1963 metai | 1964 | 1965 metai | Kiti

Tomas IV, Nr. 1

TURINYS


Z. Rudzikas, A. Bandzaitis, J. Vizbaraitė ir A. Jucys. Apibendrinto rango judėjimo kiekio momentas. Reziumė 12

U. Safronova ir V. Tolmačiovas. Feinmaninių diagramų indėlio į dviejų elektronų sistemos pagrindinio būvio energiją skaitinis skaičiavimas. Reziumė 23

A. Bolotinas, J. Levinsonas, V. Tolmačiovas. Atomį lauko formos perturbacijų teorijos Feinmano diagramų kampinis integravimas. Reziumė 33

A. Bandzaitis, K. Žukauskas, A. Matulis ir A. Jucys. 6j-koeficientų skaičiavimo klausimu. Reziumė 42

A. Bandzaitis ir A. Jucys. Dar kartą Klebšo-Gordano koeficientų formulių klausimu. Reziumė 49

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė ir A. Jucys. Kai kurių šuolių azoto atomo spektre teorinis nagrinėjimas įvairių tipų ryšio atvejais. Reziumė 58

A. Savukynas. Elementariųjų dalelių ir rezonansinių būvių, ramybės masių lygmenų išsidėstymo simetrija. Reziumė 66

M. Balevičius ir A. Bolotinas. Grupių D'2, D'3 ir D'6 Klebšo-Gordano koeficientai. Reziumė 80

V. Mickevičius. Apie kai kurių jonų poliarizuojamumą. Reziumė 85

J. Viščakas ir J. Vaitkus. Prilipimo lygmenų įtaka CdSe fotolaidumo relaksacijai.Reziumė 93

A. Matulionis ir J. Viščakas. Nukrypimas nuo pakeičiamumo dėsnio fotodielekitrikuose. Reziumė 98

D. Eidukas. Videoimpulsų ir puslaidininkinių diodų pereinamųjų procesų tyrimas stroboskopiniu metodu. Reziumė 114

O. Kubiliūnienė, V. Ilgūnas. Empirinis pataisų dėl difrakcijos nustatymas, interferometru matuojant ultragarso greitį. Reziumė 121

V. Matulevičius ir B. Styra. Daugiakanalinis atmosferos radioaktyvumo registratorius. Reziumė 130

B. Styra, Č. Garbaliauskas, T. Nedveckaitė, J. Tomkus, K. Šopauskas. Apie ilgo pusamžio a-spinduliuotojų sąlygojamo radioaktyvumo ore metų eigą. Reziumė 140

Č. Garbaliauskas. Apie kai kuriuos klausimus, liečiančius radioaktyvių dulkių nusėdimą atmosferoje. Reziumė 153

Kronika 155

Volume IV, No. 1

CONTENTS


Z. Rudzikas, A. Bandzaitis, J. Vizbaraitė and A. Jucys. Angular Momentum Operator of the Generalized Rank. Summary 12

U. Safronova and V. Tolmachev. The Numerical Calculation of the Contribution from Feynman Diagrams for the Ground State Energy of Two-Electronic Atomic Systems. Summary 23

A. Bolotin, 1. Levinson, V. Tolmachev. Angular Integration of Feynman Diagrams in Field Perturbation Theory of Atoms. Summary 33

A. Bandzaitis, K. Žukauskas, A. Matulis and A. Jucys. On the Calculation of 6j-Coefficients. Summary 43

A. Bandzaitis and A. Jucys. Once More on the Formulas for the Clebsch-Gordan Coefficients. Summary 49

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė and A. Jucys. On the Theoretical Investigation of SomeTransitions in the Nitrogen Atom in the Case of different Vector Coupling Schemes. Summary 58

A. Savukynas. The Symmetry of the Arrangement of the Rest Mass Levels of Elementary Particles and Resonance States. Summary 66

M. Balevičius and A. Bolotin. Clebsch-Gordan Coefficients of the Groups D'2, D'3 and D'6. Summary 80

V. Mickevičius. On the Polarizability of the Certain Ions. Summary 85

J. Viščakas and J. Vaitkus. The Influence of the Traps on the Relaxation of Photoconductivity in CdSe. Summary 93

A. Matulionis and J. Viščakas. The Deviation from the Reciprocity Law in Photoinsulators. Summary 99

D. Eidukas. A Sampling Method for Examination of Video Pulses. Summary 114

O. Kubiliūnienė, V. Ilgūnas. Empirical Determination of Corrections for Diffraction by Interferometric Measurements of ultrasonic Velocity. Summary 121

V. Matulevičius and B. Styra. Multiple-Channel Recorder of Atmospheric Radioactivity. Summary 130

B. Styra, Č. Garbaliauskas, T. Nedveckaitė, J. Tomkus, K. Šopauskas. On the Annual Course of Air Radioactivity Caused by the Long-Life Alpha-Emitters. Summary 141

Č. Garbaliauskas. On Some Problems Connected with the Radioactive Fallout in the Atmosphere. Summary 153

Chronicle 155

Tomas IV, Nr. 2

TURINYS


A.Jucys, A. Savukynas, A. Bandzaitis, A. Karosienė ir E. Našlėnas. Klebšo-Gordano koeficientai su neigiamais judėjimo kiekio momento kvantiniais skaičiais 184

A. Karosienė, A. Savukynas, A. Bandzaitis, J. Vizbaraitė ir A. Jucys. 6j-koeficientai su neigiamais parametrais 195

A. Jucys, J. Vizbaraitė, R. Karazija, A. Savukynas ir A. Bandzaitis. Sudėtingų atomų elektrostatinės sąveikos operatoriaus matricinių elementų skaičiavimo klausimu 211

A. Karosientė, A. Savukynas ir A. Jucys. Elektrostatinės sąveikos operatoriaus matriciniai elementai, esant vienam elektronui pusiau užpildyto d-elektronų sluoksnio išorėje 230

A. Savukynas, A. Karosienė ir A. Jucys. Elektrostatinės sąveikos operatoriaus matriciniai elementai, esant vienam elektronui iš dalies arba beveik užpildyto d-elektronų sluoksnio išorėje 246

U. Safronova ir V. Tolmačiovas. Kvantuoto lauko perturbacinė teorija dviejų užpildytų būvių atviruose sluoksniuose atveju (pirmas ir antras perturbacijų teorijos priartėjimai) 260

S. Stonkus ir J. Viščakas. Seleno atmosferos parcialinio slėgimo įtaka kadmio selenido monokristalų elektriniam laidumui 266

V. Tolutis, E. Šimulytė, V. Jasutis. Kadmio telūrido plonų sluoksnių su I ir III grupės elementų priemaišomis kompleksinis tyrimas I. Plonų priemaišinių kadmio telūrido sluoksnių struktūros priklausomybės nuo vario koncentracijos ir padėklo temperatūros tyrimas 274

V. Žitkevičius. Novos V446 Herculis spektrofotometrinis tyrimas 283

Kronika 285

Bibliografija 285

Volume IV, No. 2

CONTENTS


A. Jucys, A. Savukynas, A. Bandzaitis, A. Karosienė and E. Našlėnas. Clebsch-Gordan Coefficients with Negative Angular Momentum Quantum Numbers 185

A. Karosienė, A. Savukynas, A. Bandzaitis, J. Vizbaraitė and A. Jucys. 6j-coefficients with Negative Parameters 196

A. Jucys, J. Vizbaraitė, R. Karazija, A. Savukynas and A. Bandzaitis. On the Calculation of the Electrostatic Interaction Operator Matrix Elements for Complex Atoms 212

A. Karosienė, A. Savukynas and A. Jucys. The Matrix Elements of the Electrostatic Interaction Operator for One Electron Outside the Half-Filled Shell of d-electrons 231

A. Savukynas, A. Karosienė and A. Jucys. The Matrix Elements of the Electrostatic Interaction Operator for One Electron Outside the Partlyor Almost Filled Shell of d-electrons 246

U. Safronova and V. Tolmachov. Quantum Field Pertubation Theory in the Case of two States in Open Shells (First and Second Orders in Pertubation Theory) 260

S. Stonkus and J. Viščakas. The Influence of the Partial Pressure of Se Atmosphere on Electrical Conductivity of CdSe Single Crystals 266

V. Tolutis, E. Šimulytė, V. Jasutis. Komplexe Untersuchung duenner Schichten Kadmium-Tellurid mit Beimischungen von Elementen der ersten und dritten Gruppe. I. Untersuchung der Abhaengigkeit der Struktur duenner Schichten Kadmium Tellurid mit Beimischungen von der Kupferkonzentration und Temperatur der Unterlage 275

V. Žitkevičius. Spectrophotometry of Nova V446 Herculis 284

Chronicle 285

Bibliography 285

Tomas IV, Nr. 3

TURINYS


A. Savukynas, E. Naš1ėnas, A. Jucys. Apie neigiamų parametrų panaudojimą energijos operatoriaus matriciniams elementams skaičiuoti, kai neužpildyto sluoksnio išoreje yra vienas elektronas 310

J. Vizbaraitė, A. Savukynas, A. Jucys. Atomų, turinčių konfigūracijas dl ir d9l, energetinio spektro skaičiavimo klausimu 329

A. Matulis, U. Safronova, V. Tolmačiovas. Hartri-Foko diagramų skaičiavimas pirmame ir antrame lauko formos perturbacijų teorijos priartėjimuose 345

R. Rakauskas, A. Bolotinas. Kai kurios benzoantraceno molekulės magnetinės ir optinės savybės 358

I. Gaška. Kai kurių didelės varžos puslaidininkių fotojautrumo tyrimas 362

V. Tolutis, E. Šimulytė. Kadmio telūrido plonų sluoksnių su I ir III grupės elementų priemaišomis kompleksinis tyrimas. II. Apie kadmio telūrido plonų sluoksnių su vario priemaišomis būvį 378

K. Bertulis, V. Tolutis. Kai kurios plonų prazeodimio f luorido sluoksnių dielektrinė savybės 387

K. Baršauskas, R. Bendorius, J. Semionovas, A. Šileika. Hidrostatinio slėgimo įtaka švino sulfido pralaidumo spektrui 396

V. Šilalnikas, J. Požela. Karštų elektronų emisija iš silicio 402

S. Kalvėnas, J. Požela. Paviršiaus įtaka germanio elektriniam laidumui stipriuose superaukšto dažnumo elektriniuose laukuose 412

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. Nestacionarinių procesų puslaidininkinio triodo bazėje priklausomybė nuo injektuojamo. krūvio dydžio 422

D. Eidukas, V. Dailidėnas, K. Baršauskas. Puslaidininkinių diodų atsistatymo trukmės analizė 430

S. Mickūnas, V. Lesauskis, V. Kolobkovas, K. Baršauskas. Tiltelio schema magnetinio branduolinio rezonanso spektroskopijai 435

Kronika 437

Volume IV, No. 3

CONTENTS


A. Savukynas, E. Našlėnas, A. Jucys. On the Utilization of NegativeParameters in the Calculation of the Energy Operator Matrix Elements for one Electron outside the Open Shell 310

J. Vizbaraitė, A. Savukynas, A. Jucys. On the Calculation of the Energy Spectrum of Atoms Having Configurations dl and d9l 330

A. Matulis, U. Safronova, V. Tolmatshov. On a Numerical Calculation of the Hartree-Fock Diagrams in the First and Second Orders of the Field Formulation of Perturbation Theory for Ground State Energy of Light Atoms 346

R. Rakauskas, A. Bolotin. Some Magnetic and Optical Characteristicsof Benzantracene 358

I. Gaška. Ueber die Photoempfindlichkeit einiger hochohmigen Halbleiter 363

V. Tolutis, E. Šimulytė. Komplexe Untersuchung duenner Schichten Kadmiumtellurid mit Beimischungen von Elementen der I und III Gruppe. II. Ueber den Zustand duenner Schichten Kadmiumtellurid mit Kupferbeimischungen 378

K. Bertulis, V. Tolutis. Some Dielectrical Properties of Thin Films of Praseodymium Fluoride 387

K. Baršauskas, R. Bendorius, J. Semionovas, A. Šileika. Effect of the Hidrostatic Pressure on the Transmission Spectrum of the Lead Sulphide 397

V. Šilalnikas, J. Požela. Hot Electron Emission from Silicon 403

S. Kalvėnas, J. Požela. The Infuence of Surface on the Electroconductivityof Germanium in High Microwave Fields 412

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. Die Abhaengigkeit der unstationaeren Processe in Basis eines Transistors von der Groesse der injektierten Ladung 423

D. Eidukas, V. Dailidėnas, K. Baršauskas. Analyse du temps de retablissement en diodes a cristal 430

S. Mickūnas, V. Lesauskis, V. Kolobkovas, K. Baršauskas. Eine Brueckenschaltung fuer die Spektroskopie des kernmagnetischen Resonanz 435

Chronic 437

Tomas IV, Nr. 4

TURINYS


P. Rumšas, V. Matulis, A. Jucys. 3nj-koeficientų nagrinėjimas elektronine skaičiavimo mašina 455

A. Bandzaitis, A. Karosienė, A. Jucys. 9j-koeficientų skaičiavimo klausimu 466

A. Savukynas, A. Karosienė, A. Bandzaitis, A. Jucys. Veidrodinio atspindžio simetrija judėjimo kiekio momento teorijoje 477

T. Banys, J. Požela. Srovės, tekančios pro germanio pavyzdėlį stipriame superaukšto dažnumo elektriniame lauke, harmonikos 484

K. Repšas, J. Požela. Karštų srovės nešėjų sąlygojama termoelektrovaros jėga ir Ge elektrinis laidumas kvadratinės priklausomybės nuo elektrinio lauko srityje 490

S. Kalvėnas, J. Požela. Paviršiaus apdirbimo įtaka germanio ir silicio elektriniam laidumui stipriame elektriniame lauke 496

V. Tolutis, E. Šimulytė. Kadmio telūrido plonų sluoksnių kontakto su pirmosios, trečiosios, penktosios ir aštuntosios grupės metalais ir plonasluoksnio p-n perėjimo elektrinės savybės 506

A. Deksnys, V. Tolutis, E. Šimulytė. Kadmio telūrido plonasluoksnio p-n perėjimo fotoelektrinės savybės 517

A. Deksnys, V. Tolutis, E. Šimulytė. Kadmio telūrido plono sluoksnio kontakto su metalu fotoelektroninės savybės 526

G. Babonas, V. Girčienė, A. Zakarka, J. Kavaliauskas, A. Šileika. Temperatūros ir slėgio įtaka CdTe absorbcijos kraštui 536

R. Baltrušaitis, P. Brazdžiūnas. Kadmio oksido elektrinis laidumas superaukšto dažnumo elektromagnetiniame lauke 541

V. Kriščiūnas, M. Mikalkevičius. Trigonalinio seleno monokristalų absorbcijos krašto priklausomybė nuo temperatūros 549

A. Širvaitis, B. Aleksejūnas. Sb2S3 monokristalų fotojautrumas rentgeno spinduliams 556

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. Nepagrindinių srovės nešėjų gyvavimo trukmės ir difuzijos priklausomybė nuo temperatūros puslaidininkinio triodo bazėje 564

E. Žurauskienė. Tirpiklio ir temperatūros įtaka 3,4-benzpireno elektroniniam spektrui 571

Kronika 573

Volume IV, No. 4

CONTENTS


P. Rumšas, V. Matulis, A. Jucys. The Studying of 3nj-Coefficients with theHelp of the Digital Electronic Computor 455

A. Bandzaitis, A. Karosienė, A. Jucys. On the Calculation of 9j-Coefficients 466

A. Savukynas, A. Karosienė, A. Bandzaitis, A. Jucys. The Symmetry of Mirror Reflection in the Theory of Angular Momentum 478

T. Banys, J. Požela. Harmonics of the Current Passing through a Germanium Sample in High Electric Microwave Field 484

K. Repšas, J. Požela. Thermoelectric Force of Hot Electrons and Elektroconductivity of Germanium in the Region Low Electric Fields 490

S. Kalvėnas, J. Požela. The Influence of Surface on the Electroconductivityof Germanium and Silicon in High Elektric Fields 496

V. Tolutis, E. Šimulytė. Die elektrischen Eigenschaften des Kontaktes duenner Schichten Kadmiumtellurid mit Metallen der ersten, dritten, fuenften und achten Gruppe und des duennschichtigen p-n-Ueberganges 506

A. Deksnys, V. Tolutis, E. Šimulytė. Die photoelektrischen Eigenschaften des duennschichtigen Kadmiumtellurid p-n-Ueberganges 518

A, Deksnys, V. Tolutis, E. Šimulytė. Die photoelektrischen Eigenschaften des Kontaktes von duennschichtigen Kadmiumtellurid mit Metall 526

G. Babonas, V. Girčienė, A. Zakarka, J. Kavaliauskas, A. Šileika. The Influence of Pressure and Temperature on the Absorption Edgeof CdTe 536

R. Baltrušaitis, P. Brazdžiūnas. Conductivity of Cadmium Oxide in the High-Frequency Electromagnetic Field 541

V. Kriščiūnas, M. Mikalkevičius. Effect of Temperature on the Optical Absorption Edge in Trigonal Selenium Single Crystals 549

A. Širvaitis, B. Aleksejūnas. Photosensitivity of Single Crystals Sb2S3 for X-rays 556

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. Die Abhaengigkeit der Lebensdauer und der Diffusion der Minoritaetsstromtraeger von der Temperatur in der Basis eines Transistors 564

E. Žurauskienė. Ueber den Einfluss der Temperatur und des Loesungsmittels auf das Elektronenspektrum des 3,4-Benzpyrens 571

Cronic 573

1963 metai | 1964 | 1965 metai | Kiti