1968 metai | 1969 | 1970 metai | Kiti

Tomas IX, Nr. 1

TURINYS


J. Vizbaraitė, A. Savukvnas, A. Jucys. Kilminiai koeficientai su dviem atskirais elektronais p ir d ekvivalentinių elektronų sluoksniams 36

A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, V. Vanagas. Branduolio unitarinės simetrijos modelio orbitinės banginės funkcijos kilminiai koeficientai. II 60

L. Sabaliauskas, A. Petrauskas, V. Vanagas. Branduolio unitarinės simetrijos modelio orbitinės banginės funkcijos kilminiai koeficientai. III 71

L. Kuzmickytė, Z. Kupliauskis, J. Vizbaraitė, K. Ušpalis. V I, Cr II ir Mn III konfigūracijos 3d44p energijos spektrų teorinis tyrimas 90

A. Karosienė, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Cr I, Mn II ir Fe III konfigūracijos 3d54p energijos spektrų teorinis tyrimas 103

K. Eriksonas, R. Karazija, J. Čiplys. Magnetinių sąveikų atomuose operatorių dvielektronių matricinių elementų skaičiavimo klausimu 112

S. Mockevičius. Patobulintos susietos išėjimo at-vilgiu relaksacinės sistemos sekos funkcijos 125

S. Mockevičius. Simetrinės patobulintos susietos išėjimo at-vilgiu relaksacinės sistemos invariantiniai taškai 140

R. Bakanas, J. Levinsonas. Apie ciklotroninio-fononinio rezonanso n-InSb nagrinėjimą 146

J. Levinsonas, J. Požela, A. Tetervovas. Bangų nestabilumai dreifuojančioje plazmoje 159

R. Brazis, J. Požela, P. Tolutis, Z. Jankauskas. Stovinčių helikoninių bangų rezonansų tyrimas nehomogeninėse struktūrose 169

A. Deksnys, V. Tolutis. In-Te sistemos plonų sluoksnių, turinčių nuo 50 iki 57 AT.% telūro, tyrimas 177

V. Kedavičius, P. Pipinys. Sužadinimo įtaka kai kurių kristalų termostimuliuotai elektroninei emisijai 184

V. Norkūnas, A Misiūnas, R. Mačiekutė. Gyvsidabris kaip trikdančios dujos, tiriant Zn64 rezonansinės linijos l 3075,9 A slėgiminius efektus 194

H. Jonaitis, H. Krigerė, A. Stankaitis, N. Jakubauskaitė. Sąveikos tarp chlorofilų ir karotinų tyrimas spektroskopiniais metodais 201

E. Makariūnienė, K. Makariūnas. Apie 127J branduolių kvadrupolinės sąveikos kristaluose tyrimus perturbuotų kampinių koreliacijų metodu 218

Kronika 219

Referatai 227

Volume IX, No. 1

CONTENTS


J. Vizbaraitė, A. Savukynas, A. Jucys. Fractional parentage coefficients with two detached electrons for shells of p- and d-electrons 37

A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, V. Vanagas. Fractional parentage coefficients for the orbital nucleus wave function in the unitary symmetry scheme. II 60

L. Sabaliauskas, A. Petrauskas, V. Vanagas. Fractional parentage coefficients for the orbital nucleus wave function in the unitary symmetry sheme. III 71

L. Kuzmickytė, Z. Kupliauskis, J. Vizbaraitė, K. Ušpalis. The theoretical investigation of the energy spectra of V I, Cr II and Mn III in the configuration 3d44p 91

A. Karosienė, J. Vizbaraitė, A. Jucys. Theoretical investigation of the energy spectra of Cr I, Mn II, Fe III in the configuration 3d54p 103

K. Eriksonas, R. Karazija, J. Čiplys. On the calculation of two-electron matrix elements for the magnetic interaction operators in atoms 113

S. Mockevičius. The sequence function of the improved relaxation system coupled to the exit 126

S. Mockevičius. The fixed points of the symmetrical improved relaxation system coupled to the exit 140

R. Bakanas, Y. Levinson. Phonon-assisted cyclotron resonance observation in n-InSb 147

J. Levinson, J. Požela, A. Tetervov. Waves instabilities in a drifting plasma 160

R. Brazis, J. Požela, R. Tolutis, Z. Jankauskas. A resonance of a standing helicon wave in an inhomogeneous structure 170

A. Deksnys, V. Tolutis. Untersuchung duenner Schichten des In-Te-Systems, die 50 bis 57 AT.% Tellur enthalten 178

V. Kedavičius, P. Pipinys. The effect of excitation on thermostimulated electronic emission of some crystals 185

V. Norkūnas, A. Misiūnas, R. Mačiekutė. Influence of Hg on the pressure broadening of the resonance line of Zn6 l 3075,9 A 194

H. Jonaitis, H. Krigerė, A. Stankaitis, N. Jakubauskaitė. Die spektroskopische Untersuchung der gegenseitigen Wirkung der Chlorophylls und des Karotins 202

E. Makariūnienė, K. Makariūnas. About investigations of the quadrupole interaction of the 127 J nuclei in crystals by the method of perturbed angular correlations 218

Chronicle 219

Abstracts 227

Tomas IX, Nr. 2

TURINYS


A. Kancerevičius. s- ir p-sluoksnių radialinės funkcijos patikslinimas 256

I. Kyčkin, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. Elektrinių dipolinių šuolių tarp konfigūracijų d3p ir d4 vanadžio ir chromo jonų spektruose teorinis nagrinėjimas 276

I. Kyčkin, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. Uždraustųjų elektrinių dipolinių šuolių tarp konfigūracijų d3p ir d4 vanadžio ir chromo jonų spektruose teorinis nagrinėjimas 286

G. Kamuntavičius, V. Šugurovas. Koreliacinės energijos apskaičiavimo klausimu 296

A. Janavičius. S-matricos polių apibrėžimas kompleksinio orbitinio momento plokštumoje 302

L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. Nukloninių asociacijų redukuoti pločiai unitarinės simetrijos schemoje 308

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, A. Šatas. Rekombinacija fotodielektrikuose esant nehomogeniniam sužadinimui. I 323

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, A. Šatas. Rekombinacija fotodielektrikuose, esant nehomogeniniam sužadinimui. II 336

J. Požėla, R. Tolutis. Helikoninių bangų bangolaidinio efekto anizotropija elektroniniame germanyje 343

E. Montrimas, A. Pažėra, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. Arseno selenido sluoksnių fotolaidumo kinetika 353

V. Gaidelis, E. Montrimas, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. Seleno-arseno elektrofotografinių sluoksnių fotoišsielektrinimo mechanizmas 362

A. Deksnys, J. Paukštė, V. Tolutis. Apie InTe plonų plėvelių storio mažėjirno, iškaitinant aukštame vakuume, priežastis 367

B. Grigas, M. Mikalkevičius. Lokalinių lygių tyrimas Sb2Se2 monokristaluose, išaugintuose iš dujinės fazės 378

B. Grigas, M. Mikalkevičius. SbBSJ ir SbSeJ moriokristalų pirosrovės 389

V. Šalna, A. Dagilytė, H. Jonaitis. Pagrindiniai benzodioksano-1,4 kombinacinio išbarstymo linijų parametrai 395

Ev. Garška, P. Brazdžiūnas, V. Kunigėlis. Elektron-fononinis akustorezistyvinis efektas 400

G. Kamuntavičius, V. Šugurovas. Laiškai redakcijai 403

Referatai 405

Volume IX, No. 2

CONTENTS


A. Kancerevičius. On the improvement of the radial wave function of the s- and p-shell of atoms 256

J. Kitchkin, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. The theoretical investigation of electric dipole transitions between the configurations d3p and d4 of the vanadium and chromium ions 276

I. Kitchkin, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. The theoretical investigation of the forbidden electric dipole transition between the configurations d3p and d4 of the vanadium and chromium ions 286

G. Kamuntavičius, V. Shugurov. On correlation energy 297

A. Janavičius. Determination of the poles for S matrix in the plane of complex orbital moment 302

L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. The reduced widths of nucleon clusters in the unitary symmetry scheme 309

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, A. Šatas. Recombination in photodielectrics under inhomogeneous excitation. I 323

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, A. Šatas. Recombination in photodielectrics under inhomogeneous excitation. II 336

J. Požela, R. Tolutis. Anisotropy of guiding effect of helicon waves in germanium of n-type 344

E. Montrimas, A. Pažėra, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. On longitudinal photoconductivity kinetics of As2Se3 layers 353

V. Gaidelis, E. Montrimas, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. Photodischarge mechanism of electrophotographic Se-As layers 362

A. Deksnys, J. Paukštė, V. Tolutis. Die Ursachen der Aenderung der Dicke duenner InTe-Schichten bei ausgluehen in hohem Vakuum 367

B. Grigas, M. Mikalkevičius. Die Untersuchungen der lokalen Niveaus in den aus der Dampfphase gezuechteten Sb2Se3 Einkristallen 379

B. Grigas, M. Mikalkevičius. Die Pyrostroeme in SbSJ und SbSeJ Einkristallen 390

V. Šalna, A. Dagilytė, H. Jonaitis. Basic parametres of raman lines in benzodioxane-1,4 395

Ev. Garška, P. Brazdžiūnas, V. Kunigėlis. Der akustoresistyvische Effekt in CdS 401

G. Kamuntavičius, V. Šugurovas. The letter to the editor 403

Abstracts 405

Tomas IX, Nr. 3

TURINYS


A. Kancerevičius. Lengvųjų atomų dvieksponentinės radialinės funkcijos 432

Z. Rudzikas, A. Jucys. Magnetinių dipolinių ir elektrinių kvadrupolinių šuolių tarp tos pačios konfigūracijos lygių tikimybės geležies grupės elementams 446

B. Martinėnas, K. Eringis, R. Dagys. Geležies grupės jonų izoelektroninių sekų 3d2 ir 3d3 spektrų tyrimas 456

B. Martinėnas, R. Dagys. Sąveika "sukinys-orbita" kompleksuose 459

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. Daugiafononinių procesų įskaitymas rezonansinio energijos perdavimo per fononų lauką teorijoje 474

L. Sabaliauskas. Lengvųjų branduolių sužadintų būvių klasifikacija. III 486

G. Kižlo, V. Launec, V. Šugurovas. Vektorinio lauko skleidimas gradientine ir rotorine dalimis 490

R. Brazis, J. Požela. Helikoninių bangų dreifuojančioje dvikomponentėje kietojo kūno plazmoje dispersijos lygties sprendimas 502

I. Burneika, J. Požela, P. Tolutis. Helikoninių bangų sklidimas sudėtingos zoninės struktūros puslaidininkiuose 512

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, J. Viščakas. Dvigubo optinio sužadinimo sąlygotas kadmio selenido monokristalų fotolaidumas ir liuminescencija 521

J. Vaitkus, J. Viščakas, A. Urbelis. Fotosrovės įsisotinimas ir fotolaidumo kinetika generuojančiuose CdSe monokristaluose 532

A. Iržikevičius, J. Kavaliauskas, A. Šileika. GaAs1-xPx elektrinio atspindžio spektrų tyrimas 545

R. Žilinskas, R. Purtulis, L. Jakučionis, P. Tamutis. Kai kurios labai plonų aliuminio sluoksnių optinės savybės 554

B. K. Gostkin, V. Palenskis. Žemo dažnumo parametrinių stiprintuvų triukšmų tyrimas 564

A. Tamašauskas, K. Paulauskas, V. Ilgūnas. Knezerio absorbcija kai kuriuose binariuose normaliuose mišiniuose 574

L. Kimtys, H. Jonaitis, P. Kaikaris. Vandenilinio ryšio karboninėse rūgštyse tyrimas BMR metodu 581

R. Kalinauskas, K. Makariūnas, R. Davidonis. 117mSn skilimas 595

K. Makariūnas, E. Makariūnienė, O. Daukantaitė. Apie 129J 459,7-27,7 keV kaskado g-kvantų kampinių koreliacijų perturbacijas polikristaliniuose šaltiniuose 602

Kronika 605

Referatai 609

Volume IX, No. 3

CONTENTS


A. Kancerevičius. Two-exponentic radial wave functions for light atoms 432

Z. Rudzikas, A. Jucys. Magnetic dipole and electric quadrupole transition probabilities between levels of the same configuration of iron group elements 447

B. Martinėnas, K. Eringis, R. Dagys. The investigation of the spectra of the free iron group elements in the 3d2 and 3d3-isoelectronic sequences 456

B Martinėnas, R. Dagys. The "spin-orbit" interaction in the complex ions 459

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. The account of the multiphonon processes in the theory of the resonant transport of energy through the phonon field 475

L. Sabaliauskas. Classification of the excited states in light nuclei. III 486

G. Kizhlo, V. Launec, V. Shugurov. Expansion of vector field into potential and solenoidal parts 490

R. Brazis, J. Požela. Solution of helicon dispersion relation in a drifted solid-state plasma 503

J. Burneika, J. Požela, R. Tolutis. Helicon propagation in semiconductors of complex band structure. I. 513

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, J. Viščakas. Photoconductivity and luminescence in single crystals of CdSe under two photon excitation 522

J. Vaitkus, J. Viščakas, A. Urbelis. Die Seattigung des Photostromes und Kynetik der Photoleitfaehigkeit in den generierenden CdSe Einkristallen 533

A. Iržikevičius, J. Kavaliauskas, A. Šileika. The investigation of the electroreflectance spectra of GaAs1-xPx 545

R. Žilinskas, R. Purtulis, L. Jakučionis, P. Tamutis. Certain optical qualities of ultrathin aluminium films 554

B. K. Gostkin, V. Palenskis. Experimental studies of noise in low-frequency parametric amplifiers 564

A. Tamašauskas, K. Paulauskas, V. Ilgūnas. Kneser's absorbtion in some binary normal mixtures 574

L. Kimtys, H. Jonaitis, P. Kaikaris. Studies of hydrogen bonding in carboxylic acids by NMR spectroscopy 582

R. Kalinauskas, K. Makariūnas, R. Davidonis. Decay of 117mSn 595

K. Makariūnas, E. Makariūnienė, O. Daukantaitė. About perturbations of the angular correlation of the 129J 459.7-27.7 keV cascade g-quanta in the policrystalline sources 602

Chronicle 605

Abstracts 609

Tomas IX, Nr. 4

TURINYS


Alg. Jucys. Simetrinių grupių atvaizdavimai ir unitarinių grupių transformacijos matricos 639

S. Ališauskas. SU3 grupės pusiau ištiesti ir fundamentaliniai izoskaliariniai daugikliai 652

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Bendros Vignerio ir Majorano energijos išraiškos ir ryšiai tarp SU3-invariantinių sąveikų matricinių elementų pagrindinėms branduolių konfigūracijoms 664

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Bendros U3(n-1) grupės infinitezimalinių operatorių bitiesinės formos savybės 673

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Neredukuotinė U3(n-1) grupės infinitezimalinių operatorių bitiesinių formų struktūra 682

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Kai kurie Klebšo-Gordano koeficientai sutinkami unitarinės schemos modelio skaičiavimuose 693

V. Tutlys, J. Vizbaraitė, A. P. Jucys. Kai kurių geležies grupės elementų konfigūracijos 3dN4d (N=4,6) energijos spektrų teorinis tyrimas 705

Z. Rudzikas. Antros eilės reliatyvistinių pataisų. operatorių matriciniai elementai ekvivalentinių elektronų sluoksniui 718

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. Elektroninės energijos disipacijos ir perdavimo dviems vienodiems priemaišiniams atomams rezonansiškai sąveikojant per fononų lauką, teorinis tyrimas 726

J. Narušis, A. Litinskis, R. Rakauskas, J. Batarūnas. Europio tetraacetilo acetonato liuminescencijos spektro smulkioji struktūra 735

V. Launec, M. Novickas, V. Šugurovas. Ferimagnetinių sferų magnetostatiniai precesijos tipai. Sprendimas sferinėje koordinačių sistemoje 744

L. Paulauskas, S. Mockevičius. Lygiagrečiai surištos relaksacinės sistemos fazinė erdvė 754

J. Požela, P. Tolutis. Helikoninių bangų sklidimas sudėtingos zoninės struktūros puslaidininkiuose. 2. Helikonai elektroniniame germanyje 770

J. Vaitkus, J. Viščakas. Sužadinimo sąlygų įtaka stibio sulfido sluoksnių inertiškumui vidikoniniame režime 780

V. Kriščiūnas. Trigonalinio seleno monokristalų auginimo iš garų fazės s4lygtl analizė 793

R. Baubinas, J. Viščakas, A.-P. Smilga. CdSe monokristalų auginimo statinės sublimacijos metodu sąlygų analizė 804

Laiškas redakcijai 807

Kronika 811

Referatai 813

Volume IX, No. 4

CONTENTS


Alg. Jucys. Representations of the symmetric groups and recoupling coefficients for the unitary groups 639

S. Ališauskas. Semistretched and fundamental isoscalar factors of SU3 653

R. Kalinauskas, V. Vanagas. General expressions of Wigner-Majorana energy and some relations for the matrix elements of the SU3-invariant interactions for the arbitrary ground configurations of nuclei 664

R. Kalinauskas, V. Vanagas. General features of the bilinear form constructed from the infinitesimal operators of the U3(n-1)-group 673

R. Kalinauskas, V. Vanagas. The irreducible structure of the bilinear forms constructed from the infinitesimal operators of the U3(n-1)-group 683

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Some types of Clebsch-Gordan coefficients in unitary symmetry scheme calculations 693

V. Tutlys, J. Vizbaraitė, A. P. Jucys. The theoretical investigation of energy spectra of the elements of the iron group having electronic configuration 3dN4d(N=4,6) 705

Z. Rudzikas. Matrix elements of operators of the relativistic corrections of second order approximation for one shell of equivalent electrons 719

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. Theoretical investigation of the electronic energy transfer and dissipation processes for equivalent atoms resonantly interacting through the phonon field 727

J. Narušis, A. Litinskij, R. Rakauskas, J. Batarūnas. Fine structure of the luminescence spectrum of europium tetraacetilacetonate 735

V. Launec, M. Novickas, V. Shugurov. Magnetostatic types of precession in ferrimagnetic spheres. Solution in spherical coordinates 745

L. Paulauskas, S. Mockevičius. Der Phaseraum des Parallelschaltensrelaxationssystems 755

J. Požela, P. Tolutis. Helicon propagation in semiconductors of complex band structure. 2. Helicon in n-type Ge 770

J. Vaitkus, J. Viščakas. Influence of conditions of excitation on photoelectronic inertness of Sb2S3 vidicon layer 780

V. Kriščiūnas. Analysis of growth conditions of trigonal selenium single crystals from vapour phase 793

R. Baubinas, J. Viščakas, A.-P. Smilga. Die Analyse der Zuechtungsbedingungen von CdSe-Einkristallen durch die Methode statischen Sublimation 805

The letter to the editor 807

Chronicle 811

Abstracts 813

Tomas IX, Nr. 5

TURINYS


K. Eriksonas, J. Čiplys. Bazės ortogonalizavimo schemos ir permanentų skaičiavimas 845

P. Kazlauskas. Švingerio variacinio principo panaudojimas laidumo tenzoriui skaičiuoti, atsižvelgiant į srovės nešėjų sukeltą išbarstymą 855

G. Kamuntavičius, V. Šugurovas. Plazminių atomo elektroninio apvalkalo svyravimų klausimu 864

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. Ti II ir Ni II spektrų teorinis tyrimas 880

F. Anisimovas, R.Dagys. Ligandų krūvio pasiskirstymo įtaka kristalinio lauko parametrams CaF2:RE2+ 887

L. Fridliandas, G. Tokeris, V. Bolotinas, A. Bolotinas. Elektronų griūties atominiame vandenilyje energijos spektro apskaičiavimo klausimu 899

S. Jonkus, V. Vanagas, A. Petrauskas. Elektrostatiniai laukai plokščiuose lygiagrečiuose dielektrikų sluoksniuose. II. 909

S. Jonkus, V. Vanagas. Lauko komponentų perdavimo koeficientas 921

S. Jonkus, V. Vanagas. Lauko komponentų išraiškos dviejų ir trijų dielektrinių sluoksnių sistemose 933

S. Jonkus, V. Vanagas, R. Baltrušaitis. Dviejų sluoksnių sistemos lauko komponentų eiga 943

V. Ivaška, V. Kybartas. Plokštelių dielektrinės konstantos suradimas iš atspindžio koeficiento bangolaidyje 949

R. Vaškevičius, M. Dienienė, K. Repšas, V. Dienys. Holo efekto daugiaslėniuose puslaidininkiuose klausimu 953

E. Montrimas, A. Pažėra, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. Kūivio nešėjų dreifinis judrumas As-Se sluoksniuose 963

R. Bagočiūnaitė, E. Šimulytė. Kai kurie CdTe plonų sluoksnių, legiruotų kadmiu, elektrinio laidumo ypatumai 969

V. Šalna, A. Dagilytė, H. Jonaitis. Tarpmolekulinės sąveikos tyrimas benzodioksano-1,4 tirpaluose pagal kombinacinio išbarstymo spektrus 978

Kronika 981

Referatai 983

Volume IX, No. 5

CONTENTS


K. Eriksonas, J. Čiplys. Orthogonalization of basis functions and computation of permanents 845

P. Kazlauskas. The use of Schwinger variational principle in calculation of the tensor conducticity, including the scattering by the current carriers 855

G. Kamuntavičius, V. Shugurov. On plasmon vibrations of the electron shell in an atom 865

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. The theoretical investigation of Ti II and Ni II spectra 880

F. Anisimov, R. Dagys. Effect of the ligand charge distribution on the crystal-field parameters in CaF2:RE2+ 888

L. Fridland, G. Tokeris, V. Bolotin, A. Bolotin. On calculation of energy-distribution of the electronic avalanche in atomic hydrogen 899

S. Jonkus, V. Vanagas, A. Petrauskas. Electrostatic fields in plane-parallel dielectric layers. II. 909

S. Jonkus, V. Vanagas. The transmission coefficient for the electrostatic field components 922

S. Jonkus, V. Vanagas. The expressions for field components in two- and three-layer dielectric systems 934

S. Jonkus, V. Vanagas, R. Baltrušaitis. The behaviour of field components in a two-layer dielectric system 944

V. Ivaška, V. Kybartas. Die Bestimmung der dielektrischen Konstante der Lamellen aus dem Koeffizient der Reflexion im Hohlleiter 949

R. Vaškevičius, M. Dienienė, K. Repšas, V. Dienys. On the question of Hall effect in many-valley semiconductors 954

E. Montrimas, A. Pažėra, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. Die Driftbeweglichkeit von Ladungstraegern in As-Se Schichten 963

R. Bagočiūnaitė, E. Šimulytė. Some properties of the conductivity of the CdTe films doped with Cd 969

V. Šalna, A. Dagilytė, H. Jonaitis. Study of intermolecular interaction in benzodioxane-1,4 solutions from the raman spectra 979

Cronicle 981

Abstracts 983

Tomas IX, Nr. 6

TURINYS


A. Janavičius. Modelio a-dalelių sąveikos potencialo priklausomybė nuo energijos E<6 MeV 1008

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. Dipolinių šuolių 3d64p->3d64s Fe+ jone teorinis tyrimas 1018

V. Mickevičius. Kristalų gardelių dinamikos teorijos klausimu. I. Užpildytų sluoksnių jonų sistemos banginė funkcija ir energija 1028

V. Mickevičius. Kristalų gardelių dinamikos teorijos klausimu. II. Kohezijos energija ir judėjimo lygtys 1050

V. Launecas, M. Novickas, V. Šugurovas. Bangolaidžio sužadinimas mažu feritiniu rutuliuku 1056

V. Guoga, G. Kižlo, V. Šugurovas. Pagrindinės bangos atspindžio koeficiento skaičiavimas, kai baingolaidžio centre patalpinamas ilgas plonas strypas 1063

G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius. Apie nehomogeninių pavyzdžių termoevj interpretaciją 1069

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, V. Kriščiūnas, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Apie trigonalinio seleno monokristalų fotoelektrines savybes 1083

M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Infraraudonasis gesinimas prieš tai sužadintuose fotolaidininkuose 1090

J. Viščakas, V. Gaidelis, T. Lazovskis, E. Montrimas, A. Pažėra. Erdvinio krūvio tyrimo puslaidininkiuose būdas 1102

R. Bagočiūnaitė, J. Skučas, V. Sniečkus, E. Šimulytė. Elektrinio laidumo ir nuolatinės evj susidarymo plonuose InSb sluoksniuose SAD laukuose tyrimas 1105

J. Viščakas, S. Karpinskas, A. Urbelis. Netolyginio papildomo apšvietimo įtaka CdSe monokristalų su elektrošiluminiu domenu fotolaidumui 1109

R. Brazis, J. Požela. Helikoniniai rezonansai kai kuriuose puslaidininkiniuose junginiuose 1114

V. Šalna, V. Šalnienė, H. Jonaitis, S. Vaičiūnas. Benzodioksano-1,4 darinių infraraudonieji absorbcijos spektrai 1123

L. Kimtys, P. Mikulskis, H. Jonaitis. Vandenilinio ryšio 5-oksibenzodioksane-1,4 tyrimas PMR metodu 1132

Referatai 1135

Alfabetinė rodyklė 1151

Volume IX, No. 6

CONTENTS


A. Janavičius. Dependency of the model interaction potential of a-particles from energy for E<6 Mev 1008

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. The theoretical investigation of the dipole transitions 3d64p->3d64s in Fe+ ion 1018

V. Mickevičius. On the theory of lattice dynamics. I. The wave function and the energy of the system of the ions containing closed shells 1029

V. Mickevičius. On the theory of lattice dynamics. II. The cohesive energy and the equation of motion 1050

V. Launec, M. Novickas, V. Shugurov. Exciting of the waveguide by the small ferrite ball 1057

V. Guoga, G. Kizhlo, V. Shugurov. The calculation of the H10-reflection by a thin long pintle put in the middle of a rectangular waveguide 1064

G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius. On the interpretation of thermal E. M. F. in inhomogeneous material 1069

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, V Kriščiūnas, M. Mikalkevičius. V. Rinkevičius. On the photoelectrical properties of trigonal selenium single crystals1084

M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Infrared quenching in previously excited photoconductors1091

J. Viščakas,V. Gaidelis, E. Montrimas, T. Lazovskis, A. Pažėra. Die Untersuchungsmethode von der Raumladung in den Halbleitern 1102

R. Bagočiūnaitė, J. Skučas, V. Sniečkus, E. Šimulytė. A study of conductivity and phenomena of d. c. electromotive force in InSb films in the presence of microwave field 1105

J. Viščakas, S. Karpinskas, A. Urbelis. Der Einfluss inhomogener Beleuchtung auf die Photoleitfaehigkeit der hochohmigen CdSe Einkristallen mit den durch joulesche Erwaermung bedingten elektrischen Domaenen 1110

R. Brazis, J. Požela. Helicon resonances in some semiconducting compounds 1115

V. Šalna, V. Šalnienė, H. Jonaitis, S. Vaičiūnas. The infrared spectra of subsitituted benzodioxanes-1,4 1124

L. Kimtys, P. Mikulskis, H. Jonaitis. Studies of hydrogen bonding in 5-oxibenzodioxane-1,4 by NMR spectroscopy 1132

Abstracts 1135

Alphabetical index 1151

1968 metai | 1969 | 1970 metai | Kiti