1980 metai | 1981 | 1982 metai | Kiti

Tomas XXI, Nr. 1

TURINYS

J. Narušis, V. Lazauskas, V. Vološinas. Slėgiamų deguonies aštuonviršūnių su europio atomu centre elektroninė sandara, p.10

V. Stasiūnas, L. Paulauskas. Sudėtingos relaksacinės sistemos, sudėtos iš dviejų sistemų, turinčių po vieną reaktyvųjį elementą ir surištų reaktyviais grįžtamojo ryšio dipoliais, fazinė erdvė, p.23

J. Zibuc, S. Grigorjeva. Fotoizoliatoriaus, oro tarpo ir dielektriko sistemos paviršių elektros krūvių apskačiavimas. II. Paviršių atskyrimas elektriniame lauke, p. 33

A. Oginskas, K. Bertulis, A. Česnys, N. Šiktorovas. Potencialinio Barjero perjungimo struktūrų, sudarytų kadmio  sulfato plotų sluoksnių pagrindu, elektrinės savybės p. 43

J. Kundrotas, A. Dargys. Siaurajuosčio puslaidininkio PtSb2 elektrinės savybės pastoviuose ir SAD laukuose p. 57

L. Dapkus, K. Valacka, J. Bakutis, V. Jasutis. Kai kurie substruktūros, pjezoelektrinio krūvio ir didelės fotoelektrovaros jėgos kitimo kampu garintuose CdTe sluoksniuose ypatumai p. 64

R. Antanavičius, K. Valacka. Galio stibido tunelinių diodų temperatūrinio įtampinio jautrio koeficiento tyrimas, kai yra neigiama įtampa p. 70

K. Bertulis, L. Dapkus, A.Paulavičius, V. Jasutis. Priemaišų įtaka CdGa2Te4 sluoksnių struktūriniam susitvarkymui p. 79

K. Bertulis, V. Jasutis. Kai kurių AIIBVI jungtinių sluoksnių susidarymas ant žėručio, padengto saleliniu sidabro pasluoksniu p. 87

N. Lukjančikova, N. Garbaras, A. Saščiuk, V. Žebriūnaitė. Fliuktuaciniai procesai germanio galvanomagnetiniuose rekombinaciniuose elementuose p. 97

E. Montrimas, S. Tamošiūnas. Poli-N-eproksipropilkarbazolo su trinitrfluorenonu elektrofotografinių sluoksnių išsielektrinimo tamsoje mechanizmas p. 106

V. Ivaška, J. Laučius. Pasyvūs mikrobangių grandinių elementai sudaryti iš juostinių linijų su feritiniu padėklu p. 118

R. Valatka, V. Diukovas, S. Joneliūnas, M. Kolomeicevas, L. Pranevičius. Paviršinių akustinių bangų matymas rastriniu elektroniniu mikroskopu p. 121

K. - J. Bilius, V. Diukovas, T. Nšanianas, L. Pranevičius. Implantuotų sluoksnių tyrimas rastriniu elektroniniu mikroskopu p. 129

Kronika p. 131

Volume XXI, No. 1

CONTENTS

J. Narušis, V. Lazauskas, V. Voloshin. Electronic structure of compressed octangular polyhedrons of oxygen atoms with europium as a central ion p.11

V. Stasiūnas, L. Paulauskas. The phase space of the complex relaxatiol system consisting of two single-reactive-element relaxation generators coupled by reactive two-port p.23

J. Zibuc, S. Grigoryeva. Calculation of charge densities on the surfaces of the phototoinsulator-air gap-dielectric system. II.Separation of the surfaces one from another in the electric field p. 33

A. Oginskas, K. Bertulis, A. Česnys, N. Shiktorov. Electrical characteristics of the CdS film based structures containig potential barrier p. 43

J. Kundrotas, A. Dargys. Electrical properties of narrow gap semiconductor PtSb2 in dc and mw fields p. 57

L. Dapkus, K. Valacka, J. Bakutis, V. Jasutis. Some peculiarities of the change of substructure, piezovoltage and high photovoltage in obliquely deposited CdTe films  p. 64

R. Antanavičius, K. Valacka. Temperature coefficient of tensosensitivity of reverse-biased GaSb tunnel dioded p. 70

K. Bertulis, L. Dapkus, A.Paulavičius, V. Jasutis. Influence of the impurities on the CdGa2Te4 film structural ordering process  p. 79

K. Bertulis, V. Jasutis. Formation of films of some AIIBVI compounds on mica covered with discontinuous silver underlayers p. 87

N. Lukyanchikova, N. Garbar, A. Saščiuk, V. Žebriūnaitė. Fluctuation process in germanium elements p. 97

E. Montrimas, S. Tamošiūnas. The mechanism of dark discharge in electrophotographic layers of poly-N-epoxypropilcarbazole sensitized by 2, 4, 7-trinitrofluorenone   p. 107

V. Ivaška, J. Laučius. Passive microwave elements from coupled mictrostrip lines with magnetized ferrite substrate p. 118

R. Valatka, V. Dyukov, S. Joneliūnas, M. Kolomeytsev, L. Pranevičius. Visualisation of surface acoustic waves with scanning electron microscope p. 121

K. - J. Bilius, V. Dyukov, T. Nšanian, L. Pranevičius. Investigation of implanted layers by scanning electron microscope p. 130

Chronicle p. 131

Tomas XXI, Nr. 2

TURINYS

O. Katkevičius, V. Vanagas. Centrinės sąveikos mikroskopiniai kolektyviniai branduolio potencialai p. 15

E. Savičius, J. Kaniauskas. Kvazisukinio metodas sudėtingoms elektroninėms j j ryšio konfigūracijoms p. 25

P. Bogdanovičius. Skaitinių Hartrio ir Foko funkcijų ortogonalumo užtikrinimo klausimai p. 38

M. Bogdanovičienė, R. Karazija. Kr M4,5 NN ir XeN4,5 OO Ožė spektrų bei Kr III ir Xe III energijos lygmenų bendras nagrinėjimas p. 52

L. - M. Balevičius, S. Balsys, V. Demetjevas, V. Šalna, V. Urba. Virpesių kilmė benzo-1,4-dioksane p. 58

I. Braveras, H. Garbas, T. Levčenkova, R. Mejerova. Juostinių įrenginių apvalaus skritulio talpa p. 66

S. Žilionis, J. Požėla, Č. Šimkevičius, E. Šimulytė. Varizoninių AlxGa1 - xAs kristalų elektrinio laidumo tyrimas, esant hidrostatiniam ir kryptingam slėgiui p. 71

V. Bareika, V. Viktoravičius, A. Galdikas. Karštųjų skylių triukšmai germanyje skysto helio temperatūroje p. 78

P. Pipinys, A. Rimeika. Elektroliuminescencijos skaisčio ir elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros ir įtampos cinko sulfido monokristaluose p. 89

E. Žurauskienė. Dvejatainio tirpiklio įtaka sužadinimo energijos nuvertėjimo procesų spartai chinolino molekulėje p. 94

I. Požėla, L. Pranevičius, D. - T. Urbonas. Cilindrinių magnetinių duomenų statinių charakteristikų tyrimas implantuotų juostų riboje p. 102

Kronika p. 103

Volume XXI, No. 2

CONTENTS

O. Katkevičius, V. Vanagas. The microscopic nuclear collective potentials in the case of the central interaction p. 16

E. Savičius, J. Kaniauskas. Quasi-spin method for complex electronic configurations in the case of j j coupling p. 25

P. Bogdanovich. Problem of orthogonalization of the numerical Hartree-Fock functions p. 38

M. Bogdanovičienė, R. Karazija. Simultaneous investigation of Kr M4,5 NN, Xe N4,5 OO Auger spectra and the energy levels of Kr III and  Xe III p. 52

L. - M. Balevičius, S. Balsys, V. Demetjev, V. Šalna, V. Urba. Assignment of vibrational frequencies of benzo-1,4-dioxane p. 59

I. Braver, Kh. Garb, T. Levchenkova, R. Meyerova. A disk capacitance in microstrip devices p. 66

S. Zilionis, J. Požela, Č. Šimkevičius, E. Šimulytė. Hidrostatic and uniaxial pressure investigation of the conductance of graded-gap AlxGa1 - xAs  p. 71

V. Bareika, V. Viktoravičius, A. Galdikas. Hot hole noise in germanium at liquid helium temperature p. 79

P. Pipinys, A. Rimeika. Dependence of electroluminescence brightness and conductivity on temperature and voltage in zinc sulphide single crystals p. 89

E. Žurauskienė. The influence of binary solvent on the electronic radiationless transitions in molecule of quinoline p. 94

I. Požėla, L. Pranevičius, D. - T. Urbonas. Investigation of statical properties of magnetic bubbles at the boundaries of implanted areas p. 102

Cronicle p. 103

Tomas XXI, Nr. 3

TURINYS

G. Trinkūnas, E. Našlėnas. Sužadintų konfigūracijų įtaka elektrono, sklaidos anglies atomu skerspjūviui p. 11

R. Dagys, V. Kremermanas, A. Sargautis. Valentinių p elektronų šarminių halogenidų kristaluose sukininės orbitinės skaidos teorinis tyrimas p. 17

E. Maldutis, S. Sakalauskas. Atsako tenzoriaus taikymas nevietinio lazerinio spinduliavimo poveikio optinėms ir eachaninėms izotropinio kietojo kūno savybėms tyrimuose p. 25

S. Ašmontas, M. Dienienė, J. Požela. Voltamperinės n+ - n - n+ struktūrų charakteristikos, esant stipriems elektriniams laukams p. 32

V. Žebriūnaitė, J. Požela, A. Saščiuk, K. Stalioraitis. Elektrono ir skylės porų koncentracijos elgesena priemaišinio laidumo puslaidinikyje, esant sukryžmintiems elektriniam ir magnetiniam laukams p. 43

V. Dienys, M. Jarmalis. SAD elektrinio lauko pasiskirstymo tyrimas puslaidiniame bandinyje, iš dalies užpildančiame stačiakampio bangolaidžio aukštį p. 49

V. Bareikis, K. Valacka, J. Liberis, Č. Mačiulaitis, P. Miškinis. Temperatūros įtaka srovės sąsmaukos, susidarančios antrinio pramušimo metu, pastovumui p. 58

G. Babonas, J. Zareckis, E. Leonovas, J. Uchanovas, A. Šileika. Bi12SiO20 ir Bi12GeO20 monokristalų infraraudonieji absorbcijos spektrai p. 63

A. Rėza, D. Senulienė, E. Leonovas. Hidrostatinio slėgio ir temperatūros įtaka Bi12SiO20 optiniam aktyvumui p. 70

G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. Trigoninio seleno monokristalų elektrinio laidumo, tekant kintamai srovei, temperatūrinė priklausomybė p. 75

V. Bareikis, J. Liberis, A. Čenys. Diferencialinio impendanso puslaidininkiuose, kuriuose susidaro šiluminės prigimties srovės siūlai, tyrimas p. 82

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, D. Veleckas. Pikosekundinės trukmės šviesos impulsų savidifrakcija Si ir CdSe monokristaluose p. 94

A. Peckus, S. Jonkus, E. Maldutis. Erdvinio dažnio perdavimas, fototermiškai užrašant informaciją p. 100

P. Adomėnas, S. Gudavičiūtė, P.-A. Kazlauskas, A. Tubelytė, V. Petrašiūnas, J. Zachaževskis. Elektrinio hidrodinaminio efekto parametrai A smektinėse medžiagose, turinčiose žemą lydymosi temperatūrą p. 110

A. Seilius. Kūnų trintinio sujungimo proceso charakteristika p. 118

Trumpas pranešimas p.119    

Kronika p. 123

Volume XXI, No. 3

CONTENTS

G. Trinkūnas, E. Našlėnas. Influence of excited configurations on the cross section of the scattering of the electron by carbon atom p. 11

R. Dagys, V. Kremerman, A. Sargautis. On the spin-orbit spitting of the valent p-states in alkali-halide crystals  p. 18

E. Maldutis, S. Sakalauskas. The applicationof a response tensor to the study of non-location action of laser radiation on optical and mechanical properties of the isotropic solid p. 25

S. Ašmontas, M. Dienienė, J. Požela. I-V characteristics of n+ - n - n+ structures in high electric fields p. 32

V. Žebriūnaitė, J. Požela, A. Sashshyuk, K. Stalioraitis. Behaviour of electron-hole pair concentration in extrinsic semiconductor under crossed electric and magnetic fields p. 44

V. Dienys, M. Jarmalis. Microwave field distribution inside a semiconductor specimen partially filling the height of the rectangular waveguide p. 49

V. Bareikis, K. Valacka, J. Liberis, Č. Mačiulaitis, P. Miškinis. The influence of temperature on the stability of current filament during the secondary breakdown p. 58

G. Babonas, Yu. Zareckii, E. Leonov, Yu. Ukhanov, A. Šileika. The infrared absorption spectra of Bi12SiO20 and Bi12GeO20 single crystals p. 63

A. Rėza, D. Senulienė, E. Leonov. Effects of temperature and pressure on the optical rotatory power of  Bi12SiO20 p. 71

G. Kavaliauskienė, M. Mikalkevičius, V. Rinkevičius. On the temperature dependence of a.c electroconductivity in trigonal selenium single crystals p. 76

V. Bareikis, J. Liberis, A. Čenys. Investigation of differential impedance in semiconductors having current filaments of thermal nature p. 82

R. Baltramiejūnas, J. Vaitkus, D. Veleckas. Ultrashort light pulse selfdifraction in Si and CdSe single crystals p. 94

A. Peckus, S. Jonkus, E. Maldutis. Spatial frequency transmission in photothermal information recording p. 101

P. Adomėnas, S. Gudavičiūtė, P.-A. Kazlauskas, A. Tubelytė,V. Petrašiūnas, J. Zahaževski. Parameters of hydro-dynamic effects in A smectic liquid crystals with low melting temperature  p. 110

A. Seilius. Characteristic of process of solid's friction adhesion p. 118

Short communication p.119    

Cronice p. 123

Tomas XXI, Nr. 4

TURINYS

J. Požela. Plazma puslaidininkiuose ir nepastovumai SAD diapazono trumpųjų bangų srityje p. 20

A. Tageris. Perspektyvios puslaidininkės SAD elektronikos kryptys p. 43

V. Volkovas, V. Petrovas, V. Sandomirskis. Elektroniniai reiškiniai orientuotose supergardelėse puslaidininkių paviršiuose p. 54

V. Vavilovas, G. Galkinas, M. Epifanovas. Fotosužadinta elektronų ir skylių plazma puslaidininkiuose p. 71

R. Brazis. Aktyviosios ir netiesinės sąveikos, žadinant plazminio tipo poliaritonus, puslaidininkiuose tyrimas p. 117

Volume XXI, No. 4

CONTENTS

J. Požela. Plasma in Semiconductor and instabilities in a short wavelenght part of microwaves p. 21

A. Tager. Trends with good prospect in microwave semiconductor electronics p. 44

V. Volkov, V. Petrov, V. Sandomirsky. Electrinic phenomena in orietated superlattices at the semiconductor surfaces p. 55

V. Vavilov, G. Galkin, M. Epifanov. Photoexcited electron-hole plasma in semiconductors p. 71

R. Brazis. Active and non-linear interactions under conditions of the plasma-type polariton excitation in semiconductors p. 117

Tomas XXI, Nr. 5

TURINYS

 

  A. Bernotas, G.-P. Kamuntavičius. Šturmo ir Liuvilio uždavinys realistiniams tarpnukloniniams potencialams p. 14

V. Šimonis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. f sluoksnio būsena radimo klausimu p. 26

L. Kniševskaja, A. Laurinavičius, V. Šugurovas. Išilgai įmagnetintos juostelinės linijos ant sluoksniuoto puslaidininkio ir dielektrinio pagrindo tyrimas p.34

S. Žilionis, K. Pyragas. Įvairiaslėnės sandūros varizoniniuose kristaluose voltamperinė charakteristika p. 43

A. Matulionis, J. Požela, E. Starikovas. Difuzijos koeficiento relakcija p. 56

G. Ambrazevičius, G. Babonas, A. Bondarevas, E. Leonas. Spektroskopiniai Bi12SiO20:Ho3+, Er3+ monokristalų tyrimai p. 63

K. Valacka, P. Miškinis. Antrinio pramušimo tyrimas dinaminiame režime p. 70

B.-P. Kietis, V. Krivka. Fotojautrių CdS monokristalų laidumas ir dielektrinė sklaida radijo dažnių diapazone p. 75

E. Gaubas, J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Šviesos difrakcija pro nevienalytes dinamines gardeles puslaidininkiuose p. 86

R. Purlys, J. Jakimavičius, A. Širvaitis. Cdse gardelės būdingosios temperatūros ir vidinių kvadratinių nuokrypų radimas, naudojant Rentgeno spindulių šiluminė sklaidą p. 94

A. Karaliūnecas, Br. Petrėtis,  A. Popovas, A. Šatas. Pirminio seleno savybių koreliacijos su sluoksnių elektrofotografiniais parametrais tyrimas p. 100

Trumpas pranešimas p. 103

Personalija p. 107

Kronika p. 109

Volume XXI, No. 5

CONTENTS

 

  A. Bernotas, G.-P. Kamuntavičius. Sturm-Lipouville problem for the realistic internucleon potentials p. 14

V. Šimonis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. On constructing the states the-shellf  p. 26

L. Knishevskaya, A. Laurinavičius, V. Shugurov. Investigation of microstrip line on a longitudinal magnetised semiconductor-dielectric layer substrate p.34

S. Žilionis, K. Pyragas. I-V characteristics of an intervalley junction in graded-gap crystals p. 43

A. Matulionis, J. Požela, E. Starikov. Relaxation of diffision coefficient p. 57

G. Ambrazevičius, G. Babonas, A. Bondarev, E. Leonv. The spectroscopic investigations of Bi12SiO20:Ho3+, Er3+ single crystals   p. 63

K. Valacka, P. Miškinis. Study of the second breakdown in dynamic regime p. 70

B.-P. Kietis, V. Krivka. On conductivity of photosensitive CdS single crystals and on dialectrical dispersion in the range of radiofrequencies p. 75

E. Gaubas, J. Vaitkus, K. Jarašiūnas. Light diffraction on nonhomogeneous transient gratings in semiconductors p. 86

R. Purlys, J. Jakimavičius, A. Širvaitis. Determination of the characteristic temperature and the mean square displacements of Cdse lattice from X-Ray thermal scattering  p. 94

A. Karalunets, Br. Petrėtis,  A. Popov, A. Šatas. The correlation of properties of initial Se and electrophotographic parameters of Se films p. 101

Short communication p. 103

Personalia p. 107

Cronicle p. 109

Tomas XXI, Nr. 6

TURINYS

Personalia p. 3

A. Bernotas, G.-P. Kamuntavičius. Šturmo ir Liuvilio uždavinys realistiniams tarpnukleoniniams potencialams. Radialioji lygtis vektorių-funkcijų erdvėje p. 16   

E. Norvaišas. SU4 grupės supermultipletinės bazės Klebšo ir Gordano koeficientai su vienu vektoriniu atvaizdu p. 25

V. Šimonis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. Elektrono judėjimo kuloniniame lauke dinaminė simetrija Foko vaizdavimui p. 43

A. Kancerevičius. Apie Hartrio ir Foko metodų apskaičiuotų dydžių analizinę aproksimaciją p. 54

K. Eriksonas, A. Kancerevičius. Daugiakonfigūracinis artutinumas sužadintoms 1s22s2pn ir 1s2s2p2nl konfigūracijoms tirti p. 65

S. Kučas, A. Karosienė. 5f elektrono kolapso įtaka šuoliu 5d10-5d95f energijai p. 73

M. Kotovas, M. Jarmalis. SAD elektrinio lauko stiprumas puslaidininkiniame strype, esančiame stačiakampiame bangolaidyje p. 79

V. Blonskis, O. Vasilecas, J. Požela, K. Repšas. Stipraus SAD elektrinio lauko poveikis asimetrinei n+-n-n+ sandūrai p. 85

S. Balakauskas, S. Žilionis, A. Matulionis, E. Šimulytė. Priemaišinės būsenos ir elektronų judrumas AlxGa1_xAs p. 93

G. Ambrazevičius, G. Babonas, J. Zareckis, J. Uchanovas. Vibroninė sandara Bi12SiPO20:Nd kristalų absorbcijos spektruose p. 98

M. Balačiūnienė, A. Dragūnas, K. Makariūnas, A.-S. Amulevičius. Alavo atomų vidutiniai kvadratiniai poslinkiai sudėtingų deimantiškųjų puslaidininkių anijoninėje subgardelėje p. 105

A. Undzėnas, J. Gražulevičius, J. Urbonavičienė. Fotooksidinimo įtaka poli-n-epoksipropilkarbazolio fotojautrumui p. 117   

R. Buteikis, P.Serapinas. Elektrodų medžiagos tankio matavimai kibirkštinio išlydžio plazmoje p. 122

Laiškas redakcijai p. 123

1981 m. alfabetinė rodyklė p. 125

Volume XXI, No. 6

CONTENTS

Personalia p. 3

A. Bernotas, G.-P. Kamuntavičius. A Sturm-Liouville problem for realistic internucleon potentials. A case of radial equation in the space vector-functions p. 16   

E. Norvaišas. SU4 group Clebsch-Gordan coefficients for the supermultiplet basis with one vectorial representation p. 25

V. Šimonis, J. Kaniauskas, Z. Rudzikas. The Fock representation of the dynamic symmetry of the electron motion in the coulomb field p. 43

A. Kancerevičius. On the analytical approximation of the Hartree-Fock values p. 55

K. Eriksonas, A. Kancerevičius. Multiconfiguration approximation for the excited configurations 1s22s2pn and 1s2s2p2nl p. 65

S. Kučas, A. Karosienė. Influence of 5f elektron collapse on the energy of the transitions 5d10-5d95f  p. 73

M. Kotov, M. Jarmalis. Microwave field intensity inside a semiconduactor rod placed in the rectangular waveguide p. 79

V. Blonskis, O. Vasilecas, J. Požela, K. Repšas. Asymmetrical n+-n-n+ type juctions in high mocrowave electric fields p. 86

S. Balakauskas, S. Žilionis, A. Matulionis, E. Šimulytė. Impurity states and electron mobility in AlxGa1_xAs p. 93

G. Ambrazevičius, G. Babonas, Yu. Zareckii, Yu. Ukhanov. Vibronic sttructure in the absorption spectra of Bi12SiPO20:Nd crystals p. 99

M. Balačiūnienė, A. Dragūnas, K. Makariūnas, A.-S. Amulevičius. Mean square displacements of tin atoms in anion sublattice of complex diamond-type semiconductors p. 105

A. Undzėnas, J. Gražulevičius, j. Urbonavičienė. The effect of the phototooxidation on the poly-n-epoxypropilcarbazole photosensitivity p. 117  

R. Buteikis, P.Serapinas. Measurements of electrodes material density in the spark discharge plazma p. 122

Leter to editor p. 123

Alphabetical index p. 125

1980 metai | 1981 | 1982 metai | Kiti