1962 metai | 1963 | 1964 metai | Kiti

Tomas III, Nr. 1-2

TURINYS


A. Jucys. Įžanginis žodis 5

Atomų elektroniniai sluoksniai

A. Jucys. Kvantinio mechaninio atomo skaičiavimo dabartinis būvis ir artimiausieji uždaviniai 32

M. Veselovas ir L. Labzovskis. Adiabatinis priartėjimas su pamainomis atomo teorijoje 40

R. Gašparas. Atomų universalinio potencialo klausimu 45

V. Tolmačiovas. Laukams taikomų Gryno funkcijų metodas atominiuose ir molekuliniuose uždaviniuose 71

A. Ovčinikovas, D. Chomskis. Atominių efektų išreiškimas Gryno funkcijomis 76

V. Aliamovskis, D. Kiržnicas. Sunkaus atomo kolektyvinių sužadintų būvių klausimu 92

V. Buimystrovas. Elektroninių šuolių tikimybės atomams, esantierns nehomogeniniuose elektriniuose laukuose su bet kokia kampine priklausomybe. Naujas skaičiavimo metodas 105

S. Vetčinkinas. Apytikris dipolinių šuolių tikimybių skaičiavimas. Apytikrių banginių funkcijų geriausio parinkimo sąlygos 117

L. Vainšteinas. Elastingas išbarstymas ir šuoliai tarp tolydinio spektro lygių vandenilio atomo lauke 126

A. V. Ivanova, A. N. Ivanova, A. Prichoženko, J. Piateckij-Šapiro, V. Tarnopolskis. Kai kurių jonų elektroninių sluoksnių skaičiavimas Hartrio-Foko metodu 137

A. Gurčumelija. Ge atomo pagrindinio būvio tyrimas supaprastinto suderintinio Hartrio-Foko lauko priartėjime 142

I. Abarenkovas, V. Bratcevas. Efektyvinio potencialo metodas 150

S. Šadžiuvienė ir A. Savukynas. 21j-koeficientų klasifikacijos klausimu 154

S. Žvironaitė, J. Vizbaraitė, A. Karosienė ir A. Savukynas. Atomų 2pNnl konfigūracijoje energetinio spektro klasifikacijos klausimu 158

R. Dagys, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, ir A. Jucys. Orbita-orbita sąveikos efektas ekvivalentinių elektronų atveju 165

A. Jermolajevas ir G. Sočylinas. Tikslus variacinis dvielektronių atomų S-būvių skaičiavimo metodas 174

M. Veselovas, V. Bratcevas, I. Kirilova. Lengvųjų atomų ir jonų banginių funkcijų ir termų skaičiavimas 177

K. Žukauskas. Skaitmeninių atominių banginių funkcijų analizinės aproksimacijos klausimu 182

A. Ivanova. Apie koordinatės ir impulso elementų santykį apytikriuose kvantiniuose mechaniniuose skaičiavimuose 188

V. Korolkovas. Pusiauempirinis metodas atomų savybėms skaičiuoti 197

A. Gurčumelija. Lėtų elektronų išbarstymas atomais 201

Molekulių elektroniniai sluoksniai

N. Sokolovas. Molekulių elektroninių sluoksnių skaičiavimo būvis ir uždaviniai 225

I. Kaplanas. Genealoginių koeficientų metodo taikymas molekulinių termų skaičiavimui 233

J. Kouteckis. Ne ribinių angliavandenilių elektroninių spektrų skaičiavimas pusiau empiriniu organinės konfigūraciriės sąveikos metodu 239

V. Kolos ir E. Volnievič. Vandenilio molekulės neadiabatinis tyrimas 243

M. Adamovas, V. Objedkovas, R. Evarestovas. Elektrinės dalelės ir vandenilio molekulės sąveikos energija 252

V. Bulyčiovas, M. Veselovas. Diborano molekulės tyrimas dvicentriniame priartėjirne 258

G. Gordadzė. Apie molekulinės orbitalės koreliacinio daugiklio konvergenciją 268

M. Veselovas, M. Mestečkinas. Sujungtinių molekulių tyrimas AOTK metodu, atsižvelgiant į atominių funkcijų persiklojimą 276

M. Adamovas ir I. Tupicinas. Aromatinių azotinių heterociklų molekulių, jų N-deginių ir metilinių išvestinių tyrimas MO AOTK metodu 285

M. Kovneris, V. I. Berezinas, V. V. Berezinas, G. Sergejevas. Benzolo ir piridino molekulių poliarizuojarnumo skaičiavimas 294

V. Tatevskis, N. Stepanovas ir M. Erlikina. Išvestinių susiuvimo sąlygos laisvojo elektrono metode ir arornatinių kondensuotų angliavandenilių p-elektroninės energijos apytikrės išraiškos 299

V. Danilova, L. Zubkova, N. Priležajeva, A. Terpugova, L. Filipova. Grupes NO2, OH ir NH2 turinčių junginių ir kompleksų spalvotumo teorinis pagrindimas 305

O. Ponomariovas, V. Danilova. Kai kurių sudėtingų molekulių reakcinio pajėgurno klausimu 312

L. Zubkova ir A. Terpugova. Apie vidinę molekulinę sąveiką o-nitroanilinuose ir o-nitrofenoluose 320

L. Filipova, A. Terpugova. Apie benzolinių žiedų sąveiką kai kurių aromatinių junginių kompleksuose 325

I. Bersukeris. Sukininis-elektroninis svyravimų uždavinys pereinamųjų metalų laisviesiems kompleksams 339

E. Mauza ir J. Batarūnas. Kai kurie kompleksinių jonų energetinių lygių skaičiavimo klausimai 346

J. Krugliakas ir D. Uitmenas. Programuojančios programos ALGOL panaudojimas molekulinėms struktūroms, kai kurioms pagalbinėms funkcijomsir molekuliniams integralams skaičiuoti 352

Pranešimų, perskaitytų pasitarime, bet neįdėtų į šį rinkinį, sąrašas 355

Volume III, No. 1-2

CONTENTS


A. Jucys. Introductory speach 5

The electronic Shells of Atoms

A. Jucys. The Present Status of the Quantum Mechanical Calculation of the Atom and Problems to be Solved in the Near Future 33

M. Veselov and L. Labzovskij. The adiabatic Approximation with the Exchange in the Atom Theory 40

R. Gaspar. On the Universal Potencial of Atoms 45

V. Tolmachev. The Method of Green's Field Functions in Atomic and Molecular Problems 72

A. Ovchinnikov and D. Homskij. The Expression of Atomic Effects by Means of Green's Function 77

V. Aliamovskij and D. Kirzhnits. On Collective Excited States of Heavy Atoms 92

V. Buymistrov. Atomic Electron Transition Probabilities in Inhomogeneous Electrical Fields with any Angular Dependence. A new Method of Calculation 105

S. Vetchinkin. Approximate Calculation of the Dipole Transition Probability. Optimum Conditions for the Choice of Approximate Wave Functions 118

L. Vainshtein. Electron Elastic Scattering and Free-Free Transitions in Hydrogen Atom Field 127

A. V. Ivanova, A. N. Ivanova, A. Prihozhenko, J. Piatetskij-Shapiro and V. Tarnopolskij. Hartree-Fock Calculations Electronic Shells of some Ions 137

A. Gurchumelia. The Calculation of the Ge Atom Ground State in the Approximation of the Simplified Hartree-Fock Self-Consistent Field 142

I. Abarenkov and V. Bratcev. Method of the Effective Potencial 150

S. Šadžiuvienė and A. Savukynas. On the Classification of 21j-Coefficients 154

S. Žvironaitė, J. Vizbaraitė, A. Karosienė and A. Savukynas. On the Classification of the Energy Spectrum of Atoms in the Configuration 2pNnl 158

R. Dagys, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė and A. Jucys. The Effect on the Orbit-Orbit Interaction in the Case of Equivalent Electrons 166

A. Yermolajev and G. Sochilin. The Precise Variational Method of Calculation of the S-States of the Two-electron Atoms 174

M. Veselov, V. Bratsev and I. Kirilova. The Calculation of the Analytical Wave Functions and Terms of the Light Atoms and Ions 177

K. Žukauskas. On the Analytical Approximation of Numerical Atomic Wave Functions 183

A. Ivanova. On the Relation between Matrix Elements of Coordinate and Momentum in Approximate Quantum-Mechanical CAlculations 189

V. Korolkov. Semiempirical Method of the Calculations of Atomic Properties 198

A. Gurchumelia. Scattering of Slow Electrons by Atoms 201

The Electronic Shells of Molecules

N. Sokolov. The Present State and Problems of Molecular Electron Shell Calculations 226

I. Kaplan. The Application of the Method of Coefficients of Fractional Parentage to Molecular Terms Calculations 233

J. Koutecky. Computation of Aliphatic Hydrocarbons Electronic Spectra by Restricted Configuration Interaction Method 239

W. Kolos and E. Wolniewicz. Non-adiabatic Treatment of Hydrogen Molecule 244

M. Adamov, V. Objedkov, R. Evarestov. Die Energie der Zusammenwirkung des geladenen Teilchens mit dem H2 Molekuele 252

V. P. Bulichev and M. G. Veselov. The Calculation of B2H6 Molecule in Approximation of two Centers 259

G. Gordadse. On the Convergence of the Molecular orbital Correlation Factors 268

M. Veselov, M. Mestechkin. Inclusion of Atomic Functions Overlap on Calculations of Conjugate Molecules by LCAO 276

M. Adamov and I. Tupitcin. Investigation of Molecules of Aromatic AZA-Heterocycles, of their N-Oxides and Methyl Derivates by Means of LCAO Method 286

M. Kovner, V. I. Berezin, V. V. Berezin, G. Sergejev. The Calculation of the Polarizability in Benzene and Piridine Molecules 294

V. Tatevskij, N. Stepanov and M. Erlikina. The Bonding Condition for Derivatives in FE-Method. Approximate Expression for p-electron Energy of Aromatic Condensed Hydrocarbons 299

V. Danilova, L. Zubkova, N. Prilezhaeva, A. Terpugova and L. Filipova. Theoretical Foundation of Colourness of Compounds and Complexes Containing Groups NO2, NH2, OH 306

O. Ponomarev, V. Danilova. On the Reactivity of the Complex Molecules 312

L. Zubkova and A. Terpugova. Calculation of Intermolecular Interaction in o-Nitronilines and o-Nitrophenols 320

L. Filippova, A. Terpugova. About Interaction of Benzene Rings in Some Aromatic Complexes 325

I. Bersuker. Spin-Electronic-Vibrational Problem for Free Complexes of Transition Metalls 339

E. Mauza and J. Batarūnas. On the Calculation of the Complex Ion Energy Levels 346

J. Kruglyak and D. Whitman. Use of ALGOL Compiler for Molecular Structure Calculations and for Computation of Certain Auxiliary Functions and Molecular Integrals 353

The titles of papers presented to the conference but not included in this issue 355

Tomas III, Nr. 3-4

TURINYS


R. Dagys, Z. Rudzikas, R. Katilius ir A. Jucys. Sąveikos orbita-orbita operatoriaus dviektroninių matricinių elementų skaičiavimo klausimu 376

K. Žukauskas, R. Karazija, A. Bandzaitis ir A. Jucys. Klebšo-Gordano koeficientų skaičiavimo klausimu 387

M. Balevičius, Č. Radvilavičius ir A. Bolotinas. Grupės D4' Klebšo-Gordano koeficientai 394

S. Kalvėnas ir J. Požėla. Karštų srovės nešėjų rekombinacija germanyje stipriuose elektriniuose laukuose savojo laidumo srityje 418

T. Banys, J. Požėla. Srovės nešėjų įšilimo inertiškumo nustatymas 425

S. Stonkus, A. Smilga ir J. Viščakas. Kadmio selenido monokristalų auginimas Reinoldso-Gryno metodu ir kai kurios jų fizikinės savybės 437

S. Vaičiūnas ir H. Jonaitis. Tirpiklio įtaka b-karotino kombinacinio išbarstymo spektrams 442

A. Japertas. V. llgūnas. Rezonansiniai satelitai ultragarso interferometre 451

O. Kubiliūnienė, V. llgūnas. Difrakcijos įtaka interferometru išmatuotoms ultragarso greičio vandenyje reikšmėms 458

V. Straižys. Tarpžvaigždinė absorbcija pietinėje Oriono asociacijos dalyje 471

A. Ažusienis ir G. Kakaras. RU CEP spektrofotometrija geltonoje ir raudonoje spektro srityje 488

Kronika 491

Volume III, No. 3-4

CONTENTS


R. Dagys, Z. Rudzikas, P. Katilius and A. Jucys. On the Calculation of Two-Electron Matrix Elements of the Orbit-Orbit Interaction Operator 376

K. Žukauskas, R. Karazija, A. Bandzaitis and A. Jucys. On the Calculation of Clebsch-Gordan Coefficients 388

M. Balevičius, Č. Radvilavičius and A. Bolotin. The Clebsch-Gordan Coefficients of the Group D'4 395

S. Kalvėnas and J. Požėla. Recombination of Hot Carriers in High Electric Fields in Germanium in the Region of Intrinsic Conductivity 418

T. Banys, J. Požėla. Determination of Inertia of Carrier Heating in Semicoductors 425

S. Stonkus, A. Smilga and J. Viščakas. Growth of Single-Cristals of CdSe by Reynolds-Greene method and Some of their Physical Properties 438

S. Vaičiūnas und H. Jonaitis. Der Einfluss des Loesungsmittels auf Raman-Spektrum des b-Carotins 442

A. Japertas, V. Ilgūnas. Resonanzsateliten im Ultraschallinterferometer 452

O. Kubiliūnienė, V. Ilgūnas. The Effect of Diffraction on the Velocity of Ultrasound in Water Measured by Interferometer Method 459

V. Straižys. Interstellar Absorbtion in the Region of Southern Part of Orion Association 471

A. Ažusienis and G. Kakaras. The Spectrometry of RU CEP in the Yellow-Red Spectral Region 489

Chronic 491

1962 metai | 1963 | 1964 metai | Kiti