1992 metai | 1993 | 1994 metai | Kiti

Tomas 33, Nr. 1

TURINYS

Matematinė fizika

Mickevičius V. Apie fononų sistemos trikdžių teoriją. P. 3.

Atomai ir molekulės

Šatkovskaja D., Gineitytė V. Molekulinis kietojo kūno modelis tetraedrinių kristalų elektronų tankio pasiskirstymui tirti. P. 6.

Bolotin A.B., Voronkov E.O., Kuzmenko V.V., Rossikhin V.V. Molekulių dipolinio poliarizuoja mumo ab initio skaičiavimas, naudojant adaptuotus Slater'io bazinių funkcijų rinkinius. P. 12.

Stumbrys E., Balevičius L.M. Dviejų elektronų vienmatėje be galo gilioje potencialo duobėje  uždavinio sprendimas, naudojant sąsajos daugiklį . P. 19.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Aleksa V., Šablinskas V., Gruodis A. Skirtuminės Raman'o spektroskopijos taikymas kondensuotoms  molekulinėms sistemoms tirti. P. 24.

Puslaidininkiai

Dapkus L., Jasutis V., Leščinskas D., Lideikis T., Stakvilevičius L., Treideris G. Įtemptų Ga1-xInx-As/GaAs supergardelių tyrimas dvikristalės Röntgen'o spindulių difrakcijos ir  peršviečiančios elektroninės mikroskopijos metodais. P. 34.

Montrimas E., Garšva G., Rinkūnas R. Elektrostatografinių popierių elektrinių parametrų įvertinimo  metodika. P. 39.

Ašmontas A., Sužiedėlis A. Mažo ploto galio arsenido n-n+ sandūrų elektrinės savybės. P. 45.

Pačebutas V., Šimkienė I., Gulbinaitė D., Bikulčius E., Pašiškevičius V., Krotkus A. Elektrinės  ir fotoelektrinės akytojo silicio diodinių sandarų savybės. P. 52.

Volume 33, No. 1

CONTENTS

Mathematical physics

Mickevičius V. On the perturbation theory for the phonon system. P. 3.

Atoms and molecules

Šatkovskaja D., Gineitytė V. The molecular model of solid for the investigation of the electron density distribution in tetrahedral crystals. P. 6.

Bolotin A.B., Voronkov E.O., Kuzmenko V.V., Rossikhin V.V. Ab initio calculations of molecular dipole polarizabilities in the physically adapted STO basis sets. P. 12.

Stumbrys E., Balevičius L.M. Two electrons in the infinite-depth one-dimentional potential well. Inclusion of the electron correlation factor. P. 19.

Nonlinear optics and spectroscopy

Aleksa V., Šablinskas V., Gruodis A. Some aspects of applications of the difference Raman spectroscopy to investigation of condensed molecular systems. P. 24.

Semiconductors

Dapkus L., Jasutis V., Leščinskas D., Lideikis T., Stakvilevičius L., Treideris G. Double-crystal X-ray diffraction and transmission electron microscopy investigations of strained Ga1-xInx-As/GaAs superlattices. P. 34.

Montrimas E., Garšva G., Rinkūnas R. Technique for determining electric parameters of electrostatic papers. P. 39.

Ašmontas A., Sužiedėlis A. Electrical properties of small area GaAs n-n+ junction. P. 45.

Pačebutas V., Šimkienė I., Gulbinaitė D., Bikulčius E., Pašiškevičius V., Krotkus A. Electrical and photoelectrical properties of porous silicon diode structures. P. 52.

Tomas 33, Nr. 2

TURINYS

Atomai ir molekulės

Šurkus A. Apibendrintos potencialinės funkcijos taikymas, sprendžiant atvirkštinį spektroskopinį  uždavinį: BeAr+ pagrindinės būsenos potencialinė kreivė. P. 63.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Bondarenko V., Volkov V., Zacharova G., Kačiulis S., Plešanovas A. Polivanadžio chrominės  rūgšties Röntgen'o fotoelektronų spektrai . P. 71.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Lisauskas V., Butkutė R., Rutavičienė L., Vengalis B. Bi2Sr3CaCu2Oy sluoksnių sudėties keitimas  dulkinant iš vieno šaltinio pastovios srovės magnetronu. P. 74.

Jukna A., Anisimovas F., Vengalis B., Lisauskas V., Jasutis V., Vėsienė T., Šiktorov N. YBa2Cu3O7 plėvelių, užgarintų lazeriniu būdu dirbtinio šešėlio srityje, paviršiaus morfologija  ir sudėtis. P. 79.

Puslaidininkiai

Bondarenko V. Puslaidininkinės būsenos vanadžio dioksido elektrinis laidumas ir srovės fluktuacijos 86. P. 86.

Bakanas R. Gunn'o bangų sklidimas nevienalyčiuose bandiniuose. P. 90.

Požela J., Butkus G., Jucienė V. Elektronų judrumas dvimačiuose dariniuose atskirai kvantuojant  elektronų ir fononų momentus. P. 96.

Židovainis R., Lazutka A., Šilėnas A., Šimulytė E. AlGaAs monolitinis diodinis atspindžio optronas. P. 106.

Trumpi pranešimai

Vanagas E. Elektromagnetinio lauko videoimpulsų ploto "kvantavimas" praeinant pro ploną pus laidininkinę supergardelę. P. 110.

Volume 33, No. 2

CONTENTS

Atoms and molecules

Šurkus A. Application of the generalized potential energy function for solving the inverse spectroscopic problem: numerical calculations of the potential energy curve for the ground state of BeAr+. P. 63.

Nonlinear optics and spectroscopy

Bondarenko V., Volkov V., Zacharova G., Kačiulis S., Plešanovas A. X-ray photoelectron spectroscopy of the polyvanadium acid. P. 71.

Ferroelectrics and superconductors

Lisauskas V., Butkutė R., Rutavičienė L., Vengalis B. Composition change of Bi2Sr3CaCu2Oy films prepared by single target d.c. magnetron sputtering. P. 74.

Jukna A., Anisimovas F., Vengalis B., Lisauskas V., Jasutis V., Vėsienė T., Šiktorov N. Surface morphology and composition of YBa2Cu3O7 films laser ablated in an artificial shadow area. P. 79.

Semiconductors

Bondarenko V. Current fluctuations and conductivity in semiconducting VO2. P. 86.

Bakanas R. Propagation of Gunn waves in inhomogeneous samples. P. 90.

Požela J., Butkus G., Jucienė V. Electron mobility in two-dimensional structures with the separate electron and phonon momentum quantization. P. 96.

Židovainis R., Lazutka A., Šilėnas A., Šimulytė E. The monolithic AlGaAs reflection diode optron. P. 106.

Short communications

Vanagas E. Area quantization of electromagnetic field video pulses during transmission through a thin film of semiconductor superlattice. P. 110.

Tomas 33, Nr. 3

TURINYS

Matematinė fizika

Kotov M.N., Smertin O.V. Difrakcijos uždavinių sprendimo metodas integralinėmis lygtimis su stipriu singuliarumu. P. 119.

Atomai ir molekulės

Kancerevičius A. Daugiakonfigūracinio Hartree'o ir Foko artutinumo taikymai dvielektroniams atomams. P. 127.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Vėsienė T. Itrio ir bismuto sistemos aukštatemperatūrių superlaidininkų sudėties ir oksidacijos  gebos radimas fotometriniu būdu. P. 135.

Vinokurova I.V., Farberovič O.V., Audzijonis A., Čijauskas E.,Žaltauskas R. SbSJ kaip puslaidininkio ir feroelektriko juostinės sandaros pokytis, vykstant pirmosios rūšies faziniam virsmui. P. 140.

Puslaidininkiai

Dapkus L., Gulbinaitė D., Jasutis V., Leščinskas D., Šimkienė I. Elektrochemiškai ėsdinto Si (100) paviršiaus mikroskopinė sandara. P. 145.

Mačkus P.-K., Budinas T. Krūvio pernašos ypatumai plonasluoksnėje įvairialytėje CdSe-As2Se3 sistemoje. P. 150.

Dargys A. Skylių tuneliavimas iš akceptorių į išsigimusią valentinę juostą. P. 158.

Kleiza J., Kleiza V. Hall'o efekto tyrimas bet kokios formos bandiniuose, turinčiuose ne nulinio  ilgio sąlyčius. P. 163.

Trumpi pranešimai

Sakalauskas S., Sodeika A. Bekontakčio talpuminio metodo taikymo ypatumai kontaktų elektrinėms  savybėms nustatyti. P. 172.

Volume 33, No. 3

CONTENTS

Mathematical physics

Kotov M.N., Smertin O.V. Diffraction problem solution method based on integral equations with a strong singularity. P. 119.

Atoms and molecules

Kancerevičius A. Multiconfiguration Hartree-Fock approximation for the two-electron atoms. P. 127.

Ferroelectrics and superconductors

Vėsienė T. Photometric determination of composition and oxidizability of Y- and Bi-based high-temperature superconductors. P. 135.

Vinokurova I.V., Farberovič O.V., Audzijonis A., Čijauskas E.,Žaltauskas R. Change in band structure of ferroelectric-semiconductor SbSJ during first-order transition. P. 140.

Semiconductors

Dapkus L., Gulbinaitė D., Jasutis V., Leščinskas D., Šimkienė I. Microstructure of electrochemically etched (100) Si surface. P. 145.

Mačkus P.-K., Budinas T. Charge transport peculiarities in thin layer CdSe-As2Se3 heterosystem. P. 150.

Dargys A. Tunneling of holes from acceptor levels to degenerate valence band. P. 158.

Kleiza J., Kleiza V. Investigation of the Hall effect in samples of an arbitrary formwith contacts of non-zero length. P. 163.

Short communications

Sakalauskas S., Sodeika A. Peculiarities of contactless capacitance method application for determining electric properties of contacts. P. 172.

Tomas 33, Nr. 4

TURINYS

Elektrodinamika ir bangavimas

Burneika I., Kniševskaja L., Šugurovas V. Tikslus pasirinktojo skerspjūvio atvirojo vienaašio anizotropinio bangolaidžio elektrodinaminių charakteristikų skaitinės analizės metodas. P. 179.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Jankauskas Z. Dviejų lygmenų sistema moduliuotame optiniame lauke. P. 186.

Puslaidininkiai

Pipinys P., Pipinienė A. Skaisčio priklausomybė nuo įtampos plėvelinėse elektroliuminescuojančiose sandarose. P. 190.

Keršulis S., Mykolaitis G., Paulavičius G., Reklaitis A. Statinių ir dinaminių elektronų pernašos savybių tyrimas GaAs lauko tranzistoriuose Monte Karlo metodu. P. 198.

Brazis R.S., Safonova L.S. Anizotropinės ištisinės aplinkos modelio taikomumas klasikinėse supergardelėse. P. 205.

Požela J., Miškinis R., Rutkovski P., Borisov A.V., Fedorec V.N., Paščenko P.B., Timašev V.V. Akustinė krūvininkų pernaša epitaksiniuose galio arsenido dariniuose. P. 215.

Bondarenka V., Grebinskij S., Mickevičius S., Volkov V.L., Zacharova G.S. H2V12MoxO31+y · nH2O hidratų elektrinių savybių priklausomybė nuo drėgmės. P. 222.

Metalai

Amulevičius A., Petrėtis Br., Balčiūnienė M. Anglies įterpimas į geležį, paveikus lazerio spinduliuote. P. 227.

Short communications

Šėgžda D., Lazauskas V. Lokalizuotos izoelektroninių priemaišų būsenos AIIIBV ir AIIBVI puslaidininkiuose. P. 233.

Volume 33, No. 4

CONTENTS

Electrodynamics and wave processes

Burneika I., Kniševskaja L., and Šugurovas V. The rigorous method for numerical analysis of electrodynamic characteristics of the open uniaxial anisotropic waveguide with an arbitrary cross-section. P. 179.

Non-linear optics and spectroscopy

Jankauskas Z. A two-level system in the modulated optical field. P. 186.

Semiconductors

Pipinys P. and Pipinienė A. Voltage dependence of brightness in thin-film electroluminescent devices. P. 190.

Keršulis S., Mykolaitis G., Paulavičius G., and Reklaitis A. Monte Carlo study of steady state and transient electron transport in GaAs FET's. P. 198.

Brazis R.S. and Safonova L.S. Applicability of anisotropic continuous medium model to classical superlattices. P. 205.

Požela J., Miškinis R., Rutkovski P., Borisov A.V., Fedorec V.N., Paščenko P.B., and Timašev V.V. Acoustic charge transport in gallium arsenide epitaxial structures. P. 215.

Bondarenka V., Grebinskij S., Mickevičius S., Volkov V.L., and Zacharova G.S. Influenceof humidity on electrical properties of polyvanadium molyblic acid. P. 222.

Metals

Amulevičius A., Petrėtis Br., and Balčiūnienė M. Carbon doping of iron under the influence of laser radiation. P. 227.

Short communications

Šėgžda D. and Lazauskas V. Localized states of isoelectronic impurities in AIIIBV and AIIBVI semiconductors. P. 233.

Tomas 33, Nr. 5-6

TURINYS

I. Femtosekundinių ir pikosekundinių lazerių fizika. Nauji matavimo metodai

R. Trebino, K.W. De Long, D.J. Kane. Bet kurio ultratrumpojo impulso intensyvumo ir fazės vienblyksnis matavimas, naudojant dažninės skyros optinę sklendę. P. 247.

H.J. Eichler, I.G. Koltchanov, B. Liu. Aktyvios modų sinchronizacijos ir osciliacijų relaksacijos kietojo kūno lazeriuose skaitmeninis tyrimas. P. 253.

G. Steinmeyer, U. Morgner, M. Ostermeyer, F. Mitschke. Apie 1.9 mm subpikosekundinių impulsų generavimas, sinchroniškai kaupinant KCl:Na+: O2 - spalvinių centrų lazerį. P. 260.

O.V. Chekhlov, N.S. Kazak, V.K. Pavlenko,  V.A. Zaporožčenko. Trumpų derinamųjų impulsų generavimas lazeriais, moduliuojant netiesinio veidrodžio atspindį išorine impulsų vora. P. 264.

V. Vaičaitis, J. Storasta. Pasyvaus neigiamojo grįžtamojo ryšio veika pikosekundiniame YAG:Nd lazeryje. P. 268.

II. Ultratrumpųjų šviesos impulsų netiesinė optika. Parametriniai lazeriai

R. Beigang, A. Nebel, C. Fallnich, R. Wallenstein. Sinchroniškai kaupinami pikosekundiniai ir femtosekundiniai optiniai parametriniai generatoriai. P. 273.

J. Chung, A.E. Siegman. Nuolatinės veikos sinchroninio kaupinimo optinis parametrinis generatorius pikosekundiniams infraraudoniesiems impulsams generuoti. P. 279.

G.P. Banfi, P.Di Trapani, R. Danielius, A. Piskarskas, P. Foggi, R. Righini. Femtosekundinių impulsų parametrinis keitimas bėgančioje bangoje. P. 285.

A. Beržanskis, R. Gadonas, G. Jonušauskas, A. Piskarskas, A. Stabinis. Plačiajuostės suspaustosios šviesos matavimas: antrosios eilės sąsajos būdas. P. 290.

K. Gardžiulis, R. Grigonis, J. Jasevičiūtė, G. Sinkevičius, V. Sirutkaitis. Pikosekundinis parametrinis šviesos generatorius, kuriame nerezonansiškai grąžinamas kaupinimas. P. 296.

K.L. Vodopyanov. Netiesiniai įrenginiai, kaupinami 2.8 mm erbio lazeriu. P. 301.

R. Danielius, A. Piskarskas, A. Persson, S. Svanberg. Plačiai derinamas  b-BaB2O4 parametrinis lazeris, kaupinamas femtosekundine safyro:Ti lazerio ir stiprintuvo sistema. P. 305.

G.P. Banfi, R. Danielius, A. Piskarskas, D. Podėnas, H.M. Tan. Pakopiniai antros eilės vyksmai beta bario borate. P. 309.

P. Heinz, A. Laubereau, A. Dubietis, A. Piskarskas. Subpikosekundinio lazerio impulsų nešviesolaidinė dvipakopė parametrinė spūda. P. 314.

O. Keller. Artimojo lauko optika: apie šviesos spinduliavimo mezoskopinėmis dalelėmis ir stipriai lokalizuotais elektroniniais banginiais paketais teoriją. P. 318.

P. Di Trapani, A. Agnesi, G.P. Banfi, R. Danielius, A. Piskarskas, P. Foggi, R. Righini, I. Sa'nta, M. Monguzzi, C. Sozzi. Nukrypęs nuo ašies parametrinis generavimas, esant femtosekundinei veikai. P. 324.

III. Labai intensyvūs šviesos laukai

S. Svanberg, J. Larsson, A. Persson, T. Starczewski, C. Tillman, C.-G. Wahlström, Ph. Balcou,A. L'Huillier, P. Sali?res, B. Erlandsson, K. Herrlin, C. Olsson, H. Pettersson, G. Svahn. Aukštųjų harmonikų bei plačiajuostės Röntgen'o spinduliuotės generavimas teravatiniu lazeriu P. 328.

A.P. Tarasevitch, V.M. Gordienko, S.A. Magnitskii, P.H. Ohanyan, P.A. Oleynikov, V.T. Platonenko, R.V. Volkov. Labai intensyvaus femtosekundinio impulso skaidraus taikinio paviršiuje sukurtos plazmos zondavimas, pasitelkiant erdvinę bei laikinę skyras. P. 331.

C. Momma, H. Eichmann, K. Mossavi, M. Feuerhake, C. Gerken, U. Frost, B. Wellegehausen. Trumpųjų impulsų generavimas vakuminės ultravioletinės ir Röntgen'o spinduliuotės srityse. P. 339.

R. Žaliauskas, R. Grigonis, V. Sirutkaitis. Didelio impulsų dažnio teravatų galios neodimio stiklo lazerinės sistemos sukūrimas. P. 344.

Xin Miao Zhao. Ultratrumpieji impulsai žaibui įžiebti ar nukreipti. P. 349.

B. Kaulakys, V. Gontis, G.Vilutis. Rydbergo atomų jonizacija subpikosekundiniais elektromagnetiniais impulsais. P. 354.

Paskaitos

R. Trebino. Laikinės ir dažninės skyros netiesinės spektroskopijos eksperimentus aprašančių formulių supaprastintas išvedimas, naudojant Feinman'o diagramas. P. 358.

J.S. Žmuidzinas. Funkcionalinio integralo metodas medžiagos ir spinduliuotės sąveikai tirti. P. 363.

Volume 33, No. 5-6

CONTENTS

I. Physics of femto- and picosecond lasers. New measurement technique

R. Trebino, K.W. De Long, and D.J. Kane. Single-shot measurement of the intensity and phase of an arbitrary ultra-short pulse using frequency-resolved optical gating. P. 247.

H.J. Eichler, I.G. Koltchanov, and B. Liu. Numerical study of active mode locking and relaxation oscillation in solid-state lasers. P. 253.

G. Steinmeyer, U. Morgner, M. Ostermeyer, and F. Mitschke. Subpicosecond pulse generation around 1.9 mm by synchronous pumping of KCl:Na+: O2 - colour centre laser. P. 260.

O.V. Chekhlov, N.S. Kazak, V.K. Pavlenko, and V.A. Zaporozhchenko. Tunable short-pulse generation of laser with non-linear mirror reflection modulated by an external pulse train. P. 264.

V. Vaičaitis and J. Storasta. Operation of passive negative feedback in picosecond Nd:YAG lasers. P. 268.

II. Non-linear optics of ultra-short light pulses. Parametric lasers (OPO's and OPA's)

R. Beigang, A. Nebel, C. Fallnich, and R. Wallenstein. Synchronously pumped ps and fs optical parametric oscillators. P. 273.

J. Chung and A.E. Siegman. Continuous-wave synchronously pumped optical parametric oscillator for picosecond infrared pulse generation. P. 279.

G.P. Banfi, P.Di Trapani, R. Danielius, A. Piskarskas, P. Foggi, and R. Righini. Travelling-wave parametric conversion with femtosecond pulses. P. 285.

A. Beržanskis, R. Gadonas, G. Jonušauskas, A. Piskarskas, and A. Stabinis. Broad-band squeezed light measurement: second order correlation technique. P. 290.

K. Gardžiulis, R. Grigonis, J. Jasevičiūtė, G. Sinkevičius, and V. Sirutkaitis. Picosecond OPO with non-resonant pump reflection. P. 296.

K.L. Vodopyanov. 2.8 mm Er-laser-pumped non-linear devices. P. 301.

R. Danielius, A. Piskarskas, A. Persson, and S. Svanberg. Widely tunable b-BaB2O4 parametric laser pumped by femtosecond Ti: sapphire laser-amplifier system. P. 305.

G.P. Banfi, R. Danielius, A. Piskarskas, D. Podėnas, and H.M. Tan. Cascaded second-order processes in beta-barium borate. P. 309.

P. Heinz, A. Laubereau, A. Dubietis, and A. Piskarskas. Fiberless two-step parametric compression of sub-picosecond laser pulses. P. 314.

O. Keller. Near-field optics: on the theory of light emission by mesoscopic particles and strongly localized electron wave packets. P. 318.

P. Di Trapani, A. Agnesi, G.P. Banfi, R. Danielius, A. Piskarskas, P. Foggi, R. Righini, I. Sa'nta, M. Monguzzi, and C. Sozzi. Off-axis parametric generation in the femtosecond regime. P. 324.

III. High-intensity light fields

S. Svanberg, J. Larsson, A. Persson, T. Starczewski, C. Tillman, C.-G. Wahlström, Ph. Balcou,A. L'Huillier, P. Sali?res, B. Erlandsson, K. Herrlin, C. Olsson, H. Pettersson, and G. Svahn. High-harmonic and broad-band X-ray generation using a terawatt laser. P. 328.

A.P. Tarasevitch, V.M. Gordienko, S.A. Magnitskii, P.H. Ohanyan, P.A. Oleynikov, V.T. Platonenko, and R.V. Volkov. Time- and space-resolved probing of plasma produced on a transparent target surface by superintense femtosecond pulses. P. 331.

C. Momma, H. Eichmann, K. Mossavi, M. Feuerhake, C. Gerken, U. Frost, and B. Wellegehausen. Generation of short-pulse radiation in VUV and XUV. P. 339.

R. Žaliauskas, R. Grigonis, and V. Sirutkaitis. Development of the terawatt power Nd:glass laser system with a high repetition rate. P. 344.

Xin Miao Zhao. Ultra-short pulses to trigger and divert lightning. P. 349.

B. Kaulakys, V. Gontis, and G.Vilutis. Ionization of Rydberg atoms by subpicosecond electromagnetic pulses. P. 354.

Tutorial lectures

R. Trebino. Calculating expressions for time and frequency domain non-linear spectroscopic experiments, or Feynman diagrams made simple. P. 358.

J.S. Žmuidzinas. Functional-integral methods in studying interactions of matter with radiation. P. 363.

1992 metai | 1993 | 1994 metai | Kiti