2014 metai | 2015 | 2016 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 55, No. 1 (2015)

CONTENTS

Spectroscopy

Solid-state 1H and 31P NMR and FTIR spectroscopy study of static and dynamic structures in sol-gel derived calcium hydroxyapatites
Laurynas Dagys, Vytautas Klimavičius, Jonas Kausteklis, Ala Chodosovskaja, Valdemaras Aleksa, Aivaras Kareiva, and Vytautas Balevičius    1 More in a new window/tab

Semiconductors

Influence of vacancies on indium atom distribution in InGaAs and InGaN compounds
Tatyana V. Bezyazychnaya, Dzmitry M. Kabanau, Vladimir V. Kabanov, Yahor V. Lebiadok, Andrew G. Ryabtsev, Gennadii I. Ryabtsev, Vladimir M. Zelenkovskii, and S. K. Mehta    10 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Electrical and magnetoresistive properties of the Ag/La2/3Sr1/3MnO3 point-probe contacts
Irina Černiukė, Bonifacas Vengalis, Angelė Steikūnienė, Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, and Antanas Kleopas Oginskis    17 More in a new window/tab

Thermotropic, refracting and thermo-optical properties in three homologs of 4-n-alkyl-4’-cyanobiphenyls
Arif Nesrullajev    24 More in a new window/tab

Characterization of silicon nitride layers deposited in three-electrode plasma-enhanced CVD chamber
Tomas Grigaitis, Arnas Naujokaitis, Saulius Tumėnas, Giedrius Juška, and Kęstutis Arlauskas    35 More in a new window/tab

Environmental physics

Nocturnal aerosol particle formation in the North China Plain
Simonas Kecorius, Shenglan Zhang, Zhibin Wang, Johannes Größ, Nan Ma, Zhijun Wu, Liang Ran, Min Hu, Pucai Wang, Vidmantas Ulevicius, and Alfred Wiedensohler    44 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Immobilization of radioactive waste in cement: Iodine binding by cementitious materials under highly alkaline conditions
Rūta Druteikienė, Justina Šapolaitė, Žilvinas Ežerinskis, Evaldas Naujalis, and Andrius Puzas    54 More in a new window/tab

Methods for autofluorescence analysis of uterine cavity washings
Vilmantas Gėgžna, Povilas Sladkevičius, Lil Valentin, and Aurelija Vaitkuvienė    63 More in a new window/tab

TURINYS

Spektroskopija

Statinių ir dinaminių struktūrų zolių ir gelių būdu susintetintuose kalcio hidroksiapatituose tyrimas kietojo kūno 1H ir 31P BMR bei FTIR spektrometrijos metodais
Laurynas Dagys, Vytautas Klimavičius, Jonas Kausteklis, Ala Chodosovskaja, Valdemaras Aleksa, Aivaras Kareiva, Vytautas Balevičius    1 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Vakansijų įtaka indžio atomų pasiskirstymui InGaAs ir InGaN junginiuose
Tatyana V. Bezyazychnaya, Dzmitry M. Kabanau, Vladimir V. Kabanov, Yahor V. Lebiadok, Andrew G. Ryabtsev, Gennadii I. Ryabtsev, Vladimir M. Zelenkovskii, S. K. Mehta    10 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Mažo ploto Ag/La2/3Sr1/3MnO3 sandūrų elektrinės ir magnetovaržos savybės
Irina Černiukė, Bonifacas Vengalis, Angelė Steikūnienė, Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė, Antanas Kleopas Oginskis    17 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Trijų 4-n-alkil-4'-cianobifenilų termotropinės, atspindžio ir termooptinės savybės
Arif Nesrullajev    24 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Trijų elektrodų PE CVD kameroje užaugintų silicio nitrido sluoksnių tyrimas
Tomas Grigaitis, Arnas Naujokaitis, Saulius Tumėnas, Giedrius Juška, Kęstutis Arlauskas    35 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Naktinis aerozolio dalelių susidarymas Šiaurinėje Kinijos lygumoje
Simonas Kecorius, Shenglan Zhang, Zhibin Wang, Johannes Größ, Nan Ma, Zhijun Wu, Liang Ran, Min Hu, Pucai Wang, Vidmantas Ulevicius, Alfred Wiedensohler    44 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Radioaktyviųjų atliekų kietinimas cementu: jodo jungtis su betonu stipriai šarminėje aplinkoje
Rūta Druteikienė, Justina Šapolaitė, Žilvinas Ežerinskis, Evaldas Naujalis, Andrius Puzas    54 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Gimdos ertmės nuoplovų autofluorescecijos analizės metodika
Vilmantas Gėgžna, Povilas Sladkevičius, Lil Valentin, Aurelija Vaitkuvienė    63 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 55, No. 2 (2015)

CONTENTS

Atoms and molecules

Metastable level properties of the excited configuration 4p64d84f
Rasa Karpuškienė, Pavel Bogdanovich, and Romualdas Kisielius   73 More in a new window/tab

Classification of the 5p5nln'l' LSJ energy levels of Cs excited by 30 eV electrons
Gintaras Kerevičius and Alicija Kupliauskienė    84 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Constitutive relations in classical optics in terms of geometric algebra
Adolfas Dargys    92 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Nonlinear properties of silver nanoparticles explored by a femtosecond Z-scan technique
Aleksandr Alesenkov, Jurgis Pilipavičius, Aldona Beganskienė, Romualdas Sirutkaitis, and Valdas Sirutkaitis    100 More in a new window/tab

Supercontinuum generation in YAG and sapphire with picosecond laser pulses
Ieva Gražulevičiūtė, Milda Skeivytė, Enrika Keblytė, Justinas Galinis, Gintaras Tamošauskas, and Audrius Dubietis    110 More in a new window/tab

Ferroelectrics and superconductors

Crossover between ferroelectric order and dipolar glass disorder in betaine phosphate0.06 betaine phosphite0.94 mixed crystals
Jūras Banys, Jan Macutkevič, Carola Klimm, and Georg Völkel    117 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Electric/dielectric properties of composites filled with onion-like carbon and multiwalled carbon nanotubes
Ieva Kranauskaitė, Jūras Banys, Ewa Talik, Vladimir Kuznetsov, Nicolas Nunn, and Olga Shenderova    126 More in a new window/tab

Electrical resistance and magnetoresistance of highly oriented and polycrystalline La2/3Sr1/3MnO3/MgO(100) thin films
Bonifacas Vengalis, Irina Černiukė, Andrius Maneikis, Antanas, Kleopas Oginskis, and Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė    132 More in a new window/tab

Environmental physics

Density assessment method of chemical components in urban submicron aerosol particles
Jonas Šakalys, Darius Valiulis, Ernesta Meinorė, Vadimas Dudoitis, Kęstutis Kvietkus, and Vidmantas Ulevičius    142 More in a new window/tab

TURINYS

Atomai ir molekulės

Sužadintos konfigūracijos 4p64d84f metastabilių lygmenų savybės
Rasa Karpuškienė, Pavelas Bogdanovičius, Romualdas Kisielius   73 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Sužadintų 30 eV elektronais Cs atomo 5p5nln′l′ LSJ energijos lygmenų klasifikacija
Gintaras Kerevičius, Alicija Kupliauskienė    84 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Sandaros ryšiai klasikinėje optikoje geometrinės algebros požiūriu
Adolfas Dargys    92 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Sidabro nanodalelių optiniai netiesiškumai, ištirti naudojantis Z skenavimo metodika su femtosekundiniais lazeriniais impulsais
Aleksandr Alesenkov, Jurgis Pilipavičius, Aldona Beganskienė, Romualdas Sirutkaitis, Valdas Sirutkaitis    100 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Superkontinuumo generavimas YAG ir safyro kristaluose žadinant pikosekundiniais lazerio impulsais
Ieva Gražulevičiūtė, Milda Skeivytė, Enrika Keblytė, Justinas Galinis, Gintaras Tamošauskas, Audrius Dubietis    110 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Tarpinė fazė tarp feroelektrikams būdingos tvarkos ir dipoliniams stiklams būdingos netvarkos mišriuose betaino fosfato0,06 betaino fosfito0,94 kristaluose
Jūras Banys, Jan Macutkevič, Carola Klimm, Georg Völkel    117 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Kompozitų su svogūninės anglies ir daugiasienių nanovamzdelių užpildu elektrinės ir dielektrinės savybės
Ieva Kranauskaitė, Jūras Banys, Ewa Talik, Vladimir Kuznetsov, Nicolas Nunn, Olga Shenderova    126 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plonųjų tekstūruotų ir polikristalinių La2/3Sr1/3MnO3/MgO(100) sluoksnių elektrinė varža ir magnetovarža
Bonifacas Vengalis, Irina Černiukė, Andrius Maneikis, Antanas, Kleopas Oginskis, Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė    132 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Miesto submikroninės frakcijos aerozolio dalelių cheminių komponenčių tankio įvertinimo metodas
Jonas Šakalys, Darius Valiulis, Ernesta Meinorė, Vadimas Dudoitis, Kęstutis Kvietkus, Vidmantas Ulevičius    142 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 55, No. 3 (2015)

CONTENTS

Subatomic physics

Manifestation of proton structure in ridge-like correlations in high-energy proton-proton collisions
Patryk Kubiczek and Stanisław D. Głazek    155 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Energy spectra of the tungsten ion 4s24pN, 4s24pN-14d and 4s4pN+1 configurations
Pavel Bogdanovich, Rasa Karpuškienė, and Romualdas Kisielius    162 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Spectrally tunable light source based on digital micromirror device for retinal image contrast-enhancement
Piotr Bartczak, Daiga Čerāne, Pauli Fält, Pasi Ylitepsa, Elina Hietanen, Niko Penttinen, Lauri Laaksonen, Lasse Lensu, Markku Hauta-Kasari, and Hannu Uusitalo    174 More in a new window/tab

Femtosecond direct laser writing of photonic spatial filters in soda-lime glass
Darius Gailevičius, Vytautas Purlys, Lina Maigytė, Eugenijus Gaižauskas, Martynas Peckus, Roaldas Gadonas, and Kęstutis Staliūnas    182 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Thermophysical and mechanical properties of Bisphenol A epoxy resin filled with multiwalled carbon nanotubes
Anna Borisova, Tatiana Glaskova-Kuzmina, and Andrey Aniskevich    191 More in a new window/tab

Cr3+ doped yttrium gallium garnet for phosphor-conversion light emitting diodes
Akvilė Zabiliūtė-Karaliūnė, Henrikas Dapkus, Rokas Paulius Petrauskas, Skirmantė Butkutė, Artūras Žukauskas, and Aivaras Kareiva    200 More in a new window/tab

Taking a critical look at holographic critical matter
Dmitri V. Khveshchenko    208 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Custom on demand 3d printing of functional microstructures
Linas Jonušauskas, Edvinas Skliutas, Simas Butkus, and Mangirdas Malinauskas    227 More in a new window/tab

TURINYS

Subatominė fizika

Protonų sandaros pasireiškimas keteros formos koreliacijomis, susiduriant aukštos energijos protonams
Patryk Kubiczek, Stanisław D. Głazek    155 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Volframo jonų 4s24pN, 4s24pN-14d ir 4s4pN+1 konfigūracijų energijos spektrai
Pavelas Bogdanovičius, Rasa Karpuškienė, Romualdas Kisielius    162 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Spektriškai derinamas šviesos šaltinis tinklainės vaizdo kontrastui didinti, naudojantis skaitmeninį mikroveidrodį
Piotr Bartczak, Daiga Čerāne, Pauli Fält, Pasi Ylitepsa, Elina Hietanen, Niko Penttinen, Lauri Laaksonen, Lasse Lensu, Markku Hauta-Kasari, Hannu Uusitalo    174 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Erdvinių filtrų tiesioginis lazerinis formavimas femtosekundiniais impulsais natrio-kalcio silikatiniame stikle
Darius Gailevičius, Vytautas Purlys, Lina Maigytė, Eugenijus Gaižauskas, Martynas Peckus, Roaldas Gadonas, Kęstutis Staliūnas    182 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Šiluminės ir mechaninės bisfenolio A epoksidinės dervos, užpildytos daugiasieniais anglies nanovamzdeliais, savybės
Anna Borisova, Tatiana Glaskova-Kuzmina, Andrey Aniskevich    191 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cr3+ legiruotas itrio galio granatas, skirtas konversijos fosfore šviesos diodams
Akvilė Zabiliūtė-Karaliūnė, Henrikas Dapkus, Rokas Paulius Petrauskas, Skirmantė Butkutė, Artūras Žukauskas, Aivaras Kareiva    200 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Holografijos krizinės būsenos teorijos kritika
Dmitri V. Khveshchenko    208 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Lankstus trimatis unikalių funkcinių mikrodarinių spausdinimas
Linas Jonušauskas, Edvinas Skliutas, Simas Butkus, Mangirdas Malinauskas    227 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 55, No. 4 (2015)

CONTENTS

Editorial. A tribute to Juras Požela (1925–2014)    i More in a new window/tab

Models of the interaction between electrons and polar optical phonons in nanostructures
Brian Ridley    239 More in a new window/tab

Effect of indirect interband transitions on terahertz conductivity in “decorated” graphene bilayer heterostructures
Victor Ryzhii, Taiichi Otsuji, Maxim Ryzhii, Vladimir Mitin, and Michael S. Shur    243 More in a new window/tab

Quantum and transport scattering times in AlGaAs/InGaAs nanoheterostructures with AlAs inserts in the spacer layer
Galib B. Galiev, Ivan S. Vasil'evskii, Evgenyi A. Klimov, Dmitry S. Ponomarev, Rustam A. Khabibullin, Vladimir A. Kulbachinskii, Dmitry V. Gromov, and Petr P. Maltsev    249 More in a new window/tab

Enhancement of quantum efficiency in InGaN quantum wells by using super lattice interlayers and pulsed growth
Kazimieras Nomeika, Mantas Dmukauskas, Ramūnas Aleksiejūnas, Patrik Ščajev, Saulius Miasojedovas, Arūnas Kadys, Saulius Nargelas, and Kęstutis Jarašiūnas    255 More in a new window/tab

Excitonic light emission decay time measurements in moderately δ-doped GaAs/AlAs multiple quantum wells
Jurgis Kundrotas, Aurimas Čerškus, Gintaras Valušis, Edmund Harold Linfield, Eric Johannessen, and Agne Johannessen    264 More in a new window/tab

Terahertz emission from GaInAs p-i-n diodes photoexcited by femtosecond laser pulses    274 More in a new window/tab
Ignas Nevinskas, Sandra Stanionytė, Vaidas Pačebutas, and Arūnas Krotkus

Oscillations of electron–hole plasma in terahertz emitters
Antanas Reklaitis    280 More in a new window/tab

Plasmonics in semiconductors and in Ag submicron wires and graphene
Hans Hartnagel, Shihab Al-Daffaie, and Oktay Yilmazoglu    287 More in a new window/tab

Radiation spectrum of hot excitons in Si nanocrystals
Anton V. Gert and Irina N. Yassievich    292 More in a new window/tab

The effect of low temperature coating and annealing on structural and optical properties of CdSe/CdS core/shell QDs
Maya Isarov, N. Grumbach, Georgy I. Maikov, Jenya Tilchin, Youngjin Jang, Aldona Sashchiuk, and Efrat Lifshitz    297 More in a new window/tab

Review of electron transport properties in bulk InGaAs and InAs at room temperature
Slyman Karishy, Pierre Ziadé, Giulio Sabatini, Hugues Marinchio, Christophe Palermo, Luca Varani, Javier Mateos, and Tomas Gonzalez    305 More in a new window/tab

The dual property of number and velocity fluctuations of charge carriers in a macroscopic conductor under thermodynamic equilibrium conditions
Lino Reggiani, Eleonora Alfinito, and Tilmann Kuhn    315 More in a new window/tab

Metal oxide gas sensors decorated with carbon nanotubes
Vladimir M. Aroutiounian    319 More in a new window/tab

Disordered small defect clusters in silicon
Ernestas Žąsinas and Juozas Vidmantis Vaitkus    330 More in a new window/tab

Hot-phonon-assisted additional correlation in Al0.23Ga0.77N/GaN
Arvydas Matulionis, Vytautas Aninkevičius, and Mindaugas Ramonas    335 More in a new window/tab

New perspectives for photoelectric phenomena
Igor Lashkevych, Oleg Yu. Titov, and Yuri G. Gurevich    342 More in a new window/tab

Volume Table of Contents – Vol. 55 (2015)    352

TURINYS

Skiriama Jurui Poželai (1925–2014)    i Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų ir polinių optinių fononų sąveikos nanodarinyje modeliai
Brian Ridley    239 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesioginių tarpjuostinių šuolių įtaka teraherciniam laidumui „dekoruotuose“ dvisluoksnio grafeno heterodariniuose
Victor Ryzhii, Taiichi Otsuji , Maxim Ryzhii, Vladimir Mitin, Michael S. Shur    243 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvantinės ir įprastinės sklaidos trukmės AlGaAs/InGaAs nanoheterodariniuose su AlAs intarpais buferiniame sluoksnyje
Galib B. Galiev, Ivan S. Vasil'evskii, Evgenyi A. Klimov, Dmitry S. Ponomarev, Rustam A. Khabibullin, Vladimir A. Kulbachinskii, Dmitry V. Gromov, Petr P. Maltsev    249 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvantinio našumo pagerinimas InGaN kvantinėse duobėse įterpiant supergardelę ir naudojantis impulsiniu auginimu
Kazimieras Nomeika, Mantas Dmukauskas, Ramūnas Aleksiejūnas, Patrik Ščajev, Saulius Miasojedovas, Arūnas Kadys, Saulius Nargelas, Kęstutis Jarašiūnas    255 Daugiau – naujame lange/kortelėje
 
Eksitoninės spinduliuotės gesimo trukmių matavimai vidutiniškai δ-legiruotuose GaAs/AlAs kartotiniuose kvantiniuose šuliniuose
Jurgis Kundrotas, Aurimas Čerškus, Gintaras Valušis, Edmund Harold Linfield, Eric Johannessen, Agne Johannessen    264 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Terahercinė spinduliuotė iš GaInAs p-i-n diodų, apšviestų femtosekundiniais lazerio impulsais
Ignas Nevinskas, Sandra Stanionytė, Vaidas Pačebutas, Arūnas Krotkus    274 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų ir skylių plazmos osciliacijos teraherciniuose emiteriuose
Antanas Reklaitis    280 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plazmonika puslaidininkiuose ir submikroninėse sidabro vielose bei grafene
Hans Hartnagel, Shihab Al-Daffaie, Oktay Yilmazoglu    287 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Karštųjų eksitonų silicio nanokristaluose spinduliuotės spektras
Anton V. Gert, Irina N. Yassievich    292 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Žemoje temperatūroje vykdomo padengimo ir grūdinimo įtaka CdSe/CdS branduolio/apvalkalo kvantinių taškų struktūrinėms ir optinėms savybėms
Maya Isarov, N. Grumbach, Georgy I. Maikov, Jenya Tilchin, Youngjin Jang, Aldona Sashchiuk, Efrat Lifshitz    297 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų pernašos tūriniuose InGaAs ir InAs kambario temperatūroje savybių apžvalga
Slyman Karishy, Pierre Ziadé, Giulio Sabatini, Hugues Marinchio, Christophe Palermo, Luca Varani, Javier Mateos, Tomas Gonzalez    305 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininkų skaičiaus ir greičio fliuktuacijų dualumas makroskopiniame laidininke termodinaminės pusiausvyros sąlygomis
Lino Reggiani, Eleonora Alfinito, Tilmann Kuhn    315 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dujų jutikliai iš metalo oksidų dekoruoti anglies nanovamzdeliais
Vladimir M. Aroutiounian    319 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nedideli netvarkūs defektų klasteriai silicyje
Ernestas Žąsinas, Juozas Vidmantis Vaitkus    330 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Karštųjų fononų palaikoma papildoma koreliacija Al0,23Ga0,77N/GaN darinyje
Arvydas Matulionis, Vytautas Aninkevičius, Mindaugas Ramonas    335 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Naujos fotoelektroninių reiškinių perspektyvos
Igor Lashkevych, Oleg Yu. Titov, Yuri G. Gurevich    342 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2015 m. 55 tomo turinys    352

2014 metai | 2015 | 2016 metai | Kiti