1997 metai | 1998 | 1999 metai | Kiti

Tomas 38, Nr. 1

TURINYS

Branduolio fizika. Radiofizika

K. Mažeika, D. Baltrūnas, A. Dragūnas, K. Makariūnas, V. Remeikis. 119Sn Mössbauer'io izomerinio poslinkio gradavimo konstantos suradimas elektrono pagavimo Dl/l metodu. P. 5.

V. Remeikis, K. Makariūnas, K. Mažeika. Gama linijų intensyvumo skirtumo metodas alavui-117m esant didelei skiriamajai gebai. P. 9.

J. Banys, A. Brilingas, D. Jakonis, A. Kajokas, S. Kamba. Fazonų ir domenų sienelių dinamika betaino kalcio chlorido dihydrate (BCCD). P. 14.

R. Mizaras, A. Kajokas, J. Banys, A. Brilingas, J. Grigas, S. Kamba, J. Petzelt. Lantanu modifikuotos švino cirkonato titanato keramikos žemo dažnio dielektrinės savybės. P.18.

G. Šimėnas,  J. Vyšniauskas. Infraraudonosios spinduliuotės įtaka savaiminių pulsacijų susidarymui p+nn+ tipo griūtiniuose dioduose. P. 21.

G. Šimėnas, J. Vyšniauskas. Krūvininkų griūtinio dauginimosi intensyvumo smailės judėjimas p+nn+ tipo dioduose savaiminių pulsacijų susidarymo metu P. 25.

M. Dagys, Ž. Kancleris, V. Orševskii, R. Simniškis. Rezistyvinių jutiklių, skirtų trumpiems mikrobangų impulsams matuoti, spartos ir dažninės charakteristikos tyrimai. P. 29.

A. Tamaševičius, A. Čenys, G. Mykolaitis, A. Namajūnas. Chaoso sinchronizacija ir jos panaudojimas saugiam ryšiui. P. 33.

R. Aleksiejūnas, V. Ivaška. Skaliarinių bangų geometrinė fazė ir jos išvestinė. P. 38.

Š. Meškinis, S. Smetona, R. Gudaitis, J. Matukas, V. Palenskis. Paviršinio selenavimo įaka Ti-GaAs Schottky'o sąlyčio elektrinėms charakteristikoms. P. 41.

J. Matukas, V. Palenskis, S. Pralgauskaitė. Žemadažnis elektrinis lazerinių diodų triukšmas. P. 45.

A. Geižutis, A. Reklaitis, A. Krotkus. Elektros srovės nestabilumai vienbarjeriuose heterosandariniuose dioduose. P. 49.

Lazerinė fizika. Optika ir spektroskopija

S.Juršėnas, V. Gulbinas, T. Gustavsson, J.-C. Mialocq, L. Valkūnas. Femtosekundinė fluorescencinė autolokalizuotų krūvio pernašos eksitonų fluorescencijos spektroskopija dimetilaminobenzilideno 1,3-indandiono (DMABI) plėvelėse. P. 53.

Br. Petrėtis, M. Balčiūnienė. Metalo lydinių, paveiktų lazerio spinduliuote, struktūra. P. 58.

V. Urba, V. Kovalevskii, V. Aleksa. Rezonansinės Ramano sklaidos intensyvumo priklausomybės nuo žadinimo parametrų tyrimas. P. 61.

R. Buzelis, A. Dementjevas, E. Kosenko, E. Murauskas. Trumpų vienmodžių impulsų generacija Nd:YAG lazeryje su valdoma elektrooptine kokybės moduliacija. P. 66.

G. Streckyte, S. Bagdonas, R. Rotomskis. Sąveikos tarp fotosensibilizatoriaus ir priešnavikinio vaisto spektroskopiniai tyrimai. P. 71.

S. Bagdonas, R. Rotomskis. Mezo-tetrasulfofenilporfino (TPPS4) spektrinių savybių tyrimas skirtingo rūgštingumo vandeninėse terpėse. P. 75.

V. Sirutkaitis, R. Grigonis, A. Piskarskas, A. Persson, S. Svanberg. Vienablyksnis trečios eilės koreliatorius teravatinės galios titano safyro lazerio femtosekundinių impulsų laikinių parametrų tyrimui. P. 79.

D. Podėnas, G. Veitas, A. Juozapavičius, R. Danielius. Dvifononė sugertis AgGaS2. P. 84.

A. Varanavičius. Parametrinis šviesos impulsų stiprinimas BBO kristale kaupinant ~20 fs trukmės impulsais. P. 88.

P. Kietis, R. Valiokas, D. Linge, L. Valkūnas. Bakteriorhodopsino purpurinių membranų pjezoelektrinio efekto netiesiškumas. P. 93.

V. Vaičaitis, J. Storasta. Pikosekundinių šviesos impulsų sukeltų galio arsenido lūžio rodiklio pokyčių ypatumai. P. 98.

L. Valkūnas, V. Červinskas. Eksitonai fotosintezėje. P. 101.

Teorinė fizika

A. Deveikis, G. Kamuntavičius. Vidutiniai kvadratiniai 11Be branduolio pagrindinės ir pirmosios sužadintos būsenų spinduliai. P. 108.

D. Šatkovskienė, J. Šulskus. Vidinių sąeikų sočiųjų angliavandenilių izomeruose teorinis tyrimas. P. 113.

V. Gontis, B. Kaulakys. Kvantinis Zenono ir kvantinis anti-Zenono efektai. P. 118.

A. Kynienė, R. Karazija. Dviejų konfigūracijų žemiausių energijų skirtumo simetrija ketvirčio sluoksnio atžvilgiu. P. 122.

G. Vektaris. Dvidalelių Green'o funkcijų radimas ir panaudojimas Frenkelio eksitonų šviesos sugerties tyrimams dvieksitonėe spektro dalyje. P. 126.

P. Bogdanovič, G. Duškesas. Koreliacinė pataisa elektronų tankiui lengvų atomų branduoliuose. P. 131.

R.J. Rakauskas, J. Šulskus. Molekulių sklaidos potencialo skaičiavimo metodai. P. 136.

A.Kancerevičius, V. Lazauskas. Retųjų žemių atomų valentingumo oksiduose priklausomybės nuo f sluoksnio elektronų skaičiaus teorinis tyrimas. P. 140.

P. Demkinas. Specialiosios funkcijos kaip struktūrinės konstantos naujose begaliniamatėse algebrose. P. 143.

A. Bolotin, P. Pipiraitė. Pakaitų ir konformacijų įtakos fenolio darinių antioksidantiniam aktyvumui teorinis tyrimas. P. 148.

Volume 38, No. 1

CONTENTS

Nuclear physics. Radiophysics

K. Mažeika, D. Baltrūnas, A. Dragūnas, K. Makariūnas, and V. Remeikis. Determination of the 119Sn Mssbauer isomer shift calibration constant by the electron capture Dl/l method. P. 5.

V. Remeikis, K. Makariūnas, and K. Mažeika. Gamma-line intensity difference method for 117mSn at high resolution. P. 9.

J. Banys, A. Brilingas, D. Jakonis, A. Kajokas, and S. Kamba. Phason and domain wall dynamics in betaine calcium chloride dihydrate (BCCD). P. 14.

R. Mizaras, A. Kajokas, J. Banys, A. Brilingas, J. Grigas, S. Kamba, and J. Petzelt. Low-frequency dielectric properties of lanthanum-modified lead zirconate titanate ceramics. P.18.

G. Šimenas and J. Vyšniauskas. Influence of infrared radiation on generation of self-pulsations in p+nn+ avalanche diodes. P. 21.

G. Šimėnas and J. Vyšniauskas. Movement of avalanche multiplication intensity maximum during the generation of self-pulsations in p+nn+ diodes. P. 25.

M. Dagys, Ž. Kancleris, V. Orševskii, and R. Simniškis. Response time and frequency response of resistive sensor for short high-power microwave pulse measurement. P. 29.

A. Tamaševičius, A. Čenys, G. Mykolaitis, and A. Namajūnas. Synchronization of chaos and its application to secure communication. P. 33.

R. Aleksiejūnas and V. Ivaška. Geometric phase and its derivative for scalar waves. P. 38.

Š. Meškinis, S. Smetona, R. Gudaitis, J. Matukas, and V. Palenskis. Influence of selenium passivation on electrical characteristics of Ti-GaAs Schottky contact. P. 41.

J. Matukas, V. Palenskis, and S. Pralgauskaitė. Low-frequency noise in laser diodes. P. 45.

A. Geižutis, A. Reklaitis, and A. Krotkus. Electrical current instabilities in single-barrier heterostructure diodes. P. 49.

Laser physics. Optics and spectroscopy

S.Juršėnas, V. Gulbinas, T. Gustavsson, J.-C. Mialocq, and L. Valkūnas. Femtosecond fluorescence spectroscopy of self-trapped charge-transfer excitons in films of dimethylaminobenzylidene 1,3-indandione (DMABI). P. 53.

Br. Petrėtis and M. Balčiūnienė. Structure of metal alloys subjected to laser radiation. P. 58.

V. Urba, V. Kovalevskii, and V. Aleksa. Investigation of nonlinearity of the resonance Raman effect in solutions. P. 61.

R. Buzelis, A. Dementjevas, E. Kosenko, and E. Murauskas. Generation of short single-mode pulses in Nd:YAG laser using controllable electrooptic Q- switching. P. 66.

G. Streckyte, S. Bagdonas, and R. Rotomskis. Spectroscopic investigations of the interaction between photosensitizer and antitumor drug. P. 71.

S. Bagdonas and R. Rotomskis. Investigation of spectroscopic properties of meso-tetra (4-sulfonatophenil) porphine (TPPS4) in aqueous solutions of different acidity. P. 75.

V. Sirutkaitis, R. Grigonis, A. Piskarskas, A. Persson, and S. Svanberg. Single-shot third-order correlator for femtosecond pulse shape investigations of terawatt power Ti:sapphire lasers. P. 79.

D. Podėnas, G. Veitas, A. Juozapavičius, and R. Danielius. Two-photon absorption in AgGaS2. P. 84.

A. Varanavičius. Parametric light amplification in BBO crystal pumped by ~20 fs pulses. P. 88.

P. Kietis, R. Valiokas, D. Linge, and L. Valkūnas. Nonlinear piezoelectric effect in the purple membrane of bacteriorhodopsin. P. 93.

V. Vaičaitis and J. Storasta. The peculiarities of GaAs refraction index changes induced by picosecond light pulses. P. 98.

L. Valkūnas and V. Červinskas. Excitons in photosynthesis. P. 101.

Theoretical physics

A. Deveikis and G. Kamuntavičius. Root-mean-square radii of 11Be in the ground and the first excited states. P. 108.

D. Šatkovskienė and J. Šulskus. Theoretical study of intramolecular interactions in isomers of saturated hydrocarbons. P. 113.

V. Gontis and B. Kaulakys. Quantum Zeno and quantum anti-Zeno effects. P. 118.

A. Kynienė and R. Karazija. On the symmetry with respect to a quarter of the shell for the differences of the lowest energies of two configurations. P. 122.

G. Vektaris. Two-particle Green's functions for Frenkel excitons. Application to light absorption calculation in two-exciton region. P. 126.

P. Bogdanovič and G. Duškesas. Correlation correction for the electron density at the nuclei of light atoms. P. 131.

R.J. Rakauskas and J. Šulskus. Computational methods of determination of scattering potential of molecules. P. 136.

A.Kancerevičius and V. Lazauskas. Theoretical investigation of dependence of rare-earth valence on the number of f-electrons in oxides. P. 140.

P. Demkinas. Special functions as structure constants for new infinite-dimensional algebras. P. 143.

A. Bolotin and P. Pipiraitė. Theoretical investigation of the influence of substituents and conformations on antioxidant activity of phenol derivatives. P. 148.

Tomas 38, Nr. 2

TURINYS

Atomai ir molekulės

P. Bogdanovich, S. Šadžiuvienė, N. Piskunova. Transformuotų radialiųjų orbitalių savybių tyrimas. P. 159.

Netiesinė optika ir spektroskopija

R. Petruškevičius, G. Bellanca, P. Bassi. Trijų bangų> sąveikos periodiškai poliarizuotose antros eilės netiesinėse medžiagose modeliavimas spinduliuotės sklidimo metodu. P. 168.

R. Buzelis, A. Dementjev, R. Vaicekauskas, F. Ivanauskas, M. Radavičius. Lazerio pluošto kokybės parametrų matavimas, naudojant CCD kameras. P. 177.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

P.J. Kundrotas, J. Banys, C. Klimm, G. Völkel, A. Rosengren. Mišrių (betaino fosfato)x (betaino fosfito)1-x kristalų dielektrinių savybių matavimai ir modeliavimas Monte Carlo metodu, esant mažam x. P. 184.

Puslaidininkiai

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, G. Zakharova. Polivanadžio titano rūgšties Röntgen'o fotoelektronų spektrai. P. 191.

V. Bondarenka, K. Repšas. Antrosios harmonikos generavimas ir detektavimas puslaidininkiniais elementais bangolaidyje. P. 196.

J. Liberis, A. Matulionis, P. Sakalas, R. Šaltis, L. Dózsa, B. Szentp?li, V. Van Tuyen. Plokščiai legiruoto barjero GaAs diodų mikrobangis triukšmas. P. 203.

E. Gaubas, A.P. Smilga, G. Vilkelis. Rekombinacinių parametrų tyrimas neutroniniu elementų virsmu legiruotose silicio plokštelėse. P. 207.

R. Brazis, R. Narkowicz, L. Safonova. Skiriamųjų paviršių išplitimo efektai periodiniuose girotropiniuose puslaidininkių dariniuose. P. 217.

J. Kaladė, E. Montrimas. Sugerties energijos pasiskirstymas monochromatiniais Röntgen'o spinduliais švitinamuose elektrorentgenografiniuose sluoksniuose. P. 224.

J. Novickis, R. Tolutis, V. Tolutis. Bi plonų sluoksnių elektrinių parametrų lokalaus matavimo galimybės. P. 232.

A. Gruodis, S. Juršėnas, V. Aleksa, V. Kovalevskij, L. Valkūnas. N, N-dimetilaminobenzilideno-1,3 indandiono virpesių spektras. P. 237.

Volume 38, No. 2

CONTENTS

Atoms and molecules

P. Bogdanovich, S. Šadžiuvienė, and N. Piskunova. Investigation of properties of transformed radial orbitals. P. 159.

Nonlinear optics and spectroscopy

R. Petruškevičius, G. Bellanca, and P. Bassi. BPM modelling of three-wave interaction in periodically poled second-order nonlinear materials. P. 168.

R. Buzelis, A. Dementjev, R. Vaicekauskas, F. Ivanauskas, and M. Radavičius. Laser beam quality parameter measurement using CCD cameras. P. 177.

Ferroelectrics and superconductors

P.J. Kundrotas, J. Banys, C. Klimm, G. Völkel, and A. Rosengren. Dielectric measurements and Monte Carlo studies of mixed crystals (betaine phosphate)xbetaine phosphite)1-x at small x. P. 184.

Semiconductors

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, and G. Zakharova. X-ray photoelectron spectroscopy of the polyvanadium-titanum acid. P. 191.

V. Bondarenka and K. Repšas. Generation and detection of second microwave harmonic by semiconducting samples in waveguide. P. 196.

J. Liberis, A. Matulionis, P. Sakalas, R. Šaltis, L. Dózsa, B. Szentp?li, and V. Van Tuyen. Microwave noise in GaAs planar-doped barrier diodes. P. 203.

E. Gaubas, A.P. Smilga, and G. Vilkelis. Investigation of recombination parameters in neutron transmutation doped silicon wafers. P. 207.

R. Brazis, R. Narkowicz, and L. Safonova. Interface broadening effects in periodic gyrotropic semiconductor structures. P. 217.

J. Kaladė and E. Montrimas. Distribution of absorbed energy in electroroentgenographic layers irradiated by monochromatic X-rays. P. 224.

J. Novickis, R. Tolutis, and V. Tolutis. The possibilities of local measurements of electrical parameters of Bi thin films. P. 232.

A. Gruodis, S. Juršėnas, V. Aleksa, V. Kovalevskij, and L. Valkūnas. The vibrational spectrum of N, N-dimethylaminobenzylidene-1,3-indandione. P. 237.

Tomas 38, Nr. 3

TURINYS

Apžvalga

G. Merkelis. Atomų su neužpildytais sluoksniais trikdžių eilutės vaizdavimas surišto pavidalo diagramomis. P. 251.

Branduolio fizika

V. Šimonis. Hadronų statinių savybių tyrimas, naudojant patobulintą maišų modelį. P. 274.

Netiesinė optika ir spektroskopija

R. Buzelis, A. Dementjev, J. Kosenko, E. Murauskas, R. Navakas, M. Radžiūnas. Trumpų impulsų generacija su maža pasirodymo momento sklaida aktyvios ir pasyvios kokybės moduliacijos trumpo rezonatoriaus Nd:YAG lazeryje. P. 286.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

A. Kežionis, A. Orliukas, A. Dindune, Z. Kanepe.   Li1.2Sc0.2Ti1.8(PO4)3 keramikų elektrinės savybės 106 to 1.2·109 Hz dažnių diapazone. P. 298.

Puslaidininkiai

V. Tolutis, J. Okunis. TlxTe1-x   sistemos plėvelių naudojimo galimybės optinei informacijai perduoti. P. 302.

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskii, S. Mickevičius, V. Volkov, G. Zakharova. Joninio apšaudymo įtaka Li2V10Mo2O31.6- 10.6H2O paviršiaus metalų jonų būsenoms. P. 307.

Biofizika

B.P. Kietis, D. Lingė, S. Pakalnis, L. Valkūnas. Pjezoelektrinis bakteriorodopsino energijos virsmų modelis. P. 313.

R. Rotomskis, S. Pakalnis, H. Schneckenburger. Biologiškai aktyvių pigmentų NADH, FMN ir fluorescencinio žymeklio rodamino 123 pikosekundinė sugerties spektroskopija. P. 320.

Volume 38, No. 3

CONTENTS

Review

G. Merkelis. Diagrammatic representation of perturbation expansion for open-shell atoms in coupled form. P. 251.

Nuclear physics

V. Šimonis. Static properties of hadrons in the improved bag model. P. 274.

Nonlinear optics and spectroscopy

R. Buzelis, A. Dement'ev, J. Kosenko, E. Murauskas, R. Navakas, and M. Radžiūnas. Generation of short pulses with low jitter in combined actively and passively Q-switched Nd:YAG laser with short resonator. P. 286.

Ferroelectrics and superconductors

A. Kežionis, A. Orliukas, A. Dindune, and Z. Kanepe. Electrical properties of Li1.2Sc0.2Ti1.8(PO4)3 ceramics in the frequency range from 106 to 1.2·109 Hz. P. 298.

Semiconductors

V. Tolutis and J. Okunis. Investigation of possibilities to apply TlxTe1-x system films as reversible carriers of optical information. P. 302.

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskii, S. Mickevičius, V. Volkov, and G. Zakharova. Influence of ion bombardment on the metal ion states on Li2V10Mo2O31.6- 10.6H2O surface. P. 307.

Biophysics

B.P. Kietis, D. Lingė, S. Pakalnis, and L. Valkūnas. Piezoelectric model of energy transition in bacteriorhodopsin. P. 313.

R. Rotomskis, S. Pakalnis, and H. Schneckenburger. Picosecond absorption spectroscopy of biologically active pigments NADH, FMN, and fluorescence marker Rhodamine-123. P. 320.

Tomas 38, Nr. 4

TURINYS

Branduolio fizika

K. Jankauskas, A. Petrauskas. Atomų branduolių spektroskopinių dydžių skaičiavimas, naudojant ortogonaliąją schemą. P. 331.

Netiesinė optika ir spektroskopija

R. Buzelis, A. Dement'ev, J. Kosenko, E. Murauskas, R. Vaicekauskas, F. Ivanauskas. Trumpų impulsų stiprinimo efektyvumas ir kokybės kitimas, stiprinant juos Nd:YAG stiprintuvu soties sąlygomis. P. 339.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

L. Leonyuk, G.-J. Babonas, V. Maltsev. Kopėtėlių tipo kristalų sandaros dėsningumai. P. 355.

Puslaidininkiai

Ž. Rutkūnienė, M. Šilinskas, A. Grigonis. Silicio paviršiaus analizė po reaktyvaus joninio ėsdinimo. P. 363.

E. Urbonavičius, E. Pėtnyčytė, A. Galdikas. Plonų sluoksnių augimo būdų pradinėje nusodinimo stadijoje fenomenologinis tyrimas. P. 369.

L.L. Pranevičius, H. Gonnord, D. Milčius.   a-C:H plėvelių tankio priklausomybės nuo joninio švitinimo intensyvumo ir priešįtampio tyrimas. P. 377

A. Česnys, A.K. Oginskis. Chalkogenidų plonųjų sluoksnių beaktyvacinio elektrinio laidumo būsena SAD triukšmų tyrimo duomenimis. P. 385.

V. Kažukauskas. Nevienalyčio defektų pasiskirstymo įtaka elektronų Hall'o judriui ir tankiui nelegiruotame GaAs. P. 393.

J. Liberis, V. Aninkevičius, I. Matulionienė, A. Matulionis, J. Berntgen, B. Henle, E. Kohn. Legiravimo įtaka mikrobangiam triukšmui InGaAs kanaluose, suderintuose su InP gardele. P. 401.

J. Kundrotas. Donoriniųpriemaišų įtaka eksitonų smūginės jonizacijos koeficientui  n-GaAs. P. 409.

Volume 38, No. 4

CONTENTS

Nuclear physics

K. Jankauskas and A. Petrauskas. The calculation of the nuclear spectroscopical characteristics in the orthogonal scheme. P. 331.

Nonlinear optics and spectroscopy

R. Buzelis, A. Dement'ev, J. Kosenko, E. Murauskas, R. Vaicekauskas, and F. Ivanauskas. Amplification efficiency and quality alteration of short pulses amplified in the Nd:YAG amplifier in the saturation mode. P. 339.

Ferroelectrics and superconductors

L. Leonyuk, G.-J. Babonas, and V. Maltsev. Structural regularities of ladder-type crystals. P. 355.

Semiconductors

Ž. Rutkūnienė, M. Šilinskas, and A. Grigonis. The study of silicon surface after reactive ion etching. P. 363.

E. Urbonavičius, E. Pėtnyčytė, and A. Galdikas. Phenomenological investigation of the thin film growth mechanisms in the early stages of deposition. P. 369.

L.L. Pranevičius, H. Gonnord, and D. Milčius.   Effects of bias voltage and irradiation intensity on the density of a-C:H films prepared by plasma-enhanced chemical vapour deposition. P. 377

A. Česnys and A.K. Oginskis. State of nonactivated electrical conduction of chalcogenide films from microwave noise investigation data. P. 385.

V. Kažukauskas. Effect of inhomogeneous defect distribution on Hall mobility and concentration of electrons in undoped GaAs. P. 393.

J. Liberis, V. Aninkevičius, I. Matulionienė, A. Matulionis, J. Berntgen, B. Henle, and E. Kohn. Doping-dependent microwave noise in InP lattice-matched InGaAs channels. P. 401.

J. Kundrotas. Influence of donor impurities on exciton impact ionization coefficient in n-GaAs. P. 409.

Tomas 38, Nr. 5

TURINYS


Branduolio fizika

A. Deveikis, G. Kamuntavičius. Pašalinių būsenų eliminavimas osciliatoriniame sluoksnių modelyje 371

Atomai ir molekulės

K. Glemža, A. Kupliauskienė. Sužadintų Na atomų 1s sluoksnio fotojanizacijos skerspjūviai ir asimetrijos parametrai b 384

Elektrodinamika ir banginiai procesai

L. Kniševskaja, O. Smertinas, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, V. Šugurovas. Trimačių dielektrinių dvisluoksnių cilindrinių darinių savitosios sugerties koeficiento skaičiavimas 391

L. Kniševskaja, O. Smertinas, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, V. Šugurovas. Sudėtingų formų atvirųjų trimačių darinių difrakcinių būdingųjų dydžių skaičiavimas 396

Feroelektrikai ir superlaidininkai

J. Banys, C. Klimm, G. Voelkel, A. Kloepperpieper. g spinduliote apšvitinto deuteruoto (betaino fosfato)0,15 (betaino fosfito)0,85 kietajame tirpale esančio protoninio stiklo tyrimai. Išorinio elektrinio lauko įtaka 402

K. Repšas, R. A. Vaškevičius, A. Laurinavičius, A. Deksnys, B. Vengalis. Nesąlytinis krizinės temperatūros matavimo būdas storuose superlaidžiuose sluoksniuose 408

Puslaidininkiai

V. Bondarenka, S Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, G. Zacharova. Krūvininkų judrumo ir jų skaičiaus tankio temperatūrinės priklausomybės H2V10Cr2O37,1*8,6H2O kserogeliuose 411

P. Pipinys, A. Kiveris, P. Valaitis. Plėvelinių CaS:Eu ir SrS:Ce spinduolių elektrofotoliminescencijos spektrinės charakteristikos 416

E. Montrimas, V. Jankauskas, R. Rinkūnas. Te ir P posluoksnių įtaka amorfinių Se sluoksnių savybėms 421

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Galickas, I. Šimkienė. Asimetrinių InGaAs/GaAs laiptinio potencialo profilio kvantinių duobių tyrimas elektrinio atspindžio spektroskopijos metodu 426

J. Požela, V. Jucienė, A. Namajūnas, K. Požela. Elektronų sklaidos poliniais optiniais fononais sparta moduliuotai legiruotuose AlGaAs/GaAs/AlGaAs dariniuose su dviguba įvairialyte sandūra 433

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, G. Zacharova. Li2V10Mo2O31,6*10,6H2O kserogelių Roentgen'o fotoelektronų ir Auger elektronų spektrai 440

Trumpi pranešimai

A. Acus, E. Norvaišas. SU(2) kvantinio skyrmiono stabilumas ir statinės nukleonų savybės 446

G. Mykolaitis. Superchaotiškas osciliatorius (atsp.: generatorius) su laiptiniu netiesiškumu 449-451

Volume 38, No. 5

CONTENTS


Nuclear physics

A. Deveikis and G. Kamuntavičius. Elimination of spurious states of oscillator shell model 371

Atoms and molecules

K. Glemža and A. Kupliauskienė. 1s-shell photoionization cross sections and assymetry parameter b of Na atoms in excited states 384

Electrodynamics and wave processes

L. Kniševskaja, O. Smertin, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, and V. Šugurov. Calculation of the specific absorption rate of three-dimensional cylindrical two-layer dielectric structures 391

L. Kniševskaja, O. Smertin, M. Tamošiūnienė, V. Tamošiūnas, and V. Šugurov. Calculation of diffraction characteristics of open three-dimensional structures of a complicated shape 396

Feroelectrics and superconductors

J. Banys, C. Klimm, G. Voelkel, and A. Kloepperpieper. Proton glass behaviour in solid solution of g-irradiated deuterated (betaine phosphate)0.15 (betaine phosphito)0.85. Influence of the external bias field 402

K. Repšas, R. A. Vaškevičius, A. Laurinavičius, A. Deksnys, and B. Vengalis. Nondestructive method for determination of the critical temperature of thick superconducting layers 408

Semiconductors

V. Bondarenka, S Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, and G. Zakharova. Temperature dependences of charge carrier mobility and concentration in H2V10Cr2O37.1*8.6H2O xerogels 411

P. Pipinys, A. Kiveris, and P. Valaitis. The spectral characteristics of electrophotoluminescence in CaS:Eu and SrS:Ce TFEL devices 416

E. Montrimas, V. Jankauskas, and R. Rinkūnas. Influence of Te and P sublayers on properties of amorphous Se layers 421

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Galickas, and I. Šimkienė. Electroreflectance spectroscopy of InGaAs/GaAs assymetric step quantum wells 426

J. Požela, V. Jucienė, A. Namajūnas, and K. Požela. Electron-polar optical phonon scattering rates in modulation-doped AlGaAs/GaAs/AlGaAs double heterojunction structures 433

V. Bondarenka, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, and G. Zakharova. X-ray photoelectron and Auger spectra of Li2V10Mo2O31.6*10.6H2O xerogels 440

Short communications

A. Acus and E. Norvaišas. Stability of SU(2) quantum skyrmion and static properties of nucleons 446

G. Mykolaitis. Hyperchaotic oscillator with the stepwise nonlinearity 449-451

Tomas 38, Nr. 6

TURINYS


Apžvalga

J. Banys. Dielektriniai fazinių virsmų ir stiklo savybių tyrimai maišytuose betaino fosfato - betaino fosfito kristaluose 499

Netiesinė optika ir spektroskopija

A. Piskarskas, A. Stabinis, V. Vaičaitis, V. Jarutis. Natrio garų parametrinė superfluorescencija, žadinama Bessel'io ir Gauss'o pluoštais 519

R. Adomavičius, A. Krotkus. Dinaminė netiesinė refrakcija As jonais implantuotame galio arsenide 527

Puslaidininkiai

I. Požėla, D. Girdauskienė. Didelės energijos jonų švitinimu sukurti įtempiai silicio oksido plėvelėje 533

L. Pranevičius, L. L. Pranevičius, J. Delafond, M. Jaouen, H. Gonnord. Deimanto branduolių susidarymas a-C:H plėvelių elektros išlydžio kanaluose 539

P. Pipinys, A. Pipinienė, A. Rimeika, V. Lapeika. Atgalinės srovės temperatūrinė priklausomybė Al-p-InP dioduose 547-551

Turinys T. 38, Nr. 1-6 553

Informacija autoriams 565

Volume 38, No. 6

CONTENTS


Review

J. Banys. Dielectric studies of phase transitions and glass behaviour in betaine phosphate - betaine phosphite mixed crystals 499

Nonlinear optics and spectroscopy

A. Piskarskas, A. Stabinis, V. Vaičaitis, and V. Jarutis. Parametric superfluorescence excited in sodium vapour by Bessel and Gaussian beams 519

R. Adomavičius and A. Krotkus. Dynamic nonlinear refractivity in As-ion implanted GaAs 527

Semiconductors

I. Požėla and D. Girdauskienė. Stress in silicon oxide film induced by high-energy ion irradiation 533

L. Pranevičius, L. L. Pranevičius, J. Delafond, M. Jaouen, and H. Gonnord. Diamond nucleation in the filaments of microarcs of a-C:H films 539

P. Pipinys, A. Pipinienė, A. Rimeika, and V. Lapeika. Temperature dependence of reverse current in Al-p-InP diodes 547-551

Contents V. 38, No. 1-6 553

1997 metai | 1998 | 1999 metai | Kiti