1984 metai | 1985 | 1986 metai | Kiti

Tomas XXV, Nr. 1

TURINYS

V. Vanagas, O. Katkevičius. Ribotos dinamikos hamiltonianų matricinė realizacija trijų dalelių sistemose. P.13.

F. Anisimovas, R. Dagys. Joninių kristalų valentininių elektronų vienelektronės būsenos ir energijos vertės. P.21.

J. Vosylius, G. Pranevičienė, D. Eidukas. Daugiaelemenčių kietujų kūnų joninio nudulkėjimo tyrimas. P.29.

L. Pranevičius , J. Vosilius, E. Žilinskas, V. Rekašius, G. Petrauskas. Silicio plazmocheminio ėsdinimo fenomenologinis modelis. P. 38.

G. Valiukonis, F. Gašimzadė, D. Guseinova, G. Krivaitė, M. Mamedovas, G. Orudževas, A. Šileika. SnSe atspindžio spektrai ir juostinė sandara. P.49.

V. Lisauskas, V. Tolutis, V. Jasutis. Ga-Te sistemos sluoksnių susidarymo iš garų fazės yptumai. P. 57.

G. Edžiūnas, A. Šileika. Zn0,15 Hg0,85  Te  epitaksinių sluoksnių optinės savybės infraraudonojoje srityje. P. 66.

R. Buzelis, A. Demtjevas , J. Kosenka. Ekspermentinis fokusuotų pluoštų priverstinės Mandelštamo ir Brijueno sklaidos tyrimas periodiškai pasikartojančiais impulsais. P. 79.

S. Ašmontas, E. Širmulis. Krūvininkų kaitinimas germanyja CO2 lazerio spindulių. P. 85.   

V. Gaidelis. Fotogeneracija modelis su diskretiniu tarpinių būsenų spektru. P. 98.

A. Riabcevas, A. Ramonas, T. A. M. Van Klefas, P. Ailings, Y. N. Džošis. Ge VI spektro šuoliai 3p6 3d9- (3p53d10+3p63d84f. P. 104.

V. Mikučionis, N. Mozgova, V. Valiukėnas, O. Kuzmina, A. Kežionis, S. Aukselis, O. Balickaja, A. Orliukas. Andoritų homologinės eilės kristalinių sulfodruskų elektrinių savybių ypatumai. P. 112.

E. Montrimas, A. Kaminskas, V. Jankauskas. Elektroradiografinių seleno sluoksnių defektinio nuovargio mechanizmas. P. 119.

Trumpi pranešimai. P. 120.

Kronika. P. 124.

Volume XXV, No. 1

CONTENTS

V. Vanagas, O. Katkevičius. The matrix represetation of the restricted dynamics Hamiltoniams in the three-body systems. P.13.

F. Anisimov, R. Dagys. The single electron states and energies of valent electrons in ionic crystals. P.21.

J. Vosylius, G. Pranevičienė, D. Eidukas. Investgation of ion sputtering of multicomponent targets. P.29.

L. Pranevičius , J. Vosilius, E. Žilinskas, V. Rekašius, G. Petrauskas. Phenomenological model of plasma etching of silicon. P. 38.

G. Valiukonis, F. M. Gashimzade, D. A. Guseinova, G. Krivaitė, M. M. Mamedov, G. S. Orudzhev, A. Šileika. Reflectance spectra and energy band structure of SnSe. P. 50.

V. Lisauskas, V. Tolutis, V. Jasutis.  Peculiarites of Ga-Te system film formation process from vapour phase. P. 58.

G. Edžiūnas, A. Šileika. Infrared optical propeties of Zn0,15 Hg0,85  Te epitaxial layers. P. 67.

R. Buzelis, A. Dementiev , Y. Kosenko. Experimental investgation of focused beam SMBS in repetitively pulsed regime. P. 79.

S. Ašmontas, E. Širmulis. Intraband carrier heating in germanium by CO2 laser irradiation . P. 86.   

V. Gaidelis. Photogeneration model with discrete spectrum of intermediate states. P. 98.

A. Riabtsev, A. Ramonas, Th. A. M. Van Kleef, P. Uilings, Y. N. Joshi. Transitions 3p6 3d9-   (3p53d10+3p63d84f) in the spectrum of Ge VI. P.105.

V. Mikučionis, N. Mozgova, V. Valiukėnas, O. Kuzmina, A. Kežionis, S. Aukselis, O. Balickaja, A. Orliukas. Peculiarites of the electric properties of crystalline sulphosalts of andoritic homologocal series. P. 113.

E. Montrimas, A. Kaminskas, V. Jankauskas. The mechanizm of defective fatigue in electroradiographic selenium layers. P. 119.

Short communications. P.120.

Cronicle. P. 124.

Tomas XXV, Nr. 2

TURINYS

A.-A.A. Jucys. Grupių apribojimo Uk Sk vaizdavimų kartotinumai. P. 9.

O. Katkevičius, V. Vanagas. Trijų stipriai sąveikaujančių tapatingųjų dalelių sistemos pilnutinio ir apribotos dinamikos hamiltonianų spektrų analizė P 18.

J. Kaniauskas, V. Šimonas, Z. Rudziskas. Skylės vaizdavimas ir lN kunfigūracijos banginių funkcijų bei kilminių koeficienų fazių sistema. P 29

J. Kaniauskas, R. Karazija. Aukščiausio multiplėtiškumo ir susijusių su jais termų bei pagrindinio ir auščiausio lygmenų energijos algebrines išraiškos. P. 41.

A. Tamulis, J. Batarūnas, K. Konstantivičius, J. Narušis. Molekulių vienelektronų būsenų klasifikacija pagal molekulinių skilčių simetrija. P. 51.

A. Skučienė, K. Repšas. Paviršiaus efektas puslaidininkinėje plazmoje. P. 58.

V. Kremermanas. Statistinis Jano ir Telerio reiškinys tetragonaliniuose priemaišiniuose centruose. P. 61.

J. Kaladė, J. Lacitis, E. Montrimas. Elektrinio lauko stiprumo pasiskirstymas metalas-dielektrikas-puslaidininkis-padėklas sandaroje. P. 66.

E. Montrimas, J. Balčiūnas, Fung Cho, Do Van An. Arseno selenido su Bi, Sb ir Te priemaišomis elektrofotografinių sluoksnių fotoiišsielektrinimo mechanizmas. P. 73.

V. Usas, S. Us, J. Sidaravičius. Oligomerinio PVK bei sitrolo ir butadienio kopolimero kompozicijų fotoliuminescencija. P. 83.

V. Gaidelis, L. Levit, J.-D. Sidaravičius, E. Jankauskienė. Apie atvaizdo ant organinių elektrofotografinių sluoksnių susidarymo skyrą. P. 92.

L. Podobedova, A. Ramonas, A. Riabcevas. Šuolių 3d74s-3d74p Ga VI spektre tyrimas. P. 98.

J. Oberauskas, P. Serapinas. Apie galimybę ištisinį spinduliavimą naudoti vidiniu plazmos šaltinių standartu. P. 105.

Trumpi pranešimai. P. 106.

Personalija. P. 113.

Bibliogarfija. P. 115.

Kronika. P. 117.

Volume XXV, No. 2

CONTENTS

A.-A.A. Jucys. Multiplicities of the representations in the subductions of groups Uk Sk. P. 9.

O. Katkevičius, V. Vanagas. The analysis of the spectra of total and restricted Hamiltonians in strongly interacting three equivalent particle systems. P 18.

J. Kaniauskas, V. Šimonis, Z. Rudziskas. Hole represetations and phase system of wavefunctions and coefficients of fractional parentage for configuration lN. P. 30.

J. Kaniauskas, R. Karazija. Algebraic expressions of energy for terms of the highest multiplicyti and related ones, as well as for ground and highest energy levels. P. 41.

A. Tamulis, J. Batarūnas, K. Konstantivičius, J. Narušis. Classification of molecular electronic levels by means of the symmetry groups of molecular fragments. P. 52.

A. Skučienė, K. Repšas. Skin-effect in a semiconductor plasma. P. 58.

V. Kremerman. The static Jahn-Teller effect for doped centres in tertagonal crystals. P. 61.

J. Kaladė, J. Lacitis, E. Montrimas. Distribution of electric field in the metal- dielectric- semiconductor- substrate structure. P. 66.

E. Montrimas, J. Balčiūnas, Fung Cho, Do Van An. Yhe photodischarge mechanism of multicomponent electrophotographic lagyers on the basis of As2Se3. P. 73.

V. Uss, S. Uss, J. Sidaravičiius. Photoluminescence of the polymer composions of oligomeric PVK an of the copolymer of styrene with butadiene. P. 83.

V. Gaidelis, L. Levit, J.-D. Sidaravičius, E. Jankauskienė. On the resolution of the image formation process on organic electrphotographic layers. P. 92.

L. Podobedova, A. Ramonas, A. Riabtsev. The study of 3d74s-3d74p transitions in Ga VI. P. 99.

J. Oberauskas, P. Serapinas. On the applications of continuous radiation as an internal standard of a plasma source. P. 105.

Short communications. P. 106.

Personalia. P. 113.

Bibliography. P. 115.

Cronicle. P. 117.

Tomas XXV, Nr. 3

TURINYS

O. Katkevičius, V. Vanagas. Trijų netapatingųjų dalelių sistemų pilnutinio ir apribotos dinamikos hamiltonianų spektrų analizė. P. 11.

A. Kancerevičius. Atomų išorinio nl2 sluoksnio porinė koreliacija. P. 20.

P. Bogdanovičius, P. Vaitiekūnas. Lengvų atomų ir jonų statinio dipolonio poliarizuojamumo skaičiavimas, naudojant transformuotas funkcijas. P. 32.

A. Janavičius, D. Jurgaitis. Poyencialo vaizdavimu užrašytos Šredingerio lygties integralinis pavidalas, kai energijos teigiamos. P. 38.

L. Valkūnas, G. Vektaris, J. Viščakas. Defektinės vibroninės būsenos priemaišiniame naftalino kristale. P. 45.

J. Jakimavičius, R. Purlys. Rentgeno spindulių Komptono profilis ir valentinių elektronų pasiskyrstimas pagal impulsus heksagoniniame kadmio sulfide. P. 53.

R. Purlys, J. Jakimavičius. Heksagoninių CdS ir CdSe fononų spektro sudarymas, naudojant šiluminę Rentgeno spindulių sklaidą. P. 62.

V. Ivaška. Silpimas vienoje ir dviejose susietose mikrojuostinėse linijose. P. 74.

A. Kubilius, Br. Petrėtis. Lokalizuotų būsenų fotoganeracija amorfiniuose seleno su fosforo priemaišomis sluoksniuose. P. 80.

Ž. Kancleris, H. Tvardauskas. n InSb ir n GaAs magnetiškoji varža silpnai kaitinančiuose elektriniuose laukuose. P. 87.

Z. Šoblickas, V. Palenskis. Didelės varžos silicio monokristalų priemaišinių lygmenų triukšmų spektroskopija ir 1/f triukšmas. P. 96.

V. Palenskis, J. Laučius, Z. Šoblickas. Autokoreliacija svorinių funkcijų parinkimas, skaičiuojant atsitiktinių procesų spektrą. P. 104.

A. Riabcevas, A. Ramonas. Ga V spektro šuoliai 3d9-3d84f. P. 110.

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. M1 šuolių vidinės konversijos koeficijentų pokyčiai jonuose. P. 124.

Trumpi pranešimai. P. 126.

Kronika. P. 133.

Volume XXV, No. 3

CONTENTS

O. Katkevičius, V. Vanagas. Alysis of the spectra of the total and restricied Hamiltonians in the three non-equivalent particle systeems. P. 11.

A. Kancerevičius. Pair-correlations of the outer nl2 -shell of the atoms. P. 20.

P. Bogdanovich, P. Vaitiekūnas. dipole static polarizabilities of the light atoms and ions by the transormed fuctions. P. 32.

A. Janavičius, D. Jurgaitis. Schrodinger itegral equation in the potential representation for the case of positive energy. P. 39.

L. Valkūnas, G. Vektaris, J. Viščakas. Local states of vibronical spectra in doped crystalline naphthalene. P. 45.

J. Jakimavičius, R. Purlys. X-ray Compton profile und valence electron impulse distribution function in hexagonal cadmium sulphide. P. 53.

R. Purlys, J. Jakimavičius. Phonon spectrum investigation of hexagonal CdS and Cdse by X-ray thermal scattering. P.63.

V. Ivaška. Losses in single and coupled microstrip lines. P. 74.

A. Kubilius, Br. Petrėtis. Photoexcitation of localized states in the layers of amorphous selenium doped with phosphours. P. 80.

Ž. Kancleris, H. Tvardauskas. Magnetoresistivity of n-type InSb and GaAs in weakly heating electric fields. P. 87.

Z. Šoblickas, V. Palenskis. Noise spectroscopy of impurity levels and 1/f noise in high resistance silicon. P. 97.

V. Palenskis, J. Laučius, Z. Šoblickas. The choise of autocorreleton weight windows in calculating the spectrum of random processes. P. 104.

A. Riabtsev, A. Ramonas. Transitions 3d9-3d84f in the spectrum of GaV. P. 110.

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. Changes of internal conversion coefficients for the M1 transitions in ions.

Short communiactions. P. 126.

Cronicle. P. 133.

Tomas XXV, Nr. 4

TURINYS

Personalija. P. 3.

J. Požela, E. Starikovas, P. Šiktorovas. Germanio valentinės juostos gofruotumo įtaka tolimojo infraraudonojo spinduliavimo generacijos sukryžmintuose E  B laukuose sąlygoms. P. 18.

S. A6montas, L. Vingelis, A. Olekas. Skylių šiluminė elektrovaros jėga silicyje. P. 25.

V. Bareikis, J. Liberis, P. Sakalas. p+p taškinės germanio sandūros S tipo voltamperinė charakteristika ir superaukšto dažnio triukšmai. P. 29.

R. Mickevičius, A. Reklaitis. Neigiamas dinaminis diferencialinis laidumas smūginės jonizacijos sąlygomis. P. 34.

E. Adomaitis, Z. Dobrovolskis, A. Krotkus. Karštųjų elektronų efektų indžio stibide tyrimas pikosekundeniais elektriniais impulsais. P. 41.

L. Subačius, K. Jarašiūnas, J. Vaitkus. Šviesa indukuotu aukšto dažnio srovės svyravimai milimetriniame bangų diapazone. P. 45.

E. Montrimas, V. Jankauskas. Krūvininkų pernešimas seleno- fosforo- telūro sistemos amorfiniuose sluoksniuose. P. 52.

A. Matulis. Kvantinis netiesinis osciliatorius Vignerio vaizdavimu. P. 62.

J. Syrusienė, R. Tolutis, T. Ebersonas. Elektromagnetinio magnetoplazminio Gauso tipo pluoštelio slopimo InSb tyrimai. P. 68.

B.- P. Kietis, R. Pranaitis, R. Rėksnys, A. Sakalas. Savųjų defektų sąlygotas bipolinis fotolaidumas kadmio sulfide. P. 74.

G. Pukinskas, G. Babonas. y-Nd2S3 švytėjimo centrų ypatumai. P. 81.

A. Galdikas, V. Viktoravičius, S. Mickevičius, J. Kovaliova. Stipraus elektrinio lauko įtaka magnetinio puslaidininko HgCr2Seelektriniam laidumui. P. 85.

P. Šiktorovas. Grupavimas ir neigiamas dinaminis laidumas stipria netampriąja sklaida, pasižyminčiuose puslaidininkuose. P. 99.

D. Senulienė, G. Babonas, E. Leonovas, I. Muminovas, V. Orlovas. Bi12Ge1-x TixO20 kietųjų tirpalų optinių savybių tyrimai. P. 106.

J. Vaitkus, L. Subačius, K. Jarašiūnas. Šviesos difrakcija silicyje, kaistant laisvų krūvininkų plazmai. P. 113.

V. Ivaška, M. Žilinskas. Singuliarinių integralinių lygčių panaudojimas magnetostatiniams uždaviniams spręsti. P. 124.

V. Palenskis, A. Juškevičius, A. Laucius. Krūvininkų judrumas išsigimusiose medžiagose. P. 132.

Kronika. P. 133.

Volume XXV, No. 4

CONTENTS

Personalia. P. 3.

J. Požela, E. Starikov, P. Shiktorov. The influence of valence band warping on the conditions of far infrared radiaton generation in crossed E B fields in germanium. P.18.

S. Ašmontas, L. Vingelis, A. Olekas. Thermo e.m.f. of hot holes in silicon. P. 25.

V. Bareikis, J. Liberis, P. Sakalas. S-type current-voltage characteristic and microwave noise in germanium point p+-p junction. P.29.

R. Mickevičius, A. Reklaitis. Negative dynamic differential conductivity at the impact ionization conditions. P. 34.

E. Adomaitis, Z. Dobrovolskis, A. Krotkus. An investigation of hot-electron efects in indium antimonide by picosecond electric pulses. P. 41.

L. Subačius, K. Jarašiūnas, J. Vaitkus. Light induced high frequency current oscillations in the millimeter waverange. P. 46.

E. Montrimas, V. Jankauskas. The charge transfer in the system of amorphous layers of selenium-phosphorus-tellurium. P. 52.

A. Matulis. Quantum nonlinear oscillator in the Wigner representation. P. 63.

J. Syrusienė, R. Tolutis, T. Ebersonas. A study of attenuation of magnetoplasma Gaussian beam in InSb. P. 69.

B.- P. Kietis, R. Pranaitis, R. Rėksnys, A. Sakalas. Intrinsic defects related ambipolar photoconductivity in CdS. P. 74.

G. Pukinskas, G. Babonas. The peculiarites of luminescence centres in y-Nd2S3 . P. 81.

A. Galdikas, V. Viktoravičius, S. Mickevičius, J. Kovaliova. The influence of high electric field on the electri conductivity of magnetic semiconductor HgCr2Se4 . P. 85.

P. Shiktorov. The bunching and negative dynamical conductance in semiconductors with strongly inelastic scattering of carriers. P. 100.

D. Senulienė, G. Babonas, E. Leonov, I. Muminov, V. Orlov. Investigation of the optical properties of the solid solutions Bi12Ge1-x TixO20. P. 106.

J. Vaitkus, L. Subačius, K. Jarašiūnas. Light diffraction in silicon by free carrier plasma heated by external electrical field. P. 114.

V. Ivaška, M. Žilinskas. Solution of magenetostatic problems by use of the singular integral equatio. 124.

V. Palenskis, A. Juškevičius, A. Laucius. Mobility of charge carriers in degenerate materials. P. 132.

Chronicle. P. 133.

Tomas XXV, Nr. 5

TURINYS

P. Pipinys. Tunelinė elektronų delokalizacija puslaidininliuose (apžvalga). P. 19.

G. Merkelis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Formalūs nuostoviosios trikdymų teorijos metodai atomams tirti. P. 30.

R. Karazija, J. Grudzinskas. Emisijos ir fotožadinimo spektrų vidutinės energijos išraiškos. P. 41.

K. Makariūnas, R. Kalinauskas. Daugiaelektronių ir kietakūnių efektų pasireiškimas 114In 191,6 keV E4 šuolio vidinės konversijos koeficientų santykiuose? P. 49.

J. Kaladė. Mažo krūvio dreifo srovės charakteristikos. P. 55.

V. Mickevičius, R. Purlys, A. Širvaitis, D. Griškevičius. Heksagoninių ZnO, CdS ir CdSe rentgenografinės tamprumo konstantos ir jų ryšys su gardelės spektru. P. 67.

J. Braveras, Ch. Garbas, A. Krylovas. Galiorkino metodo konvergavimas, skaičiuojant stačiakampio bangolaidžio su tobulai laidžiomis juostomis krizinius dažnius. P. 72.

S. Makarovas, J. Jakorevas. H10  bangos difrakcija nuo skirtingo pločio stačiakampiu bangolaidžių simetrinės sandūros. P. 79.

G. Juška. Lemianti paviršinės rekombinacijos įtaka a-Si:H fotolaidumui. P. 85.

M. Mikalevičius, V. Butkus. SnO2-nSb2S3-Al sistemos poliarizacijos srovės relaksacija ir erdvinio krūvio voltfaradinės charakteristikos. P. 91.

A. Kavaliauskas, V. Filipavičius, A. Šilėnas, E. Šimulytė. Varizoninių epiktaksinių n-AlxGa1-xAs sluoksnių varžos priklausomybės nuo hidro statinio slėgio tyrimas. P. 96.

Trumpi pranešimai. P. 97.

Personalija. P. 102.

Kronika. P. 104.

Bibliografija. P. 121.

Volume XXV, No. 5

CONTENTS

P. Pipinys. Impurity-to band electron tunneling in semiconductors (review). P. 20.

G. Merkelis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Formal methods of the stationary perturbation theory for atoms. P. 30.

R. Karazija, J. Grudzinskas. Expressions for the mean energy of the emission and photoabsorption spectrum. P. 41.

K. Makariūnas, R. Kalinauskas. Manifestation of many-electron and solidstate effects in the rations of internal conversion coefficients for the 191,6 keV E-4 -transition in 114In nucleus? P. 49.

J. Kaladė. Drift current characteristics of small charge. P. 55

V. Mickevičius, R. Purlys, A. Širvaitis, D. Griškevičius. Rentgenographic elastic constants of hexagonal ZnO, CdS and CdSe and their relations with the lattice spectrum. P. 67.

J. Braveras, Ch. Garbas, A. Krylovas. Convergence of Galerkin's method in calculations of cut-off frequencies in rectangular waveguide with conducting strips. P. 73.

S. Makarovas, J. Jakorevas. H10 -mode difraction by symmetrical joint of two various width waveguides. P. 80.

G. Juška. dramatic influence of  surface recombination on photocurrent in a-Si:H. P. 86.

M. Mikalevičius, V. Butkus. The relaxation of polarization current and volt-faradic characteristics of a space charge of SnO2-nSb2S3-Al system. P. 91.

A. Kavaliauskas, V. Filipavičius, A. Šilėnas, E. Šimulytė. The dependence of resistivity of graded-gap epitaxial n-AlxGa1-xAs layers on hydrostatic pressure. P. 96.

Short communications. P. 97.

Personalia. P. 102.

Cronicle. P. 104.

Bibliography. P. 121.

Tomas XXV, Nr. 6

TURINYS

G. Gaigalas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Judesio kiekio momento teorijos grafinė technika ir antrini kvantavimas. P. 13.

G. Merkelis, G. Gaigalas, Z. Rudzikas. Atomo efektinio hamiltoniano neredukuotinis tenzorinis pavidalas ir grafinis vaizdavimas, naudojant pirmuosius du nuostoviosios trikdymų teorijos artinius. P. 30.

R. Karazija, S. Kučas. Elektrostatinė pakaitinė sąveika ir Rentgeno spektrų ypatybės. P. 42.

P. Bogdanovičius, G. Žukauskas, A. Momkauskaitė, V. Tutlys. ArII ir KrII energijos lygmenų radiacinių gyvavimo trukmių skaičiavimas. P. 52.

L. Valkūnas, Š. Kudžmauskas, G. Jūzeliūnas. Elektroninio sužadinimo pernaša didelės koncentracijos pseudoizocianino dažalų tirpale. P. 60.

K. Makariūnas, E. Makariūninė. M1 šuolių pilnutinių vidinės konversijos koeficientų ir viso elektronų tankio prie branduolio pokyčių sąryšiai. P. 70.

V. Dienys, L. Kniševskaja, M. Tamošiūnienė, V. Šugurovas. Sklidimo konstantos ir banginės varžos skaičiavimas mikrojuostinėse Gano sandūrose. P. 78.

V. Ivaška, A. Pavilonis. Jungtinės diferencialinis lygties taikymas ašinės simetrijos sandarų magnetinių charakteristikų tyrimui. P. 87.

V. Ivaška, P. Nikolajevas, A. Pavilonis, V. Šugurovas. Stačiakampio bangolaidžio dvimačių difrakcijos uždavinių sprendimas singuliarinių integralinių lygčių metodu. P. 98.

V. Kremermanas, J. Rozenfeldas. Tetragoninio centro orbitinio dubleto dinaminis Jano ir Telerio reiškinys. Vienmodis atvejas. P. 105.

Š. Gintilas, V. Dienys. Elektronų kaitimo ir persiskistymo tarp slėnių intertiškumas silicyje stipriuose elektriniuose laukuose. P. 113.

J. Vaitkus, V. Kažukauskas, J. Storasta. Krūvininkų sklaidos ir rekombinacijos centrų perelektrinimas impulsiškai žadinant galio arsenidą. P. 124.

A. Sakalas, A. Sodeika. Holo efekto ir laidumo tyrimai aukštoje temperatūroje cinko-germanio difosfide cinko garuose. P. 129.

Trumpas pranešimas. P. 130.

Kronika. P. 133.

1985 m. alfabetinė rodyklė. P. 135.

Volume XXV, No. 6

CONTENTS

G. Gaigalas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Diagramatic technique of the angular momentum theory and of the second quantization. P. 13.

G. Merkelis, G. Gaigalas, Z. Rudzikas. Irreducible tensorial form of the effective hamiltonian of an atom and the diagramatic representation in the first two orders of the stationary perturbation theory. P. 31.

R. Karazija, S. Kučas. Electrostatic exchange intergraction and peculiarites of X-ray spectra. P. 42.

P. Bogdanvich, G. Žukauskas, A. Momkauskaitė, V. Tutlys. Calculiation of radiation lifetimes of ArII and KrII energy levels. P. 53.

L. Valkūnas, Š. Kudžmauskas, G. Jūzeliūnas. Excitation transfer in the highly concetrated pseudoisocyanine dye solutio. P. 60.

K. Makariūnas, E. Makariūninė. Relatio between changes of total internal conversion coefficient and total electron density at the nucleus for M1-transitions. P. 71.

V. Dienys, L. Knishevskaya, M. Tamošiūnienė, V. Šugurov. Analysis of propagation constant and wave impendance of Gunn microstip line. P. 78.

V. Ivaška, A. Pavilonis. Application of conjagated differential equation for investgation of magnetic characteristics in axymmetric devices. P. 88.

V. Ivaška, P. Nikolaev, A. Pavilonis, V. Šhugurov. Solution of two-dimensional diffraction problem for a rectangular waveguide by singular integral equation method. P. 98.

V. Kremermanas, Yu. Rozenfeld. Dynamic Jahn-Teller effect for the orbital doublet of tetragonal center. Single mode case. P. 105.

Š. Gintilas, V. Dienys. Interness of electron heating and intervalley relaxation processes in n-type Si at high electric fields. P. 113.

J. Vaitkus, V. Kažukauskas, J. Storasta. Scattering and recombination centre recharging in GaAs by the light pulse  excitation. P. 125.

A. Sakalas, A. Sodeika. High temperature Hall effect in zinc-germanium diphosphide, and conductivity investigation in zinc vapor. P. 129.

Short communication. P. 130.

Cronicle. P. 133.

Alphabetical index. P. 135.

1984 metai | 1985 | 1986 metai | Kiti