)

CONTENTS

In memoriam Juras Požela    i More in a new window/tab

Atoms and molecules

Additional symmetry properties of atomic states with one and two open shells
R. Karazija    205 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Phonon-assisted kinetics of electron-hole pair in two-band model
E. Klotins    217 More in a new window/tab

Schottky diodes and high electron mobility transistors of 2DEG AlGaN/GaN structures on sapphire substrate
V. Jakštas, I. Kašalynas, I. Šimkienė, V. Strazdienė, P. Prystawko, and M. Leszczynski    227 More in a new window/tab

Dynamics of free carriers – neutral impurity related optical transitions in Be and Si δ-doped GaAs/AlAs multiple quantum wells: Fractional-dimensional space approach
J. Kundrotas, A. Čerškus, G. Valušis, E. Linfield, E. Johannessen, and A. Johannessen    233 More in a new window/tab

Environmental physics

Chemical composition, concentration and source apportionment of atmospheric submicron aerosol particles at urban and background sites
E. Meinorė, J. Šakalys, and K. Kvietkus    244 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Effect of light on stability of thiol-capped CdSe/ZnS quantum dots in the presence of albumin
A. Kalnaitytė, S. Bagdonas, and R. Rotomskis    256 More in a new window/tab

Application of Li ion beam obtained by the cesium sputtering source for RBS analysis of optical layers
M. Gaspariūnas, V. Kovalevskij, K. Birzul, A. Plukis, and V. Remeikis    266 More in a new window/tab

Volume table of contents    272

TURINYS

In memoriam Jurui Poželai    i Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Atomų su vienu ir dviem atvirais sluoksniais papildomos simetrijos savybės
R. Karazija    205 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Fononų palaikoma elektronų ir vakansijų porų susidarymo kinetika dviejų juostų modelyje
Ē. Klotiņš    217 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2DEG AlGaN/GaN heterostruktūrų ant safyro padėklo Šotkio diodai ir didelio elektronų judrio tranzistoriai
V. Jakštas, I. Kašalynas, I. Šimkienė, V. Strazdienė, P. Prystawko, M. Leszczynski    227 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininkų optinių šuolių į neutraliąsias priemaišas dinamika Be ir Si δ-legiruotose GaAs/AlAs kartotinėse kvantinėse duobėse: trupmeninio matumo erdvės artėjimas
J. Kundrotas, A. Čerškus, G. Valušis, E. Linfield, E. Johannessen, A. Johannessen    233 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Submikroninės frakcijos atmosferos aerozolio dalelių šaltiniai, cheminė sudėtis ir koncentracija miesto ir foninėse vietovėse
E. Meinorė, J. Šakalys, K. Kvietkus    244 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Šviesos poveikis tioliais dengtų CdSe/ZnS kvantinių taškų stabilumui terpėje su albuminu
A. Kalnaitytė, S. Bagdonas, R. Rotomskis    256 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cezio dulkinimo šaltinyje išgauto Li jonų pluoštelio panaudojimas optinių dangų RBS analizei
M. Gaspariūnas, V. Kovalevskij, K. Birzul, A. Plukis, V. Remeikis    266 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2013 metai | 2014 | 2015 metai | Kiti