1981 metai | 1982 | 1983 metai | Kiti

Tomas XXII, Nr. 1

TURINYS

  B. Kaulakys. Smūginių šuolių tarp atomų Rydbergo lygmenų teorija. Neinercinis mechanizmas P. 12

A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. Du kartus sužadintos B2+ būsenos P. 22

J. Petkevičius, J. Glembockis. Kvantiniai skaičiai ir Gašparo universalusis potencialas sužadintoms būsenoms P. 28

A. Kancerevičius. Apie Hartrio ir Foko skaitinių funkcijų aproksimavimą Sleiterio ir Gauso orbitalėmis P. 37

A. Bernotas, G.-P. Kamuntavičius. Atomo branduolio modelis su dvinukleonių būsenų tikimybių delta pasiskirstymu P. 45

L. Sabaliauskas, A. Bernotas. Sunkiųjų deformuotųjų branduolių SU (3) būsenų klasifikacija P. 60

K. Pyragas, E. Skaistys. Termokoncentraciniai svyravimai nuostoviai fotosužadintų krūvininkų sistemoje P. 70

L. Kniševskaja, V. Šugurovas. Susietos mikrojuostinės linijos ant puslaidininkinio pagrindo, esančio išilginiame magnetiniame lauke P. 78

Ch. Garbas, S. Makarovas. Apvalaus bangolaidžio, iš vidaus padengto paviršiniu feritiniu sluoksniu, skaidos savybės skersiniame kvadrupoliniame magnetiniame lauke P. 84

K. Bertulis, L. Dapkus, V. Jasutis. Užgarintųjų CdSe sluoksnių polimorfizmas P. 90

S. Kalvėnas. Elektrošiluminiai nepastovumai puslaidininkiuose, esant netiesiniam šilumos atidavimui P. 97

A. Aleksiejūnas, R. Bareikienė, V. Bondarenko, S. Gečiauskas, N. Šiktorovas. Metalo, skysto V2O5 ir metalo sistemos voltamperinė charakteristika P. 100

L. Augulis, L. Pranevičius. Krūvio pagavimas ir saugojimas metalo - apšvitinto argono jonais SiO2 - puslaidininkio struktūroje P. 106

V. Balevičius, L. Kimtys. Skystos ir kristalinės fazės n parafinų didelės skiriamosios gebos BMR 1H spektrų ypatumai P. 111

Kronika P. 112

Volume XXII, No. 1

CONTENTS

  B. Kaulakys. Theory of collisional excitation transfer among Rydberg states of atoms. Non-inertial mechanism p. 12

A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. Duobly-excited states of B2+ p. 23

J. Petkevičius, J. Glembockis. Quantum numbers and the Gaspar universal potential for excited states p. 28

A. Kancerevičius. On the approximation of numerical Hartree-Fock fuctions by Slater- and Gaussian-type orbitals  p. 38

A. Bertonis, G.-P. Kamuntavičius. A model of atomic nucleus with delta distribution of probabilities of two-nucleo states p. 45

L. Sabaliauskas, A. Bernotas. Classification of the SU (3)-states in heavy deformed nuclei  p. 60

K. Pyragas, E. Skaistys. The temperature and density oscillations in the system of stationary photoexcited carriers p. 70

L. Knishevskaja, V. Shugurov. Coupled transmission lines on longitudinalo magnetized semiconductor substrate p. 78

Kh. Garb, S. Makarov. Dispersion properties of circular waveguide with surtace ferrite layer in transversal quadrupole magnetic field p. 85

K. Bertulis, L. Dapkus, V. Jasutis. Polymorphysm of evaporated CdSe Films p. 90

S. Kalvėnas. Elecfro-thermal instabilities in semiconductors under non-linear heattransfer conditions p. 97

A. Aleksiejūnas, R. Bareikienė, V. Bondarenko, S. Gečiauskas, N. Šiktorov. The voltage-current characteristic of the structure metal-liquid V2O5 - metal p. 100

L. Augulis, L. Pranevičius. Capture and charge storage in metal-argon ion implanted SiO2 - semiconductor structures p. 107

V. Balevičius, L. Kimtys. The specifity of the high recolution BMR 1H spectra of n-parafins in liquid and cryssalline phases p. 111

Chronicle p. 112

Tomas XXII, Nr. 2

TURINYS

 V. Vanagas. Vektorinės ir tenzorinės sąveikos mikroskopiniai kolektyviniai branduolio potencialai P. 12

S. Ališauskas. SU3 grupės Klebšo ir Gordano koeficientai, tenkinantys kraštines sąlygas P. 19

A. Janavičius. Šrėdingerio lygties sprendimas kuloninių sąveikų potencialiniu vaizdavimu P. 28

P. Vaitekūnas, J. Glembockis, A. Savukynas. Universaliojo Gašparo potencialo panaudojimas atomų jonizacijos elektriniame lauke laipsniui įvertinti P. 34

L. Kniševskaja, V. Šugurovas. Nevienodos surištos juostelinės linijos ant išilgai įmagnetinto puslaidininkinio pagrindo P. 39

V. Blonskis, O. Vasilecas, J. Požela, K. Repšas. Bebarjerio griūtinio lėkio diodo, veikiančio grynai aktyvioje ar reaktyvioje grandinėse, tyrimas  P. 48

J. Požela, R. Tolutis, T. Ebersonas, Z. Jankauskas. Induktyvinis ryšys sukeltas sukūrinių Holo srovių puslaidininkiniame cilindre P. 56

R. Antanavičius, K. Valacka, P. Miškinis, G. Treideris. Kietųjų tirpalų Ga1-xInxSb ir Ga1-xAlxAs sudėties   valdymas, vykstant zoniniam perkristalizavimui temperatūros gradientu P. 63

A. Koninas. Veikiančių Holo efekto pagrindu SAD galios matuoklių voltvatinių charakteristikų ištiesimas P. 67 

L. Laurinavičius, R. Tolutis. Krūvininkų koncentracijos ir judrumo temperatūrinės priklausomybės įtaka dinaminėms helikoninio ventilio charakteristikoms P. 72

J. Kundrotas, A. Dargys. Puslaidininkio PtSb2 šiluminė talpa ir šiluminis laidumas 4,2-300 K temperatūroje P. 81

V. Grivickas. Ožė e-e-h rekombinacijos ypatybės silicyje P. 87

G. Ganča, E. Mockus, N. Fiodorova. Organinių fotopuslaidininkių sluoksnių paviršio krūvio relaksacija P. 101

A. Jucys, R. Giriūnienė, E. Garška. Skersinės akustinės evj priklausomybė nuo akustiškai paskatinto sugėrimo puslaidininkio paviršiuje P. 107

V. Gaidelis. Fotogeneracijos amorfiniame selene modelių klausimu P. 116

Kronika P. 117

Volume XXII, No. 2

CONTENTS

 V. Vanagas. The microscopic nuclear collective potentials in the case of the vectorial and tensorial interactions p. 12

S. Ališauskas. Clebsch-Gordan coefficients of the group SU 3 satisfying boundary conditions p. 19

A. Janavičius. Solution of the Schrodinger equation for the coulomb interaction in the potential representation p. 29

P. Vaitekūnas, J. Glembockis, A. Savukynas. The use of universal Gaspar potential for the evaluation of ionization degree of atoms in electric field p. 34

L. Knishevskaya, V. Šugurov. Nonuiform coupled microstrip lines on longitudinally magnetized semiconductor substrate p. 39

V. Blonskis, O. Vasilecas, J. Požela, K. Repšas. Asymmetrically necked sample as an avalanche-time diode in resistive and resonant circuits  p. 49

J. Požela, R. Tolutis, T. Ebersonas, Z. Jankauskas. Inductive coupling dueto vortical Hall currents in the cylindric semiconductor sample p. 56

R. Antanavičius, K. Valacka, P. Miškinis, G. Treideris. Composition control of mixed crystals of Ga1-xInxSb and Ga1-xAlxAs during temperature-gradient zone melting p. 63

A. Konin. Linearization of the volt-watt characteristics of Hall effect microwave power meters p. 67 

L. Laurinavičius, R. Tolutis. Influence of charge carrier concentration and mobility on the dependence of dynamic characteristics of the helicon isolator p. 73

J. Kundrotas, A. Dargys. Thermal capacity and conductivity of semiconducting PtSb2 in the temperature range 4,2-300 K   p. 82

V. Grivickas. Special features of e-e-h Auger recombination in silicon p. 88

G. Gancho, E. Mockus, N. Fiodorova. Dark relaxation of surface charge in an organic photosemiconductive layer p. 101

A. Jucys, R. Giriūnienė, E. Garška. The dependence of transverse acousto-EMF on the acoustosimulated adsorption on the semiconductor surface p. 108

V. Gaidelis. On the photogeneration models in amorphous selenium p. 116

Cronicle p. 117

Tomas XXII, Nr. 3

TURINYS

 S. Ališauskas. Apie grupių ______________ klasės 2 atvaizdų bazės ir kai kuriuos izoskaliarinius daugiklius P. 12

J. Jakimavičius, Z. Kupliauskis. Atomų jonizacijos įtaka AIIBII jungtinių formos faktoriams, komptono profiliams ir struktūrinėms amplitudėms P. 17

J. Batarūnas, A. Kancerevičius, S. Malkevičius. Keleto elektrodų porų elektrinių laukų silpnai laidžiose aplinkose skaičiavimo metodika P. 26

L. Kniševskaja, V. Šugurovas. Savosios bangos surištoje mikrojuostelėje linijoje, sukurtoje ant kombinuoto pagrindo su išilgai linijos įmagnetintu sklaidančiu puslaidininkiu sluoksniu P. 36

Ch. Garbas, P. Fridbergas, J. Jakoveras. Bangolaiodžių bei rezonatorių žadinimas paviršiniais šaltiniais P. 46

A. Laurinavičius, P. Malakauskas. Elektromagnetinių bangų sklidimo ypatybės bangolaidyje su įmagnetinta puslaidininkine sienele P. 51

V. Lykachas, A. Tetervovas. Štarko ciklotroninės bangos supergardeliniame puslaidininkyje P. 62

L. Janulionis, G. Babonas, M. Nizametdinova, G. Orudževas, A. Šileika. TISe menokristalų atspindžio ir terminio atspindžio spektrai P. 71

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, A. Undzėnas. Krūvininkų pagavimas į gilius centrus organiniuose polimeriniuose puslaidininkiuose P. 79

V. Urbonavičius, R. L. Davidovičius, J. Grigas. Guanidinio sulfatotrifluorantimonato kristalų anomalūs dielektriniai reiškiniai P. 84

G. Juška, K. Arlauskas. Skylių gyvavimo trukmė amorfiniame selene stipriuose elektriniuose laukuose P. 90

M. Mikalkevičius, K. Tumkevičius. PbTe sluoksnių tamsinės srovės mechanizmas P. 93

A. Undzėnas, V. Usas, A. Liudkevičius. Mažos molekulinės masės junginių įtaka poli-N-epoksipropilkarbazalo fotojautrumui P. 101

K. Makariūnas. Pakaitiniai efektai vidinės konversijos procese? P. 110  

Kronika P. 111

Volume XXII, No. 3

CONTENTS

 S. Ališauskas. On the bases of class 2 representations and some isofactors of groups  ______________ p. 12

J. Jakimavičius, Z. Kupliauskis. The influence of ionization on the formfactors, Compton profiles and structure amplitudes of AIIBII compounds p. 18

J. Batarūnas, A. Kancerevičius, S. Malkevičius. A method of electric field calculations for electrode system immersed in low conductivity medium p.26

L. Knishevskaya, V. Shugurov. Eigenwaves of a coupled microstrip line on combined substrate having longitudinally magnetized dissipative semiconductor layer p. 36

Ch. Garb, P. Fridberg, J. Yakover. Excitation of waveguides and resonators by surface sources p. 47

A. Laurinavičius, P. Malakauskas. Peculiarities of electromagnetic wave propagation in a waveguide with gyromagnetic semiconductor wall p. 51

V. Lykach, A. Tetervov. Stark- cyclotron waves in semiconductor with a superlattice p. 62

L. Janulionis, G. Babonas, M. Nizametdinova, G. Orudzhey, A. Šileika. Reflectance and thermoreflectance spectra of  TISe single crystals p. 71

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, A. Undzėnas. Charge carrier trapping by deep centers in polymeric organic photoconductors p. 80

V. Urbonavičius, R. L. Davidovičius, J. Grigas. Anomalous dielectric phenomena in guanidinium sulfate tris-fluorine antimonate crystals p. 85

G. Juška, K. Arlauskas. Hole lifetime at high electric field in amorphous selenium p. 90

M. Mikalkevičius, K. Tumkevičius. A model of dark current flow in polycrystalline PbTe layer p. 93

A. Undzėnas, V. Uss, A. Liudkevičius. The influence of low molecular mass substances upon poly-N-epoxypropilcarbazole photosensitivity p. 102

K. Makariūnas. Exchange effects in the process of internal conversion? p. 110  

Cronicle p. 111

Tomas XXII, Nr. 4

TURINYS

V. Šimonis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Elektroninių konfigūracijų n11N1n21N2 izotopinių sunkinių bazė P. 15   

P. Bogdanovičius, J. Boruta, S. Šadžiuvienė. Įvairių funkcionalių ortogonalioms Hartrio ir Foko funkcijoms gauti taikymas P. 26

J. Glembockis, J. Petkevičius. Atomo koreliacinės energijos skaičiavimas, naudojant Gašparo universaliąją funkciją P. 32

A. Bolotinas, N. Mykolaitienė, R. Rakauskas, A. Šurkus. Molekulinių jonų He22+, He32+ pastovumo teorinis nagrinėjimas P. 40

F. Anisimovas, A. Sargautis. Superpakaitinės sąveikos KNiF3 junginyje artutinis tyrimas P. 45

M. Kotovas, V. Šugurovas. Elektromagnetinių bangų sklidimas kvadrupoliškai įmagnetintame ferite P. 54

J. Jakimavičius, R. Purlys. ZnS, ZnSe ir ZnO Rentgeno spindulių sklaidos struktūrinės amplitudės ir jų priklausomybė nuo valentinių elektronų tankio pasiskirstymo P. 60

V. Kunigėlis, V. Vitkauskas. Akustoelektrinė sąveika dvisluoksnėje sandaroje InSb-SiOx-InSb ant pjezoelektriko P. 64

V. Aleksa, V. Gontis, P. Serapinas, A. Urbas. Elektronų koncentracijos laikinės priklausomybės nanosekundžių trukmės išlydyje matavimas P. 71

A. Aleksa, R. Gintaras, A. Urbas. Gyvsidabrio būsenų 73S1, 63D1,2 , 91P1 spindulio gesimo tyrimas P. 76

V. Stasiūnas, L. Paulauskas. Sudėtingos relaksacinės sistemos lėtųjų judesių fazinių trajektorijų ir taškinių pakeitimų lygtys P. 82

A. B. Bolotinas, V. A. Bolotinas, L. A. Gribovas, J. A. Tiščenka (trumpas pranešimas) P. 83

Kronika P. 85

Volume XXII, No. 4

CONTENTS

V. Šimonis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Isospin basis for electronic configurations n11N1n21N2 p. 15   

P. Bogdanovich, J. Boruta, S. Sadžiuvienė. The investigaion of application of functionals ensuring orhogonality of Hartree-Fock functions in different ways p. 27

J. Glembockis, J. Petkevičius. Calculation of the correlation energy of the atom using the universal function of Gaspar p. 33

A. Bolotin, N. Mykolaitienė, R. Rakauskas, A. Šurkus. Theoretical study of stability of molecular ions He22+ and He32+ p. 40

F. Anisimovas, A. Sargautis. An approximate investigation of the superexchange in KNiF3 p. 45

M. Kotov, V. Shugurov. Electromagnetic wave propagation in ferrite media with quadrupole magnetization p. 54

J. Jakimavičius, R. Purlys. The X-ray structure ampliudes for ZnS, ZnSe, ZnO and its dependence on the valence electron charge distribution p. 60

V. Kunigėlis, V. Vitkauskas. Acoustoelectric interaction in the system InSb-SiOx-InSb-piezoelectric p. 65

V. Aleksa, V. Gontis, P. Serapinas, A. Urbas. Measurement of the time dependence of the electron density in he nanosecond discharges p. 71

A. Aleksa, R. Gintaras, A. Urbas. Investigation of radiative decay of the mercury 73S1, 63D1,2 , 91P1 states p. 76

V. Stasiūnas, L. Paulauskas. Equations of the slow motion phase trajectories and point transformations for the complex relaxational system p. 82

A. B. Bolotinas, V. A. Bolotinas, L. A. Gribovas, J. A. Tiščenka. Short communication p. 83

Cronicle p. 85

Tomas XXII, Nr. 5

TURINYS

L. Sabaliauskas. Sunkiųjų branduolių SU(3) invariantinės tankio matricos P. 14

A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis, V. Tutlys. Dvielektroniai satelitai trielektroniame azoto jone P. 21

B. Kaulakys. Smūginių šuolių tarp atomų Rydbergo lygmenų teorija. Adiabatinis mechanizmas P. 30

Š. Kudžmauskas. Lokalizuotųjų eksitonų pagavimo fotosintezuojančiose sistemose kinetikos teorinis tyrimas P. 36

A. Visackas, V. Ivaška, V. Šugurovas. Pereinamųjų procesų polikristaliniuose feritiniuose granatuose tyrimas P. 43

B.-P. Kietis, R. Miškinis. Paviršinės akustinės bangos slopinimas pjezoelektriko ir nehomogeninės puslaidininkinės plėvelės sluoksnin4je sanddroje P. 48

G. Eidžiūnas, V. Savickis, A. Šileika. Zn0,16Hg0,84Te epitaksinių sluoksnių atspindžio ir šiluminio atspindžio spektrai P. 56

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Niunka. Elektronų ir skylių plazmos liuminescencija CdSe monokristaluose 100-300 K temperatūroje P. 64

R. Antanavičius, K. Valacka. Galio stibido tunelinių diodų temperatūrinės savybės, kai yra neigiama įtampa P. 70  

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, D. Jurevičius. Liuminescencijos įtaka slaptajam elektrofotografiniam vaizdui P. 78

J. Vosylius, G. Zubauskas, L. Pranevičius, A. Sakalas. Joninės jonų emisijos iš implantuotų feritinių granatų plėvelių tyrimas P. 86

V. Kalesinskas, N. Pavlova, I. Rezas, J. Grigas. Naujo netiesinio optinio kristalo KTiOPO4 dielektrinės savybės P. 92

R. Baltramiejūnas, E. Kuokštis. Šviesos stiprinimas kubiniuose A2B6 junginiuose P. 99

A. Vitkus, M. Kotovas, A. Laurinavičius, P. Malakauskas, V. Šugurovas. Spinduliavimas iš bangolaidžio į įmagnetintą puslaidininkį P. 106

G. Bernotas, S. Bružas, A. Grigonis. Jonų apšvitinimo įtaka silicio plazminio-cheminio ėsdininmo greičiui P. 113

M. Makariūnas, E. Makariūnienė, A. Dragūnas. Atomo cheminės būsenos įtakos branduolinio izomero 125mTe skilimo greičiui nauji matavimai P. 120

Trumpi pranešimai P. 121

Kronika P. 127

Volume XXII, No. 5

CONTENTS

L. Sabaliauskas. SU(3)-invariant density matrix for heavy nuclei   p. 14

A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis, V. Tutlys. Dielectric satellites in he three-electron ion of nitrogen  p. 21

B. Kaulakys. Theory of collisional excitation transfer among Rydberg states of atoms. Adiabatic mechanism  p. 31

Š. Kudžmauskas. On the theory of trapping of localized excitoms in the photosynthetyzing units p. 37

A. Visackis, V. Ivaška, V. Šugurov. Investigation of transient oscillations in polycrystalline YIG ferrimagnetics p. 43

B.-P. Kietis, R. Miškinis. The absorpion of surface acoustic waves in the piezoelectric non-uniform (heterogeneous) semiconducting film sructure p. 49

G. Eidžiūnas, V. Savickis, A. Šileika. Reflectance and thermorefleccance spectra of Zn0,16Hg0,84Te epitaxial layers p. 57

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Niunka. Investigation of electron-hole plasma radiation in CdSe single crystals in he temperature range of 100-300 K  p. 64

R. Antanavičius, K. Valacka. The temperature properties of reverse-biased GaSb tunnel diodes p. 70  

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, D. Jurevičius. Luminescence influence on the xerographic image p. 78

J. Vosylius, G. Zubauskas, L. Pranevičius, A. Sakalas. The ion-ion emission investigation from ion-implanted bubble garnet films p. 86

V. Kalesinskas, N. Pavlova, I. Rez, J. Grigas. Dielectric properties of a new nonlinear optical crystals KTiOPO4  p. 92

R. Baltramiejūnas, E. Kuokštis. Optical gain in A2B6 compounds with blende type structure p. 99

A. Vitkus, M. Kotov, A. Laurinavičius, P. Paulauskas, V. Shugurov. Radiation from the waveguide into magnetized semiconductor p. 106

G. Bernotas, S. Bružas, A. Grigonis. Investigation of ion bombardment on etching kinetics of silicon and its oxide p. 113

M. Makariūnas, E. Makariūnienė, A. Dragūnas. New measurements of the influence of the atomic state on the decay rate of the nuclear isomer 125mTe   p. 120

Short reports p. 121

Cronicle p. 127

Tomas XXII, Nr. 6

TURINYS

R. Kalinauskas, V. Svičiulis. Apie vieną tankio matricos elementų išraišką unitarinės schemos bazėje P. 11

V. Vanagas, L. Sabaliauskas, K. Eriksonas. Branduolių lygmenų tankio įvertinimas, taikant labai apribotos dinamikos modelį P. 29

J. Kaulakys. Tirpalų nevienalytiškai išplitusių spektrinių juostų antistoksinis liuminescencijos gesimas P. 36

K. Ušpalis, A. Ramonas, L. Kuzmickytė. Jonų su neužpildytų  d sluoksniu elektrinio hamiltoniano sąveikos parametrų priklausomybė nuo jonizacijos laipsnio P. 41

V. Balevičius, A. Maršalka, G.-A. Misiūnas, L. Kimtys. Fazinių virsmų n-karboninėse rūgštyse tyrimas didelės skiriamosios gebos BMR1H metodu P. 48

R. Šimkus, L. Kimtys. Tiopivalino rūgšties molekulių savosios asociacijos ypatybės 143-348 K temperatūroje pagal BMR1H spektrus P. 53

I. Burneika. Kintamosios toroidinės srovės elektromagnetinis laukas erdvėje su izotropiniu rutuliu P. 62

R. Asauskas, A. Krotkus. Telūro elektrinis laidumas silpnuose ir stipriuose elektriniuose laukuose P. 71

E. Normantas, V. Sadauskas. Tarpjuostinės skylių sklaidos įtaka išilginei fotoninio vilkimo srovei puslaidininkiuose su išsigimusia valentine juosta P. 75

I. Braveras, Ch. Garbas, P. Nikolajevas. H bangų sklidimo konstantos cilindriniame bangolaidyje, kuriame įtaisytas dielektrinis padėklas, padengtas varžiniu sluoksniu P. 84

J. Vaitkus, E. Gaubas, V. Grivickas, L. Jonikas, L. Pranevičius, S. Skilinskas, K. Jarašiūnas. Apie lazeriu sužadintų implantuotų puslaidininkių sluoksnių elektrinių fizinių savybių tyrimo galimybę P. 89

L. Pranevičius, S. Tamulevičius. Sidabro plėvelių augimo kinetikos tyrimas, implantuojant He+ arba Ar+ jonus į padėklą P. 98

V. Gaidelis. Vienpoliškai fotolaidžių elektrofotografinių sluoksnių fotoišsielektrinimo kinetika P. 107

1982 m. alfabetinė rodyklė P. 108

Volume XXII, No. 6

CONTENTS

R. Kalinauskas, V. Svičiulis. Oh the expression for the elements of density matrix in the unitary scheme basis p. 11

V. Vanagas, L. Saballiauskas, K. Eriksonas. The estimation of the level density in nuclei in the framework of the model with strongly restricted dynamics p. 29

J. Kaulakys. The quenching of the anti-stokes luminescence of inhomogeneus broadening spektra of solutions p. 36

K. Ušpalis, A. Ramonas, L. Kuzmickytė. Dependence of ineraction parameters of ions with unfilied d-shell on the degree of ionisation p. 42

V. Balevičius, A. Maršalka, G.-A. Misiūnas, L. Kimtys. The high resolution BMR1H study of phase transitions of long chain fatty carboxylic acids p. 43

R. Šimkus, L. Kimtys. Specificity of self-association in thiopivalic acid at temperatures 143-348 K as studied by BMR1H p. 54

I. Burneika. The electromagnetic field of he alternating toroidal current p. 62

R. Asauskas, A. Krotkus. Electrical conductivity of tellurium at low and high electric fields p. 72

E. Normantas, V. Sadauskas. The influence of interbank scattering of the holes on the longitudinal photo-drag current in semiconductor with degenerate valence band p. 76

I. Braver, Kh. Garb, P. Nikolaev. H-mode propagation constants in cylindrical waveguldo with resistive layer on dielectric substrate  p. 85

J. Vaikus, E. Gaubas, V. Grivickas, L. Jonikas, L. Pranevičius, S. Skilinskas, K. Jarašiūnas. The investigation of electro-physical properties of implanted semiconductor layer under laser excitation p. 90

L. Pranevičius, S. Tamulevičius. Investigation of the growth kinetics of thin silver films under implantation of the ions of He+ or Ar+ in the substrate p. 98

V. Gaidelis. Photodischarge kinetics of electrophotograpic layers with monopolar photoconductivity p. 107

Alphabetical index p. 108

1981 metai | 1982 | 1983 metai | Kiti