1966 metai | 1967 | 1968 metai | Kiti

Tomas VII, Nr. 1

TURINYS


J. Vizbaraitė, R. Karazija, J. Grudzinskas, A. Jucys. Sąveikos "Sukinys-Orbita" operatoriaus matriciniai elementai ekvivalentinių atomo elktronų sluoksniui, esančiam užpildytų sluoksnių išorėje 25

A. Bandzaitis, D. Stulpinas. Klebšo-Gordano koeficientų sandaugų sumų skaičiavimo klausimu 34

U. Safronova, A. Ivanova, V. Tolmačiovas. Antros eilės koreliacinių diagramų, atitinkančių dvielektronių atominių sistemų pagrindinių būvių energijai, skaičiavimas 52

U. Safronova, V. Tolmačiovas. Pirmųjų dviejų eilių Feinmano diagramų kai kurių lengvųjų atomų būviams tyrimas 72

A. Kancerevičius, S. Žilionytė. Osciliatorių stiprumų teorinis tyrimas šarminių metalų atomų ns-mp serijose 83

A. Petrauskas, V. Vanagas. Centrinė tarpnukloninė sąveika neredukuotiniu pavidalu. V dalis 99

A. Petrauskas, V. Vanagas. Tarpnukloninė sąveika neredukuotiniu pavidalu. VI dalis 113

A. Litinskis, R. Rakauskas, M. Balevičius, R. Ščiukinas, A. Bolotinas. Kai kurių b-diketonų anionų elektroninės struktūros ir spektrų teorinis tyrimas 129

P. Brazdžiūnas, Ev. Garška. Elektronų ir fononų CdS sąveikos klausimu 136

J. Viščakas, J. Vaitkus, A. Smilga, A. Urbelis. Fotosrovės nestabilumai siūliniuose CdSe monokristaluose 141

V. Kudaba, P. Brazdžiūnas. Srovės triukšmų CdSe monokristaluose tyrimas 151

V. Tolutis, A. Česnys. Sidabru legiruoto heksagonalinio seleno plonų polikristalinių sluoksnių fizikinės savybės ir struktūra 165

A. Širvaitis, B. Aleksejūnas, P. Leonas. Sb2S3 monokristalų fotosrovės spektrinis pasiskirstymas ir absorbcija rentgeno spektro srityje 174

E. Montrimas, V. Gaidelis. Erdvinių krūvių tyrimas elektrofotografiniuose Se sluoksniuose ir jų išsielektrinimo tamsoje mechanizmai 190

A. Audzijonis, J. Batarūnas, A. Karpus. Stibio sulfido atspindžio spektrų tyrimas 196

G. Jonaitis, V. Urba, V. Daukšas. Pakaitų struktūros įtaka benzodioksano-1,4 (6-dairinių) elektroniniams absorbcijos spektrams 212

E. Žurauskienė. Kai kurių benzodioksano O-darinių liuminescencijos spektrai 220

A. Misiūnas, V. Norkūnas. Zn rezonansinės linijos 3075,9 A plotis, poslinkis ir asimetrija inertinių dujų poveikyje 228

V. Lujanas, K. Šulija, Z, Kibilda. Natūralaus radiogrynanglio b-aktyvumo nustatymas skystų scintiliatorių pagalba 242

Laiškas į redakciją 248

Personalia 249

Kronika 250

Volume VII, No. 1

CONTENTS


J. Vizbaraitė, R. Karazija, J. Grudzinskas, A. Jucys. The matrix elements of the "spin-orbit" interaction energy operator for an open shell of electrons, being outside closed shells 25

A. Bandzaitis, D. Stulpinas. On calculation of sums of products of Clebsch-Gordan coefficients 34

U. Safronova, A. Ivanova, V. Tolmačhev. Calculation of correlation diagrams of the second order for the ground state energy of the two electronic atom systems 52

U. Safronova, V. Tolmačhev. Investigation of Feynman diagrams of the first and second orders for some states of light atoms 72

A. Kancerevičius, S. Žilionytė. Theoretical investigations of the oscillator strength in the ns-mp series of the alcalis 83

A. Petrauskas, V. Vanagas. Central internuclear interactions in irreducible form. V 99

A. Petrauskas, V. Vanagas. Internuclear interactions in irreducible form. VI 115

A. Litinskis, R. Rakauskas, M. Balevičius, R. Ščiukin, A. Bolotin. Theoretical investigation of electronic structure and spectra of some b-diketones 130

P. Brazdžiūnas, Ev. Garška. Zur Frage der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Fononen in CdS 136

J. Viščiakas, J. Vaitkus, A. Smilga, A. Urbelis. Instabilities of fotocurrent in CdSe rod crystals 141

V. Kudaba, P. Brazdžiūnas. Studies of Current Noise in Single Crystals CdSe 152

V. Tolutis, A. Česnys. Physikalische Eigenschaften und Struktur duenner Polykristallaufdampfschichten von silberdotiertem hexagonalen Selen 166

A. Širvaitis, B. Aleksejūnas, P. Leonas. The spectral distribution of photo-current and absorption of single crystals Sb2S3 in the spectre of X-rays 174

E. Montrimas, V. Gaidelis. The investigation of the space charges in Se electrophotographic layers and the dark discharge mechanismus 190

A. Audzijonis, J. Batarūnas, A. Karpus. Investigation reflection spectrum of single crystals Sb2S3 197

H. Jonaitis, V. Urba, V. Daukšas. The action of the structure of substitutes on the electronic spectra of 6-substituted benzodioxane-1,4 212

E. _Žurauskienė. Luminescence spectra of o-formed bendzodioxane-1,4 220

A. Misiūnas, V. Norkūnas. The breadth, shift and asimmetry of the resonance line of Zn 3075,9 A by the perturbation of rare gases 229

V. Lujanas, K. Šulija, Z. Kibilda. Determination of the natural radiocarbon b-activity with the liquid scintillation technique 243

Letter to the editor 248

Personalia 249

Chronicle 250

Tomas VII, Nr. 2

TURINYS


V. Vanagas, A. Petrauskas. Šredingerio lygtis sąveikai su pamainomis 277

J. Kaladė. Elektriniai H3 ir He3 formfaktoriai ir sąveika tarp nuklonų 284

A. Ivanova, M. Safronova, L. Ivanovas, V. Tolmačiovas. Lengvųjų atomų kai kurių būviu pirmųjų dviejų eilių Feinmano diagramų tyrimas. II dalis 301

U. Safronova, A. Ivanova, V. Tolmačiovas. Lengvųjų atomų kai kurių būvių pirmųjų dviejų eilių Feinmano diagramų tyrimas. III dalis 318

A. Kancerevičius. Interkombinacinių šuolių tikimybės Zn I, Cd I, Hg I ir Pb III atomų serijose 326

J. Krugliakas, M. Dolgušinas. Dvielektronių atomų efektyvinių krūvių radialinės priklausomybės klausimu 339

A. Liaš, A. Bolotinas. Išplėstinis metodas ir daugiakonfigūracinis priartėjimas elektronų susidūrimų su atomais teorijoje 359

Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Davydovo suskilimo pireno molekuliniam kristale klausimu 372

Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Kai kurie perileno molekulinio kristalo teorinio tyrimo rezultatai 380

V. Bareikis, I. Matulionienė, J. Požela. Karštų srovės nešėjų triukšmai p-tipo germanyje 384

I. Levitas, J. Požela. Galvanomagnetinio-rekombinacinio efekto germanyje tyrimas 396

J. Kobeckis, I. Levitas, J. Požela. Galvanomagnetinis rekombinacinis efektas puslaidininkyje,veikiant nehomogeninei Lorenco jėgai 403

A. Mednikovas, A. Versockas, S. Kalvėnas. Paviršiaus dangos įtaka n-tipo silicio elektrofizikinėms savybėms 408

S. Kalvėnas, P. Drakšas, L. Safonova. Metalo-puslaidininkio taškinio kontakto atbulinės srovės svyravimų ir garsinių kristalo virpesių tyrimas 421

E. Montrimas, V. Gaidelis, J. Viščakas. Srovės nešėjų dreifinis judrumas Se elektrofotografiniuose sluoksniuose 434

J. Grigas, A. Karpus. Siūlinių kristalų kompleksinės dielektrinės konstantos tyrimas SAD diapazone 445

B. Grigas. Prilipimo lygių energijos spektro suradimas iš terminės depoliarizacijos 451

V. Tolutis, A. Deksnys, J. Paukštė, J. Verkelis. Sistemos In-Te naujos fazės, esančios tarp In2Te3 ir InTe(In3Te4?), plonų sluoksnių pagrindinių fizikinių savybių charakteristika 460

A. Širvaitis, A. Ališauskas, R. Baubinas. CdSe monokristalų kai kurios rentgenofizikinės savybės 477

B. Aleksejūnas, A. Širvaitis. Rentgeno defektometras su Sb2S3 monokristalų detektoriais 480

P. Pipinys, V. Kedavičius. Puslaidininkinių kristalų termostimuliuotos elektroninės emisijos tyrimas 488

A. Misiūnas, A. Valužis. Kadmio rezonansinės linijos l 3261 A slėgiminių efektų priklausomybė nuo temperatūros argono dujų poveikyje 501

H. Jonaitis, V. Urba. Apie tirpiklio itaką benzodioksano-1,4 absorbcijos spektrui 510

Personalia 511

Kronika 513

Volume VII, No. 2

CONTENTS


V. Vanagas, A. Petrauskas. Schroedinger equation for the internaction with exchanges 277

J. Kaladė. Die elektrischen Formfaktoren von H3 und He3 und die Wechselwirkung zwischen der Nukleonen 284

A. Ivanova, U. Safronova, Z. Ivanov, V. Tolmachev. Investigation of Feynman diagrams of the first and second orders for some states of light atoms II 301

U. Safronova, A. Ivanova, V. Tolmachev. Investigation of Feynman diagrams of the first and second orders for some states of light atoms. III 319

A. Kancerevičius. Intercombination transitions probabilities in series of the atoms Zn I, Cd I, Hg I and Pb III 327

Yu. Kruglyak, M. Dolguschin. On regard for radial dependence of the effective charges in the two-electron atoms 340

A. Lyash, A. Bolotin. Extended method and many-configurations approximation in the theory of electron-atomic collisions 360

Radvilavičius, A. Bolotin. Sur desintegration de Davydov au cristal moleculaire du pyrene 373

Č. Radvilavičius, A. Bolotin. Quelques resultats de l'etude theorique du cristal moleculaire du perylene 380

V. Bareikis, I. Matulionienė, J. Požela. Noise of hot current carriers in p-type germanium 385

I. Levitas, J. Požela. Galvanomagnetischer rekombinationseffekt im germanium 396

J. Kobetzki, I. Levitas, J. Požela. Galvanomagnetischer Rekombinationseffekt bei der ungleichmaessigen Lorentz-Kraft 404

A. Mednikova, A. Versockas, S. Kalvėnas. Influence of the surface covering on the electrophysical properties of n-type silicon 408

S. Kalvėnas, P. Drakšas, L. Safonova. Investigation of the sonic vibrations of crystal and the oscillations of back current through the point contact metal-semiconductor 421

E.Montrimas, V. Gaidelis, J. Viščakas. The drift mobilities of current carriers in Se electrophotographic layers 435

J. Grigas, A. Karpus. L'etude de la contante dielectrique des cristaux de Sb2S3 aux hyperfrequences 445

B. Grigas. On the determination of energetic spectrum of traps by the technique of thermally stimulated depolarization 452

V. Tolutis, A. Deksnys, J. Paukštė, J. Verkelis. Charakteristik der grundsaetzlichen physikalischen Eigenschaften duenner Schichten einer neuen Phase des Systems In-Te, die sich zwischen In2Te3 und InTe (In3Te4?) befindet 460

A. Širvaitis, A. Ališauskas, R. Baubinas. Some Roentgen-physical properties of single crystals CdSe 477

B. Aleksejūnas, A. Širvaitis. Roentgendefectmeter with detectors of single crystals Sb2S3 480

P. Pipinys, V. Kedavičius. A study of thermostimulated electron emission of semiconductor crystals 489

A. Misiūnas, A. Valužis. Temperature influence on the collision broadening of the resonanse line of cadmium l 3261 A by the argon pressure 502

H. Jonaitis, V. Urba. On the influence of a solvent on the absorbtion spectrum of benzodioxane-1,4 510

Personalia 511

Chronicle 513

Tomas VII, Nr. 3

TURINYS


Lietuvos fizikos pasiekimai per 50 metų 525

S. Ališauskas, A. Jucys. Grupės SU3 pakeitimų grupė ir veidrodinio atspindžio simetrija 552

G. Kamuntavičius. Apibendrintų kilminių koeficientų grafinis vaizdavimas ir jo panaudojimas perturbacijų teorijoje 565

D. Grabauskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Geležies grupės elementų jonų kai kurių spektrų teorinis tyrimas 582

D. Grabauskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Teorinis Ti II ir V III su2adintų konfigūracijų spektrų tyrimas 594

D. Grabauskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Teorinis Co I. Ni II, Cu III sužadintų konfigūracijų spektrų tyrimas 608

A. Kancerevičius. Dvielektroniai šuoliai Ca ir Ba atomuose 618

J.-J. Slavėnas. Kvantinis-mechaninis Au I rezonansinio dubleto linijų absoliutinių stiprumų skaičiavimas 621

V. Vašakmadzė, G. Gordadzė. Fermijoninis-bozoninis artėjimas kvantinėje molekulių teorijoje 629

K. Konstantinavičius, M. Volkenšteinas. Dažų molekulės su polipeptidu (baltymu) komplekso optinio aktyvumo skaičiavimo klausimu 644

Z. Jankauskas. Netiesinės Helmholco lygties tyrimas, turint šviesos pluošto autokolimaciją 653

V. Tolutis, A. Česnys, E. Šimulytė. Plonų sluoksnių šiluminio plėtimosi koeficiento (a) nustatymo metodika ir heksagonalinio seleno plonų sluoksnių a priklausomybė nuo sidabro priemaišos koncentracijos 663

S. Kalvėnas, J. Požela. Paviršiaus įtaka laisvųjų srovės nešėjų šilimui plonuose elektroninio germanio pavyzdžiuose 674

V. Rinkevičius, M. Mikalkevičius, K. Lipskis. Prilipimo lygių tyrimas stibio sulfido monokristaluose termostimuliuoto ir tamsinio elektrinio laidumo metodais 685

A. Jucys, A. Bandzaitis. Laiškas redakcijai 687

Personalia 689

Kronika 693

Volume VII, No. 3

CONTENTS


The achievements of Lithuanian physics over fifty years 525

S. Ališauskas, A. Jucys. The substitution group and the mirror reflection symmetry of the group SU3 552

G. Kamuntavičius. The graphical representation of the generalized genealogical coefficients and its application in the perturbation theory 566

D. Grabauskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Theoretical investigation of certain spectra of ions of iron group elements 582

D. Grabauskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Theoretical investigation of the spectra of Ti II and V III in excited configurations 595

D. Grabauskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Theoretical investigation of the spectra of Co I, Ni II and Cu III in excited configurations 609

A. Kancerevičius. Two-electron transitions in Ca and Ba atoms 618

J.-J. Slavėnas. Quantum-mechanical computation of the absolute line strengths of the Au I resonance dublet 622

W. Washakmadse, G. Gordadse. Fermionic-Bosonic approximation in molecular quantum mechanics 629

K. Konstantinavičius, M. Volkenstein. On the calculation of optical rotation for the complex of dye with the polypeptides (proteins) 645

Z. Jankauskas. Nonlinear Helmholz equation analysis in a case of self-trapped light beam 653

V. Tolutis, A. Česnys, E. Šimulytė. Messverfahren zur Feststellung des linearen Waermedehnungskoeffizienten (a) duenner Schichten und Abhaengigkeit des Koeffizienten a duenner Schichten hexagonalen Selens von der Konzentration der Silberbeimischung 664

S. Kalvėnas, J. Požela. Influence of the surface on some hot carriers phenomena in thin n-type Ge samples 67@1

V. Rinkevičius, M. Mikalkevičius, K. Lipskis. Investigation of traps in Sb2S3 single-crystals by thermally stimulated and dark conductivity technique 686

A. Jucys, A. Bandzaitis. The letter to editor 687

Personalia 689

Cronicle 693

Tomas VII, Nr. 4

TURINYS


A. Kancerevičius. Elektronų tankio ir potencialo apytikrė eiga atomuose 712

M. Balevičius, A. Bolotinas. Suderintinio lauko lygtys, nagrinėjant daugiakonfigūraciniu priartėjimu LiH molekulę 721

Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. "Efektyvios molekulės" modelio panaudojimas, tiriant molekulinių kristalų elektroninius spektrus 727

E. Mauza, J. Batarūnas, V. Vanagas. Stipriuose kristaliniuose laukuose esančių elektronų konfigūracijų leistinų būvių suradimas 741

J. Kaladė. Nelyginiai He4 branduolio būviai 749

Z. Jankauskas. Moduliuotos kokybės osciliatoriauis rezonansinės savybės 754

V. Kriščiūnas, J. Batarūnas. Trigonalinio seleno monokristalų optinės savybės 766

S. Kalvėnas, L. Klimka, J. Požela. Karštų srovės nešėjų paviršinės rekombinacijos greičio ir difuzijos konstantos priklausomybės nuo elektrinio lauko stiprumo elektroniniame germanyje klausimu 777

S. Kalvėnas, J. Požela, L. Klimka. Erdvinio krūvio srities paviršinio laidumo įtaka varžos pakitimo dydžiui plonuose germanio ir silicio pavyzdėliuose stipriuose elektriniuose laukuose 788

P. Mačkus, A. Smilga, J. Viščakas. Diferencialinis metodas prilipimo lygių neeksponentiniam pasiskirstymui pagal energiją surasti iš srovių, ribojamų erdvinio krūvio 794

V. Tolutis, A. Česnys. Lygintuvų, pagamintų iš sidabru legiruoto seleno, ypatybės. I. Laidumo asimetrija, esant impulsiniam režimui 802

V. Tolutis, V. Jasutis, K. Bertulis. CdTe sluoksnio augimo sąlygų ypatumai padėklo temperatūrų srityje, kurioje CdTe kondensacijos koeficientas a<1 816

V. Tolutis, A. Deksnys, J. Paukštė. Tetragonalinės InTe fazės plonų sluoksnių fizikinių savybių charakteristika 827

G. Babonas, E. Krivaitė, A. Raudonis, A. Šileika. Stipraus elektrinio lauko įtaka CdTe plonų sluoksnių absorbcijos spektrui 838

V. Kudaba, A. Juškevičius, P. Brazdžiūnas. Žemo dažnumo srovės triukšmų dydžio CdSe monokristaluose klausimu 847

A. Misiūnas, A. Valužis. Temperatūros įtaka spektrinės linijos rezonansiniam išplitimui 859

H. Jonaitis, V. Urba, V. Šalna. Benzodioksano-1,4 6-darinių ultravioletiniai ir infraraudonieji absorbcijos spektrai 875

Bibliografija 877

Kronika 881

Alfabetinė rodyklė 885

Volume VII, No. 4

CONTENTS


A. Kancerevičius. On the approximate behaviour of the electron density and potential in atoms 712

M. Balevičius, A. Bolotin. Self-consistent field equation in multiconfigurational approximation for the LiH molecule 721

Č. Radvilavičius, A. Bolotin. L'utilisation du modele "molecule efficace" a l'etude du spectre electronique des cristaux moleculaires 728

E. Mauza, J. Batarūnas, V. Vanagas. The determination of possible states of electronic configurations in strong crystal fields 742

J. Kaladė. Die Zustaende von He4 mit der negativen Paritaet 749

Z. Jankauskas. Resonant properties of a q-modulated oscillator 754

V. Kriščiūnas, J. Batarūnas. Optical properties of the trigonal selenium single crystals 767

S. Kalvėnas, L. Klimka, J. Požela. The dependence of hot current carriers surface recombination velocity and diffusion constant on high electric field in n-type germanium 777

S. Kalvėnas, J. Požela, L. Klimka. The influence of space-charge region surface conductivity on the change of resistance in thin germanium and silicon samples at high electric fields 788

P. Mačkus, A. Smilga, J. Viščakas. Differential method to determine non exponential distribution of the trappirig levels by space-charge-limited currents 794

V. Tolutis, A. Česnys. Die Besonderheiten von Gleichrichtern aus silberlegiertem Selen. I. Leitungsasymmetrie bei Impulsbetrieb 802

V. Tolutis, V. Jasutis, K. Bertulis. Die Besonderheiten der Bedingungen des Wachsens von CdTe-Schichten im Bereich der Unterlagentemperatur, wo der CdTe-Kondensationskoeffizient a<1 816

V. Tolutis, A. Deksnys, J. Paukštė. Charakteristik der physikalischen Eigenschaften duenner Schichten der tetragonalen InTe-Phase 828

G. Babonas, E. Krivaitė, A. Raudonis, A. Šileika. The effect of high electric field on the absorption spectra of CdTe 839

Kudaba, A. Juškevičius, P. Brazdžiūnas. On quantity of low-frequency current noise in CdSe single crystals 848

A. Misiūnas, A. Valužis. Temperature influence on the resonance broadening of the spectral line 860

H. Jonaitis, V. Urba, V. Šalna. Ultraviolet and infrared absorption spectra of 6-substituted benzodioxane-1,4 876

Bibliography 877

Cronicle 881

Alphabetical index 885

1966 metai | 1967 | 1968 metai | Kiti