1969 metai | 1970 | 1971 metai | Kiti

Tomas X, Nr. 1

TURINYS


Alg. Jucys. Apie unitarinių grupių Klebšo-Gordano koeficientų izoskaliarinius daugiklius 12

Z. Rudzikas, R. Karazija. Antros eilės reliatyvistinių pataisų efektas sudėtingoms elektronų konfigūracijoms 25

V. Stasiukaitis, V. Kaminskas, A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas kai kurioms geležies grupės atominėms sistemoms 34

I. Kyčkinas, J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas. Elektrinių dipolinių šuolių tarp konfigūracijų d3p ir d3s lygių osciliatorių stiprumai V II 46

I. Kyčkinas, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. Elektrinių dipolinių ir kvadrupolinių šuolių osciliatorių stiprumai Co II 57

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. Dipolinių šuolių 3d64p->3d7 Fe+ jone teorinis tyrimas 67

B. Martinėnas, R. Dagys. Kovalentiškumo itaka kompleksuose sukinio-orbitos sąveikos konstantai ir Sleterio parametrams 76

S. Gečiauskas, J. Požela, K. Repšas. Apie elektrinio lauko pasiskirstymą puslaidininkio plokštelėje, esančioje bangolaidyje 85

A. Česnys, A. Aleksiejūnas, V. Tolutis. Lygintuvų, pagamintų iš sidabru legiruoto seleno, ypatybės. II 99

V. Tolutis, A. Deksnys, D. Sakalauskaitė. Negrįžtami reiškiniai plonų sluoksnių kontakte In3Te4-metalas 111

V. Tolutis, V. Jasutis. Plonų CdTe sluoksnių kristalinio būvio įtaka jų optinei absorbcijai nuosavos juostos krašto srityje 116

I. Penkovas, I. Safinas, A. Juodviršis. Bi209 branduolinis kvadrupolinis rezonansas Bi2S3 monokristaluose 121

Personalia 123

Kronika 125

Referatai 143

Volume X, No. 1

CONTENTS


Alg. Jucys. On the isoscalar factors of the Clebsch-Gordan coefficients of the unitary groups 12

Z. Rudzikas, R. Karazija. The effect of second order relativistic corrections to the atom energy in the cases of complicated electronic configurations 26

V Stasiukaitis, V. Kaminskas, A. Jucys. Application of the extended method of calculation to some iron group atomic systems 34

I. Kitchkin, J. Vizbaraitė, Z. Rudzikas. Oscillator strengths of the electric dipole transitions between levels of the configurations d3p and d3s for V II 46

I. Kitchkin, Z. Rudzikas, J. Vizbaraitė. Oscillator strengths of the electric dipole and quadrupole transitions for Co II 58

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. The theoretical investigation of the dipole transitions 3d64p->3d7 in Fe+ ion 67

B. Martinėnas, R. Dagys. Effect of covalency on the spin-orbit coupling and Slater parameters in complexes 77

S. Gečiauskas, J. Požela, K. Repšas. On the distribution of the electric field in a semiconductor plate placed in a waveguide 85

A. Česnys, A. Aleksiejūnas, V. Tolutis. Die Besonderheiten von Gleichrichtern aus silberlegiertem Selen. II 99

V. Tolutis, A. Deksnys, D. Sakalauskaitė. Unreversible Erscheinungen im Kontakt duenner Schichten In3Te4 mit Metall 111

V. Tolutis, V. Jasutis. The influence of the state of crystalline structure of thin CdTe films on the intrinsic optical absorption edge 116

I. Penkov, I. Safin, A. Juodviršis. The nuclear quadrupole resonanse of Bi209 in Bi2S3 single crystals 122

Personalia 123

Chronicle 125

Abstracts 143

Tomas X, Nr. 2

TURINYS


J. Grudzinskas, A. Bandzaitis, A. Jucys. Neortogonalinės radialinės orbitalės trims atomų elektronų sluoksniams, turintiems tokius pat orbitalinius kvantinius skaičius 176

A. Bandzaitis, J. Grudzinskas, A. Jucys. Vienetinių tenzorinių operatorių matricinių elementų panaudojimas, skaičiuojant su neortogonaliomis radialinėmis funkcijomis 190

A. Kancerevičius. Atomų, turinčių išorinį 2p-sluoksnį, skaičiavimo patikslinimas 199

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. Dipolinių šuolių 3d44p->3d44s Cr+ jone teorinis tyrimas 212

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis, A. Dembauskaitė. Dipolinių šuolių 3d44p->3d5 Cr+ jone teorinis tyrimas 223

A. Bolotinas, V. Morozovas, V. Rosichinas. Apie LiH molekulės spektrinių konstantų skaičiavimą daugiakonfigūraciniu artėjimu 227

N. Pošiūnaitė, P. Lukošius, A. Bolotinas. Elektronų neelastinių susidūrimų su motekulėmis teorinis tyrimas 236

J. Grigas, L. Smilgevičiūtė, V. Šugurovas. Superaukšto dažnumo lauko atspindžio nuo puslaidininkių koeficientas 241

J. Požela, V. Riauka, P. Tolutis. Kryptingo slėgimo įtaka helikonų dispersijai daugiaslėniame puslaidininkyje 249

A. Laurinavičius, J. Požela. Magnetinis atspindys nuo n-InSb SAD diapazone 258

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas. Rekombinacija fotodielektrikuose, esant nehomogeniniam sužadinimui. III 269

V. Tolutis, V. Jasutis. Aukštos įtampos fotovoltinio efekto ir pjezoefekto plonuose CdTe sluoksniuose priklausomybės nuo sluoksnių būvio tyrimas 276

J. Bakutis, K. Valacka. Fotovoltinio efekto prigimties plonuose polikristaliniuose CdTe sluoksniuose klausimu 285

B. Styra, I. Nadolinskaja. Radono ir torono irimo produktų pasišalinimo su ore pakibusiais lašeliais bei aerozolių dalelėmis parametrų suradimas 303

B. Aleksiejūnas, A. Ališauskas, A. Širvaitis. Jonizuojančio spinduliavimo dozimetras su puslaidininkiniais detektoriais 309

V. Vanagas. Laiškas redakcijai 311

B. Styra, I. Nadolinskaja. Laiškas redakcijai 315

Kronika 319

Referatai 321

Volume X, No. 2

CONTENTS


J. Grudzinskas, A. Bandzaitis, A. Jucys. Non-orthogonal radial orbitals for three shells of atomic electrons with the same orbital quantum numbers 177

A. Bandzaitis, J. Grudzinskas, A. Jucys. The use of matrix elements of unity tensor operators in calculations with non-orthogonal radial orbitals 191

A. Kancerevičius. Improvement of the calculations of the atoms with outer 2p-shell 200

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. The theoretical investigation of the dipole transitions 3d44p->3d44s in Cr+ ion 212

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis, A. Dembauskaitė. The theoretical investigation of the dipole transitions 3d44p->3d5 in Cr+ ion 224

A. Bolotin, V. Morozov, V. Rossikhin. On calculation of spectroscopic constants of molecules LiH in multiconfigurational approximation 228

N. Pošiūnaitė, P. Lukošius, A. Bolotin. Theoretical investigation of inelastic scattering electrons from molecules 237

J. Grigas, L. Smilgevičiūtė, V. Shugurov. Reflection coefficient of semiconductors at microwaves 242

J. Požela, V. Riauka, R. Tolutis. Influence of uniaxial stress on the dispersion of helicons in many-valley semiconductor 250

A. Laurinavičius, J. Požela. Magnetoreflection from n-InSb at microwave frequencies 258

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas. Recombination in photodielectrics under inhomogeneous excitation. III 270

V. Tolutis, V. Jasutis. Investigation of high-voltage photovoltaic effect and piezoeffect in thin CdTe films depending on their state 276

J. Bakutis, K. Valacka. Zur Frage der Entstehung des photovoltaischen Effektes in duennen polykristallenen CdTe-Schichten 286

B. Styro, I. Nadolinskaya. Determination of removal parameters of the radon and thoron decay products from the air by aerosol particles and water droplets 303

B. Aleksiejūnas, A. Ališauskas, A. Širvaitis. The radiation dosimeter with semiconductor densitories 309

V. Vanagas. The letter to editor 311

B. Styro, I. Nadolinskaya. The letter to editor 315

Chronicle 319

Abstracts 321

Tomas X, Nr. 3

TURINYS


K. Ušpalis, A. Ramonas. Apie atomo energijos išraiškos integravimą nepilno kintamųjų atskyrimo artėjimu kampiniais ir sukininiais kintamaisiais 352

V. Launecas, M. Novickas, V. Šugurovas. Feritinio rutuliuko magnetostatiniai precesijos tipai, atsižvelgiant į kristalografinę anizotropiją 365

V. Launecas, M. Novickas, V. Šugurovas. Mažo feritinio rutuliuko svyravimai silpnos anizotropijos atveju 372

S. Stasiūnas, S. Mockevičius, L. Paulauskas. Grafinis-analizinis lygiagrečiai suri@tos relaksacinės sistemos režimo suradimo būdas 384

V. Ivaška, A. Laucius, V. Kybartas. Plonų metalinių sluoksnių specifinės paviršinės varžos tyrimas SAD laukuose 389

R. Brazis, J. Požela. Stovinčių helikoninių bangų tyrimas sluoksniuotoje puslaidininkinėje aplinkoje 400

R. Brazis, J. Požela, P. Tolutis. Helikoninių bangų rezonansai vidutinio stiprumo magnetiniuose laukuose, esant skirtingiems žadinimo ir indikacijos metodams 411

S. Ašmontas, K. Repšas. Karštų srovės nešėjų sąlygota fotograndientinė evj 417

G. Babonas, E. Krivaitė, A. Šileika. Plonų CdSe sluoksnių elektroabsorbcija 424

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. Apie kvadrupolinę sąveiką į deimantą panašiuose puslaidininkių kristaluose 435

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Temperatūros įtaka benzodioksano-1,4 absorbcijos infraraudonosioms juostoms 2800-3100 cm-1 spektro srityje 442

V. Urba, V. Kietienė, H. Jonaitis. Benzodioksano- 1,4 darinių elektroniniai absorbcijos spektrai 293oK ir 93oK temperatūroje 455

R. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Apie sinchronizuoto tiltelinio autodino su automatiniu amplitudės reguliavimu, skirto magnetinio branduolinio rezonanso tyrimams, stabilumą 465

R. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Periodinio poveikio į sinchronizuotą tiltelinį autodiną tyrimas 473

Laiškas redakcijai 475

Kronika 477

Referatai 479

Volume X, No. 3

CONTENTS


K. Ušpalis, A. Ramonas. On the Calculation of the Angle and Spin Part in the Expression for the Energy in the Approximation of Incomplete Separation of Variables 353

V. Launec, M. Novickas, V. Shugurov. Magnetostatic Precession Types of Ferrite Sphere With Crystallographic Anisotropy 365

V. Launec, M. Novickas, V. Shugurov. Oscillations of Small Ferrite Sphere in Case of Small Anisotropy 373

S. Stasiūnas, S. Mockevičius, L. Paulauskas. Die graphoanalytische Bestitimmung des Regimes des Parallelschaltensrelaxationsystems 384

V. Ivaška, A. Laucius, V. Kybartas. Determination of the Specific Surface Resistance of Thin Films Using the Microwave Fields 389

R. Brazis, J. Požela. Investigation of the Standing Helicon Waves in a Layered Semiconducting Medium 400

R. Brazis, J. Požela, R. Tolutis. A Study of the Helicon Resonances in a Moderately High Magnetic Field Using Different Methods for their Excitation and Indication 412

S. Ašmontas, K. Repšas. The Photogradient emf of Hot Carriers 417

G. Babonas, E. Krivaitė, A. Šileika. Electroabsorption in Thin Films of CdSe 424

K. Makariūnas, E. Makariūnienė. On the Quadrupole Interaction in the Crystals of Diamond-like Semiconductors 436

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Temperature Dependence of the Infrared Absorption Bands of Benzodioxane-1,4 in the Region of 2800 to 3100 cm-1 443

V. Urba, V. Kietienė, H. Jonaitis. Electronic Absorbtion Spectra of Substituted Benzodioxane at 293oK and 93oK 456

R. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Ueber die Stabilitaet des synchronisierten Brueckenautodyns mit der automatischen Regelung der Schwingungsamplitude fuer Nachweis der kernmagnetischen Resonanz 465

R. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Die Untersuchung der periodischen Einwirkung auf eine synchronisierte Brueckenautodynschaltung 473

The letter to editor 475

Chronicle 477

Abstracts 479

Tomas X, Nr. 4

TURINYS


V. Vanagas, S. Jonkus, A. Petrauskas. Elastinių ir klampių sluoksnių judėjimą aprašančių lygčių bendras sprendimas 511

A. Janavičius. a-dalelių sąveikos suradimas, atsižvelgiant į jų matmenis 520

L. Fridliandas, G. Tokeris, A. Bolotinas. Griūtinių procesų dujose panašumo dėsniai ir pasiskirstymo funkcija 530

L. Fridliandas, G. Tokeris, A. Bolotinas. Kai kurių vidutinių elektronų griūties dujose charakteristikų tyrimas 541

L. Fridliandas, G. Tokeris, A. Bolotinas. Teorinis Stoletovo konstantos nustatymas dujų mišiniui 552

J. Kaladė, E. Montrimas, A. Pažėra. Mažo krūvio srovės kinetika izoliatoriuje 565

V. Urba, A. Jurgis, L. Balevičius, A. Bolotinas. Benzodioksano-1,4 ir jo darinių elektroniniai absorbcijos spektrai 575

V. Hermsas. Ryškalo dalelių matmenų įtaka elektrografinio atvaizdo skiriamajai galiai 582

B. Aleksiejūnas, A. Širvaitis. Termostimuliuotų srovių stibio sulfido monokristaluose tyrimas 591

V. Kudaba, V. Palenskis, R. Kalytis, P. Brazdžiūnas. Srovės triukšmų spektrinė analizė 607

K. Sakalauskas, E. Garška, P. Brazdžiūnas. p-n ribos talpumo kitimas, veikiant ultragarsinei bangai 613

K. Saka1auskas, E. Garška. p-n ribos varžos kitimas, veikiant akustinei bangai 619

B. Kriščiūnienė, J. Taraškevičienė, A. Kazlauskienė. Vitamino K3 elektroniniai absorbcijos spektrai 628

J. Kaulakys. Riboflavino tirpalų spektrinės fosforescencijos trukmės matavimas 636

H. Jonaitis, J. Kaulakys. Riboflavino tirpalų fosiorescencijos spektro gesimo tyrimas, esant 77oK temperatūrai 644

Referatai 647

Volume X, No. 4

CONTENTS


V. Vanagas, S. Jonkus, A. Petrauskas. Solution of general equations describing the motion of elastic and visco-elastic layers 512

A. Janavičius. Interaction potential between a-particle taking into account their measurement 520

L. Fridliand, G. Tokeris, A. Bolotin. Similarity laws and distribution function for avalanche-type processes in gases 531

L. Fridliand, G. Tokeris, A. Bolotin. A study of some average characteris tics of an electronic avalanche in a gas 541

L. Fridliand, G. Tokeris, A. Bolotin. A theoretical determination of the Stoletov constant for a mixture of gases 552

J. Kaladė, E. Montrimas, A. Pažėra. Stromkinetik der kleinen Ladung im Isolator 565

V. Urba, A. Jurgis, L. Balevičius, A. Bolotinas. Electronic absorption spectra of benzodioxane-1,4 and monosubstituted benzodioxane-1,4 575

W. Herms. Influence of toner particle size on resolving power of electrographical pictures 583

B. Aleksiejūnas, A. Širvaitis. Investigation of thermally stimulated current, when Sb2S3 single crystals are excited by X - rays or visible light 592

V. Kudaba, V. Palenskis, R. Kalytis, P. Brazdžiūnas. Spectral analysis of current noise 607

K. Sakalauskas, E. Garška, P. Brazdžiūnas. L'influence de l'onde ultra-sonore a la capacite de jonction type p-n 613

K. Sakalauskas, E. Garška. L'influence de l'onde ultra-sonore a la resistance de jonction type p-n 619

B. Kriščiūnienė, L. Taraškevičienė, A. Kazlauskienė. Electronic absorption spectra of K3 vitamin 628

J. Kaulakys. Measuring of the spectral phosphorescence lifetime of riboflavin solution 636

H. Jonaitis, J. Kaulakys. Study of the phosphorescence spectra of riboflavin solution at 77oK 645

Abstracts 647

Tomas X, Nr. 5

TURINYS


Al. Jucys. Redukuojančios baigtinės grupės atvaizdų matricos unitariškumo sąlygos 672

E. Našlėnas, A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas trims vienodo orbitinio kvantinio skaičiaus atomo elektronų sluoksniams 683

E. Našlėnas, A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas konfigūracijos ls22s22pN atomams ir jonams 694

E. Našlėnas , A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas konfigūracijos ls22s2pN atomams irjonams 704

J. Narušis, J. Batarūnas. Kristaluose įterptų retųjų žemių jonų sužadintų konfigūracijų energijos spektrų nagrinėjimas tarpinio lauko schemoje 717

V. Launecas, M. Novickas, V. Šugurovas. Mažos girotropinės sferos sužadinimas solenoidiniu lauku 728

S. Jonkus, E. Suveizdis, V. Vanagas, R. Baltrušaitis. Elektrostatinio lauko įtaka, ryškinant pernešimo metodu 739

V. Bareikis, V. Dienys, I. Matulionienė, R. Miliušytė. Karštų srovės nešėjų konvektyviniai triukšmai, esant kvazielastiniam išbarstymui 748

S. Vengris, J. Viščakas, V. Kabelka. Paviršinė fotoevj didelės varžos CdSe monokristaluose 755

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Temiostimuliuotas laidumas, esant barjeriniam fotolaidumo mechanizmui 763

R. Vaškevičius, K. Repšas. Holo efektas n-germanyje stipriuose elektriniuose laukuose 775

A. Audzijonis, A. Karpus, V. Kedavičius. Stibio sulfido monokristalų elektroninė emisija ir optinės savybės fazinių šuolių temperatūrų srityje 780

P. Misiūnas, V. Tatolis, H. Jonaitis. Temperatūros įtaka 5-oksibenzodioksano-1,4 infraraudonosioms absorbcijos juostoms 2800-3100 cm-1 spektro srityje 785

G. Misiūnas, V. Jonaitis. Koncentracijos ir tirpiklio įtaka benzodioksano-1,4 PMR spektrams 792

P. Pipinys, L. Gėgžnaitė, A. Kiveris. Blyksninio liuminescencijos įsidegimo priklausomybė nuo sužadinimo šviesos bangos ilgio 799

B. Aleksiejūnas, V. Veteikis, A. Širvaitis. Stibio sulfido monokristalų rentgenolaidumo kinetikos tyrimas 813

Laiškas redakcijai 815

Kronika 817

Mokslinių straipsnių ir referatų publikavimo rekomendacijos 819

Referatai 825

Volume X, No. 5

CONTENTS


Alg. Jucys. The conditions for the unitarity of a matrix reducing the representation of a finite group 673

E. Našlėnas, A. Jucys. Extended method of calculation for three shells of atomic electrons having the same orbital quantum number 683

E. Našlėnas, A. Jucys. Application of the extended method of calculation to atoms and ions having electronic configurations 1s22s22pN 695

E. Našlėnas, A. Jucys. Application of the extended method of calculation to atoms and ions having electronic configurations 1s22s2pN 705

J. Narušis, J. Batarūnas. Analysis of the energy spectra for excited configurations of rare earth jons in crystals in intermediate crystal field scheme 718

V. Launec, V. Shugurov, M. Novickas. On exiting a small gyrotropic sphere by a solenoidal field 728

S. Jonkus, E. Suveizdis, V. Vanagas, R. Baltrušaitis. The role of the electrostatic field in the development by transfer 740

V. Bareikis, V. Dienys, I. Matulionienė, R. Miliušytė. Convective noise of hot carriers in case of quasielastic scattering 749

S. Vengris, J. Viščakas. V. Kabelka. Surface photovoltage of high resistivity CdSe single crystals 755

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Thermally stimulated conductivity in case of barrier model of photoconductivity 763

R. Vaškevičius, K. Repšas. Hall effect of hot electrons in n-type Germanium 775

A. Audzijonis, A. Karpus, V. Kedavičius. Electronic emission and optical properties of SbS3 monocrystals in the range of phase transitions 780

P. Misiūnas, V. Tatolis, H. Jonaitis. Temperature dependence of the infrared absorption bands of 5-oxibenzodioxane-1,4 in the region of 2800-3100 cm-1 786

G. Misiūnas, H. Jonaitis. Concentration and solvent effects on the PMR spectra of benzodioxane-1,4 792

L.Gėgžnaitė, A. Kiveris, P. Pipinys. Dependence of the flashlike rise luminescence on the wavelength of the exciting radiation 799

B.Aleksiejūnas, V. Veteikis, A. Širvaitis. Kinetics of X-ray conductivity in Sb2S3 single crystals 813

The letter to the editor 815

Chronicle 817

Guides for Preparation of Scientific Papers and Abstracts 819

Abstracts 825

Tomas X, Nr. 6

TURINYS


E. Norvaišas, Z. Kupliauskis, A. Jucys. d-elektronų sluoksnio kilminiai koeficientai, atskiriant tris elektronus 858

Z. Rudzikas. Kazimiro operatorių tikrinių verčių taikymas kai kurių operatorių matricinių elementų išraiškose 871

S. Šadžiuvienė, R. Surgailienė, P. Ripskytė, P. Bogdanovičius, R. Karazija. Retųjų žemių elementų jonų energijos lygių teorinis skaičiavimas 885

J. Narušis, J. Batarūinas. Pamaininės sąveikos eksitoniniuose magnetinių kristalų būviuose 896

S. Ašmontas, K. Rešgas, J. Požela. Demberio EVJ stipriuose SAD laukuose 900

J. Viščakas, A. Sakalas, Z. Januškevičius. Holo efekto matavimai priemaišinio sužadinimo srityje 906

R. Baubinas, J. Viščakas, A . Smilga. CdSe monokristalų auginimas iš stechiometrinės ir nestechiometrinės garų fazės 914

A. Audzijonis, A. Karpus. Stibio sulfido monokristalų atspindžio spektrai 927

A. Česnys, A. Aleksiejūnas. Seleninių lygintuvų tyrimo rezultatų analizė, panaudojant heterogeninio p-n perėjimo teoriją 939

E. Montrimas, B. Rakauskienė, J. Rakauskas. Seleno elektroradiografinių sluoksnių kvantinio efektyvumo tyrimas 950

A. Misiūnas, A. Valužis, N. Stulpinienė. Temperatūros ir Xe dujų slėgimo įtaka Cd114 rezonansinės linijos l 3261 A smūginiams efektams 957

L. Kimtys, H. Jonaitis, M. Balevičius. D3-cikloheksenilo rūgšties monomerų ir dimerų cheminiai poslinkiai 966

L. Kimtys, P. Mikulskis, H. Jonaitis. D3-cikloheksenilo rūgšties ir dioksano kompleksų susidarymo tyrimas PMR metodu 976

E. Makariūnienė. Detektoriaus baigtinio erdvinio kampo pataisos g-g kampinės koreliacijos funkcijai 983

Kronika 985

Alfabetinės rodyklės 987

Referatai 993

Volume X, No. 6

CONTENTS


E. Norvaišas, Z. Kupliauskis, A. Jucys. Coefficients of fractional parentage with three detached electrons for the shell of d-electrons 859

Z. Rudzikas. On using of the eigen values of the Casimir operators in the expressions of the matrix elements of some operators 871

S. Šadžiuvienė, R. Surgailienė, P. Ripskytė, P. Bogdanovičius, R. Karazija. Theoretical calculation of energy levels for rare earth element ions 886

J. Narušis, J. Batarūnas. Interactions d'echange dans l'etats excitoniques des cristals magnetiques 896

S. Ašmontas, K. Repšas, J. Požela. Dember effect in high electric microwave fields 901

J. Viščakas, A. Sakalas, Z. Januškevičius. Hall effect under illumination by light from impurity absorbtion region 906

R. Baubinas, J. Viščakas, A. Smilga. Die zuechtung CdSe-Einkristallen aus der stechiometrischen und nicht stechiometrischen Dampfphase 915

A. Audzijonis, A. Karpus. Reflection spectra of Sb2S3 monocrystals 927

A. Česnys, A. Aleksiejūnas. Die Analiese der Untersuchungsergebnisse bei selengleichrichtern auf der Grundlage der Theorie des heterogenen p-n-uebergangs 939

E. Montrimas, B. Rakauskienė, J. Rakauskas. Investigation of quantum effeciency of Selenium electroradiographic layers 951

A. Misiūnas, A. Valužis, N. Stulpinienė. The influence of temperature and pressure of the Xe upon the collision effects of the resonance line of Cd114 l 3261 A 957

L. Kimtys, H. Jonaitis, M. Balevičius. Monomeric and dimeric chemical shifts of D3-cyclohexenil acid 966

L. Kimtys, P. Mikulskis, H. Jonaitis. Study of the complexes of D3-cyclohexenil carboxylic acid with dioxane-1,4 by PMR spectroscopy 977

E. Makariūnienė. The corrections of the finite solid angle of the detector for the g-g angular correlation function 984

Cronicle 985

Alphabetical index 987

Abstracts 993

1969 metai | 1970 | 1971 metai | Kiti