2015 metai | 2016 | 2017 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 56, No. 1 (2016)

CONTENTS

Nonlinear and coherent optics

Analysis of parametric fluorescence amplified in noncollinear optical parametric amplifier pumped by second harmonic of femtosecond Yb:KGW laser
Tomas Stanislauskas, Ignas Balčiūnas, Viktorija Tamuliene, Rimantas Budriūnas, and Arūnas Varanavičius   1 More in a new window/tab

On the use of photoelastic effect and plane strain or plane stress approximations for the description of thermal lensing
Dominykas Bričkus and Aleksandr S. Dement'ev   9 More in a new window/tab

A tunable femtosecond stimulated Raman scattering system based on spectrally narrowed second harmonic generation
Kipras Redeckas, Vladislava Voiciuk, and Mikas Vengris   21 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Formation peculiarities of iron (III) acetate: potential precursor for iron metal-organic frameworks (MOFs)
Andrius Laurikėnas, Jurgis Barkauskas, Jonas Reklaitis, Gediminas Niaura, Dalis Baltrūnas, and Aivaras Kareiva   35 More in a new window/tab

Environmental physics

Neutralization of acidic sulfates with ammonia in volcanic origin aerosol particles
Jonas Šakalys, Ernesta Meinorė, and Kęstutis Kvietkus   42 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

ESR spectroscopy of alanine impacted by high energy irradiations for wide range dosimetry
Tomas Čeponis, Eugenijus Gaubas, Jonas Venius, Aleksandras Cicinas, Freddy Callens, Jevgenij Kusakovskij, Henk Vrielinck, Kenichiro Mizohata, Jyrki Raisanen, and Pertti Tikkanen   49 More in a new window/tab

Protein stabilized Au nanoclusters: spectral properties and photostability
Vilius Poderys, Marija Matulionytė-Safinė, Dainius Rupšys, and Ričardas Rotomskis   55 More in a new window/tab

TURINYS

Netiesinė ir koherentinė optika

Nekolinearaus optinio parametrinio stiprintuvo kaupinamo antra femtosekundinio Yb:KGW lazerio harmonika parametrinės fluorescensijos tyrimas
Tomas Stanislauskas, Ignas Balčiūnas, Viktorija Tamulienė, Rimantas Budriūnas, Arūnas Varanavičius    1 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Fotoelastinio efekto, plokščių įtempių ir plokščių deformacijų artinių naudojimas aprašyti šiluminį fokusavimą
Dominykas Bričkus, Aleksandr S. Dementjev    9 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Derinamo dažnio femtosekundinė priverstinės Ramano sklaidos sistema, pagrįsta spektriškai susiaurintos antrosios harmonikos generavimu
Kipras Redeckas, Vladislava Voiciuk, Mikas Vengris    21 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Geležies (III) acetato, potencialios pradinės medžiagos metaloorganinėms struktūroms (MOFS) gauti, sintezės ypatumai
Andrius Laurikėnas, Jurgis Barkauskas, Jonas Reklaitis, Gediminas Niaura, Dalis Baltrūnas, Aivaras Kareiva    35 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Vulkaninės kilmės rūgštinių sulfatų neutralizacija  amoniaku aerozolio dalelėse
Jonas Šakalys, Ernesta Meinorė, Kęstutis Kvietkus    42 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Aukštųjų energijų spinduliuotėmis apšvitinto alanino ESR spektroskopija plataus diapazono dozimetrijai
Tomas Čeponis, Eugenijus Gaubas, Jonas Venius, Aleksandras Cicinas, Freddy Callens, Jevgenij Kusakovskij, Henk Vrielinck, Kenichiro Mizohata, Jyrki Raisanen, Pertti Tikkanen    49 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Baltymu stabilizuoti aukso nanoklasteriai: spektrinių savybių ir fotostabilumo tyrimai
Vilius Poderys, Marija Matulionytė-Safinė, Dainius Rupšys, Ričardas Rotomskis    55 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 56, No. 2 (2016)

CONTENTS

Nonlinear and coherent optics

Conditions for reducing spherical thermal aberrations in transversally pumped YAG rods
Dominykas Bričkus and Aleksandr S. Dement’ev   67 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Theoretical study of α- and γ-V2O5 double-walled nanotubes
Vitaly V. Porsev, Andrei V. Bandura, and Robert A. Evarestov   79 More in a new window/tab

Shielding effects in thin films of carbon nanotubes within microwave range
Alesia Paddubskaya, Mikhail Shuba, Gintaras Valušis, Polina Kuzhir, Sergey Maksimenko, Alexander Okotrub, Emmanuel Flahaut, Anne Marie Galibert, Brigitte Soula, Vanessa Fierro, and Alain Celzard   86 More in a new window/tab

Influence of surface passivation on electric properties of individual GaAs nanowires studied by current–voltage AFM measurements
Pavel Geydt, Prokhor A. Alekseev, Mikhail S. Dunaevskiy, Tuomas Haggrén, Joona-Pekko Kakko, Erkki Lähderanta, and Harri Lipsanen   92 More in a new window/tab

Neutron irradiation influence on mobility and compensation of dark conductivity in silicon
Juozas Vidmantis Vaitkus, Algirdas Mekys, Vytautas Rumbauskas, and Jurgis Storasta   102 More in a new window/tab

Environmental physics

Investigation of 137Cs and plutonium isotope sorption-desorption in bio- and synthetic materials
Benedikta Lukšienė, Zita Žukauskaitė, Nikolaj Tarasiuk, Evaldas Maceika, Vitold Filistovič, Šarūnas Buivydas, Laima Nedzveckienė, and Dalia Jasinevičienė   111 More in a new window/tab

TURINYS

Netiesinė ir koherentinė optika

Sąlygos mažinti šilumines sferines aberacijas iš šono kaupinamuose YAG strypuose
Dominykas Bričkus, Aleksandr S. Dement’ev    67 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Teorinis  α- ir γ-V2O5 dvigubų sienelių nanovamzdelių tyrimas
Vitaly V. Porsev, Andrei V. Bandura, Robert A. Evarestov    79 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Ekranavimo reiškiniai plonuosiuose anglies nanovamzdelių sluoksniuose mikrobangų ruože
Alesia Paddubskaya, Mikhail Shuba, Gintaras Valušis, Polina Kuzhir, Sergey Maksimenko, Alexander Okotrub, Emmanuel Flahaut, Anne Marie Galibert, Brigitte Soula, Vanessa Fierro, Alain Celzard    86 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Paviršiaus pasyvacijos įtakos pavienių GaAs nanovamzdelių elektrinėms savybėms tyrimas matuojant srovės priklausomybę nuo įtampos atominės jėgos mikroskopu
Pavel Geydt, Prokhor A. Alekseev, Mikhail S. Dunaevskiy, Tuomas Haggrén, Joona-Pekko Kakko, Erkki Lähderanta, Harri Lipsanen    92 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Apšvitos neutronais įtaka elektronų judriui ir tamsinio laidumo kompensacijai silicio kristaluose
Juozas Vidmantis Vaitkus, Algirdas Mekys, Vytautas Rumbauskas, Jurgis Storasta    102 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

137Cs ir plutonio izotopų sorbcijos-desorbcijos biologinėse ir sintetinėse medžiagose tyrimas
Benedikta Lukšienė, Zita Žukauskaitė, Nikolaj Tarasiuk, Evaldas Maceika, Vitold Filistovič, Šarūnas Buivydas, Laima Nedzveckienė, Dalia Jasinevičienė    111 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 56, No. 3 (2016)

CONTENTS

Review

Demystifying the holographic mystique: A critical review
Dmitri V. Khveshchenko   125 More in a new window/tab

Subatomic physics


Feynman rules for Weyl spinors with mixed Dirac and Majorana mass terms
Vytautas Dūdėnas and Thomas Gajdosik   149 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Thermodynamic properties of nanotubes: Zone-folding approach
Robert A. Evarestov, Andrei V. Bandura, and Vitaly V. Porsev   164 More in a new window/tab

Strain engineering of electrical conductivity in epitaxial thin Ba0.7Sr0.3TiO3 film heterostructures
Rūta Mackevičiūtė, Šarūnas Bagdzevičius, Maksim Ivanov, Barbara Fraygola, Robertas Grigalaitis, Nava Setter, and Jūras Banys   173 More in a new window/tab

Charge carrier transport and recombination in disordered materials
Gytis Juška, Kęstutis Arlauskas, and Kristijonas Genevičius   182 More in a new window/tab

TURINYS

Apžvalga

Holografijos teorijų demistifikacija: kritinė apžvalga
Dmitri V. Khveshchenko    125 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Subatominė fizika


Feinmano taisyklės Veilio spinoriams su sumaišytais Dirako ir Majoranos masės nariais
Vytautas Dūdėnas, Thomas Gajdosik    149 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Termodinaminės nanovamzdelių savybės: zonų perlenkimo metodas
Robert A. Evarestov, Andrei V. Bandura, Vitaly V. Porsev    164 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Įtempiais valdomas elektrinis laidumas epitaksinėse Ba0,7Sr0,3TiO3 plonųjų sluoksnių heterostruktūrose
Rūta Mackevičiūtė, Šarūnas Bagdzevičius, Maksim Ivanov, Barbara Fraygola, Robertas Grigalaitis, Nava Setter, Jūras Banys    173 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Krūvininkų pernaša ir rekombinacija netvarkiosiose medžiagose
Gytis Juška, Kęstutis Arlauskas, Kristijonas Genevičius    182 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 56, No. 4 (2016)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Lattice gas automaton modelling of a vortex flow meter: Strouhal–Reynolds number dependence
Vaidas Juknevičius and Jogundas Armaitis   191 More in a new window/tab

Semiconductors


The charge carrier capture-emission process – the main source of the low-frequency noise in homogeneous semiconductors
Vilius Palenskis    200 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Liquid crystalline material exhibiting multiple phase transitions: morphologic properties and optical transmission
Arif Nesrullajev   207 More in a new window/tab

Electron transport in a coupled GaN/AlN/GaN channel of nitride HFET
Linas Ardaravičius, Oleg Kiprijanovič, and Juozapas Liberis  217 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Suppression of spontaneous oscillations in high-frequency stimulated neuron models
Kęstutis Pyragas and Peter A. Tass   223 More in a new window/tab

Volume Table of Contents – Vol. 56 (2016)    239

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Sūkurinio tėkmės greičio matuoklio modeliavimas gardelinių dujų automatų metodais: Strouhalo ir Reinoldso skaičių priklausomybė
Vaidas Juknevičius, Jogundas Armaitis    191 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai


Krūvininkų pagavimas ir jų išlaisvinimas – pagrindinis vienalyčių puslaidininkių žemadažnio triukšmo šaltinis
Vilius Palenskis    200 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Daugybiniais faziniais virsmais pasižyminti skystųjų kristalų medžiaga: morfologinės savybės ir optinis pralaidumas
Arif Nesrullajev   207 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų pernaša nitridiniam lauko tranzistoriui skirtame susietame GaN/AlN/GaN kanale
Linas Ardaravičius, Oleg Kiprijanovič, Juozapas Liberis  217 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdalykinė fizika

Savaiminių virpesių slopinimas aukštu dažniu žadinamuose neuronuose
Kęstutis Pyragas, Peter A. Tass   223 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2016 m. 56 tomo turinys    239

2015 metai | 2016 | 2017 metai | Kiti