1973 metai | 1974 | 1975 metai | Kiti

Tomas XIV, Nr. 1

TURINYS


A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, D. Perkauskas. Unitarinės schemos bazinės funkcijos kolektyvinių koordinačių sistemoje 9

A. Kiseliovas, A. Bandzaitis. Apie transformacijos matricų išdėstymą 6j koeficientų sandaugų suma 18

I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Reliatyvistinis ekvivalentinių elektronų nljN pasluoksnio nagrinėjimas 30

I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Vienetiniai tenzoriai reliatyvistiniuose energijos operatoriaus matriciniuose elementuose 43

I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Reliatyvistiniai eriergijos operatoriaus matriciniai elementai, esant dviem atominių elektronų pasluoksniams 55

J. Vizbaraitė, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Orbitos-orbitos ir kontaktinių sąveikų efektas atominiuose spektruose 65

Z. Kupliauskis, V. Lazauskas. Neortogonaliųjų radialinių orbitalių taikymas elektriniams dipoliniams šuoliams 1s22s2pN+1 - 1s22s22pN skaičiuoti 72

A. Savukynas, A. Čižiūnas. Ekranavimo ir suslėgimo poveikis atomų energijos lygiams plazmoje 81

V. Bolotinas, V. Zurba, A. Bolotinas. Kvantmechaninis meta, para ir orto ksilidinų tyrimas 93

R. Brazis, A, Mironas, J. Požela. SAD helikoninių bangų sklidimo greitis ir pralaidumo sritys periodinėse puslaidininkio struktūrose 105

A. Matulionis, J. Paršeliūnas, A. Reklaitis. Daugelio stipraus lauko domenų egzistavimas n-GaAs absoliučiai neigiamos varžos būvyje 115

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Plonasluoksnės nevienalytės struktūros, sudarytos iš polikristalinio seleno ir sidabro selenido, neigiamo diferencialinio laidumo tyrimas 126

A. Audzijonis, A. Karpus. Anizotropinio Sb2S3 kristalo optinių konstantų nustatymas, analizuojant elipsiškai poliarizuotą atspindžio šviesą 138

V. Gaidelis, Z. Pocius. Erdvinio krūvio tyrimas sukepintuose ZnO sluoksniuose ir monokristaluose 143

J. Kaulakys, S. Žekonytė, H. Jonaitis. Klampių tirpalų fotoliuminescencijos spektrų išplitimo priklausomybė nuo sužadinimo 150

L. Kimtys, P. Mikulskis, H. Jonaitis. Kvazigardelių teorijos panaudojimas molekulių asociacijoms tirti protonų magnetinio rezonanso spektroskopijos metodu 164

Personalija 167

Referatai 169

Volume XIV, No. 1

CONTENTS


A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, D. Perkauskas. Basis functions of the unitary scheme in the collective variables 9

A. Kiseliov, A. Bandzaitis. On decomposition of transformation matrices into sums of products of 6j-coefficients 18

I. Kičkin, Z. Rudzikas. Relativistic consideration of the subshell of the equivalent electrons nljN 30

I. Kičkin, Z. Rudzikas. The unit tensors in the relativistic matrix elements of the energy operators 43

I. Kičkin, Z. Rudzikas. Relativistic matrix elements of the energy operator in the case of two subshells of atomic electrons 56

J. Vizbaraitė, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. The effect of orbit-orbit and contact interactions on atomic spectra 66

Z. Kupliauskis, V. Lazauskas. Application of the non-orthogonal radial orbitals for the investigation of dipole transition ls2s2pN+1 - 1s22s22pN 72

A. Savukynas, A. Čižiūnas. The effect of screening and compression on energy levels of atoms in plasma 82

V. Bolotin, V. Zurba, A. Bolotin. The quantum-mechanical calculation of m-, p-, o-xylidine 94

R. Brazis, A. Mironas, J. Požela. Frequency bands of propagating and non-propagating helicon waves and propagation velocity in periodic semiconductor structures 106

A. Matulionis, J. Paršeliūnas, A. Reklaitis. A multidomain model for the absolutely negative resistance of n-CaAs 115

A. Aleksiejūnas, A. Česnys. Investigation of negative differential conduction in nonhomogeneous thin film structures of polycrystalline selenium-silver selenide 127

A. Audzijonis, A. Karpus. Determination of optical constants of Sb2S3 anisotropic crystal from analysis of elliptically polarized light reflection 138

V. Gaidelis, Z. Pocius. Space charge investigation in ZnO monocrystals and in the baked layers 144

J. Kaulakys, S. Žekonytė, H. Jonaitis. Dependance d'elargissement des spectres de fotoluminescence des solutions solides en fonction de la frequence de la lumiere excitatrice 151

L. Kimtys, P, Mikulskis, H. Jonaitis. An application of the quasi-lattice theory of the solvents to the NMR study of the molecular association 165

Personalia 168

Abstracts 169

Tomas XIV, Nr. 2

TURINYS


V. Sivcevas, A. Slepcovas, I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Ekvivalentinių atomo elektronų pasluoksnio nljN kilminiai koeficientai 205

L. Sabaliauskas, K. Jankauskas, A. Petrauskas. Branduolių (n<=16) vienkartinio sužadinimo U(3(n-1)) būsenų kilminio išdėstymo matricų klasifikacija ortogonaliosios grupės kvantiniais skaičiais 234

R. Karazija, D. Grabauskas, A. Kiseliovas. Vakansijos elektroniniuose sluoksniuose įtaka kietos Rentgeno linijos energijai 247

R. Karazija, D. Grabauskas, A. Kiseliovas. Kietos Rentgeno linijos poslinkiai, susidarant keletui vakansijų elektroniniuose sluoksniuose 260

R. Barkauskas, J. Kaladė, A. Savukynas. Reliatyvistinė suspausto vienelektronio atomo energijos išraiška 271

V. Ivaška, V. Šugurovas. Juostinė linija su bet kokiu be galo plonų juostelių skaičiumi 283

V. Ivaška, V. Šugurovas. Juostinė linija, turinti simetrijos centrą 294

E. Skaistys, V. Sugakov. Nehomogeninio paviršinio potencialo įtaka eksitoniniam šviesos atspindžiui 304

A. Karpus, J. Klapatauskas. Kai kurios stibio selenido monokristalų elektrinės savybės 311

A. Orliukas, J. Grigas. Gamtinių Sb2S3 kristalų segnetoelektrinis aktyvumas 324

V. Vardzinskis. Eksitono ir cinko vakansijų kompleksas cinko teluride 332

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, D. Veleckas. Mikrosekundinės trukmės lazerio impulsų generavimas, panaudojant netiesinį puslaidininkinį elementą 343

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Laisvųjų srovės nešėjų dinaminių hologramų silicyje tyrimas 350

R. Baltramiejūnas, N. Narkevičius, V. Niunka, J. Vaitkus, I. Andronik, G. Listunov. Spontaninė liuminescencija Zn0,6Cd0,4Te kristaluose, esant aukštiems sužadinimo lygiams 355

Personalija 359

Kronika 361

Referatai 363

Volume XIV, No. 2

CONTENTS


V. Sivcev, A. Slepcov, I. Kičkin, Z. Rudzikas. Fractional parentage coefficients for a subshell nljN of equivalent atomic electrons 205

L. Sabaliauskas, K. Jankauskas, A. Petrauskas. Classification of the fractional parentage coefficients for one-ecxited U(3(n-1)) - states of nuclei with n<=16 by quantum numbers of the orthogonal group 234

R. Karazija, D. Grabauskas, A. Kiselev. The effect of vacansy in electronic shells on the energy of a hard X-ray line 247

R. Karazija, D. Grabauskas, A. Kiselev. The shifts of a hard X-ray line due to several vacansies in electronic shells 260

R. Barkauskas, J. Kaladė, A. Savukynas. A relativistic expression for the energy of a compressed one-electron atom 271

V. Ivaška, V. Šugurov. A microstrip line with any number of infinitely thin stripes 283

V. Ivaška, V. Šugurov. A microstrip line with the simmetry centre 295

E. Skaistys, V. Sugakov. The influence of inhomogeneous surface potential on the exciton light reflection 304

A. Karpus, J. Klapatauskas. Some electrical properties of monocrystals Sb2S3 311

A. Orliukas, J. Grigas. Ferroelectric activity of natural Sb2S3 single crystals 324

W. Wardzinsky. The exciton-zinc vacancy complex in ZnTe 333

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, D. Veleckas. Investigation of microsecond pulse laser generation with the non-linear absorber 343

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. The investigation of transient holograms on the free carriers in Si 349

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Narkevičius, V. Niunka, I. Andronik, G. Listunov. The spontaneous luminescence of Zn0,6Cd0,4Te single crystals under high excitation level 355

Personalia 359

Cronicle 361

Abstracts 363

Tomas XIV, Nr. 3

TURINYS


Akademikas Adolfas Jucys 381

Akademiko A. Jucio mokslinių darbų bibliografija 385

A. P. Jucys. Apie dabartinę atomo teoriją ir tolimesnę jos plėtotę 422

V. Lazauskas, Z. Kupliauskis, A. Jucys. Ličio ir berilio tipo atomų ir jonų neortogonalių radialinių orbitalių Hartrio ir Foko lygtys 440

E. Norvaišas, S. Ališauskas. Ortogonalinių grupių simetrinių vaizdavimų Klebšo ir Gordano koeficientai 452

A. Kancerevičius. Koreliacijos skaičiavimas atomams, turintiems du elektronus išoriniame sluoksnyje 462

J. Kaniauskas, I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Reliatyvistinis elektronų šuolių daugiaeletroniuose atomuose nagrinėjimas 474

A. Savukynas, A. Čižiūnas. Suslėgto vandenilio atomo radialiniai integralai ir energijos lygmenų smulkioji struktura 488

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Bendrosios svorinių funkcijų savybės ir operatorių vidurkinimas vidiniais atomo branduolio kintamaisiais 506

V. Ivaška, V. Šugurovas. Bet kokio skerspiūvio laidininkų linija 512

V. Ivaška, V. Šugurovas. Nehomogeninių dielektrikų užpildytos juostinės linijos apskaičiavimas TEM tikslumu 520

Laiškas redakcijai 525

Referatai 531

Volume XIV, No. 3

CONTENTS


Academician Adolfas Jucys 381

References 385

A. P. Jucys. On the contemporary theory of the atom and its further development 422

V. Lazauskas, Z. Kupliauskis, A. Jucys. Hartree-Fock equations with non-orthogonal radial orbitals for lithium and berylium type atoms and ions 440

E. Norvaišas, S. Ališauskas. Clebsch-Gordan coefficients of the symmetrical representations of the orthogonal groups 452

A. Kancerevičius. On the correlation calculation for the atoms with two-electron outer schell 462

J. Kaniauskas, I. Kičkin, Z. Rudzikas. Relativistic investigation of electronic transitions in many-electron atoms 475

A. Savukynas, A. Čižiūnas. Radial integrals and energy level fine structure of compressed hydrogen atom 489

R. Kalinauskas, V. Vanagas. General features of the weight-function and averaging of the operators on the basis of the internal nuclear wave-functions 506

V. Ivaška, V. Shugurov. A microstrip line with conductors of any section shape 512

V. Ivaška, V. Shugurov. A microstrip line with inhomogeneous dielectric filling in TEM-approximation 520

The letter to editor 525

Abstracts 531

Tomas XIV, Nr. 4

TURINYS


S. Ališauskas. Naujos Klebšo-Gordano ir 6j koeficientų išraiškos 547

V. Vanagas, R. Kalinauskas. Kai kurios branduolio kolektyviniu ir vidinių funkcijų kilminių koeficientų savybės 560

V. Bolotinas, V. Zurba, N. Krugliak, L. Balevičius, A. Bolotinas. Teorinis azinų elektroninių spektrų tyrimas 570

A. Smirnovas, N. Kuzmenko, A. Bolotinas. Franko ir Kondono faktorių apskaičiavimas SiF, GeF ir GeCl molekulėms 576

A. Litinskij, R. Frenkelis, E. Šifrovičius. CuI ir CuII kompleksų su nitrilais sudarymo klausimu 579

A. Matulis. Surištos elektrono ir fonono būsenos išsigimusiuose puslaidininkiuose 590

K. Jerochina, R. Žirgulevičius, J. Lembergas, A. Pasternakas. 93Nb sužadintų lygių gyvavimo trukmės 598

S. Ašmontas, O. Vasilecas, K. Repšas. Didelio dažnio srovės svyravimai homogeniniame n tipo germanyje, esant smūgių griūtinei jonizacijai 608

R. Baubinas, J. Viščakas, A. Sakalas, Z. Januškevičius. Pajautrinimo centrų kristaluose prigimtis CdSe 617

E. Kučys, D. Lasauskienė, J. Paukštė, V. Tolutis. InTe sistemos plonų sluoksnių elektrinės savybės 633

A.-V. Pipinienė, P. Pipinys. Apie pagavimo centrų jonizacijos elektriniu lauku mechanizmą cinko sulfido kristalofosforuose 642

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Aplinkos įtaka 5-oksibenzodioksano-1,4 molekulių asociacijai 651

K. Burneika, M. Ignatavičius, A. Ktitorovas, A. Piskarskas. Priverstinio kombinacinio išsklaidymo vandenyje energinių charakteristikų tyrimas 657

B. Raičinskytė, T. Vėsienė. Rodamininių dažų fluorescencijos ir absorbcijos spektrų tyrimas žemoje temperatūroje 663

P. Mikulskis, L. Kimtys. Trimetilacto rūgšties hidroksilo grupių cheminių poslinkių tyrimas 672

R. Bakanas. Dvigubas elektrinis sluoksnis kvantuojančiame magnetiniame lauke 677

V. Snitko, L. Pranevičius, K. Bilius. Terminio paruošimo įtaka dislokacijų pasiskirstymui silicio plokštelėse 683

Laiškas redakcijai 685

Referatai 689

Volume XIV, No. 4

CONTENTS


S. Ališauskas. New expressions for the Clebsch-Gordan coefficients and 6j-coefficients 547

V. Vanagas, R. Kalinauskas. Some features of the collective wave-function and fractional-parentage coefficients of the internal nuclear wave-function 560

V. Bolotin, V. Zurba, N. Kruglyak, L. Balevičius, A. Bolotin. The theoretical treatment of the electronical spectrum of the azines 571

A. Smirnov, N. Kuzmenko, A. Bolotin. The Frank-Condon's factor calculation for molecular systems SiF, GeF and GeCl 576

A. Litinskij, R. Frenkel, E. Šifrovič. Electronic structure of some complexes of CuI and CuII salts with nitrils 579

A. Matulis. Bound electron-phonon states in degenerate semiconductors 590

K. Jerokhina, R. Žirgulevičius, J. Lemberg, A. Pasternack. Life times of the excited levels of 93Nb 598

S. Ašmontas, O. Vasilec, K. Repšas. High frequency current oscillations in homogeneous n-type germanium under avalanche breakdown conditions 608

R. Baubinas, J. Viščakas, A. Sakalas, Z. Januškevičius. The origin of sensitivity centres in single crystals of CdSe 617

E. Kučys, D. Lasauskienė, J. Paukštė, V. Tolutis. Die elektrischen Eigenschaften duenner Schichten des In-Te-Systems 634

A.-V. Pipinienė, P. Pipinys. About the mechanism of the release of electrons from traps in ZnS phosphors by the electric field 642

P. Misiūnas, H. Jonaitis. The influence of the enviroment on the association on the molecules of 5-oxybenzodioxane-1,4 651

K. Burneika, M. Ignatavičius, A. Ktitorov, A. Piskarskas. The investigation of the stimulated raman scattering energy characteristics in water 657

B. Raičinskytė, T. Vėsienė. Absorption and fluorescence spectra of rhodamine dyes at 77oK 663

P. Mikulskis, L. Kimtys. Study of the hydroxylic proton chemical shifts of trimethylacetic acid 672

R. Bakanas. The electric double layer in the quantum magnetic field 678

V. Snitko, L. Pranevičius, K. Bilius. The influence of thermal treatment on distribution of dislocations in silicon wafers 684

Letter to editor 685

Abstracts 689

Tomas XIV, Nr. 5

TURINYS


S. Ališauskas. Apie pogrupių neredukuotinių atvaizdų kartotinumą pusiau kanoninėse grupių On ir Sp2n bazėse 713

E. Norvaišas, S. Ališauskas. Izoskaliariniai daugikliai ortogonalinių grupių simetriniams atvaizdams jungti 725

I. Kičkinas, J. Kaniauskas, Z. Rudzkas. Nediagonaliniai konfigūracijų atžvilgiu reliatyvistiniai energijos operatoriaus matriciniai elemcntai 738

A. Čižiūnas, A. Savukynas. Elektronų šuolių radialiniai integralai ir linijų stiprumai suslėgto vandenilio atomo modelyje 747

A. Kancerevičius. Radialinių integralu deformacija, skaičiuojant geležies grupės jonų spektrus 757

S. Kalvėnas, M. Juškevičienė, A. Versockas, P. Pažusis. Karštųjų elektronų kontaktinė termoevj, esant priemaišiniam pagavimui 766

L. Dapkus, K. Bertulis, V. Jasutis. Rentgenografiniai CdTe sluoksnių substruktūros tyrimai 775

A. Aleksiejūnas, A. Česnys, A. Prichodka. Apie plonasluoksnės nevienalytės heksagonalinio seleno ir sidabro selenido struktūros būsenos kvazigrįžtamo kitimo, veikiant elektriniam laukui, mechanizmą 787

A. Misiūnas, V. Norkūnas. Cinko izotopo Zn64 spektrinės linijos l 3075,9 A pločio tyrimas linijinės absorbcijos metodu 797

J. Varaneckas, E. Montrimas, J. Rakauskas. Dozės galingumo įtaka elektroradiografinių seleno sluoksnių nuovargiui 804

L. Paulauskas, V. Stasiūnas. Sudėtinės relaksacinės sistemos taškinių pakeitimų funkcijų savitarpis išsidėstymas režimuose j1y2, y1y2, z1J2 ir J1z2 815

K. Jerochina, R. Žirgulevičius, J. Lembergas, A. Pasternakas. Gama kvantų, išspinduliuojamų Kulono sąveika sužadinus 113In ir 115In, Doplerio poslinkio susilpninimo tyrimas 821

Kronika 829

Referatai 845

Volume XIV, No. 5

CONTENTS


S. Ališauskas. On multiplicity of irreducible representations of subgroups in the semicanonical basis of groups On and Sp2n 714

E. Norvaišas, S. Ališauskas. Isoscalar factors coupling symmetric representatiotns of orthogonal groups 725

I. Kičkinas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Nondiagonal with respect to configurations relativistic matrix elements of the energy operator 739

A. Čižiūnas, A. Savukynas. Electron transition radial integrals and line strengths in the compressed hydrogen atom model 747

A. Kancerevičius. Deformation of radial integrals in the calculation of the iron group ions 757

S. Kalvėnas, M. Juškevičienė, A. Versockas, P. Pažusis. Contact thermoelectromotive force of hot carriers under the condition of impurity capture 766

L. Dapkus, K. Bertulis, V. Jasutis. X-ray investigation of substructure of CdTe films 775

A. Aleksiejūnas, A. Česnys, A. Prichodko. On the mechanism of the changes of the thin film heterostructure of the hexagonal selenium-silver selenide under electrical field 787

A. Misiūnas, V. Norkūnas. The investigation of Zn64 spectral line l 3075,9 A by the method of linear absorption 797

J. Varaneckas, E. Montrimas, J. Rakauskas. The influence of irradiation power dosage upon the fatigue of selenium electroradiographic layers 804

L. Paulauskas, V. Stasiūnas. Die gegenseitige Aufstellung der Punktumwandlung des Zusammengesetztrelaxatiosystems im Regims j1y2, y1y2, z1J2 und J1z2 815

K. Jerochina, R. Žirgulevičius, J. Lemberg, A. Pasternack. Gamma ray energy Doppler shift attenuation following Coulomb exitation of 113In and 115In 827

Chronicle 829

Abstracts 845

Tomas XIV, Nr. 6

TURINYS


S. Ališauskas. Ryšiai tarp įvairių kompaktinių Li grupių atvaizdų teorijos dydžių 872

J. Požela. Bangų stiprumo kietojo kūno plazmoje kriterijų klausimu 881

J. Požela, P. Tolutis. Elektronų koncentracijos ir judrumo priklausomybių nuo hidrostatinio slėgio tyrimas stipriai legiruotame n-InSb 892

T. Banys, A. Matulionis, J. Paršeliūnas, J. Požela, A. Reklaitis. Sąlygų, kuriomis pasireiškia absoliučiai neigiama varža n-GaS, skaitinis tyrimas 897

A. Matulionis, J. Požela, A. Reklaitis. Kvazistacionarinė puslaidininkio būsena elektriniame lauke, esant elektronų pabėgimui 904

A. Matulionis, J. Požela, V. Jucienė. Įvairiaslėnė sandūra puslaidininkiuose 917

I. Levitas, J. Požela, K. Stalioraitis, N. Janavičienė. Nevienalyčio magnetinio lauko įtaka germanio laidumui 930

J. Burneika, G. Lasienė. Skylinio laidumo anizotropijos germanyje kokybinis nagrinėjimas 939

M. Dagys, V. Dienys, J. Skučas, M. Jarmalis. Kai kurie elektroninio silicio voltamperinės charakteristikos ypatumai šiltųjų elektronų srityje 945

V. Bareikis, A.Galdikas, I.Matulionienė, R.Miliušytė. Magnetinio lauko įtaka karštųjų skylių triukšmams germanyje 950

J. Liberis, V. Bareikis. Triukšmai taškiniame nelyginančiame n-Si kontakte 956

A. Paulavičius, V. Jasutis. Perjungimo reiškinys Cd-Ga-Te sistemos junginių sluoksniuose ir jų kristalizacija 963

K. Bertulis, M. Stankevičius. CdSe sluoksnių stimuliuotos rekristalizacijos kinetika 969

J. Kavaliauskas, A. Šileika. InP elektrinio atspindžio spektrų Kramerso ir Kronigo analizė 977

Ž. Malinauskas, V. Šilalnikas. Elektrovaros jėgos susidarymas metalo-dielektriko-puslaidininkio superaukšto dažnio lauke 982

L. Leskevičienė, E. Našlėnas, P. Serapinas. Nuokrypa nuo natrio sužadintų lygių pusiausviraus užpildymo netolydinėje plazmoje 989

A. Medeišis, J. Viščakas. Holo efekto polikristalinėse medžiagose klausimu 999

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Savaiminė difrakcija pro šviesos sukurtą fazinę gardelę CdSe monokristaluose 1003

J. Varaneckas, E. Montrimas, J. Rakauskas. Elektrografinių seleno stuoksnių, nuvargintų, švitinant rentgeno spinduliais, fotojautrumo atsistatymas 1012

K. Sakalauskas, E. Garška. Nepagrindinių krūvio nešėjų gyvavimo trukmės kitimas p-n sandūroje, veikiant akustinei bangai 1017

J. Jakimavičius, A. Ališauskas, A. Duoba, A. Širvaitis. Iškaitintų kadmio sulfido sluoksnių fotosrovės relaksacijos trukmės priklausomybė nuo priemaišų koncentracijos ir rekristalizacijos režimo 1024

Kronika 1025

Referatai 1027

Alfabetinė rodyklė 1041

Volume XIV, No. 6

CONTENTS


S. Ališauskas. Relation between the quantities of the theory of representation of the different compact Lie groups 873

J. Požela. On the criterions of wave growth in solid state plasma 886

J. Požela, R. Tolutis. The investigation of dependences of the electron concentration and mobility upon hydrostatic pressure in heavily doped n-InSb 892

T. Banys, A. Matulionis, J. Paršeliūnas, J. Požela, A. Reklaitis. Computer study of the conditions for absolutely negative resistance of n-GaAs 897

A. Matulionis, J. Požela, A. Reklaitis. Quasi-steady state of a semiconductor in electric field under runaway conditions 905

A. Matulionis, J. Požela, V. Jucienė. An intervalley junction in semiconductors 917

I. Levitas, J. Požela, K. Stalioraitis, N. Janavičienė. Nonuniform magnetic field influence on germanium conductivity 931

I. Burneika, G. Lasienė. The qualitative consideration of anisotropy effects on the holes conductivy in germanium 939

M. Dagys, V. Dienys, J. Skučas, M. Jarmalis. Some peculiarities of the current-voltage characteristic of n-type Si in the warm electron region 946

V. Bareikis, A. Galdikas, I. Matulionienė, R. Miliušytė. Influence of the magnetic field on the fluctuations of the hot holes in germanium 950

J. Liberis, V. Bareikis. The noise in an ohmic point contact on n-Si 956

A. Paulavičius, V. Jasutis. Switching effect in Cd-Ga-Te system compound films and their crystallization 963

K. Bertulis, M. Stankevičius. Kinetics of the CdSe films stimulated recrystallization 970

J. Kavaliauskas, A. Šileika. Kramers-Kronig analysis of the electroreflectance spectra of InP 978

Ž. Malinauskas, V. Šilalnikas. The origin of the e.m.f. in a MOS system placed in the microwave field 982

L. Leskevičienė, E. Našlėnas, P. Serapinas. Deviations from equilibrium population of excited Na states in inhomogeneous plasma 989

A. Medeišis, J. Viščakas. Analyses of the Hall effect in the polycrystalline materials 999

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Self-diffraction of radiation by light-induced phase grating in CdSe 1003

J. Varaneckas, E. Montrimas, J. Rakauskas. The restoration of the photosensitivity of the electroradiographic selenium layers fatigued by roentgen irradiation 1012

K. Sakalauskas, E. Garška. Die Aenderung der efektiven Stromrelaxationszeit in dem Ge p-n Uebergange bei der Wirkung des akustischen Feldes l017

J. Jakimavičius, A. Ališauskas, A. Duoba, A. Širvaitis. The photocurrent relaxation time dependence on impurity concentrations and regime of recrystallization of cadmium sulphide sinthered layers 1024

Chronicle 1025

Abstracts 1027

Alphabetical index 1041

1973 metai | 1974 | 1975 metai | Kiti