1964 metai | 1965 | 1966 metai | Kiti

Tomas V, Nr. 1

TURINYS


A. Jucys, Z. Rudzikas, A. Bandzaitis. Neredukuotinių tenzorinių operatorių matricinių elementų grafinis vaizdavimas 12

A. Karosienė, S. Ališauskas, A. Bandzaitis. 9j-koeficientai su vienu iš parametrų lygiu vienetui 21

L. Šelepinas. Transformacijos matricų teorija 29

Z. Rudzikas, R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Bandzaitis, A. Jucys. Operatorių, sudarytų iš vienelektronių vienetinių tenzorinių operatorių, matricinių elementų lentelių patikslinimo klausimu 35

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Sąveikos "sukinys-sukinys" operatoriaus dvielektroniniai matriciniai elementai 47

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, R. Karazija, A. Jucys. Sąveikos "sukinys-orbita" operatoriaus dvielektroniniai matriciniai elementai 61

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Neono atomo spektro linijų stiprumo skaičiavimas 68

A. Bolotinas. Lauko formos perturbacijų teorija simetrinėms molekulėms. I dalis 82

A. Bolotinas. Lauko formos perturbacijų teorija simetrinėms molekulėms. II dalis 94

R. Rakauskas, M. Balevičus, A. Bolotinas. Suderintinio lauko lygčių sprendimas aromatinėms molekulėms. I dalis 104

I. Levinsonas. Apie kinetinės lygties inversijos centrą impulsinėje erdvėje 108

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė. Seleno elektrofotografinių sluoksnių tamsinės elektrostatinio potencialo relaksacijos tyrimas 113

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė. Sudėtingų elektrofotografinių sluoksnių, turinčių puslaidininkių sistemas n-p ir p-p tipo tyrimas 121

J. Viščakas, J. Vaitkus. Papildomo apšviestumo įtaka polikristalinių CdSe sluoksnių stacionariniam fotolaidumui 127

J. Viščakas, J. Vaitkus. Polikristalinių CdSe sluoksnių fotolaidumo spektrinio pasiskirstymo klausimu 134

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. Nestacionarinių procesų puslaidininkiniame triode priklausomybė nuo kolektoriaus įtampos 150

Laiškai redakcijai 156

Kronika 157

Volume V, No. 1

CONTENTS


A. Jucys, Z. Rudzikas, A. Bandzaitis. The graphical representation of the matrix elements of irreducible tensor operators 12

A. Karosienė, S. Ališauskas, A. Bandzaitis. 9j-coefficients with one parameter equal unity 21

L. Shelepin. The theory of transformation matrices 30

Z. Rudzikas, R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Bandzaitis, A. Jucys. On the correction of the tables of matrix elements of operators consisting of one-electron unit tensor operators 35

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Two-electron matrix elements of "spin-spin" interaction energy operator 47

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, R. Karazija, A. Jucys. Two-electron matrix elemnts of the "spin-orbit" interaction energy operator 61

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. The calculation of the strengths of spectral lines of the neon atom 69

A. Bolotin. The field form of the perturbation theory for the symmetrical motecules. I 83

A. Bolotin. The field form of the perturbation theory for the symmetrical molecules. II 94

R. Rakauskas, M. Balevičius, A. Bolotin. The self-consistent equations for the aromatic molecules. I 104

I. Levinson. On the inversion centre in kinetik equation p-space 108

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė. Temperature dependence of the dark discharge of xerographic selenium layers 113

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė. Examination of the complex xerographic layers with n-p and p-p junctions 122

J. Viščakas, J. Vaitkus. Influence of background light intensity to steady-state photocondictivity in CdSe polykrystalline layers 128

J. Viščakas, J. Vaitkus. About spectral dependence of photoconductivity in CdSe polycrystalline layers 134

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. Abhaengigkeit der nichtstationaeren Prozesse in einem Transistor von der Kollektorspannung 150

Letters to the editor 156

Cronik 157

Tomas V, Nr. 2

TURINYS


Lietuvos tarybinės fizikos dvidešimtpenkmetis 165

A. Jucys, A. Savukynas, A. Bandzaitis. Kai kurios pastabos, liečiančios veidrodinio atspindžio simetrijų kvantinėje mechaninėje judėjimo kiekio momento teorijoje 183

P. Rumšas, A. Jucys. 24j-koeficientai 196

P. Rumšas, A. Bandzaitis, A. Jucys. 3nj-koeficientų išdėstymo klausimu 213

A. Petrauskas ir V. Vanagas. Centrinė tarpnukloninė sąveika neredukuotiniame pavidale. I. Centrinių jėgų išraiška 224

A. Bolotinas, R. Pakauskas, M. Balevičius. Suderintinio lauko metodo taikymas aromatinėms molekulėms. II. D2h simetrijos molekulės 232

M. Balevičius, P. Rakauskas, A. Bolotinas. Suderintinio lauko metodo taikymas aromatinėms molekulėms. III. Teorinis trifenileno molekulės elektroninio spektro tyrimas 239

P. Pipinys, L. Gėgžnaitė, A. Rauliškytė. Elektrinio lauko įtaka ZnS-Pb fosforų fotoliuminescencijai 252

P. Krivickas, V. Lesauskis. Apie netiesinius efektus, kvaziperiodiškai moduliuojant autodino kontūro slopinimą 258

A. Misiūnas, A. Valužis. Cd113 rezonansinės linijos 3261 A ir jos hipersmulkiosios struktūros komponentų temperatūriniai efektai, veikiant savajam slėgimui 270

H. Jonaitis, V. Šalna. Pakaitų itaka oksibenzodioksano-1,4 o-darinių ultravioletiniams spektrams 278

Kronika 279

Volume V, No. 2

CONTENTS


A. Jucys, A. Savukynas, A. Bandzaitis. Some Remarks Concerning the Mirror Reflection Symmetry in the Quantum Mechanical Angular Momentum Theory 184

P. Rumšas, A. Jucys. 24j-Coefficients 196

P. Rumšas, A. Bandzaitis, A. Jucys. On the Expansion of 3nj-Coefficients 214

A. Petrauskas and V. Vanagas. Central Internuclear Interaction in Irreducible Form I. The Expression of Central Forces 224

A. Bolotin, R. Rakauskas, M. Balevičius. The Application of the Self-Consistent Method for the Aromatic Molecules. II. Molecules with Symmetry D2h 232

M. Balevičius, A. Bolotin, P. Rakauskas. The Application of the Self-Consistent Method for the Aromatic Molecules. III. Theoretical Investigation of the Electronic Spectra of the Triphenylene Molecule 240

P. Pipinys, L. Gėgžnaitė, A. Rauliškytė. Influence of Electric Field on the Photo-luminescence of Crystallophosphors ZnS-Pb 252

R. Krivickas, V. Lesauskis. About Nonlinear Effects in Marginal Oscillators under Quasi-periodical Modulation of Circuit Weakening 258

A. Misiūnas, A. Valužis. Temperature Influence of the Pressure Self Broadening of the Resonance Line of Cd113 3261 A and its Hyperfine Structure Components 270

H. Jonaitis, V. Šalna. The Action of Substitutes on Ultraviolet Spectra of O-formed Oxybenzodioxane-1,4 278

Chronicle 279

Tomas V, Nr. 3

TURINYS


A. Matulis, E. Našlėnas, A. Bandzaitis. Atomų sui neužpildytais sluoksniais energijos perturbaicijų eilutės sudirymo klausimu 297

I. Burneika. Indukuotų atvaizdaivimų redukuojančios matricos sudarymas. Frobenijaus teoremos apibendrinimas 305

R. Rakauskas, A. Bolotinas. Daugiacentrinių integralų, sutinkamų sudėtingų molekulių teorijoje, skaičiavimo klausimu. I. Atominės funkcijos transformavimas, imant kitą centrą 313

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Sąveikos "orbita orbita" atominiuose spektruose tolesnis nagrinėjimas 327

J. Narušis, R. Dagys, J. Batarūnas. Kristalinio lauko teorijos ribinių atvejų taikymo komplekso energetinio spektro klasifikacijai klausimu 333

K. Eringis, A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas izoelektroniniams atomams ir jonams su dviem 1s-elektronais ir beveik pilnu 2p-elektronų sluoksniu 338

Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Kai kurios fizinės ir cheminės pirileno (C20H12) molekulės charakteristikos 350

I. Burneika, I. Levinsonas. Kristalo simetrijos taikymas ortogonalizuotų plokščių bangų metode 367

K. Repšas, R. Vaškevičius, V. Dienys, J. Požela. Holo efektas skyliniame germanyje stipriuose elektriniuose laukuose 376

A. Deksnys, J. Paukštė, V. Tolutis. In-Te sistemos plonų sluoksnių ypatumai 60-50% Te srityje 385

K. Bertulis, V. Tolutis. Apie plonų prazeodimio, cerio ir neodimio fluoridų sluoksnių dielektrines savybes 392

G. Babonas, J. Kavaliauskas, A. Šileika. Kadmio telūrido nuosavos absorbcijos krašto tyrimai, esant hidrostatiniam slėgimui iki 6600 kgf/cm2 401

I. Gaška, J. Dugnas. Kai kurių didelės varžos puslaidininkių laidumo kitimo stipriuose SAD laukuose tyrimas 408

I. Gaška, A. Laurinavičius. Polikristalinių CdS ir CdSe fotolaidumo tyrimas 415

A. Česnavičius, A. Aleksiejūnas, V. Tolutis. Impulsinis-sinusoidinis metodas relaksuojančių p-n perėjimų volttalpuminėms ir voltamperinėms charakteristikoms matuoti 424

Kronika 425

Volume V, No. 3

CONTENTS


Matulis, E. Našlėnas, A. Bandzaitis. On the Perturbation Thieory of the Energy of Atoms with open Shells 298

I. Burneika. Construction of reducing Matrix for induced Representations. Generalization of Frobenius' theorem 304

R. Rakauskas, A. Bolotin. On the Calculation of the Molecular multi-center integrals. I. Expansion Formula about another Center 313

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. A further Study of the Question of Taking into account the Orbit Orbit interaction Energy in atomic Spectra 328

J. Narušis, R. Dagys, J. Batarūnas. On Applicability of the limiting Cases of the crystal Field Theory to Classification of the energy Spectrum of complex Ions 324

K. Eringis, A. Jucys. The extended Method of Calculation for the isoelectronic Atomsand Ions with two 1s-electrons and almost filled Shell of 2p-electrons 339

Č. Radvilavičius, A. Bolotin. Some physical and chemical Characteristics of Perylene Molecule 351

I. Burneika, I. Levinson. Crystal Symmetry in the Method of orthogonalized plane Waves 368

K. Repšas, R. Vaškevičius, V. Dienys, J. Požela. The Hall effect in p-Ge at high electric Fields 376

Deksnys, J. Paukštė, V. Tolutis. Die Eigenshaften duenner- Schichten des Systems In-Te im Gebiet von 60 his 50% Te 385

K. Bertulis, V. Tolutis. On the dielectrical Properties of thin Films of Praseodymium, Cerium and Neodymium fluorides 393

G. Babonas, J. Kavaliauskas, A. Šileika. Investigation of the intrinsic .Absorption edge of CdTe under hydrostatic Pressure up to 6600 kg/cm2 401

I. Gaška, J. Dugnas. The Research of the Change of the Conductivity in some high-resistive Semiconductors in the powerful Field of super-high Frequency 408

I. Gaška, A. Laurinavičius. The Research of the Photocondtictivity in the polycrystalline CdS and CdSe 415

A. Česnavičius, A. Aleksiejūnas, V. Tolutis. Impulssinusoidalisches Verfahren zur Untersuchung der Kapazitaets- und Stromspannungslinien an den unstabilen p-n Uebergaengen 424

Chronicle 425

Tomas V, Nr. 4

TURINYS


A. Savukynas, A. Karosienė, Z. Rudzikas, A. Jucys. Veidrodinio atspindžio simetrija radialinių banginių funkcijų ir radialinių integralų atveju 450

A. Matulis, A. Bandzaitis. Perturbacijų eilutės atominio šuolio operatoriaus matriciniam elementui skaičiuoti sudarymo klausimu 462

A. Kancerevičius. Apie atomų osciliatorių stiprumų skaičiavimą, panaudojant analizines funkcijas 471

A. Bolotinas, R. Rakauskas. Daugiacentrinių integralų, sutinkamų sudėtingųl molekulių teorijoje, skaičiavimo klausimu. II. Dvicentriniai integralai 480

A. Audzijonis, J. Batarūnas, A. Karpus, S. Kudžmauskas. Stibio sulfido monokristalų optinės savybės ir zoninė struktūra 489

J. Vaitkus, J. Viščakas, I. Persianovas, A. Smilga. Fotolaidumo anizotropija CdSe monokristaluose 493

V. Tolutis, V. Jasutis. Padėklo temperatūros įtaka plonų CdTe sluoksnių makrostruktūrai ir mikrostruktūrai 501

T. Banys, J. Požela. Srovės harmonikų elektroniniame germanyje ty rimai 513

V. Dienys, J. Požela. Elektroninio germanio ir silicio elektrinio laidumo anizotropija sukryžiuotuose elektriniuose laukuose 528

S. Kalvėnas, J. Požela, J. Paršeliūnas, A. Versockas, V. Baravykas. Srovės nešėjų kaitimas ir rekombinacija germanio paviršiuje stipriuose elektriniuose laukuose 542

S. Kalvėnas, J. Požela, J. Paršeliūnas, A. Versockas. Karštų srovės nešėjų rekombinacija germanio paviršiuje 550

V. Ambrasas, V. Lesauskis, K. Baršauskas. Autodynas su dažnumo keitimu grįžtamo ryšio grandinėje ir automatiniu amplitudės reguliavimu branduoliniam magnetiniam rezonansui tirti 556

V. Dailidėnas. Apie pereinamuosius procesus dioduose su nevienalyte baze įjungimo metu 565

Kronika 567

Volume V, No. 4

CONTENTS


A. Savukynas, A. Karosienė, Z. Rudzikas, A. Jucys. The mirror Reflection Symmetry for the radial wave Functions and radial Integrals 451

A. Matulis, A. Bandzaitis. On a Perturbation Expansion of the Matrix Element of the atomic Transition Operator 462

A. Kancerevičius. On the Oscillator Strengths Calculations by analyticalFunctions 472

A. Bolotin, R. Rakauskas. On the Calculations of the Molecular multicenter Integrals. II. Two Center Integrals 480

A. Audzijonis, J. Batarūnas, A. Karpus, S. Kudžmauskas. Optical Properties and zone Structure of single Crystals Sb2S3 490

J. Vaitkus, J. Viščakas, I. Persianov, A. Smilga. The Anisotropy of Photoconductivity of CdSe Single-Crystals 494

V. Tolutis, V. Jasutis. Einfluss der Unterlagentemperatur auf die Makro- und Mikrostruktur duenner Schichten CdTe 501

T. Banys, J. Požela. Investigation of Current Harmonics in n-typeGermanium 513

V. Dienys, J. Požela. The electrical Conductivity of n-type Germaniumand Silicon in crossed electrical Fields 528

S. Kalvėnas, J. Požela, J. Paršeliūnas, A. Versockas, V. Baravykas. The Recombination and Temperature of Hot Carriers at theGermanium Surface in electric Fields 542

S. Kalvėnas, J. Požela, J. Paršeliūnas, A. Versockas. The Hot current Carriers Recombination at the Surface of Germanium 550

V. Ambrasas, V. Lesauskis, K. Baršauskas. Autodyn mit der Frequenzwandlung in den Rueckkopplungskreis und mit der automatischen Amplituderegelung fuer die Erforschung des kermagnetischen Resonanz 556

V. Dailidėnas. Sur phenomenes transitoires a temps d'amorcage en diodes a baze heterogene 566

Chronicle 567

1964 metai | 1965 | 1966 metai | Kiti