1985 metai | 1986 | 1987 metai | Kiti

Tomas XXVI, Nr. 1

TURINYS


L. Valkūnas, Š. Kudžmauskas, V. Liuolia. Nekoherentinė eksitonų migracija priemaišinėse molekulinėse sandarose 15

L. Kniševskaja, V. Šugurovas. Atvirų magnetodielektrinių sudėtingo skerspjūvio bangolaidžių skaičiavimas singuliarinių integralinių lygčių metodu 21

J. Glembockis, J. Petkevičius. Atomo energijos statistinių formulių tyrimas 30

J. Sucheckis, A. Soldatovas, V. Lichačiova, K. Žičkus, A. Audzijonis, A. Gusatinskis. SbSBr Rentgeno spektrų ir energinių juostų sandaros tyrimas 36

B. P. Kietis, V. Kunigėlis, R. Rėksnys. Akustinis Holo efektas puslaidininkiuose su kelių rūšių krūvininkais 40

A. Rėza, G. Babonas, D. Senulienė. Bi12GeO20 kristalų elastinių optinių ir elastinių giracinių koeficientų spektrinės priklausomybės 47

G. Babonas, D. Senulienė. Silenito tipo kristalų atspindžio spektrų sandara 54

R. Baltramiejūnas, E. Kuokštis, G. Tamulaitis. Eksitonų liuminescencijos stebėjimo ypatumai CdSe kristaluose 61

L. Podobedova, A. Ramonas, A. Riabcevas, V. Savukynas. Ga VII spektro šuoliai 3d7-3d64p 74

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Meškauskas, J. Sinius, A. Sakalas. Fotojautrumo mechanizmas PbSe sluoksniuose 80

V. Balevičius, A. Maršalka, G. Misiūnas, L. Kimtys. 4-n-alkilbiciklo [2,2,2] oktan-1-karboninių rūgščių molekulių sukinių relaksacija ir asociacija rotacinio kristalo fazėje 86

B. Martinėnas. Apie MBR generatoriaus darbą nevienalyčiame magnetiniame lauke 90

M. Žilinskas, V. Ivaška, R. Jasinavičius. Nuostoliai feritinėse galvutėse 100

Trumpas pranešimas 101

Kronika 104

Volume XXVI, No. 1

CONTENTS


L. Valkūnas, Š. Kudžmauskas, V. Liuolia. Incoherent migration of excitation in the impure molecular structures 15

L. Knishevskaya, V. Shugurov. Analysis of the open-type magneto-dielectric waveguides having complex cross-sectional shape by means of singular integral equations 21

J. Glembockis, J. Petkevičius. Investigation of the statistical formulas for energy of the atom 30

Yu. Sukhetskii, A. Soldatov, V. Likhacheva, K. Žičkus, A. Audzijonis, A. Gusatinskii. X-ray spectroscopic investigation of the energy band structure of SbSBr 36

B.-P. Kietis, V. Kunigėlis, R. Rėksnys. Acoustic Hall effect in mixed conductivity semiconductors 40

A. Rėza, G. Babonas, D. Senulienė. Spectral dependence of the elastooptic and elasto-rotation coefficients in Bi12GeO20 crystals 47

G. Babonas, D. Senulienė. Structure in reflectivity spectra of the sillenite-type crystals 55

R. Baltramiejūnas, E. Kuokštis, G. Tamulaitis. Peculiarities of exciton luminescence in GdSe crystals 61

L. Podobedova, A. Ramonas, A. Ryabtsev, V. Savukynas. 3d7-3d64p transitions in the spectrum of Ga VII 74

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Meškauskas, J. Sinius, A. Sakalas. Photosensitivity mechanism of PbSe films 80

V. Balevičius, A. Maršalka, G. Misiūnas, L. Kimtys. A spin-spin relaxation and association of 4-n-alkilbiciklo [2,2,2] octan-1-carboxylic acids in odic phase 86

B. Martinėnas. On the signal peculiarities of an oscillating maser with an inhomogeneously broadened line 91

M. Žilinskas, V. Ivaška, P. Jasinavičius. Magnetic losses in ferrite heads 100

Short communication 101

Cronicle 104

Tomas XXVI, Nr. 2

TURINYS


G. P. Kamuntavičius. Natūraliosios bazės atomų branduolių banginių funkcijų skleidimui 123

A. Karosienė, A. Kancerevičius. Ksenono ir cezio 3d elektronų fotoabsorbcijos spektrų teorinis tyrimas 132

F. Anisimovas, R. Dagys. Nemetalinių retųjų žemių monochalkogenidų elektroninis spektras 138

L. Kniševskaja, D. Šegžda. Griežtas Maksvelo lygčių sprendimas singuliarinių integralinių lygčių metodu, nagrinėjant atviros mikrojuostinės linijos savųjų bangų spektrą 147

V. Ivaška, P. Nikolajevas, A. Pavilonis, V. Šugurovas. Difrakcija pro absorbuojančią magnetodielektrinę sandarą stačiakampyje bangolaidyje 155

V. Kremermanas, J. Rozenfeldas. Tetragoninės simetrijos centro orbitinio dubleto dinaminis Jano ir Telerio efektas. Daugiamodis atvejis 162

V. Gaidelis. Apie krūvininkų dreifinį judrumą amorfiniuose puslaidininkiuose 172

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, L. Kaplunova. Elektrofotografinių PEPK sluoksnill fotoišsielektrinimo kinetikos savitumai 184

K. Kibickas, J. Paršeliūnas, S. Bočkariovas. Dreifinis greitis galio arsenido n+ n n+ sandarose 300 K temperatūroje 195

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Meškauskas, A. Sakalas, J. Sinius. Plonų PbSe sluoksnių pavirgiaus įtaka liktiniam laidumui 202

J. Sitonytė, V. Ostrikova, J. Vaitkus. Silicio nitrido plėvelių tyrimas infraraudonosios spektroskopijos metodu 207

Kronika 212

Volume XXVI, No. 2

CONTENTS


G. P. Kamuntavičius. Natural basis for atomic nucleus wave function expansion 123

A. Karosienė, A. Kancerevičius. Theoretical investigation of the Xe and Cs 3d electron photoabsorption spectra 132

F. Anisimovas, R. Dagys. The electronic spectra of nonmetallic rare earth monochalcogenides 138

L. Knishevskaya, D. Šegžda. Exact solution of Maxwell equations by singular integral equation method in the investigation of open microstrip line eigen wave spectrum 147

V. Ivaška, P. Nikolayev, A . Pavilonis, V. Shugurov. Diffraction by the absorptional magnetodielectric structure in a rectangular waveguide 155

V. Kremerman, Yu. Rosenfeld. The dynamic Jahn-Teller effect for an orbital doublet of tetragonal symmetry doped centre. Multimode case 162

V. Gaidelis. On charge carrier mobility in amorphous semiconductors 172

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, L. Kaplunova. Peculiarities of the discharge kinetics of electrophotographic layers of PEPK 184

K. Kibickas, J. Paršeliūnas, S. Bochkaryov. Drift velocity in GaAs n+-n-n+ structures at 300 K 195

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, A. Meškauskas, A. Sakalas, J. Sinius. Influence of surface conditions on the residual conductivity in thin PbSe layers 202

J. Sitonytė, V. Ostrikova, J. Vaitkus. Infrared study of silicon nitride films 207

Cronicle 212

Tomas XXVI, Nr. 3

TURINYS


Ališauskas S. Kai kurie Un=)0n=)0n-1 grandinėlės bazių skleidinio Un=)Un-1=)On-1 funkcijomis koeficientai 266

Čiplys J. Sudėtingų 3nj koeficientų rekurentiniai sąryšiai 272

Janavičius A., Jurgaitis D. Sklaidos matricos išskyrimas, esant trumpo veikimo sąveikai Kulono jėgų fone 278

Makariūnas K., Makariūnienė E., Remeikis V. Radioaktyviųjų nuklidų gama ir Rentgeno spindulių spektro linijų intensyvumų pokyčiai 292

Matulionis A., Miliušytė R. Pasyviosios srities prie katodo ilgis GaAs ir InP 297

Kniševskaja L., Muchametzianovas F., Puzakovas A., Šugurovas V., Jakovlevas G. Elektromagnetinių bangų sklidimas atvirame apvaliame išilgai įmagnetintame feritiniame bangolaidyje 306

Ivaška V., Laučius J., Meškauskas J. Mikrojuosčių fazės keitiklių tyrimas, atsižvelgiant į elektromagnetinės energijos nuostolius 315

Žilinskas M., Ivaška V., Jasinavičius R. Nuostolių feritinėse galvutėse ir dielektriniuose strypuose tyrimai 326

Buteikis R., Oberauskas J., Serapinas P., Našlėnas E. Apie jonizacijos fronto plitimą žemos įtampos kibirkšties išlydžio plazmoje 333

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinskis S., Mickevičius S. Sukininių bangų feromagnetiniame puslaidininkyje HgCr2Se4 slopimas 337

Baranskis P., Saviakas V., Saščiuk A., Šilalnikas V., Rudaitis V. Atkaitinimo temperatūros ir šaldymo spartos įtaka nepagrindinių krūvininkų gyvavimo trukmei transmutaciškai ir įprastu būdu legiruotuose silicio kristaluose 341

Lisauskas V., Tolutis V., Šiktorovas N., Jasutis V. Ga0,25Te0,75 amorfinių sluoksnių kristalizacijos ypatumai 349

Abišalas A., Petrauskas G., Sakalas A. Epitaksinio GaAs laidumo kompensavimas, apšvitinant didelės energijos jonais 356

Juška G., Arlauskas K. Krūvininkų dreifinio judrumo amorfiniame selene deaktyvavimas elektriniu lauku 362

Vaitkus J., Gaubas E., Kulievičius Č. Netiesinė lazerinių pluoštelių refrakcija puslaidininkiuose 367

Baltramiejūnas R., Gaška R., Kuokštis E., Sinius J. Aterminių veiksnių įtaka silicio su implantuotais jonais nanosekundiniam lazeriniam atkaitinimui 376

Rėksnys R., Urbelis A., Sokolas J. Polikristalinio silicio sluoksnių elektrinės savybės po fosforo jonų implantacijos ir atkaitinimo CO2 lazeriu 381

Kronika 383

Volume XXVI, No. 3

CONTENTS


Ališauskas S. Some expansion coefficients of Un=)On=)On-1 basis in Un=)Un-1=)On-1 states 266

Čiplys J. Recurrence relations for complex 3nj coefficients 272

Janavičius A., Jurgaitis D. Seperation of the scattering matrix with short range potential from the background Coulomb field 278

Makariūnas K., Makariūnienė E., Remeikis V. Changes of intensities of gamma- and X-ray-spectrum lines of radioactive nuclides 292

Matulionis A., Miliušytė R. The dead zone at the cathode in GaAs and InP 297

Knishevskaya L., Mukhametzyanov F., Puzakov A., Shugurov V., Yakovlev G. Wave propagation in open circular longitudinally magnetized ferrite waveguide 306

Ivaška V., Laučius J., Meškauskas J. Investigation of microstrip phase shifters including losses 315

Žilinskas M., Ivaška V., Jasinavičius R. Investigation of losses in ferrite heads and dielectric slabs 327

Buteikis R., Oberauskas J., Serapinas P., Našlėnas E. On the ionization front propagation in low-voltage spark discharge 333

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinskij S., Mickevičius S. Spin-wave relaxation in ferromagnetic semiconductor HgCr2Se4 337

Baranskij P., Savyak V., Saščiuk A., Šilalnikas V., Rudaitis V. Influence of the annealing temperature and cooling rate on the lifetime of minority charge carriers in transmutationally doped and ordinary silicon crystals 342

Lisauskas V., Tolutis V., Šiktorov N., Jasutis V. The peculiarities of Ga0,25Te0,75 amorphous film crystallization 350

Abišalas A., Petrauskas G., Sakalas A. Conductivity compensation in epitaxial GaAs by high-energy ion bombardment 356

Juška G., Arlauskas K. Field disactivation of carrier drift mobility in amorphous selenium 362

Vaitkus J., Gaubas E., Kulievičius Č. Nonlinear refraction of laser beams in semiconductors 367

Baltramiejūnas R., Gaška R., Kuokštis E., Sinius J. Role of nonthermal factors during nanosecond laser annealing of ion-implanted silicon 377

Rėksnys R., Urbelis A., Sokol J. Electrical properties of phosphorus-ion implanted and CO2-laser annealed polycrystalline silicon films 382

Cronicle 383

Tomas XXVI, Nr. 4

TURINYS


Matulis A. Kvantinio netiesinio osciliatoriaus Liuvilio lygties tikslus sprendimas 391

Tornau E. Dvimačių Izingo gardelių su antiferomagnetiniais ryšiais tyrimas klasterių metodu 397

Vlasovas S., Farberovičius O., Nižnikova G., Dagys R. Retųjų žemių elementų LIII Rentgeno sugerties spektrai tarpinio valentingumo junginiuose 408

Makariūnas K., Makariūnienė E., Dragūnas A. 71Ge ir 73As zondai elektronų tankio, esančio prie germanio ir arseno atomų branduolių, cheminiams pokyčiams matuoti Dl/l metodu 414

Gradauskas J., Olekas A. Ni-p-Ge sąlyčio elektrinių savybių tyrimas, esant radialiam krūvininkų ištekėjimui 422

Dienys V., Kavaliauskas A., Martūnas Z., Šimulytė E., Šetkus A. Kietųjų tirpalų AlxGa1-xAs<Te> elektrinis laidumas silpnai kaitinančiuose kintamuosiuose elektriniuose laukuose 430

Žilinskas M., Ivaška V., Sakalauskas S. Elektrostatinio potencialo matavimas nejudančiu zondu 435

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. Stibiu legiruotų galio arsenido monokristalų termiškai skatinto laidumo tyrimas 443

Žilionis S., Ulbikas J. Varizoninių AlxGa1-xAs sluoksnių skatinamas spinduliavimas optinio žadinimo sąlygomis 448

Subačius L. Milimetrinių bangų generavimas ir galingumo stiprinimas, esant krūvininkų smūginei jonizacijai, SAD lauku indžio stibide 453

Vaitkus J., Jarašiūnas K., Jonikas L., Amstibovskis V. Silicio plokštelių nevienalytiškumo lokalizacijos nustatymas optiniais metodais 462

Urbelionis V., Jucys A., Giriūnienė R. Akustinių bangų sklidimo ir akustoelektrinės sąveikos skysčiu užpildytoje sluoksninėje sandaroje ypatybės 469

Zibuc J., Kaminskas A., Kavaliauskas R. Elektroradiografinių seleno sluoksnių savybių priklausomybė nuo pradinio seleno diferencialinės terminės analizės (DTA) parametrų 476

Puodžiukynas L., Matiukas A., Pranevičius L., Tamulevičius S., Augulis L. Lazerinės interferomerijos sistemų naudojimas jonų sąveikai su kietaisiais kūnais tirti 484

Anufrijevas A., Markelis A., Zubauskas G., Kulikauskas V. Bismuto turinčios implantuotos magnetooptinio transparanto sandaros tyrimas 491

Trumpi pranešimai 496

Kronika 504

Volume XXVI, No. 4

CONTENTS


Matulis A. Exact solution of quantum Liouville equation for nonlinear oscillator 391

Tornau E. Investigation of two-dimensional Ising lattices with antiferromagnetic interactions by cluster method 397

Vlasov S., Farberovich O., Nizhnikova G., Dagys R. LIII X-ray absorbtion spectra of rare earth elements of intermediate valence compounds 403

Makariūnas K., Makariūnienė E., Dragūnas A. 71Ge and 73As-probes for the determination of chemical changes of the electron density on germanium and arsenic nuclei by the Dl/l method 414

Gradauskas J., Olekas A. Investigation of electrical properties of Ni-p-Ge contact under conditions of radial carrier flow 422

Dienys V., Kavaliauskas A., Martūnas Z., Šimulytė E., Šetkus A. Electrical conductivity of mixed crystals AlxGa1-xAs<Te> in the presence of slightly heating AC electric fields 430

Žilinskas M., Ivaška V., Sakalauskas S. Electrostatic potential determination by static probe 435

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. Thermally stimulated conductivity in gallium arsenide single crystals doped by antimony 443

Žilionis S., Ulbikas J. Optically excited stimulated emission in graded gap AlxGa1-xAs layers 448

Subačius L. The generation and amplification of millimeter wave power at the conditions of carrier impact ionization by the mw field in indium antimonide 453

Vaitkus J., Jarašiūnas K., Jonikas L., Amstibovskij V. The localisation of nonhomogeneities in silicon plates by optical techniques 462

Urbelionis V., Jucys A., Giriūnienė R. Peculiarities of acoustic wave propagation and acoustoelectric interaction in a layered structure filled up with a fluid 469

Zibuc J., Kaminskas A., Kavaliauskas A. The dependence of properties of electroradiographic selenium layers on the parameter of differential-thermal analysis (DTA) of initial selenium 476

Puodžiukynas L., Matiukas A., Pranevičius L., Tamulevičius S., Augulis L. Application of the laser interferometer systems to study ion interaction with the solids 484

Anufriev A., Markelis A., Zubauskas G., Kulikauskas V. Investigation of ion implanted bismuth garnet magnetooptical display 491

Short communications 496

Cronicle 504

Tomas XXVI, Nr. 5

TURINYS


Jucys A.-A. A. Skaidinių suskaičiavimą apibendrinantis uždavinys. Simetrinių grupių vaizdavimų kartotinumai 513

Kancerevičius A. Tarpinė konfigūracija ir Hartrio ir Foko hipermetodas 529

Grudzinskas J. Fotoabsorbcijos n1l14l1+2n2l2N2->n1l14l1+1n2l2N2+1 spektro dispersija 536

Eriksonas K. 2p5nd konfigūracijos Ne atomo energijos lygmenų susikirtimo taškų magnetiniame lauke skaičiavimas 548

Galkutė L., Pranevičius L. Daugiakomponenčių paviršių nudulkėjimo, veikiant juos žemų energijų jonais, fizikinis modelis 559

Makariūnas K., Makariūnienė E. Mažos E2 spinduliavimo priemaišos įtaka sąryšiams tarp M1 šuolių Dl/l ir Dr(0)/r(0) 567

Reklaitis A., Junevičius D. Šviesa sužadintų krūvininkų nestabilumas submikroninėje p+ i n+ sandaroje 576

Krotkus A., Lideikis T., Plytnikas A., Žurauskas S. Elektronų pagavimo indžio priemaišomis įtaka Gano domenams švino alavo telūride 582

Česnys A., Oginskas A., Gaška K., Lisauskas V. GaTe3 perjungimo elementų nenuostoviosios mažavaržės būsenos irimo ypatumai 589

Tauras V., Vaškevičius R., Repšas K. n tipo germanio ir silicio magnetovaržinė evj stipriuose elektriniuose SAD laukuose 596

Vaitkus J., Senulis F., Otažonovas S., Ergaševas Ž. Anomalusis CdTe plėvelių fotoefektas, žadinant priemaišinės absorbcijos šviesa 602

Sutkus A., Tolutis R. Elektronų sklaida pusmetaliniuose Bi1-xSbx lydiniuose 608

Galdikas A., Grebinskis S., Matulionienė I., Mickevičius S. Elektrinio lauko poveikis magnetinio p-HgCr2Se4 puslaidininkio elektriniam laidumui 614

Matukas J., Palenskis V., Pincevičius A., Petrauskas G., Smetona S., Žukauskas S. Argono jonais švitinto galio arsenido Šotkio diodų voltamperinių charakteristikų ir triukšmų tyrimas 618

Pincevičius A., Sakalas A. Savojo ir priemaišinio žadinimo šviesa poveikis į trumpų S-diodų voltamperinę charakteristiką 627

Ališauskas S. Biortogonaliosios sistemos grandinėlėms SU4=)SU2XSU2, SUn=)SOn bei Sp4=)U2 ir analizinės inversijos simetrija (trumpas pranešimas) 634

Bareikis V., Kavaliauskas A., Liberis J., Sakalas P., Šimulytė E., Šilėnas A. Magnetinio lauko įtaka karštųjų elektronų triukšmams varizoniniuose puslaidininkiuose (trumpas pranešimas) 637

Vaitkus R., Orliukas A., Kalinin V., Pečeliūnaitė A. Na3Sc2(PO4)3 kristalų relaksacinė dispersija (trumpas pranešimas) 639

Kronika 642

Volume XXVI, No. 5

CONTENTS


Jucys A.-A. A. Generalization of the enumeration problem of partitions. Multiplicities of the symmetric group representations 513

Kancerevičius A. The intermediate configuration and the Hyper-Hartree-Fock method 529

Grudzinskas J. Variance of the spectrum of the photoabsorption n1l14l1+2n2l2N2->n1l14l1+1n2l2N2+1 536

Eriksonas K. Calculation of the Zeeman component intersections for Ne atom energy levels of the 2p5nd configuration in a magnetic field 548

Galkutė L., Pranevičius L. Physical model for sputtering of multicomponent surfaces induced by low energy ions 559

Makariūnas K., Makariūnienė E. Influence of smal admixture of E2 radiation on the relation between and Dl/l ir Dr(0)/r(0) for M1 transitions 567

Reklaitis A., Junevičius D. Instability of photoexcited charge carriers in submicron p+-i-n+ structure 576

Krotkus A., Lideikis T., Plytnikas A., Žurauskas S. The influence of electron trapping at indium impurities on Gunn domains in Pb1-xSnxTe 582

Česnys A., Oginskas A., Gaška K., Lisauskas V. Nonstationary on-state decay in switching devices based on GaTe3 589

Tauras V., Vaškevičius R., Repšas K. The magnetoresistance e.m.f. in n-type germanium and silicon in high mw fields 596

Vaitkus J., Senulis F., Otazhonov S., Orgashev Zh. Anomalous photovoltaic effect caused by extrinsic light in CdTe thin films 602

Sutkus A., Tolutis R. Electron scattering in semimetal Bi1-xSbx alloys 608

Galdikas A., Grebinskij S., Matulionienė I., Mickevičius S. Influence of the electric field on electrical conductivity of p-type magnetic semiconductor HgCr2Se4 614

Matukas J., Palenskis V., Pincevičius A., Petrauskas G., Smetona S., Žukauskas S. Investigation of current-voltage characteristics and noise of Schottky diodes on bombardment conditions of the surface of gallium arsenide by argon ions 618

Pincevičius A., Sakalas A. The influence of intrinsic and extrinsic illumination on the current-voltage characteristic of short S-diodes 627

Ališauskas S. Biorthogonal systems for SU4=)SU2XSU2, SUn=)SOn and SP4=)U2 and analytical inversion symmetry (short communication) 634

Bareikis V., Kavaliauskas A., Liberis J., Sakalas P., Šimulytė E., Šilėnas A. The influence of the magnetic field to the noise of hot electrons in the variband semiconductors (short communication) 637

Vaitkus R., Orliukas A., Kalinin V., Pečeliūnaitė A. Relaxational dispersion in Na3Sc2(PO4)3 crystals (short communication) 639

Cronicle 642

Tomas XXVI, Nr. 6

TURINYS


Bernotas A., Šimonis V., Kaniauskas J., Rudzikas Z. Sudėtingų atomų konfigūracijų apibendrintasis kvazisukinys 653

Kučas S., Karazija R. Poliarizuotų sukinių Hartrio ir Foko metodas ir elektronų lokalizacija išoriniame atvirame sluoksnyje 666

Kudžmauskas Š. Krūvininkų generacija ir šuolinis pernešimas netvarkiuose kvazivienmačiuose molekuliniuose dariniuose 676

Bolotinas A. Zavorujevas S., Mykolaitienė N., Rakauskas R., Šulskus J., Pivovaras A., Belovas S. Paprasčiausių angliavandenilių dvigubų jonų stabilumo, spektrinių konstantų ir termodinaminių funkcijų teorinis tyrimas 681

Anisimovas F., Dagys R. Elektroninė KNiF3 kristalo sandara 693

Kaulakys J. Dažalų tirpalų absorbcijos optinio skaidrėjimo koncentracijos gesinimas 701

Koninas A. Saščiuk A. Paviršinės rekombinacijos spartos matavimo metodas, pagrįstas termogradientiniu magnetokoncentraciniu reiškiniu 707

Buzelis R., Girdauskas V., Dementjevas A., Kosenko J., Čiegis R. Priverstinės Mandelštamo ir Brijueno sklaidos Stokso impulsų suspaudimas fokusuotuose YAG:Nd lazerio Gauso pluoštuose 713

Baltramiejūnas R., Žukauskas A., Tamulaitis G. Kombinacinė šviesos sklaida stipriai slopinamomis plazmonų fononų modomis GaAs kristaluose 727

Marcinkevičius S., Babonas G., Šileika A. Lūžio rodiklio ir dvejopo šviesos lūžimo dispersija CdSnP2 ir ZnSiP2 kristaluose 732

Lisauskas V., Tolutis V., Šeremetas G. Ga-Te sistemos amorfinių sluoksnių sandaros tvarkymasis, atkaitinant juos vakuume 740

Pipinys P., Kiveris A., Rimeika A. Retųjų žemių elementais aktyvuotų kadmio fluorido plėvelių elektroliuminescencija 748

Silevičius Z., Kežionis A., Orliukas A. Apie superjoninį laidumą tetragoniniuose CdP2 ir ZnP2 monokristaluose 759

Česnys A., Gaška K., Oginskas A. Apie GaTe3 perjungimo sandaros elektrinį formavimą nestacionarios mažavaržės būsenos sąlygomis (trumpas pranešimas) 765

Personalijos 769

Kronika 774

Volume XXVI, No. 6

CONTENTS


Bernotas A., Šimonis V., Kaniauskas J., Rudzikas Z. Generalized quasispin for complex atomic configurations 653

Kučas S., Karazija R. Spin-polarised Hartree-Fock method and localization of electrons in the outer open shell 666

Kudžmauskas Š. Charge carrier hopping transport and generation in quasi-onedimensional disordered molecular structures 676

Bolotin A., Zavoruev S., Mykolaitienė N., Rakauskas R.-J., Šulskus J., Pivovar V., Belov S. Theoretical investigation of stability, spectroscopic constants and thermodynamic functions of the simplest carbodications 681

Anisimov F., Dagys R. The electronic structure of KNiF3 693

Kaulakys J. Concentration quenching of saturation of absorption in solutions of dyes 701

Konin A., Sashchyuk A. Method of surface recombination rate determination based on the thermogradient magnetoconcentration effect 707

Buzelis R., Girdauskas V., Dementjev A., Kosenko Y., Čiegis R. SBS compression of Stokes pulses of focused gaussian YAG:Nd laser beam 713

Baltramiejūnas R., Žukauskas A., Tamulaitis G. Raman spectroscopy of highly damped plasmon-phonon modes in GaAs crystals 727

Marcinkevičius S., Babonas G., Šileika A. Refractive index and birefringence dispersion in CdSnP2 and ZnSiP2 732

Lisauskas V., Tolutis V., Sheremet G. The ordering of the Ga-Te system amorphous layered structure during annealing in vacuum 740

Pipinys P., Kiveris A., Rimeika A. Electroluminescence in cadmium fluoride thin films doped with rare earth elements 748

Silevičius Z., Kežionis A., Orliukas A. On the superionic conductivity in CdP2 and ZnP2 tetragonal single crystals 759

Česnys A., Gaška K., Oginskas A. On the electrical formation of the switching-device on the GaTe3 basis under the nonequillibrium on-state conditions (short communication) 765

Personalia 769

Cronicle 774

1985 metai | 1986 | 1987 metai | Kiti