1967 metai | 1968 | 1969 metai | Kiti

Tomas VIII, Nr. 1-2

TURINYS


J. Čiplys, K. Eriksonas. Radijinių integralų ir hipergeometrinės eilutės sąryšis 8

A. Kancerevičius. Apic tolesnį patikslinimą suderintinio lauko metode 16

A. Kancerevičius, S. Žilionytė. Suderintinio lauko nukrypimas nuo sferiškai simetrinio ir kai kurių dydžių vidurkių skaičiavimas helio atomui 25

A. Kancerevičius. Apie atomų su ekvivalentiniais elektronais skaičavimo patikslinimą 38

V. Kaminskas, V. Kaveckis. Daugiakonfigūracinis artėjimas, taikomas helio tipo atomams 45

A. Janavičius, V. Šugurovas. Vandeniliškos banginės funkcijos, atsižvelgiant į lygio plotį 51

G. Dosinas, J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, A. Jucys. Teorinis titano, vanadžio ir chromo atomų konfigūracijose 3d3 ir 3d34p energetinių spektrų tyrimas 66

J. Kaladė. Vienelektroniniai reliatyvistiniai radiaciniai šuoliai 75

V. Vanagas, L. Sabaliauskas. Lengvųjų branduolių sužadintų būvių klasifikacija. I 85

L. Sabaliauskas, V. Vanagas. Lengvųjų branduolių sužadintų būvių klasifikacija. II 94

B. Martinėnas, R. Dagys. Simetrijos teorijos taikymas, nagrinėjant elektroninę vibracinę sąveiką molekulėse 105

R. Rakauskas, N. Pošiūnaitė, A. Bolotinas. Daugiacentrių integralų, sutinkamų sudėtingų molekulių teorijoje, skaičiavimo klausimu. III d. 117

A. Liaš, N. Pošiūnaitė, A. Bolotinas. Neelastinis greitųjų elektronų išbarstymas benzolo molekule 126

A. Liaš, N. Pošiūnaitė, A. Bolotinas. Benzantraceno molekulės sužadinimas elektroniniais smūgiais 137

A. Liaš, N. Pošiūnaitė, A. Bolotinas. Kai kurių aromatinių molekulių sužadinimas elektroniniais smūgiais. I d. 144

N. Pošiūnaitė, A. Liaš, A. Bolotinas. Kai kurių aromatinių molekulių sužadinimas elektroniniais smūgiais. II d. 152

Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Kvantinis mechaninis acepleiadyleno (Cl6H,G) skai@iavimas 157

Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Aromatinių molekulių diamagnetinio ispūdingumo ir jo anizotropijos skaičiavimo kai kurie klausimai 165

M. Balevičius, A. Bolotinas. Kai kurių molekulių spektrinių charakteristikų bei elektroninės strukturos skaičiavimas, atsižvelgiant į s-elektronus 172

J. Vosylius. Galvanomagnetinių efektų stipriuose elektriniuose laukuose teorijos klausimu 184

S. Mockevičius. Surištos pagal išėjimą relaksacinės sistemos fazinė erdvė 195

V. Gaidelis, J. Kaladė. Pagavimo įtaka elektrofotografinių sluoksnių potencialo kritimo apšvietimo metu kinetikai 208

T. Banys, J. Požela. Elektroninio germanio laidumo relaksacijos tyrimas 223

J. Požela, J. Skučas, E. Šimulytė. Plonų CdTe sluoksnių elektrinio laidumo SAD laukuose tyrimas 229

J. Požela, J. Skučas, E. Šimulytė. Nuolatinės EVJ atsiradimas plonuose CdTe sluoksniuose SAD lauke 234

J. Viščakas, V. Gaidelis, Z. Pocius. Elektrinio lauko įtaka erdvinio krūvio tankiui elektrofotografiniuose ZnO sluoksniuose 243

A. Česnys, A. Aleksiejūnas, V. Tolutis. Seleninių lygintuvų barjerinio talpumo tyrimo rezultatų interpretacijos klausimu 259

V. Tolutis, A. Deksnys. Kompleksinių plonų In-Te sistemos sluoksnių fizikinių savybių tyrimas srityje nuo 57 iki 60 at. % telūro. I dalis 270

V. Tolutis, A. Deksnys, J. Verkelis, D. Sakalauskaitė. Kompleksinis plonų In-Te sistemos sluoksnių fizikinių savybių tyrimas srityje nuo 57 iki 60 at. % telūro. II dalis 283

A. Misiūnas, A. Valužis. Cd113 rezonansinės linijos l 3261 A slėgiminių efektųI priklausomybė nuo temperatūros, veikiant inertinėmis dujoms 291

J. Bartašius, L. Pranevičius. Antrinė elektroninė emisija stipriuose elektriniuose laukuose, daužant reliatyvistiniais pirminiais elektronais 298

J. Bartašius, L. Pranevičius. Statistikinis elektrinio pramušimo tyrimas, esant sumažintam dujų slėgimui 307

V. Dailidėnas. Kai kurių tipų puslaidininkinių diodų veikimo greitumo tyrimas 318

V. Dailidėnas. Kai kurios galimyės įvertinti puslaidininkinių diodų greitumo veikimą pagal jų fizikinius parametrus 330

V. Dailidėnas. Apie pereinamąjį procesą dioduose su nevienalyte baze perjungimo metu 341

D. Styra. Kai kurios atmosferos infraraudonojo spinduliavimo ypatybės, kylant aukštyn 348

D. Styra. Apie šilumos pritekėjimą debesuotoje atmosferoje 358

Personalia 359

Kronika 361

Volume VIII, No. 1-2

CONTENTS


J. Čiplys, K. Eriksonas. Radial integrals and hyperergometrical series 8

A. Kancerevičius. On the farther approximation in the self-consisted field method 16

A. Kancerevičius, S. Žilionytė. Deviation of the self-consistent field from spherical symmetry and the calculation of the some expectation values in He 25

A. Kancerevičius. On the calculation of atoms with equivalent electrons 38

V. Kaminskas, V. Kaveckis. Multi-configuration approximation for the helium-like atoms 46

A. Janavičius, V. Shugurov. Hydrogen wave functions describing levels with width 51

G. Dosinas, J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, A. Jucys. Theoretical investigation of the energy spectra of titanium, vanadium and chromium atoms having elektronic configurations 3d3 and 3d34p 67

J. Kaladė. Die relativistischen strahlungsgebenen Einselektronenuebergaenge 75

V. Vanagas, L. Sabaliauskas. Classification of the excited states in light nuclei. I 86

L. Sabaliauskas, V. Vanagas. Classification of the excited states in light nuclei. II 95

B. Martinėnas, R. Dagys. The application of the symmetry theory for investigation of the electron-vibronic interaction in the molecules 106

R. Rakauskas, N. Pošiūnaitė, A. Bolotin. On. the calculations of the molecular multicenter integrals. III 118

A. Lyash, N. Pošiūnaitė, A. Bolotin. Unelastic scattering fast electrons from benzene 127

A. Lyash, N. Pošiūnaitė, A. Bolotin. Excitation of benzantracene molecules by electron impact 138

A. Lyash, N. Pošiūnaitė, A. Bolotin. Excitation of the aromatic molecules by electron impact. I 145

N. Pošiūnaitė, A. Lyash, A. Bolotin. Excitation of the aromatic molecules by electron impact. II 152

Č. Radvilavičius. A. Bolotin. Le calcul de quanta-mechanique du acepleiadylene (C16H10) 158

Č. Radvilavičius, A. Bolotin. Certains questions du calcul de la susceptibilite diamagnetique et son anisotropie des molecules aromatiques 165

M. Balevičius, A. Bolotin. The calculation of the some spectral characteristics and electronic structures of the molecules with s-electrons 173

J. Vosylius. A theory of galvanomagnetic effects in high electric fields 184

S. Mockevičius. The phase space of the relaxation system coupled according to the exit 195

V. Gaidelis, J. Kaladė. The influence of capture on the photoinduced discharge of electrophotographic layers 208

T. Banys, J. Požela. Electric conductivity relaxation in n-type germanium 234

J. Požela, J. Skučas, E. Šimulytė. Investigation of the d.c. electromotive force caused by the microwave field in CdTe thin films 235

J. Viščakas, V. Gaidelis, Z. Pocius. The influence of electric field on the space charge density in ZnO electrophotographic layers 244

A. Česnys, A. Aleksiejūnas, V. Tolutis. Zur Interpretation der Untersuchungsergebnisse der Raumladungsschichtkapazitaet bei Selengleichrichtern 259

V. Tolutis, A. Deksnys. Komplexe Untersuchungen der phiysikalischen Eigenschaften duenner Schichten des Systems In-Te in Bereich von 57 bis 60 at. % Tellur. I 271

V. Tolutis, A. Deksnys, J. Verkelis, D. Sakalauskaitė. Komplexe Untersuchung der physikalischen Eigenschaften duenner Schichten des Systems In-Te im Bereich von 57 his 60 at. % Tellur. II 283

A. Misiūnas, A. Valužis. Dependence of the broadening effects of the resonance line Cd113 l 3261 A on temperature 291

J. Bartašius, L. Pranevičius. Secondary electron emission produced by relativistic primary electrons in high electric fields 298

J. Bartašius, L. Pranevičius. Statistical investigation of electrical breakdown at medium pressures in gases 308

V. Dailidėnas. L'etude de la rapidite des certaines diodes de jonction 319

V. Dailidėnas. Quelques possibilites pour evaluer la rapidite des diodes a jonction selon parametres physiques 331

V. Dailidėnas. Sur phenomene transitoire a temps de commutation en diodes a base heterogene 341

D. Styra. On some particulars of computation of upward radiation flux 349

D. Styra. On heat influx in the atmosphere of the cloudy sky 358

Personalia 359

Chronicle 361

Tomas VIII, Nr. 3

TURINYS


P. Rumšas, A. Bandzaitis, A. Jucys. Kai kurios pastabos apie 3nj-koeficientų išdėstymo algoritmą 279

J. Čiplys, S. Šadžiuvienė, V. Balaišytė. Apie Hartrio-Foko lygčių sprendimą analiziniu metodu atomams su neužpildytais sluoksniais 288

A. Kancerevičius. Apie visišką antisimetrizavimą išplėstinio skaičiavimo metode 298

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, G. Dosinas, A. Jucys. Teorinis geležies, kobalto ir nikelio atomų, esančių konfigūracijose 3d7 ir 3d74p, energijos spektrų tyrimas 316

J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, G. Dosinas, A. Jucys. Elektrinių dipolinių šuolių tarp konfigūracijų d7p-d8 geležies grupės atomų spektruose teorinis nagrinėjimas 329

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, G. Dosinas, A. Jucys. Uždraustųjų elektrinių dipolinių šuolių tarp konfigūracijų d7p-d8 geležies grupės atomų spektruose teorinis nagrinėjimas 342

K. Eriksonas, J. Čiplys, R. Dagys. Teorinis termų smulkiosios struktūros tyrimas 1s22s22pN konfigūracijų atveju. I. Vienkonfigūracinis priartėjimas 349

V. Vanagas, S. Jonkus, A. Petrauskas, P. Baltrušaitis. Elektrostatiniai laukai plokščiuose lygiagrečiuose dielektrikų sluoksniuose. I. Bendros dviejų sluoksnių potencialų išraiškos, kai tarp jų yra paviršinis krūvis 360

A. Mickis, J. Požela, V. Šilalnikas. Karštų elektronų emisijos iš germanio klausimu 369

V. Guoga, J. Požela. Germanio taškinio ominio kontakto voltamperinė charakteristika 377

R. Tolutis, J. Požela. Stovinčių helikoninių bangų rezonansai n-InSb bangolaidyje 387

K. Bertulis, M. Stankevičius, V. Tolutis. Apie plonų CdTe sluoksnių stimuliuotos rekristalizacijos galimybę 393

J. Viščakas, S. Karpinskas, B. Petrėtis, A. Smilga. Aukso ir polikristalinio kadmio selenido sluoksnio kontakto savybės 404

A. Audzijonis, P. Baliulis, A. Karpus. Sb2S3 optinių savybių ypatumai artimojoje ir vidutinėje infraraudonojoje spektro srityje 418

A.-V. Pipinienė, P. Pipinys. Gudeno-Polio efekto cinko sulfido kristalofosforuose tyrimas 428

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas. Srovės nešėjų prilipimo ir pagavimo įtaka elektrofotografinių sluoksnių potencialo kritimo kinetikai 439

Ev. Garška, H. Milkevičius. CdS varža, veikiant ultragarsinei bangai 447

S. Mockevičius. Surištos pagal išėjimą relaksacinės sistemos fazinio portreto "rėmas" 460

A. Misiūnas, A. Valužis. Cd114 rezonansinės linijos l 3261 A smūginių efektų priklausomybė nuo temperatūros inertinių dujų poveikyje 461

Laiškas redakcijai 465

Kronika 469

Volume VIII, No. 3

CONTENTS


P. Rumšas, A. Bandzaitis, A. Jucys. Some remarks about expansion of 3nj-coefficients 280

J. Čiplys, S. Šadžiuvienė, V. Balaišytė. On the solution of Hartree Fock equations by analytical methods for the atoms containing open shells 289

A. Kancerevičius. On the complete antisymmetrisation in the extended method of calculation 298

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, G. Dosinas, A. Jucys. Theoretical investigation of energy spectra of iron, cobalt, nickel atoms having electronic configurations 3d7 and 3d74p 317

J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, G. Dosinas, A. Jucys. The theoretical investigation of electric dipole transition between configuration d7p and d8 of tile iron group atoms and ions 330

Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė, G. Dosinas, A. Jucys. The theoretical investigation of forbidden electric dipole transition between configurations d7p and d8 of iron group atoms and ions 342

K. Eriksonas, J. Čiplys, R. Dagys. Theoretical investigation of the fine structure in the case of ls2s22pN Configurations. I. SCF approximation 350

V. Vanagas, S. Jonkus, A. Petrauskas, P. Baltrušaitis. Elecrostatic fields in plane-paralell dielectric layers. I. General expession for potentials in case of two layers with surface charge between them 361

A. Mickis, J. Požela, V. Šilalnikas. On the hot electron emission from germanium 369

V. Guoga, J. Požela. I-V relationship of ohmic point contact on germanium 378

R. Tolutis, J. Požela. Dimensional resonances of helicon waves in n-InSb waveguide 388

K. Bertulis, M. Stankevičius, V. Tolutis. On the possibility of the stimulated recrystallization of CdTe thin films 394

J. Viščakas, S. Karpinskas, B. Petrėtis, A. Smilga. Die Eigenschaften von Gold-Kontakten an polykristallischen duennen Schichten CdSe 404

A. Audzijonis, P. Baliulis, A. Karpus. Some peculiarities of the optical properties of Sb2S3 in near and middle infrared optical spectrum range 418

A.-V. Pipinienė, P. Pipinys. Some results of investigation of the Gudden-Pohl effect of zinc sulfide phosphors 428

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimais. The influence of trapping and capture on the kinetic of the photodischarge of the electrophotographic layers 439

Ev. Garška, H. Milkevičius. Die Ultraschallwirkung auf den Widerstand CdS 447

S. Mockevičius. "Frame" of the phase portrait of the relaxation system coupled according to the exit 460

A. Misiūnas, A. Valužis. Temperature influence on the collision broadening of the resonance line of Cd114 l 3261 A broadened by pressure of inert gases 461

The letter to the editor 465

Chronicle 469

Tomas VIII, Nr. 4

TURINYS


J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, D. Grabauskas. Kai kurių geležies grupės atomų ir jonų konfigūracijų 3d4s, 3d94s, 3d24s, 3d84s, 3d34s ir 3d7s energijos spektrų teorinis tyrimas 496

J Vizbaraitė, Z. Kupliauskis, V. Tutlys. Geležies grupės atomų ir jonų konfigūracijų 3d44ds, 3d64s ir 3d54s izoelektroninių spektrų teorinis tyrimas 514

J. Grudzinskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Kai kurių geležies grupės atomų ir jonų konfigūracijos 3d64p energijos spektrų teorinis tyrimas 538

G. Dosinas, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. Kai kurių geležies grupės jonų konfigūracijų 3d34d ir 3d74d energijos spektrų teorinis tyrimas 549

A. Jucys, J. Vizbaraitė, R. Karazija. Elektroninių dipolinių šuolių tarp konfigūracijų d8p ir d9 cinko, galio ir germanio spektruose nagrinėjimas 563

L. Kuzmickytė, A. Dembauskaitė, J. Čiplys K. Ušpalis. Fe+ konfigūracijos 3d64p energijos spektro teorinis tyrimas 582

J. Narušis, J. Batarūnas. Retųjų žemių elementų konfigūracijų fnd elektrostatinė sąveika kristalo lauke 590

J. Viščakas, A. Smilga, G. Juška. Didelės varžos CdSe monokristalų kontaktinis barjeras 602

V. Valiukėnas, A. Vidugirytė, V. Kybartas, A. Laucius, J. Meškuotis. Plonų vario ir aliuminio sluoksnių specifinio elektrinio laidumo tyrimas 610

I. Nekraševičius, J. Viščakas, V. Loiko ir A. Matulionis. Seleno ly gintuvų voltamperinių charakteristikų grįžtamieji kitimai 622

M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Sb2S3 monokristalų fotolaidumas infraraudonojoje spektro srityje 634

R. Žilinskas, P. Tamutis. Labai plonų aliuminio sluoksnių varžos spontaninis kitimas 644

R. Žilinskas, P. Tamutis, L. Jakučionis. Kai kurios plonų aliuminio sluoksnių formavimosi savybės 653

P. Brazdžiūnas, P. Karla. Akustoelektrinio efekto CdSe tyrimas 658

G. Babonas, E. Krivaitė, A. Šileika. Elektroabsorbcijos osciliacijų dydžio priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprumo 671

A. Misiūnas, A. Valužis. Cd rezonansinės linijos l 3261 A slėgiminių efektų tyrimas 680

H. Jonaitis, G. Misiūnas, L. Kimtys. Branduolių magnetinio rezonanso spektrometras 692

V. Urba, V. Šalna. Elektroninis ir vibracinis benzodioksano-1,4 spektras 706

Kronika 707

Volume VIII, No. 4

CONTENTS


J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas, D. Grabauskas. The theoretical investigation of the energy spectra of some atoms and ions of the iron group having electronic configurations 3d4s, 3d94s, 3d24s, 3d84s, 3d34s and 3d74s 496

J. Vizbaraitė, Z. Kupliauskis, V. Tutlys. The theoretical investigation of the spectra of atoms and ions of iron group isoelectronic series having electronic configurations 3d44s, 3d6s and 3d54s 515

Grudzinskas, J. Vizbaraitė, A. Jucys. The theoretical investigation of the energy spectra of some atoms and ions of the iron group having electronic configuration 3d64p 538

G. Dosinas, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. The theoretical investigation of the energy spectra of some ions of the iron group having electronic configurations 3d84d and 3d74d 549

A. Jucys, J. Vizbaraitė, R. Karazija. The theoretical investigation of electric dipole transition configurations d8p and9 of the atoms and ions zinc, gallium, germanium 564

L. Kuzmickytė, A. Dembauskaitė, J. Čiplys, K. Ušpalis. The theoretical investigation of the energy spectrum of the configuration 3d64p Fe+ 583

J. Narušis, J. Batarūnas. Electrostatic interaction in fn configurations of rare earths in crystal field 591

J. Viščakas, A. Smilga, G. Juška. Contact barrier of high resistivity CdSe single crystals 602

V. Valiukėnas, A. Vidugirytė. V. Kybartas, A. Laucius. J. Meškuotis. L'etude de la conductivite des couches minces du cuivre et d'aliuminium aux hyperfrequences et au courant continu 611

I. Nekraševičius, J. Viščakas, V. Loiko, A. Matulionis. Recurrent changes of current-voltage characteristic of selenium rectifiers 623

M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Photoconductivity of Sb2S3 Sinele crystals in infrared range 635

R. Žilinskas, P. Tamutis. Spontane Aenderung sehr duenner Aluminiumschichten 645

R. Žilinskas, P. Tamutis, L. Jakučionis. Certain properties of the growth of thin aliuminium films 653

P. Brazdžiūnas, P. Karla. Untersuchung des akustoelektrischen Effektes in CdSe 659

G. Babonas, E. Krivaitė, A. Šileika. The dependence of the magnitude of electroabsorption oscillations on the strength of electric field 671

A. Misiūnas, A. Valužis. The pressure effects investigation of the Cd resonance line l 3261 A 680

H. Jonaitis, G. Misiūnas, L. Kimtys. Nuclear magnetic resonance spectrometer 692

V. Urba, V. Šalna. Electronic and vibrational spectrum of benzodioxane-1,4 706

Chronicle 707

Tomas VIII, Nr. 5-6

TURINYS


A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, V, Vanagas. Branduolio unitarinės simetrijos modelio orbitinės banginės funkcijos kilminiai koeficientai. I 736

A. Kancerevičius, S. Žilionytė. Apie radialinės koreliacijos atomuose skaičiavimą 746

J. Vizbaraitė, A. Karosienė, J. Grudzinskas, Z. Kupliauskis. Kai kurių geležies grupės atomų ir jonų konfigūracijos 3dN energijos spektrų teorinis tyrimas 763

B. Martinėnas, R. Dagys. Sukinio-orbitos sąveika Ni2+F6 komplekse 773

P. Pipiraitė, V. Šugurovas. Dviejų a-dalelių sąveikos potencialo patikslinimas, pritaikant a-dalelės modelį vibracinių sužadinimų energijoms paaiškinti 782

S. Mockevičius. Patobulintos surištos pagal išėjimą relaksacinės sistemos fazinė erdvė 792

S Mockevičius. Patobtilintos surištos pagal išėjima relaksacinės sistemos taškiniai pakeitimai 808

S. Ašmontas, V. Šilalnikas, V. Jucienė. Kai kurios Au-SiO2-Si sistemos elektrinės savybės 817

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas. Išilginės fotosrovės kinetika ir elektrofotografinių sluoksnių fotoišsielektrinimas 830

J. Viščakas, E. Montrimas, A. Šatas. Kristalinės fazės įtaka elektrofotografinių Se sluoksnių išsielektrinimo dėsningumams 842

V. Gaidelis, E. Montrimas, A. Šatas. Elektrintuvų charakteristikos ir elektrofotografinių sluoksnių įelektrinimas 851

E. Montrimas, A. Pažėra. Erdvinio krūvio įtaka seleno elektrofotografinių sluoksnių fotoišsielektrinimo kinetikai 865

J. Viščakas, S. Karpinskas, S. Sakalauskas, A. Smilga. Elektrinio potencialo pasiskirstymo matavimai didelės varžos puslaidininkiuose 873

J. Viščakas, A. Medeišis. Dujų sorbcijos ir sluoksnio storio įtaka CdSe sluoksnių specifiniam elektriniam laidumui 889

V. Viščakas, A. Medeišis, T. Budinas. Sluoksnio storio įtaka CdSe polikristalinių sluoksnių išlaisvinimo darbui 895

J Viščakas, V. Gaidelis, Z. Pocius. Teigiamai įelektrintų elektrofotografinių ZnO sluoksnių išsielektrinimas 903

M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Fotolaidumo gesinimas Sb2S3 monokristaluose 909

A. Deksnys, V. Tolutis. In3Te4 fazės rekristalizacijos proceso plonuose In-Te sluoksniuose, susidedančiuose iš In2Te3 ir In3Te4 fazių mišinio, ypatumai 914

A. Deksnys, D. Sakalauskaitė, V. Tolutis. In3Te4 fazės susidarymo proceso polifaziniame In-Te sistemos sluoksnyje tyrimas 930

T. Vėsienė, A. Deksnys, V. Tolutis. In3Te4 fazės plonų stambiablokių sluoksnių mikroanalizės ir rentgenografinių tyrimų duomenys 937

R. Žilinskas, P. Tamutis. Elektrinių laukų įtaka plonų aliuminio sluoksnių substruktūrai ir varžai 947

R. Žilinskas, P. Tamutis. Plonų aliuminio sluoksnių substruktūros pakitimas, juos užgarinus 954

L. Gėgžnaitė, A. Kiveris, P. Pipinys. Elektrinio lauko įtaka prilipimo lygių užpildymui kristalofosforuose 961

P. Pipinys, L. Gėgžnaitė. Blyksninio įsidegimo, indukuoto elektrinio lauko, tyrimas cinko sulfido liuminoforuose 973

H. Jonaitis, A. Kazlauskienė, J. Kaulakys. Riboflavino ir kai kurių jo tirpalų liuminescencijos juostos temperatūriniai pakitimai 986

E. Garška, V. Kunigėlis, A. Sereika, P. Brazdžiūnas. Akustoplazminio nestabilumo ypatybės 996

Personalia 997

Kronika 1003

Alfabetinė rodyklė 1009

Volume VIII, No. 5-6

CONTENTS


A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, V. Vanagas. Fractional Parentage Coefficients for the Orbital Nuckleus Wave Function in the Unitary Symmetry Scheme. I 736

A. Kancerevičius, S. Žilionytė. On the Radial Correlation in the Atoms 747

J. Vizbaraitė, A. Karosienė, J. Grudzinskas, Z. Kupliauskis. The Theoretical Investigation of the Energy Spectra of Some Atoms and Ions of the Iron Group Having Electronic Configuration 3dN 763

B. Martinėnas, R. Dagys. On the Interaction of the "Spin-orbit" in the Complex Ni2+F6- 773

P. Pipiraitė, V. Šugurov. a-a Interaction Potential Improved in Accordance with the Vibration Excited State Using a-model of Nuclei 782

S. Mockevičius. The Phase Space of the Improved Relaxation System Coupled to the Exit 792

S. Mockevičius. The Point Transformations of the Improved Relaxation system Coupled to the Exit 808

S. Ašmontas, V. Šilalnikas, V. Jucienė. On the Electrical Conductivity of Au-SiO2-Si Structure 817

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas. Longitudinal Photocurrent and Photodischarge Kinetics of the Electrophotographic Layers 830

J. Viščakas, E. Montrimas, A. Šatas. Investigations of Influence of Crystal Phase on the Electrophotographic Se Layers Discharge 843

V. Gaidelis, E. Montrimas, A. Šatas. The Characteristics of Chargers and Charging of Electrophotographic Layers 851

E. Montrimas, A. Pažėra. The Space Charge Effects on the Fast Photoinduced Discharge of Selenium Electrophotographic Layers 865

J. Viščakas, S. Karpinskas, S. Sakalauskas, A. Smilga. Die Potentialmessungen an hochohmigen Halbleitern 873

J. Viščakas, A. Medeišis. The Influence of Gas Sorbtion and Layer Thickness on CdSe Layers Specific Electrical Conductivity 889

J. Viščakas, A. Medeišis, T. Budinas. Influence of Film Thickness on CdSe Polycrystalline Film Work Function 895

J. Viščakas, V. Gaidelis, Z. Pocius. Discharge of Positively Charged ZnO Electrofax Layers 904

M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Photoconductivity Quenching in Sb2S3 Single Crystals 910

A. Deksnys, V. Tolutis. Die Besonderheiten des Rekristallisationsprozesses der Phase In3Te4 in duennen In-Te-Schichten, die aus einer Mischung der Phasen In2Te3 und In3Te4 bestehen 915

A. Deksnys, D. Sakalauskaitė, V. Tolutis. Untersuchung des Entstehungsvorganges der Phase In3Te4 in einer polyphasigen Schicht des In-Te Systems 930

T. Vėsienė, A. Deksnys, V. Tolutis. Ergebnisse der Unterstichungen duenner grossblockigen Schichten der In3Te4 Phase mittels Mikroanalyse und Roentgenographie 938

R. Žilinskas, P. Tamutis. Influence of Electric Fields on Resistance and Substructure of Thin Aluminium Films 947

R. Žilinskas, P. Tamutis. Substrukturaenderung duenner Aluminiumschichten 954

L. Gėgžnaitė, A. Kiveris, P. Pipinys. Influence of Electric Field on the Filling up of Electron Traps in Crystalphosphors 961

P. Pipinys, L. Gėgžnaitė. Investigation of Flashlike Rise of Luminescence Induced by Electric Fields of ZnS Type phosphors 974

H. Jonaitis, A. Kazlauskienė, J. Kaulakys. Temperature Influence on Luminescence Spectra of Riboflavin and Its Different Solutions 986

Ev. Garška, V. Kunigėlis, A. Sereika, P. Brazdžiūnas. Die Besonderheiten der akustoelektrischen Wechselwirkung 996

Personalia 997

Chronicle 1001

Alphabetical index 1009

1967 metai | 1968 | 1969 metai | Kiti