1972 metai | 1973 | 1974 metai | Kiti

Tomas XIII, Nr. 1

TURINYS


S. Ališauskas, V. Vanagas. Apie vieną Un grupės pusiau kanoninės bazės izoskaliarinių daugiklių klasę 10

V. Vanagas, R. Kalinauskas. Neredukuotinių simetrinės grupės operatorių matriciniai elementai bei Klebšo-Gordano koeficientai 23

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Bendroji tankio matricos išraiška ir jos neredukuotinis išdėstymas tenzorinių banginių funkcijų atveju 32

A. Petrauskas, K. Jankauskas. Unitarinės schemos tankio matrica kanoninėje SU(3) bazėje 43

A. Savukynas, A. Čižiūnas. Radialinės vandenilio atomo Šredingerio lygties faktorizacija ir radialinių integralų savybės 50

J. Glembockis, J. Petkevičius. Hartrio-Foko lygtys, atsižvelgiant į koreliaciją 61

A. Cirul, A. Bolotinas. He2+ molekulės teorinis tyrimas

P. Kazlauskas, J. Siroic. Bandomojo elektrono išbarstymo ekranuotu potencialu charakteristikos 74

P. Kazlauskas, J. Siroic. Kinetinių koeficientų stacionarinės išraiškos 81

J. Jakimavičius, J. Batarūnas. Atomų elektronų tankių ir valentinių elektronų potencialo tyrimas deimanto ir silicio kristaluose 87

A. Audzijonis, A. Karpus. Valentinių elektronų plazminių svyravimų dažnumo ir optinės dielektrinės skverbties stibio sulfido monokristaluose apskaičiavimas 99

J. Vaitkus, J. Viščakas, A. Meškauskas. Krūvio nešėjų koncentracijos kinetika silpnai sužadintame puslaidininkyje, turinčiame dviejų tipų daugiakrūvius lokalinius lygius 109

V. Žebriūnaitė, I. Levitas, J. Požela, K. Stalioraitis. Galvanomagnetinis rekombinacinis efektas skersiniame elektriniame lauke 117

J. Grigas, A. Orliukas, N. Mozgova. Antimonito dielektrinės savybės 128

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Temperatūros įtaka benzodioksano-1,4 ir 5-oksibenzodioksano-1.4 deformaciniams svyravimams 141

S. Švec-Visockaitė, G. Vasiūnina, E. Žurauskienė. Pirimidino eilės junginių kompleksų su PPO ir p-terfenilu tyrimas 148

V. Tatolis, E. Žurauskienė. Vandenilinio ryšio įtaka chinolino elektroniniams absorbcijos spektrams 155

Kronika 157

Referatai 159

Volume XIII, No. 1

CONTENTSS. Ališauskas, V. Vanagas. On a special type of isoscalar factor for the semicanonical basis of Un 10

V. Vanagas, R. Kalinauskas. Matrix elements and Clebsch-Gordan coefficients for irreducible operators of the symmetrical group 24

R. Kalinauskas, V. Vanagas. General Expression of the Density Matrix and Its Irreducible Decomposition for Tensorial Wave Functions 32

A. Petrauskas, K. Jankauskas. The unitary scheme density matrix in a canonical Su(3)-Basis 44

A. Savukynas, A. Čižiūnas. Factorization of the Schroedinger radial equation for the hydrogen atom and the properties of radial integrals 50

J. Glembockis, J. Petkevičius. Hartree-Fock equation taking into account the correlation 60

Z. Cirul, A. Bolotinas. Theoretical treatment of H2+ molecule 67

P. Kazlauskas, J. Siroic. The scattering characteristics of a test electron by screening potential 74

P. Kizlauskas, J. Siroic. A steady-state expression of kinetic coefficients 81

J. Jakimavičius, J. Batarūnas. The investigation of atomic electron densities and valence electron potentials for diamond and silicon crystals 87

A. Audzijonis, A. Karpus. Calculation of the plasmic oscillation frequency of valent electrons and the optical dielectric constant of Sb2S3 monocrystals 99

J. Vaitkus, J. Viščakas, A. Meškauskas. Zur Kinetik der Ladungstraeger konzentration in Halbleitern mit den zwei Typen vielfach geladenen Zentren bei der schwachen Erraegung 109

V. Žebriūnaitė, I. Levitas, J. Požela, K. Stalioraitis. The field galvanomagnetic-recombination effect 117

J. Grigas, A. Orliukas, N. Mozgova. Dielectric properties of antimonite 129

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Temperature influence on the infrared absorption hands of benzodioxane-1,4 and 5-oxybenzodioxane-1,4 in the region of deformation vibrations 142

S. Švec-Visockaitė, G. Vasiūnina, E. Žurauskienė. Complex Formation between Pirimidine Derivates and PPO and P-terphenyl 149

V. Tatolis, E. Žurauskienė. Hydrogen Bonding Effect on the Electronic Absorption Spectra of Quinoline 155

Cronicle 157

Abstracts 159

Tomas XIII, Nr. 2

TURINYS


Z. Rudzikas, V. Špakauskas. Apibendrintasis kvazisukinio operatorius 189

J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Transformacijos matricų išreiškimo 3nj-koeficientais klausimu ir kai kurie 21j-koeficientai 205

A. Kancerevičius. Sunkiųjų atomų analizinės radialinės orbitalės 216

P. Žvirblis, E. Naš1ėnas. Ličio atomo sužadinimo elektrono smūgiu efektyviojo skerspiūvio suradimo klausimu 220

E. Šifrovičius, L. Balevičius, J. Batarūnas. Pusempiris boro nitrido zoninės struktūros skaičiavimas 225

J. Kaladė. Kai kurie laisvųjų krūvių dreifo kinetikos lygčių sprendiniai 239

A. Audzijonis, A. Karpus. Elektronų sąveikos su fononais įtaka stibio sulfido monokristalų optinėms ir elektrinėms savybėms 249

A. Laurinavičius, J. Požela. Netiesiniai efektai įmagnetintoje n-InSb plazmoje, sklindant didelio galingumo SAD elektromagnetinei bangai 254

V. Zavistanavičiūtė, K. Repšas. Elektroninio termomagnetinio efekto germanyje klausimu 259

A. Bagdanavičius, R. Baltrušaitis, V. Gaidelis, R. Žilėnas, A. Smilgevičius. Skystojo kristalo ir fotolaidininkio sistemos tyrimas 270

E. Montrimas, B. Petrėtis, J. Rakauskas, E. Baliukas. Vakuume užgarintų Se sluoksnių struktūra 282

V. Šalna, V. Šalnienė. Vandenilinio ryšio tyrimas benzodioksano 1,4 dariniuose, panaudojant infraraudonuosius spektrus 291

P. Mikulskis, L. Kimtys, H. Jonaitis. Karboninių rūgščių molekulių asociacijos tyrimas PMR spektroskopijos metodu 297

B. Raičinskytė, T. Vėsienė. Kai kurių rodamininių dažų spektroskopinis tyrimas binariniame heksilo alkoholio ir heksano tirpiklyje 304

V. Stasiūnas, L. Paulauskas, S. Mockevičius. Lygiagrečiai surištos relaksacinės sistemos režimų ribos 312

P. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Kontūrų išderinimo įtaka branduolinio magnetinio rezonanso linijos iškraipymams tilteliniuose autodinuose 322

Kronika 325

Referatai 327

Volume XIII, No. 2

CONTENTS


Z. Rudzikas, V. Špakauskas. Generalized quasispin operator 190

J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. On expressing of the transformation matrices in terms of 3nj-coefficients and some 21j-coefficients 205

A. Kancerevičius. On the analytical radial orbitals for the heavy atoms 216

P. Žvirblis, E. Našlėnas. On theoretical determination of the effective cross sections of lithium atom by the electron impact 220

E. Šifrovič, L.-M. Balevičius, J. Batarūnas. Semiempirical calculation of the electronic band structure in cubic boron nitride 225

J. Kaladė. Einzelne Loesungen der Gleichungen der Driftkinetik freier Ladungen 240

A. Audzijonis, A. Karpus. The electron-phonon interaction influence on optical and electrical properties of Sb2S3 single crystals 249

A. Laurinavičius, J. Požela. Non linear effects in n-InSb plasma in magnetic field associated with high power microwave propagation 254

V. Zavistanavičiūtė, K. Repšas. On the electron thermomagnetic effect in germanium 259

A. Bagdanavičius, R. Baltrušaitis, V. Gaidelis, R. Žilėnas, A. Smilgevičius. Investigation of liquid crystal-photoconductor system 271

E. Montrimas, B. Petrėtis, J. Rakauskas, E. Baliukas. The structure of vacuum evaporated selenium layers 283

V. Šalna, V. Šalnienė. Investigation of hydrogen bonding in the derivatives of benzodioxane-1,4 from the infra-red spectra 292

P. Mikulskis, L. Kimtys, H. Jonaitis. Study of association of molecules of carboxylic acids by NMR spectroscopy 298

B. Raičinskytė, T. Vėsienė. Electronic absorption spectra of rhodamine dyes in binary mixture of n-hexane and hexyl alcohol 305

V. Stasiūnas, L. Paulauskas, S. Mockevičius. Die Grenze der Regim des Parallelschaltensrelaxationssystems 313

R. Brazdžiūnas, V. Lesauskis. Der Einfluss der Verstimmung auf den Umriss der magnetischen Kernresonanzlinie in der Brueckenautodyne 323

Cronicle 325

Abstracts 327

Tomas XIII, Nr. 3

TURINYS


A. Savukynas, A. Čižiūnas. Apie suspaustą vandenilio atomą 352

A. Kancerevičius. Kvaziišsigimusios konfigūracijos ns2npN+npN+2 360

A. Karosienė, A. Kiseliovas, R. Karazija. Efektyviojo potencialinio barjero nagrinėjimas izoelektroninėje sekoje 374

A. Kiseliovas, A-Karosienė, R.Karazija. Efektyviojo potencialinio barjero tyrimas retųjų žemių atomų atveju 285

A. Matulionis, J. Požela, V. Jucienė. Neigiamoji n-AlxGa1-xAs varža 391

A. Koninas, J. Požela, N. Janavičienė. Galvanomagnetorekombinacinis efektas nehomogeniniame magnetiniame lauke 399

A. Aleksiejūnas, N. Stalioraitienė, A. Česnys. Plonasluoksnės nevienalyčios seleno ir sidabro selenido sandūros elektrinės charakteristikos, esant impulsiniam režimui 414

J. Bakutis, K. Valacka, R. Venislovienė. Vidinių mechaininių įtempimų plonuose CdTe sluoksniuose tyrimas 419

J. Kaladė, E. Montrimas, A. Pažėra. Difuzijos įtaka mažo krūvio dreifui 425

A. Ališauskas, J. Jakimavičius, B. Aleksiejūnas, A. Širvaitis. Kadmio sulfido iškaitintų sluoksnių fotojautrumo spektrinis pasiskirstymas 431

A. Grigonis, L. Pranevičius. Rusenančio išlydžio panaudojimas SiO2 plėvelių auginimui ir nuvalymui nuo silicio 437

Z. Stanevičius, V. Lesauskis. Radiacinio slopinimo autovirpančiose sistemose BMR eksperimentuose klausimu 446

Laiškai redakcijai 449

Kronika. XV respublikinė fizikų konferencija 455

Referatai 473

Volume XIII, No. 3

CONTENTS


A. Savukynas, A. Čižiūnas. On the compressed hydrogen atom 353

A. Kancerevičius. Quasi-degenerate configurations ns2npN+npN+2 361

A. Karosienė, A. Kiseliov, R. Karazija. Investigation of effective potential barrier case of isoelectronic sequence 374

A. Kiseliov, A. Karosienė, R. Karazija. The investigation of effective potential barrier in rare-earth atoms 385

A. Matulionis, J. Požela, V. Jucienė. Negative resistance of AlxGa1-xAs 391

A. Konin, J. Požela, N. Janavičienė. Galvano-magneto-recombination effect in a non-uniform magnetic field 399

A. Aleksiejūnas, N. Stalioraitienė, A. Česnys. Elektrischen Kennlinien des heterogenen Uebergangs zwischen Selen und Silberselenid bei Impulsbetrieb 414

J. Bakutis, K. Valacka, R. Venislovienė. Die Untersuchung der inneren Spannungen in duennen SdTe-Schichten 420

J. Kaladė, E. Montrimas, A. Pažėra. Der Einfluss der Diffusion fuer die Kleinenladungsdrift 426

A. Ališauskas, J. Jakimavičius, B. Aleksiejūnas, A. Širvaitis. The spectral distribution of photosensitivity of cadmium sulphide sinthered layers 432

A. Grigonis, L. Pranevičius. The formation and removal Of SiO2 films on the silicon in gas discharges 437

Z. Stanevičius, V. Lesauskis. Zur Frage der Radiationsdaempfung in Experimenten mit autooszilierenden Systemen in der magnetischen Kernresonanzspektroskopie 446

Letters to editor 449

Chronicle 455

Abstracts 473

Tomas XIII, Nr. 4

TURINYS


J. Kaladė, A. Savukynas. Mažai suspausto vandenilio atomo energijos lygių teorinis tyrimas 493

A. Kancerevičius, V. Bolotinas. Daugiakonfigūracinis artėjimas 3pN ir 4pN konfigūracijose esančių atomų išoriniam sluoksniui 503

K. Eriksonas, J. Čiplys. Teorinio termų smulkiosios struktūros patikslinimo anglies izoelektroninėje sekoje klausimu 510

A. Bolotinas, V. Rosichinas, G. Jarkovojus. Apie Dirako-Foko tankio matricos diferenciavimą, skaičiuojant kai kurias molekulių charakteristikas 517

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Toliveikės tarpmolekulinės jėgos, esant sujungtiniams ryšiams 527

J. Kaladė. Elektrostatinis cilindrinės simetrijos laukas dielektrikų sluoksniuose 533

J. Požela, V. Riauka, B. Tairovas, R. Tolutis. Magnetoplazminių bangų dispersija Bi0,92Sb0.08, esant hidrostatiniam slėgiui 543

S. Ašmontas, K. Repšas. Apie karštųjų krūvio nešėjų sąlygotą bigradientinę elektrovaros jėgą 550

V. Zavistanavičiūtė, K. Repšas. Absoliutinės (tūrinės) diferencialinės termoelektrovaros jėgos (TEVJ) matavimo klausimu 559

A. Paulavičius, V. Jasutis, T. Vėsienė, V. Tolutis. Plonų CdIn2Te4 sluoksnių susidarymo sąlygų ir savybių tyrimas 567

K. Bertulis, M. Stankevičius, V. Tolutis. Stimuliatoriaus difuzijos ribota CdTe, plonų sluoksnių rekristalizacija 573

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Perjungimo reiškinio ypatumai ir "atminties" efektas plonasluoksnėje nevienalytėje polikristalinio seleno ir sidabro selenido sandūroje 580

J. Bille. Eksitonų sąveika ir lazerinis procesas AIIBVI junginiuose 586

St.Kinev, E. Konstantinova, V. Stojanov, R. Stefanov. Fotoelektriniai keitikliai iš įvairių heterosandūrų su kadmio sulfidu 598

B. Kriščiūnienė, A. Filipenko, J. Taraškevičienė. Piridoksino molekulių asociacijos binariniame tirpiklyje tyrimas 605

A. Misiūnas, V Norkūnas. Gyvsidabrio kvazimolekulių įtaka spektrinės linijos l 2537 A formai 613

J. Kaulakys, A. Kazlauskienė, D. Sperauskienė. Teniperatūros įtaka universalaus sąryšio tarp riboflavino tirpalų absorbcijos ir liuminescencijos spektrų galiojimui 621

V. Samulionis, V. Kunigėlis, M. Giršovičius. Akustinis netiesiškumas netoli fazinio virtimo taško triglicinsulfato kristaluose 629

Kronika 631

Referatai 633

Volume XIII, No. 4

CONTENTS


J. Kaladė, A. Savukynas. Theoretical consideration of the energy levels of the hydrogen atom under the low compression 494

A. Kancerevičius, V. Bolotinas. Multiconfiguration approximation for the outer shells of the atoms in the 3pN and 4pN configurations 503

K. Eriksonas, J. Čiplys. On the improved theoretical calculation of the fine structure in the carbon isoelectronic sequence 510

A. Bolotin, V. Rosichin, G. Jarkovoj. On the differentiation of the Dirac-Fock density matrix 518

J. Požela, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Die fern wirkende Kraefte zwischen Molekuelen mit konjugierten Bindungen 527

J. Kaladė. Das axialsymmetrisches elektrostatisches Feld in den dielektrischen Schichten 533

J. Požela, V. Riauka, B. Tairov, R. Tolutis. The dispersion of magnetoplasma waves in Bi0,92Sb0,08 under hydrostatic pressure 543

S. Ašmontas, K. Repšas. On the bigradient EMF of hot carriers 551

V. Zavistanavičiūtė, K. Repšas. On the measurement of an absolute (volume) differential thermoelectromotive force 559

A. Paulavičius, V. Jasutis, T. Vėsienė, V. Tolutis. Investigation of formation conditions and properties of thin CdIn2Te4 films 567

K. Bertulis, M. Stankevičius, V. Tolutis. Recrystallization of CdTe thin films, limited by diffusion of stimulator 574

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Peculiarities of the switching effect and memory of thin-film heterojunction of polycristalline selenium-silver selenide 580

J. Bille. Exciton interaction and laser processes in AIIBVI compounds 586

S. Kinev, E. Konstantinova, V. Stojanov, R. Stefanov. The photoelectronics elements from different heterojunctions with cadmium sulfide 598

B. Kriščiūnienė, A. Filipenko, S. Taraškevičienė. The investigation of piridoxin molecule association in binary solvent 606

A. Misiūnas, V. Norkūnas. The influence of Hg quasimolecules upon the shape of l 2537 A line 614

J. Kaulakys, A. Kazlauskienė, D. Sperauskienė. Etude d'influence de la temperature sur la conforniite de la correlation universelle entre les spectres d'absorptions et aux de luminescence des solutions de riboflavine 622

V. Samulionis V. Kunigėlis, M. Giršovičius. The acoustical nonlinearity near the phase transition in triglycynsulphate crystal 629

Chronicle 631

Abstracts 633

Tomas XIII, Nr. 5

TURINYS


J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Neredukuotinių tenzorinių rinkinių teorijos klausimu 664

K. Jankauskas, L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. Lengvųjų branduolių sužadintų U3(n-1) būvių dvidalelės tankio matricos skaičiavimas 680

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. Osciliatorių stiprumų Fe II ir Co II spektruose teorinio tyrimo klausimu 694

J. Požela, A. Tamulis, Č. Radvilavičius, A. Bolotinas. Sąveikos tarp naftalino molekulių klausimu 704

V. Ivaška, V. Šugurovas. Bet kokio juostelių skaičiaus simetrinė juostinė linija 720

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. AIV ir AII BVI junginių atomų nekoheretinio Rentgeno spindulių išsklaidymo intensyvumo tyrimas, atsižvelgiant į jų valentinius būvius kristaluose 727

J. Jakimavičius, J. Batarūnas. Struktūrinių Rentgeno spindulių išsklaidymo amplitudžių metodo taikymas Si ir CdS juostinės struktūros tyrimui 741

A. Audzijonis, A. Karpus. Stiprios elektrono ir fononų sąveikos įtaka stibio sulfido monokristalų optinėms savybėms artimoje infratraudonojoje spektro srityje 752

S. Bumelienė, L. Klimka, S. Kalvėnas. Erdvinio krūvio ribotos srovės ir rekombinacinis srovės nestabilumas kompensuotame nikeliu germanyje 764

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Seleno ir sidabro selenido nevienalytės p-n sandūros fizikinio būvio be "atminties" perjumgimo režime tyrimas 778

E. Kučys. Apie Holo judrumo matavimą Holo srovės metodu 785

A. Lukackaja, E. Montrimas, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. Elektrofotografinių AsSe1,5Tl1 sistemos sluoksnių išsielektrinimo tamsoje kinetikos tyrimas 792

J. Ilisavskis, D. Čiplys. Įvairių garso stiprinimo mechanizmų n tipo indžio stibide tyrimas 801

Personalija 803

Bibliografija 805

Kronika 809

Referatai 811

Volume XIII, No. 5

CONTENTS


J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. On the theory of irreducible tensorial sets 664

K. Jankauskas, L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. Calculation of the two-particle detisity matrix for the excited U3(n-1)-states of light nuclei 680

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. On the theoretical investigation of the oscillator strengths in Fe II and Co II spectra 694

J. Požela, A. Tamulis, Č. Radvilavičius, A. Bolotin. Zur Frage der Wechselwirkung der Naphtalinmolekuele 705

V. Ivaška, V. Shugurov. Symmetric microstrip line with any number of central strips 720

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. The investigation of incoherent X-ray scattering intensities by atoms of atomic crystals AIV and AII BVI compounds taking into account their valence states in crystals 728

J. Jakmavičius, J. Batarūnas. The application of the x-ray scattering structure amplitudes to the investigation of the band structure of Si and CdS 741

A. Audzijonis, A. Karpus. The strong electron-phonon interaction influence on the optical properties of Sb2S3 monocrystals in the near infrared region of the spectrum 753

S. Bumelienė, L. Klimka, S. Kalvėnas. SCLC and current instability related with recombination in Ni-doped germanium 765

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Investigation of the physical state of p-n heterojunction of selenium-silver selenide in the switching without memory regime 778

E. Kučys. On Hall mobility measurement by the Hall current method 785

A. Lukackaja, E. Montrimas, S. Tauraitienė, A. Tauraitis. A study of the discharge kinetics of the mixed AsSe1,5Tlx electrophotographic layers 792

Yu. Ilisavskii, D. Čiplys. Investigation of various acoustic amplification mechanisms in n-InSb 802

Personalia 803

Bibliography 805

Cronicle 809

Abstracts 811

Tomas XIII, Nr. 6

TURINYS


S. Ališauskas. Apie grupės SL(2,C) Klebšo-Gordano koeficientus 840

S. Ališauskas, E. Norvaišas. Unitarinės grupės kanoninės bazės izoskaliarinių daugiklių rekurentinės išraiškos 846

Z. Rudzikas, J. Kaniauskas. Elektronų šuolių reliatyvistinių efektų teorinis tyrimas 858

Š. Kudžmauskas, E. Petrovas. Sąveikojančios su akceptoriais donorų sistemos relaksacija 870

L. Balevičius,V. Urba, A. Jurgis, A. Bolotinas. 6-amino- ir 5-oksi-6-acetilbenzodioksanų-1,4 vandenilinio ryšio ir elektroninių juostų prigimties tyrimas 879

V. Bareikis. J. Liberis. Žemo dažnumo srovės triukšmai taškniame metalo ir p tipo germanio kontakte 890

V. Dienys, Ž. Kancleris. Elektroninio silicio laidumo keitimosi šiltųjų elektronų srityje klausimu 898

E. Skaistys. Eksitoninė šviesos dispersija ir absorbcija polikristaluose 905

G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Bipoliariniai efektai Sb2S3 monokristaluose 911

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Narkevičius, V. Niunka. Eksitono ir eksitono bei eksitono ir elektrono sąveika kadmio selenido monokristaluose 923

K. Burneika, V. Kabelka, A. Piskarskas. Parametrinio šviesos generatoriaus su netiesiniu filtru tyrimas 933

E. Žurauskienė, V. Tatolis, D. Klibaitė. Spektroskopinis sąveikos tarp PPO ir N-heteroaromatinių angliavandenilių tyrimas 942

L. Paulauskas. Sudėtinės relaksacinės sistemos taškinių pakeitimų funkcijų tarpusavis išsidėstymas režimuose j1j2, J1h2, h1J2 ir y1j2 948

A. Grigonis, M. Domkus. Boro difuzija į silicį iš valdomos koncentracijos stiklų 953

Laiškas redakcijai 955

Personalija 959

Referatai 961

Autorių žiniai 971

Alfabetinė rodyklė 983

Volume XIII, No. 6

CONTENTS


S. Ališauskas. On the Clebsch-Gordan coefficients of the SL(2,C) group 840

S. Ališauskas, E. Norvaišas. The recurrence expressions for the isoscalar factors of the unitary group canonical basis 847

Z. Rudzikas, J. Kaniauskas. Theoretical investigation of the relativistic effects in the electron transitions 859

Š. Kudžmauskas, E. Petrov. Relaxation of the donor system interacting with acceptors 871

L. Balevičius, V. Urba, A. Jurgis, A. Bolotinas. Investigation of the electronic spectra and H-bonding of 6-amino- and 5-oksi-6-acetilbenzodioxanes-1,4 879

V. Bareikis, J. Liberis. Low frequency current fluctuations in an ohmic point contact metal and a p-type germanium 891

V. Dienys, Ž. Kancleris. On the warm electron conductivity in n-type silicon 898

E. Skaistys. The light dispersion and absorption due to excitons in polycrystals 905

G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Bipolar effects in Sb2S3 single crystals 911

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Narkevičius, V. Niunka. Exciton-exciton and exciton-electron interaction in CdSe single crystals 924

K. Burneika, V. Kabelka, A. Piskarskas. The investigation of the optical parametric oscillator with a nonlinear absorber 933

E. Žurauskienė, V. Tatolis, D. Klibaitė. A spectrophotometric investigation of the interaction of PPO with nitrogen heterocycles 942

L. Paulauskas. Die gegenseitige Aufstellung der Punktumwandlung des Zusammepgesetztrelaxationsystems im Regims j1j2, J1h2, h1J2 und y1j2 948

A. Grigonis, M. Domkus. Diffusion of boron into silicon from glasses with controled concentration 954

The letter to editor 955

Personalia 959

Abstracts 961

To the authors 971

Alphabetical index 983

1972 metai | 1973 | 1974 metai | Kiti