1965 metai | 1966 | 1967 metai | Kiti

Tomas VI, Nr. 1

TURINYS


R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Apie elektroninės skaičiavimo mašinos panaudojimą atominių dydžių operatorių matricinių elementų išraiškoms gauti 16

P. Pipiraitė, V. Šugurovas. Dalelių sistemos, sudarytos iš dviejų asociacijų, masių centro judėjimo išskyrimas 22

G. Kamuntavičius, V. Šugurovas, A. Janavičius. a-dalelių sąveikos potencialo suradimas iš jų išbarstymo duomenų, esant mažai energijai 31

P. Kazlauskas, J. Levinsonas. Elektronų energijos ir impulso relaksacija kristaluose. I. Bendri sąryšiai bandomajam elektronui 43

V. Mickevičius. Infraraudonosios absorbcijos teorijos joniniuose kristaluose klausimu 57

J. Vaitkus, J. Viščakas. Lokalinių lygių parametrų nustatymo klausimu 65

J. Viščakas, A. Matulionis, G. Juška. Išilginės fotosrovės amorfiniame selene dėsningumai 74

J. Viščakas, V. Gaidelis, E. Montrimas, Z. Pocius. Seleno sluoksnių fotolaidumo kinetika elektrofotografiniame režime 87

B. Grigas, M. Mikalkevičius. Termostimuliuota fotoelektrovaros jėga 91

V. Kriščiūnas, M. Mikalkevičius. Trigonalinio seleno monokristalų elastinės savybės 96

V. Bareikis, R. Šaltis, J. Požela. Apie srovės fliuktuacijas germanyje stipriame elektriniame lauke 103

M. Mikalkevičius, J. Paukštė. Stibio sulfido draudžiamos juostos pločio, nustatyto iš fotolaidumo ir absorbcijos spektrinių charakteristikų, nesutapimo klausimu 109

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. Monoenergetinio gama-spinduliavimo intensyvumo sudėtingame spektre nustatymo metodas, panaudojant scintiliacinį gama-spektrometrą ir absorbcinius filtrus 116

V. Dailidėnas, D. Eidukas. Pereinamųjų procesų puslaidininkiniuose dioduose panaudojimas nanosekundiniams videoimpulsams formuoti 125

V. Ambrasas, V. Lesauskis. Branduolinių magnetinių momentų sąveika su išderintu dvikontūriniu autodynu 133

K. Šopauskas, E. Vėbra, B. Vėbrienė. Kai kurie rūkų gamtinio radioaktyvumo tyrimo klausimai 141

Kronika 143

Volume VI, No. 1

CONTENTS


R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Jucys. On the application of the electronic computing machine for finding the expressions for the operator matrix elements of theatomic quantities 16

P. Pipiraitė, V. Šugurov. The elimination of the mass centre motion in the systemof particles consisting of two clusters 22

G. Kamuntavičius, V. Šugurov, A. Janavičius. Interaction potential of a-particles obtained from scattering data at low energies 31

P. Kazlauskas Y. Levinson. Momentum and energy relaxation by an electron in a crystal. I. General relations for test electron 44

V. Mickevičius. On the theory of infrared absorption in ionic crystals 57

J. Vaitkus, J. Viščakas. On the determination of parameters of defect levels 65

J. Viščakas, A. Matulionis, G. Juška. Characteristics of the photocurrent, normal to an illuminated surface of vitreous selenium 74

J. Viščakas, V. Gaidelis, E. Montrimas, Z. Pocius. The kinetics of the photocondtictivity of the selenium layers under the electrophotographic conditions 87

B. Grigas, M. Mikalkevičius. Thermostimulated photoelectromotive force 92

V. Kriščiūnas, M. Mikalkevičius. The elastic properties of trigonal selenium single crystals 97

V. Bareikis, R. Šaltis, J. Požela. On the electrical fluctuations in germanium in high electric field 104

M. Mikalkevičius, J. Paukštė. On the lack of coincidence of the energy gaps determined from the spectral characteristics of photoconductance and absorption in Sb2S3 109

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. The method of determination of intensity of the monoenergetic gamma radiation in the complicated spectrum with a scintillation gamma spectrometer and absorption filtra 117

V. Dailidėnas, D. Eidukas. Application des phenomenes transitoires en diodes de jonction pour formage d'impulsions 126

V. Ambrasas, V. Lesauskis. Die Zusammenwirkung der magnetischen Kernmomenten mit dem verstimmten Zweikonturautodyn 134

K. Šopauskas, E. Vėbra, B. Vėbrienė. Some questions in the study of natural fog radioactivity 141

Chronicle 143

Tomas VI, Nr. 2

TURINYS


Alg. Jucys. Simetrinių grupių Jungo operatoriai 179

V. Vanagas, A. Petrauskas. Centrinė tarpnlikloninė sąveika neredukuotiniu pavidalu. II-ji dalis 189

A. Petrauskas, V. Vanagas. Centrinė tarpnukloninė sąveika neredukuotiniu pavidalu. III-ji dalis 199

Alg. Jucys, V. Vanagas, R. Rakauskas. O18 ir F8 branduolių pagrindinės konfigūracijos spektras sluoksniniame modelyje 206

G. Kamuntavičius, V. Šugurovas. Foko priartėjimas, taikant lauko teorijos metodus daugelio dalelių problemai neužpildytų sluoksnių atveju 213

A. Kancerevičius. Hipervirialinių ryšių panaudojimas osciliatorių stiprumams skaičiuoti 221

S. Ališauskas, A. Karosienė, A. Jucys. Fluoro jono konfigūracijoje p3l energetinio spektro skaičiavimo patikslinimo klausimu 231

P. Kazlauskas, I. Levinsonas. Elektronų energijos ir impulso relaksacija kristale. II dalis 243

I. Levinsonas, G. Mažuolytė. Tarpelektroninio išbarstymo įtaka silpnai įšilusių elektronų neomiškumo koeficientui 252

S. Kalvėnas. Apie panašų į Demberio potencialo kritimą, atsirandantį, įkaitinus srovės nešėjus puslaidininkiuose 257

I. Levitas, J. Požela. Apie zondų įtaką elektriniam laukui pavyzdėlyje 261

V. Gaidelis, E. Montrimas, A. Matulionis, J. Viščakas. Elektrofotografinių sluoksnių potencialo relaksacijos ryšys su puslaidininkio zonone struktūra 275

J. Viščakas, V. Gaidelis, E. Montrimas. Elektrofotografinių seleno ir cinko oksido sluoksnių talpumas 284

S. Mockevičius, K. Baršauskas. Vienio reaktyvinio elemento relaksacinio generatoriaus keturpolio charakteristikos įtaka generuojamų virpesių formai 294

S. Mockevičius, K. Baršauskas. Vieno reaktyvinio elemento relaksaciniai generatoriai, leidžiantieji tolygiai keisti generuojamų virpesių formą 308

S. Mockevičius, K. Baršauskas. Patobulintų relaksacinių generatorių panaudojimas surištose relaksacinėse sistemose 315

E. Makariūnienė, K. Makariūnas. Kai kurie neutronais aktyvuotų Te ir CdTe kristalų gama-spektrų ypatumai ir Te izotopų aktyvacijos skerspiūviai 321

K. Makariūnas, A. Dragūnas. Laiškas redakcijai 323

Volume VI, No. 2

CONTENTS


Alg. Jucys. On the Young operators of the symmetric groups 180

V. Vanagas, A. Petrauskas. Central internuclear interaction in irreducible form. P. II 190

A. Petrauskas, V. Vanagas. Central internuclear interaction in irreducible form. P. III 199

Alg. Jucys, V. Vanagas, R. Rakauskas. The ground configuration energy spectrum of the O18 and F18 nucleus in the shell model 206

G. Kamuntavičius, V. Šugurov. Fock approximation in the f ield method of the many body theory in the case of unfilled shells 213

A. Kancerevičius. On the hipervirial relations applications to the oscillator strengths calculations 221

S . Ališauskas, A. Karosienė, A. Jucys. On the improvement of the calculation of the energy spectrum of the fluorine ion having the configuration p3l 232

P. Kazlauskas, I. Levinson. Momentum and energy relaxation by an electron in a crystal. P. II 244

I. Levinson, G. Mažuolytė. Electron-electron scattering influence on the nonohmic coefficient for "warm" electrons 252

S. Kalvėnas. About the potential drop similar to the Dember potential in semiconductors in strong electric fields 258

I. Levitas, J. Požela. Zur Frage des Einflusses der Sonden auf das elektrische Feld in der Probe 262

V. Gaidelis, E. Montrimas, A. Matulionis, J. Viščakas. Dark potential decay of electrophotographic layers 276

J. Viščakas, V. Gaidelis, E. Montrimas. The capacity of the selenium and zinc oxide electrophotographic layers 285

S. Mockevičius, K. Baršauskas. On the influence of E-I characteristic of the four-pole of the relaxation generator with one reactance upon the wave form 295

S. Mockevičius, K. Baršauskas. The relaxation Generators with one reactance allowing to change uniformly the wave form 308

S. Mockevičius, K. Baršauskas. The application of the improved relaxation generators in coupled relaxation systems 316

E. Makariūnienė, K. Makariūnas. Some peculiarities of the gamma-ray spectra of the neutron-activated Te and CdTe crystals and the activation cross-sections of Te isotopes 322

K. Makariūnas, A. Dragūnas. Letter to the editor 323

Tomas VI, Nr. 3

TURINYS


V. Vanagas, A. Petrauskas. Centrinė tarpnukloninė sąveika neredukuotiniu pavidalu. IV dalis 342

K. Eringis, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas berilio tipo atomams 346

J. Čiplys, S. Šadžiuvienė, V. Balaišytė. Apie Hartrio-Foko lygčių sprendimą analiziniu metodu atomams su uždarais sluoksniais 361

A. Kancerevičius, L. Kuzmickytė, S. Žilionytė. Antrosios grupės atomų pagrindinės serijos linijų osciliatorių stiprumai 369

V. Vanagas. Apie vieną būdą Hartrio-Foko lygčių sistemai pakeisti nepriklausomomis lygtimis 376

A. Kazlauskas, J. Levinsonas, G. Mažuolytė. Elektrono impulso ir energijos relaksacija kristale. III dalis 380

J. Šminas. Alfa-kvarco Madelungo konstanta 385

A. Deksnys, J. Paukštė, D. Sakalauskaitė, V. Tolutis, V. Jasutis. Sistemų CdTe-metalas (In, Cu, Au) plonų sluoksnių fizikinių savybių ypatumai 397

R. Bendorius, J. Semionovas, A. Šileika. Švino sulfido absorbcijos spektro kraštas, esant auk@tiems slėgimams 405

J. Grigas, A. Karpus, J. Meilus. SAD lauko sąveikos su Sb2S3 monokristalais klausimu 413

T. Banys, J. Požela, K. Repšas. Nuolatinės elektrovaros jėgos, atsirandančios puslaidininkyje stipriame kintamame elektriniame lauke, tyrimai 425

A. Variakojytė, I. Levitas, J. Požela. Anomalinis germanio elektrinio laidumo kitimas stipriuose laukuose skersinės anizotropijos atveju 429

M. Dienienė, V. Dienys, J. Požela. Elektroninio germanio elektrinio laidumo anizotropija stipriuose elektriniuose laukuose 435

V. Bareikis, J. Vaitkevičiūtė, J. Požela. Karštų srovės nešėų fliuktuacijos germanyje 440

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. Puslaidininkinio triodo parametrų kitimas, bėgant laikui 446

V. Ambrasas, V. Lesauskis . Veidrodinio kanalo įtaka darbui autodino, keičiančio dažnumą ir naudojamo BMR spektroskopijoje 452

V. Ambrasas, V. Lesauskis. Veidrodinio kanalo itaka BMR signalo linijos formai 456

R. Krivickas, V. Lesauskis, J. Vosylius. Moduliacijos įtaka BMR linijos formai 464

R. Krivickas, V. Lesauskis. Signalo dažnumo trukdymo intensyvumas autodine 467

Kronika 468

Volume VI, No. 3

CONTENTS


V. Vanagas, A. Petrauskas. Central internuclear interaction in irreducible form. IV 342

K. Eringis, J. Vizbaraitė, A. Jucys. The extended method of calculation for the beryllium-like atoms 347

J. Čiplys, S. Šadžiuvienė, V. Balaišytė. On the solution of Hartree-Fock equations by analytical methods for the atoms with closed shells 362

A. Kancerevičius, L. Kuzmickytė, S. Žilionytė. The oscillator strengths of the principal series lines for second group atoms 369

V. Vanagas. On a method of replacing Hartree-Fock equation system by independent equations for atomic electrons 376

P. Kazlauskas, J. Levinson, G. Mažuolytė. Momentum and energy relaxation by an electron in a crystal. III 381

J. Shmin. Madelung constant of alfa-quartz 385

A. Deksnys, J. Paukštė, D. Sakalauskaitė, V. Tolutis, V. Jasutis. Die Besonderheiten der physikalischen Eigenschaften duenner Schichten der Systeme CdTe-Metall (In, Cu, Au) 398

R. Bendorius, J. Semionovas, A. Šileika. The edge of the absorption spectrum of lead sulphide at high pressures 406

J. Grigas, A. Karpus, J. Meilus. On interaction of microwaves on Sb2S3monocrystals 413

T. Banys, J. Požela, K. Repšas. Investigation of the d.c. electromotive force in a semiconductor caused by the high a.c. electric field 425

A. Variakojytė, I. Levitas, J. Požela. Anomale Aenderung der Leitfaehigkeit des Germaniums bei der Queranisotropie im starken elektrischen Felde 429

M. Dienienė, V. Dienys, J. Požela. Anisotropy of the electrical conductivity of n-type germanium at high electric fields 435

V. Bareikis, I. Vaitkevičiūtė, J. Požela. Fluctuations of hot current carriers in germanium 440

K. Sakalauskas, P. Brazdžiūnas. La variation dans le temps des parametres du transistor a jonction 446

V. Ambrasas, V. Lesauskis. Der Einfluss der Spiegelfrequenz auf die Arbeit des Autodyns mit der Frequenzueberlagerung 452

V. Ambrasas, V. Lesauskis. Einfluss der Spiegelfrequenz auf die Linienform der magnetischen Kernresonanz 457

R. Krivickas, V. Lesauskis, J. Vosylius. Influence of modulation on NMR line shape 464

R. Krivickas, V. Lesauskis. Disturbance intensity on the frequency of the signal in marginal oscillator 467

Chronicle 468

Tomas VI, Nr. 4

TURINYS


R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Apie "sukinio-sukinio" sąveikos energijos operatoriaus matricinų elementų skaičiavimą daugiaelektroniniams atomams 486

R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Apie "sukinio-orbitos" sąveikos energijos operatoriaus matricinių elementų skaičiavimą daugiaelektroniniams atomams 496

A. Matulis, A. Bandzaitis. Perturbacijų teorijos metodųi taikymas ličio atomo jonizacijos energijai skaičiuoti 504

P. Pipiraitė, V. Šugurovas. Lengvųjų branduolių sąveikos potencialai dideliuose atstumuose 512

A. Kazlauskas, J. Levinsonas. Elektrono impulso ir energijos relaksacija kristale. IV dalis 521

J. Požela, K. Repšas. Karštųjų srovės nešėjų sąlygota termo evj puslaidininkiuose 536

E. Kučys. Paskirstytų parametrų įtaka Holo įtampos dydžiui didelės varžos puslaidininkiuose 541

M. Mikalkevičius, B. Grigas. Prilipimo lygių tyrimas Sb2Se3 monokristaluose termostimuliuoto laidumo metodu 550

V. Tolutis, V. Jasutis. CdTe plonų polikristalinių sluoksnių sublimacijos aukštame vakuume savitumai 561

J. Viščakas, V. Gaidelis, E. Montrimas. Tarpkristalinių barjerų įtaka fotolaidumo kinetikai 570

E. Montrimas, V. Gaidelis, A. Pažėra. Neigiamai įelektrintų Se sluoksnių fotoišsielektrinimo kinetika 578

V. Domarkas. Pjezokeitiklių ekvivalentiniai keturpoliai ultragarsinių sistemų nagrinėjimui 586

S. Vaičiūnas, H. Jonaitis. Spektroskopinis b-karotino oksidacijos tyrimas 597

Personalia 599

Kronika 601

Alfabetinė rodyklė 605

Volume VI, No. 4

CONTENTS


R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Jucys. On the calculation of the matrix elements of the "spin spin" interaction energy operator for many-electron atoms 486

R. Karazija, J. Vizbaraitė, A. Jucys. On the calculation of the matrix elements of the "spin-orbit" interaction energy operator for mainy-electron atoms 496

A. Matulis, A. Bandzaitis. Application of perturbation theory to the calculation of lithium ionization energy 505

P. Pipiraitė, V. Šugurov. Interaction potentials of the light nuclei at large distances 512

A. Kazlauskas, Y. Levinson. Momentum and energy relaxation by an electron in a crystal. IV 522

J. Požela, K. Repšas. The termo-electric force of hot carriers due to a high electric field in semiconductors 537

E. Kučys. Effect of distributed parameters on the magnitude of the Hall voltage in the high resistivity semiconductors 542

M. Mikalkevičius, B. Grigas. Trap studies in Sb2Se3 single crystals by thermally stimulated current technique 550

V. Tolutis, V. Jasutis. Die Besonderheiten der Sublimation duenner polikristallener CdTe - Schichten in hohem Vakuum 561

J. Viščakas, V. Gaidelis, E. Montrimas. The influence of intercrystalline barriers on kinetics of photoconductivity 570

E. Montrimas, V. Gaidelis, A. Pažėra. The discharge kinetics of negatively charged Se electrophotographic layers 578

V. Domarkas. Equivalent circuits of the piezotransducers for analysis of ultrasonic systems 586

S. Vaičiūnas, H. Jonaitis. Die spektroskopische Untersuchung der Oxydation des b-carotins 597

Personalia 599

Chronicle 601

Alphabetical index 605

1965 metai | 1966 | 1967 metai | Kiti