1976 metai | 1977 | 1978 metai | Kiti

Tomas XVII, Nr. 1

TURINYS


S. Ališauskas. Apie kai kuriuos klasikinių Li grupių nekanoninių bazių izoskaliaričius daugiklius 14

A. Bandzaitis. Ryšys tarp Klebšo ir Gordano bei Vignerio koeficientų sandaugų sumų diagramų 20

Z. Kupliauskis, A. Kupliauskienė. Deguonies tipo atomo sluoksnio 2p suskaidymas 27

A. Litinskis, A. Tamulis, V. Gubanovas. Modifikuotas dalinės diferencialinės sanklotos nepaisymo metodas, tiriant molekulių elektroninę struktūrą ir jų fizikines chemines savybes 39

E. Bolyčieva, V. Močalkinas, A. Bolotinas. Pagrindinio ir sužadintos būsenos sistemų su borazolo fragmentais elektroninės struktūros nagrinėjimas 48

E. Bolyčeva, V. Močalkinas, A. Bolotinas. Diborazolo absorbcijos spektro skaičiavimas frarmentiniu metodu 55

R. Gavelis. Elektroninio ekranavimo įtaka faziniam virsmui puslaidininkiniuose segnetoelektrikuose 63

R. Antanavičius, Č. Mačiulaitis. Galio stibio tunelinių diodų su "vidiniu šuntu" įtampinis jautris 293-343 K temperatūros intervale 69

S. Ašmontas, L. Subačius. Karštųjų elektronų difuzijos koeficientas germanyje 78

A. Prichodka, J. Liberis, V. Bareikis, A. Česnys. Plonasluoksnės įvairialytės polikristalinio Se ir Ag2Se struktūros, pasižyminčios elektrine atmintimi, triukšmai 84

A. Petravičius, G. Juška, A. Smilga. Krūvio pernešimas kadmio selenido kristaluose 91

R. Purlys, J. Jakimavičius, A. Širvaitis. Kadmio telūrido (CdTe) vidutinių kvadratinių nuokrypų ir charakteringosios temperatūros rentgenografinis tyrimas 98

A. Kiveris, P. Pipinys. Elektrinio lauko įtaka cinko sulfido monokristalų laidumui 106

S. Bružas, A. Grigonis, L. Pranevičius. Deguonies plazmos poveikis į silicio paviršių 112

Trumpi pranešimai 113

Kronika 117

Referatai 118

Volume XVII, No. 1

CONTENTS


S. Ališauskas. On some isoscalar factors of the noncanonical bases of classical Lie groups 14

A. Bandzaitis. Relation between the diagrams of sums of products of Clebsh-Gordan coefficients and the diagrams of sums of products of Wigner coefficients 20

Z. Kupliauskis, A. Kupliauskienė. Division of the 2p-shell in oxygen type atoms 28

A. Litinsky, A, Tamulis, V. Gubanov. Modification to the method of partial neglect of differential overlap (MPNDO) and its application to calculate some physico-chemical properties and electron structure of molecules 39

E. Bolycheva, V. Mochalkin, A. Bolotin. The electronic structure of systems with boronnitrogen fragments in the ground and excited states 49

E. Bolycheva, V. Mochalkin, A. Bolotin. Determination of the absorption spectrum of diboronnitrogens by the method of the fragments 56

R. Gavelis. Influence of conduction electrons' screening on phase transition in ferroelectrics-semiconductors 63

R. Antanavičius, Č Mačiulaitis. The tensosensitivity of GaSb tunnel diodes with "nternal shunt"in the temperature range 293-343 K 69

S. Ašmontas, L. Subačius. Hot electron diffusion coefficient in germanium 8

A. Prichodko, K. Liberis, V. Bareikis, A. Česnys. Noise in the polycrystalline Se-Ag2Se thin film heterojunctions exhibiting memory switching 84

A. Petravičius, G. Juška, A. Smilga. Charge transport in cadmium selenide crystals 92

R. Purlys, J. Jakimavičius, A. Širvaitis. X-ray investigation of temperature dependence of mean square displacements and characteristic temperature of cadmium telluride 98

A. Kiveris, P. Pipinys. The effect of electric field on the conductivity of zinc sulphide single crystals 106

S. Bružas, A. Grigonis, L. Pranevičius. Interaction of oxygen plasma with surface of silicon 112

Short communications 113

Cronicle 117

Abstracts 118

Tomas XVII, Nr. 2

TURINYS


A. Petrauskas, L. Sabaliauskas. Deguonies O16 branduolio O+ lygmenų spektro apskaičiavimas 145

L. Sabaliauskas. Fermionų, kurių sukinys lygus 1/2, sistemos būsenų klasifikacija, remiantis unitarinės schemos pogrupių grandinėle 157

A. Ūdrys, R. Karazija. Atominių dydžių kitimas, susidarius vakansijai vidutiniuose atomo elektroniniuose sluoksniuose 170

K. Konstantinavičius. Apie vieną fragmentinį molekulių skaičiavimo būdą 178

A. Tamulis, Z. Talaikytė, V.-R. Talienė. Nesočių rūgščių metilo esterių elektroninė struktūra ir reaktingumas 187

A Dargys, R. Sedrakianas, S. Ašmontas. Nepusiausvirų krūvio nešėjų rekombinacija didelės varžos InSb, legiruotame Cr, Zn, Mn ir Ge 196

V. Rinkevičius, G. Kavaliauskienė. Reiškiniai, sąlygoti lokalinių lygmenų tuštinimo, veikiant elektriniam laukui, barjerinio laidumo mechanizmo atveju 202

G. Ambrazevičius, G. Babonas, A. Šileika. A2E4C52 tipo pseudotiesioginių puslaidininkių dvejopas šviesos lūžis 211

A. Brilingas, J. Grigas, N. Mozgova. Livingstonitas ir džemsonitas - didelės dielektrinės skvarbos puslaidininkiai 220

V. Kudaba. Ribinis CdSe fotodetektorių jautrumas 225

M. Mikalkevičius, K. Tumkevičius, G. Jucys. Amorfinių Sb2S3 sluoksnių šviesos sklaidos, priklausančios nuo padėklo temperatūros garinant, tyrimas 231

A. Tupčiauskas. Alavo Sn119 organinių junginių su nutolusiais pakaitais BMR-Sn119 konstantos 237

A. Tupčiauskas, J.-V. Pikšilingaitė. Radijo dažnio stiprių atpalaiduojančių laukų panaudojimas chloralkilsulfonų izomerų struktūros tyrimui dvigubo branduolinio magnetinio rezonanso metodu 242

A. Misiūnas, V. Norkūnas, N. Stulpinienė, A. Valužis. Temperatūros ir Xe koncentracijos įtaka Cd114 rezonansinės linijos l=326,1 nm kontūro parametrams 246

Trumpi pranešimai 247

Personalija 251

Kronika 253

Referatai 257

Volume XVII, No. 2

CONTENTS


A. Petrauskas, L. Sabaliauskas. Calculation of the low-lying O+ spectrum of O16 nucleus 145

L. Sabaliauskas. Classification of the states for a system of fermions using the chain of sub-groups of the unitary scheme 157

A. Ūdrys, R. Karazija. The effect of vacancy in the inner electronic shell on the atomic characteristics 170

K. Konstantinavičius. A way of calculation of molecules from their fragments 178

A Tamulis, Z. Talaikytė, V.-R. Talienė. The electronic structure and reactivity of methyl esters of unsaturated acids 187

A. Dargys, R. Sedrakian, S. Ašmontas. Recombination of non-equilibrium carriers in high resistivity InSb doped with Cr, Zn, Mn, Ge 197

V. Rinkevičius, G. Kavaliauskienė. The phenomena caused by electric field in the case of barrier mechanism of conductivity 203

G. Ambrazevičius, G. Babonas, A. Šileika. Birefringence of the A2B4C52-type pseudodirect bandgap semiconductors 211

A. Brilingas, J. Grigas, N. Mozgova. HgSb4S8 and FePb4Sb6S14-semicondoctors of high dielectric permittivity 220

V. Kudaba. Maximum sensitivity of CdSe photodetectors 226

M. Mikalkevičius, K. Tumkevičius, G. Jucys. Study of light scattering in amorphous Sb2S3 layers upon the substrate temperature during evaporation 231

A. Tupčiauskas. NMR-Sn119 constants for organotin compounds with remote substitutions 238

A. Tupčiauskas, J.-V. Pikšilingaitė. Application of strong radiofrequency fields to the determination of the structure of chloralkylsulphones by a double nuclear magnetic resonance method 242

A. Misiūnas, V. Norkūnas, N. Stulpinienė, A. Valužis. The influence of temperature and pressure of Xe gas upon the parameters of shape of the resonance line of Cd114 l=326,1 nm 246

Short communications 247

Personalia 251

Cronicle 253

Abstracts 257

Tomas XVII, Nr. 3

TURINYS


G.-P. Kamuntavičius. Hamiltoniano matricos ortogonalinės schemos bazėje analizė 16O branduolio O+ būsenų atveju 283

V. Sivcevas, V. Špakauskas, I. Kičkinas, Z. Rudzikas. Sudėtingų elektroninių konfigūracijų energijos operatoriaus matricinių elementų suradimo klausimu 293

A. Kancerevičius. Apie 3dn4sk konfigūracijų maišymąsi pereinamųjų elementų atomuose ir jonuose 303

G.-P. Kamuntavičius. Apie galimų atomo elektroninio apvalkalo kolektyvinių judėjimų tipus 313

A. Savukynas, S. Šadžiuvienė, J. Glembockis. Dvielektronių ir trielektronių Ožės šuolių energija trečiojo periodo atomuose ir jonuose su vakansijomis 2p sluoksnyje 318

V. Bolotinas, A. Beržiūnas. Metanolo ir etanolo konformacinė analizė, vidinio sukimosi barierai bei elektroninė struktūra 328

J. Jakimavičius. Cinko sulfido ir cinko oksido elektronų būsenų tyrimas, panaudojant rentgeno spindulių Komptono profilius 338

R. Brazis, A. Mironas, J. Požela. Stipraus elektrinio lauko įtaka magnetoplazminių bangų sklidimui n-InSb Faradėjaus geometrijoje 345

A. Oginskas, A. Česnys, N. Šiktorovas. Elektrodų medžiagos įtaka perjungimo efektui didelės varžos cinko selenido sluoksniuose 353

J. Viščakas, R. Rėksnys, A. Sakalas, S. Sakalauskas. Iš dalies apšviestų n-CdSe monokristalų voltamperinės charakteristikos ir potencialo pasiskirstymas 359

A. Kiveris, P. Pipinys. Fotodielektrinio bei Gudeno ir Polio efektų vienalaikis tyrimas cinko sulfido liuminoforuose 366

Z. Pocius, K. Lipskis, P.-R. Drakšas, J. Karavackas. Elektrofotografinių cinko oksido sluoksnių "nuovargio" tyrimas 376

Z. Pocius, K. Lipskis, P.-R. Drakšas, J. Karavackas. "Nuvargintų" cinko oksido sluoksnių savybių kitimo tyrimas 382

Trumpi pranešimai 383

Kronika 387

Referatai 397

Volume XVII, No. 3

CONTENTS


G.-P. Kamuntavičius. Analysis of the hamiltonian matrix in the base of the orthogonal scheme for O+ states of the nucleus 16O 283

V. Sivcev, V. Špakauskas, I. Kichkin, Z. Rudzikas. On the evaluation of matrix elements of the energy operator in the case of complex electronic configurations 293

A. Kancerevičius. On the 3dn4sk configuration mixing in the atoms and ions of the transition elements 303

G.-P. Kamuntavičius. On the types of collective motions in an electronic atom shell 313

A. Savukynas, S. Šadžiuvienė, J. Glembockis. Energies of two- and three-electron Auger-transitions in atoms and ions of the third period with vacancies in the 2p-shell 319

V. Bolotin, A. Beržiūnas. Conformational analysis, barriers of internal rotation and electronic structure of methanol and ethanol 328

J. Jakimavičius. Investigation of valence electron states in ZnS and ZnO crystals by X-ray Compton profiles 338

R. Brazis, A. Mironas, J. Požela. Influence of strong electric field on the magnetoplazma wave propagation in n-InSb in the Faraday geometry 345

A. Oginskas, A. Česnys, N. Shiktorov. Electrode material influence on the switching in high-resistance films of zinc selenide 353

J. Viščakas, R. Rėksnys, A. Sakalas, S. Sakalauskas. The current-voltage characteristics and distribution of electrical potential in partly illuminated n-CdSe single crystals 360

A. Kiveris, P. Pipinys. The simultaneous study of photocapacitive effect and the Gudden-Pohl effect in ZnS phosphors 367

Z. Pocius, K. Lipskis, P.-R. Drakšas, J. Karavackas. Investigation of the fatique of electrophotographic ZnO layers 376

Z. Pocius, K. Lipskis, P.-R. Drakšas, J. Karavackas. On the recovery of the properties of fatiqued ZnO layers 382

Short communications 383

Cronicle 387

Abstracts 397

Tomas XVII, Nr. 4

TURINYS


V. Vanagas. Kai kurios surištiųjų protonų ir neutronų sistemų bazinių funkcijų ir kolektyvinių būsenų savybės 419

V. Vanagas. Operatorių vidurkinimo technika ir rekurentinis surištos protonų ir neutronų sistemos kolektyvinių kintamųjų sudarymas 429

R. Kalinauskas. Branduolio modelinės tankio matricos U3(n-1) neredukuotinis skleidimas 441

G.-P. Kamuntavičius. Deguonies 16O branduolio ryšio energija ir pagrindinės būsenos banginė funkcija ortogonalinės schemos bazėje 455

E. Norvaišas, S. Ališauskas. Transformacijos matricos tarp SU4 grupės kanoninės ir supermultipletinio modelio bazių 462

A. Sargautis, R. Dagys. Tiesioginė pamaininė sąveika tarp 3dn jonų 467

Š. Kudžmauskas, J. Narušis. Elektroninio sužadinimo energijos perdavimo tikimybės kompleksiniuose junginiuose skaičiavimas 479

J. Belyj, V.Bolotinas, E.Voronkovas, V.Rosichinas. Apie silikatinio stiklo struktūrinio elemento modelio parinkimą ir apskaičiavimą 485

S. Žilionis, B. Kėvelaitienė, E. Šimulytė. Didelės varžos AlxGal-xAs sluoksnių auginimas skystinės epitaksijos metodu 490

A. Dargys, S. Žilionis, A. Matulionis, J. Paršeliūnas, J. Požela, A. Poškus, E. Šimulytė. Varizoninių AlxGal-xAs kristalų voltamperinė charakteristika 499

A. Brilingas, J. Grigas, R. Bendorius. Kietojo tirpalo Bi2S3-CuPbBi5S9 kristalų tyrimas 506

A. Jucys, E. Garška, R. Pagalytė. Skersinis akustoelektrinis efektas sluoksninėje strukturoje LiNbO3-CdS 511

J. Zibuc. Sistemos, sudarytos iš fotoizoliatoriaus, oro tarpo ir dielektriko, paviršinio krūvio eksperimentinis tyrimas 521

R. Žilinskas, A. Ivašauskas, J. Naujėkas. Augimo sąlygų įtaka aliuminio kondensatų kritiniam storiui 527

S. Bružas, A. Grigonis, L. Pranevičius. Joninio apšaudymo įtaka kompleksų susidarymui silicyje 534

Kronika 535

Referatai 537

Volume XVII, No. 4

CONTENTS


V. Vanagas. Some features of basic functions and collective states in bound proton-neutron systems 419

V. Vanagas. The calculation technique and the recurrent construction of the collective variables for the bound proton-neutron systems 430

R. Kalinauskas. U3(n-1) - irreducible decomposition of the nuclear model density matrix 442

G.-P. Kamuntavičius. Binding energy and wave function of the ground state of the nucleus 16O in the base of the orthogonal scheme 455

E. Norvaišas, S. Ališauskas. Transformation matrices between the canonical masis Of SU4 and the basis of supermultiplet model 462

A. Sargautis, R. Dagys. The direct exchange between 3dn ions 467

Š. Kudžmauskas, J. Narušis. Calculation of the energy transfer probability of electronic excitation in complex compounds 479

J. Belyj, V. Bolotin, E. Voronkov, V. Rossichin. Some remarks on the model of silicate glass structurial element and related calculation 486

S. Žilionis, B. Kėvelaitienė, E. Šimulytė. A growth of high resistivity layers of AlxGal-xAs by liquid phase epitaxy 491

A. Dargis, S. Žilionis, A. Matulionis, J. Paršeliūnas, J. Požela, A. Poškus, E. Šimulytė. Volt-ampere characteristics of graded gap AlxGa1-xAs 500

A. Brilingas, J. Grigas, R. Bendorius. Investigation of the Bi2S3-CuPbBi5S9 solid solution 506

A. Jucys, E. Garška, R. Pagalytė. Transverse acoustoelectric effect in a layered structure of LiNbO3-CdS 512

J. Zibuc. Experimental study of surface charges on photoisolator-airgap-dielectric system 522

R. Žilinskas, A. Ivašauskas, J. Naujėkas. Influence of growth conditions on critical thickness of Al condensate 527

S. Bružas, A. Grigonis, L. Pranevičius. Influence of plasma etching velocity on the mechanism of precipitation in silicon 534

Cronicle 535

Abstracts 537

Tomas XVII, Nr. 5

TURINYS


L. Sabaliauskas. Branduolinių būsenų klasifikacijos unitarinėje schemoje klausimu 560

V. Špakauskas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Operatorių tenzorinės savybės kvazisukinio erdvėje ir jų taikymai daugiaelektronių atomų teorijoje 573

A. Matulis, K. Pyragas. Elektronų kaitinimo dinamika nesulaikančių sklaidos mechanizmų atveju 584

A. Litinskis, R. Frenkelis, E. Zilbermanas, L.-M. Balevičius, A. Bolotinas. Alifatiniu nitralų ir jų a fenilo pakaitalų elektroninės struktūros analizė 590

V. Bareikis, A. Galdikas, V. Viktoravičius. Karštųjų skylių difuzijos koeficientas p-Ge magnetiniame lauke 598

A. Kindurys, R. Bendorius, D. Senulienė. Ag8GeTe6 kristalų optinės savybės ir polimorfizmas 603

J. Kavaliauskas, L. Bovina, E. Gurauskas, A. Šileika. Hg0,75Cd0,25Te monkristalų atspindžio spektrai 610

J. Vaitkus, V. Grivickas. Paviršinės rekombinacijos greičio ir ambipolinės difuzijos įtaka silicio fotolaidumui, žadinant trumpais lazerio impulsais 620

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, D. Veleckas. I. Tyčina, I. Tkačiukas. CdSiP2 monokristalų fotolaidumo tyrimas 625

A. Prichodka, A. Česnys. Nevienalyčių seleno ir sidabro selenido struktūrų, pasižyminčių elektrinės atminties efektu, perjungimo į mažos varžos būseną laikinės charakteristikos 632

V. Bondarenko, A. Aleksiejūnas. Šiluminis perjungimas cilindriniame VO2 bandinyje 637

V. Mileris, V. Bondarenko, V. Pereliajevas, A. Aleksiejūnas, S. Gečiauskas, G. Šveikinas. Monokristalinio ir polikristalinio vanadžio dioksido sintezė ir kai kurios jo savybės 642

A. Dragūnas, K. Makariūnas. Sudėtingų deimanto tipo puslaidininkių Mesbauerio spektrai. I 652

D. Baltrūnas, A. Dragūnas, K. Makariūnas. Sudėtingų deimanto tipo puslaidininkių Mesbauerio spektrai. II 660

A. Misiūnas, N. Stulpinienė. Inertinių dujų ir temperatūros įtaka talio spektrinių linijų savajam išplitimui 668

Trumpi pranešimai 671

Kronika 677

Referatai 678

Volume XVII, No. 5

CONTENTS


L. Sabaliauskas. On the classification of nuclear states in the unitary scheme 561

V. Špakauskas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Tensorial properties of operators in quasi-spin space and their applications to the theory of many-electron atoms 574

A. Matulis, K. Pyragas. Evolution of electron heating in the case of runaway 585

A. Litinskii, R. Frenkel, E. Zilberman, L.-M. Balevičius, A. Bolotin. Analysis of the electronic structure of the alyphatic nitrites and their a-phenyl substituents 590

V. Bareikis, A. Galdikas, V. Viktoravičius. Diffusion coefficient of hot holes in p-Ge in magnetic field 598

A. Kindurys, R. Bendorius, D. Senulienė. Optical properties and polimorphism of Ag8GeTe6 603

J. Kavaliauskas, L. Bovina, E. Gurauskas, A. Šileika. The reflectance spectra of the Hg0,75Cd0,25Te single crystals 611

J. Vaitkus, V. Grivickas. Influence of surface recombination velocity and ambipolar diffusion on photoconductivity of silicon under excitation by short laser pulses 620

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, D. Veleckas, I. Tychina, I. Tkachyuk. CdSiP2 single crystal photoconductivity under laser excitation 625

A. Prikhodko, A. Česnys. Transient characteristics of Se-Ag2Se heterojunctions exibiting memory switching 632

V. Bondarenko, A. Aleksiejūnas. Thermal switching in a cylindric VO2 sample 638

V. Miller, V. Bondarenko, V. Pereliayev, A. Aleksiejūnas, S. Gečiauskas, G. Shveikin. Synthesis and some properties of the mono- and polycrystalline VO2 642

A. Dragūnas, K. Makariūnas. Moessbauer spectra of complex diamond-like semiconductors. I 652

D. Baltrūnas, A. Dragūnas, K. Makariūnas. Moessbauer spectra of complex diamond-like semiconductors. II 661

A. Misiūnas, N. Stulpinienė. Influence of foreign gases and temperature upon self-broadening of thallium spectral lines 669

Short communications 671

Cronicle 677

Abstracts 678

Tomas XVII, Nr. 6

TURINYS


V. Vanagas. Sudėtingų branduolių unitarinės schemos būsenų klasifikacijos ypatumai ir grupės SU3 neredukuotinių e tenzorių perstatyminės savybės 698

V. Vanagas, M. Taurinskas. Kai kurie mikroskopinės branduolio teorijos kolektyvinės energijos apibrėžimo ir skaičiavimo klausimai 706

M. Taurinskas, V. Vanagas. SU3 neredukuotinių operatorių išdėstymo koeficientai ir bazinių sąveikų savybės 715

V. Vanagas, M. Taurinskas. Mikroskopinio kolektyvinio branduolio hamiltoniano matricos sukininės-izosukininės dalies skaičiavimas 727

A. Savukynas. Apie vienelektronio atomo stipriame šviesos lauke teorinį nagrinėjimą 737

P. Bogdanovičius, J. Boruta, A. Savukynas. Hartrio ir Foko funkcijų radimas termų superpozicijos atveju 748

V. Balevičius, G. Misiūnas, L. Kimtys. Apie galimybę apskaičiuoti tarpmolekulinės sąveikos termodinaminius parametrus iš ivairių funkcinių grupių cheminių poslinkių 753

S. Jonušauskas, Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. Valentinių elektronų pasiskirstymas pagal koordinates ir impulsus C, Si, Ge kristaluose ir jo koreliacija su rentgeno spindulių sklaidos formfaktoriais ir Komptono profiliais 761

J. Jakimavičius, J. Batarūnas, P. Lukošius, E. Mauza. Kristalų potencialo ir pseudopotencialo komponentės, apskaičiuotos, panaudojant Rentgeno spindulių sklaidos struktūrinius faktorius 768

R. Požėra, R. Tolutis. Hidrostatinio slėgio įtaka be plyšių CdxHgl-xTe elektronų judrumui ir koncentracijai 776

G. Lasienė. Elektrono skverbties pro stūmos barjerą anizotropija 780

V. Dienys, V. Krukonis, H. Tvardauskas. Elektroninio silicio magnetovarža silpnai kaitinančiuose elektriniuose laukuose 785

A. Paulavičius, V. Jasutis, J. Paukštė, I. Burneika. Terminio iškaitinimo įtaka CdGa2Te4 sluoksnių struktūrai ir fizikinėms savybėms 793

B. Germaniškis, M. Ignatavičius, A. Piskarskas. Priverstinės kombinacinės sklaidos dinamika ultratrumpųjų impulsų sekoje 799

A. Misiūnas, N. Stulpinienė, A. Valužis. Cd114 rezonansinės linijos l 326,1 nm, išplėstos savuoju slėgiu, parametrų priklausomybė nuo temperatūros 804

Referatai 805

1977 metų alfabetinė rodyklė 809

Volume XVII, No. 6

CONTENTS


V. Vanagas. Special features of the classification of the unitary scheme states in complex nuclei and permutation properties of the SU3-irreducible e-tensors 698

V. Vanagas, M. Taurinskas. Some questions of definition and calculation of the collective energy in the microscopical nuclear theory 707

M. Taurinskas, V. Vanagas. The coefficients for the SU3-irreducible decomposition of operators and the properties of the basic interactions 716

V. Vanagas, M. Taurinskas. Calculation of the spin-isospin factor of the matrix for the microscopical collective nuclear hamiltonian 727

A. Savukynas. On theoretical consideration of one-electron atom in intense light field 737

P. Bogdanovich, J. Boruta, A. Savukynas. Determination of Hartree-Fock functions for mixed terms 748

V. Balevičius, G. Misiūnas, L. Kimtys. On the possibility to obtain thermodynamic parameters of molecular interaction from chemical shift of different functional groups 753

S. Jonušauskas, Z. Kupliauskis, J. Jakimavičius. Valence electron radial and momentum distribution in C, Si, Ge crystals and correlation with X-ray scattering form factors and Compton profiles 762

J. Jakimavičius, J. Batarūnas, P. Lukošius, E. Mauza. The crystal potential and pseudopotential components constructed from X-ray scattering factors 769

R. Požėra, R. Tolutis. Hydrostatic pressure influence on electron mobility and concentration in the gapless state of CdxHgl-xTe 776

G. Lasienė. Anisotropy of the electron penetration through the repulsing center barrier 780

V. Dienys, V. Krukonis, H. Tvardauskas. Magnetoresistivity of n-type Si in slightly heating electric fields 785

A. Paulavičius, V. Jasutis, V. Paukštė, I. Burneika. Influence of thermal heating on the CdGa2Te4 film structure and physical properties 794

B. Germaniškis, M. Ignatavičius, A. Piskarskas. Nonregularity of stimulated Raman scattering in the picosecond pulse train 800

A. Misiūnas, N. Stulpinienė, A. Valužis. Temperature dependence of parameters of selfbroadened Cd114 l 326,1 nm spectral line 804

Abstracts 805

Alphabetical index 809

1976 metai | 1977 | 1978 metai | Kiti