1982 metai | 1983 | 1984 metai | Kiti

Tomas XXIII, Nr. 1

TURINYS


Personalija 3

R. Karazija. Lygmenų radiacinių bei Ožė pločių ir fluorescencijos našumo apytikslis invariantiškumas 16

L. Podobedova, A. Ramonas, A. Riabcevas. Šuolių 3d8-3d74p Ga VI spektre tyrimas 24

J. Zibuc, R. Kavaliauskas. Elektroradiografinių seleno sluoksnių jautrumo skaičiavimas 33

Ch. Garbas, P. Fridbergas, I. Jakoveras. Paviršinės elektros srovės pasiskirstymas tobulai laidžioje plokštelėje ir impedansinėje plėvelėje stačiakampiame bangolaidyje 40

G. Ruibys, R. Tolutis. Apie neabipusį helikono sklidimą izotropinio puslaidininkio paviršiuje 48

L. Laurinavičius, R. Tolutis, V. Šila. Apie trumpabangių helikoninių ventilių darbo galios padidinimą 54

A. Tamaševičius, E. Šatkovskis, A. Judickas. Fotomagnetoelektrinis reiškinys Korbino konfigūracijoje 61

S. Žilionis, Č. Šimkevičius, E. Šimulytė. Varizoninių kietojo tirpalo AlxGa1-x As sluoksnių pjezovarža 66

G. Nesterenka, V. Mykolaitis, V. Šalna. Plonų plėvelių, sudarančių daugiasluoksnes sistemas kompleksinio lūžio rodiklio spektrinio pasiskirstymo nustatymas 75

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, R. Juozapavičius. Fotogeneracijos kvantinio našumo poli-N-epoksipropilkarbazole tyrimas 85

K. Žičkus, A. Audzijonis, L, Audzijonienė, J. Batarūnas, A. Stasiukynas, A. Šileika. SbSeI kristalų optinės savybės 92

P. Adomėnas, A. Boij, P.-A. Kazlauskas, J. Zachaževskis. Skystųjų kristalų su indukuota smektine A mezofaze dvinarės sistemos dielektrinės ir elektrooptinės savybės 97

M. Domkus, J. Navickas. Rekombinacinių centrų susidarymo dinamikos tyrimas germanyje, švitinamame jonais, eksperimentinis tyrimas 104

V. Kietienė, A. Kazlauskienė. 5,6-etilendioksiindolo molekulės vandeniliškojo ryšio energijos ir dipolinio momento pokytis dėl elektroninio sužadinimo 107

Trumpi pranešmai 109

Kronika 111

Volume XXIII, No. 1

CONTENTS


Personalia 3

R. Karazija. Approximate invariance of Auger and radiative widths of levels 16

L. Podobedova, A. Ramonas, A. Ryabtsev. The study of 3d8-3d74p transition in Ga VI 25

J. Zibuc, R. Kavaliauskas. Sensitivity calculation of electroradiogiaphic selenium layers 33

Kh. Garb, P. Fridberg, I. Yakover. Surface electric current distribution on the perfectly conducting plate and on the impedance film in rectangular waveguide 40

G. Ruibys, R. Tolutis. On the non-reciprocal propagation of the helicon at isotropic semiconductor surface 49

L. Laurinavičius, R. Tolutis, V. Šilo. On the increase of operating power of HF helicon isolators 55

A. Tamaševičius, E. Shatkovskii, A. Judickas. Photomagnetoelectric effect in Corbino configuration 61

S. Žilionis, Č. Šimkevičius, E. Šimulytė. Piezoresistance of graded-gap AlxGa1-x As layers 66

G. Nesterenko, V. Mykolaitis, V. Šalna. Determination of spectral distribution of complex refraction index in thin film multilayered systems 75

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, R. Juozapavičius. Investigation of photogeneration quantum efficiency in poly-N-epoxypropylcarbazole 85

K. Žičkus, A. Audzijonis, L. Audzijonienė, J. Batarūnas, A. Stasiukynas, A. Šileika. Optical properties of SbSeI crystals 92

P. Adomėnas, A. Boy, P.-A. Kazlauskas, Ya. Zachazhevski. Permittivity and electro-optic properties of binary mixtures of liquid crystals with induced smectic A mesophase 97

M. Domkus, J. Navickas. Experimental investigation of dynamics of surface recombination center formation in Ge during ion bombardment 104

V. Kietienė, A. Kazlauskienė. Energy change of hydrogen bond and dipole moment of 5,6-ethylenedioxiindole during electronic excitation 103

Short communications 109

Cronicle 111

Tomas XXIII, Nr. 2

TURINYS


V. Vanagas, O. Katkevičius. Rekurentinis bazinių kolektyvinių branduolio funkcijų sudarymas 12

Ch. Garbas, G. Počikajevas, P. Fridbergas. Apskritos angos, esančios arti lygiagrečių ekranų, ekvivalentiniai dipoliniai momentai 24

T. Lubaševskis, V. Ryžij. Trigubųjų elektroninių smūgių įtaka fotoelektronų pasiskirstymui ultrakvantiniuose magnetiniuose laukuose 32

M. Kotovas, A. Puzakovas, V. Čaplinskis, V. Šugurovas. Apvalaus feritinio bangolaidžio analizė, esant skersiniam kvadrupoliniam įmagnetinimui 40

K. Žičkus, A. Audzijonis, L. Audzijonienė, P. Krencis. Segnetoelektrinių fazinių virsmų rūšies nustatymas dilatometriniu metodu 45

A. Česnys, A. Oginskas, E. Butinavičiūtė, V. Lisauskas, N. Šiktorovas. Plonų amorfinių GaTe3 ir InTe3 sluoksnių impulsinis elektrinis pramušimas 51

A. Kavaliauskas, A. Šilėnas, E. Šimulytė. Varizoninio AlxGa1-xAs efektinės varžos temperatūrinė priklausomybė 56

P. Pipinys, A. Rimeika. Fotosrovės ir tamsinęs srovęs temperatūrinė priklausomybė stipriame elektriniame lauke CdS monokristaluose 63

G. Ambrazevičius, G. Babonas, A. Bondarevas, E. Leonovas, G. Pukinskas. Liuminescencijos centrų atrankinis sužadinimas Bi12SiO20:Nd kristaluose 68

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, D. Jurevičius. Liuminescencijos įtaka organinių sluoksnių elektrofotografinio atvaizdo kontrastui 75

A. Undzėnas. Mažos molekulinės masės junginių įtaka jautrinto poli-N-epoksipropilkarbazolo fotojautrumui 87

P. Serapinas, P. Šimkus. Triukšmų tyrimai inercinių dujų rusenančio išlydžio plazmoje 96

Trumpi pranešimai 97

Volume XXIII, No. 2

CONTENTS


V. Vanagas, O. Katkevičius. Recurrent construction of the basis collective wave functions of nucleus 13

Kh. Garb, G. Potchykaev, P. Fridberg. Equivalent dipole moments of circular apperture near parallel screens 24

J. Lubashevsky, V. Ryzhy. The influence of the triple electron collisions on the distribution of photoelectrons in ultraquantum magnetic fields 32

M. Kotov, A. Puzakov, V. Chaplinsky, V. Shugurov. Analysis of circcular waveguide with ferrite filling in transverse quadrupole magnetic field 40

K. Žičkus, A. Audzijonis, L. Audzijonienė, P. Krencis. Dilatometric technique for determination of the order of ferroelectric phase transition 45

A. Česnys, A. Oginskas, E. Butinavičiūtė, V. Lisauskas, N. Šiktorovas. Breakdown in thin amorphous GaTe3 and InTe3 films under pulsed electric fields 51

A. Kavaliauskas, A. Šilėnas, E. Šimulytė. Effective resistance dependence upon temperature of graded gap AlxGa1-xAs 56

P. Pipinys, A. Rimeika. Temperature dependence of photocurrent and dark current of CdS sincle crystals in high electrical field 63

G. Ambrazevičius, G. Babonas, A, Bondarev, E. Leonov, G. Pukinskas. Selective excitation of luminescent centres in Bil2SiO20:Nd crystals 68

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, D. Jurevičius. The luminescence influence on the xerographic image of organic layers 75

A. Undzėnas. Influence of low-molecular weight substances upon the photosensitivity of sensitized poly-N-epoxypropylcarbazole 87

P. Serapinas, P. Šimkus. Investigation of noise in glow discharge plasma in inert gases 96

Short communications 97

Tomas XXIII, Nr. 3

TURINYS


S. Ališauskas. Grupių SU4=)SU2xSU2 ir Un=)SOn simetrinių atvaizdų izoskaliariniai daugikliai 11

E. Norvaišas. Kai kurie U6 grupės simetrinių atvaizdų izoskaliariniai daugikliai 17

P. Bogdanovičius, G. Žukauskas. Artutinė konfigūracijų superpozicija, nagrinėjant atominius spektrus 33

S. Kučas, A. Karosienė, R. Karazija. Potencialinio barjero efektai dukart jonizuoto bario 4d fotoabsorbcijos spektre 40

R. Bakanas. Slėgio įtaka kristalinės gardelės temperatūrai 44

V. Maliutenka, J. Molozovskis, A. Saščiuk, K. Stalioraitis, G. Teslenka. Bipoliarinio fotolaidumo puslaidininkio rekombinacijos parametrų nustatymas 51

K. Valacka, E. Matulionis, P. Miškinis, G. Treideris. Galio arsenido perkristalizavimas, sudarius temperatūros gradientą indžio zonoje 58

G. Ambrazevičius, G. Babonas, N. Korecas, S. Marcinkevičius. CdP2 kristalų atspindžio ir terminio atspindžio spektrai 64

J. Vosylius, L. Pranevičius, R. Pūras, A. Sakalas. Kaitinamo ir švitinamo jonais GaAs paviršiaus sudėties tyrimas 70

A. Markelis, G. Zubauskas, V. Kulikauskas, V. Zyrianovas. Implantuojamų Ne+ jonų srauto tankio įtakos magnetinių granatų plėvelių savybėms tyrimas 76

J. Dudonis, A. Jotautis. Reaktyviojo joninio nusodinimo magnetroninėje sistemoje fenomenologinis modelis 82

J. Zaikinas, A. Loginovas, A. Ramonas, A.Riabcevas. Kobalto sekos jonų Rb XI ir Sr XII spektrai 89

J. Daugėla, L. Pranevičius. Paviršinių akustinių bangų sklidimo greičio tyrimas jonais apšvitintame stikle 96

V. Gaidelis, A. Girdžiušas. Elektrofotografinių poli-N-epoksipropilkarbazolo sluoksnių fotoišsielektrinimo kinetika 105

A. Undzėnas. Dažais ir pirilio druskomis jautrinto poli-N-epoksipropilkarbazolo ypatumai 116

Trumpas pranešimas 118

Laiškas redakcijai 120

Volume XXIII, No. 3

CONTENTS


S. Ališauskas. Isofactors of the symmetric representations of SU4=)SU2xSU2 and Un=)SOn 11

E. Norvaišas. Some isofactors of symmetric representations of U6 group in U6=)U3 chain 17

P. Bogdanovich, G. Žukauskas. The simplified superposition of configurations in the atomic spectra 33

S. Kučas, A. Karosienė, R. Karazija. Potential barier effects in 4d-photoabsorbtion spectrum of Ba2+ 40

R. Bakanas. Pressure induced temperature rise in crystal lattice 44

V. Maliutenko, T. Molozovsky, A. Saščiuk, K. Stalioraitis, G. Teslenko. The measurement of the semiconductor recombination parameters from bipolar photoconductivity 51

K. Valacka, E. Matulionis, P. Miškinis, G. Treideris. Recrystallization of GaAs in temperature gradient with indium enriched zones 58

G. Ambrazevičius, G. Babonas, N. Korets, S. Marcinkevičius. Reflectivity and thermoreflectance spectra of CdP2 crystals 65

J. Vosylius, L. Pranevičius, R. Pūras, A. Sakalas. Investigation of GaAs surface composition due to heating and ion bombardment 71

A. Markelis, G. Zubauskas, V. Kulikauskas, V. Zyrianov. Ne+ flux density influence on the properties of implanted bubble garnet films 76

J. Dudonis, A. Jotautis. The phenomenological model of the reactive ion-sputtering in the magnetron system 82

J. Zaikin, A. Loginov, A. Ramonas, A. Ryabtsev. Spectrums of cobaltlike ions Rb XI and Sr XII 90

J. Daugėla, L. Pranevičius. Investigation of acoustic surface wave velocity in ion implanted glasses 97

V. Gaidelis, A. Girdžiušas. Photodischarge kinetics of the electrophotographic layers of poly-N-epoxypropylcarbazole 105

A. Undzėnas. Pecularities of dye- and pyrylium salt-sensitized poly-N-epoxypropylcarbazole 117

Short communication 118

Letter to editor 120

Tomas XXIII, Nr. 4

TURINYS


S. Ališauskas. Dualiosios bazės penkiamačio kvazisukinio teorijoje 10

O. Katkevičius, V. Vanagas. Mažanukleonių sistemų kolektyvinės bazinės funkcijos 22

J. Grudzinskas, R. Karazija, S. Kučas. Ožė šuoliai, yrant vakansijoms subvalentiniuose Kr ir Xe sluoksniuose 32

L. Valkūnas, Š. Kudžmauskas, G. Juzeliūnas. Antirezonanso efektas kvazivienmatėse sandarose su priemaišomis 41

A. Šurkus, R. Rakauskas, A. Bolotinas. Dviatomių molekulių spektroskopinių konstantų skaičiavimas potencinės funkcijos diferencijavimo metodu 50

E. Bolyčeva, V. Močalkinas, A. Bolotinas. Sudėtingų konjuguotų sistemų suždintose būsenose elektroninės struktūros tyrimas fragmentiniu metodu PPP artutinumu 59

A. Vlasova, V. Šneideris. Klatratinių įterpimo junginių susidarymo teorija 72

S. Zapriagajevas, L. Ivanovas, A. Ramonas, A. Riabcevas. Šuolių tarp 3d9 ir 3d84f konfigūracijų Se VIII spektre tyrimas 79

L. Felas, P.-A. Kazlauskas. Apie elektrohidrodinaminį efektą nematiniame skystame kristale 86

I. Jakoveras. Pagrindinės bangos sklaidymas plonu rezonansiniu impedanso strypu stačiakampiame bangolaidyje 94

J. Požela, E. Starikovas, P. Šiktorovas. Inversinis skylučių užpildymas p germanyje, esančiame sukryžiuotuose elektriname bei magnetiniame laukuose 103

S. Kačiulis, J. Paršeliūnas, G. Tamulaitis, I. Cyplenkovas. Epitaksinių n-i sandarų elektrinio laidumo tyrimas skersiniame magnetiniame lauke, naudojant stiprų SAD elektrinį lauką 113

V. Stasiūnas, L. Paulauskas. Sudėtingos relaksacinės sistemos sekos funkcijų lygtys 121

Kronika 123

Volume XXIII, No. 4

CONTENTS


S. Ališauskas. Dual bases in the theory of five-dimensional quasi-spin 10

O. Katkevičius, V. Vanagas. The basis collective functions for a few-nucleon systems 22

J. Grudzinskas, R. Karazija, S. Kučas. Auger transitions related with decay of vacancies in subvalent shells in Kr and Xe 33

L. Valkūnas, Š. KudŽmauskas, G. Juzeliūnas. Antiresonance in quasi-one-dimensional structures with impurities 41

A. Šurkus, R. Rakauskas, A. Bolotin. On calculation of spectroscopic constants of diatomic molecules by methods of numerical differentiation 51

E. Bolycheva, V. Mochalkin, A. Bolotin. On the study of the electronic structure of complicated conjugated systems in the excited states by the method of fragments in PPP approximation 60

A. Vlasova, V. Schneider. On the theory of clathrate inclusion compound formation 72

S. Zapriagajev, L. Ivanov, A. Ramonas, A. Ryabtsev. Investigation of the transitions between the configurations 3d9 and 3d84f in spectrum of Se VIII 79

L. Fel, P.-A. Kazlauskas. On the electrohydrodynamic effect in nematic liquid crystal 86

I. Jakover. H10-mode scattering by thin resonance impedance rod in rectangular waveguide 94

J. Požela, E. Starikov, P. Shiktorov. Hole population inversion in p-type germanium in crossed electric and magnetic fields 104

S. Kačiulis, T. Paršeliūnas, G. Tamulaitis, I. Cyplenkov. Investigation of electrical conductance of epitaxial n-i structures in transverse magnetic field using high field microwave technique 114

V. Stasiūnas, L. Paulauskas. Series function equations for the complex relaxational system 122

Cronicle 123

Tomas XXIII, Nr. 5

TURINYS


V. Vanagas. Branduolio tankio matrica supermultipletinėje schemoje 9

A. Bernotas, A. Bičkutė, G.-P. Kamuntavičius. Minimalus branduolio tankio matricos rangas ir invariantinės dalinės jos elementų sumos 21

A. Bernotas, A. Bičkutė, G.-P. Kamuntavičius. Supermultipletinis branduolio tankio matricos artutinumas 39

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. Pakaitos ir sanklotos įtaka K pagavimo 123I ir 126I branduoliuose tikimybės pokyčiams, kai jie yra jonuose ir cheminiuose junginiuose 44

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. Pakaitos ir sanklotos efektų kompensuojantis vaidmuo, susidarant elektrono pagavimo tikimybės pokyčiui germanio jonuose 49

I. Lubaševskis, M. Kuznecovas. Trigubų elektroninių susidūrimų nulemiamos voltamperinių charakteristikų ypatybės sukryžmintuose elektriniame ir ultrakvantiniame magnetiniame laukuose 55

I. Burneika. Toroidinė, poloidinė ir nesolenoidinė vektorinio lauko dedamosios 62

I. Burneika. Potencialinės elektrinio lauko bangos izotropiniame rutulyje 69

E. Babenskas, S. Žilionis. n-AlxGa1-xAs fotoliuminescencija b aliuminato monokristalų ir keramikų elektrinių savybių ypatumai 104

Laiškas redakcijai 105

V. Skrickis, V. Samulionis (trumpas pranešimas) 108

Kronika 111

Volume XXIII, No. 5

CONTENTS


V. Vanagas. The density matrix of nucleus in the supermultiplet scheme 9

A. Bernotas, A. Bičkutė, G.-P. Kamuntavičius. Minimal rank and invariant partial sums of nuclear intracule 21

A. Bernotas, A. Bičkutė, G.-P. Kamuntavičius. Supermultiplet approximation for nuclear intracule 39

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. The influence of exchange and overlap on the probabilities of K-capture by 123I and 125I nuclei in ions and chemical compounds 44

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. Compensating role of the exchange and overlap effects in the formation of the change of electron capture probability by the germanium nuclei in ions 49

I. Lubachevsky, M. Kuznetsov. Influence of triple electronic collisions on V-A characteristic in crossed electric and ultraquantum magnetic fields 55

I. Burneika. Toroidal, poloidal and nonsolenoidal components of vector fields 62

I. Burneika. Potential waves of electric field in isotropic sphere 69

E. Babenskas, S. Žilionis. Photoluminescence at the b-alumina 104

Letters to editor 105

Short communication 108

Cronicle 111

Tomas XXIII, Nr. 6

TURINYS


V. Svičiulis, R. Kalinauskas. Operatorių matriciniai elemental Sp(2,R) bazėje. Lengviausieji s, p stuoksnių branduoliai 9

J. Čiplys. Rekurentinis 3nj koeficientų sąryšis 14

A. Savukynas, K. Eriksonas. Vienelektronio atomo, esančio didelio dažnio apskritiminės poliarizacijos elektromagnetiniame lauke, energijos nagrinėjimas 22

A. Kancerevičius. Atomų parametrinis potencialas 32

J. Glembockis, J. Petkevičius. Atominio poliarizuojamumo ir diamagnetinio jautrio skaičiavimas, atsižvelgiant į koreliaciją 36

E. Našlėnas. Rezonansų, atsirandančių atomams sklaidant lėtus eektronus, skaičiavimo klausimu 44

L.-M. Balevičius, I. Zacharovas, A. Litinskis. Kvazimolekulinių . kristalo modelių skaičiavimas lokalizuotų orbitalių bazėje nuliniu diferencialiniu artutinumu 50

R. Bakanas. Aaronovo ir Bomo efekto pasireiškimas elektromagnetinių bangų absorbcijoje 56

V. Kunigėlis. Akustoelektrinė sąveika dvisluoksniuose puslaidininkiuose 62

I. Jakoveris. Pagrindinės bangos sklaidymas ant siauros laidžios plokštelės stačiakampiame bangolaidyje 69

J. Kundrotas, A. Dargys. Nepusiausvyriųjų krūvininkų gyvavimo trukmės tyrimas PtSb2 73

A. Česnys, A. Oginskas, J . Liberis, V. Lisauskas. Džaulio šilimo vaidmuo monostabiliajame GaTe3 ir InTe3 amorfinių sluoksnių perjungime 82

A. Brilingas, A. Gurskas, A. Zveginas, V. Kalesinskas, V. Meriakris, L. Pelichas, A. Pečeliūnaitė, E. Ušatkinas. CsBi(MoO4)2 kristalų fazinių virsmų dielektriniai ir optiniai tyrimai 87

P.-A. Kazlauskas, M. Jakubėnienė. Elektrinio lauko pobūdžio įtaka moduliuotų sandarų parametrams nematiniame skystame kristale 91

H. Horodničius, V. Gudelis, S. Dagys, J.-J. Slavėnas. Katijoninių-anijoninių polimetininių dažalų skaidrėjimo proceso tyrimas 96

Laiškai redakcijai 97

Kronika 102

1983m. alfabetinė rodyklė 119

Volume XXIII, No. 6

CONTENTS


V. Svičiulis, R. Kalinauskas. The matrix elements of the operators in the Sp(2R) basis. Lightest nuclei of s-, p-shells 9

J. Čiplys. Recurrence relation for 3nj-coefficients 15

A . Savukynas, K. Eriksonas. The energy of one-electron atom in a high frequency circularly polarized electromagnetic field 22

A. Kancerevičius. The parametric potential for atoms 32

J. Glembockis, J. Petkevičius. Determination of atomic polarizabilities and diamagnetic susceptibilities taking into account correlation 36

E. Našlėnas. On the question of calculation of resonances in slow electron-atom scattering 45

L.-M. Balevičius, I. Zacharov , A. Litinskij. Method of the calculation of the quasimolecular crystal models in the localised orbital bases in the zero differential overlap approximation 51

R. Bakanas. Aharonov-Bohm effect in absorbtion of electromagnetic waves 56

V. Kunigėlis. Acoustoelectric interaction in layered semiconductors 62

I. Yakover. H10-mode scattering by narrow conducting plate in rectangular waveguide 69

J. Kundrotas, A. Dargys. Nonequillibrium carrier lifetime in PtSb2 74

A. Česnys, A. Oginskas, J. Liberis, V. Lisauskas. A role of Joule heating during monostable switching in amorphous GaTe3 and InTe 382

A. Brilingas, A. Gurskas, A. Zvegin, V. Kalesinskas, V. Meriakri, L. Pelikh, A. Pečeliūnaitė, E. Ušatkin. Dielectrical and optical study of CsBi(MoO4)2 phase transitions 87

P.-A. Kazlauskas, M. Jakubėnienė. Character of electric field influence upon structure parameters in nematic liquid crystal 91

H. Horodničius, V. Gudelis, S. Dagys, J.-J. Slavėnas. Investigation of saturation process in cation-anion polymethin dyes 96

Letters to editor 97

Cronicle 102

Alphabetical index 119

1982 metai | 1983 | 1984 metai | Kiti