1970 metai | 1971 | 1972 metai | Kiti

Tomas XI, Nr. 1

TURINYS

A. A. Jucys. Simetrinių grupių projekcinių Jungo operatorių faktorizacija 9

Z. I. Kupliauskis, A. P. Jucys. Antrosios grupės tipo atomų ir jonų struktūrų skaičiavimas, naudojant neortogonalias radialines orbitales 19

Z. Rudzikas, R. Karazija, J. Kaniauskas. Elektrostatinės energijos reliatyvistinių pataisų operatorių matriciniai elementai sudėtingoms elektronų konfigūracijoms 30

K. Jankauskas, A. Petrauskas. O16 branduolio teigiamo lyginumo energijos spektro nagrinėjimas unitarinės schemos modelyje 38

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. Neradiacinis energijos pernešimas aktyvuotuose kristaluose 46

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. 1,12-benzperileno teorinis tyrimas 55

J. Požela, V. Riauka, R. Tolutis. Helikonų bangolaidinio efekto tyrimas sukryžmintų juostinių linijų metodu 63

A. Laurinavičius, J. Požela. Helikoninių bangų tyrimas InSb pavyzdėliuose SAD diapazone magnetinio atspindžio būdu 70

V. Bareikis, V. Guoga, I. Matulionienė, J. Požela, V. Repšys. Krūvio nešėjų kaitimo taškiniame nelyginančiame kontakte tyrimas 79

J. Viščakas, A. Medeišis. Pereinamojo sluoksnio įtaka CdSe monokristalų optinėms savybėms 86

V. Kalininas, A. Jelizarovas, S. Gečiauskas. Puslaidininkinių daviklių panaudojimas SAD keturpolių su feritais parametrams matuoti, esant dideliam galingumui 90

A. Tupčiauskas, N. Sergiejevas, J. Ustiniukas. Hoterobranduolinio dvigubo rezonanso panaudojimas Sn119 branduolių ekranavimo konstantoms matuoti 104

B. Rakauskienė, J. Rakauskas, E. Montrimas. Seleno elektroradiografinių sluoksnių nuovargis, juos švitinant rentgeno spinduliais 115

V Šalna, V. Šalnienė, H. Jonaitis. Struktūros ir tirpiklio įtaka benzodioksano-1,4 darinių infraraudonoms absorbcijos juostoms 124

V. Urba, V. Kietienė, V. Šalna. Benzodioksano-1,4 elektroniniai absorbcijos ir liuminescencijos spektrai 293oK ir 93oK temperatūroje 142

R. Kalinauskas, K. Makariūnas, R. Davidonis. MI:MII+III:MIV+V santykiai gryniems M4 6uoliams Te125 ir Te127 branduoliuose 152

Laiškas redakcijai 153

Kronika 153

Referatai 167

Volume XI, No. 1

CONTENTS


A. A. Jucys. Factorization of Young projection operators for the symmetric group 10

Z. I. Kupliauskis, A. P. Jucys. Calculation of the structures of atoms and ions of the type of the second group by the use of non-orthogonal radial orbitals 19

Z. Rudzikas, R. Karazija, J. Kaniauskas. Matrix elements of the operators of the relativistic corrections to the electrostatic energy in case of complex electronic configurations 31

K. Jankauskas, A. Petrauskas. Investigation of the low-lying even-parity states of the nucleus O16 in the unitary scheme approximation 39

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. Radiationless transfer of energy in activated crystals 47

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotin. Die theoretische Untersuchung des 1.12-Benzperilens 56

J. Požela, V. Riauka, P. Tolutis. Investigation of the waveguide effect by the method of two crossed strip lines 64

A. Laurinavičius, J. Požela. Investigation of helicon waves from magnetoreflection in InSb samples at microwave frequencies 71

V. Bareikis, V. Guoda, I. Matulionienė, J. Požela, V. Repšys. Investigation of hot current carriers in the non-rectifying point contact 79

J. Viščakas, A. Medeišis. Influence of the transition surface layer on the optical properties of CdSe single crystals 86

V. Kalinin, A. Elizarov, S. Gečiauskas. Application of semiconductor transducers for measurement of parameters of microwave networks containing ferrites 91

A. Tupčiauskas, N. Sergeev, Iu. Ustiniuk. Application of heteronuclear double resonance in the determination of shielding constants of the nucleus Sn119 105

B. Rakauskienė, J. Rakauskas, E. Montrimas. Fatigue of the selenium electroradiographic layers under the x-ray radiation 116

V. Šalna, V. Šalnienė, H. Jonaitis. The influence of solvents and structure on infra-red absorption bands of the derivatives of benzodioxane-1,4 125

V. Urba, V. Kietienė, V. Šalna. Electronic absorption and luminescence spectra of benzodioxane-1,4 at 293oK and 93oK 143

R. Kalinauskas, K. Makariūnas, R. Davidonis. The MI: MII+III: MIV+V ratios for the pure M4 transitions in the Te125 and Te127 nuclei 152

The letter to editor 153

Chronicle 153

Abstracts 167

Tomas XI, Nr. 2

TURINYS


A. Karosienė, S. Ališauskas, A. Bandzaitis. Apie veidrodinio atspindžio simetrijos fazinius ryšius 89

Z. Kupliauskis, V. Lazauskas, A. Jucys. Neortogonalinių radialinių orbitalių taikymas atomams ir jonams konfigūracijoje 1s22s2pN 196

V. Kaveckis, V. Kaminskas. Išplėstinio skaičiavimo metodo ir daugiakonfigūracinio artėjimo taikymas helio tipo atomams 202

E. Našlėnas, V. Kaminskas, A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas elektrinių dipolinių perėjimų 1s22s2pN+l - 1s22s22pN osciliatorių stiprumams skaičiuoti 208

F. Anisimovas, R. Dagys. Ligandų ir 4f-funkcijų persiklojimo įtaka kristalinio lauko parametrams Tu2+:CaF2 222

P. Pipiraitė. Teorinio potencialo pritaikymas dviejų a dalelių išbarstymo uždaviniui spręsti 227

V. Launec, M. Novickas, V. Šugurovas. Bangolaidžio sienelių įtaka jo sužadinimui maža feritine sfera 238

M. Dienienė, K. Repšas. Lyginio Holo efekto n germanyje tyrimas 242

S. Ašmontas, J. Požela, K. Repšas. Karštų srovės nešėjų sąlygota bigradientinė evj 245

R. Vaškevičius, A. Krotkus, K. Repšas. n tipo germanio skersinė magnetovarža stipriuose elektriniuose laukuose 252

J. Požela, V. Riauka, R. Tolutis. Helikoninių bangų matmenų rezonansai kryptingai deformuotame n Ge 262

B. Kalinauskienė, J. Lapinskas, J. Požela, E. Šimulytė. Smulkiagrūdžių puslaidininkinių sistemų elektrinio laidumo tyrimas nuolatiniuose ir SAD laukuose 267

K. Valacka, D. Davidėnienė, K. Kniševskis, P. Leonas. Fotoefekto tyrimas germanyje ir silicyje, esant fotorefleksiniam režimui 276

T. Banys, A. Dargys, J. Požela. Harmonikos relaksuojančioje netiesinėje varžoje 282

V. Kedavičius, P.Pipinys. Auripigmento pagavimo centrų parametrų matavimas termostimuliuotos ir fotostimuliuotos elektroninės emisijos metodu 292

V. Urba, V. Kietienė, V. Šalna, H. Jonaitis. Veratrolo elektroninių spektrų vibracinė struktūra 306

A. Pipinienė, P. Pipinys. Gudeno ir Polio efekto bei elektroliuminescencijos temperatūrinė priklausomybė cinko sulfido liuminoforuose 314

R. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Branduolinio magnetinio rezonanso linijos iškraipymai tilteliniuose autodinuose 324

Referatai 327

Volume XI, No. 2

CONTENTS


A. Karosienė, S. Ališauskas, A. Bandzaitis. On the phase relations of the symmetry of mirror reflection 190

Z. Kupliauskis, V. Lazauskas, A. Jucys. Application of the non-orthogonal radial orbitals for calculation of atoms and ions having the configuration ls22s2pN 196

V. Kaveckis, V. Kaminskas. The extended method of calculation and multiconfiguration approximation for the helium-like atoms 202

E. Našlėnas, V. Kaminskas, A. Jucys. Application of the extended calculation method for the theoretical determination of the oscillator strengths for dipole transitions 1s22s2pN+l - ls2s22pN 209

F. Anisimov, R. Dagys. Effect of the 4f-ligand overlap on the crystal field parameters in Tu2+ :CaF2 222

P. Pipiraitė. The use of theoretical potential for the scaterring problem of two alpha-particles 227

V. Launec, M. Novickas, V. Shugurov. Excitation of the waveguide by small ferrite sphere taking into account the influence of the walls 238

M. Dienienė, K. Repšas. Investigation of the even Hall effect in n-type germanium 242

S. Ašmontas, J. Požela, K. Pepšas. Bigradient electromotive force stipulated by hot carriers 245

R. Vaškevičius, A. Krotkus, K. Repšas. Transverse magnetoresistivity of n-type germanium in high electric fields 252

J. Požela, V. Riauka, P.Tolutis. Size resonances of helicon waves in uniaxially stressed n-Ge 262

B. Kalinauskienė, J. Lapinskas, J. Požela, E. Šimulytė. The study of electrical conductivity of fine-grained semiconducting systems in D. C. and microwave fields 268

K. Valacka, D. Davidėnien@, K. Kniševskis, P. Leonas. Investigation of the photoconductive effect in Ge and Si under the photoreflexive regime 276

T. Banys, A. Dargys, J. Požela. Harmonics in a nonlinear relaxing resistance 282

V. Kedavičius, P. Pipinys. Determination of As2S3 parameters of trapping centers by thermo- and photostimulated electronic emission method 293

V. Urba, V. Kietienė, V. Šalna, H. Jonaitis. Vibronic structure of electronic spectra of veratrole 306

A. Pipinienė, P. Pipinys. Temperature dependence of the Gudden-Pohl effect and electroluminescence of zinc sulfide phosphors 314

R. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Die Formverzerrung der magnetischen Kernresonanzlinie in den Brueckenautodynen 325

Abstracts 327

Tomas XI, Nr. 3

TURINYS


A. Petrauskas, K. Jankauskas. Branduolio unitarinės schemos modelio funkcijos vienos dalelės orbitinių kilminių koeficientų skaičiavirnas ir jų taikymas, sudarant tankio matricą 359

K. Jankauskas, A. Petrauskas. Branduolio unitarinės schemos orbitinės banginės funkcijos vienos dalelės kilminių koeficientų skaičiavimas, turint vieną kartą sužadintus būvius 398

A. Kancerevičius. Daugiakonfigūracinis artėjimas atomų ns2 sluoksniams 409

F. Anisimovas, N. Fesenko, R. Dagys. Tu2+:CaF2 užpildytų sluoksnių elektronų banginių funkcijų persidengimo įtaka kristalinio lauko parametrams 422

F. Anisimovas, R. Dagys. Kovalentiškumo įtaka Tu2+ energijos lygių suskilimui CaF2 kristale 431

N. Kuzmenko, J. Kuziakovas, N. Kabankova, G. Tokeris, L. Fridliandas, A. Bolotinas. Elektroninio perėjimo dipolinio momento matricinio elemento priklausomybė nuo r-centroidės ir Franko-Kondono faktorių apskaičiavimas silicio monohalogenidų B2S-X2II sistemoms 448

S. Ašmontas, J. Požela, K. Repšas. Apie karštųjų krūvio nešėjų sąlygotą fotogradientinę evj germanio ir silicio monokristaluose 456

A. Laurinavičius, J. Požela. Superaukšto dažnumo bangų kampinis atspindys nuo n-InSb plokštelių, sklindant jose hielikoninėms bangoms 459

J. Vaitkus, J. Viščakas. CdSe monokristalų fotolaidumo kinetika, esant mažam sužadinimo lygiui 467

J. Vaitkus, J. Viščakas, A. Urbelis. Fotosrovės nestabilumai ir jos kinetika netobuluose CdSe monokristaluose, esant Džaulio įšilimui 475

T. Giedrys, J. Vaitkus. Ėsdinimo azoto rūgštimi įtaka neaktyvuotų CdSe monokristalų fotolaidumui 485

A. Širvaitis, J. Jakimavičius. Deformuoto Fe-Ni-Mo lydinio gardelės defektų tyrimas 492

J. Jakimavičius, A. Ališauskas, A. Širvaitis. Iškaitintų kadmio sulfido sluoksnių mikrostruktūra 498

V. Kudaba, E. Taraseiskis, P. Brazdžiūnas. Akustinių kristalo svyravimų nustatymas šviesos spindulio intensyvumo moduliacijos būdu 505

P. Misiūnas, M. Rozenbliumienė, H. Jonaitis. Temperatūros įtaka 5-oksibenzodioksano-1,4 tirpalo infraraudonosioms absorbcijos juostoms 511

K. Makariūnas, R. Kalinauskas. 117mSn g spindulių eksperimentinių ir teorinių vidinės konversijos koeficientų palyginimas 516

R. Jasiulionis. Atmosferos kitimų traserių tyrimas, pagrįstaf kosmogeninių natrio-22 ir berilio-7 matavimais 523

V. Radkevičius, V. Zamkovas. Laiškas redakcijai 525

Personalia 527

Kronika 535

Referatai 537

Volume XI, No. 3

CONTENTS


A. Petrauskas, K. Jankauskas. The method of calculation of one-particle orbital fractional parentage coefficients for nucleus wave function in the unitary scheme and its application to the construction of density matrix 359

K. Jankauskas, A. Petrauskas. The calculation of one-particle parentage coefficients for nucleus wave function in the unitary scheme for one-excited U3(n-1) states 399

A Kancerevičius. Multiconfiguration approximation for the ns2 shells of atoms 409

F. Anisimov, N. Fesenko. R. Dagys. Ligand-ligand and 5s25p6-ligand overlaps effects upon the crystal field in Tu2:CaF2 423

F. Anisimov, R. Dagys. Covalency effects on splitting of energy levels of Tu2+ in CaF2 crystals 431

N. Kuzmenko, J. Kuziakov, N. Kabankova, G. Tokeris, L. Fridliand. A. Bolotin. Dependence of the matrix element of the dipole mement of electronic transition on r-centroid and Frank-Condon's factor calculation for B2S-X2II systems of silicon halogenides 449

S. Ašmontas, J. Požela, K. Repšas. On photogradient emf of hot carriers in germanium and silicon 456

A. Laurinavičius, J. Požela. Angular reflection of microwaves from the plates of n-InSb, when the helicon waves propagate in them 460

J. Vaitkus, J. Viščakas. Transient photoconductivity of CdSe single crystals in the small signal case 468

J. Vaitkus, J. Viščakas, A. Urbelis. Die Schwingungen und Kynetik des Photostromes in den inhomogenen CdSe Einkristallen bei der jouleschen Erwaermung 476

T. Giedrys, J. Vaitkus. Effect of etching with HN03 upon the photoconductivity of non-activated CdSe monocrystals 485

A. Širvaitis, J. Jakimavičius. The investigation of lattice distortions in deformed Fe-Ni-Mo alloy 492

J. Jakimavičius, A. Ališauskas, A. Širvaitis. The microstructure of cadmium sulphide sintered layers 499

V. Kudaba, E. Taraseiskis, P. Brazdžiūnas. The determination of the acoustic vibrations of crystals by the intensity modulation method of the optical ray 505

P. Misiūnas, M. Rozenbliumienė, H. Jonaitis. Temperature dependence of infrared absorption bands of 5-oxybenzodioxane-1,4 in solution 511

K. Maakariūnas, R. Kalinauskas. Comparison of the experimental and theoretical internal conversion coefficients of the g-rays of 117mSn 516

R. Jasiulionis. Tracer studies of atmospheric exchanges based on measurements of sodium-22 and beryllium-7 produced by cosmic rays 523

V. Radkevič, V. Zamkov. A letter to the editor 525

Personalia 527

Chronicle 535

Abstracts 537

Tomas XI, Nr. 4

TURINYS


Z. J. Kupliauskis, A. V. Matulaitytė, A. P. Jucys. Apibendrintų vandeniliškų radialinių orbitalių naudojimas atominėms struktūroms skaičiuoti 563

A. V. Matulaitytė, Z. J. Kupliauskis, A. P. Jucys. Neortogonalinių radialinių orbitalių taikymas magnio tipo atomų pagrindinei konfigūracijai 570

V. J. Stasiukaitis, A. P. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas geležies grupės atomų ir jonų smulkiajai struktūrai skaičiuoti 578

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Dvejų dalelių orbitinė tankio matrica vieną kartą osciliatoriškai sužadintoms p-branduolių SU3 konfigūracijoms 593

A. Litinskis, L.-M. Balevičius, J. Batarūnas, E. Šifrovičius. Pusempirio kristalų zoninės struktūros aprašymo klausimu 599

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Acepleiadyleno molekulinio kristalo teorinio tyrimo kai kurie rezultatai 605

V. Dienys, Z. Martūnas, M. Jarmalis. Elektronų kaitimo anizotropija silicyje aukštų temperatūrų srityje 614

A. Dargys, T. Banys, J. Požela. Karštųjų elektronų energijos relaksacijos trukmės matavimo metodas 629

I. Levitas, J. Požela, A. Saščiuk. Nestacionaraus galvanomagnetinio rekombinacinio efekto tyrimas 642

J. Grigas, J. Meškauskas. Sb2S3 ir Sb2Se3 kristalų dielektrinis pralaidumas dažnumų diapazone nuo 10 iki 80 Ghz 651

R. Dienys, J. Kaladė, E. Montrimas, A. Pažėra. Srovės nešėjų efektyvinio gyvavimo laiko matavimas amorfiniuose Se ir As-Se sluoksniuose 665

J. Vaitkus, J. Miškinis. Stacionaraus fotolaidumo ypatybės neaktyvuotuose CdSe monokristaluose 672

J. Slavėnas. Sidabro ir švino garavimo šilumų spektroskopinis nustatymas 677

A. Urbelis, J. Vaitkus. Lėti domenai CdSe monokristaluose 688

E. Žurauskienė, I. Beleckienė. Benzodioksano-1,4 ir kai kurių jo darinių kvazilinijiniai fluorescencijos spektrai 696

J. Kaulakys, A. Kazlauskienė, H. Jonaitis. Binarinių tirpiklių įtaka riboflavino elektroniniam spektrui 704

Referatai 707

Volume XI, No. 4

CONTENTS


Z. J. Kupliauskis, A. V. Matulaitytė, A. P. Jucys. On the application of generalized hydrogen-like radial orbitals for the calculation of atomic structures 563

A. V. Matulaitytė, Z. J. Kupliauskis, A. P. Jucys. Application of the non-orthogonal radial orbitals to the normal configuration of the manganese-type atoms 571

V. J. Stasiukaitis, A. P. Jucys. Application of the extended method of calculation for calculating the fine structure of iron group atoms and ions 579

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Two-particle orbital matrix of density for one quanta oscillatory-excited SU3-configurations for p-nuclei 593

A. Litinskij, L.-M. Balevičius, J. Batarūnas, E. Šifrovič. The semiempirical calculation of the electronic band structure in crystals 600

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotin. Einige Ergebnissen der theoretischen Untersuchung des molekularen Kristalls des Acepleiadylens 605

V. Dienys, Z. Martūnas, M. Jarmalis. Anisotropy of warm electron conductivity in silicon at high temperatures 614

A. Dargys, T. Banys, J. Požela. A method of measuring hot carrier energy relaxation time 630

I. Levitas, J. Požela, A. Saščiuk. investigation of the non-stationary galvanomagnetic-recombination effect in intrinsic germanium 642

J. Grigas, J. Meškauskas. Permittivity of Sb2S3 and Sb2Se3 single crystals in microwave range 652

R. Dienys, J. Kaladė, E. Montrimas, A. Pažėra. Investigation of effective lifetime of charge carriers in Se and As-Se amorphous layers 666

J. Vaitkus, J. Miškinis. Die Besonderheiten der stationaren Photoleitfaehigkeit der nicht aktivirten CdSe Einkristallen 673

J. Slavėnas. Spectroscopic determination of evaporation heats for silver and lead 678

A. Urbelis, J. Vaitkus. Langsame Domaenen in den CdSe Einkristallen 689

E. Žurauskienė, I. Beleckienė. The quasilinear fluorescence spectra of benzodioxane-1,4 and its O-formed 696

J. Kaulakys, A. Kazlauskienė, H. Jonaitis. Etude de l'influence des dissolvants binaires sur les spectres electroniques de riboflavine 705

Abstracts 707

Tomas XI, Nr. 5

TURINYS


V. Vanagas, R. Kalinauskas. Dvidalelė orbitinė tankio matrica unitarinėje schemoje p-branduolių vieną kartą osciliatoriškai sužadintoms būsenoms 741

I. Kyčkinas, Z. Rudzikas. Ryšys tarp kilminių koeficientų ir neredukuotinių tenzorinių operatorių matricinių elementų 755

I. Kyčkinas, Z. Rudzikas. Rekurentiniai ryšiai tarp energijos operatorių matricinių elementų 767

A. Kancerevičius, S. Šadžiuvienė. Daugiakonfigūracinis artėjimas azoto tipo atomų išoriniam sluoksniui 777

V. Launecas, M. Novickas, V. Šugurovas. Mažų feritinių rutuliukų sistema elektromagnetiniame lauke 786

V. Žebriūnaitė, I. Levitas, J. Požela. Galvanomagnetinio rekombinacinio efekto nevienalyčiame elektriniame lauke tyrimas 798

J. Viščakas, K. Lipskis, A. Sakalas. Apie Holo ir termo-evj efektų polikristatiniuose sluoksniuose interpretavimą 806

J. Požela, R. Tolutis, V. Riauka. Kinetinių reikšmių tyrimas n-Ge, naudojant magnetoplazmines bangas 813

A. Krotkus, K. Repšas, R. Vaškevičius. Apie n tipo germanio skersinę magnetinę varžą stipriuose elektriniuose laukuose 820

L. Klimka, L. Safonova, S. Kalvėnas. Karštųjų elektronų gyvavimo trukmės temperatūrinė priklausomybė n tipo germanyje, legiruotame nikeliu 828

P. Brazdžiūnas, V. Kunigėlis, V. Samulionis. Ultragarso anomalaus slopinimo SbSJ monokristaluose dažnuminė priklausomybė 835

G. Babonas, A. Šileika. Šviesos moduliacija eksitonine elektroabsorbcija rekristalizuotuose plonuose CdTe sluoksniuose 840

A. Raudonis, A. Šileika. PbS, CdSnP2, InP ir InAs terminio atspindžio spektrai 852

R. Bagočiūnaitė, E. Šimulytė. Kai kurie plonų kadmio telūrido sluoksnių legiravimo kadmiu ypatumai 858

L. Kimtys, P. Mikulskis, H. Jonaitis. D3-ciklohekseno karboninės rūgšties molekulių sąveikos tyrimas PMR spektroskopijos metodu 868

S. Visockaitė, E. Žurauskienė, R. Pajeda, L. Jasinskas, A. Kundra. Kai kurių pirimidino darinių spektrinių ir scintiliacinių savybių tyrimas 879

V. Radkevičius, V. Zamkovas. Šviesos bangos absoliutinių postūmių magnetiniame lauke matavimas poliarizacinio interferometro metodu 892

Kronika 895

Referatai 897

Volume XI, No. 5

CONTENTS


V. Vanagas, R. Kalinauskas. Two-particle orbital density matrix for one-quanta oscillatory-excited states of unitary scheme for p-nuclei 741

I. Kičkin, Z. Rudzikas. Correlation between the fractional parentage coefficients and the matrix elements of the irreducible tensorial operators 755

I. Kičkin. Z. Rudzikas. The recurrent relations between the matrix elements of the energy operators 768

A. Kancerevičius, S. Šadžiuvienė. Multiconfiguration approximation for the outer shell of the nitrogen-like atoms 778

V. Launec, M. Novickas, V. Shugurov. System of small ferrite spheres in electromagnetic field 786

V. Žebriūnaitė, I. Levitas, J. Požela. Galvanomagnetic-recombination effect in inhomogeneous electric field 798

J. Viščakas, K. Lipskis, A. Sakalas. On the interpretation of Hall and thermoelectric effects in polycrystalline films 806

J. Požela, R. Tolutis, V. Riauka. Investigation of kinetic effects in n-type Ge with the aid of magnetoplasma waves 814

A. Krotkus, K. Repšas, R. Vaškevičius. On transverse magnetoresistivity of n-type germanium in high electric fields 820

L. Klimka, L. Safonova, S. Kalvėnas. The temperature dependence of the hot electron lifetime in n-type nickel doped germanium 828

P. Brazdžiiinas, V. Kunigėlis, V. Samulionis. The frequency dependence of anomalous ultrasound damping in SbSJ crystals 835

G. Babonas, A. Šileika. The light modulation by excitonic electroabsorption in recrystallized thin CdTe films 841

A. Raudonis, A. Šileika. Thermoreflectance spectra of PbS, CdSnP2, InP and InAs 853

R. Bagočiūnaitė, E. Šimulytė. Some peculiarities of doping thin CdTe films with Cd 858

L. Kimtys, P. Mikulskis, H. Jonaitis. Study of D3-cyclohexenecarboxylic acid molecular association by PMR spectroscopy 869

S. Visockaitė, E. Žurauskienė, R. Pajeda, L. Jasinskas, A. Kundra. Spectral and scintillation properties of the pirimidine derivates 880

V. Radkevič, V. Zamkov. Measurement of absolute retardation of light waves in the magnetic field by the method of polarization interferometer 893

Cronicle 895

Abstracts 897

Tomas XI, Nr. 6

TURINYS


A. P. Jucys, V. J. Tutlys. Dviejų atomo konfigūracijų persiklojimo integralas, naudojant neortogonalias radialines orbitales 924

A. P. Jucys, V. J. Tutlys. Operatorių matriciniai elementai, sudėtingoms konfigūracijoms naudojant neortogonalias radialines orbitales 936

K. Sabas, S. Baltrušaitis, Z. Kupliauskis, A. Jucys. Neortogonalių radialinių orbitalių taikymas atomo elektronų konfigūracijai 1s22s22pN3p 948

A. Kancerevičius. Minimalios bazės radialinės orbitalės ir jų patikslinimas 959

G. Kamuntavičius. Perturbacijų teorijos taikomumo ribų patikrinimas, naudojant ją paprastam tiksliai išsprendžiamam dviejų dalelių uždaviniui 966

Z. Rudzikas, J. Kaniauskas. Elektrostatinės sąveikos energijos ir jos reliatyvistinių pataisų operatorių matricinių elementų apskaičiavimo klausimu 981

J. Vizbaraitė, I. Kyčkinas, Z. Rudzikas. Retųjų žemių elementų konfigūracijų 4f26s ir 4f36s energijos spektrų teorinis tyrimas 996

K. Jankauskas, A. Petrauskas. Matriciniai elementai ortogonalinėje schemoje 1006

E. Šifrovičius, L. Balevičius, J. Batarūnas. Pusempiris cinko sulfido tipo kristalų tarpjuostinių šuolių skaičiavimas 1010

T. Banys, J. Paršeliūnas, J. Požela. Daugiavoltė SAD evj galio arsenide 1019

K. Bertulis, M. Stankevičius, V. Tolutis. ZnTe plonų sluoksnių rekristalizacija 1028

R. Beliackas, J. Grigas, A. Orliukas, V. Šugurovas. SbSJ monokristalų dielektrinės skverbties dispersija 1038

V. Stasiūnas, L. Paulauskas, S. Mockevičius. Apie simetriškai surištos relaksacinės sistemos taškinius pakeitimus 1050

E. Makariūnienė, K. Makariūnas. 127J spinduliuojamų 360-58 keV kaskado gama kvantų kampinių koreliacijų sutrikdymai telūro monokristale 1063

Bibliografija 1065

Kronika 1067

Referatai 1071

Alfabetinė rodyklė 1082

Volume XI, No. 6

CONTENTS


A. P. Jucys, V. J. Tutlys. The overlap integral of two atomic electron configurations using the non-orthogonal radial orbitals 925

A. P. Jucys, V. J. Tutlys. The matrix elements of operators for complex configurations using non-orthogonal radial orbitals 936

K Sabas, S. Baltrušaitis, Z. Kupliauskis, A. Jucys. Application of the non-orthogonal radial orbitals to the configuration ls22s2pN3p of the atomic electrons 948

A. Kancerevičius. The minimal basis set radial orbitals and their improvement 959

G. Kamuntavičius. Verification of boundaries for the Application theory to a simple two-particles case having exact solution 966

Z. Rudzikas, J. Kaniauskas. On calculation of the matrix elements of the operators of the electrostatic interaction energy and of the relativistic corrections to it 982

J. Vizbaraitė, I. Kičkin, Z. Rudzikas. Theoretical investigation of the energy spectra of rare earth elements having electronic configurations 4f26s and 4f36s 996

K. Jankauskas, A. Petrauskas. Matrix elements in the orthogonal scheme 1006

E. Shifrovich, L. Balevičius, J. Batarūnas. The semiempirical investigation of the electronic zones in crystals with zinc-bland structure 1011

T. Banys, J. Paršeliūnas, J. Požela. High-voltage microwave EMF in GaAs 1019

K. Bertulis, M. Stankevičius, V. Tolutis. Recrystallization of ZnTe thin films 1028

R. Beliackas, J. Grigas, A. Orliukas, V. Shugurov. Dielectric dispersions in SbSJ crystals 1038

V. Stasiūnas, L. Paulauskas, S. Mockevičius. Von Punktumwandlung des simetrischgekoppelten Relaxationsystems 1050

E. Makariūnienė, K. Makariūnas. Perturbations of the angular gamma-quanta correlations of the cascade 360-58 keV emitted by 127J nuclei in a tellurium single crystal 1064

Bibliography 1065

Chronicle 1067

Abstracts 1071

Alphabetical index 1072

1970 metai | 1971 | 1972 metai | Kiti