1961 | 1962 metai | Kiti

Tomas I, Nr. 1-2

TURINYS


V. Šugurovas. Antroji kovariantinė išvestinė ir kreivumo tenzorius 7

V. Vanagas ir J. Batarūnas. Trimatės sukimo grupės neredukuotinių j-tenzorių perstatymo simetrija 19

J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, S. Budrytė ir A. Jucys. Linijų stiprumo skaičiavimas ir atrankos taisyklės įvairių ryšių tipų atvejais 31

S. Žvironaitė, J. Vizbaraitė ir A. Jucys. Ryšio tipo klausimai konfigūracijos p2l atveju 37

J. Čiplys. Šešių momentų transformacijos matricų ryšys su j-koeficientais 51

J. Čiplys. Šešių momentų transformacijos matricos, išreiškiamos paprastesnių matricų sandaugomis 61

P. Fridbergas, V. Šugurovas. Išplėstinio Foko taikymas ličio ir boro tipo atomams 78

P. Fridbergas, V. Šugurovas. Išplėstinis Foko metodas lygius azimutalinius kvantinius skaičius turinčių konfigūracijų atveju 87

A. Kancerevičius. Ličio tipo atomų sužadintų būvių teorinis nagrinėjimas 95

J. Martišius. Suderintinis Foko laukas ličio atomo valentinio elektrono 6d atveju 99

A. Bolotinas, E. Gensaitė, V. Kurakevičius. Apie dvicentrinių funkcijų taikymą dviatomėms molekulėms skaičiuoti I18

A. Bolotinas. Kai kurie kvantinio mechaninio molekulių su sujungtiniais ryšiais tyrimo rezultatai 116

V. Mickevičius. Anharmoninio potencialo ir antros eilės elektrinio momento įtaka dispersijai ir absorbcijai joniniuose kristaluose 127

B. Kukšas, V. llgūnas, K. Baršauskas. Magnetinio lauko įtaka paviršinių bangų skysčiuose sklidimui 133

P. Pipinys. Blyksnių reiškiniai šarminių metalų halogenidų kristalofosforuose 141

A. Misiūnas ir V. Gaidelis. Temperatūros įtaka gyvsidabrio rezonansinės linijos 2537A slėgiminiam išplitimui vandenilio dujų poveikyje 161

M. Horodničiūtė ir Horodničius. Kadmio spektrinių linijų slėgiminių efektų povandeninėje kibirkštyje priklausomybė nuo kadmio ir cinko koncentracijos elektroduose 176

E. Žurauskienė, S. Vaičiūnas. Kai kurių aromatinių junginių absorbcijos ir liuminescencijos spektrai 185

H. Jonaitis, B. Rubikaitė. Vitamino B1 absorbcijos spektro priklausomybė nuo koncentracijos 195

H. Jonaitis, B. Rubikaitė. Vitamino C absorbcijos spektro priklausomybė nuo koncentracijos ir tirpiklio 204

H. Jonaitis, B. Rubikaitė. Vitamino C oksidacijos ir jo stabilizacijos vitaminu B1 spektroskopinis tyrimas 215

A. Ažusienis, K. Zdanavičius. EP Lyr šviesumo ir spalvos kitimas 227

Kronika 231

Volume I, No. 1-2

CONTENTS


V. Shugurov. The Second Covariant Derivative of Spinor and Curvature Tensor 8

V. Vanagas and J. Batarūnas. Permutation Simmetry of Irreducible j-Tensors of Three-Dimensional Rotation Group 19

J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, S. Budrytė and A. Jucys. On the Calculation of Line Strenghts and the Selection Rules in the Case of Different Vector Couplings 32

S. Žvironaitė, J. Vizbaraitė and A. Jucys. On the Type of Vector Coupling Schemes in the Configuration p2l 37

J. Čiplys. Relation of Transformation Matrices of Six Angular Momentum with j-Coefficients 51

J. Čiplys. Transformation Matrices of Six Momentum Expresible in the Form of the Products of More Simple Matrices 61

P. Fridberg, V. Shugurov. Unrestricted Fock Calculation- for Atoms Like Li and B 78

P. Fridberg, V. Shugurov. Unrestricted Hartree-Fock Metod for Configurations with Equal Azimutal Ouantum Numbers 88

A. Kancerevičius. On the Theoretical Consideration of the Excited States ol Lithium Like Atoms 96

J. Martišius. Fock Self-Consistent Field for Lithium Valent Elektron 6d 100

A. Bolotin, E. Gensaitė, V. Kurakevitch. Abaut Applying of Two-Centre Functions in Diatomic Molecules Calculations 116

A. Bolotin. Some Results of the Quantum Mechanical Study of Moleculs with Conjugate Bond 128

V. Mickevičius. The Influence of the Anharmonic Potencial and Second-Order Dipole Moment on the Dispersion and Absorption of Ionic Crystals 134

B. Kukšas, V. Ilgūnas, K. Baršauskas. Einfluss des magnetischen Feldes auf dieAusbreitung der Oberflaechenwellen in Fluessigkeiten 141

P. Pipinys. Photostimulation in the Alkali-Halides Crystalophosphors 151

A. Misiūnas and V. Gaidelis. Temperature Influence on the Pressure Broadening of the Resonance Line of Mercury 2537A 162

M. Horodničiūtė und H. Horodničius. Druckeffekte im Unterwasserfunken der Spektrallinien vom Cadmium und ihre Abhaengigkeit von Cadmium- und Zink-Gehalt 178

E. Žurauskienė und S. Vaičiūnas. Das Verhaeltniss des Spektrum der Lumineszenz zu jenem der Absorption mancher aromatischen Verbindungen 185

H. Jonaitis, B. Rubikaitė. Le rapport entre le spectre d'absorption de la vitamine B1 et la concentration de la solution 195

H. Jonaitis, B. Rubikaitė. Dependence des spectres d'absorption de la vitamine C de la Koncentration et du dissolvant 204

H. Jonaitis, B. Rubikaitė. Etude spectroscopique de I'oxydation de la vitamine C et de sa stabilisation par la vitamine B1 215

A. Ažusienis, K. Zdanavičius. Photometric Study of EP - Lyrae 228

Kronika 231

Tomas I, Nr. 3-4

TURINYS


E. Mauza, B. Šapiro ir J. Batarūnas. Taškinių grupių kilminiai koeficientai 258

J. Čiplys, S. Budrytė ir A. Jucys. Daugiakampio taisyklių tolimesnis nagrinėjimas 268

S. Budrytė ir A. Jucys. 3nj-koeficientų klasifikacijos bei identifikacijos klausimu 281

S. Budrytė, J.Vizbaraitė ir A. Jucys. Elektrostatinės sąveikos energijos operatoriaus matricinių elementų išraiškos įvairių tipų ryšių atveju 288

K. Eringis, J. Vizbaraitė ir A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas atomams su 1s- ir 2p-elektronais 296

A. Kancerevičius. Apie išeities duomenų parinkimą, sprendžiant suderintinio lauko lygtis 307

J. Levinsonas. Molekulinių orbitalių ir lokalizuotų valentingumų metodų palyginimo energetinis kriterijus 314

A. Karpus ir J. Batarūnas. Sb2S3 tipo puslaidininkių sudėtingos zoninės struktūros klausimu 328

V. Mickevičius. Infraraudonoji dispersija ir absorbcija NaCl tipo joniniuose kristaluose 334

V. Tolutis, G. Petravičiūtė ir I. Vaitkevičiūtė. Elektroteigiamų priemaišų vaidmuo lyginančio kontakto selenas-metalas asimetrinio laidumo ir srovės slinkimo reiškinių mechanizme 347

K. Bertulis ir J. Meškuotis. Kai kurių izoliacinių plonų silicio monoksido sluoksnių ypatybių klausimu 351

A. Matulionis, A. Pauža ir V. Jucienė. Apie kristalo sužadinimo procesą ZnS-Cu elektroliuminafore 355

I. Banys, J. Požėla, K. Repšas. Apie vieną srovės nešėjų puslaidininkiuose įšilirno relaksacijos matavimo galimybę 359

T. Banys, A. Vėbra, M. Dienienė, J. Požėla. Puslaidininkių elektrinio laidurno stipriuose superaukšto dažnumo laukuose matavimo klausimu 364

S. Kalvėnas ir J. Požela. Pereinamųjų procesų puslaidininkiuose tyrimas, panaudojant superaukšto dažnumo techniką 369

K. Valacka, R. Tonkūnaitė ir V. Jasutis. Aukštos įtampos fotovoltinis efektas polikristaliniuose CdTe sluoksniuose 377

Recenzija 379

Kronika 380

Bibliografija 381

Volume I, No. 3-4

CONTENTS


E. Mauza, B. Shapiro and J. Batarunas. The coefficients of Fractional Parentage for Point Groups 259

J. Čiplys, S. Budrytė, A. Jucys. A Further Investigation of Polygonal Conditions 269

S. Budrytė and A. Jucys. On the Classification and Indentification of 3nj-Coefficients. Some 21j-, 24j- and 27j-Coefficients 281

S. Budrytė, J. Vizbaraitė and A. Jucys. The Expressions of the Matrix Elements of the Operator of the Electrostatic Interaction for Different Vector Coupling Schemes 289

K. Eringis, J. Vizbaraitė and A. Jucys. Extended Method of the Calculation in the Case of Atoms with 1s- and 2p-Electrons 297

A. Kanceravičius. On the Selection of the Initial Data for Nurnerical Solving of the Self-consistent Field Equations 308

I. Levinson. Energy Criterion of Comparing Molecular Orbital Method contra Localized Valence Bond Method 314

A. Karpus and J. Batarūnas. On Complex Band Structure of Semiconductors Sb2S3 Type 328

V. Mickevičius. The Infra-red Dispersion and Absorbtion of Ionic Crystals of NaCl Type 334

V. Tolutis, G. Petravichiute and J. Vaitkevichiute. The Role of Electro-positive Impurity Centres in Mechanism of Conduction-Asimmetry and Current-Creep of the Rectifying Contact Selenium-Metal 347

K. Bertulis and J. Meškuotis. On Some Dielectrical Properties of Thin Silicone Monoxide Films 351

A. Matulionis, A. Pauža and V. Jucienė. On the Crystal Excitation Process in the ZnS-Cu Electroliuminescent Phosphors 355

T. Banys, J. Požė1a, K. Repšas. On a Possibility of Measuring the Relaxation of Heating of Current Carriers in Semiconductors 359

T. Banys, A. Vėbra, M. Dienienė, J. Požėla. On the Measuring of Semiconductor Electrical Conductivity in High Microwave Fields 364

S. Kalvėnas and J. Požėla. Investigation of Transitional Processes in Semiconductors Using Microwave Techniques 370

K. Valacka, R. Tonkūnaitė and V. Jasutis. High-Voltage Photovoltaic Effect in Polycrystalline Films of CdTe 378

Reccenzy 379

Reference List 381

Chronic 380

1961 | 1962 metai | Kiti