1971 metai | 1972 | 1973 metai | Kiti

Tomas XII, Nr. 1

TURINYS


A. P. Jucys, V. J. Tutlys. Atominių dydžių operatorių matricinių elementų bendras nagrinėjimas, naudojant neortogonalias radialines orbitales 16

Z. Kupliauskis, A. V. Matulaitytė, A. P. Jucys. Apibendrintųjų vandeniliškų radialinių orbitalių taikymas pagrindinėms natrio ir aliuminio tipo atomų konfigūracijoms 23

Z. Kupliauskis, A. Matulaitytė, J. Jakimavičius. Aliuminio atomo ir jono rentgeno spindulių išbarstymo intensyvumo skaičiavimas 32

J. J. Glembockis, A. V. Karosienė, A. A. Kiseliovas, A. J. Savukynas, S. D. Šadžiuvienė, A. P. Jucys. Retųjų žemių jonų Er3+, Tu3+ ir Yb3+ 4d elektronų minkštųjų rentgeno spindulių absorbcijos teorinis nagrinėjimas 46

J. Jakimavi6ius, R. Karazija, J. Batarūnas, A. Širvaitis. Rentgeno spindulių atominio išbarstymo puslaidininkiuose funkcijų tyrimas, įskaitant tetraedrinių kovalentinių ryšių ųtaką 62

A. Vala, F. Anisimovas, R. Dagys. Kristalinio lauko ekranavimas retųjų žemių 4f elektronams 70

K. Eringis. Geležies grupės jonų izoelektroninės sekos 3d4p spektrų tyrimas 78

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Neorganinių poliacenų teorinis tyrimas 87

V. Vanagas. Išreikštas viendalelės SU3-invariantinės tankio matricos pavidalas pagrindinėse SU3 konfigūracijose 93

V. Vanagas, J. Gorskytė. Apytikslės Bartleto ir Haizenbergo energijos išraiškos paklaidos įvertinimas 103

R. Brazis, J. Požela. Magnetoplazminių bangų dispersija Bi tipo kristaluose 115

R. Vaškevičius, A. Krotkus, K. Repšas. Skylinio germanio galvanomagnetiniai reiškiniai stipriuose elektriniuose laukuose 127

V. Kudaba, E. Taraseiskis, B. Kietis, P. Brazdžiūnas. Fotosrovės sotis ir akustoelektriniai virpesiai CdS ir CdSe kristaluose 146

G. Babonas, M. Kurikas, A. Šileika, V. Jasutis. Eksitono ir fonono sąveika rekristalizuotuose CdTe sluoksniuose 156

R. Kalinauskas, K. Makariūnas, R. Davidonis. Tiesioginio šuolio tarp h-11/2 ir s+1/2 būvių 117Sn, 121Te, l23Te ir 125Te branduoliuose intensyvumo viršutinės ribos įvertinimas 165

A. Gricius, A. Grigonis, L. Pranevičius, A. Statkevičius. Silicio paviršiaus būvio tyrimas autoelektronine emisija 171

Personalija 173

Kronika 175

Referatai 179

Volume XII, No. 1

CONTENTS


A. P. Jucys, V. J. Tutlys. General consideration of the matrix elements of atomic quantity operators using non-orthogonal radial orbitals 17

Z. J. Kupliauskis, A. V. Matulaitytė, A. P. Jucys. Application of the generalized hydrogen-like radial orbitals to the normal configuration of the sodium and aluminium type atoms 24

Z. Kupliauskis, A. Matulaitytė, J. Jakimavičius. Intensity calculation of X-ray scattering by Al and Al+ 33

J. J. Glembockis, A. V.Karosienė, A. A. Kiseliov, A. J. Savukynas, S. D. Šadžiuvienė, A. P. Jucys. The theoretical consideration of the soft X-rays absorbtion by the 4d-electrons of the rare earth ions Er3+, Tu3+ and Yb3+ 47

J. Jakimavičius, R. Karazija, J. Batarūnas, A. Širvaitis. The investigation of X-rays atomic scattering functions taking into account the influence of tetrahedral covalent bonds in certain semiconductors 63

A. Vala, F. Anisimov, R. Dagys. Shielding of crystal fields for rare-earth ions 71

K. Eringis. Spectral study of the free iron group elements in the 3d4p-isoelectronic sequence 78

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotin. Die theoretische Untersuchung der anorganischen Polyazenen 88

V. Vanagas. Explicit expressions of the one-particle SU3-invariant density matrix for ground SU3-configurations of nuclei 94

V. Vanagas, J. Gorskytė. Accuracy estimation of the approximate expression for Bartlett and Heizenberg potential energy 104

R. Brazis, J. Požela. Magnetoplasma waves dispersion in the Bi-type crystals 115

R. Vaškevičius, A. Krotkus, K. Repšas. Galvanomagnetic effects of p-type germanium in high electric fields 127

V. Kudaba, E. Taraseiskis, B. Kietis, P. Brazdžiūnas. The saturation and acousto-electric oscillations of photocurrent in CdS and CdSe 146

G Babonas, M. Kurik, A. Šileika, V. Jasutis. Exciton-phonon interaction in the recrystallized films of CdTe 157

R. Kalinauskas, K. Makariūnas, R. Davidonis. An estimation of the upper intensity limit of the direct transition between states h-11/12 and s+1/2 in the 117Sn, 121Te, 123Te and 125Te nuclei 165

A. Gricius, A. Grigonis, L. Pranevičius, A. Statkevičius. Field emission as a criterion of the state of silicon surface 171

Personalia 173

Chronicle 175

Abstracts 179

Tomas XII, Nr. 2

TURINYS


A. P. Jucys, E. P. Našlėnas, P. S. Žvirblis. Išplėstinio skaičiavimo metodo apibendrinimas sudėtingoms atomo elektronų konfigūracijoms 210

S. Ališauskas. Apie simetrinės grupės Sn vaizdavimus unitarinės grupės Un-1 bazėje ir kai kurias U3 vaizdavimų transformacijos matricas 216

V. Vanagas, R. Kalinauskas. Ortogonalinės schemos ir K harmonikų metodo orbitinių banginių funkcijų kilminis išdėstymas ir kilminių koeficientų faktorizavimas 227

A. Petrauskas, J. Jankauskas, G. Kamuntavičius. Sužadintų U(3(n-1)) branduolių būvių aprašymas, naudojantis radialinių kolektyvinių svyravimų prielaida 233

J. J. Glembockis, A. V. Karosienė, A. A. Kiseliovas, A. J. Savukynas, S. D. Šadžiuvienė, A. P. Jucys. Minkštųjų rentgeno spindulių absorbcijos plonuose metaliniuose lantano ir cerio sluoksniuose teorinis nagrinėjimas 244

V. Zurba, A. Bolotinas. Kvantomechaninis para, meta ir orto toluidino tyrimas 251

A. Bolotinas, A. Liaš, A. Litinskis. Aliuminio hidrido elektroninė struktūra 257

I. Raichlinas, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Eksitoninio spektro koroneno molekuliniame kristale klausimu 263

A. Vala, R. Dagys. 10 Dq KNiF3 kristale 272

F. Anisimovas, R. Dagys. Kristalinis laukas Tu2+:SrF2 kristale 282

F. Anisimovas, B. Martinėnas, R. Dagys. Kovalentumo įtaka kristalo CaF2:Tu2+ g daugikliams 287

V. Kedavičius, P. Pipinys. Bismuto sulfido kristalų termostimuliuota elektroninė emisija 296

V. Valiukėnas, V. Ivaška, V. Kybartas. Plonų metalinių sluoksnių specifinės paviršinės varžos radimas SAD laukuose, matuojant praėjimo koeficientą 303

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Heksagonalinio seleno ir sidabro kontakto elektrinių charakteristikų impulsiniame režime kitimas, veikiant elektriniam laukui 313

E. Šimulytė. Mažos varžos CdTe sluoksniai, kuriuose susidaro nuolatinė elektrovaros jėga, kai juos veikia kintamas elektrinis laukas 320

J. Kaulakys, H. Jonaitis, A. Kazlauskienė. Riboflavino liuminescencijos juostos konturų priklausomybė nuo sužadinančios šviesos dažnumo 329

Laiškas redakcijai 331

Kronika 333

Referatai 335

Volume XII, No. 2

CONTENTS


A. P. Jucys, E. P. Našlėnas, P. S. Žvirblis. Generalization of the theory of the extended method of calculation for complex configurations of atomic electrons 210

S. Ališauskas. On the representation of the symmetrical group Sn in the basis of the unitary group Un-1 and some recoupling matrices of U3 216

V. Vanagas, R. Kalinauskas. Fractional parentage decomposition of the orthogonal scheme and of K-harmonics nuclear wave functions and factorization of the fractional parentage coefficients 228

A. Petrauskas, J. Jankauskas, G. Kamuntavičius. Description of the excited U(3(n-1)) nuclear states on the basis of the assumption of the radial collective oscillations 234

J. J. Glembockis, A. V. Karosienė, A. A. Kiseliov, A. J. Savukynas, S. D. Šadžiuvienė, A. P. Jucys. The theoretical consideration of the soft X-rays absorption by the metallic films of lanthanum and cerium 244

V. Zurba, A. Bolotin. The quantum-mechanical calculation of p-, m-, o-toluidine 252

A. Bolotin, A. Lyash, A. Litinskij. The electronic structure of aluminium hydride 257

J. Raikhlin, Č. Radvilavičius, A. Bolotin. On the question of the exciton spectrum in coronene molecular crystal 263

A. Vala, R. Dagys. 10 Dq in KNiF3 271

F. Anisimov, R. Dagys. Crystal field in Tm2+:SrF2 282

F. Anisimov, B. Martinėnas, R. Dagys. The contribution of the covalency on the values of gG7 and gG'7 in Tm2+:CaF 287

V. Kedavičius, P. Pipinys. Thermostimulated electron emission of Bi2S3 crystals 296

V. Valiukėnas, V. Ivaška, V. Kybartas. Determination de la resistance superficielle des couches minces metalliques dans le domaine des hyperfrequences par mesure des coefficients de transmission 303

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Die Veraenderung der elektrischen Kennlinien bei Impulsbetrieb des Kontaktes kristallinisch Selen-Silber unter dem Einfluss des elektrischen Feldes 313

E. Šimulytė. Low-resistivity films of CdTe, giving rise to the d.c. electromotive force in a.c. fields 320

J. Kaulakys, H. Jonaitis, A. Kazlauskienė. Variation de la forme des bandes du spectre de luminescence de riboflavine en fonction de la frequence de la lumiere excitatrice 330

The letter to the editor 331

Chronicle 333

Abstracts 335

Tomas XII, Nr. 3

TURINYS


A. Kancerevičius. Daugiakonfigūracinis artėjimas, tiriant atomus su išoriniu 2pN-sluoksniu 367

A. Petrauskas, G. Kamuntavičius, K. Jankauskas. Branduolių deformacijos efektų įtaka modeliniam U(3(n-1)) schemos hamiltonianui 375

M. Novickas, V. Šugurovas. Paprasčiausi bet kokio radiuso girotropinio ruruliuko precsijos tipai 385

V. Basinas, V. Šugurovas. Feritinės aplinkos modeliavimas statiniu artėjimu 395

V. Filipavičius, E. Normantas. Išorinės homogeninės deformacijos įtaka skylučių išbarstymui germanyje 405

J. Požela, R. Tolutis, A. Juškevičius. Anizotropijos parametro K temperatūrinės priklausomybės n-Ge ir n-Si tyrimas magnetoplazminių bangų metodu 411

T. Lideikis, V. Šilalnikas. Apie inversinio sluoksnio susidarymą metalo-silicio dioksido-silicio sistemoje 419

J. Vaitkus, J. Viščakas. Silpnai sužadinto puslaidininkio nepusiausvyrinių krūvio nešėjų koncentracijos kinetika, esant dvejopiems lokaliniams lygiams

V. Tolutis. Plonų sluoksnių rekristalizacijos ir kai kurių kinetinių parametrų nustaymas ribų tarp kristalinės formos matematinės ir grafinės analizės būdu 451

J. Kaladė, E. Montrimas, J. Rakauskas. Švino ekranų stiprinimo procesas elektroradiografijoje 467

V. Gaidelis, J. Kaladė. Elektrostatinio atvaizdo susidarymo kinetika, eksponuojant elektrofotografinius sluoksnius 479

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Temperatūros įtaka benzodioksano-1,4 tirpalo CH grupių valentiniams svyravimams 485

V. Radkevičius. Šviesos bangos absoliutinių ir santykinių poslinkių matavimas skystuose dielektrikuose elektriniame lauke poliarizacinio interferometro metodu 497

J. Sabaliauskas. Neutronų sugėrimo kadmio, sidabro ir aukso tirpaluose tyrimas 506

Laiškai redakcijai 507

Kronika 511

Referatai 513

Volume XII, No. 3

CONTENTS


A. Kancerevičius. Multiconfigurational approximation for the atoms with outer 2pN-shell 367

A. Petrauskas, G. Kamuntavičius, K. Jankauskas. The calculation of the effects of nucleus deformation in the U(3(n-1)) scheme model 375

M. Novickas, V. Shugurov. Simplest precession types of ferrite sphere in case of any radius 386

V. Basin, V. Shugurov. Modelling of ferrite medium in static approximation 395

V. Filipavičius, E. Normantas. Influence of the external homogeneous deformation on the scattering of holes in germanium 405

J. Požela, R. Tolutis, A. Juškevičius. Investigation of temperature dependence of parameter of anisotropy K in n-Si and n-Ge with the aid of the magnetoplasma waves 411

T. Lideikis, V. Šilalnikas. On the transient response of a-mos capacitor 420

J. Vaitkus, J. Viščakas. The kinetics of non-equilibrium carrier density under weak excitation in the case of two types of local levels 443

V. Tolutis. Feststellung etlicher Parameter der Rekristallisation duenner Schichten durch rnathematische und graphische Analyse der Form der Grenzen zwischen den Kristalliten 452

J. Kaladė, E. Montrimas and J. Rakauskas. Intensification process caused by lead screens in electroradiography 468

V. Gaidelis, J. Kaladė. Kinetics of electrostatic image formation during exposure of electrophotographic layer 480

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Temperature dependence of valence vibrations of CH groups in benzodioxane-1,4 solution 486

V. Radkevič. Measurement of absolute retardation of light waves in the electric field by the method of polarization interferometry 497

J. Sabaliauskas. Investigation of neutron absorption by nuclei of Cd, Ag and Au in solutions 506

The letters to editor 507

Chronicle 511

Abstracts 513

Tomas XII, Nr. 4

TURINYS


S. Ališauskas, V. Vanagas. Transformacijos matrica, surišanti unitarinių ir ortogonalinių pogrupių atvaizdais žymimas bazes grupės Un simetrinėse neredukuotinėse erdvėse 541

K. Jankauskas. L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. Unitarinės schemos orbitinių kilminių koeficientų analizinės išraiškos 577

K. Jankauskas, G. Kamuntavičius, A. Petrauskas. Apibendrinto U(3(n-1)) schemos modelio matricinių elementų skaičiavimas 583

J. Jakimavičius, A. Širvaitis, J. Batarūnas. Rentgeno spindulių atominio išsklaidymo faktorių kadmio sulfide tyrimas 595

J. Kaladė, E. Montrimas, J. Rakauskas. Elektroradiografinių Se sluoksnių išsielektrinimo mechanizmas, švitinant juos rentgeno spinduliais 610

J. Rakauskas, J. Kaladė, E. Montrimas. Amorfinio seleno sluoksnių nuovargio mechanizmas, juos švitinant rentgeno spinduliais 621

A. Dargys, T. Banys. Karštų elektronų relaksacijos trukmės matavimo klausimu 630

A. Dargys, T. Banys. n tipo silicio fenomenolognės energijos relaksacijos trukmės skysto azoto temperatūroje matavimas 642

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Apie trigonalinio seleno monokristalų elektrinio laidumo mechanizmą 656

J. Kavaliauskas, A. Šileika. InAs elektrinio atspindžio spektrų formos tyrimas 666

G. Misiūnas, H. Jonaitis. Benzodioksano-1,4 tirpalų n-oktane tyrimas protonų magnetinio rezonanso spektroskopijos metodu 671

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Tarpmolekulinės sąveikos 5-oksibenzodioksano-1,4 tirpale tyrimas 677

K. Makariūnas, A. Dragūnas, M. Adomynaitė. Deimanto tipo trinarių puslaidininkių CU2SnS3, Cu2SnSe3 ir Cu2SnTe3 119Sni ir 125Te BGR spektrai ir elektroninė struktūra 691

Kronika 693

Referatai 699

Volume XII, No. 4

CONTENTS


S. Ališauskas, V. Vanagas. Transformation matrix between bases labelled by the unitary and orthogonal subgroups in symmetrical irreducible spaces of Un group 541

K. Jankauskas, L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. Explicit expressions of the orbital fractional parentage coefficients for the ground and one-excited U(3(n-1)) states of nuclei with n<=16 578

K. Jankauskas, G. Kamuntavičius, A. Petrauskas. The calculation of the matrix elements in generalized U(3(n-1)) scheme model 584

J. Jakimavičius, A. Širvaitis, J. Batarūnas. The investigation of the X-rays atomic scattering factors for cadmium sulphide 595

J. Kaladė, E. Montrimas, J. Rakauskas. Se electroradiographic layers discharge mechanism in case of X-ray irradiation 610

J. Rakauskas, J. Kaladė, E. Montrimas. The fatigue mechanism of X-irradiated amorphous Se layers 621

A. Dargys, T. Banys. On method of measuring hot carrier energy relaxation time 631

A. Dargys, T. Banys. Measurement of the phenomenological hot electron energy relaxation time in silicon at 77o K 642

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. On the electroconductivity of trigonal selenium single crystals 657

J. Kavaliauskas, A. Šileika. The investigation of the line shape of electroreflectance spectra in InAs 666

G. Misiūnas, H. Jonaitis. Study of benzodioxane-1,4 solutions in n-octane from PMR spectra 672

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Study of the intermolecular action of the 5-oxybenzodioxan-1.4 in solution 677

K. Makariūnas, A. Dragūnas, M. Adomynaitė. NGR spectra of 119Sn and 125Te and electronic structure of the trinomial diamond-like semiconductors Cu2SnS3, Cu2SnSe3 and Cu2SnTe3 692

Chronicle 693

Abstracts 699

Tomas XII, Nr. 5

TURINYS


S. Ališauskas. Apie U2 vaizdavimų projekcinių operatorių matricinius elementus grupės Un bazėje ir kai kuriuos jų taikymus 730

A. Kancerevičius. Apie analizines radialines orbitales 743

J. Vizbaraitė, V. Stasiukaitis, T. Strockytė. Išplėstinio skaičiavimo metodo taikymas retųjų žeimių atomų ir jonų konfigūracijos 4fN spektrams tirti 750

V. Rosichinas, A. Bolotinas, L. Zaslavskaja. Apie galimybes patikslinti molekulių jėgos konstantų skaičiavimą Hartrio, Foko ir Rutano artėjimu 760

J. Požela, Č. Radvilavičius, A, Bolotinas. Apie benzolo molekulių sąveiką 769

J. Jakimavičius, J. Batarūnas, A. Širvaitis. Elektronų tankio ir potencialo pasiskirstymas kubiniame kadmio sulfide 779

V. Ivaška, V. Šugurovas. Kraštiniai efektai simetrinėje juostinėjo linijoje 788

P. Kazlauskas, O. Laiko, K. Rimeika, J. Siroicis. Kinetinių dydžių skaičiavimas variaciniu metodu 797

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Trigonalinio seleno monokristalų fotolaidumas 812

J. Viščakas. V. Gaidelis, Z. Pocius. Sukepintų ZnO sluoksnių ir monokristalų išsielektrinimo mechanizmas elektrofotografiniame režime 821

I Levitas, J. Požela, A. Saščiuk. Galvanomagnetinis rokombinacinis efektas kintamuose elektriniuose bei magnetiniuose laukuose 834

A. Paulavičius, V. Tolutis, V. Jasutis. Elektronomikroskopiniai ir elektronografiniai CdIn2Te4 Plonų sluoksnių susidarymo tyrimai 839

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Polikristalinių heksagonalinio seleno sluoksnių laidumo tyrimai didelių srovės tankių srityje 850

J. Bakutis, K. Valacka, P. Venislovienė. Mechaninio įtempimo įtaka fotovoltiniam efektui plonuose polikristaliniuose CdTe sluoksniuose 856

A. Deksnys, G. Babonas. Plonų In3Te4 sluoksnių absorbcijos kraštas 861

V. Kabelka, P. Nikles, A. Piskarskas, A. Cholodnych. Ilgos netiesinės sąveikos ir silpno atvirkštinio ryšio optinis parametrinis generatorius 868

A. Smilgevičius, V. Kazielienė, R. Baltrušaitis, P. Adomėnas. Skystų kristalų kai kurių elektrooptinių savybių tyrimas 878

Kronika 881

Referatai 883

Volume XII, No. 5

CONTENTS


S. Ališauskas. On the matrix elements of the projection operators of the representations of U2 on the basis of Un and some application of them 729

A. Kancerevičius. On the analytical radial orbitals 743

J. Vizbarautė, V. Stasiukaitis, T. Strockytė. Application of the extended method of calculation to rare earths atoms and ions with the electronic configuration 4fN 751

V. Rossikhin, A. Bolotin, L. Zaslavskaya. On the possibility of more accurate calculations of the constants of molecules in Hartree-Fock-Roothaan approximation 760

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Zur Frage der Wechselwirkung der Benzolmolekuelen 770

J. Jakimavičius, J. Batarūnas, A. Širvaitis. Electron density and potential distribution in the cubic cadmium sulphide 779

V. Ivashka, V. Shugurov. Boundary effects in symmetric microstrip line 788

P. Kazlauskas, O. Laiko, K. Rimeika, J. Siroic. The calculation of kinetic quantities by variational method 797

J. Viščakas, G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Photoconductivity in trigonal selenium single crystals 813

J. Viščakas, V. Gaidelis, Z. Pocius. Electrophotographic discharge mechanism of baked layers and single crystals of ZnO 824

I. Levitas, J. Požela, A. Saščiuk. Investigation of galvanomagnetic-recombination effect in the presence of alternating electric and magnetic fields 834

A. Paulavičius, V. Tolutis, V. Jasutis. Electronmicroscopic and electron difraction investigations of formation of CdIn2Te4 thin films 839

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Die Untersuchung der Leitfaehigkeit der duennen mikrokristallinen hexagonalen selensaufdampfschichten in dem Gebiete der grossen Stromdichte 850

J. Bakutis, K. Valacka, R. Venislovienė. On the dependence of photovoltaic effect on mechanical stress in polycrystalline CdTe films 856

A. Deksnys, G. Babonas. Apsorption edge of In3Te4 thin films 862

V. Kabelka, P. Nikles, A. Piskarskas, A. Kholodnykh. The optical parametric oscillator with long nonlinear interaction and a low feedback 868

A. Smilgevičius, V. Kazielienė, R. Baltrušaitis, P. Adomėnas. The investigation of some electrooptic properties of liquid crystals 879

Cronicle 881

Abstracts 883

Tomas XII, Nr. 6

TURINYS


V. Stasiukaitis, V. Kaminskas, A. Jucys. Išplėstinio skaičiavimo metodo ir daugiakonfigūracinio artėjimo taikymas Sc I ir V III konfigūracijai 3d3 909

P. Žvirblis, E. Našlėnas, A. Jucys. Atomo elektronų konfigūracijos 1s22s22pN3d nagrinėjimas išplėstiniu skaičiavimo metodu 919

J. Vizbaraitė, V. Stasiukaitis, T. Strockytė. Sąveikos "orbita-orbita" įtaka retųjų žemių atomų konfigūracijos 4fN6s2 energijos spektrams 924

K. M. Saxena, S. Fraga. Sąveika "orbita-orbita" daugiaelektroniuose atomuose 929

P. Bogdanovičius, J. Boruta, J. Vizbaraitė, R. Karazija, Z. Rudzikas, A. Savukynas, A. Jucys. Dvielektroninių šuolių kadmio jone teorinis nagrinėjimas 937

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. C, Si ir S rentgeno spindulių atominių išbarstymo faktorių tyrimas, naudojant analizines radialines orbitales 945

V. Bareikis, I. Matulionienė, R. Miliušytė, V. Repšys. Karštųjų skylių triukšmų priklausomybė nuo gardelės temperatūros nelyginančiame taškiniame metalo ir germanio kontakte 951

V. Dienys, J. Karuža, Z. Martūnas. Krūvio nešėjų kaitimo tyrimo šiltų elektronų srityje metodikos klausimu 960

R. Bagočiūnaitė, J. Požela, J. Skučas, A. Skučienė, E. Šimulytė. CdTe plėvelių, legiruotų Cd, elektrinio laidumo tyrimai 968

R. Bagočiūnaitė, J. Požela, J. Skučas, A. Skučienė, E. Šimulytė. CdTe plėvelių voltamperinių charakteristikų ir laidumo anizotropijos tyrimas 981

R. Bagočiūnaitė, J. Požela, J. Skučas, A. Skučienė, E. Šimulytė. Lyginimo efektas įstrižai užgarintose CdTe plėvelėse 990

J. Požela, J. Skučas, E. Šimulytė. Plėveliniai CdTe detektoriai ir jų panaudojimas 1000

V. Lisauskas, V. Tolutis. Kai kurios plonų GaTe sluoksnių savybės 1005

J. Viščakas, J. Vaitkus, J. Miškinis, F. Senulis, L. Sergejeva, O. Charlamovas, I. Kalinkinas, V. Aleskovskis. Terminio apdorojimo įtaka CdS ir CdSe epitaksialinių sluoksnių struktūrai, jų sudėčiai ir fotoelektrinėms savybėms 1017

V. Lisauskas, V. Jasutis, V. Tolutis. Ga3Te4 plonų sluoksnių kristalizacijos tyrimas 1023

J. Kaulakys, H. Jonaitis, A. Kazlauskienė. Elektroninio šuolio padėties suradimo ir universalaus ryšio tarp tirpalų absorbcijos ir liuminescencijos spektrų galiojimo klausimu 1038

V. Stasiūnas, L. Paulauskas, S. Mockevičius. Simetriškai surištos relaksacinės sistemos sekos funkcijos 1050

V. Stasiūnas, J. Sirvydis, S. Mockevičius. Vieno reaktyvinio elemento relaksacinės sistemos dinamikos tyrimas, esant skirtingų formų netiesinio tripolio charakteristikoms 1063

Referatai 1065

Alfabetinė rodyklė 1077

Volume XII, No. 6

CONTENTS


V. Stasiukaitis, V. Kaminskas, A. Jucys. Applicition of the extended method of calculation and many-configuration approximation to the configuration 3d3 of Sc I and V III 909

P. Žvirblis, E. Našlėnas, A. Jucys. Investigation of the atomic electron configuration 1s22s22pN3d by the extended method of calculation 919

J. Vizbaraitė, V. Stasiukaitis, T. Strockytė. The effect of the orbit orbit interaction in the case of the energy spectra of rare earth atoms having the electronic configuration 4fN6s2 925

K. M. Saxena, S. Fraga. Orbit-orbit interaction in many-electron atoms 927

P. Bogdanovičius, J. Boruta, J. Vizbaraitė, R. Karazija, Z. Rudzikas, A. Savukynas, A. Jucys. Theoretical investigation of two-electron transitions in cadmium ion 937

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. The Investigation of C, Si, and S X-Ray Scattering Factors by the use of Analytical Radial Orbitals 945

V. Bareikis, I. Matulionienė, R. Miliušytė, V. Repšys. The dependence of hot hole noise on lattice temperature in a non-rectifying point contact of germanium and metal 951

V. Dienys, J. Karuža, Z. Martūnas. On the question of current carrier heating technique in the warm electron region 960

R. Bagočiūnaitė, J. Požela, J. Skučas, A. Skučienė, E. Šimulytė. Investigation of the electrical conductivity of CdTe films doped with Cd 969

R. Bagočiūnaitė, J. Požela, J. Skučas, A. Skučienė, E. Šimulytė. Investigation of V-A characteristics and anisotropy of CdTe films 981

R. Bagočiūnaitė, J. Požela, J. Skučas, A. Skučienė, E. Šimulytė. Rectification effect in oblique deposited films of CdTe 990

J. Požela, J. Skučas, E. Šimulytė. CdTe film microwave detectors and their application 1000

V. Lisauskas, V. Tolutis. Einige Eigenschaften duenner GaTe-Schichten 1005

J. Viščakas, J. Vaitkus, J. Miškinis, F. Senulis, L. Sergejewa, O. Charlamow, I. Kalinkin, V. Aleskovskij. Einfluss der Temperung von CdS und CdSe Epitaxialschichten auf ihre Struktur und Fotoelektrische Eigenschaften 1018

V. Lisauskas, V. Jasutis, V. Tolutis. Investigation of crystallization of thin Ga3Te4 films 1023

J. Kaulakys, H. Jonaitis, A. Kazlauskienė. Sur la determination de la frequence du passage electronique et de la conformite de la correlation universelle entre les spectres d'absorption et ceux de luminescence 1038

V. Stasiūnas, L. Paulauskas, S. Mockevičius. Konsequenzfunktionen des Symmetrisch gekoppelten relaxationsystems 1050

V. Stasiūnas, J. Sirvydis, S. Mockevičius. Dynamics of one-reactance relaxation generator with different forms of three-pole characterstics 1064

Abstracts 1065

Alphabetical index 1077

1971 metai | 1972 | 1973 metai | Kiti