1978 metai | 1979 | 1980 metai | Kiti

Tomas XIX, Nr. 1

TURINYS


L. Sabaliauskas. Bazės, aprašančios branduolio būsenas, didžiausias susiaurinimas 19

J. Kaniauskas, V. Špakauskas, Z. Rudzikas. Kvazisukinio metodo taikymas sudėtingoms elektronų konfigūracijoms 30

A. Kancerevičius. Apie analizinių radialinių orbitalių variacinių parametrų optimizavimą 41

P. Bogdanovičius, I. Machmudovas, Z. Rudzikas. Neigiamojo jono ir pozitrono sistemos e+A- pagrindinės būsenos suderintinis Foko laukas 52

B. Kaulakys. Šuolių tarp erdviškai išsigimusių lygmenų, susiduriant atomams, kvaziklasikinis nagrinėjimas 60

V. Dienys, V. Krukonis, Z. Martūnas. Energijos relaksacija, kaitinant krūvininkus kintamui elektriniu lauku 68

V. Zavistanavičiūtė, R. Paukštė, K. Repšas. Apie Zėbeko efekto tūrinės dedamosios suradimą 76

A .Tamaševičius, E. Šatkovskis. Fotomagnetoelektrinis efektas stipriai sužadintuose puslaidininkiuose, vykstant Ožė rekombinacijai 83

Z. Dobrovolskis, A. Krotkus. Smūginė jonizacija p-InSb kristale 93

J. Viščakas, S. Karpinskas, V. Bikbajevas. Didelės varžos CdTe tarpsluoksnio įtaka įvairialytės CdS-Te sandūros charakteristikoms 105

B.-P. Kietis, I. Krivka. Ultragarso slopinimas nevienalyčiuose puslaidininkiuose 111

V. Makaryčevas, E. Montrimas, A. Tauraitis. Optinio atvaizdo sudarymas daugiasluoksnėje struktūroje As2Se3 fotojautriu elementu 121

V. Makaryčevas, E. Montrimas, A. Tauraitis, D. Jurevičius. Potencialinio reljefo formavimas perelektrinimo būdu daugiasiuoksnėse struktūrose su kadmio sulfaselenido pagrindu 133

P. Pipinys. Cinko sulfido liuminoforų elektroliuminescencijos skaisčio priklausomybė nuo įtampos 143

Trumpas pranešimas. (A. Kiveris, P. Pipinys) 145

Kronika 151

Referatai 153

Volume XIX, No. 1

CONTENTS


L. Sabaliauskas. Maximal restricted basis for nuclear states 19

J. Kaniauskas, V. Špakauskas, Z. Rudzikas. Application of the quasi-spin method to complex electronic configurations 31

A. Kancerevičius. On the optimization of the analytical radial orbital parameters 42

P. Bogdanovich, I. Makhmudov, Z. Rudzikas. Fock's self-consistent field for the ground state of negative ions with positron e+A- 53

B. Kaulakys. Transitions among spacialy degenerated levels in the semiclassical theory of atomic collisions 61

V. Dienys, V. Krukonis, Z. Martūnas. Energy dissipation in the case of charge carrier heating by microwave field 69

V. Zavistanavičiūtė, R. Paukštė, K. Repšas. On the determination of Seebeck effect volume component 76

A. Tamaševičius, E. Šatkovskis. Photomagnetoelectric effect in highly excited semiconductors under Auger recombination 83

Z. Dobrovolskis, A. Krotkus. Impact ionization in p-InSb 93

J. Viščakas, S. Karpinskas, V. Bikbayev. The influence of the low-conductive layer of CdTe on the characteristics of CdS-Te heterostructure 105

B.-P. Kietis, J. Krivka. Attenuation of ultrasonics in the inhomogeneous semiconductors 111

V. Makarychev, E. Montrimas, A. Tauraitis. Recording of the optical image in the multilayer structure with a photosensitive element 121

V. Makarychev, E. Montrimas, A. Tauraitis, D. Jurevičius. The formation process of the potential relief in multilayer structures on the basis of cadmium sulphur-selenide in recharging regime 133

P. Pipinys. About dependence of electroluminescence brightness on applied voltage in zinc-sulphide luminophors 143

Short report 145

Cronicle 151

Abstracts 153

Tomas XIX, Nr. 2

TURINYS


Fizikos vystymasis Vilniaus universitete 167

A. Bandzaitis, A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis, V. Tutlys. Neono ls22s22p4(3P)3s3p konfigūracijos autojonizacinių lygmenų termų teorinis tyrimas 193

V. Bolotinas, A. Bolotinas. Kai kurie dipiridilų geometrijos ir elektroninės struktūros kvantinio mechaninio tyrimo rezultatai 202

V. Ivaška, V. Šugurovas. Elektromagnetinio lauko bangolaidžiuose tyrimas singuliarinių integralinių lygčių metodu 209

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Šviesa indukuotų difrakcinių gardelių puslaidininkiuose savybės ir taikymo galimybės 232

A. Sakalas. Savieji defektai kadmio selenido kristaluose 242

R. Beleckas, J. Grigas. SbSJ dielektrinės skvarbos tyrimas SAD diapazone. Centrinė moda 257

B.-P. Kietis, A . Sereika. Akustroelektriniai efektai nehomogeniniuose puslaidininkiuose 267

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, S. Tamošiūnas. Elektrografinių poli-N-epoksipropilkarbazolo sluoksnių išsielektrinimo tamsoje mechanizmas 278

L. Kimtys. Trimetilacto rūgšties ir cikloheksanolio sistemos plastiškųjų kristalų didelės skiriamosios gebos BMR H1 spektrų tyrimas 285

R. Purlys, J. Jakimavičius, A. Širvaitis. Heksagoninių CdS ir CdSe gardelių ir atomų vidutinės kvadratinės nuokrypos ir būdingosios temperatūros anizotropija 295

Referatai 297

Volume XIX, No. 2

CONTENTS


Development of physics in Vilnius University 167

A. Bandzaitis, A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis, V. Tutlys. Theoretical calculation of the neon autoionizing terms in the configuration 1s22s22p4(3P)3s3p 193

V. Bolotin, A. Bolotin. Some results of quantum-mechanical study of geometry and electronical structure of bipyridines 202

V. Ivaška, V. Shugurov. Analysis of a waveguide by means of the singular integral equation 210

J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Light-induced gratings in semiconductors: properties and possibilities of application 232

A. Sakalas. Intrinsic defects of CdSe crystals 242

R. Beleckas, J. Grigas. Investigation of the dielectric constant in SbSJ at microwave frequencies. The central mode 258

B.-P. Kietis, A. Sereika. Acoustoelectric phenomena in inhomogeneous semiconductors 267

V. Gaidelis, J. Kaladė, E. Montrimas, S. Tamošiūnas. The dark discharge mechanisms of electrophotographic poly-N-epoxypropilcarbazole layers 278

L. Kimtys. Study of high resolution NMR H1 spectra of two-component system of plastic crystals: trimethylacetic-cyclohexanol 285

R. Purlys, J. Jakimavičius, A. Širvaitis. Anisotropy of the characteristic temperatures and mean square displacements of hexagonal CdS and CdSe crystal and atomic lattice 296

Abstracts 297

Tomas XIX, Nr. 3

TURINYS


A. Bernotas, G.-P. Kamuntavičius. Tarpnukleoninio potencialo neapibrėžtumo, naudojant siaurą osciliatorinę bazę, tyrimas 317

G.-P. Kamuntavičius, L. Sabaliauskas, K. Jankauskas. Aukštesniųjų harmonikų vaidmens, aprašant pagrindinę branduolio 12C būseną, tyrimas 325

G. Trinkūnas, E. Našlėnas. Elektrono sklaidos, sąveikaujant su 1s22s22pN konfigūracijos atomais, ilgiai, apskaičiuoti vienkonfigūraciniu artutinumu 334

F. Anisimovas, R. Dagys, A. Sargautis. Puslaidininkių retųjų žemių monochalkogenidų 4f-5d sužadinimų energijos spektro tyrimas 344

L. Valkūnas, V. Sugakovas. Rezonansinės sąveikos įtaka kai kurių molekulinių kristalų priemaišinių spektrų Štarko efektui 349

S. Baleišis, J. Verkelis. Vanadžio dioksido sluoksnių elektrinio laidumo tyrimas 355

O. Vasilecas, V. Blonskis, J. Požela, K. Repšas. Smūginės griūtinės jonizacijos sukelti erdvinio krūvio svyravimai vienalyčiame puslaidininkyje 361

A. Matulis, A. Čenys. Žemų dažnių fliuktuacijos bandiniuose su srovės šniūrais 370

V. Antonovas, G. Babonas, E. Kurbanova, A. Šileika. Pb0,8Sn0,2Te ir Pb0,93Sn0,07Se optiniai spektrai 81

V. Gaidelis, E. Montrimas, A. Pažėra. Išilginės fotosrovės kinetika poli-N-epoksipropilkarbazolo sluoksniuose 392

K. Sakalauskas, J. Jakimavičius. Rentgeno spindulių įtaka krūvininkų gyvavimo trukmės Si ir Ge p-n sandūrose 400

V. Ambrazevičienė, R. Brazis, A. Kunigėlis. SVVA spektro, sužadinto paviršinių poliaritonų neišsigimusio puslaidininkio magnetoplazmoje, temperatūrinė priklausomybė 408

S. Kačiulis, J. Paršeliūnas, A.-Š. Poškus. Elektronų persiskirstymo įtaka varizoninių kristalų elektriniam laidumui 412

Br. Petrėtis, R. Rinkūnas. Elektringų dalelių srauto, garinant seleną, tyrimas 420

L. Gėgžnaitė, V. Kaminskas, P. Pipinys. Fotoelektrinių efektų kristaluose modeliavimas elektronine skaičiavimo mašina 429

V. Balevičius, L. Kimtys, M. Balevičius, G. Misiūnas. Trimetilacto rūgšties, dimetilsulfoksido ir anglies tetrachlorido sistemoje kompleksų susidarymo tyrimas BMR H1 spektroskopijos metodu 438

Trumpi pranešimai 439

Kronika 445

Referatai 451

Volume XIX, No. 3

CONTENTS


A. Bernotas, G.-P. Kamuntavičius. On the indeterminacy of the internucleon potential in case of narrow oscillator basis 318

G.-P. Kamuntavičius, L. Sabaliauskas, K. Jankauskas. Investigation of importance of higher harmonics in description of nucieus 12C 326

G. Trinkūnas, E. Našlėnas. Electron scattering lengths in the singleconfigurational approximation for atoms with configurations 1s22s22pN 335

F. Anisimov, R. Dagys, A. Sargautis. The calculation of 4f-5d excitations of rare-earth monochalcogenides 344

L. Valkūnas, V. Sugakov. The influence of the resonance interaction on the Stark-effect in some impurity centers of molecular crystals 349

S. Baleišis, J. Verkelis. Temperature dependence of conductivity of thin films of vanadium dioxide 356

O. Vasilec, V. Blonskis, J. Požela, K. Repšas. Space charge oscillations caused by avalanche breakdown in a homogeneous semiconductor 362

A. Matulis A. Čenys. Low frequency fluctuations in the samples with current channelling 371

V. Antonov, G. Babonas, E. Kurbanova, A. Šileika. Optical spectra of Pb0,8Sn0,2 and Pb0,93Sn0,07Se 381

V. Gaidelis, E. Montrimas, A. Pažėra. The kinetics of longitudinal photocurrent in poly-N epoxypropilcarbazole layers 393

K. Sakalauskas, J. Jakimavičius. The influence of the X-ray radiation of the lifetime of carriers in the p-n-junctions of Si and Ge 400

V. Ambrazevičienė, R. Brazis, A. Kunigėlis. Temperature dependence of a ATR spectrum conditioned by magnetoplasma surface polaritons in non-degenerate semiconductors 408

S. Kačiulis, J. Paršeliūnas, A.-Š. Poškus. Influence of electron redistribution on electric conductance of graded-gap crystals 413

Br. Petrėtis, R. Rinkūnas. Investigation of charged particle beam during selenium evaporation 420

L. Gėgžnaitė, V. Kaminskas, P. Pipinys. The computer simulation of the photoelectric processes in crystallo-phosphors 429

V. Balevičius, L. Kimtys, M. Balevičius, G. Misiūnas. A 1H NMR study of complexation processes in the trimethylacetic acid-dimethyl sulfoxide-carbon tetrachloride system 438

Short reports 439

Cronicle 445

Abstracts 451

Tomas XIX, Nr. 4

TURINYS


Akademikas Juozas Matulis 463

G.-P. Kamuntavičius, L. Sabaliauskas, K. Jankauskas. Aukštesniosios harmonikos ir 12C branduolio O+ būsenų spektras 474

J. Kaniauskas, G. Merkelis, Z. Rudzikas. Elektromagnetinio lauko potencialo kalibruotės vaidmuo elektrinių multipolinių šuolių teorijoje 485

J. Vizbaraitė, K. Eriksonas, J. Boruta. Izotopinio poslinkio teorinio tyrimo metodika, esant sudėtingoms elektroninėms konfigūracijoms 493

R. Karazija, S. Kučas. Ar II ir Ar III konfigūracijų užpildymas elektronų smūgio bei po to vykstančių procesų metu ir L2,3 emisinio spektro struktūra 504

A. Savukynas, A. Čižiūnas. Jonizacinis atomų spektro linijų intensyvumo silpnėjimas plazmos mikrolauke 512

R. Ramonas, A. Riabcevas. Šuolių tarp žemiausiųjų Ge VI konfigūracijų tyrimas 521

L. Kniševskaja, M. Kotovas, A. Laurinavičius, V. Šugurovas. Magnetoplazminiai rezonansai puslaidininkiniame rutuliuke 530

K. Valacka, J. Vyšniauskas, Č. Mačiulaitis, P. Miškinis. Srovės "siūlo" inertiškumas ir išorinių reaktyvumų įtaka jo pastovumui p-n sandūrų antrinio pramušimo režime 540

R. Antanavičius, K. Valacka. Galio stibido tunelinių diodų įtampinis jautris, kai yra neigiama įtampa 548

J. Kundrotas, A. Dargys. PtSb2 dielektrinės skvarbos matavimas SAD diapazone 552

V. Ivaška, V. Kybartas, A. Pavilonis. Ašinės simetrijos kondensatorių, užpildytų gabalais vienalyčiu dielektriku, skaičiavimas 561

V. Kudaba, V. Undzėnas, J. Viščakas. Kontaktų įtaka fotosrovės triukšmams CdSe monokristaluose 573

A.Orliukas, V.Kalesinskas, V. Valiukėnas. Kristalų CuPbAsS3 elektrofizikinių savybių anomalijos 580

G. Gančo, E. Mockus. Elektrostatinio atvaizdo formavimas elektrografiniuose fotopuslaidininkiniuose sluoksniuose 593

P. Serapinas, V. Švedas. Atominių lygmenų užpildymo moduliacija ir relaksacijos greičių matavimai plazmoje 602

Trumpi pranešimai 603

Kronika 609

Referatai 611

Volume XIX, No. 4

CONTENTS


Academician Juozas Matulis 463

G.-P. Kamuntavičius, L. Sabaliauskas, K. Jankauskas. Higher harmonics and spectrum of O+ states of nucleus 12C 474

J. Kaniauskas, G. Merkelis, Z. Rudzikas. The role of a gauge condition of the electromagnetic field potential in the theory of electric multipole transitions 485

J. Vizbaraitė, K. Eriksonas, J. Boruta. The method of the theoretical investigation of the isotopic shift for the complex electronic configurations 493

R. Karazija, S. Kučas. The population of Ar II and Ar III configurations during and after electron impact ionization and the structure of L2,3 X-ray spectrum 504

A. Savukynas, A. Čižiūnas. On the ionizative merging of atomic spectral lines in plasma microfield 512

A. Ramonas, A. Ryabtsev. Investigation of the transitions between the low configurations of Ge VI 522

L. Knishevskaya, M. Kotov, A. Laurinavičius, V. Shugurov. Magnetoplasma resonances in a semiconductor sphere 531

K. Valacka, J. Vyšniauskas, Č. Mačiulaitis, P, Miškinis. Inertness of the current filament and influence of on extremal reactances on the filament stability during second breakdown in p-n junctions 541

R. Antanavičius, K. Valacka. The tensosensitivity of reverse-biased GaSb tunnel diodes 548

J. Kundrotas, A. Dargys. Measurement of dielectric constant of PtSb2 at microwaves 552

V. Ivaška, V. Kybartas, A. Pavilonis. Calculation of capacitor with an symmetry filled with an unhomogeneous dielectric 562

V. Kudaba, V. Undzėnas, J. Viščakas. Contact influence of photoelectric current noises in monocrystals CdSe 573

A. Orliukas, V. Kalesinskas, V. Valiukėnas. Anomalies of electrophysical properties of CuPbAsS3 crystals 580

G. Gancho, E. Mockus. Formation of electrostatic image on electrographic photosemiconductive layers 593

P. Serapinas, V. Švedas. Modulation of atomic energy level population and correlative study of the relaxation rates in plasma 602

Short reports 603

Cronicle 609

Abstracts 611

Tomas XIX, Nr. 5

TURINYS


S. Ališauskas, E. Norvaišas. SU4 grupės atvaizdų supermultipletinės bazės infinitezimalios transformacijos 635

J. Kaniauskas, V. Šimonis, Z. Rudzikas. Kilminių koeficientų algebrinių išraiškų radimas 648

A. Kancerevičius. Apie suderintinio lauko lygčių sprendimą mažiausių kvadratų metodu 658

Š. Kudžmauskas. Daugiafononinė energiškai gilių priemaišų jonizacija elektriniu lauku 668

V. Gineitytė, L. Balevičius. Valentinių ir kamieno elektronų MO ortogonalumo įskaitymas pusempiriuose molekulių apskaičiavimo metoduose 675

L. Valkūnas, J. Viščakas, L. Ignatjeva. Tridalelių elektroninių skylinių kompleksų įtaka puslaidininkių optiniams spektrams 682

A. Matulionis, J. Požela, E. Starikovas. Karštųjų elektronų elektrovaromoji jėga varizoniniame kristale 691

L. Laurinavičius, R. Tolutis. Apie izotropinių puslaidininkių naudojimą trumpabangių lygintuvų helikoninių rezonatorių sistemose 698

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, J. Kaladė. Organinių elektrofotografinų sluoksnių fotoišsielektrinimo kinetikos tyrimas 710

M. Balčiūnienė, A. Dragūnas, K. Makariūnas. Vidutiniai kvadratiniai telūro atomų poslinkiai AIIBVI tipo puslaidininkių kristaluose ir efektinės Debajaus temperatūros 720

V. Karpus, G. Babonas. Girotropijos reiškinys absorbuojančiame vienašiame kristale CdSiP2 izotropinio taško srityje 729

S. Malkevičius, P. Janušaitis. Iliuzinio orientyrų greičio priklausomybės nuo šviesos blyksnių dažnio tyrimas 735

Laiškai redakcijai 737

Referatai 741

Volume XIX, No. 5

CONTENTS


S. Ališauskas, E. Norvaišas. Infenitisimal transformations of the supermultiplet basis of the representations Of SU4 636

J. Kaniauskas, V. Šimonis, Z. Rudzikas. On finding algebraic expressions for genealogical coefficients 648

A. Kancerevičius. On the solving self-consistent field equations by least squares method 659

Š. Kudžmauskas. The multiphonon ionization of deep traps by an electric field 668

V. Gineitytė, L. Balevičius. Valence and core electronic wavefunction orthogonality in the semiempirical molecular orbital calculations 676

L Valkūnas, J. Viščakas, L. Ignatyeva. The influence of three-particle electron-hole cemplexes on the optical spectrum of semiconductors 682

A. Matulionis, J. Požela, E. Starikov. Hot electron electromotive force in graded-gap crystal 691

L. Laurinavičius, R. Tolutis. Application of isotropic semiconductors in complex helicon resonators for HF isolators 699

V. Gaidelis, A. Girdžiušas, J. Kaladė. Photodischarge kinetic investigation in organic electrophotographic layers 711

M. Balčiūnienė, A. Dragūnas, K. Makariūnas. Mean square displacements of tellurium atoms in AIIBVI semiconductor crystals and effective Debye temperatures 721

V Karpus, G. Babonas. Gyrotropic effects in the absorbing uniaxial crystal CdSiP2 ir the region of isotropic point 729

S. Malkevičius, P. Janušaitis. Dependence of the speed of illusive movement of orienting points upon light pulse frequency 736

Letters to editor 737

Abstracts 741

Tomas XIX, Nr. 6

TURINYS


A. Petrauskas, V. Bondarenka, K. Jankauskas, K. Bučys. Elektromagnetiniai momentai ir šuolių tikimybės unitarinėje schemoje 745

E. Savičius, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Kvazisukinio metodas jj ryšiui lygiaverčių atominių elektronų sluoksnio viduje tirti 756

S. Jonušauskas, A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. Fotonų Relėjaus ir Komptono sklaidos, susiduriant su chromo atomu ir jonais, skerspjūvių tyrimas 764

R. Brazis, A. Mironas, J. Požela. Srovės nepastovumas ir SAD laidumo svyravimai epitaksiniame n-GaAs sluoksnyje skersiniame magnetiniame lauke 771

E. Normantas, V. Filipavičius. Uždarų vienodos energijos paviršių puslaidininkių skersinė magnetovarža stipriame nekvantuojančiame magnetiniame lauke 777

J. Burneika, R. Tolutis. Magnetoplazminių bangų, sklindančių Bi-Sb lydinyje išilgai kristalo trigoninės ašies, ypatumai 788

A. Koninas. Holo efektas ir skersinė termoevj baigtiniuose puslaidininkiniuose bandiniuose, fononams kaistant ir juos velkant 794

G. Griščenka, A. Sakalas, A. Sodeika, I. Tregubas. Laidumo tipo pakitimas ZnGeP2 monokristaluose 800

B.-P. Kietis, J. Krivka, R. Rėksnys, A. Sakalas. Nevienlytiškumo pasireiškimas n-CdS fotolaidumo infraraudonojo slopinimo sąlygomis 807

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, E. Kuokštis. ZnSe monokristalų krašto liuminescencija 77-300 K temperatūros intervale, esant stipriam optiniam sužadinimui 815

V. Silinas, P. Mikulskis. Selektyvaus dvigubo rezonanso taikymas, tiriant BMR-1H spektroskopijos metodais N-tretbutilacetamido asociaciją anglies tetrachlorido ir cikloheksano tirpaluose 820

Kronika 823

Laiškas redakcijai 825

Referatai 827

1979m. alfabetinė rodyklė 830

Volume XIX, No. 6

CONTENTS


A. Petrauskas, V. Bondarenko, K. Jankauskas, K. Bučys. Electromagnetic moments and transition probabilities in the unitary scheme 745

E. Savičius, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Quasi-spin method in the case of jj coupling in a shell of equivalent atomic electrons 756

S. Jonušauskas, A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. Investigation of the Rayleigh and Compton photon scattering cross sections by atoms and ions of chromium 764

R. Brazis, A. Mironas, J. Požela. Current instability and microwave transmission oscillations in epitaxial n-GaAs in a transverse magnetic field 771

E. Normantas, V. Filipavičius. Transverse magnetoresistance in a strong nonquantizing magnetic field in semiconductors with closed isoenergetic surfaces 777

J. Burneika, R. Tolutis. The particuliarities of the magnetoplasma waves propagating in the Bi-Sb alloy along the trigonal axis 788

A Konin. Hall effect and transverse thermo-EMF in bounded semiconductor samples with phonon heating and dragging included 795

G, Grishchenko, A. Sakalas, A. Sodeika, I. Tregub. The inversion of the conductivity type in ZnGeP2 801

B.-P. Kietis, J. Krivka, R. Rėksnys, A. Sakalas. Inhomogenities and related phenomena in n-CdS under infrared quenching of photoconductivity 808

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, E. Kuokštis. The edge luminescence of the ZnSe single crystals at 77-300 K under strong optical excitation 816

V. Silin, P. Mikulskis. A NMR-1H selective double resonance study of N-tretbuthylacetamide self-association in carbon tetrachloride and cyclohexane 821

Chronicle 823

Short communications 825

Abstracts 827

Alphabetical index 830

1978 metai | 1979 | 1980 metai | Kiti