1977 metai | 1978 | 1979 metai | Kiti

Tomas XVIII, Nr. 1

TURINYS


J. Vaitkus, J. Viščakas, K. Jarašiūnas. Impulsinių hologramų formavimas puslaidininkiuose 15

S. Ašmontas, J. Požela, L. Subačius. Tarpslėninės elektronų sklaidos įtaka perneėimo reiškiniams silicyje stipriuose elektriniuose laukuose 27

V. Tolutis, V. Jasutis, V. Lisauskas, J. Paukštė, D. Davidėnienė. Galio ir teluro bei indžio ir teluro sistemų amorfinių sluoksnių būsena 42

K. Makariūnas, E. Makariūnienė, A. Dragūnas. Cheminės aplinkos įtaka 113Sn elektrono pagavimo tikimybei 55

A. Iržikevičius, J, Kavaliauskas, A. Šileika. Au-GaAs Šotkio barjerų elektrinio atspindžio spektrai E0, E0+D0 ir E1, E1+D1 struktūrų srityje kryptinio slėgio sąlygomis 70

A. Širvaitis, V.-J. Veteikis, V. Valickas. Polikristalinio kadmio sulfido mikrostruktūra ir laidumas, švitinant Rentgeno spinduliais 77

P. Balkevičius, V. Bumelis, A. Dementjevas, T. Gulbinas, J. Lukošius, E. Maldutis. Galio arsenido sudarymas lazerio spinduliu (l=1,06m) 92

R. Danielius, G. Dikčius, V. Kabelka, A. Piskarskas, A. Stabinis, J. Jasevičiūtė. Pikosekundinė parametrinės superliuminescencijos spektroskopija 107

R. Baubinas, J. Vaitkus , F. Senulis. Fotono pagavimo skerspiūvio spektrinė priklausomybė CdSe monokristaluose 116

P. Serapinas, J. Šalkauskas. Plazmos spinduliavimas ir kai kurie spektrinės analizės klausimai 126

A. Audzijonis, A. Karpus. Stibio sulfido monokristalų optinės savybės absorbcijos krašto srityje 134

Z. Bartaševič, A. Matulionis, E. Šimulytė. Epitaksinių AlDxGa-DxAs sluoksnių elektrinis laidumas 142

J. Meškauskas. Antroji mikrobanginė harmonika Sbl-xBixSJ ir SbS1-xSexJ kristaluose 148

Personalija 151

Referatai 155

Volume XVIII, No. 1

CONTENTS


J. Vaitkus, J. Viščakas, K. Jarašiūnas. Recording of pulse holograms in semiconductors 15

S. Ašmontas. J. Požela, L. Subačius. Effect of intervalley scattering on transport properties of silicon at high electric field 27

V. Tolutis, V. Jasutis, V. Lisauskas, J. Paukštė, D. Davidėnienė. Amorphous state of thin films of Ga-Te and In-Te systems 42

K. Makariūnas, E. Makariūnienė, A. Dragūnas. Chemical effect on the probability of electron capture by the nucleus 113Sn 55

A. Iržikevičius, J. Kavaliauskas, A. Šileika. Au-CaAs Schottky-barrier electroreflectance spectra in the region of E0, E0+D0 and E1, E1+D1 structures under uniaxial stress 70

A. Širvaitis, V.-J. Veteikis, V. Valickas. The microstructure and X-ray conduction of polycristalline CdS 77

P. Balkevičius, A. Bumelis, J. Gulbinas, A. Dementiev, J. Lukošius, E. Maldutis. Laser damage of GaAs at 1,06m 92

R, Danielius, G. Dikčius, V. Kabelka, A. Piskarskas, A. Stabinis, J. Jasevičiūtė. Picosecond spectroscopy of the parametric superluminescence 108

B. Baubinas, J. Vaitkus, F. Senulis. Determination of the spectral dependence of photo-ionization cross section from the photoconductivity and its infrared quenching in CdSe single crystals 117

P. Serapinas, J. Šalkauskas. Intensity of plasma spectral lines and some aspects of spectral analysis 126

A. Audzijonis, A. Karpus. Optical properties of Sb2S3 monocrystals in the region of fundamental apsorption edge 135

Z. Bartaševič, A. Matulionis, E. Šimulytė. Conductance of AlDxGa-DxAs epitaxial layers 142

J. Meškauskas. Second harmonic generation in the solid state solutions of Sb1-xBixSJ and SbS1-xSexJ 149

Personalia 151

Abstracts 155

Tomas XVIII, Nr. 2

TURINYS


I. Kičkinas, V. Sivcevas, P. Bogdanovičius, Z. Rudzikas. Daugiakrūvių jonų konfigūracijos 1s22s22p53d energijos spektrų reliatyvistinis tyrimas 177

A. Kancerevičius. Apie pagrindinio kvantinio skaičiaus n=3 beveik išsigimusių konfigūracijų superpoziciją 186

S. Kučas, A. Karosienė. d elektronų kolapsas ir jo įtaka šuoliams np5nd->np6 įvairiuose atomuose ir jonuose 193

V. Mickevičius, K. Eriksonas. Jonų su užpildytais sluoksniais dipolinis poliarizuojamumas 201

L. Balevičius, A. Bolotinas, A. Litinskis, A. Rachimovas, E. Šifrovičius. Kai kurių fosforinių junginių bei organinių hipohalitų elektroninė struktūra ir cheminis reaktingumas 210

J. Jakimavičius, A. Ališauskas, A. Širvaitis. Lokalinių centrų energijos lygmenų pasiskirstymas iškaitintuose CdS:Cu:Cl sluoksniuose 218

J. Vyšniauskas, Č. Mačiulaitis, P. Miškinis, F. Vaitiekūnas. Induktyvumo tyrimas germanio p-n-sandūrose antrinio pramušimo metu 225

G. Babonas, K. Bertulis, A. Rėza, V. Jasutis. Dvejopas šviesos lūžimas kadmio telūrido heksagoniniuose sluoksniuose 230

R. Baltramiejūnas, V. Grivickas, J. Storasta, J. Vaitkus. Krūvininkų sklaidos ir judrumo priklausomybės nuo sužadinimo sąlygų tyrimas 241

A. Amulevičius, D. Baltrunas. Mesbauerio spektrų parametrai ir kai kurios fizikinės AgFeTe2 savybės fazinio virsmo srityje 249

V. Dailidėnas. Apie puslaidininkių talpinės profilometrijos tikslumą 254

A. Arutiunianas, G. Arzumanianas, R. Danielius, V. Kabelka, R. Šarchatunianas, J. Jasevičiūtė. Pikosekundinės parametrinės superliuminescencijos LiJO3 kristaluose tyrimas 262

R. Žilinskas, A. Ivašauskas. Kondensatų, gautų elektriniame lauke, anizotropija 271

Trumpi pranešimai 273

Laiškas redakcijai 277

Kronika 279

Referatai 281

Volume XVIII, No. 2

CONTENTS


I. Kichkin, V. Sivcev, P. Bogdanovič, Z. Rudzikas. Investigation of the energy spectra of highly ionized atoms in the configuration ls22s22p53d in relativistic approximation 177

A. Kancerevičius. On the superposition of the quasi-degenerate configurations with quantum number n=3 186

S. Kučas, A. Karosienė. Influence of d electron collapse to transitions np5nd->np6 in atoms and ions 194

V. Mickevičius, K. Eriksonas. Dipole polarizability of ions with filled shelis 201

L. Balevičius, A. Bolotin, A. Litinsky, A. Rakhimov, E. Shifrovich. Electronic structure, stability and chemical reactivity of some phospor-containing peroxides and the organic hypehalites 210

J. Jakimavičius, A. Ališauskas, A. Širvaitis. The local center energy level distribution in the CdS:Cu:Cl sinthered layers 218

J. Vyšniauskas, Č. Mačiulaitis, P. Miškinis, F. Vaitiekūnas. Properties of inductance of Ge p-n junctions during second breakdown regime 225

G. Babonas, K. Bertulis, A. Rėza, V, Jasutis. Birefringence of CdTe hexagonal thin films 230

R. Baltramiejūnas, V. Grivickas, J. Storasta, J. Vaitkus. Investigation of the transient processes of charge carrier scattering and the dependence of mobility on the excitation conditions by pulse photo-Hall method 242

A. Amulevičius, D. Baltrūnas. The parameters of Moessbauer spectra and some physical properties of AgFeTe2 in the vicinity of phase transition 250

V. Dailidėnas. On the accuracy of the capacitive profilometry in semiconductors 254

A. Arutunyan, G. Arzumanyan, R. Danielius, V. Kabelka, R. Sharkhatunyan, J. Jasevičiūtė. Picosecond parametric superluminescence of LiJO3 crystals 263

R. Žilinskas, A. Ivašauskas. Anisotropy of films evaporated in the presence of eletric field 271

Short communications 273

Letter to editor 277

Cronicle 279

Abstracts 281

Tomas XVIII, Nr. 3

TURINYS


V. Špakauskas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Redukuotieji kvazisukinio erdvėje kilminiai koeficientai ir tenzorinių operatorių submatriciniai elementai 315

J. Batarūnas, P. Lukošius, J. Jakimavičius. Sklaidos atominių formfaktorių panaudojimo elektronų energijos spektro kristaluose skaičiavimui klausimu 321

A. Pavilonis, V. Ivaška, V. Kybartas. Integralinės lygties metodas ašinės simetrijos kondensatoriaus talpai apskaičiuoti 330

S. Žilionis, S. Kačiulis, A. Matulionis, J. Paršeliūnas, J. Požela, A.-Š. Poškus. Varizoninių kristalų elektrinio laidumo nesimetriškumo tyrimas tarpusavyje statmenuose elektriniame ir magnetiniame laukuose 340

R. Tolutis, J.-R. Mažeika. Apie AD diapazono rezonatorių iš siaurajuosčių puslaidininkių panaudojimo galimybes 349

S. Balevičius. A. Deksnys, V. Lisauskas, A. Česnys. Amorfinių In-Te ir Ga-Te sistemos sluoksnių nanosekundinio perjungimo proceso vystymasis 359

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, M. Kurikas, V. Narkevičius, V. Niunka. Priemaišinio antraceno liuminescencija, sužadinta lazerinio spinduliavimo impulsu 364

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Gavriušinas. Dvifotonė ir dvipakopė šviesos absorbcija A2B6 grupės puslaidininkiuose 370

R. Bezekavičius, G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius. Apie tamsinės srovės relaksaciją, esant barjerinio laidumo mechanizmui 379

J. Zibuc. Fotolaidininko ir puslaidininkio sistemoje susidariusiųjų krūvių apskaičiavimas 387

V. Balevičius, L. Kimtys. Karboninių rūgščių monomerų konformacinių virsmų įtakos saviasociacijai tyrimas BMR-H1 metodu 393

V. Gudelis, A. Juozapavičius, A. Piskarskas, J.-J. Slavėnas. Optinis-akustinis efektas polimetininių dažų tirpaluose 398

E. Žurauskienė, V. Totolis. Chinolino liuminescencija binariniuose tirpikliuose 404

Personalija 405

Bibliografija 407

Kronika 409

Referatai 412

Volume XVIII, No. 3

CONTENTS


V. Špakauskas, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Reduced in quasispin space coefficients of fractional parentage and matrix elements of tensorial operators 315

J. Batarūnas, P. Lukošius, J. Jakimavičius. Application of atomic scattering formfactors in the calculation of electron energy spectrum in crystals 321

A. Pavilonis, V. Ivaška, V. Kybartas. A method of integral equation to calculate the capacitance of the axial symmetric capacitors 330

S. Žilionis, S. Kačiulis, A. Matulionis, J. Paršeliūnas, J. Požela, A.-Š. Poškus. Asymmetry of electrical conductance of graded-gap crystals in crossed electric and magnetic fields 341

R. Tolutis. J.-R. Mažeika. On the possibility to use narrow-gap semiconductors as semiconductor resonators in the h.f. range 350

S. Balevičius, A. Deksnys, V. Lisauskas, A. Česnys. Time sequence of nanosecond switching in amorphous In-Te and Ga-Te films 359

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, M. Kurik, V. Narkevičius, V. Niunka. The luminescence of doped antracene crystals under Q-switched laser excitation 364

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Gavriušin. Two-photon and two-step absorption in AIIBVI semiconductors 370

R Bezekavičius, G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius. On the decay of dark current in the case of barrier model of conductivity 379

J. Zibuc. Calculation of charge densities on the surfaces of the photoconductor-airgap-semiconductor system subjected to DC voltage in the dark 387

V. Balevičius, L. Kimtys. NMR-H1 study of the influence of the conformation exchange of monomers on the self-association of carboxylic acids 393

V. Gudelis, A. Juozapavičius, A. Piskarskas, J.-J. Slavėnas. Optcacoustic effect in solutions of polimetine dyes 398

E. Žurauskienė, V. Totolis. Luminescence of quinoline in binary solvents 404

Personalia 405

Bibliography 407

Cronicle 409

Abstracts 412

Tomas XVIII, Nr. 4

TURINYS


L. Sabaliauskas. Sužadintųjų branduolio būsenų jungo schema 433

A. Petrauskas. Matrica protoninio neutroninio modelio bazinėms funkcijoms išdėstyti izosukinio T bazinėmis funkcijomis 438

M. Bogdanovičienė, P. Bogdanovičius. Apie kvazišsigimusiųjų konfigūracijų superpoziciją daugiakrūviuose jonuose 446

F. Anisimovas, R. Dagys, A. Sargautis, V. Tutlys. Retųjų žemių monochalkocenidų 4f-6s sužadinimo energija ir jų elektrinių savybių ypatumai 454

K. Konstantinavičius, A. Tamulis, V. Lazauskas. Etano molekulės hamiltoniano diagonalizavimas DSVN/2 artutinumu dviem tarpsniais 462

J. Kaladė, R. Pranaitis. Analiziniai stacionarios rekombinacijos lygčių sprendiniai kai kuriais ribiniais atvejais 475

S. Bumelienė, L. Klimka, G. Lasienė. Apie kargštųjų elektronų rekombinaciją, tarpininkaujant nikelio priemaišai germanyje 484

A. Petravičius, G. Juška. Srovės relaksacija CdSe kristaluose 492

G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius, V. Stepankevičienė. Apie trigonalinio seleno monokristalų elektrinio laidumo temperatūrinės priklausomybės maksimumo nepusiausvirąjį pobūdį 497

B. Antanavičius, Č. Mačiulaitis. Gal-xInxSb kristalų auginimas zoninio lydymo temperatūros gradiento metodu 505

L. Augulis, L. Pranevičius, V. Selezniovas. Implantuotų į SiO plėveles deguonies jonų įtaka jų optinėms savybėms 512

I. Madžulis, J. Fomins, V. Jurkevičius, B. Rolovas. Plonų segnetoelektrinių plėvelių termodinamika arti antrojo laipsnio fazinio virsmo centro 522

B. Andziulienė, T. Vėsienė. Pereinamųjų metalų ir 8-(p-toluolsulfonilamino) chinolino kompleksų centrinio jono absorbcija 529

A. Kiveris, Š. Kudžmauskas, P. Pipinys. Pagavimo centrų jonizacijos elektriniu lauku mechanizmas kristalofosforuose 538

Kronika 541

Referatai 556

Volume XVIII, No. 4

CONTENTS


L. Sabaliauskas. Young scheme for the nuclear excited states 433

A. Petrauskas. The matrix of the decomposition of the proton-neutron model basic functions in terms of the basic functions of the isospin T 438

M. Bogdanovičienė, P. Bogdanovich. On superposition of the quasidegenerate configurations in the multiple-charge ions 447

F. Anisimov, R. Dagys, A. Sargautis, V. Tutlys. The 4f-6s excitation energy and its relation to electrical properties in the rare earth monochalcogenides 454

K. Konstantinavičius, A. Tamulis, V. Lazauskas. Two stage diagonalization of ethane hamiltonian by the CNDO/2 method 463

J. Kaladė, R. Pranaitis. The analytical solutions of equations of the steady-state recombination for some limiting cases 475

S. Bumelienė, L. Klimka, G. Lasienė. Recombination of hot electrons on nickel centres in germanium 484

A. Petravičius, G. Juška. Current relaxation in CdSe crystals 492

G. Kavaliauskienė, V. Rinkevičius, V. Stepankevičienė. On the non-equilibrium origin of maximum in the temperature dependence of electroconductivity in single crystals of trigonal selenium 497

B. Antanavičius, C. Mačiulaitis. Growth of Ca1-xInxSb crystals using temperature-gradient zone melting 506

L. Augulis, L. Pranevičius, V. Selezniov. Influence of ion implanted oxygen on optical properties of thin SiO films 512

I. Madzhulis, J. Fomins, V. Yurkevich, B. Rolov. Thermodynamics of ferroelectric thin films near the phase transitions of the second order 523

B. Andziulienė, T. Vėsienė. Central ion absorption in complexes of 8-(p-toluenesulfonamido)-quinoline with transition metals 529

A. Kiveris, Š. Kudžmauskas, P. Pipinys. The mechanism of ionization of traps by an electric field in crystallophosphorus 539

Cronicle 541

Abstracts 556

Tomas XVIII, Nr. 5

TURINYS


S. Ališauskas. Grupės SU3=)SO3 nekanoninių bazių realizavimo būdai ir savitarpio sąryšiai 591

S. Kučas, A. Karosienė, R. Karazija. Apie Hartrio, Foko ir Paulio artutinumo tinkamumą atomo vidinių elektronų energinėms charakteristikoms tirti 601

V. Gineitytė, M. Balevičius, V. Urba, V. Daukšas. Molekulių, sudarančių vidinį vandenilinį ryšį, elektroninių absorbcijos spektrų teorinis skaičiavimas 608

V. Bolotinas, V. Stabinskaitė, N. Mykolaitienė, A. Bolotinas, S. Jarovojus. Difeniletileno izomerizacijos būdas ir UV spektrų kvantmechaninis tyrimas 615

R. Paukštė, K. Repšas. Karštų srovės nešėjų termoevj tūrinė dedamoji 622

S. Balevičius, A. Deksnys, A. Česnys, V. Lisauskas. Nelaidžios būsenos atsistatymo procesas po nanosekundinio perjungimo amorfiniuose In0,25TeO,75 ir Ca0,25Te0,75 sluoksniuose 630

D. Baltrūnas, A. Dragūnas, J. Soloničnas, D. Freikas, I. Melničukas. Sudarytos kvazipusiausvyros sąlygomis plonų sluoksnių sistemos Sn1-xPbxTe tyrimas 638

R. Žilinskas, A. Ivašauskas, V. Kleiza, J. Kleiza. Sudaryto elektriniame lauke metalų kondensato elektrinių savybių anizotropija 645

A. Markelis, L. Pranevičius. Implantuotų jonų energijos įtaka "kietųjų" magnetinių domenų panaikinimo efektui feritų-granatų plėvelėse 652

N. Stulpinienė, A. Misiūnas. Temperatūros, talio atomo koncentracijos ir trikdančių dujų rūšies įtakos absorbcinės juostos lmax=251,3 nm parametrams tyrimas 659

V. Šalna, V. Urba, L. Balevičius, S. Balsys, A. Kurskis, V. Šalnienė. Optiniai benzo-1,4-dioksano 5- ir 6-darinių spektrai 670

J. Kaulakys. Tirpalų elektroninių spektrų priklausomybė nuo tirpiklio poliarizacinės struktūros 678

Kronika 679

Referatai 681

Volume XVIII, No. 5

CONTENTS


S. Ališauskas. Ways of realization and connections of the noncanonical bases of SU3=)SO3 59l

S. Kučas, A. Karosienė, R. Karazija. Application of Hartree-Fock-Pauli approximation for investigation of atomic inner-shell electron energy characteristics 602

V. Gineitytė, M. Balevičius, V. Urba, V. Daukšas. Theoretical calculation of the electronic absorption spectra of the molecules with the intramolecular hydrogen bonds 608

V. Bolotin, V. Stabinskaitė, N. Mykolaitienė, A. Bolotin, S. Jarovoy. Quantum mechanical study of isomerization and UV-spectrum of stilben molecule 616

R. Paukštė, K. Repšas. Hot electron volume thermoelectric power 622

S. Balevičius, A. Deksnys, A. Česnys, V. Lisauskas. "Off" state recovery process after nanosecond switching in amorphous In0,25,Te0,75 and Ga0,25Te0,75 films 630

D. Baltrūnas, A. Dragūnas, Ya. Solonichny, D. Freik, I. Melnichyuk. Investigation of thin film system Sn1-xPbxTe produced in condition of quasi-balance 638

R. Žilinskas, A. Ivašauskas, V. Kleiza, J. Kleiza. Anisotropy of electric properties of metal thin films condensed in electric fields 645

A. Markelis, L. Pranevičius. On mechanism of suppression of hard bubbles in garnet films 652

N. Stulpinienė, A. Misiūnas. Investigations of influence of concentration of thallium atoms, temperature and different perturbing gases on the parameters of absorption band, lmax=251,3 nm 659

V. Šalna, V. Urba, L. Balevičius, S. Balsys, A. Kursky, V. Šalnienė. Optical spectra 5-and 6-substituted benzo-1,4-dioxane 671

J. Kaulakys. Dependence of solution electronic spectra on polarizational structure of solvent 673

Chronicle 679

Abstracts 681

Tomas XVIII, Nr. 6

TURINYS


G.-P. Kamuntavičius. Apie sužadintus 16O branduolio O+ lygmenis 699

S. Ališauskas. Apie SU3 grupės Klebšo ir Gordano koeficientus 713

R. Karazija, J. Grudzinskas. Šuolių, vykstančių, staigiai susidarant vakansijai elektronų sluoksnyje, tikimybės 725

K. Konstantinavičius, A. Tamulis, V. Lazauskas. Oktano molekulės skiltinės ir molekulinės orbitalės ir lygmenys DSVN/2 artutinumu 739

S. Ašmontas, R. Lapinskas, A. Olekas. Silicio n-n+ sandūros taškinių kontaktų elektrinių savybių tyrimas SAD elektriniuose laukuose 747

V. Dienys, L. Kniševskaja, M. Jarmalis. SAD elektrinio lauko pasiskirstymo tyrimas puslaidininkiniame strype, patalpintame stačiakampiame bangolaidyje 756

A. Česnys, I. Burneika, A. Aleksiejūnas. Apie įvairialyčių Se-Ag2Se struktūrų elektriškai valdomo neigiamo diferencialinio laidumo mechanizmą. 764

A. Ambrazevičius, G. Babonas. A2B4C52 pseudotiesioginių puslaidininkių dvejopo šviesos lūžio priklausomybės nuo hidrostatinio slėgio ir temperatūros tyrimas 773

A. Prichodka, J. Liberis, V. Bareikis, A. Česnys. Srovės triukšmai amorfiniame selene, esant monostabiliajam perjungimui 779

K. Makariūnas. Apie cheminės aplinkos įtaką radioaktyvaus skilimo konstantai elektrono pagavimo atveju 799

R. Davidonis, R. Žirgulevičius, R. Kalinauskas, K. Makariūnas. Vidinė konversija išoriniuose sluoksniuose, vykstant 191 keV E4 šuoliui 114In branduolyje 807

A. Amulevičius, D. Baltrūnas, K. Makariūnas, J. Soloničnyj, D. Freikas. Mesbauerio efekto taikymas PbxSn1-xTe plonų sluoksnių oksidinimosi tyrimui 812

A. Orliukas, V. Kalesinskas, V. Valiukėnas. Faziniai virsmai b-AgSbS2 kristaluose 821

P. Pipinys, A. Pipinienė. Elektroliuminescencijos skaisčio priklausomybė nuo įtampos ir temperatūros cinko sulfido liuminoforuose 831

Kronika 833

Referatai 835

1978 metų alfabetinė rodyklė 839

Volume XVIII, No. 6

CONTENTS


G.-P. Kamuntavičius. On the excited O+ levels of nucleus 16O 699

S. Ališauskas. On the Clebsch-Gordan coefficients of the group SU3 713

R. Karazija, J. Grudzinskas. The probabilities of transitions in the course of sudden vacancy creation 726

K. Konstantinavičius, A. Tamulis, V. Lazauskas. Orbitals and levels of the octane molecule and its fragments found by the CNDO/2 method 739

S. Ašmontas, R. Lapinskas, A. Olekas. Investigation of electric properties of silicon point contact diodes in the microvawe fields 747

V. Dienys, L. Kniševskaja, M. Jarmalis. Microwave field distribution inside a semiconductor rod placed in the rectangular waveguide 756

A. Česnys, I. Burneika, A. Aleksiejūnas. On the mchanism of electrically governed negative differential conductivity in Se-Ag2Se heterojunctions 764

A. Ambrazevičius, G. Babonas. Dependence of birefringence in the A2B4C52 type pseudodirect bandgap compounds on hydrostatic pressure and temperature 773

A. Prikhodko, J. Liberis, V. Bareikis, A. Česnys. Current noise in the amorphous selenium exhibiting monostable switching 779

K. Makariūnas. On the question concerning the influence of chemical environment on the electron capture radioactive decay constant 799

R. Davidonis, R. Žirgulevičius, R. Kalinauskas, K. Makariūnas. Internal conversion in the external shells for the 114In 191keV E4 transition 807

A. Amulevičius, D. Baltrūnas, K. Makariūnas, J. Solonichny, D. Freik. Application of Moessbauer effect for the study of oxidation of PbxSn1-xTe thin films 812

A. Orliukas, V. Kalesinskas, V. Valiukėnas. Phase transitions in b-AgSbS2 crystals 821

P. Pipinys, A. Pipinienė. Temperature and voltage dependence of the elektroluminescence brightness in zinc sulphide luminophors 831

Cronicle 833

Abstracts 835

Alphabetcal index 839

1977 metai | 1978 | 1979 metai | Kiti