2016 metai | 2017 | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 57, No. 1 (2017)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Two-scale theory of edge state
Algirdas Matulis   1 More in a new window/tab

Majoranos spinoriai geometrinės algebros požiūriu
Adolfas Dargys   12 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Optical parametric amplification by incoherent conical pump beam
Viktorija Tamulienė, Valerijus Smilgevičius, Domas Kudarauskas, Rytis Butkus, Algirdas Stabinis, and Algis Piskarskas    19 More in a new window/tab

Semiconductors


AlAs as a Bi blocking barrier in GaAsBi multi-quantum wells: structural analysis
Renata Butkutė, Martynas Skapas, Algirdas Selskis, Virginijus Bukauskas, Sandra Stanionytė, and Gediminas Niaura    29 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Charge carrier transport properties in a ternary Si-PCPDTBT:P3HT:PCBM solar cells
Julius Važgėla, Meera Stephen, Gytis Juška, Kristijonas Genevičius, and Kęstutis Arlauskas   37 More in a new window/tab


Environmental physics


Generation of RBMK-1500 spent nuclear fuel one-group cross-section libraries and their evaluation against experimental data
Vytenis Barkauskas, Rita Plukienė, Artūras Plukis, and Vidmantas Remeikis   42 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Dviskalė kraštinės būsenos teorija
Algirdas Matulis    1 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Majorana spinor from point of view of geometric algebra
Adolfas Dargys    12 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Šviesos parametrinis stiprinimas kaupinant nekoherentiniu kūginiu pluoštu
Viktorija Tamulienė, Valerijus Smilgevičius, Domas Kudarauskas, Rytis Butkus, Algirdas Stabinis, Algis Piskarskas    19 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Bi difuziją blokuojantys AlAs barjerai GaAsBi kvantiniuose dariniuose: struktūrinis charakterizavimas
Renata Butkutė, Martynas Skapas, Algirdas Selskis, Virginijus Bukauskas, Sandra Stanionytė, Gediminas Niaura    29 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Trikomponenčių Si-PCPDTBT:P3HT:PCBM saulės elmentų krūvininkų pernašos savybės
Julius Važgėla, Meera Stephen, Gytis Juška, Kristijonas Genevičius, Kęstutis Arlauskas    37 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

RBMK-1500 panaudoto branduolinio kuro skerspjūvių bibliotekų sudarymas ir jų įvertinimas atsižvelgiant į eksperimentinius duomenis
Vytenis Barkauskas, Rita Plukienė, Artūras Plukis, Vidmantas Remeikis    42 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 57, No. 2 (2017)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Simulation study of wake field excitation in interaction of intense laser and magnetized plasma: half-sine pulse shape (HSPS) and trapezoid pulse shape (TPS)
Amir Rahimian and Hossien Zahed   55 More in a new window/tab

New possibilities of harmonic oscillator basis application for calculation of the ground state energy of a Coulomb non-identical three-particle system
Algirdas Deveikis   66 More in a new window/tab

The crystalline structure of SrRuO3: Application of hybrid scheme to the density functionals revised for solids
Šarūnas Masys and Valdas Jonauskas   78 More in a new window/tab

Time delay of radiation from pulsar in a binary system that moves in field of Schwarzschild black hole
Stanislav Komarov, Alexander Gorbatsievich, and Alexander Tarasenko   88 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Optical response of composite plasmonic structures
Nikolai V. Mitetelo, Sergei E. Svyakhovskiy, Alexandra D. Gartman, Alexander A. Tepanov, and Anton I. Maydykovskiy   94 More in a new window/tab

Temperature and frequency dependence of the dielectric and piezoelectric response of P(VDF-TrFE)/CoFe2O4 magnetoelectric composites
Šarūnas Svirskas, Jaroslavas Belovickis, Daumantas Šemeliovas, Pedro Martins, Senentxu Lanceros-Méndez, and Jūras Banys   103 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Pliūpsnio lauko žadinimo, intensyviu lazeriu švitinant magnetizuotą plazmą, modelis: sinuso pusperiodžio ir trapecinė impulso formos
Amir Rahimian, Hossien Zahed    55 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Naujos harmoninio osciliatoriaus bazės taikymo galimybės, skaičiuojant kuloninės trijų netapatingų dalelių sistemos pagrindinės būsenos energiją
Algirdas Deveikis    66 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kristalinė SrRuO3 sandara: hibridinio metodo taikymas kietųjų kūnų tankio funkcionalams
Šarūnas Masys, Valdas Jonauskas    78 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dvinarės sistemos pulsaro, judančio Švarcšildo juodosios bedugnės lauke, spinduliuotės atsilikimas
Stanislav Komarov, Alexander Gorbatsievich, Alexander Tarasenko   88 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Kompozitinių plazmoninių darinių optinis atsakas
Nikolai V. Mitetelo, Sergei E. Svyakhovskiy, Alexandra D. Gartman, Alexander A. Tepanov, Anton I. Maydykovskiy    94 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dielektrinio ir pjezoelektrinio atsako temperatūrinės ir dažninės priklausomybės magnetoelektriniuose P(VDF-TrFE)/CoFe2O4 kompozituose
Šarūnas Svirskas, Jaroslavas Belovickis, Daumantas Šemeliovas, Pedro Martins, Senentxu Lanceros-Méndez, Jūras Banys    103 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 57, No. 3 (2017)

CONTENTS

Review

Ultrafast supercontinuum generation in bulk condensed media
Audrius Dubietis, Gintaras Tamošauskas, Rosvaldas Šuminas, Vytautas Jukna, and Arnaud Couairon   113 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Radiative transitions for three lowest configurations of tungsten ions W38+–W43+
Rasa Karpuškienė, |Pavel Bogdanovich|, and Romualdas Kisielius   158 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Preparation, structure, surface and impedance analysis of Na2Zn0.5Mn0.5P2O7 ceramics
Vilma Venckutė, Antonija Dindune, Dagnija Valdniece, Aija Krumina, Martynas Lelis, Vitalija Jasulaitienė, Andrius Maneikis, Saulius Daugėla, Tomas Šalkus, Algimantas Kežionis, and Antanas Feliksas Orliukas   183 More in a new window/tab

TURINYS

Apžvalga

Femtosekundinio superkontinuumo generavimas plačios apertūros kondensuotose terpėse
Audrius Dubietis, Gintaras Tamošauskas, Rosvaldas Šuminas, Vytautas Jukna, Arnaud Couairon    113 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Radiaciniai šuoliai tarp trijų žemiausių konfigūracijų lygmenų volframo jonuose W38+–W43+
Rasa Karpuškienė, |Pavelas Bogdanovičius|, Romualdas Kisielius    158 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Na2Zn0,5Mn0,5P2O7 keramikos gamyba, struktūros, paviršiaus ir impedanso spektroskopijos tyrimai
Vilma Venckutė, Antonija Dindune, Dagnija Valdniece, Aija Krūmiņa, Martynas Lelis, Vitalija Jasulaitienė, Andrius Maneikis, Saulius Daugėla, Tomas Šalkus, Algimantas Kežionis, Antanas Feliksas Orliukas    183 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 57, No. 4 (2017)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Bound state inequality from the spinless Salpeter equation with the Yukawa potential
Jiao-Kai Chen   195 More in a new window/tab

Subatomic physics

Investigating the “kink” plot as a signal of the onset of deconfinement
Michał Naskręt (for the NA61/SHINE collaboration)   201 More in a new window/tab

Semiconductors

Hetero CuOx/ZnO micro/nanostructure: Carbothermal reduction–vapour phase transport
Ali Rahmati, F. Rahimi Bayaz, A. Lotfiani, and M. Kouhestani   207 More in a new window/tab

Influence of annealing and optical aging on optical and structural properties of ZnO thin films obtained by SILAR method
Caglar Duman and Harun Guney   218 More in a new window/tab

Planar asymmetric dual diode for millimetre wave detection and power measurement
Algirdas Sužiedėlis, Steponas Ašmontas, Jonas Gradauskas, Aldis Šilėnas, Aurimas Čerškus, Andžej Lučun, Česlav Paškevič, Maksimas Anbinderis, and Ovidijus Alfonsas Žalys   225 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Enhancing electrical conductivity of multiwalled carbon nanotube/epoxy composites by graphene nanoplatelets
Ieva Kranauskaitė, Jan Macutkevič, Anna Borisova, Alfonso Martone, Mauro Zarrelli, Algirdas Selskis, Andrey Aniskevich, and Jūras Banys   232 More in a new window/tab

Structural and electrical properties of argyrodite-type Cu7PS6 crystal
Ihor P. Studenyak, Vitalii Yu. Izai, Artem I. Pogodin, Oleksandr P. Kokhan, Vasil I. Sidey, Mar'yan Yu. Sabov, Algimantas Kežionis, Tomas Šalkus, and Jūras Banys   243 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Surištosios būsenos nelygybė remiantis Solpiterio lygtimi su Jukavos potencialu
Jiao-Kai Chen    195 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Subatominė fizika

„Pūpsnio“ grafiko kaip signalo apie kvarkų išlaisvėjimo pradžią tyrimas
Michał Naskręt (už NA61/SHINE sambūrį)   201 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Įvairialytis CuOx/ZnO mikro- arba nanodarinys: karboterminė redukcija su garų fazės pernaša
Ali Rahmati, F. Rahimi Bayaz, A. Lotfiani, M. Kouhestani    207 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atkaitinimo ir sendinimo šviesoje įtaka optinėms ir struktūrinėms ZnO plonųjų sluoksnių, augintų SILAR metodu, savybėms
Çağlar Duman, Harun Güney    218 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Planarinis asimetrinis dvigubas diodas milimetrinių bangų detekcijai ir galios matavimui
Algirdas Sužiedėlis, Steponas Ašmontas, Jonas Gradauskas, Aldis Šilėnas, Aurimas Čerškus, Andžej Lučun, Česlav Paškevič, Maksimas Anbinderis, Ovidijus Alfonsas Žalys    225 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Epoksidinės dervos kompozitų su daugiasieniais anglies nanovamzdeliais elektrinio laidumo gerinimas grafeno dalelėmis
Ieva Kranauskaitė, Jan Macutkevič, Anna Borisova, Alfonso Martone, Mauro Zarrelli, Algirdas Selskis, Andrey Aniskevich, Jūras Banys    232 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Argirodito tipo Cu7PS6 kristalų struktūra ir elektrinės savybės
Ihor P. Studenyak, Vitalii Yu. Izai, Artem I. Pogodin, Oleksandr P. Kokhan, Vasil I. Sidey, Mar'yan Yu. Sabov, Algimantas Kežionis, Tomas Šalkus, Jūras Banys    243 Daugiau – naujame lange/kortelėje


2016 metai | 2017 | Kiti