1961 metai | 1962 | 1963 metai | Kiti

Tomas II, Nr. 1-2

TURINYS


A. Karosienė, J. Vizbaraitė ir A. Jucys. Elektrostatinės sąveikos operatoriaus matriciniai elementai p3l konfigūracijai įvairių tipų ryšių atveju 15

S. Žvironaitė, K. Konstantinavičius ir R. Rakauskas. Dukart jonizuotų vanadžio ir mangano termų smulkioji struktūra 30

E. Mauza, B. Šapiro ir J. Batarūnas. Kompleksinių jonų magnetinių momentų skaičiavimas, atsižvelgiant į cheminio ryšio pobūdį 39

R. Rakauskas ir A. Bolotinas. p-elektroninis priartėjimas poliacenams 50

A. Bandzaitis. J. Vizbaraitė ir A. Jucys. Dviejų atomo elektronų sąveikos operatoriaus matricinio elemento bendras nagrinėjimas 73

A. Jucys, A. Bandzaitis ir J. Vizbaraitė. Klebšo-Gordano koeficientų sandaugų sumų grafinis vaizdavimas 89

A. Jucys, A. Bandzaitis, J. Vizbaraitė. Kai kurie veiksmai su Klebšo-Gordano koeficientų sandaugų sumų diagramomis 107

A. Jucys, A. Bandzaitis, J. Vizbaraitė. Dydžių, kurie reiškia Klebšo-Gordano koeficientų sandaugų sumas, išdėstymo bei sumavimo grafiniai metodai 122

A. Jucys, J. Vizbaraitė ir A. Bandzaitis. Operatorių matricinių elementų skaičiavirno klausimu beveik pilnų sluoksnių atveju 135

A. Karosienė, J. Karosas ir A. Jucys. Vandeniliškų vienelektronių banginių funkcijų Hartrio tipo pararnetrų nustatymo kai kurie rezultatai 142

A. Karosienė ir A. Jucys. Transformacijos matrica tarp LS ir Jl ryšių tipų pl, p3l ir p5l konfigūracijoms 150

A. Karpus ir M. Mikalkevičius. Sieros atmosferos parcialinio slėgimo įtaka Sb2S3 monokristalų augimui iš garų fazės ir elektriniam laidumui 155

I. M. Kopylovas, V. Straižys. Žvaigždžių pasiskirstymas Didžiojo Oriono ūko srityje 172

Kronika 174

Bibliografija 175

Volume II, No. 1-2

CONTENTS


A. Karosienė, J. Vizbaraitė and A. Jucys. The Matrix Elements of the Electrostatie Energy Operator for the Configuration p3l in Different Coupling Schemes 16

S. Žvironaitė, K. Konstantinavičius and R. Rakauskas. On the Theoretical Calculation of the Fine Structure of the Doubly Ionized Vanadium and Manganese Atoms 31

E. Mauza, B. Shapiro and J. Batarūnas. A Calculation of Magnetic Moments of Complex Ions with Respeet to Chemical Bond 39

R. Rakauskas and A. Bolotinas. p-Electronic Approximation for Poliacene 60

A. Bandzaitis, .I. Vizbaraitė and A. Jucys. The General Consideration of the Inter action Operator Matrix Element of Two Atomic Electrons 74

A. Jucys, A. Bandzaitis and J. Vizbaraitė. The Graphical Representation of the sumsof the Products of Clebsch-Gordan Coefficients 90

A. Jucys, A. Bandzaitis and J. Vizbaraitė. Some Operations on the Diagrams of the Sums of Produets of Clebsch-Gordan Coefficients 107

A. Jucys, A. Bandzaitis and J. Vizbaraitė. Graphical Methods of Expansion and Summation of Quantities which are the Sums of Products of Clebsch-Gordan Coefficients 122

A. Jucys, J. Vizbaraitė and A. Bandzaitis. On the Calculation of the Matrix Elements of Operators for Almost Closed Shelis 135

A. Karosienė, J. Karosas and A. Jucys. Some Results of the Estimation of Hartree Parameters for the Hydrogen Type One-Electron Wave Functions 142

A. Karosienė and A. Jucys. Transformation Matrix between LS and Jl Coupling Schemes for Configurations pl, p3l and p5l 150

A. Karpus and M. Mikalkevičius. The lnfluence of the Partial Pressure of Sulfur Atmosphere over the Growing of Sb2S3 Single Crystals from the Gaseous Phase and the Electrical Conductivity 156

I. M. Kopylov, V. Sraižys. The Distribution of Stars Around the Great Orion Nebula 172

Chronic 174

Bibliography 175

Tomas II, Nr. 3-4

TURINYS


A. Bandzaitis ir A. Jucys. Klebšo-Gordano koeficientų formulių ir jų išvedimo būdų klausimu 197

V. Vanagas ir A. Jucys. Trečios eilęs unitarinių unimoduliarinių matricų Klebšo-Gordano koeficientų skaičiavimo klausimu 210

J. Vizbaraitė, V. Martišius, A. Savukynas ir A. Jucys. pl ir p5l konfigūracijų energijos spektro nagrinėjimas, taikant įvairių tipų ryšius 228

A. Karosienė, J. Vizbaraitė ir A. Jucys. Atomų p3l konfigūracijoje ryšio klausimai 242

A. Kancerevičius. Helio tipo atomų osciliatorių stiprumai, šuolių tikimybės ir sužadintų būvių trukmė 256

A. Bolotinas ir M. Balevičius. Lokalinčs ir visos molekulių simetrijos panaudojimo MF TKAP metodo klausimu 267

Č. Radvilavičius, P. Lukošius ir A. Bolotinas. Pireno molekulės teorinis tyrimas 277

V. Mickevičius. Joninių kristalų potencialinė energija antrame priartėjime 287

A. Karpus, J. Batarūnas ir M. Mikalkevičius. Sb2S3 monokristalų elektrinės savybėsir jų ryšys su kristalo chemine sandara ir energetinio spektro zonine struktūra 295

S. Kalvėnas ir J. Požėla. Superaukšto dažnumo galingumo absorbcija puslaidininkių bangolaidyje 302

J. Požėla ir K. Repšas. Karštų srovės nešėjų sąlygotos termoelektrovaros jėgos nustatymo klausimu 309

A. Juodviršis ir P. Brazdžiūnas. Gyvsidabrio sulfido monokristalų auginimas 316

D. Eidukas ir K. Baršauskas. Kai kurie impulsinių puslaidininkinių diodų pereinamieji procesai 331

D. Eidukas ir K. Baršauskas. Radijo matavimo aparatūra puslaidininkių pereinamiesiems procesams tirti 343

J. Okunis, K. Baršauskas. Ag-In sistemos plonų sluoksnių elektronografinis tyrimas 349

K. Makariūnas, E. Makariūnienė, V. Dienys. Li7, Be8, Be9, ir Be10 žemųjų lygių sužadinimas bombarduojant litį alfa-dalelėmis 360

V. P. Lesauskis, K. M. Baršauskas. Magnetinių branduolinių momentų sąveika su savaime susižadinančia sistema, turinčia du laisvės laipsnius 369

V. Lesauskis, K. Baršauskas. Silpnų virpesių autogeneratoriai su automatiniuamplitudės reguliavimu magnetinio branduolinio rezonanso tyrimams 380

V. Lesauskis, V. Kolobkovas, V. Ambrasas. Elektromagneto maitinimo stabilizavimas branduoliniam magnetiniam rezonansui tirti 384

K. Paulauskas, V. Ilgūnas, K. Baršauskas. Ultragarsinio interferometro elektrinių grandinių parinkimo ir suderinimo klausimu 398

H. Jonaitis, A. Kazlauskienė, V. Šalna. Tirpiklio įtaka vitamino A absorbcijos spektrui 406

H. Jonaitis, B. Kriščiūnienė. Temperatūros įtaka vitaminų B1 ir C absorbcijosspektrams 414

H. Jonaitis, D. Kadūnaitė, A. Kazlauskienė. Temperatūros ir tirpiklio įtaka elektroniniam b-karotino absorbcijos spektrui 420

Kronika 423

Volume II, No. 3-4

CONTENTS


A. Bandzaitis and A. Jucys. Abaut the Forms and Methods of Derivation of theFormulas for the Clebsch-Gordan Coefficients 198

V. Vanagas and A. Jucys. On the Clebsch-Gordan Coefficients of the Unitary Unimodular Group of the Third Degree 211

J. Vizbaraitė, V. Martišius, A. Savukynas and A. Jucys. The Study of Energy Spectrum of Configurations pl and p5l with the Aid of Different Coupling Schemes 229

A. Karosienė, J. Vizbaraitė and A. Jucys. On the Coupling Schemes in the Atoms Characterized by the Configuration p3l 243

A. Kancerevičius. Osciliator Strengths, Transition Probabilities and the Lifetime of the Excited States for the Helium and Lithium Like Atoms 257

A. Bolotin and M. Balevičius. Molecular Local and Total Symmetry Use in MO LCAO Method 267

C. Radvilavičius, P. Lukošius and A. Bolotin. Theoretical Investigation of Pyrene Molecule 277

V. Mickevičius. Potencial Energy of the Ionic Crystals in second Approximation 287

A. Karpus, J. Batarūnas and M. Mikalkevičius. Electrical Properties of Sb2S3 single Cristals and Their Dependance on Chemical Bond Cristalline States and Zone Structure 296

S. P. Kalvėnas and J. K. Požėla. Absorption of Microwave Power in Waveguide by Semiconductors 302

J. Požėla and K. Repšas. Some Considerations on the Determination of the Thermo EMF Caused by Hot Carriers 309

A. Juodviršis and P. Brazdžiūnas. The Vapour Phase Growing of HgS Single Crystals 316

D. Eidukas and K. Baršauskas. Some Transient Phenomena in Semiconductor Diodes for the Pulse Operation 331

D. Eidukas and K. Baršauskas. The Equipment for Transient Phenomena Measurments in Semiconductor Devices 343

J. Okunis and K. Baršauskas. Elektronographic Investigation of Thin Layers of Ag-In System 350

K. V. Makariūnas, E. K. Makariūnienė, V. J. Dienys. Exitation of the Low Levelsof Li7, Be8, Be9 and Be10 in the Alpha-Particle Bombardment of Lithium 360

V. P. Lesauskis, K. M. Baršauskas. Interaction of Nuclear Magnetic Moments with Autooscillating System Having Two Degrees of Freedom 369

V . Lesauskis, K. Baršauskas. Autodyne Detectors of Nuelear Magnetic Resonance with Automatic Amplitude Control 380

V. Lesauskis, V. Kolobkov, V. Ambrasas. Die Stabillsierung der Ernahrung des Elektromagneten fur die Erforschung des Kernmagnetischen Resonanz 384

K. Paulauskas, V. Ilgūnas, K. Baršauskas. On the Problem of Choosing and Tuning Electric Circuits of an Ultrasonic Interferometer 398

H. Jonaitis, A. Kazlauskienė, V. Šalna. Tlie Influence Of A Solvent on the Absorbtion Spectrum of Vitamine A 406

H. Jonaitis, B. Kriščiūinienė. Influence de la temperature aux spectres d'absorption des vitamines B1 et C 411

H. Jonaitis, D. Kadūnaitė, A. Kazlauskienė. Ueber den Einfluss der Temperatur und des Losungsmittel auf das Elektronenabsorbtionsspektrum des b-Karotins 420

Cronic 423

1961 metai | 1962 | 1963 metai | Kiti