1993 metai | 1994 | 1995 metai | Kiti

Tomas 34, Nr. 1-2

TURINYS

IV. Ultrasparčioji molekulių spektroskopija

I.V. Bezel, V.M. Farztdinov, V.V. Golovlev, Yu.E. Lozovik, Yu.A. Matveets, A.G. Stepanov, V.S. Letokhov, I.E. Kardash. Relaksacijos vyksmų fulerituose optinė femtosekundžių spektroskopija. P. 5.

J.-M. Viallet, F. Dupuy, C. Rulli?re, R. Lapouyade. Ultrasparčioji krūvio pernaša ir sužadintųjų būsenų sandaros pokyčiai difenilpolienų dariniuose. P. 11.

D. Grebner, Dao Van Lap, S. Rentsch, H. Naarmann. Tiofeno oligomerų sekos tirpalų femtosekundžių skyros žadinimo ir zondavimo spektroskopija. P. 18.

H. Graener, G. Seifert. Vandenilinių ryšių tirpaluose pikosekundinė infraraudonoji spektroskopija. P. 22.

J.C. Mialocq, P. Hébert, G. Baldacchino, T. Gustavsson. Ultraspartieji relaksacijos vyksmai polimetincianinuose. P. 26.

A. Penzkofer, A. Beidoun. Singuletinės ir tripletinės sužadintųjų būsenų sugerčių tyrimas pereinamųjų matavimų būdu. P. 32.

K.-H. Feller. Energijos ir elektrono pernašos vyksmai polimetininiuose dažuose. P. 34.

N.A. Nemkovich, A.N. Rubinov, Yu.V. Zvinevich. Elektroninio šuolio spektrinė difuzija dažų dvikomponenčiuose tirpaluose. P. 41.

E.P. Petrov, A.N. Rubinov. Nuo laiko priklausantis fluorescencijos poslinkis: ne tik relaksacija. P. 47.

V. Gulbinas, V. Sundström, M. Chachishvilis. Ultrasparčioji sužadinimo relaksacija metalo- ftalocianinuose. P. 52.

A. Kummrow, A. Lau, M. Pfeiffer, W. Werncke, H.G. Ludewig. Femtosekundžių skyros koherentinė antistoksinė Ramano spektroskopija (KARS), naudojant nekoherentinius plačiajuosčius azerius. P. 57.

P.A. Apanasevich, V.P. Kozich, A.I. Vodschitz. Pikosekundinė ir femtosekundinė pereinamoji spektroskopija, naudojant plačiajuostes skirtingų dažnių susietąsias spinduliuotes. P. 61.

V. Gulbinas, M. Chachishvilis, L. Valkūnas, E. Gaižauskas, V. Sundström. Laikinės osciliacijos femtosekundinėje žadinimo-zondavimo spektroskopijoje. P. 67.

U. Störkel, W. Grill. Lazerio sukeltųjų fotoakustinių reiškinių subnanosekundžių skyros spektroskopija. P. 73.

V. Pirminiai vyksmai fotochemijoje ir fotobiologijoje

S. Hess, T. Pullerits, E. Åkesson, V. Sundström, K.J. Visscher, F. Feldshtein, A. Babin, V. Gulbinas, R. van Grondelle. Ultraspartusis energijos perdavimas fotosintezuojančiųjų purpurinių bakterijų Rhodobacter sphaeorides, Rhodopseudomonas palustris ir Rhdopseudomonas acidophila LH2 antenos kompleksuose. P. 79.

L. Valkūnas, O. Somsen, F. van Mourik, R. van Grondelle. Energijos migracija nevienalyčio spektro fotosintetinėse antenų sistemose. P. 89.

V. Chirvony, V. Galievsky, A. Shulga, M. Chachishvilis, V. Sundström. Sužadinimo energijos relaksacijos pikosekundinė kinetika naujame stipriai surištame bisporfirine. P. 94.

V.S. Chirvony, V.A. Galievsky, S.G. Kruglik, I.V. Pilipovich, L. Chinsky, P.-Y. Turpin. Eksipleksų tarp sužadinto Cu(II)-porfirino ir DNR modelinių junginių susidarymo pikosekundinės dinamikos tyrimas pereinamosios sugerties ir rezonansinės Ramano sklaidos. P. 98.

M. Schulz, K. Teuchner, H. Stiel, M. Maisch, W. Rüdiger. Pirminio sužadinimo fotoreceptoriaus fitochromo Pr sužadintosios būsenos savybės. P. 103.

B.M. Džagarov, N.N. Kruk, S.A. Tikhomirov, V. Gulbinas, G.M. Andreyuk. Hemoglobino pikosekundinė ir nanosekundinė blykstinė fotolizė, naudojant lazerį: sužadintosios būsenos spektras ir gyvavimo trukmė, deguonies fotodisociacija ir rekombinacija, pH sukeltieji efektai. P. 108.

C.S. Parmenter, B.D. Gilbert, H.-K. Oh, M.-C. Su, Z.-Q. Zhao. Vidinio sukimosi įtaka van der Waals'o kompleksų disociacijai. P. 114.

D.L. Andrews, G. Juzeliūnas. Energijos perdavimas tarp molekulių dielektrinėje terpėje: kvantinės elektrodinamikos artinys. P. 118.

H. Schneckenburger, K. König, T. Dienersberger, M. Gschwend. Strobuojamoji mikroskopija ir spektroskopinė diagnostika fotobiologijoje. P. 121.

VI. Ultrasparčiosios sąveikos kietuosiuose kūnuose

M. Woerner, T. Elsaesser, C. Ludwig, M.T. Portella, W. Frey, W. Kaiser. Karštųjų skylių ultrasparčiosios termalizacijos tyrimas infraraudonosios femtosekundžių spektroskopijos būdu. P. 126.

A. Kummrow, A. Wappelt, T. Waltinger, V. Watermann, H.J. Eichler. Ultraspartieji optiniai netiesiškumai trikomponenčių II-VI puslaidininkių plėvelėse. P. 130.

A.N. Žerichin, V.A. Lobastov, V.M. Petnikova, V.V. Šuvalov. Nepusiausvirųjų būsenų aukštatemperatūriuose superlaidininkuose ultrasparčiosios kinetikos keturfotonė pikosekundžių spektroskopija. P. 135.

H. Bergner, R. Görlich, A. Krause. 6H-SiC fluorescencijos tyrimas, pasitelkiant erdvinę bei laikinę skyrą. P. 141.

P.A. Apanasevich, R.G. Zaporozhchenko, I.V. Pilipovich. Nepusiausvirųjų krūvininkų relaksacijos tyrimai stikluose, legiruotuose CdSxSe1-x. P. 145.

S. Juršėnas, M. Strumskis, A. Žukauskas, A.I. Ekimov. Netermalizuotos elektronų ir skylių plazmos liuminescencijos kinetika lazerio paveiktuose CdS legiruotuose stikluose. P. 151.

K. Hempel, H. Bergner. MOS struktūrų perjungimo savybių tyrimas laikinės skyros būdu. P. 155.

V. Pašiškevičius, A. Deringas, A. Krotkus, G. Treideris, V. Jasutis. Ultraspartieji fotodetektoriai, pagaminti iš epitaksinių sluoksnių, išaugintų LT-MOCVD metodu. P. 160.

Paskaitos

K.-H. Feller, R. Gadonas. Netiesiniai optiniai reiškiniai Langmuir ir Blodgett plėvelėse ir jų taikymas aplinkai analizuoti. P. 163.

H. Schneckenburger. Lazerinės mikroskopijos metodai ir jų taikymai fotobiologijoje ir fotomedicinoje. P. 171.

H.G. Roskos. Laikinės skyros terahercų spektroskopija. Apžvalga. P. 175.

Volume 34, No. 1-2

CONTENTS

IV. Ultrafast molecular spectroscopy

I.V. Bezel, V.M. Farztdinov, V.V. Golovlev, Yu.E. Lozovik, Yu.A. Matveets, A.G. Stepanov, V.S. Letokhov, and I.E. Kardash. Femtosecond optical spectroscopy of relaxation processes in fullerites. P. 5.

J.-M. Viallet, F. Dupuy, C. Rulli?re, and R. Lapouyade. Ultrafast charge transfer and structural changes in excited states of diphenyl polyene derivatives. P. 11.

D. Grebner, Dao Van Lap, S. Rentsch, and H. Naarmann. Femtosecond time-resolved excite-and- probe spectroscopy on a series of thiophene oligomers in solution. P. 18.

H. Graener and G. Seifert. Picosecond infrared spectroscopy of hydrogen bonds in liquids. P. 22.

J.C. Mialocq, P. Hébert, G. Baldacchino, and T. Gustavsson. Ultrafast relaxation processes in polymethine cyanines. P. 26.

A. Penzkofer and A. Beidoun. Singlet and triplet excited-state absorption studies by transient measurement techniques. P. 32.

K.-H. Feller. Energy and electron transfer processes in polymethine dyes. P. 34.

N.A. Nemkovich, A.N. Rubinov, Yu.V. Zvinevich. Spectral diffusion of electronic transitions of dyes in binary solvents.P. 41.

E.P. Petrov and A.N. Rubinov. Time-dependent fluorescent shift: not only relaxation. P. 47.

V. Gulbinas, V. Sundström, and M. Chachishvilis. Ultrafast excitation relaxation in metallophthalo- cyanines. P. 52.

A. Kummrow, A. Lau, M. Pfeiffer, W. Werncke, and H.G. Ludewig. Femtosecond time-resolved CARS using incoherent broad-band lasers. P. 57.

P.A. Apanasevich, V.P. Kozich, and A.I. Vodschitz. Pico- and femtosecond transient spectroscopy using broad-band correlated radiations with different frequencies. P. 61.

V. Gulbinas, M. Chachishvilis, L. Valkūnas, E. Gaižauskas, and V. Sundström. Temporal oscillations in femtosecond pump-probe spectroscopy. P. 67.

U. Störkel and W. Grill. Laser-induced photoacoustic spectroscopy with subnanosecond resolution. P. 73.

V. Primary events in photochemistry and photobiology

S. Hess, T. Pullerits, E. Åkesson, V. Sundström, K.J. Visscher, F. Feldshtein, A. Babin, V. Gulbinas, and R. van Grondelle. Ultrafast energy transfer in LH2 antenna complex of the photosynthetic purple bacteria Rhodobacter sphaeorides, Rhodopseudomonas palustris and Rhdopseudomonas acidophila. P. 79.

L. Valkūnas, O. Somsen, F. van Mourik, and R. van Grondelle. Energy migration in spectrally inhomogeneous photosynthetic antenna systems. P. 89.

V. Chirvony, V. Galievsky, A. Shulga, M. Chachishvilis, and V. Sundström. Picosecond kinetics of excitation energy relaxation in new strongly coupled bisporphyrin. P. 94.

V.S. Chirvony, V.A. Galievsky, S.G. Kruglik, I.V. Pilipovich, L. Chinsky, and P.-Y. Turpin. Transient absorption and resonance Raman investigation of picosecond dynamics of the exciplex formation between excited Cu(II)-porphyrin and DNA model compounds. P. 98.

M. Schulz, K. Teuchner, H. Stiel, M. Maisch, and W. Rüdiger. Excited state properties of the primary excited photoreceptor phytochrome Pr. P. 103.

B.M. Dzhagarov, N.N. Kruk, S.A. Tikhomirov, V. Gulbinas, and G.M. Andreyuk. Laser picosecond and nanosecond flash-photolysis of hemoglobin: excited state spectra and lifetimes, oxygen photodissociation and recombination, the pH-effect. P. 108.

C.S. Parmenter, B.D. Gilbert, H.-K. Oh, M.-C. Su, and Z.-Q. Zhao. Influence of internal rotation on the dissociation of van der Waals complexes. P. 114.

D.L. Andrews and G. Juzeliūnas. Intermolecular energy transfer in dielectric media: a QED approach. P. 118.

H. Schneckenburger, K. König, T. Dienersberger, and M. Gschwend. Time-gated microscopic imaging and spectroscopy in photobiology and diagnostics. P. 121.

VI. Ultrafast interactions in solids

M. Woerner, T. Elsaesser, C. Ludwig, M.T. Portella, W. Frey, and W. Kaiser. Ultrafast thermalization of hot holes studied by femtosecond infrared spectroscopy. P. 126.

A. Kummrow, A. Wappelt, T. Waltinger, V. Watermann, and H.J. Eichler. Ultrafast optical non-linearities of ternary II-VI semiconductor films. P. 130.

A.N. Zherikhin, V.A. Lobastov, V.M. Petnikova, and V.V. Shuvalov. Picosecond four-photon spectroscopy of ultrafast kinetics of nonequilibrium states of high-temperature superconductors. P. 135.

H. Bergner, R. Görlich, and A. Krause. Time- and space-resolved fluorescence investigation in 6H-SiC. P. 141.

P.A. Apanasevich, R.G. Zaporozhchenko, and I.V. Pilipovich. Noneqilibrium carriers relaxation study in CdSxSe1-x-doped glasses. P. 145.

S. Juršėnas, M. Strumskis, A. Žukauskas, and A.I. Ekimov. Luminescence kinetics of nonthermalized electron-hole plasma in laser-modified CdS-doped glasses. P. 151.

K. Hempel and H. Bergner. Time-resolved investigations of switching properties of MOS-structures. P. 155.

V. Pašiškevičius, A. Deringas, A. Krotkus, G. Treideris, and V. Jasutis. Ultrafast photodetectors made from LT-MOCVD-grown epitaxial layers. P. 160.

Tutorial lectures

K.-H. Feller and R. Gadonas. Non-linear optics and environmental sensing with Langmuir-Blodgett films. P. 163.

H. Schneckenburger. Methods and applications of laser microscopy in photobiology and photomedicine. P. 171.

H.G. Roskos. Time-resolved terahertz spectroscopy-an overview. P. 175.

Tomas 34, Nr. 3

TURINYS

Apžvalgos

V. Gineitytė. Alkanų elektroninės sandaros teorijos dabartinė padėtis. P. 199.

Atomai ir molekulės

A. Šurkus. Apibendrintosios potencialinės funkcijos naudojimas, skaitmeniškai skaičiuojant dviatomių molekulių potencialines kreives pagal spektroskopinius duomenis. SiF+ ir GeF+ pagrindinės būsenos potencialinės funkcijos. P. 224.

A.B. Bolotin, E.O. Voronkov, V.V. Kuz'menko, V.V. Rossikhin. Slater'io ir Gauss'o funkcijų adaptuotųjų bazių parinkimas molekulių magnetiniams jautriams ab initio skaičiuoti. P. 232.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

M.-A. Augustyniak, J. Grigas. Mikrobanginiai protoninio laidininko (NH4)3H(SeO4)2 dielektrinės skvarbos ir elektrinio laidumo tyrimai. P. 239.

F. Anisimovas, A. Deksnys, K. Repšas, A.R. Vaškevičius. Aukštatemperatūrio superlaidininko laisvųjų krūvininkų kaitinimas elektriniu SAD lauku. P. 248.

Puslaidininkiai

V. Gružinskis, E. Starikov, P. Šiktorov. Impedansas ir SAD generacija trumpuose  n+nn+-InP dioduose. P. 254.

G. Ambrazevičius, L. Dapkus, K.Naudžius, T. Lideikis, L. Stakvilevičius, G. Treideris, G. Zaicevas. Deformacijų kitimų matavimas įtemptose Ga1-xInxAs/GaAs kvantinėse duobėse Röntgen'o spindulių difrakcijos ir fotoliuminescencijos metodais. P. 259.

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, J. Sinius, R. Baubinas, J. Vaitkus. Sieros subgardelės kitimo ypatumai kaitinant PbS žemoje temperatūroje. P. 265.

Trumpi pranešimai

A. Česnys, A.-K. Oginskis. Chalkogenidų negistorinių struktūrų netiesinis elektrinis laidumas žemaomėje būsenoje. P. 272.

A.B. Bolotin, V.V. Rossikhin, E.O. Voronkov, L.I. Zaslavskaya. Programos POLAR taikymas molekulių dipoliniam poliarizuojamumui skaičiuoti. P. 276.

Volume 34, No. 3

CONTENTS

Reviews

V. Gineitytė. The current state of electronic structure theory of the alkanes. P. 199.

Atoms and molecules

A. Šurkus. Application of the generalized potential energy function for numerical calculation of diatomic potentials from spectroscopic data. Ground-state potentials of SiF+ and GeF+. P. 224.

A.B. Bolotin, E.O. Voronkov, V.V. Kuz'menko, and V.V. Rossikhin. Choosing physically adapted basis sets of Slater- and Gaussian-type functions in ab initio magnetic susceptibility calculations of molecules. P. 232.

Ferroelectrics and superconductors

M.-A. Augustyniak and J. Grigas. Microwave investigation of permittivity and conductivity of the protonic conductor (NH4)3H(SeO4)2. P. 239.

F. Anisimovas, A. Deksnys, K. Repšas, and A.R. Vaškevičius. Heating of the free carriers in high temperature superconductor by microwave electric field. P. 248.

Semiconductors

V. Gružinskis, E. Starikov, and P. Šiktorov. Impedance and microwave power generation in short n+nn+-InP diodes. P. 254.

G. Ambrazevičius, L. Dapkus, K.Naudžius, T. Lideikis, L. Stakvilevičius, G. Treideris, and G. Zaicevas. Measurement of strain relief in single-strained GaInAs/GaAs quantum wells by X-ray diffraction and photoluminescence. P. 259.

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, J. Sinius, R. Baubinas, and J. Vaitkus. Sulphur site modification during low-temperature annealing of PbS. P. 265.

Short communications

A. Česnys and A.-K. Oginskis. Nonlinear electric conductivity of chalcogenide negistor structures in the low-resistance state. P. 272.

A.B. Bolotin, V.V. Rossikhin, E.O. Voronkov, and L.I. Zaslavskaya. Application of the POLAR program for dipole polarizability calculations of molecules. P. 276.

Tomas 34, Nr. 4

TURINYS

G. Trinkūnas, A.R. Holzwarth. Energijos pernašos fotosistemoje I modeliavimas, naudojant genetinį algoritmą. P. 287.

R.C. Jennings, F.M. Garlaschi, L. Finzi, G. Zucchelli. Spektrinis nevienalytiškumas ir energijos pernaša aukštesniųjų augalų fotosistemoje II. P. 293.

E.J.G. Peterman, J.P. Dekker, R. van Grondelle, H. van Amerongen, S. Nussberger. Žaliųjų augalų monomerų, trimerų ir agreguotų šviesą surenkančių kompleksų II bangos ilgio atrankinė poliarizuota fluorescencija. P. 301.

H. Lokstein, H. Härtel, P. Hoffmann. Fotoapsauginė šviesą surenkančio komplekso II funkcija. Chlorofilo fluorescencijos tyrimas laukiniuose lapuose ir miežių mutante, neturinčiame chlorofilo-b. P. 306.

M. Hucke, A.R. Holzwarth, W. Reuter, W. Wehrmeyer. Mastigocladus laminosus alofikocianininių kompleksų ultrasparčios nenuostoviosios absorbcijos tyrimas. P. 313.

M. Tars, A. Ellervee, P. Kukk, A. Laisaar, A. Saarnak, A. Freiberg. Fotosintezuojantys baltymai didelio slėgio sąlygomis. P. 320.

T. Pullerits, M. Chachišvilis, I. Fedchenia, V. Sundström, M.R. Jones, C.N. Hunter, S. Larsson. Koherentinė, konkuruojanti su nekoherentine, energijos pernaša fotosintezuojančių bakterijų šviesą surenkančiuose kompleksuose. P. 329.

D. Leupold, B. Voigt, F. Nowak, J. Ehlert, J. Hirsch, E. Neef, M. Bandilla, H. Scheer. Bakterinės antenos LH II substruktūros tyrimas netiesine poliarizacijos spektroskopija dažnių srityje. P. 339.

V. Jirsakova, F. Reiss-Husson, B. Robert, J. Sturgis. Purpurinių bakterijų Rhodocyclus gelatinosus šviesą surenkančio komplekso B875 ir jo dalies B820 rezonansinė Raman'o spektroskopija. P. 344.

V. Gulbinas, L. Valkūnas, R. Gadonas. Eksitonų anihiliacija ir vietinis kaitimas molekuliniuose agregatuose. P. 348.

S. Juršėnas, A. Gruodis, G. Kodis, M. Chachišvilis, L. Valkūnas. Optinės polinių molekulinių junginių savybės. Dimetilaminbenziliden-1,3-indandiono (DMABI) dariniai. P. 361.

O. Somsen, M. Visser, R. van Grondelle, L. Valkūnas. Šiluminio pusiausvyrėjimo spektriškai nevienalytėje šviesą surenkančioje antenoje skaitmeninis modeliavimas. P. 370.

V. Červinskas, L. Valkūnas, F. van Mourik. Chloroplastų fluorescencijos indukcinių kreiviųpavidalo priklausomybė nuo apšvietimo impulso trukmės. Singuletinės-tripletinės anihiliacijos efektai. P. 375.

Yu.B. Gaididei, A.O. Goushcha, V.N. Kharkyanen. Naujas dinaminės saviorganizacijos reiškinys elektrono pernašos molekulinėse sistemose. P. 379.

E. Gaižauskas, L. Valkūnas. Koherentiniai nenuostovieji vyksmai žadinimo-zondavimo spektroskopijoje: trečiojo energijos lygmens nulemti ypatumai. P. 384.

Volume 34, No. 4

CONTENTS

G. Trinkūnas and A.R. Holzwarth. Modelling of energy transfer in photosystem I using genetic algorithm. P. 287.

R.C. Jennings, F.M. Garlaschi, L. Finzi, and G. Zucchelli. Spectral heterogeneity and energy transfer in higher plant photosystem II. P. 293.

E.J.G. Peterman, J.P. Dekker, R. van Grondelle, H. van Amerongen, and S. Nussberger. Wavelength-selected polarized fluorescence of monomeric, trimeric, and aggregated light-harvesting omplex II of green plants. P. 301.

H. Lokstein, H. Härtel, and P. Hoffmann. Photoprotective function of light-harvesting complex II: a chlorophyll fluorescence study in leaves of a wild type and a chlorophyll b-less mutant of barley. P. 306.

M. Hucke, A.R. Holzwarth, W. Reuter, and W. Wehrmeyer. Ultrafast transient absorption study on allophycocyanin complexes of Mastigocladus laminosus. P. 313.

M. Tars, A. Ellervee, P. Kukk, A. Laisaar, A. Saarnak, and A. Freiberg. Photosynthetic proteins under high pressure.P. 320.

T. Pullerits, M. Chachišvilis, I. Fedchenia, V. Sundström, M.R. Jones, C.N. Hunter, and S. Larsson. Coherent versus incoherent energy transfer in the light-harvesting complexes    of photosynthetic bacteria. P. 329.

D. Leupold, B. Voigt, F. Nowak, J. Ehlert, J. Hirsch, E. Neef, M. Bandilla, and H. Scheer. Substructure analysis of the bacterial antenna LH II by nonlinear polarization spectroscopy in the frequency domain. P. 339.

V. Jirsakova, F. Reiss-Husson, B. Robert, and J. Sturgis. Resonance Raman spectroscopy of light-harvesting complex B875 from purple bacteria Rhodocyclus gelatinosus and of its B820 subunit form. P. 344.

V. Gulbinas, L. Valkūnas, and R. Gadonas. Exciton annihilation and local heating in molecular aggregates. P. 348.

S. Juršėnas, A. Gruodis, G. Kodis, M. Chachišvilis, and L. Valkūnas. Optical properties of polar molecular compounds derivatives of dimethylaminebenzylidene 1,3-indandione (DMABI). P. 361.

O. Somsen, M. Visser, R. van Grondelle, and L. Valkūnas. Numerical simulation of thermal equilibration in spectrally inhomogeneous light-harvesting antenae. P. 370.

V. Červinskas, L. Valkūnas, and F. van Mourik. The dependence of the shapes of fluorescence induction curves in chloroplasts on the duration of illumination pulses. The effects of singlet-triplet annihilation. P. 375.

Yu.B. Gaididei, A.O. Goushcha, and V.N. Kharkyanen. The new physical phenomenon of dynamical self-organization in molecular systems with electron transfer. P. 379.

E. Gaižauskas and L. Valkūnas. Coherent transients of pump-probe spectroscopy: from two- to three-level approximation. P. 384.

Tomas 34, Nr. 5

TURINYS

Apžvalgos

A. Dargys, J. Kundrotas. Smūginė donorų ir akceptorių jonizacija puslaidininkiuose. P. 395.

Branduolio fizika

K. Jankauskas, V. Bondarenko, A. Petrauskas. Elektrinių kvadrupolinių B(E2) šuolių tikimybių priklausomybė nuo unitarinės schemos izotopinių sukinių kvantinių skaičių. P. 422.

Atomai ir molekulės

V. Gineitytė, V. Lazauskas. Struktūriniai faktoriai, lemiantys   CnX2n+2 (X = H, F, Cl) molekulių fotoelektronų spektrų didelių energijų srities pobūdį. P. 427.

A. Kancerevičius, A. Karosienė. Mažiausio išplėtimo Hartree ir Foko metodo panaudojimas geležies grupės atomams ir jonams skaičiuoti. P. 435.

Puslaidininkiai

A. Grigonis. Galio arsenido ėsdinimas joninių reaktyviųjų dujų pluošteliu, kai paviršiuje yra oksidų ir lėtiklių plėvelės. P. 443.

A.R. Vaškevičius, V. Orševski, K. Repšas, V. Tauras. Maxwell'o relaksacijos trukmės įtaka SAD Hall'o lauko atsiradimui. P. 449.

Trumpi pranešimai

F. Kuliešius, S. Tamošiūnas. Sistemos poliepoksipropilkarbazolis-tirpiklis elektrinės savybės. P. 455.

Volume 34, No. 5

CONTENTS

Reviews

A. Dargys and J. Kundrotas. Impact ionization of donors and acceptors in semiconductors. P. 395.

Nuclear physics

K. Jankauskas, V. Bondarenko, and A. Petrauskas. The dependence of electric quadrupole transition B(E2) probabilities on the isospin quantum number in a unitary scheme basis. P. 422.

Atoms and molecules

V. Gineitytė and V. Lazauskas. Structural factors determining the nature of the high-energy region of photoelectron spectra of molecules CnX2n+2 (X = H, F, Cl). P. 427.

A. Kancerevičius and A. Karosienė. Minimally extended Hartree-Fock method for the iron group atoms and ions. P. 435.

Semiconductors

A. Grigonis. Kinetics of reactive ion beam etching of GaAs in the presence of inhibitory and oxide layers. P. 443.

A.R. Vaškevičius, V. Orševski, K. Repšas, and V. Tauras. The influence of Maxwell relaxation time on the microwave Hall field. P. 449.

Short communications

F. Kuliešius and S. Tamošiūnas. Electrical properties of the system polyepoxypropylcarbazolesolvent. P. 455.

Tomas 34, Nr. 6

TURINYS

Branduolio fizika

R. Kalinauskas. Weyl'io ir Racah'o atvaizdai, naudojant branduolio unitarinės schemos modelį. P. 461.

Atomai ir molekulės

P.O. Bogdanovičius, A. Momkauskaitė. Paprastos išraiškos efektinio operatoriaus matriciniams elementams skaičiuoti, atsižvelgiant į koreliacines pataisas antruoju trikdžių teorijos artėjimu. P. 472.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

R. Butkutė, V. Jasutis, A. Jukna, V. Lisauskas, L. Rutavičienė, B. Vengalis. SIN sandūros sudarymas magnetronu užaugintuose dvisluoksniuose BiSrCaCuO-ITO dariniuose. P. 478.

Puslaidininkiai

A. Dargys, S. Žurauskas, N. Žurauskienė. Fosforo atomų sužadintųjų būsenų gyvavimo trukmė silicio monokristaluose. P. 483.

J. Kaladė, E. Montrimas. Koncentraciniai reiškiniai organiniuose elektrofotografiniuose sluoksniuose. P. 489.

G. Šimėnas, J. Vyšniauskas. Savaiminių pulsacijų susidarymas griūtiniuose dioduose. 496.

A. Čėsna, K. Bertulis, A. Dargys, J. Kundrotas. Molekulinio spindulio epitaksijos būdu išauginto p-GaAs savybės žemoje temperatūroje ir stipriame elektriniame lauke. P. 504.

P. Pipinys, V. Lapeika, A. Pipinienė, A. Rimeika. Pagavimo lygmenys žemės šarminių sulfidų plėveliniuose elektroliuminoforuose ir jų įtaka elektroliuminescencinėms charakteristikoms. P. 512.

Trumpi pranešimai

Š. Kudžmauskas. Elektrono tuneliavimas iš priemaišinio centro puslaidininkyje stipriame elektriniame lauke, dalyvaujant akustiniams fononams. P. 519.

R. Purlys, S. Stasiūnas, I. Jakimavičius. K ir Co priemaišų belite įtaka Röntgen'o spindulių Compton'o sklaidai. P. 522.

R. Purlys, A. Ališauskas, S. Stasiūnas, I. Jakimavičius. Netvarkios sandaros medžiagų kiekybinė rentgenografinė fazinė analizė. P. 525.

Volume 34, No. 6

CONTENTS

Nuclear physics

R. Kalinauskas. Weyl and Racah representations in the unitary scheme model of the nucleus. P. 461.

Atoms and molecules

P.O. Bogdanovič, A. Momkauskaitė. Simple expressions for calculation of matrix elements of effective operator, taking into account correlation corrections in the second order of perturbation theory. P. 472.

Ferroelectrics and superconductors

R. Butkutė, V. Jasutis, A. Jukna, V. Lisauskas, L. Rutavičienė, and B. Vengalis. Formation of the SIN junction in magnetron-sputtered BiSrCaCuO-ITO layered structures. P. 478.

Semiconductors

A. Dargys, S. Žurauskas, and N. Žurauskienė. Lifetime of excited states of a phosphorus atom in silicon single crystal. P. 483.

J. Kaladė and E. Montrimas. Concentration phenomena in organic electrophotographic layers. P. 489.

G. Šimėnas and J. Vyšniauskas. Generation of self-pulsations in avalanche diodes. 496.

A. Čėsna, K. Bertulis, A. Dargys, and J. Kundrotas. Properties of MBE-grown p-GaAs at low temperatures and high electric fields. P. 504.

P. Pipinys, V. Lapeika, A. Pipinienė, and A. Rimeika. Trapping states in alkaline earth sulfide thin films and their influence on electroluminescence characteristics. P. 512.

Short communications

Š. Kudžmauskas. Electron tunneling from impurity centre in a semiconductor at high electric field involving acoustic phonons. P. 519.

R. Purlys, S. Stasiūnas, I. Jakimavičius. Influence of K and Co impurities in belite on Compton scattering of X-rays. P. 522.

R. Purlys, A. Ališauskas, S. Stasiūnas, I. Jakimavičius. Quantitative X-ray phase analysis of materials with disordered structures. P. 525.

1993 metai | 1994 | 1995 metai | Kiti