1974 metai | 1975 | 1976 metai | Kiti

Tomas XV, Nr. 1

TURINYS


A. Slepcovas, V. Sivcevas, I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Sudarytų iš vienetinių tenzorių operatorių jj ryšio submatriciniai elementai ir jų savybės 19

B. Martinėnas. Daugiakonfigūracinio artutinumo metodo taikymas, skaičiuojant hipersmulkiąją struktūrą geležies grupės jonuose 25

A. Kancerevičius. Antrojo ir trečiojo periodo atomų elektroninis giminingumas 33

V. Bolotinas, V. Zurba, A. Bolotinas. Trimetilaminalano ir benzolo sąveikos klausimu 40

V. Ivaška J. Kolmakovas, L. Selianskaja, L. Slepakas, V. Šugurovas. Dviejų laidininkų sudėtingo skerspiūvio linija 50

L. Klimka, S. Kalvėnas. Kvazipaviršinio laidumo įtaka fotolaidumo infraraudonajam gesinimui ir spektrui germanyje, kompensuotame nikeliu 56

Č. Mačiulaitis. Aukštos kokybės Ge p-n sandūrų sudarymo zoninio lydymo temperatūros gradiento klausimu 63

S. Ašmontas. Taškinio n-n+ kontakto voltamperinės charakteristikos tyrimas 72

Z. Dobrovolskis, A. Krotkus, K. Repšas. Puslaidininkių magnetinės varžos tyrimas stipriuose superaukšto dažnio elektriniuose laukuose 77

V. Zavistanavičiūtė, K. Repšas. Tūrinė diferencialinė termoelektrovaros jėga 83

J. Viščakas, A. Žindulis. Tiesinių CdSe fotopotenciometrų išėjimo charakteristikų tyrimas 93

J. Viščakas, A. Žindulis, A. Sodeika. Kietųjų CdSex Te1-x tirpalų polikristalinių sluoksnių gamyba ir jų fizikinių savybių tyrimas 103

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Narkevičius, V. Niunka, I. Kalinkinas, J. Ežovskis. Orentuotų CdSe monokristalinių sluoksnių juostos krašto liuminescencija, esant aukštiems sužadinimo lygiams 113

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, N. Narkevičius, V. Niunka, I. Marešas, I. Pastrnakas. Aliuminio nitrido liuminescencija, esant aukštam sužadinimo lygiui 122

A. Tvarijonas, R. Baltrušaitis, E. Suveizdis. Kai kurie elektrografinio ryškalo krūvio optimizavimo klausimai 132

V. Guoga, M. Kabaevas, R. Kisina, A. Nikolaenko, V. Pustovitas. Silicio dioksido sintezė ant didelės varžos germanio padėklų tetraetoksisilano terminės disociacijos vakuume metodu 137

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Tarpmolekulinė 5-oksibenzodioksano-1,4 molekulių su dioksanu sąveika 144

A. Misiūnas, V. Norkūnas. Temperatūros įtaka cinko spektrinės linijos l = 3075,9 A parametrams, trikdant ją savuoju slėgiu 150

Kronika 151

Referatai 153

Volume XV, No. 1

CONTENTS


A. Slepcov, V. Sivcev, I. Kičkin, Z. Rudzikas. Reduced matrix elements of the operators, consisting of unit tensors, in the jj coupling scheme, and their properties

B. Martinėnas. The use of configuration interaction method for determining the contact hyperfine interaction in the 3dn ions

A. Kancerevičius. Electron affinities of the first- and second- row atoms 33

V. Bolotin, V. Zurba, A. Bolotin. On the question of the interaction of the threemethylaminalane and benzol system 41

V. Ivaška, J. Kolmakov, L. Selianskaya, L. Slepak, V. Shugurov. Doubly connected lines of complicated section 50

L. Klimka, S. Kalvėnas. Surface conductivity influence of the infrared quenching and the photoconductivity spectrum in nickel-doped germanium 56

Č. Mačiulaitis. On the question of a high quality p-n junction fabrication in Ge by temperature-gradient zone melting method 64

S. Ašmontas. Investigation of the I-V characteristics of the point n-n+ - junction 72

Z. Dobrovolskis, A. Krotkus, K. Repšas. Investigation of magnetoresistance of semiconductors in strong microwave fields 77

V. Zavistanavičiūtė, K. Repšas. Volume differential thermoelectromotive force 83

J. Viščakas, A. Žindulis. The investigation of output characteristics of linear CdSe photopotentiometers 94

J. Viščakas, A. Žindulis, A. Sodeika. The preparation of polycrystalline layers of solid CdSex Te1-x solutions and the investigation of its physical properties 104

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Narkevičius, V. Niunka, T. Kalinkin, J. K. Ežovskij. The edge luminescence of epitaxial CdSe at high level excitation 144

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Narkevičius, V. Niunka, I. Mareš, I. Pastrnak. The luminescence of aluminium nitride (pure and activated by rnanganeze and europium) at high excitation density 122

A. Tvarijonas, R. Baltrušaitis, E. Suveizdis. Some charge optimization problems of an electrographical developer 132

V. Guoga, M. Kabaev, R. Kisina, A. Nikolaenko, V. Pustovit. Fabrication of silicon dioxide films on high-resistance germanium substrates by a method of thermal decomposition of tetraetoxisilane in vacuum 137

P. Misiūnas, H. Jonaitis. Intermolecular action of the molecules of 5-oxybenzodioxane-1,4 and dioxane 145

A. Misiūnas, V. Norkūnas. Temperature influence upon the parameters of spectral line of Zn l=3075,9 A under self broadening 150

Chronicle 151

Abstracts 153

Tomas XV, Nr. 2

TURINYS


L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. Tarpnukleoninės sąveikos matrica neredukuotinėje O(n-1) grupės atvaizdų bazėje 181

I. Kičkinas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Kai kurių atominių dydžių operatorių matricinių elementų algebrinės išraiškos 195

Z. Kupliauskis. Apie apibendrintųjų vandeniliškų radialinių orbitalių impulsinį atvaizdą 200

V. Stasiukaitis, K. Eriksonas. Įprastinio skaičiavimo metodo tikslinimas išplėstiniu skaičiavimo metodu, nagrinėjant retųjų žemių elementus 214

A. Kancerevičius. Antrojo ir trečiojo periodo elementų dvikrūviai neigiamieji jonai 220

A. Savukynas, A. Čižiūnas. J. Kaladė. Suslėgtųjų atomų modelio su pakeistomis kraštinėmis sąlygomis termodinaminės charakteristikos 228

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. Stipriai sąveikaujančių donorų sužadintų būsenų relaksacijos kinetika 234

V. Zurba, A. Bolotinas. Apie HeH+ molekulės susidarymo galimybę helio atomams susiduriant su protonais 239

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. Atomų valentinių elektronų būsenų pakitimo kristaluose įtaka rentgeno spindulių Komptono profiliams 247

S. Ašmontas, J. Požela, K. Pepšas. Kintamo skerspiūvio germanio ir silicio pavyzdėlių voltamperinių charakteristikų tyrimas 257

A. Medeišis, J. Viščakas. Holo ir Zeebeko efektų panaudojimas polikristalinių medžiagų fizikiniams parametrams rasti 263

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Šviesa sukurtos puslaidininkiuose fazinės gardelės, sužadinant vienfotoniškai ir dvifotoniškai, savybės 269

G. Dikčius, M. Ignatavičius, G. Kamuntavičius, A. Piskarskas, A. Stabinis. Mikrosekundinės trukmės impulsų formavimo ypatybės, kai panaudojami netiesiniai nuostoliai optinio kvantinio generatoriaus rezonatoriuje 27'7

Laiškas redakcijai (G. P. Kamuntavičius) 279

Kronika 281

Referatai 299

Volume XV, No. 2

CONTENTS


L. Sabaliauskas, A. Petrauskas. Matrix of the internuclear interactions in O(n-1)-irreducible basis of the internal wave functions 182

I. Kičkin, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Algebraic expressions for some matrix elements of the operators of atomic quantities 196

Z. Kupliauskis. On the momentum representation of generalized hydrogen-like radial orbitals 201

V. Stasiukaitis, K. Eriksonas. The extended method of calculation as a correction to the ordinary method for rare earth elements 214

A. Kancerevičius. Doubly charged negative ions of the second and third rows atoms 220

A. Savukynas, A. Čižiūnas, J. Kaladė. Thermodynamic characteristics of the compressed atom model with changed boundary conditions 228

Š. Kudžmauskas, J. Batarūnas. Relaxation kinetics of excited states of strong interacting donors 234

V. Zurba, A. Bolotin. On the possibility of formation of HeH+ molecule in helium collision with protons 239

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. The influence of state of atomic valence electrons in crystals on the X-ray Compton profiles 247

S. Ašmontas, J. Požela, K. Repšas. Investigation of I-V characteristics of Ge and Si asymmetrically necked samples 258

A. Medeišis, J. Viščakas. Determination of the physical parameters of polycrystalline materials from Hall and Seebeck effects 264

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Properties of light-induced phase gratings in semiconductors at one- or two photon excitation 269

G. Dikčius, M. Ignatavičius, G. Kamuntavičius, A. Piskarskas, A. Stabinis. Some features of microsecond light pulses formation using nonlinear losses within laser cavity 277

Letter to editor (G. P. Kamuntavičius) 279

Chronicle 281

Abstracts 299

Tomas XV, Nr. 3

TURINYS


S. Ališauskas, E. Norvaišas. Bendros SO5 grupės Klebšo ir Gordano koeficientų išraiškos 327

M. Taurinskas, V. Vanagas. Klasikinių algebrų struktūrinių konstantų ryšys su Klebšo ir Gordano koeficientais 340

R. Kalinauskas, V. Vanagas. Trijų nukleonų sistemos banginės funkcijos kilminis sudarymas 357

A. Kancerevičius. Atomų kai kurių sužadintų būsenų skaičiavimo klausimu 368

A.-J. Janavičius. Kompleksinio orbitinio momento teorijos taikymas fenomenologinio potencialo konstantoms apskaičiuoti iš eksperimentinių fazinių poslinkių 375

J. Narušis. Tiesioginės pamaininės sąveikos magnetinių atomų klasteriuose sukininis hamiltonianas 390

L. Kimtys, V. Balevičius, M. Balevičius. Hidroksilo grupių protonų cheminių poslinkių ir vandenilio atomų krūvių koreliacija 398

E. Montrimas, J. Sidaravičius, D. Griškevičius, A. Pažėra. S. Tamošiunas, D. Jurevičius. Polivinilkarbazolo elektrografinių stuoksnių išsielektrinimo kinetika 407

A. Rėza, G. Babonas, A. Šileika. CdS ir CdSe dvigubo šviesos lūžimo slėgio koeficientų spektrinė priklausomybė 419

J. Jakimavičius, B.-P. Kietis, A. Širvaitis. Sužadintų rentgeno spinduliais srovės krūvio nešėjų judrumo matavimas akustoelektriniu metodu 427

A. Tvarijonas, R. Baltrušaitis. Apie elektrografinio atvaizdo struktūros fluktuacijų matuojamumą 436

V. Tatolis, E. Žurauskienė, V. Šalna. 2,5-difeniloksazolo, 1,4-di- (2- (5-difeniloksazolil))-benzolo ir difeniloksido fuorescencijos gesinimo N-heterocikliniais junginiais tyrimas 444

V. Kriščiūnas, V. Rinkevičius. Plonų sluoksnių ant skaidraus padėklo optinių konstantų apskaičiavimas šviesos atspindžio ir pralaidumo metodu ir jų paklaidos 456

V. Šalna, S. Vaičiūnas. Žadinančios šviesos dažnio įtaka benzo-1,4-dioksano kombinacinio išsklaidymo linijų intensyvumui 463

Laiškai redakcijai 465

Kronika 475

Referatai 481

Volume XV, No. 3

CONTENTS


S. Ališauskas, E. Norvaišas. General expressions for the Clebsch-Gordan coefficients of SO5 327

M. Taurinskas, V. Vanagas. Realationship between structure constants of classical algebras and Clebsch-Gordan coefficients 340

R. Kalinauskas, V. Vanagas. The fractional - parentage construction of three nucleon wave function 357

A. Kancerevičius. On the calculation of some excited states of atoms 368

A.-J. Janavičius. Calculation of the constants of the model potentials from the experimental pliase shifts using a complex orbital momentum theory 375

J. Narušis. Spin hamiltonian of the direct exchange interaction in clusters of magnetic atoms 391

L Kimtys, V. Balevičius, M. Balevičius. The correlation of chemical shifts of hudroxyl protons and hydroxyl hydrogen charges 398

E. Montrimas, J. Sidaravičius, D. Griškevičius, A. Pažėra, S. Tamošiūnas, D. Jurevičius. The discharge kinetics of electrophotographic layers manufactured using polyvinylcarbozole 408

A. Rėza, G. Babonas, A. Šileika. Spectral dependences of the pressure coefficients of birefringence in CdS and CdSe 419

J. Jakimavičius, B.-P. Kietis, A. Širvaitis. On the mobility of the charge carriers excited by X-rays in CdS measured by the acousto-electric method 428

A. Tvarijonas, R. Baltrušaitis. On the measurability of an electrographical image structural fluctations 436

V. Tatolis, E. Žurauskienė, V. Šalna. The quenching action of some nitrogen heterocycles on the fluorescence of 2,5-diphenyloxazol, 1,4-di-(2-(5-diphenyloxazolil))-benzene and diphenyloxide 445

V. Kriščiūnas, V. Rinkevičius. Determination of optical constants of thin layers on the transparent substrates by RT method and its errors 457

V. Šalna, S. Vaičiūnas. The influence of excitation frequency on the intensities for Raman lines of benzo-1,4-dioxane 463

Letters to editor 465

Cronicle 475

Abstracts 481

Tomas XV, Nr. 4

TURINYS


E. Norvaišas, S. Ališauskas. Unitarinių grupių II klasės atvaizdų Klebšo ir Gordano koeficientai 507

L. Sabaliauskas, K. Jankauskas, A. Petrauskas. Elektrinių formos faktorių ir tankio pasiskirstymo branduoliuose apskaičiavimas daugiakvantinių sužadinimų atveju 511

A. Kancerevičius, K. Eriksonas. Apie radialinės koreliacijos skaičiavimo būdus 525

R. Karazija, A. Ūdrys, J. Grudzinskas. Ože šuolių tikimybių išraiškos konfigūracijoms su vienu neužpildytu sluoksniu 537

I. Kičkinas, V. Sivcevas, A. Slepcovas, Z. Rudzikas. Tolimesnis daugiaelektronių atomų reliatyvistinio hamiltoniano nagrinėjimas 557

J. Požela, Č. Radvilavičius. Poliborazolų energijos lygmenys ir banginės funkcijos 564

L.-M. Balevičius, A. Bolotinas, A. Litinskis, R. Frenkelis. Procesų, vykstančių, neprisotintoms polimerų motekulėms sąveikaujant su kai kuriais radikalais, tyrimas molekulinių orbitalių metodu 568

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. AIIIBV ir AIIBVI tipo junginių atomų Komptono profiliai 574

V. Dienys, F. Koršunovas, I. Marčenko, G. Purvaneckienė, V. Repšys, H. Tvardauskas. Švitinimo įtaka silicio SAD detektoriams, kurių veikimo principas paremtas elektronų kaitimu 582

A. Aleksiejūnas, K. Bertulis, A. Česnys, V. Jasutis. Apie perjungimo reiškinį kadmio telūrido sluoksniuose 587

L. Klimka. S. Kalvėnas. Pereinamisis procesas kompensuotame germanyje skysto helio temperatūroje 593

L. Klimka, S. Bumelienė, S. Kalvėnas. Neigiamo fotolaidumo priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprumo ir temperatūros kompensuotame auksu germanyje 604

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Šileika. ZnSnP2, CdSnP2, ZnSnAs2 ir CdSnAs2 monokristalų atspindžio spektrų tyrimai 616

S. Kubalkova, J. Višakas, A. Sakalas. Foto-Holo inversija CdTe monokristaluose 619

R. Beleckas, A. Brilingas, J. Grigas, J. Meškauskas. SbSJ kristalų dielektrinės netiesinės savybės ir jų panaudojimo galimybės 629

A. Jucys, E. Garška, A. Sereika. Akustinių bangų sklidimas ir stiprinimas LiNbO3-skysčio-CdS-skyčio-LiNbO3 struktūroje 635

A. Orliukas, J. Grigas, N. Mozgova. Sb2S3 kristalų elektrinis laidumas ir jo anomalijos fazinių virtimų srityje 645

L. Valkūnas, V. Sugakovas. Elektroninių vibracinių spektrų smulkiosios struktūros intensyvumai priemaišiniame naftalino kristale 653

A.-V. Pipinienė, V. Pipinys. Apie Gudeno ir Polio efekto prigimtį 663

Trumpi pranešimai 665

Kronika 669

Referatai 671

Volume XV, No. 4

CONTENTS


E. Norvaišas, S. Ališauskas. Clebsch-Gordan coefficients of class II representations of Sun 508

L. Sabaliauskas, K. Jankauskas, A. Petrauskas. The calculation of the distribution of the nuclear density and charge formfactors taking into account many-quanta excitations 515

A. Kancerevičius, K. Eriksonas. On the ways to estimate the radial correlations 525

R. Karazija, A. Ūdrys, J. Grudzinskas. The expressions of Ager transition probabilities for the configurations with one open shell 537

I. Kičkin, V. Sivcev, A. Slepcov, Z. Rudzikas. Further investigation of a relativistic hamiltonian of many-electron atoms 557

J. Požela, Č. Radvilavičius. Energetic levels and wave functions of polyborazoles 564

L.-M. Balevičius, A. Bolotin, A. Litinskij, R. Frenkel. MO LCAO investigations of the process of interaction of the unsaturated polymer molecules with some radicals 568

Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. Compton profiles for atoms of AIIIBV and AIIBVI compounds 575

V. Dienys, F. Koršunov, I. Marčenko, G. Purvaneckienė, V. Repšys, H. Tvardauskas. Influence of irradiation on hot electron n-Si microwave detectors 583

A. Aleksiejūnas, K. Bertulis, A. Česnys, V. Jasutis. On switching phenomenon in cadmium telluride films 588

L. Klimka, S. Kalvėnas. Transient process in compensated germanium at liquid helium temperature 593

L. Klimka, S. Bumelienė, S. Kalvėnas. Dependence of negative photoconductivity on electric field and lattice temperature in gold-doped germanium 604

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Šileika. The investigations of reflectance spectra of the ZnSnP2, CdSnP2, ZnSnAs2 and CdSnAs2 single crystals 616

S. Kubalkova, J. Viščakas, A. Sakalas. The inversion of photo-Hall effect in CdTe monocrystals 619

R. Beleckas, A. Brilingas, J. Grigas, J. Meškauskas. Non-linear properties of SbSJ single crystals and the possibility of their application 630

A. Jucys, E. Garška, A. Sereika. Acoustic wave propagation and amplification in a LiNbO3-FLUID-CdS-FLUID-LiNbO3 structure 635

A. Orliukas, J. Grigas, N. Mozgova. Anomalies of the conductivity of the Sb2S3 crystals at the phase transition temperatures 645

L. Valkūnas, V. Sugakov. Intensities of fine structure of electronvibrational spectrum in doped crystalline naphthalene 653

A.-V. Pipinienė, P. Pipinys. About the origin of the Guden-Pohl effect 663

Short communications 665

Cronicle 669

Abstracts 671

Tomas XV, Nr. 5

TURINYS


J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Apibendrintųjų sferinių funkcijų taikymas daugiaelektronių atomų teorijoje 706

J. Vizbaraitė, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Daugiaelektronių atomų hipersmulkiosios struktūros teorijos klausimu 719

A. Kancerevičius. Apie atomų, turinčių 1s22s22pN3p ir 1s22s22pN3d konfigūracijas, energijos spektro apskaičiavimą 728

V. Lazauskas, Z. Kupliauskis. Hartrio ir Foko lygčių sprendimas neorthonalioms radialinėms orbitalėms berilio tipo atomams 1s22s3s1S būsenoje 735

A. Ramonas, K. Ušpalis. V III, Cr IV ir Mn V energijos spektrų pusiau empirinis tyrimas 748

J. Kaladė. Makroskopinių parametrų apskaičiavimas suspausto atomo modelyje 753

K. Konstantinavičius, A. Tamulis. Dviejų vienodų molekulių lygmenų poslinkiai, persipinant jų molekulinėms orbitalėms 760

L. Balevičius, V. Urba, L. Kidalova, A. Bolotinas, E. Šifrovičius. Struktūros ir pakaitų padėties įtakos benzodioksano-1,4 ir jo darinių elektroniniams spektrams tyrimas 769

V. Paulavičius, J. Požela, R. Tolutis. Juostinės struktūros ypatumų poveikis magnetoplazminių bangų dispersijai Bi0,89Sb0,11 lydynyje 778

J. Požela, R. Požėra, R. Tolutis. Aukšto dažnumo helikoninių bangų matmenų rezonansai CdxHg1-xTe kietajame tirpale 784

S. Ašmontas, L. Subačius. Karštųjų krūvio nešėjų sąlygotos tūrinės evj, susidarančios nuoseklioje Ge p-n sandūroje, tyrimas 789

S. Ašmontas. Elektronų kaitinimo germanyje nevienalyčiuose elektriniuose laukuose tyrimas 797

E. Montrimas, B. Petrėtis. Elektrofotografinių seleno sluoksnių savybiu ir struktūros kitimas, jiems senėjant 809

A. Dobrovolskis, B. Petrėtis, S. Sakalauskas, V. Karpavičius. Potencialo pasiskirstymo tyrimas elektrografijoje 817

J. Viščakas, L. Boreika, I. Potykevičius, A. Sakalas. CdTe monokristalų elektrinės ir fotoelektrinės savybės 826

J. Grigas, A. Orliukas, N. Mozgova. Bertierito kristalų elektrinių ir dielektrinių savybių anomalijos 833

J. Grigas, A. Orliukas, V. Samulionis, A. Brilingas, N. Mozgova. Elektrofizikinės aikinito savybės 843

A.-V. Pipinienė, P. Pipinys. Elektroliuminescencijos ryškumo temperatūrinė priklausomybė ZnS-Pb kristalofosforuose 848

A. Misiūnas, N. Stulpinienė. Savojo slėgio įtaka talio spektrinės linijos l 258 nm kontūro formai 853

V. Tatolis, E. Žurauskienė. S. Taluntytė. Chinolino kompleksų su kai kuriais protono donorais tripletiniame būvyje tyrimas 860

Referatai 863

Volume XV, No. 5

CONTENTS


J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Application of the generalized spherical functions in the theory of many-electron atoms 706

J. Vizbaraitė, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. On the theory of the hyperfine structure of many-electron atoms 719

A. Kancercvičius. On the calculation of the energy spectrum of atoms in 1s22s22pN3p and 1s22s22pN3d configurations 729

V. Lazauskas, Z. Kupliauskis. The solution of Hartree-Fock equations with non-orthogonal radial orbitals for the ls22s3s 1S state of beryllium-like atoms 735

A. Ramonas, K. Ušpalis. The semiempirical investigation of the energy spectra V III, Cr IV and Mn V 748

J. Kaladė. On the calculation of macroscopic parameters of the compressed atom 753

K. Konstantinavičius, A. Tamulis. The shifts of the levels of two identical molecules due to overlap of their molecular orbitals 761

L. Balevičius, V. Urba, L. Kidalova, A. Bolotin, E. Šifrovič. Investigation of the structure and substitution effects on the electronic absorption bands in the benzodioxane-1,4 and its derivatives 769

V. Paulavičius, J. Požela, R. Tolutis. Influence of peculiarities of band structure on dispersion of magnetoplasma waves in Bi0,89Sb0,11 779

J. Požėla, R. Požėra, R. Tolutis. Dimension resonances of high frequency helicon waves in CdxHg1-xTe alloys 784

S. Ašmontas, L. Subačius. Investigation of the volume emf of hot carriers in a graded p-n-junction of Ge 789

S. Ašmontas. Investigation of electron heating in non-uniform electric field in Ge 798

E. Montrimas, B. Petrėtis. The change in the properties of selenium electrographic layers with their ageing 810

A. Dobrovolskis, B. Petrėtis, S. Sakalauskas, V. Karpavičius. Investigation of potential microdistribution in electrography 818

J. Viščakas, L. Boreika, Y. Potykevich, A. Sakalas. The electrical and pliotoelectrical properties of CdTe single crystals 826

J. Grigas, A. Orliukas, N. Mozgova. Anomalies of the electric and dielectric properties of berthierite crystals 833

J. Grigas, A. Orliukas, V. Samulionis, A. Brilingas, N. Mozgova. Electrophysical properties of aikinite 844

A.-V. Pipinienė, P. Pipinys. Temperature dependence of the electroluminescence of ZnS-Pb phosphors 848

A. Misiūnas, N. Stulpinienė. The influence of self-pressure of Tl upon the shape of spectral line l 258 nm 853

V. Tatolis. E. Žurauskienė, S. Taluntytė. Complex formation between quinoline and some proton donors in the triplet state 860

Abstracts 863

Tomas XV, Nr. 6

TURINYS


A. Kancerevičius. Apie porinius sužadinimus, tikslinant dN sluoksnio apskaičiavimą 888

Š. Kudžmauskas. Kolektyvinių reiškinių įtaka sensibilizatorių spinduliavimo slopinimui aktyvatoriais priemaišiniuose kristaluose 897

V. Zurba, V. Rosichinas, A. Bolotinas. HeH+ molekulės tripletinėje būtsenoje teorinis tyrimas 904

V. Launecas, V. Černyga, V. Šugurovas. Apie mažo anizotropinio ferito rutuliuko sužadinimą potencialiniu lauku 912

V. Kovaliovas, A. Ramonas, A. Riabcevas. Fe VI spektro bangų ilgiai ir energijos lygmenys, atitinkantys šuoliams 3d3-3d24p 928

R. Asauskas, I. Burneika, V. Dienys. Fenomenologinė elektrinio laidumo teorija kubinės simetrijos puslaidininkiuose šiltųjų elektronų srityje 934

I. Burneika, A. Česnys. Šiluminio perjungimo puslaidininkiuose klausimu 941

R. Brazis, A. Mironas, J. Požela. Magnetoplazminių bangų, sklindančių puslaidininkiuose, nestabilumai, kaitinant elektronus pastoviu elektriniu lauku 948

V. Dienys, Z. Martūnas. Netiesiškumo koeficiento anizotropijos n silicyje temperatūrinės priklausomybės ypatumai 954

A. Skučienė, R. Vaškevičius, K. Repšas. p germanio tiesinė magnetinė varža stipriuose elektriniuose laukuose 960

A. Paulavičius, V. Jasutis. Perjungimo reiškinio Cd0,96Ga2Te4,1 sluoksniuose tyrimas 968

K. Bertulis, V. Jasutis, M. Stankevičius, V. Tolutis. Stimuliatoriaus pasluoksnillų įtaka CdTe sluoksnių susidarymui 976

K. Bertulis, J. Verkelis, M. Stankevičius. Stimuliuotos rekristalizacijos įtaka CdSe sluoksnių fotolaidumui 982

J. Bakutis, K. Valacka. Įžambiai nusodinti sumažintos varžos CdTe sluoksniai 988

J. Gurevičius, A. Koninas. Fononų kaitimo įtaka puslaidininkių apribotų pavyzdėlių voltamperinėms charakteristikoms 993

J. Gurevičius, A. Koninas. Nepusiausvyrinių fononų įtaka šiluminiams dimensiniams efektams 000

G. Galkinas, F. Charachorina, E. Šatkovskis. Nepusiausvyrinių krūvio nešėjų rekombinacija indžio arsenide, turint didelio laipsnio sužadinimą 1006

M. Balčiūnienė, A. Dragūnas, K. Makariūnas. Trinarių AI2 BIVCVI3 puslaidininkių kristalinių gardelių dinamika 1018

P. Tamutis. Įtampos persiskirstymo segnetoelektriko ir puslaidininkio sistemoje klausimu 1027

V. Kedavičius, P. Pipinys, A. Juodviršis. Bismuto trisulfido kristalų fotostimuliuotoji elektroninė emisija 1038

Laiškai redakcijai (V. Ivaška V. Šugurovas; V. Balevičius, L. Kimtys) 1039

Kronika 1045

Referatai 1047

1975 metų alfabetinė rodyklė 1061

Volume XV, No. 6

CONTENTS


A. Kancerevičius. On the pair-excitation in the improvement of dN-shell calculation 888

Š. Kudžmauskas. The influence of the collective effects on sensitizers radiation quenching by activators in crystals 898

V. Zurba, V. Rosichin, A. Bolotin. Theoretical studies of spectral characteristics of HeH+ molecules in the basic and the first excited triplet state 904

V. Launec, V. Chernyga, V. Shugurov. Excitation of a small anisotropic ferrite sphere by potential field 913

V. Kovalev, A. Ramonas, A. Rjabtsev. The spectrum of Fe VI: transition 3d3 -3d24p 928

R. Asauskas, I. Burneika, V. Dienys. Phenomenological theory of conductivity of cubic semicoridictors in the warm electron region 934

I. Burneika, A. Česnys. On thermal switching in semiconductors 941

R. Brazis, A. Mironas, J. Požela. Magnetoplasma wave instability in semiconductors in steady heating electric fields 948

V. Dienys, Z. Martūnas. Peculiarities of the temperature dependence of the conductivity anisotropy in n-type silicon 955

A. Skučienė, R. Vaškevičius, K. Repšas. Non-even magnetoresistivity of p-type germanium in high electric fields 960

A. Paulavičius, V. Jasutis. Investigation of switching effect in Cd0,96Ga2Te4,1 films 968

K. Bertulis. V. Jasutis, M. Stankevičius, V. Tolutis. Influence of the stimulator underlayers on the CdTe films formation 977

K. Bertulis, J. Verkelis, M. Stankevičius. Influence of the stimulated recrystallization on the photoconductivity of CdSe thin films 983

J. Bakutis, K. Valacka. Decreased resistance obliquely deposited CdTe films 988

Yu. Gurevich, A. Konin. The influence of phonon heating on the volt-amperic characteristics of the bounded semiconductor samples 993

Yu. Gurevich, A. Konin. The influence of non-equilibrium photons on the heat dimensional effects 1000

G. Galkin, F. Kharakhorin, E. Shatkovskii. Recombination of nonequilibrium charge carriers of indium arsenide at high photoexcitation levels 1007

M. Balčiūnienė, A. Dragūnas, K. Makariūnas. Crystal lattice dynamics of the ternary semiconductors AI2BIVCVI3 1010

P. Tamutis. On the redistribution of applied voltage in ferroelectric-semiconductor system 1027

V. Kedavičius, P. Pipinys, A. Juodviršis. Photostimulated electron emission of bismuth trisulphide crystals 1038

Letters to editor (V. Ivaška, V. Shugurov, V. Balevičius, L. Kimtys) 1039

Chronicle 1045

Abstracts 1047

Alphabetical index 1061

1974 metai | 1975 | 1976 metai | Kiti