1979 metai | 1980 | 1981 metai | Kiti

Tomas XX, Nr. 1

TURINYS


L. Sabaliauskas, A.-A. A. Jucys, A. Bernotas. Sunkių nelyginių branduolių SU(3) būsenų klasifikacija 13

S. Kučas, A. Karosienė. p, d ir f elektronų efektinio potencialo ypatybės sp, p5d ir d9f konfigūracijose 23

Z. Aukštuolis, V. Žebriūnaitė, J. Požela, A. Saščiuk. Temperatūros įtaka galvomagnetiniam rekombinaciniam (GMR) efektui n germanyje 29

J. Požela, A. Saščiuk, V. Stalioraitis. Paviršinės rekombinacijos greičio įtaka krūvininkų judrumui germanyje magnetiniame lauke 33

E. Adomaitis, V. Šilalnikas. Silicio ir silicio dioksido sandūros paviršinio laidumo klausimu 39

A. Matulionis. Srovės tankis varizoniniuose kristaluose, kaistant elektronams 47

V. Valiukėnas, R. Jašinskaitė, A. Orliukas, A. Sakalas. Elektrinio lauko sukeltos elektrofizikinių savybių anomalijos a-AgSbS2 kristaluose 54

B. Grigas, V. Valiukėnas. Ryšys tarp fotolaidumo, fotoevj ir fotodielektrinio efekto Sb2Se3 kristaluose 59

J. Jakimavičius, A. Širvaitis. Rentgeno spindulių įtaka CdS monokristalų ir sluoksnių nepusiausvirojo laidumo charakteristikų pakitimui 65

Br. Petrėtis, R. Rinkūnas. Ką tik užgarintų seleno sluoksnių elektrofotografinių parametrų įtvirtinimo proceso tyrimas 74

K. Burneika, V. Dobryginas, A. Piskarskas. Nanosekundinių ir pikosekundinių šviesos impulsų sklidimo koloidiniuose polistirolinių lateksų tirpaluose ypatumai 79

A. Valužis, M. Ignatavičius, A. Piskarskas, A. Stabinis, A. Juozapavičius. Silpnų pikosekundinių signalų erdvinių autokoreliacijų formavimas netiesinėmis optinėmis transformacijomis 89

K. Burneika, A. Piskarskas, V. Sirutkaitis. Inercinio grįžtamojo ryšio pikosekundinio lazerio analizė 95

A. Piskarskas, V. Smilgevičius, J. Jasevičiūtė. Trifotonio parametrinio šviesos žadinimo pikosekundundiniame diapazone optimizacija 107

V. Silinas, P. Mikulskis. Atrankinio dvigubo ir trigubo branduolinio magnetinio rezonanso panaudojimas, tiriant NH...O tipo tarpmolekulinius vandenilinius ryšius 114

Kronika 117

Referatai 119

Volume XX, No. 1

CONTENTS


L. Sabaliauskas, A.-A. A. Jucys, A. Bernotas. The classification of the SU(3)-states in case of heavy odd nuclei 13

S. Kučas, A. Karosienė. Peculiarities of effective potential of p-, d- and f-electron in sp, p5f and d9f configurations 23

Z. Aukštuolis, V. Žebriūnaitė, J. Požela, A. Saščiuk. Dependence of the galvanomagnetic recombination effect upon temperature in n-type germanium 30

J. Požela, A. Saščiuk, K. Stalioraitis. The influence of surface recombination velocity on carriers mobilities in germanium in magnetic field 33

E. Adomaitis, V. Šilalnikas. On the surface conduction of the interface silicon-silicon dioxide 39

A. Matulionis. Current density in graded-gap crystals under electron heating 47

V. Valiukėnas, R. Jašinskaitė, A. Orliukas, A. Sakalas. Electric field induced anomalies in electrophysical properties of a-AgSbS2 single crystals 54

B. Grigas, V. Valiukėnas. Correlation between photoconductivity, photo-e.m.f. and photodielectric effect in Sb2Se3 59

J. Jakimavičius, A. Širvaitis. The influence of the X-ray radiation on the photocurrent characteristics of the CdS single crystals and layers 65

Br. Petrėtis, R. Rinkūnas. Investigation of electrophotographic parameter stabilization process in fresh sputtered selenium layers 74

K. Burneika, V. Dobrygin, A. Piskarskas. Peculiarities of nanosecond and picosecond light pulse propagation in polystyrene latex colloidal solution 79

A. Valužis, M. Ignatavičius, A. Piskarskas, A. Stabinis, A. Juozapavičius. Spatial autocorrelations of weak picosecond images by nonlinear optical transform 90

K. Burneika, A. Piskarskas, V. Sirutkaitis. The analysis of picosecond laser with inertial feedback 95

A. Piskarskas, V. Smilgevičius, J. Jasevičiūtė. Optimization of the three-photon parametric picosecond light excitation 107

V. Silin, P. Mikulskis. Selective double and ternary nuclear magnetic resonances for the investigation of NH...O type intermolecular hydrogen bonds 115

Cronicle 117

Abstracts 119

Tomas XX, Nr. 2

TURINYS


S. Ališauskas, E. Norvaišas. Un=)SOn grupių dviejų parametrų atvaizdų bazės ir kai kurie izoskaliariniai daugikliai 14

P. Bogdanovičius, R. Karazija, J. Boruta. Banginių funkcijų ortogonalumas mažesnės energijos konfigūracijų funkcijoms ir Briliujeno teoremos galiojimas elektronų konfigūracijos n1lN1n2lN2 atveju 24

S. Balevičius, V. Gružinskis, A. Deksnys, A. Česnys. Nanosekundinio perjungimo parametrų statistinės sklaidos prigimtis 30

A. Oginskas, A. Česnys, L. Galčineckis. Perjungimo efektas In2Te3 monokristaluose 37

S. Ašmontas, A. Olekas. Šotkio diodų Ni-n-Si temperatūrinės anomalijos 46

L. Kniševskaja, M. Kotovas, M. Jarmalis. Puslaidininkinis strypas stačiakampiame bangolaidyje 52

V. Bareikis, J. Liberis, Č. Mačiulaitis, P. Miškinis. Antrinio pramušimo dėsningumų tyrimas germanio pn sandūrose 62

A. Matulionis. Karštųjų elektronų difuzijos koeficiento skaičiavimas pagal siauro jų paketo išplitimą 75

V. Kudaba, V. Palenskis, J. Viščakas. Seleno monokristalų laidumo, triukšmų ir fotoatsako dažninės priklausomybės 84

V. Ivaška. Susietų juostinių linijų fazinės ir energinės charakteristikos 93

J. Jakimavičius, A. Duoba, A. Ališauskas, A. Širvaitis. Iškaitintų kietojo tirpalo (CdS)x(ZnS)1-x:Cu:Cl sluoksnių fotolaidumo charakteristikos ir akceptorinių centrų lygmenys 100

Laiškas į redakciją 103

Bibliografija 107

Kronika 109

Referatai 131

Volume XX, No. 2

CONTENTS


S. Ališauskas, E. Norvaišas. Basis states of the biparametric representations and some isofactors of Un=)SOn 14

P Bogdanovich, R. Karazija, J. Boruta. The orthogonality of the wave functions to the functions of the configurations lower-lying energetically and the validity of Brillouin's theorem in the case of electronic configuration n1lN1n2lN2 24

S. Balevičius, V. Gružinskis, A. Deksnys, A. Česnys. The nature of statistical spreading of nanosecond switching parameter 30

A. Oginskas, A. Česnys, L. Galchinetskii. Switching effect in In2Te3 single crystals 37

S. Ašmontas, A. Olekas. Temperature anomalies of Schottky-barrier diodes Ni-n-Si 46

L. Kniševskaja, M.Kotov, M.Jarmalis. The semiconductor post in a rectangular waveguide 52

V. Bareikis, J. Liberis, Č. Mačiulaitis, P. Miškinis. Investigation of the second breakdown in germanium p-n-junctions 62

A. Matulionis. Determination of hot electron diffusion coefficient from dispersion of a narrow spatial distribution 76

V. Kudaba, V. Palenskis, J. Viščakas. AC conductivity, noise and photoconductivity in selenium single crystals 84

V. Ivaška. Phase and energy characteristics of coupled microstrip lines 94

J. Jakimavičius, A. Duoba, A. Ališauskas, A. Širvaitis. The photocurrent characteristics and acceptor centers levels in the (CdS)x(ZnS)1-x:Cu:Cl sinthered layers 101

Letter to editor 101

Bibliography 107

Chronicle 109

Abstracts 131

Tomas XX, Nr. 3

TURINYS


S. Ališauskas. SO5 grupės Klebšo ir Gordano koeficientų pilnosios sistemos 11

L. Valkūnas, V. Sugakovas. Tarpjuostinės sanklotos efektai molekulinių kristalų priemaišinių centrų teorijoje 20

A. Jelifterjevas, J. Laučius, V. Šugurovas. Skersai įmagnetintu feritu užpildytos mikrojuostinės linijos skaičiavimas harmoninių funkcijų artutinumu 29

Š. Gintilas, V. Dienys. n-Si elektrolaidumo tyrimai stipriuose kintamuose elektriniuose laukuose 36

V. Bareikis, J. Liberis, T. Puritis, V. Eglitis. Antrinio pramušimo srovės fliuktuacijos silicio p-n sandūrose 45

V. Gaidelis. Judriųjų krūvininkų fotogeneracijos organiniuose puslaidininkiuose modelis 54

J. Gurevičius, A. Koninas. Netiesiniai galvanomagnetiniai efektai, pasireiškiant fononų kaitimui ir vilkimui 64

J. Gurevičius, A. Koninas. Neomiškumo, nesavitarpiškumo ir dimensinės magnetovaržos efektai, pasireiškiant fononų kaitimui ir vilkimui 72

A. Orliukas, V. Valiukėnas, J. Grigas, N. Bucko, Z. Chvoinickis. Polikristalinės sistemos Ag2S-Ag3SbS3 anomalios elektrofizikinės savybės 78

A. Duoba, A. Širvaitis, Z. Januškevičius, R. Jašinskaitė. CuCl2 įtaka sukepintų kadmio sulfido sluoksnių savybėms 84

N. Stulpinienė. Talio ir gyvsidabrio spektrinių linijų kontūrų, trikdomų inertinėmis dujomis, tyrimas 94

R. Valatka, S. Joneliūnas, L. Pranevičius. Paviršinių akustinių bangų sklidimo analizė H+ ir Ne+ jonų implantacijos proceso metu 103

J. Kutra, A. Žindulis, A. Sakalas. Šiluminio apdorojimo įvairiose aplinkose įtaka polikristalinių CdSe sluoksnių elektrinėms savybėms 110

Trumpi pranešimai 113

Referatai 121

Volume XX, No. 3

CONTENTS


S. Ališauskas. Complete systems of the Clebsch-Gordan coefficients of SO5 12

L. Valkūnas, V. Sugakov. lnlerband coupling effects in the theory of impurity centres of molecular crystals 21

A. Yalifteryev, J. Laučius, V. Shugurov. Microstrip on transversally magnetized ferrite substrate in the approximation of harmonic functions 30

Š. Gintilas, V. Dienys. Investigation of the conductivity of the n-type silicon at high AC electric fields 37

V. Bareikis, J. Liberis, T. Puritis, V. Eglitis. Second breakdown current fluctuations in Si p-n junctions 45

V. Gaidelis. Charge carrier photogeneration model in organic semiconductors 55

Yu. Gurevich, A. Konin. Nonlinear galvanomagnetic effects due to phonons heating and dragging 64

Yu. Gurevich, A. Konin. Influence of phonon heating and drag on non-ohmic, non-reciprocal and magnetoresistivity effects 72

A. Orliukas, V. Valiukėnas, T. Grigas, N. Butsko, Z. Khvoynitsky. Anomalous electrophysical properties of Ag2S-Ag3SbS3 policrystalline system 79

A. Duoba, A. Širvaitis, Z. Januškevičius, R. Jašinskaitė. The influence of CuCl2 on the properties of cadmium sulfide layers 85

N. Stulpinienė. Investigation of the shapes of mercury and thallium spectral lines perturbed by noble gases 95

R. Valatka, S. Joneliunas, L. Pranevičius. Propagation of acoustic surface waves during implantation of H+ and Ne+ ions 103

J. Kutra, A. Žindulis, A. Sakalas. Influence of thermal treatment in various media on electric properties of polycrystalline CdSe layers 111

Short reports 113

Abstracts 121

Tomas XX, Nr. 4

TURINYS


A. Petrauskas. Unitarinės schemos kanoninė SU(3) bazė daugiamatėje sferinėje koordinačių sistemoje 9

V Bolotinas, J. Tiščenka, A. Bolotinas. Paprasčiausių alifatinių alkoholių molekulėse vidinio sukimosi ir jo įtakos reaktyvumui klausimu 17

G. Babonas, A. Heinrichas, V. Kordtsas, J. Moneke, A. Šileika. Pseudotiesioginių A2B4C52 junginių juostinės struktūros tyrimai 38

G. Krivaitė, E. Gurauskas, J. Kavaliauskas, A Šileika. Pažeisto paviršinio sluoksnio įtaka Hg1-xCdxTe kietųjų tirpalų plazminio atspindžio spektrams 49

J. Požela. A. Reklaitis. Elektrostatinių bangų sužadinimas galio arsenido karštųjų elektronų plazmoje 56

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, E. Kuokštis. Elektroninių skylinių lašų ir nepusiausviriosios elekroninės skylinės plazmos spindulinė rekombinacija ZnS kristaluose 66

V. Gaidelis, V. Kriščiūnas, B. Kriščiūnienė, F. Kuliešius, S. Tamošiūnas. Poli-N-epoksipropilkarbazolo absorbcijos ir liuminescencijos spektrų tyrimai 77

D. Freikas, D. Baltrūnas, J. Soloničnas, A. Amulevičius, I. Perkatiukas. Alavo telurido plėvelių sudėties ir smulkiosios kristalinės struktūros kitimas terminio apdorojimo metu 83

S. Skilinskas, L. Pranevičius. Germanio paviršinės rekombinacijos greičio sąlygojamo radiacinių defektų formavimosi, įterpiant He+ ir Ar+ jonus, kinetikos analizė 91

Trumpi pranešimai 93

Personalija 97

Bibliografija 99

Kronika 101

Referatai 110

Volume XX, No. 4

CONTENTS


A. Petrauskas. Canonical SU(3)-basis of the unitary scheme in the spherical coordinates 10

V. Bolotin, Yu. Tischenko, A. Bolotin. The internal rotation in some alcohols and its influence on reactivity 18

G. Babonas, A. Heinrich, W. Cordts, J. Monecke, A. Šileika. The investigations of the band structure of pseudodirect bandgap A2B4C52 compounds 38

G. Krivaitė, E. Gurauskas, J. Kavaliauskas, A. Šileika. The influence of a damaged surface layer on the plasma reflectivity spectra of Hg1-xCdxTe alloys 49

J. Požela, A. Reklaitis. Excitation of electrostatic waves in hot electron plasma of GaAs 56

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, E. Kuokštis. Radiative recombination of electron-hole drops and nonequilibrium electron-hole plasma in ZnS crystals 66

V. Gaidelis, V. Kriščiūnas, B. Kriščiūnienė, F. Kuliešius, S. Tamošiūnas. The investigation of absorption and luminescence spectra of poly-N-epoxypropylcarbazole 77

D. Freik, D. Baltrūnas, Ya. Solonichny, A. Amulevičius, I. Perkatyuk. Transformations in thin film composition and fine crystals structure of tin telluride under thermal treatment 84

S. Skilinskas, L. Pranevičius. Investigation of surface recombination velocity kinetics due to defect formation in Ge during implantation of He+ and Ar+ ions 91

Short communications 93

Personalia 97

Bibliography 99

Cronicle 101

Abstracts 110

Tomas XX, Nr. 5

TURINYS


S. Rytovas. Kai kurie atsitiktinių funkcijų teorijos klausimai 10

R. Katilius, R. Barkauskas. Karštųjų krūvininkų triukšmai 22

N. Lukjančikova. Fliuktuaciniai procesai apšviečiamuose puslaidininkiuose 50

L. Pekarekas, V. Krejčis. Nepastovios netiesinės stipriai disperguojančios bangos raida 57

M. Bogdanovičienė. Konfigūracijų 1s22s22pN-14l ir 1s2s2pN3l' energijos verčių sutapimo tyrimas 64

A. Ramonas, A. Riabcevas. Rezonansinių šuolių jonuose Br IX ir Br VIII tyrimas 73

A. Bolotinas, V. Bolotinas, V. Tatevskis, S. Jarovojus. Kvantinis mechaninis konteinerinių junginių sudarymo galimybės pagrindimas 80

S. Žilionis, E. Šimulytė. AlxGa1-xAs epitaksinių sluoksnių su kintamo dydžio sudėties gradientu auginimas 86

S. Ašmontas, L. Subačius. Elektronų kaitimo inertiškumo poveikis difuzijai aukštojo dažnio elektriniuose laukuose 92

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Niunka. Elektronų ir skylių plazmos liuminescencija CdSe monokristaluose, turint paviršinį ir tūrinį sužadinimą 103

A. Kiveris, P. Pipinys. Gudeno ir Polio efekto spektrų priklausomybė nuo elektrinio lauko stiprumo 111

A. Visackas, V. Ivaška. Nenuostoviosios magnetostatinės bangos polikristalinėse feritinėse plokštelėse 118

Br. Petrėtis, R. Rinkūnas. Amorfinio seleno sluoksnių kristalizacijos proceso priklausomybė nuo mechaninių įtempimų 125

Kronika 127

Referatai 131

Volume XX, No. 5

CONTENTS


S. Rytov. On some problems of the theory of stochastic functions 10

R. Katilius, R. Barkauskas. The noise of hot carriers 23

N. Lukyanchikova. Fluctuation phenomena in semiconductors under iliumination 50

L. Pekarek, V. Krejč'i. Evolution of an unstable strongly dispersive nonlinear wave 51

M. Bogdanovičienė. The study of energy crossing of the ls22s22pN-14l and 1s22s2pN3l' configurations 64

A. Ramonas, A. Ryabtsev. Investigation of the resonance transitions in the ions Br IX and Br VIII 73

A. Bolotin, V. Bolotin, V. Tatevskij, S. Jarovoj. Quantum-mechanical proof of the possibility to obtain container-like compounds 81

S. Žilionis, E. Šimulytė. Growth of AlxGa1-xAs epitaxial layers with varying magnitude of composition gradient 86

S. Ašmontas, L. Subačius. Influence of inertness of electron heating on the diffusion in high frequency electric fields 93

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, V. Niunka. The luminescence of electron-hole plasma in CdSe crystals at single and two-photon excitation 103

A. Kiveris, P. Pipinys. The Gudden-Pohl effect spectrum dependence on electric field strength 111

A. Visackas, V. Ivaška. Unsteady-state magnetostatic waves in polycrystal ferromagnetic slab 118

Br. Petrėtis, R. Rinkūnas. Influence of mechanical strees on the process of crystallization of amorphous selenium 125

Cronicle 127

Abstracts 131

Tomas XX, Nr. 6

TURINYS


R. Kalinauskas. Neredukuotinė operatorių matricų sandara unitarinės schemos bazėje 14

A. Savukynas, I. Glembockis. Lygiaverčių fermionų sluoksnių termų kartotinumai 22

Z. Kupliauskis. Apie atomų sužadintų būsenų tyrimą 30

V. Brijūnas, A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. Neono jonų 1s2s2pN konfigūracijos tyrimas 39

A. Bolotinas, V. Zurba, V. Kronbergas, J. Eidusas. Butadieninio-nitrilinio kaučuko šilumininės oksidacijos spektroskopinis ir kvantmechaninis tyrimas 46

L. Kniševskaja, M. Kotovas, A. Laurinavičius, V. Šugurovas. Išilgai įmagnetintos juostelinės linijos ant puslaidininkinio pagrindo analizė 55

L. Kniševskaja, M. Kotovas, V. Šugurovas. Maksvelo lygčių sistemos dvimatės Grino funkcijos neribotoje e girotropinėje aplinkoje 64

J. Požela, K. Stalioraitis. Nevienalytės Lorenco jėgos įtaka elektronų ir skylių plazmos koncentracijai 72

S. Bumelienė, G. Lasienė, L. Klimka. Fotoevj kompensuotame germanyje sukryžmintuose magnetiniame ir SAD elektriniame laukuose 82

A. Skučienė, R. Vaškevičius, K. Repšas. Dielektrinės relaksacijos trukmės įtaka, matuojant energijos relaksacijos trukmę 88

G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius, K. Tumkevičius, G. Jucys. PbTe sluoksnių fotosrovės relaksacijos trukmės mažėjimo tyrimas 94

J. Kaladė, R. Pranaitis, A. Sakalas. Teorinis nuostoviosios fotosrovės tyrimas, kai n ir p nuokrypiai nuo jų vidurkių pagal koordinatę yra nežymūs 103

Kronika 105

Referatai 107

1980 m. alfabetinė rodyklė 110

Volume XX, No. 6

CONTENTS


R. Kalinauskas. The irreducible structure of the matrices of the operators in the unitary scheme basis 41

A. Savukynas, I. Glembockis. Multiplicities of states of equivalent fermion shells 22

Z. Kupliauskis. On the investigation of atomic excited states 31

V. Brijūnas, A. Kupliauskienė, Z. Kupliauskis. The investigation of neon ions in the configuration 1s2s2pN 40

A. Bolotin, V. Zurba, V. Kronberg, J. Eidus. The spectroscopical and quantummechanical investigation of thermal-oxidation process of butadien nitril rubber 46

L. Knishevskaya, M. Kotov, A. Laurinavičius, V. Shugurov. Analysis of the microstrip line on longitudinally magnetized semiconductor substrate 55

L. Knishevskaya, M. Kotov, V. Shugurov. Two-dimensional Green's functions for the Maxwell equations in unbounded e-gyrotropic media 64

J. Požela, K. Stalioraitis. The influence of inhomogeneous Lorentz force on the electron-hole plasma concentration 72

S. Bumelienė, G. Lasienė, L. Klimka. Photoelectromotive force in compensated semiconductor under crossed magnetic and microwave electric fields 82

A. Skučienė, R. Vaškevičius, K. Repšas. The influence of dielectric relaxation time on the measurements of energy relaxation time 88

G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius, K. Tumkevičius, G. Jucys. Investigation of the photocurrent decay in PbTe layers 94

J. Kaladė, R. Pranaitis, A. Sakalas. Theoretical study of photocurrent in the case of small declination of n and p from their averages along the coordinate 104

Chronicle 105

Abstracts 107

Alphabetical index 110

1979 metai | 1980 | 1981 metai | Kiti