1996 metai | 1997 | 1998 metai | Kiti

Tomas 37, Nr. 1

TURINYS

A. Kupliauskienė. Pagrindinėje ir pirmojoje sužadintoje būsenoje esančio natrio atomo 2s elektrono fotojonizacija. P. 5.

N. Kulagin.   Me+n:[L]k ir RE+n:[L]k kekių elektroninė sandara, remiantis Heitler'io, London'o ir Dagio modeliu. P. 12.

W. Suski. f elektroninių intermetalinių junginių, turinčių vario, magnetinės savybės. P. 21.

I.G. Vasil'eva, S.V. Borisov.   La2S3 kristalų mikroskopiniai sandaros netolygumai. P. 27.

A. Szytula. Magnetinė tvarka sunkiųjų retųjų žemių intermetaliniuose junginiuose RTX. P. 32.

A. Langsdorf, W. Assmus, G.J. Babonas, A. Rėza. Zn-Mg-Y kvazikristalų, užaugintų Bridgman'o metodu, sandaros ir optinės savybės. P. 40

L. Leonyuk, V. Maltsev, G.J. Babonas. Vario turinčių oksidų sandarų genetinio sąryšio schema.P. 46.

V. Palenskis, K. Maknys, A. Lisauskas. Superlaidininkų pagrindinių charakteristikų skaičiavimas ir aukštatemperatūrių superlaidininkų sluoksnių fliuktuacijų matavimas. P. 59.

D. Khomskii. Neįprastas valentingumas, krūvių pernašos neigiami tarpai ir savilegiravimas pereinamųjų metalų junginiuose. P. 65.

E.E. Tornau, P.J. Kundrotas, A. Rosengren. Deguonies tvarkos ir vario pakaitos įtaka Y-Ba-Cu-O junginių superlaidaus virsmo krizinei temperatūrai ir skylių skaičiui. P. 73.

Volume 37, No. 1

CONTENTS

A. Kupliauskienė. 2s electron photoionization of atomic sodium in the ground and first excited states. P. 5.

N. Kulagin. Electronic structure of Me+n:[L]k and RE+n:[L]k clusters in Heitler-London-Dagys model. P. 12.

W. Suski. Magnetic properties of the Cu containing f-electron intermetallics. P. 21.

I.G. Vasil'eva and S.V. Borisov. Structural microinhomogeneity of La2S3 crystals. P. 27.

A. Szytula. Magnetic order in RTX heavy rare earth intermetallic compounds. P. 32.

A. Langsdorf, W. Assmus, G.J. Babonas, and A. Rėza. Structural and optical properties of Bridgman-grown Zn-Mg-Y quasicrystals. P. 40

L. Leonyuk, V. Maltsev, and G.J. Babonas. Scheme of generic relationship between the structures of Cu-containing oxides.P. 46.

V. Palenskis, K. Maknys, and A. Lisauskas. Calculations of the basic superconductor characteristics and measurements of the fluctuations in high-temperature superconductor layers. P. 59.

D. Khomskii. Unusual valence, negative charge-transfer gaps, and self-doping in transition-metal compounds. P. 65.

E.E. Tornau, P.J. Kundrotas, and A. Rosengren. Effect of oxygen ordering and copper substitutions on superconducting temperature and hole amount of Y-Ba-Cu-O compounds. P. 73.

Tomas 37, Nr. 2

TURINYS

Apžvalgos

J. Nishizawa, Y. Oyama. Sudėtinių puslaidininkinių kristalų stechiometrijos valdymas. P. 91.

Branduolio fizika

K. Jankauskas, A. Petrauskas. 4 8Be branduolio ryšio energija ir radiusas, apskaičiuoti naudojant daugiakvantį unitariosios schemos artinį. P. 102.

V. Šimonis. Kvarkų sąveikos aprašymas suderintinio lauko metodu naudojant MIT maišų modelį. P. 108.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

P. Bohac. Savosios difuzijos ir joninio laidumo ryšys. P. 121.

T. Kar, R.N.P. Choudhary.   NaNbXO6 (X=W,Mo) keramikos struktūrinės ir elektrinės savybės. P. 131.

Puslaidininkiai

A. Kanapickas, L. Pranevičius. Jonais nudulkinamo paviršiaus reljefas. P. 136.

E. Urba, P. Rutkowski, J. Paršeliūnas, R. Miškinis, G. Mažylis. Plataus dinaminio diapazono mikrobangų detektorius. P. 143.

D. Baranauskas, A. Galdikas, A. Mironas, A. Šetkus, D. Zelenin. Kvapų identifikavimas, naudojant pavienio puslaidininkinio dujų jutiklio dinaminį atsaką. P. 147.

R. Tolutis, V. Tolutis. Elektrinis pjezoefektas dėl šlyties deformacijos plonose polikristalinėse Bi plėvelėse. P. 155.

A. Rėza, G.J. Babonas, L. Leonyuk.   CuGeO3 monokristalų optinės savybės. P. 161.

Magnetikai

M. Balčiūnienė, D. Baltrūnas, A. Daugvila, R. Davidonis, A. Amulevičius, V. Bendikienė.   Fe3O4 dalelių, nusodintų ant chitino paviršiaus, mikromagnetinių ir makromagnetinių savybių tyrimas. P. 165.

Trumpi pranešimai

A. Šurkus. Kompiuterinė programa dviatomei apibendrintajai potencialo funkcijai skaičiuoti, remiantis Dunham'o potencialo koeficientais. P. 173.

V. Gudelis, K. Jarašiūnas. Parametriniu osciliatoriumi sužadintos nenuostoviosios gardelės fotorefraktyviuose puslaidininkiuose. P. 175.

A. Tamaševičius. Chaoso osciliatorius su netiesiniu Heaviside'o elementu. P. 179.

A. Namajūnas. Kvazitolydinio chaoso skirtuminės lygtys. P. 181.

Volume 37, No. 2

CONTENTS

Reviews

J. Nishizawa and Y. Oyama. Stoichiometry control of compound semiconductor crystals. P. 91.

Nuclear physics

K. Jankauskas and A. Petrauskas. The binding energy and nuclear radius of     4 8Be in many-quantum approximation of the unitary scheme. P. 102.

V. Šimonis. Self-consistent treatment of quark-quark interaction in MIT bag model. P. 108.

Ferroelectrics and superconductors

P. Bohac. On the relationship between self-diffusion and ionic conduction. P. 121.

T. Kar and R.N.P. Choudhary. Structural and electrical properties of NaNbXO6 (X=W,Mo) ceramics. P. 131.

Semiconductors

A. Kanapickas and L. Pranevičius. Surface roughness induced by ion sputtering. P. 136.

E. Urba, P. Rutkowski, J. Paršeliūnas, R. Miškinis, and G. Mažylis. Large dynamic range microwave detector. P. 143.

D. Baranauskas, A. Galdikas, A. Mironas, A. Šetkus, and D. Zelenin. Odour identification system based on transient response of single semiconductor gas sensor. P. 147.

R. Tolutis and V. Tolutis. Electrical piezoeffect in thin polycrystalline Bi films due to shear deformation. P. 155.

A. Rėza, G.J. Babonas, and L. Leonyuk. Optical properties of CuGeO3 single crystals. P. 161.

Magnetic materials

M. Balčiūnienė, D. Baltrūnas, A. Daugvila, R. Davidonis, A. Amulevičius, and V. Bendikienė. Investigation of micro- and macromagnetic properties of Fe3O4 particles deposited on the surface of chitin. P. 165.

Short communications

A. Šurkus. A computer program for calculating the diatomic generalized potential energy function from Dunham potential coefficients. P. 173.

V. Gudelis and K. Jarašiūnas. Parametric oscillator induced transient gratings in photorefractive semiconductors. P. 175.

A. Tamaševičius. Chaotic oscillator with the Heaviside nonlinearity. P. 179.

A. Namajūnas. Difference equations for quasicontinuous chaos. P. 181.

Tomas 37, Nr. 3

TURINYS

R. Pūras, S. Sakalauskas, A. Sodeika, S. Tamošiūnas, J. Vaitkus, A. Žindulis. Puslaidininkinių kondensatų darinių tyrimai paviršiaus elektrinio potencialo matavimo metodais. P. 193.

J. Vaitkus, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, J. Sinius. Puslaidininkinių junginių susidarymas auginant ant terasinio padėklo lazerinio garinimo metodu. P. 197.

V. Lisauskas, B. Vengalis, R. Butkutė, A. Jukna, S. Balevičius, L. Dapkus. Plonųjų Y-Ba-Cu-O sluoksnių gaminimas magnetroninio dulkinimo būdu. P. 201.

B. Vengalis, A. Deksnys, V. Jasutis, L. Dapkus, L. Rutavičienė, A. Maneikis. Padėklo įtaka magnetovaržos reiškiniui plonuose La1-xPbxMnO3 sluoksniuose. P. 207.

A. Abrutis, V. Kubilius, A. Teišerskis, V. Bigelytė, Z. Šaltytė. J.P. Senateur, F. Weiss, B. Vengalis, L. Dapkus, V. Jasutis, R. Juškėnas. Naujo MOCVD būdo panaudojimas oksidinėms plėvelėms gaminti. P. 212.

V. Lisauskas, B. Vengalis, R. Butkutė, A. Jukna, V.Pyragas. Atkaitinimo įtaka epitaksinio indžio alavo oksido sluoksnių savybėms. P. 217.

Br. Petrėtis, A. Amulevičius, M. Balčiūnienė, R. Davidonis, A. Daugvila. Lydinių sintezė ir Mösbauer'io spektrų registravimas vakuume. P. 222.

M. Andrulevičius, J. Jankauskas, S. Tamulevičius. Įtempčių ir deformacijų analizė plonose plėvelėse vykstant vakuuminiams procesams. P. 225.

J. Dudonis, R. Bručas, A. Miniotas. Vienalaikio magnetroninio dengimo CuxTi1-x dangų sandaros priklausomybė nuo sudėties ir padėklo temperatūros. P. 231.

S. Tamulevičius, R. Dargis, S. Smetona, K. Šlapikas. Ni/Al katalizinių dangų sudarymas plazmos purškimo būdu žemame vakuume. P. 237.

R.A. Žilinskas, J. Paukštė, O. Purvinis, V. Sinkevičius, V. Kleiza. Garų srauto krūvio dinamika vykstant kondensacijai. P. 241.

J. Valickas, R.A. Žilinskas, A. Zenkevičius, L. Jakučionis. Elektrinis krūvis desorbuotų dujų ir garų sraute. P. 248.

R.A. Žilinskas, A.J. Ivašauskas, V.V. Kleiza, J.V. Kleiza. Metalų laidžiujų plonųjų sluoksnių savybių anizotropija. P. 253.

V. Kleiza, J. Kleiza. Visokios formos plonųjų sluoksnių Hall'o efekto parametrų skaičiavimas. P. 261.

Volume 37, No. 3

CONTENTS

R. Pūras, S. Sakalauskas, A. Sodeika, S. Tamošiūnas, J. Vaitkus, and A. Žindulis. Investigation of semiconductor condensates by measurement of the surface electric potential. P. 193.

J. Vaitkus, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, and J. Sinius. Self-formation of semiconductor compounds grown by laser evaporation onto terrace-step surface. P. 197.

V. Lisauskas, B. Vengalis, R. Butkutė, A. Jukna, S. Balevičius, and L. Dapkus. Preparation of Y-Ba-Cu-O thin films by magnetron sputtering. P. 201.

B. Vengalis, A. Deksnys, V. Jasutis, L. Dapkus, L. Rutavičienė, and A. Maneikis. Effect of substrate on magnetoresistivity effect in La1-xPbxMnO3 thin films. P. 207.

A. Abrutis, V. Kubilius, A. Teišerskis, V. Bigelytė, Z. Šaltytė. J.P. Senateur, F. Weiss, B. Vengalis, L. Dapkus, V. Jasutis, and R. Juškėnas. Innovative MOCVD process for advanced oxide films. P. 212.

V. Lisauskas, B. Vengalis, R. Butkutė, A. Jukna, and V.Pyragas. Influence of postdeposition annealing on properties<N>of epitaxial indium tin oxide films. P. 217.

Br. Petrėtis, A. Amulevičius, M. Balčiūnienė, R. Davidonis, and A. Daugvila. Synthesis of alloys and registration of Mössbauer spectra in vacuum. P. 222.

M. Andrulevičius, J. Jankauskas, and S. Tamulevičius. Stress and strain analysis in thin films during vacuum processes. P. 225.

J. Dudonis, R. Bručas, and A. Miniotas. Influence of composition and substrate temperature on structure of amorphous CuxTi1-x alloy thin films obtained by magnetron co-sputtering. P. 231.

S. Tamulevičius, R. Dargis, S. Smetona, and K. Šlapikas. Low-vacuum plasma spray deposition of Ni/Al catalytic coatings. P. 237.

R.A. Žilinskas, J. Paukštė, O. Purvinis, V. Sinkevičius, and V. Kleiza. Charge dynamics in the vapour stream during condensation. P. 241.

J. Valickas, R.A. Žilinskas, A. Zenkevičius, and L. Jakučionis. Electric charge in a stream of desorbed gas and vapour. P. 248.

R.A. Žilinskas, A.J. Ivašauskas, V.V. Kleiza, and J.V. Kleiza. Anisotropy of thin conducting metal film properties. P. 253.

V. Kleiza and J. Kleiza. Calculation of the Hall effect parameters in thin films of an arbitrary form. P. 261.

Tomas 37, Nr. 4

TURINYS

L.N. Orlov. D4l optimalaus spinduliuotės praėjimų skaičiaus plokščiojo lazerio rezonatoriuje. P. 273.

L.N. Orlov, Ya.I. Nekrashevich, O.L. Gaiko, V.V. Nevdakh, L.A. Bondarchik. Plokščiasis bangolaidinis CO2 lazeris su aukšto dažnio skersiniu žadinimu. P. 277.

L.P. Svirina. Vienamodžio lazerio generacijos lygčių periodinių sprendinių bifurkacijos, esant silpnai rezonatoriaus anizotropijai. P. 280.

V.V. Nevdakh, O.L. Gaiko, Yu.P. Zhurik, L.N. Orlov. Chaoso struktūra vienamodžiame  CO2  lazeryje su prisotinamu absorberiu rezonatoriuje. P. 285.

R. Buzelis, A. Dement'ev, E. Kosenko, E. Murauskas, F. Ivanauskas,  M. Radžiūnas. Pasyviųjų užsklandų Cr4+:GSGG ir Cr4+:YAG sugerties skerspjūvių nustatymas Nd:YAG lazerio generacijos bangos ilgiui. P. 291.

V. Vaičikauskas, R. Januškevičius, E. Radavičius, R. Antanavičius. Plazmoninio tipo CO jutiklis naudojant  In2O3(Sn) plėveles. P. 299.

G. Veitas, A. Dubietis, G. Valiulis, D. Podėnas, G. Tamošauskas. Femtosekundinių 264 nm bangos ilgio impulsų generavimas, naudojant netiesiškai suspaustus Nd:stiklo lazerio antrosios harmonikos impulsus. P. 303.

A. Piskarskas, V. Smilgevičius, A.Stabinis. Optinis parametrinis osciliatorius, kaupinamas kūginiu spinduliu. P. 308.

V. Girdauskas, A.S. Dement'ev, A.M. Rodin. Aukšto efektyvumo Stokes'o impulsų Raman'o stiprinimas vandenilio linijos Dicke susiaurėjimo srityje. P. 313.

V. Girdauskas, A. Dement'ev, G. Kairytė, R.Čiegis. Pluošto aberacijos ir terpės Kerr'o netiesiškumo įtaka SBS kompresoriaus darbo našumui ir impulsų kokybei. P. 319

A. Beržanskis, A. Matijošius, A. Piskarskas, V. Smilgevičius, A. Stabinis. Optinių sūkurių inžinerija, naudojant parametrinį dažnių konverterį. P. 327.

R. Petruškevičius, Z. Kuprionis. Savidifrakcijos Wood'o anomalijos nematinio skystojo kristalo sluoksnyje. P. 331.

E.V. Ivakin, A.M. Lazaruk, L.N. Makarova, V.V. Filippov. Aprėžtos erdvėje terminės dinaminės gardelės kietuosiuose kūnuose: panaudojimo ypatybės. P. 336.

V.V. Paraščuk, V.P. Gribkovskij, and K.I. Rusakov. Savaiminių šviesos kanalų atsiradimas, esant strimerinei iškrovai puslaidininkiuose.P. 343.

A.P. Čaikovskij, A.P. Ivanov, F.P. Osipenko, V.N. Ščcherbakov, I.S. Hutko, M.M. Korol, S.B. Tauroginskaya. Fono aerozolio ir aerozolinės taršos tyrimai daugiabangiu lidaru. P. 348.

A.P. Čaikovskij, A.P. Ivanov, F.P. Osipenko, V.N. Ščcherbakov. Stratosferos tyrimai lidaru, atlikti Baltarusijoje pagal LITE programą. P. 357.

L.E. Batay, A.A. Demidovič, A.N. Kuzmin, G.I. Ryabtsev, W. Strek. Optinio daugiakanalio spektro analizatoriaus kalibravimo artimajame IR diapazone greitasis metodas. P. 361.

Volume 37, No. 4

CONTENTS

L.N. Orlov. On optimal number of light passes for a slab-laser resonator. P. 273.

L.N. Orlov, Ya.I. Nekrashevich, O.L. Gaiko, V.V. Nevdakh, and L.A. Bondarchik. A slab CO2 waveguide laser with transverse HF discharge. P. 277.

L.P. Svirina. Symmetric bifurcations of periodic solutions of equations of motion of single-mode gas laser with weakly anisotropic cavity. P. 280.

V.V. Nevdakh, O.L. Gaiko, Yu.P. Zhurik, and L.N. Orlov. Structure of chaos in a single-mode CO2  laser with intracavity saturable absorber. P. 285.

R. Buzelis, A. Dement'ev, E. Kosenko, E. Murauskas, F. Ivanauskas, and M. Radžiūnas. Determination of absorption cross sections of Cr4+:GSGG and Cr4+:YAG passive Q-switches at the generation wavelength of Nd:YAG laser. P. 291.

V. Vaičikauskas, R. Januškevičius, E. Radavičius, and R. Antanavičius. Plasmon-type CO sensor based on In2O3(Sn) films. P. 299.

G. Veitas, A. Dubietis, G. Valiulis, D. Podėnas, and G. Tamošauskas. Femtosecond pulse generation at 264nm with nonlinearly compressed second-harmonic pulses of Nd:glass laser. P. 303.

A. Piskarskas, V. Smilgevičius, and A.Stabinis. Optical parametric oscillator pumped by the conical beam. P. 308.

V. Girdauskas, A.S. Dement'ev, and A.M. Rodin. High efficiency Raman amplification of Stokes pulses in the Dicke narrowed line of hydrogen. P. 313.

V. Girdauskas, A. Dement'ev, G. Kairytė, and R.Čiegis. Influence of the beam aberrations and Kerr nonlinearity of medium on the effectiveness and pulse quality of SBS-compressor. P. 319

A. Beržanskis, A. Matijošius, A. Piskarskas, V. Smilgevičius, and A. Stabinis. Engineering of optical vortices by means of parametric frequency converter. P. 327.

R. Petruškevičius and Z. Kuprionis. Wood's anomalies in self-diffraction on a nematic liquid crystal film. P. 331.

E.V. Ivakin, A.M. Lazaruk, L.N. Makarova, and V.V. Filippov. Spatially limited thermal dynamic gratings in solids: features of application. P. 336.

V.V. Parashchuk, V.P. Gribkovskii, and K.I. Rusakov. The self-channelling of light at streamer discharge in semiconductors. P. 343.

A.P. Chaikovskii, A.P. Ivanov, F.P. Osipenko, V.N. Shcherbakov, I.S. Hutko, M.M. Korol, and S.B. Tauroginskaya. Multi-wavelength lidar measurements of background aerosol and aerosol pollution. P. 348.

A.P. Chaikovskii, A.P. Ivanov, F.P. Osipenko, and V.N. Shcherbakov. Lidar measurements of stratosphere performed in Belarus in support of LITE. P. 357.

L.E. Batay, A.A. Demidovich, A.N. Kuzmin, G.I. Ryabtsev, and W. Strek. Express method for optical multichannel analyser calibration in near-IR spectral range. P. 361.

Tomas 37, Nr. 5

TURINYS

Branduolio fizika

A. Deveikis, G. Kamuntavičius. Pašalinių būsenų eliminavimas osciliatoriniame sluoksnių modelyje. P. 371.

Atomai ir molekulės

K. Glemža, A. Kupliauskienė. Sužadintų Na atomų 1s sluoksnio fotojonizacijos skerspjūviai ir asimetrijos parametrai b. P. 384.

Elektrodinamika ir banginiai procesai

L. Kniševskaja, O. Smertin, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, V. Šugurov. Trimačių dielektrinių dvisluoksnių cilindrinių darinių savitosios sugerties koeficiento skaičiavimas. P. 391.

L. Kniševskaja, O. Smertin, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, V. Šugurov. Sudėtingų formų atvirųjų trimačių darinių difrakcinių būdingųjų dydžių skaičiavimas. P. 396.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

J. Banys, C. Klimm, G. Völkel, A. Klöpperpieper. g spinduliuote apšvitinto deuteruoto (betaino fosfato)0,15 (betaino fosfito)0,85 kietajame tirpale esančio protoninio stiklo tyrimai. Išorinio elektrinio lauko įtaka. P. 402.

K. Repšas, R.A. Vaškevičius, A. Laurinavičius, A. Deksnys, B. Vengalis. Nesąlytinis krizinės temperatūros matavimo būdas storuose superlaidžiuose sluoksniuose. P. 408.

Puslaidininkiai

V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, G. Zakharova. Krūvininkų judrumo ir jų skaičiaus tankio temperatūrinės priklausomybės H2V10Cr2O31.7·8.6H2O kserogeliuose. P. 411.

P. Pipinys, A. Kiveris, P. Valaitis. Plėvelinių CaS:Eu ir SrS:Ce spinduolių elektrofotoliuminescencijos spektrinės charakteristikos. P. 416.

E. Montrimas, V. Jankauskas, R. Rinkūnas. Te ir P posluoksnių įtaka amorfinių Se sluoksnių savybėms. P. 421.

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Galickas, I. Šimkienė. Asimetrinių InGaAs/GaAs laiptinio potencialo profilio kvantinių duobių tyrimas elektrinio atspindžio spektroskopijos metodu. P. 426.

J. Požela, V. Jucienė, A. Namajūnas, K.Požela. Elektronų sklaidos poliniais optiniais fononais sparta moduliuotai legiruotuose AlGaAs/GaAs/AlGaAs dariniuose su dviguba įvairialyte sandūra. P. 433.

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, G. Zakharova. Li2V10Mo2O31.6·10.6H2O kserogelių Röntgen'o fotoelektronų ir Auger elektronų spektrai. P. 440.

Trumpi pranešimai

A. Acus, E. Norvaišas. SU(2) kvantinio skyrmiono stabilumas ir statinės nukleonų savybės. P. 446.

G. Mykolaitis. Superchaotiškas generatorius su laiptiniu netiesiškumu. P. 449.

Volume 37, No. 5

CONTENTS

Nuclear physics

A. Deveikis and G. Kamuntavičius. Elimination of spurious states of oscillator shell model. P. 371.

Atoms and molecules

K. Glemža and A. Kupliauskienė. 1s-shell photoionization cross sections and asymmetry parameter b of Na atoms in excited states. P. 384.

Electrodynamics and wave processes

L. Kniševskaja, O. Smertin, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, and V. Šugurov. Calculation of the specific absorption rate of three-dimensional cylindrical two-layer dielectric structures. P. 391.

L. Kniševskaja, O. Smertin, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, and V. Šugurov. Calculation of diffraction characteristics of open three-dimensional structures of a complicated shape. P. 396.

Ferroelectrics and superconductors

J. Banys, C. Klimm, G. Völkel, and A. Klöpperpieper. Proton glass behaviour in solid solution of g-irradiated deuterated (betaine phosphate)0.15 (betaine phosphite)0.85. Influence of the external bias field. P. 402.

K. Repšas, R.A. Vaškevičius, A. Laurinavičius, A. Deksnys, and B. Vengalis. Nondestructive method for determination of the critical temperature of thick superconducting layers. P. 408.

Semiconductors

V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, and G. Zakharova. Temperature dependences of charge carrier mobility and concentration in H2V10Cr2O31.7·8.6H2O xerogels. P. 411.

P. Pipinys, A. Kiveris, and P. Valaitis. The spectral characteristics of electrophotoluminescence in CaS:Eu and SrS:Ce TFEL devices. P. 416.

E. Montrimas, V. Jankauskas, and R. Rinkūnas. Influence of Te and P sublayers on properties of amorphous Se layers. P. 421.

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Galickas, and I. Šimkienė. Electroreflectance spectroscopy of InGaAs/GaAs asymmetric step quantum wells. P. 426.

J. Požela, V. Jucienė, A. Namajūnas, and K.Požela. Electron-polar optical phonon scattering rates in modulation-doped AlGaAs/GaAs/AlGaAs double heterojunction structures. P. 433.

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, and G. Zakharova. X-ray photoelectron and Auger spectra of Li2V10Mo2O31.6·10.6H2O xerogels. P. 440.

Short communications

A. Acus and E. Norvaišas. Stability of SU(2) quantum skyrmion and static properties of nucleons. P. 446.

G. Mykolaitis. Hyperchaotic oscillator with the stepwise nonlinearity. P. 449.

Tomas 37, Nr. 6

TURINYS

Kietojo kūno fizika, elektronika ir technologija

V. Karpus, G.J. Babonas, A. Rėza, W. Assmus, A. Langsdorf, O. Hunderi, E. Wold. Kvazikristalų ZnMgY ir giminingų junginių optinė savybės. P. 463.

A. Čėsna, J. Kundrotas, A. Dargys. Eksitonų ir donorų smūginės jonizacijos sukelta pereinamoji fotoliuminescencija. P. 467.

G. Tamulaitis, S. Juršėnas, G. Kurilčik, A. Žukauskas. Liuminescencijos dinamika dėl karštųjų krūvininkų nespinduliuojančiosios rekombinacijos. P. 471.

Ž. Kancleris, A. Matulis. Laplaso transformacija dinaminėje giliųjų lygmenų spektroskopijoje. P. 475.

V. Kažukauskas. Optinės krūvininkų generacijos ir sklaidos ypatybės mažo laidumo GaAs monokristaluose. P. 479.

K. Maknys, V. Palenskis. Superlaidininkų Gibbs'o laisvosios energijos minimizavimas ir elektronų būsenų tankio persiskirstymas. P. 484.

V. Jonkus, V. Palenskis, V. Ivaška. Magnetinio lauko pasiskirstymo modeliavimas ašinės simetrijos superlaidininkams. P. 489.

I. Čečkauskas, E. Šatkovskis, U. Carlsson. Nd-Ga-O plonų sluoksnių auginimas aukštadažnuminio magnetroninio dulkinimo būdu. P. 494.

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, E.L. Shangina, V.I. Kadushkin. GaAs/AlAs darinių su kvantinėmis duobėmis fotoatspindys. P. 497.

G.-J. Babonas, A. Rėza, L. Dapkus, L. Leonyuk, V. Rybakov, V. Maltsev, R. Szymczak, H. Szymczak, M. Baran. Nauja superlaidžių kupratų su nesuderinama struktūra grupė. P. 501.

J. Banys, R. Sobiestianskas, C. Klimm, G. Völkel. Feroelektrinės deuteruoto betaino fosfito savybės feroelektrinio fazinio virsmo aplinkoje. P. 505.

A.J. Janavičius. Netiesinė difuzija sužadintose sistemose. P. 508.

R. Maldžius, E. Montrimas. Röntgen'o spinduliuotės poveikis skylių prilipimo būsenų energiniam pasiskirstymui a-Se sluoksniuose. P. 511.

K. Bertulis, N. Žurauskienė, A. Dargys. Mikroninių AlGaAs/GaAs sandarų, legiruotų beriliu, savybės. P. 516.

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, J. Sinius, J. Vaitkus, A. Žindulis, A. Mažeikis, V. Snitka. ZnSe kristalų paviršiaus ir sluoksnių formavimosi tyrimai. P. 520.

R. Tolutis, V. Tolutis. Bismuto plonų sluoksnių aukštatemperatūrinė elektrinio laidumo anizotropija. P. 524.

S. Tamošiūnas, V. Tamošiūnas, J. Vaitkus. Elektretinis efektas SiO2-Si dariniuose. P. 528.

L. Kniševskaja, V. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, V. Šugurov. Skaitmeninis algoritmas sklaidos nuo riboto stačiakampio daugiasluoksnio darinio nustatymui. P. 531.

A. Žukauskas. Lėtas labai tankios elektronų ir skylių plazmos aušimas. P. 533.

G. Tamulaitis, S. Buračas, V.P. Martinov, V.D. Ryzhikov, H.H. Gutbrod, M. Terekhin, V.I. Manko.   PbWO4 scintiliacinių kristalų liuminescencijos kinetika. P. 537.

G. Kurilčik, S. Juršėnas, M. Strumskis, A. Žukauskas. Karštųjų fotoelektronų rekombinacija įterptuose į stiklą CdS nanokristaluose. P. 541.

E. Gaubas, K. Grigoras, I. Šimkienė. Paviršinė rekombinacija silicio plokštelėse po įvairių pasyvinimo technologinių operacijų. P. 544.

E. Montrimas, A. Pažėra, S. Sakalauskas, T. Urbonas. Liekamojo krūvio ir jo įtakos  Al-SiO2-Si darinių perjungimo spartai tyrimas. P. 551.

V. Grivickas, A. Galeckas, J. Linnros. Laisvųjų krūvininkų sugerties spektroskopija: taikymas 4H politipo silicio karbidui. P. 555.

M. Viliūnas, G. Juška, V. Baltušis, K. Arlauskas. Ypač greita skylių rekombinacija a-Si:H. P. 561.

J. Kaladė, E. Montrimas, K. Arlauskas. Elektrorentgenografinių sluoksnių jautrumas. P. 564.

S. Juršėnas, V. Kovalevskij, A. Gruodis, G. Kodis, L. Valkūnas, I. Muzikante, E.A. Silinsh. Eksitonų ir fononų sąveika poliniuose organiniuose kristaluose. P. 567.

E. Gaubas, A.P. Smilga, J. Kapturauskas. Fotolaidumo ir rekombinacijos parametrų planarinio pasiskirstymo tyrimas neutronais apspinduliuoto silicio plokštelėse. P. 572.

A. Audzijonis, A. Krikščiūnas, V. Lazauskas. Elektronų sąveika su fononais SbSI, SbSBr ir SbSeI kristaluose. P. 576.

A. Audzijonis, S. Kvedaravičius, V. Paulikas, N. Mykolaitienė. SbSI ir SbSBr kristalų atomų šiluminės fliuktuacijos ir optinės anomalijos fazinio virsmo srityj. P. 579.

R. Mizaras, J. Banys, A.I. Baranov. Stiklo savybių  Cs5H3(SO4)4H2O kristale dielektriniai tyrimai. P. 582.

Volume 37, No. 6

CONTENTS

Solid state physics, electronics, and technology

V. Karpus, G.J. Babonas, A. Rėza, W. Assmus, A. Langsdorf, O. Hunderi, and E. Wold. Optical properties of ZnMgY quasicrystals and related compounds. P. 463.

A. Čėsna, J. Kundrotas, and A. Dargys. Transient photoluminescence caused by impact ionization of excitons and donors. P. 467.

G. Tamulaitis, S. Juršėnas, G. Kurilčik, and A. Žukauskas. Luminescence dynamics caused by nonradiative recombination of hot carriers. P. 471.

Ž. Kancleris and A. Matulis. Laplace transform in deep level transient spectroscopy. P. 475.

V. Kažukauskas. Peculiarities of the charge carrier generation and scattering in low-conductivity GaAs single crystals. P. 479.

K. Maknys and V. Palenskis. Minimization of the Gibbs free energy and redistribution of electron density of states in superconductors. P. 484.

V. Jonkus, V. Palenskis, and V. Ivaška. Modelling of magnetic field distribution for superconductors with rotational symmetry. P. 489.

I. Čečkauskas, E. Šatkovskis, and U.O. Karlsson. Nd-Ga-O thin film fabrication by rf-magnetron sputtering. P. 494.

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, E.L. Shangina, and V.I. Kadushkin. Photoreflectance of GaAs/AlAs quantum well structures. P. 497.

G.-J. Babonas, A. Rėza, L. Dapkus, L. Leonyuk, V. Rybakov, V. Maltsev, R. Szymczak, H. Szymczak, and M. Baran. New group of superconducting cuprates with incommensurate structure. P. 501.

J. Banys, R. Sobiestianskas, C. Klimm, and G. Völkel. Ferroelectric properties of deuterated betaine phosphite near the ferroelectric phase transition. P. 505.

A.J. Janavičius. Nonlinear diffusion in excited systems. P. 508.

R. Maldžius and E. Montrimas. Influence of X-ray radiation on hole trap energy distribution in a-Se layers. P. 511.

K. Bertulis, N. Žurauskienė, and A. Dargys. Properties of beryllium doped AlGaAs/GaAs micrometre structures. P. 516.

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, J. Sinius, J. Vaitkus, A. Žindulis, A. Mažeikis, and V. Snitka. Investigation of ZnSe crystal surface and layer self-forming. P. 520.

R. Tolutis and V. Tolutis. High-temperature anisotropy of electrical conductivity in Bi thin films. P. 524.

S. Tamošiūnas, V. Tamošiūnas, and J. Vaitkus. Electret effect in SiO2-Si structures. P. 528.

L. Kniševskaja, V. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, and V. Šugurov. The numerical algorithm for determination of scattering from a finite rectangular multilayer structure. P. 531.

A. Žukauskas. Slow cooling of high-density electron-hole plasma. P. 533.

G. Tamulaitis, S. Buračas, V.P. Martinov, V.D. Ryzhikov, H.H. Gutbrod, M. Terekhin, and V.I. Manko. Luminescence kinetics of PbWO4 scintillation crystals. P. 537.

G. Kurilčik, S. Juršėnas, M. Strumskis, and A. Žukauskas. Recombination of hot photoelectrons in CdS nanocrystals embedded in glass. P. 541.

E. Gaubas, K. Grigoras, and I. Šimkienė. Velocity of surface recombination in silicon after various surface passivation technological procedures. P. 544.

E. Montrimas, A. Pažėra, S. Sakalauskas, and T. Urbonas. Investigation of residual charge and its influence on switching rate of Al-SiO2-Si structures. P. 551.

V. Grivickas, A. Galeckas, and J. Linnros. Free carrier absorption spectroscopy: Application for 4H polytype of silicon carbide. P. 555.

M. Viliūnas, G. Juška, V. Baltušis, and K. Arlauskas. Ultrafast recombination of holes in a-Si:H. P. 561.

J. Kaladė, E. Montrimas, and K. Arlauskas. Sensitivity of electroroentgenographic layers. P. 564.

S. Juršėnas, V. Kovalevskij, A. Gruodis, G. Kodis, L. Valkūnas, I. Muzikante, and E.A. Silinsh. Exciton-phonon interaction in polar organic crystals. P. 567.

E. Gaubas, A.P. Smilga, and J. Kapturauskas. Investigation of lateral variation of recombination parameters and photoconductivity in neutron irradiated silicon wafers. P. 572.

A. Audzijonis, A. Krikščiūnas, and V. Lazauskas. Electron-phonon interaction in SbSI, SbSBr, and SbSeI crystals. P. 576.

A. Audzijonis, S. Kvedaravičius, V. Paulikas, and N. Mykolaitienė. Heat fluctuations and optical anomalies in the phase transition region of SbSI and SbSBr crystals. P. 579.

R. Mizaras, J. Banys, and A.I. Baranov. Dielectric investigation of glass behaviour in Cs5H3(SO4)4H2O crystal. P. 582.

1996 metai | 1997 | 1998 metai | Kiti