1975 metai | 1976 | 1977 metai | Kiti

Tomas XVI, Nr. 1

TURINYS


K. Jankauskas, A. Petrauskas. Papildoma lygčių sistema unitarinės schemos dvidaleliams kilminiams koeficientams skaičiuoti 14

A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, V. Bondarenko. Transliacijai invariantinis protoninis-neutroninis branduolio modelis 25

A. Petrauskas, L. Sabaliauskas. Panašių būvių G ir b skilimas Vignerio schemoje 36

I. Kičkinas, V. Sivcevas, Z. Rudzikas. Reliatyvistinės daugiaelektroniu atomų hipersmulkiosios struktūros teorijos klausimu 47

A. Kancerevičius. Geležies grupės jonų spektrų skaičiavimas, atsižvelgiant į sluoksnio dN porinius sužadinimus 58

P. Bogdanovičius, J. Boruta. Hartrio, Foko ir Jucio lygčių skaitmeninio sprendimo klausimu 69

D. Žogolevas, N. Pošiūnaitė, A. Bolotinas. H4, H4+, H4- sistemų stabilumo teorinis tyrimas 77

N. Pošiūnaitė, D. Žogolovas, V. Zurba, A. Bolotinas. H2+He molekulės teorinis tyrimas 83

V.Mickevičius. Apie S2 artutinumą 88

V. Šugurovas. Faziniai paviršiai anizotropiniuose ferituose 95

V. Tamulis, V. Šalnienė, L. Archipova, G. Dienys. a pakeistų akrilonitrilų elektroninė struktūra ir spektrinės charakteristikos 108

V. Kietienė, V. Urba, L. Balevičius, A. Kazlauskienė. 5,6-etilendiosksiindolo elektroniniai absorbcijos ir liuminescencijos spektrai 115

G. Galkinas, E. Šatkovskis. Elektroninė skylinė sklaida indžio arsenide, turint didelio laipsnio sužadinimą 121

A. Iržikevičius, J. Kavaliauskas, A. Šileika. Au-InP Šotkio barjerų elektrinio atspindžio spektrai 133

J. Viščakas, A. Urbelis, J. Miškinis, V. Kazlauskenė. Švino selenido polikristalinių sluoksnių kvazitamsinio (liktinio) laidumo tyrimas 144

A. Audzijonis, A. Karpus. Anizotropinio Sb2S3 kristalo konstantų suradimas, analizuojant elipsiškai poliarizuotą atspindžio šviesą 152

Kronika 155

Referatai 157

Volume XVI, No. 1

CONTENTS


K. Jankauskas, A. Petrauskas. Supplementary system of the equations for the calculation of the two-particle fractional parentage coefficients in the unitary scheme 14

A. Petrauskas, L. Sabaliauskas, V. Bondarenko. Translation-invariant proton-neutron model of a nucleus 26

A. Petrauskas, L. Sabaliauskas. Gamma-decay of the analogue states and b-decay in the Wigner aproximation 36

I. Kichkin, V. Sivcev, Z. Rudzikas. On relativistic theory of hyperfine struture of many-electron atoms 48

A. Kancerevičius. On the calculation of the iron group ions spectra including pair-excitations of the dN-shell 59

P. Bogdanovičius, J. Boruta. On the numerical solution of the Hartre-Fock-Jucys equations 69

D. Žogolev, N. Pošiūnaitė, A. Bolotin. Theoretical studies of stability of H4, H4+, H4- system 77

N. Pošiūnaitė, D. Žogolev, V. Zurba, A. Bolotin. The investigation of H2+He molecule by the method "ab initio" 83

V. Mickevičius. To the S2-approximation 88

V. Shugurov. Phase surfaces in anisotropic ferrites 95

A. Tamulis, V. Šalnienė, L. Archipova, G. Dienys. The electronic stucture and spectrical characteristic of a-substituted acrylonitriles 106

V. Kietienė, V. Urba, L. Balevičius, A. Kazlauskienė. Ultraviolet spectra of absorption and luminescence 5,6-ethylenedioxiindole 115

G. Galkin, E. Šatkovskii. Elcctron-hole scattering in indium arsenide at high excitation levels 121

A. Iržikevičius, J. Kavaliauskas , A. Šileika. Au-InP Shottky-barrier electroreflectance spectra 134

J. Viščakas, A. Urbelis, J. Miškinis, V. Kazlauskienė. The investigation of residual conductivity of lead selenide polycrystalline films 144

A. Audzijonis, A. Karpus. The determination of optical constants of anisotropic Sb2S3 crystal by method of elliptically polarized reflected light analysis 153

Cronicle 155

Abstracts 157

Tomas XVI, Nr. 2

TURINYSR. Kalinauskas, M. Taurinskas, V. Vanagas. Diferencialinių operatarių išraiškos kolektyviniais ir vidiniais branduolio kintamaisiais 189

E. Našlėnas, G. Trinkūnas. Sistemos, sudaromos iš atomo ir nesurišto elektrono, banginės funkcijos normavimo klausimu 199

V. Špakauskas, I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Kilminių koeficientų bei operatorių submatricinių elementų savybės sukinio ir kvazisukinio kvantinių skaičių perstatymo atžvilgiu 214

I. Kičkinas, A. Slepcovas, V. Sivcevas, Z. Rudzikas. Sąryšiai tarp įvairių ryšio tipų daugiaelektronių atomų banginių funkcijų 229

A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. Neono atomo su 1s-vakansija tyrimas 237

P. Bogdanovičius, J. Boruta, J. Vizbaraitė. Dipolinių šuolių np5n'p->np5n's tikimybių skaičiavimas dvikonfigūraciniu artutinumu NeI ir ArI spektrams 244

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. Dipolinių šuolių osciliatorių stiprumų tyrimas vienąkart jonizuotuose geležies grupės atomuose 249

V. Zurba, A. Ružienė, A. Bolotinas. LiH, LiHe+, LiHe2+sistemų stabilumo skaičiavimas ir pagrindinių spektroskopinių konstantų nustaymas 257

A. Čižiūnas, P. Serapinas. Teorinis kvaziidealios vandenilio plazmos sudėties nagrinėjimas 263

R. Gavelis. Segnetoelektrinio fazinio virsmo galimybių SbSI ir Sb2S3 tipo kristaluose tyrimas 271

J. Kaladė. Dėl bipoliarinio laidumo lygčių sprendimo 278

J. Kaladė. Mažo krūvio srovės Laplaso atvaizdas 282

A. Kiveris, P. Pipinys. Gudeno ir Polio efekto taikymas pagavimo centrų jonizacijos elektriniame lauke mechanizmui tirti 293

A. Tvarijonas, R. Baltrušaitis, E. Suveizdis. Apie slaptojo ir išryškintojo elektrografinių atvaizdų statistikinų sugretinimą 304

A. Misiūnas, N. Stulpinienė. Talio sąveikos su ksnonu įtaka Tl spektrinės linijos l 377,5 nm kontūrui 310

J. Kaulakys. Tirpalų elektroninių spektrų juostų statistinio išplitimo priklausomybė nuo tarpmolekulinės sąveikos 316

A. Jucys, E. Garška, A. Sereika. Dujų aplinkos įtaka Relėjaus bangos sukurtai akustoelektrinei srovei 326

Referatai 327

Volume XVI, No. 2

CONTENTS


R. Kalinauskas, M. Taurinskas, V. Vanagas. The expressions of the differential operators in the collective and internal variables of nucleus 189

E. Našlėnas, G. Trinkūnas. On the normalization of total wave function of the system of an atom and a colliding electron 199

V. Špakauskas, I. Kičkin, Z. Rudzikas. Properties of the fractional parentage and the reduced matrix elements of operators with respect to the transposition of the spin and quasispin quantum numbers 215

I. Kičkin. A. Slepcov, V. Sivcev, Z. Rudzikas. Correlation between wave functions of many-electron atoms in various coupling schemes 229

A. Kupliauskinė, Z. Kupliauskis. The investigation of the 1s-hole state of neon 238

P. Bogdanovič, J. Boruta, J. Vizbaraitė. Calculation of probabilities of np5n'p->npn's of the spectrum Ne I and Ar I 244

L. Kuzmickytė, K. Ušpalis. Investigation of oscillator strengths for dipole transitions in the singly ionized atoms of the iron group 250

V. Zurba, A. Ružienė, A. Bolotin. The theoretical studies of stabillity of the system LiH, LiHe+, LiHe2+ and the calculation of spectroscopic constant 258

A. Čižiūnas, P. Serapinas. Theoretical consideration of the composition of quasiideal hydrogen plasma 263

R. Gavelis. Study, of the possibility of the ferroelectric phase transition in crystals of SbSI gnd Sb2S3 type 271

J. Kaladė. On the solution of equations of the bipolar conduction 278

J. Kaladė. Laplace transform of drift current of small charge 283

A. Kiveris, P. Pipinys. Application of the Gudden-Pohl effect for studying the processes of traps ionization in the electric field 294

A. Tvarijonas, R. Baltrušaitis, E. Suveizdis. On the statistical correlation of latent and developed electrographic images 304

A. Misiūnas, N. Stulpinienė. The influence of interaction of thallium atoms with gas on the shape of spectral line Tl l 377,5 nm 310

J. Kaulakys. The dependence of the electronic spectra bonds of the statistical extension on the molecular interaction 317

A. Jucys, E. Garška, A. Sereika. The influence of gas medium on Rayleigh wave acoustoelectric current 326

Abstracts 327

Tomas XVI, Nr. 3

TURINYS


V. Vanagas, M. Taurinskas. Simplektinių ir ortogonaliųjų grupių algebrų struktūrinių konstantųišraiškos 346

S. Ališauskas. Apie ryšius tarp ortogonaliųjų ir simplektinių grupių Vignerio ir Rakaho dydžių 360

J. Čiplys, V. Lazauskas. Apie ortogonalių ir neortogonalių radialinių orbitalių ekvivalentingumą 368

V. Mickevičius. Apie daugiaelektronės ir daugiacentrės sistemos banginės funkcijos sudarymą 379

L.-M. Balevičius, A. Bolotinas, A. Rachimovas, A. Litinskis. Aromatinių fluoro aldehidų elektroninė struktūra ir fizikinės cheminės savybės 385

V. Ivaška, J. Laučius, V. Šugurovas. Nevienalyčiais magnetikais užpildytos juostinės linijos skaičiavimas skersinių elektromagnetinių bangų artutinumu 396

S. Ašmontas. Elektronų kaitimas germanyje nevienalyčiuose elektriniuose laukuose 406

L. Dapkus, V. Lisauskas, G. Davydovas, I. Burneika, V. Tolutis. GaTe sluoksnių kai kurių fizikinių savybių ir heksagoninės modifikacijos kristalitų substruktūros kompleksinis tyrimas 416

A. Kindurys, R. Bendorius, A. Šileika, J. Verkelis. Ag8GeSe6 Polimorfinių virsmų tyrimas optiniu metodu 423

A. Jucys, E. Garška, P. Pagalytė. Akustoelektrinė sąveika bangos atspindžio vietoje, krintant bangai į kadmio sulfido paviršių įvairiu kampu 429

G. Dikčius, V. Kabelka, A. Piskarskas, A. Stabinis. Supertrumpųjų šviesos impulsų trukmės matavimas parametrinio stiprinimo netiesiniuose kristaluose metodu 434

A. Misiūnas, V. Norkūnas. N. Stulpinienė. Temperatūros ir He koncentracijos įtaka Cd114 rezonansinės linijos l=326,1 nm slėginiams efektams 442

Laiškas redakcijai 443

Kronika 447

Referatai 465

Volume XVI, No. 3

CONTENTS


V. Vanagas, M. Taurinskas. Explicit expressions of the structure constants of the symplectic and orthogonal group algebras 347

S. Ališauskas. On the relations between the Wigner-Racah quantities of orthogonal and symplectic groups 360

J. Čiplys, V. Lazauskas. The equivalence of orthogonal and nonorthogonal radial orbitals 368

V. Mickevičius. To the construction of the wave function for the many-electron and many-center system 380

L.-M. Balevičius, A. Bolotin, A. Rachimov, A. Litinskij. Electronic structure, physical and chemical properties of the fluor-containing aromatic aldehids 385

V. Ivaška, Ju. Laučius, V. Shugurov. Microstripline with unhomogeneous magnetic filling in tem-wave approximation 396

S. Ašmontas. Electron heating in nonuniform electric field in Ge 407

L. Dapkus, V. Lisauskas, G. Davydov, I. Burneika, V. Tolutis. The combined investigation of substructure of hexagonal modification crystallites and some physical properties of films of GaTe 416

A. Kindurys, R. Bendorius, A. Šileika, J. Verkelis. Investigation of polymorphic transitions in Ag8GeSe6 by optical method 423

A. Jucys, E. Garška, P. Pagalytė. Acousto-electric interaction of the waves incident at different angles to the surface of cadmium sulphide in the region of reflection 429

G. Dikčius, V. Kabelka, A. Piskarskas, A. Stabinis. A technique of ultrashort light pulse duration measurement by parametric amplification in non-linear crystals 435

A. Misiūnas, V. Norkūnas, N. Stulpinienė. The influence of temperature and He density on the pressure broadening of resonance line of Cd114 l=326,1 nm 442

Letter to editor 443

Chronicle 447

Abstracts 465

Tomas XVI, Nr. 4

TURINYS


J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Elektrinių multipolinių šuolių operatorių ir reliatyvistinių pataisų sudėtingų konfigūracijų matriciniai elementai 503

P. Bogdanovičius, S. Šadžiuvienė, J. Boruta, Z. Rudzikas. Deguonies izoelektroninių sekų energijos spektro teorinis tyrimas, atsižvelgiant į reliatyvistines pataisas 511

A. Kancerevičius, A. Ramonas. Konfigūracijų superpozicija geležies grupės jonų pusempiriuose skaičiavimuose 521

A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. Fotonų koherentinio išsklaidymo, susiduriant su vario atomu ir jonais, skerspiūvių tyrimas 531

A. Savukynas, S. Šadžiuvienė, J. Glembockis. Daugiaelektroniai sužadinimai argono atomų ir jonų tarpusavio smūgių metu 538

R. Karazija, A. Ūdrys, J. Grudzinskas. Rentgeno spektrų linijų poslinkių išraiškos nereliatyvistiniu ir reliatyvistiniu artutinumu 548

Š. Kudžmauskas. Daugiafononiniai procesai, pereinant elektronams tuneliu iš gilių priemaišinių lygmenų į laidumo juostą stipriuose elektriniuose laukuose 557

G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius, M. Mikalkevičius. Liktinis laidumas PbTe sluoksniuose 564

R. Bakanas. Ciklotroninės fononinės absorbcijos sukryžmintuose elektriniame ir magnetiniame laukuose ypatumai 568

G. Dikčius, M. Ignatavičius, A. Piskarskas. Kietojo kūno OKG impulsų trukmės tolydinis reguliavimas nanosekundiniame diapazone 574

P. Mikulskis, L. Kimtys. Grupinės molekulių orientacijos tirpaluose tyrimas PMR spektroskopijos metodu 580

J. Zibuc. Krūvių skaičiavimai fotoizoliatoriaus - oro tarpo - dielektriko sistemos paviršiuose 589

V. Kietienė, A. Kazlauskienė. H-kompleksų 5,6-etilendioksiindolo tirpaluose tyrimas, naudojant infraraudonuosius spektrus 597

L. Gėgžnaitė, P. Pipinys. Fotoliuminescencijos gesinimas elektriniu lauku ir blyksninio liuminescencijos įsidegimo efektas 607

L. Pranevičius, J. Dudonis, V. Titas. Elektrinio lauko, susidariusio, įterpiant jonus, įtaka plonų sluoksnių formavimosi kinetikai 615

Personalija 617

Kronika 619

Referatai 621

Volume XVI, No. 4

CONTENTS


J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Matrix elements of the electric multipole transition and relativistic correction operators in the case of complex configurations 503

P. Bogdanovich, S. Šadžiuvienė, J. Boruta, Z. Rudzikas. Theoretical investigation of the energy spectra of the oxygen isoelectronic sequences taking into account relativistic corrections 512

A. Kancerevičius, A. Ramonas. Superposition of configurations in semiempirical calculation of iron group ions spectra 522

A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. The investigation of the elastic photon scattering cross sections by copper atom and ions 531

A. Savukynas, S. Šadžiuvienė, J. Glembockis. Multielectron excitations in collisions of argon atoms and ions 538

R. Karazija, A. Ūdrys, J. Grudzinskas. Expressions for the shifts of a X-ray line in the nonrelativistic and relativistic approximations 548

Š. Kudžmauskas. The account of multiphonon effects in the theory of electron tunneling from deep traps to conduction band in high electric fields 557

G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius, M. Mikalkevičius. Residual conductivity in PbTe layers 564

R. Bakanas. Phonon cyclotron resonance peculiarities in crossed electric and magnetic fields 569

G. Dikčius, M. Ignatavičius, A. Piskarskas. Continuous regulation of nanosecond pulse length in solid-state laser 574

P. Mikulskis, L. Kimtys. Study of cooperative orientation of molecules in solutions by PMR spectroscopy 581

J. Zibuc. The claculation of charge densities on the surfaces of the photonisulator- air - dielectric system 589

V. Kietienė, A. Kazlauskienė. Studies of associates 5,6-ethylenedioxiindole solution from the infra-red spectra 597

L. Gėgžnaitė, P. Pipinys. Quenching of the photoluminescence by an electric field and flashlike rise of luminescence 607

L. Pranevičius, J. Dudonis, V. Titas. Influence of the electric field on the formation of thin dielectric films during ion implantation 615

Personalia 617

Cronicle 619

Abstracts 621

Tomas XVI, Nr. 5

TURINYS


A. Savukynas, A. Čižiūnas. Diferencialinių atomo teorijos lygčių kraštinių sąlygų trikdymas 645

A. Vala, V. Tutlys, R. Dagys. Sleterio parametrai, laisvųjų ir esančių kristale 3dN jonų 3d-4s sužadinimo energija 652

A. Kancerevičius, A. Ramonas, K. Ušpalis. Co VII ir Ni VIII spektrų pusiau empirinis tyrimas 665

V. Zurba, A. Ružienė, A. Bolotinas, S. Jarovojus. He2H+ molekulės kvantmechaninis tyrimas 670

A. Bolotinas, R. Frenkelis, A. Litinskis, V. Duhačekas. Apie sudėtingų polimerų kompleksų susidarymo mechanizmą 675

V. Bolotinas, D. Kovalčiukas, V. Rosichinas. Etanolo ir dietilo eterio konformacinė analizė ir elektroninė struktūra 684

V. Balevičius, L. Kimtys. Molekulių asociacijos trimetilacto rūgšties ir acetono sistemoje tyrimas PMR spektroskopijos metodu, naudojant kvazigardelių artėjimą 692

V. Ivaška, L. Kniševskaja, J. Kolmakovas, L. Selianskaja, V. Šugurovas. Atvirkštinio uždavinio sprendimas juostinėms linijoms 702

A. Matulionis, J. Požela, V. Jucienė. Varizoninių n-AlxGal-xAs kristalų magnetinė varža 705

V. Bareikis, A. Galdikas, R. Miliušytė. Šiluminių ir konvekcinių triukšmų anizotropija bei jų ypatybės n germanyje magnetiniame lauke 713

S. Bumelienė, L. Klimka, S. Kalvėnas. Apie neigiamąjį fotolaidumą auksu kompensuotame germanyje 721

V. Kudaba. Ternperatūrinio gesinimo įtaka CdSe monokristalų žemų dažnių triukšmams 726

J. Meškauskas, J. Grigas. SbSJ kristalų dinaminis dielektrinis netiesiškumas SAD diapazone 735

A. Brilingas, J. Grigas, N. Mozgova. Cinkenito elektrofizikinės savybės 746

V. Usas, S. Us, J. Sidaravičius. Apie poli-N-vinilkarbazolo elektrofotografinių sluoksnių tamsinio išsielektrininio mechanizmus 756

R. Davidonis, R. Žirgulevičius, R. Kalinauskas, M. Keršulienė, K. Makariūnas. Cheminės aplinkos įtaka vidinei konversijai valentiniame 125mTe sluoksnyje, vykstant M1 ir M4 šuoliams 762

Laiškas redakcijai (L. Kimtys, S. Plevokas) 763

Trumpas pranešimas (V. Sivcevas, I. Kičkinas, Z. Rudzikas) 765

Kronika 767

Referatai 769

Volume XVI, No. 5

CONTENTS


A. Savukynas, A. Čižiūnas. The perturbation of boundary conditions for differential equations of atomic theory 645

A. Vala, V. Tutlys, R. Dagys. The Slater parameters and energy of the 3d-4s excitation for the free 3dN ions and 3dN ions in crystals 652

A. Kancerevičius, A. Ramonas, K. Ušpalis. On the semiempirical investigation of the spectra of Co VII and Ni VIII 665

V. Zurba, A. Ružienė, A. Bolotin, S. Yarovoy. The quantum-mechanical calculation of He2H+ molecule 670

A. Bolotin, R. Frenkel, A. Litinskiy, V. Duchacek. The nature of complicated polymeric complexes forming 676

V. Bolotin, D. Kovaltchuk, V. Rossikhin. The conformations and electronic structure of etanol and diethyl ether 684

V. Balevičius, L. Kimtys. A PMR study of molecular association in the system trimethylacetic acid-acetone by the quasi-lattice approximation 693

V. Ivaška L. Knishevskaya, Yu. Kolmakov, L. Selianskaya, V. Shugurov. Solution of inverse problem for a microstrip line 702

A. Matulionis, J. Požela, V. Jucienė. Magnetoresistance of n-AlxGa1-xAs graded-gap single crystals 705

V. Bareikis, A. Galdikas, R. Miliušytė. Anisotropy of thermal and convective noise and their properties in the magnetic fields in n-Ge 713

S. Bumelienė, L. Klimka, S. Kalvėnas. Negative photoconductivity in gold-doped germanium 722

V. Kudaba. The influence of the temperature quenching of photoconductivity on the magnitude of low frequency current noise in SdSe single crystals 727

J. Meškauskas, J. Grigas. Microwave dynamical nonlinearity of the dielectric constant of SbSJ 735

A. Brilingas, J. Grigas, N. Mozgova. Electrophysical properties of zinkenite 746

V. Uss, S. Uss, J. Sidaravičius. Dark-discharge mechanisms of electrophotographic layers of poly-N-vinylcarbazole 756

R. Davidonis, R. Žirgulevičius, R. Kalinauskas, M. Keršulienė, K. Makariūnas. Influence of the chemical environment on the internal conversion in the valence shell for the 125mTe M1 and M4 transitions 762

Letter to editor (L. Kimtys, S. Plevokas) 763

Short communication 765

Cronicle 761

Abstracts 769

Tomas XVI, Nr. 6

TURINYS


K. Jankauskas. Vienkart sužadintų n<=16 branduolių būsenų U(3(n-1)) dvidalelės tankio matricos apskaičavimas 792

J. Kaniauskas, G. Merkelis, Z. Rudzikas. Elektrinių multipolinių šuolių atomuose teorijos klausimu 805

A. Saidchanovas, H. Akramovas, J. Viščakas. CdSe sluoksnio augimo sąlygų įtaka kai kurioms elektrofizinėms savybėms 811

J. Vaitkus, L. Valkūnas, J. Viščakas, E, Skaistys. Laisvųjų krūvio nešėjų įtaka puslaidininkių eksitoninei liuminescencijai 822

A. Pipinienė, P. Pipinys. Tunelinių šuolių reikšmė elektroliuminescencijos sužadinimo procese 832

J. Grigas, L. A. Zadorožnaja, V. A. Liachovickaja, A. Orliukas. Sb2S3 kristalų domeninė struktūra 840

A. Jucys, E. Garška, R. Pagalytė. Paviršinės akustoelektrinės srovės kinetika sluoksniuotoje struktūroje LiNbO3-CdS 846

R. Asauskas, V. Dienys, Z. Martūnas. Energijos relaksacijos fenomenologinės trukmės temperatūrinė priklausomybė n silicyje 853

V. Žebriūnaitė, I. Levitas, A. Ragauskas, K. Stalioraitis. Lauko galvanomagnetinio rekombinacinio efekto teorinio modelio klausimu 863

P. Tamutis. Pradinis įtampos pasiskirstymas segnetoelektriko ir puslaidininkio sistemoje 70

O. Zinec, E. Skaistys. Eksitonų sąveika su elektringomis priemaišomis kompensuotuose puslaidininkiuose 879

Kronika 881

Referatai 895

1976 metų alfabetinė rodyklė 899

Volume XVI, No. 6

CONTENTS


K. Jankauskas. Calculation of single-excited U(3(n-1)) states of the two particle density matrix for nuclei n<=16 793

J. Kaniauskas, G. Merkelis, Z. Rudzikas. On the theory of electric multipole transitions in atoms 806

A. Saidchanov, H. Akramov, J. Viščakas. The influence of growth conditions on some electrophysical properties of CdSe layers 811

J. Vaitkus, L. Valkūnas, J. Viščkas, E. Skaistys. The influence of the free carriers on the exciton luminescence spectra in semiconductors 823

A. Pipinienė, P. Pipinys. Tunneling during the electroluminescence exciting process 832

J. Grigas, L. Zadorozhnaya, V. Lyakhovitskaya. Domain structure of Sb2S3 single crystals 840

A. Jucys, E. Garška, R. Pagalytė. Kinetics of acoustoelectric surface current in the leyered structure LiNbO3-CdS 846

R. Asauskas, V. Dienys, Z. Martūnas. Temperature dependence of the phenomenological energy relaxation time in n-type Si 853

V. Žebriūnaitė, I. Levitas, A. Ragauskas, K. Stalioraitis. On the theoretical model of field galvanomagnetic-recombination effect 863

P. Tamutis. The initial distribution of applied voltage in ferroelectric-semiconductor system 870

O. Zinets, E. Skaistys. The exciton-charged impurity interaction in compensated semiconductors 879

Chronicle 881

Abstracts 895

Alphabetical index 899

1975 metai | 1976 | 1977 metai | Kiti