1986 metai | 1987 | 1988 metai | Kiti

Tomas XXVII, Nr. 1

TURINYS


Svičiulis V., Kalinauskas R. Apie branduolio Sp(2, R) modelio operatorių matricų konstravimą unitarinės schemos bazėje 3

Svičiulis V., Kalinauskas R. s, p sluoksnių branduolių charakteristikų skaičiavimas, naudojant unitarinės schemos bazę ir Sp(2,R) modelį 15

Gineitytė V. Heteroatominių molekulių pagrindinės būsenos tankio matricos ir energijos skaičiavimams naudojamų pusempirių hamiltonianų parametrizacijų analizė 25

Žičkus K., Audzijonis A., Batarūnas J., Lazauskas V. V-VI-VII tipo junginių elektroninės dielektrinės skvarbos tyrimas kvantcheminiu artutinumu 33

Onipka A Galčiuk L. Apribotose atsitiktinai netvarkiose vienmatėse sistemose vykstančios šuolinės difuzijos tiksliai sprendžiami modeliai 45

Garbas Ch. Rezistyvine plėvele uždengtame, du bangolaidžius jungiančiame, begaliniame plyšyje esančio elektrinio lauko integralinė lygtis 54

Blonskis V., Vasilecas O., Repšas K. Smūginės jonizacijos sąlygomis vykstančio srovės gijos plėtimosi silicio n+ n n+ sandaroje tyrimas 61

Senulienė D., Babonas G., Šileika A., Leonovas E., Orlovas V. Bi12SiO20 kristalų, legiruotų Ni, Co ir Mn, priemaišinės absorbcijos ir apskritiminio dichroizmo spektrų tyrimai 71

Ambrazevičius G., Babonas G., Buinevičius A. Su Mn susijusios Cd1-xMnxTe fotoliuminescencijos temperatūrinė ir slėginė priklausomybė 79

Baltramiejūnas R., Žukauskas A., Tamulaitis G. Sąveikaujančiųjų eksitonų sistemos dinamika CdSe monokristaluose 86

Burneika K., Danielius R., Dobryginas V., Piskarskas A. Trikampės formos pikosekundinių impulsų sintezė 96

Nesterenko N., Sacharova S., Sodeika A., Tartačnik V., Januškevičius Z. Radiacinių defektų tyrimas cinko ir germanio difosfide 99

Belazaras A., Našlėnas E. Apie atominių dalelių susidūrimų dviejų fazių aplinkoje skaitmeninį modeliavimą molekulių dinamikos metodu (trumpas pranešimas) 105

Dargys A., Žurauskas S. Surišto eksitono tunelinė disociacija elektriniame lauke (trumpas pranešimas) 108

Bartagevič Z., Požela J., Tamaševičius A., Ulbikas J. Stochastiniai laidumo autosvyravimai metalo ir puslaidininkio sandarose Si, GaAs ir SiC pagrindu (trumpas pranešimas) 111

Bolotinas V., Mažylis L. Benzizatinų UV spektrų tyrimas (trumpas pranešimas) 113

Bolotinas V., Stabinskaitė V., Larina L., Lopyrevas V., Čapanina N. 5 nitro ir 1 metilbenzimidazolo 2 pakeistinių UV spektrų interpretacija (trumpas pranešimas) 114

Zavorujevas S., Rakauskas R. I. Trinarių azotinių heterociklų tyrimas "ab initio" metodais. I. Nesočių ciklų struktūra ir vibracinio spektro analizė (trumpas pranešimas) 115

Zavorujevas S., Rakauskas R. I. Trinarių azotinių heterociklų tyrimas "ab initio" metodais. II. Sočių ciklų struktūra ir vibracinio spektro analizė (trumpas pranešimas) 117

Kancleris Ž., Matulis A. Dvidalelis Monte Karlo metodas šiltiems elektronams kovalentiniuose puslaidininkiuose (trumpas pranešimas) 120

Glemža K., Kupliauskienė A., Kupliauskis Z., Nakas A. Jonų sužadinimo elektronais skerspjūvių Kulono ir Borno artutinume tyrimas (trumpas pranešimas) 121

Kronika 124

Volume XXVII, No. 1

CONTENTS


Svičiulis V., Kalinauskas R. Construction of the matrices for the operators of the nuclear Sp (2,R) -model in the unitary scheme basis 3

Svičiulis V., Kalinauskas R. Calculations of characteristics of the s-, p-shell nuclei in the Sp(2,R)-model within unitary scheme basis 15

Gineitytė V. Analysis of the requirements for semiempirical parametrization of the hamiltonians in calculations of the density matrix and ground state energy in case of heteronuclear molecules 25

Žičkus K., Audzijonis A., Batarūnas J., Lazauskas V. The quantum-chemical approach to the dielectric constant of V-VI-VII compounds 33

Onipko A. I., Galchuk L. I. Exactly solvable models of hopping diffusion in finite one-dimensional randomly disordered systems 45

Garb Kh. Integral equation for the electric field on the infinite slit covered with the resistive film and coupled to two waveguides 54

Blonskis V., Vasilec O., Repšas K. Investigation of current filamentation in avalanching silicon n+-n-n+ structures 61

Senulienė D., Babonas G., Šileika A., Leonov E. I., Orlov V. M. The investigation of absorption and circular dichroism spectra in Bil2SiO20 crystals doped with Ni, Co and Mn 71

Ambrazevičius G., Babonas G., Buinevičius A. Temperature and pressure dependence of the photoluminescence related with Mn in Cd1-xMnxTe 79

Batramiejūnas R., Žukauskas A., Tamulaitis G. Dynamics of interacting exciton gas in CdSe single crystals 86

Burneika K., Danielius R., Dobrigin V., Piskarskas A. Formation of triangular-shaped picosecond light pulses 96

Nesterenko N., Saharova S., Sodeika A., Tartachnik V., Januškevičius Z. Investigation of radiation defects in zinc-germanium diphosphide 99

Belazaras A., Našlėnas E. On molecular-dynamics simulation of atomic particles collisions in a two-phase system (short communication) 105

Dargys A., Žurauskas S. Tunnel dissociation of bound exciton in the electric field (short communication) 108

Bartashevich Z. N., Požela J., Tamaševičius A., Ulbikas J. Stochastic self-excited conductivity oscillations of the metal-semiconductor structures based on Si, GaAs and SiC (short communication) 111

Bolotinas V., Mažylis L. Benzizatines UV-spectra investigation (short communication) 113

Bolotinas V., Stabinskaitė V., Larina L., Lopyrev V., Chipanina N. 2-substituted 5-nitro and 1-methylbenzimidazoles UV-spectra interpretation (short communication) 114

Zavoruyev S., Rakauskas R.-I. Ab initio investigation of the nitrogen thiree-membered ring heterocycles. I. Structures and vibrational analysis of the unsaturated ring systems (short communication) 115

Zavoruyev S., Rakauskas R.-I. Ab initio investigation of the nitrogen three-membered ring heterocycles. II. Structures and vibrational analysis of the saturated ring systems (short communication) 117

Kancleris Z., Matulis A. Two-particle Monte Carlo method for warm electrons with application to covalent semiconductors (short communication) 120

Glemža K., Kupliauskienė A., Kupliauskis Z., Nakas A. The investigation of the excitation cross sections of atoms by electrons in Coulomb Born approximation (short communication) 121

Cronicle 124

Tomas XXVII, Nr. 2

TURINYS


Petrauskas A., Ališauskas S. Unitarinių grupių nekanoninių bazių izoskaliarinių daugiklių rekurentinis reiškimas ir tam tikros savybės 131

Karazija R., Rudzikaitė L. Elektronų konfigūracijų, besiskiriančių vieno elektrono kvantiniais skaičiais, maišymosi ypatumai 144

Kancerevičius A., Kuzmickytė L. Apie osciliatorių stiprumų skaičiavimą atomuose 156

Šurkus A. Kraštinių sąlygų reikšmė Saimonso, Paro ir Finlano potencialui, skaičiuojant dviatomės molekulės potencialinę funkciją iš spektroskopinių duomenų 163

Kniševskaja L., Šugurovas V. Bangolaidžio Maksvelo lygčių fundamentalus sprendimas, esant skersiniam bigirotropinės medžiagos įmagnetinimui 172

Valacka K., Vengalis B., Lideikis T., Treideris G. Liekamųjų akceptorių GaAs epitaksiniuose sluoksniuose, išaugintuose trimetilgalio eterato-arsino-vandenilio sistemoje, tyrimai 184

Balčaitis G., Zubauskas G., Pranevičius L., Sakalas A. AIIIBV tipo puslaidininkių paviršiaus fizinės būsenos tyrimas antrinių jonų masių spektroskopijos metodu 190

Vengalis B., Valacka K., Šiktorovas N. Koncentracinis sluoksniavimasis vario telūride 197

Vengalis B., Valacka K., Šiktorovas N., Jasutis V. Stangriai deformuoti koncentraciniai domenai ant rombinio Cu2-dSe paviršiaus 202

Milkevičienė Z., Sereika A. Kadmio sulfido sluoksnių tenzojautrio tyrimas, naudojant paviršines akustines bangas 209

Banys J., Žukauskas A. Sb2S3 kombinacinės sklaidos spektrai 214

Undzėnas A., Us S. Ksanteninių dažalų jautrinimo efektyvumas 220

Bliumbergas R., Ruškys D., Undzėnas A. Elektroninė sąveika bromintuose karbazoliliniuose fotopuslaidininkiuose 230

Petrauskas A., Bondarenka V. Lygtys sužadintų būvių neredukuotinei tankio matricai (trumpas pranešimas) 238

Petrauskas A., Bondarenka V. Ivairių simetrinės grupės pogrupių sistemų panaudojimas fizikinių operatorių matricų skaičiavimui supermultipletinėje bazėje (trumpas pranešimas) 239

Bolotinas V., Stabinskaitė V., Miačina G., Lazauskas V. 2,4,7-trinitro-9-fluorenono UV-spektro skaičiavimo klausimu (trumpas pranešimas) 240

Zavorujevas S., Rakauskas R. I. Trinarių azotinių heterociklų tyrimas "ab initio" metodais. III. Inversijos barjerai (trumpas pranešimas) 241

Zavorujevas S., Rakauskas R. I., Šulskus J. Trinarių azotinių heterociklų tyrimas "ab initio" metodais. IV. Molekulinis elektrostatinis potencialas (trumpas pranešimas) 243

Zavorujevas S., Rakauskas R. I. Trinarių azotinių heterociklų tyrimas "ab initio" metodais. V. Giminingumas protonui (trumpas pranešimas) 245

Kronika 248

Volume XXVII, No. 2

CONTENTS


Petrauskas A., Ališauskas S. Recursive construction and some properties of isofactors for noncanonical bases of unitary groups 131

Karazija R., Rudzikaitė L. Mixing properties of electronic configurations differing in one electron quantum numbers 144

Kancerevičius A., Kuzmickytė L. On the oscillator strenghts calculation for atoms 156

Šurkus A. Application of the boundary conditions to the Simons-Parr-Finlan potential for the construction of a potential energy function of diatomic molecule from spectroscopic data 163

Knishevskaya L., Shugurov V. Fundamental solution of wave guide Maxwell equations for transversely magnetized bigyrotropic medium 172

Valacka K., Vengalis B., Lideikis T., Treideris G. The investigation of residual acceptors in the GaAs epitaxial layers grown from vapor phase in the trimethylgallium etlierate-arsine-hydrogen system 184

Balčaitis G., Zubauskas G., Pranevičius L., Sakalas A. SIMS analysis of surface states in AIIIBV compounds 190

Vengalis B., Valacka K., Shiktorov N. The concentration phase layering in copper telluride 197

Vengalis B., Valacka K., Shiktorov N., Jasutis V. Strained concentration domains on the surface of rhombic symmetry Cu2-dSe crystals 202

Milkevičienė Z., Sereika A. Investigation of cadmium sulfide film strain sensitivity using surface acoustic waves 209

Banys J., Žukauskas A. Light scattering spectra of Sb2S3 214

Undzėnas A., Uss S. Sensitizing efficiency of xanthene dyes 220

Bliumbergas R., Ruškys D., Undzėnas A. Electronic interaction in brominated carbazolylcontaining photoconductors 230

Petrauskas A., Bondarenko V. The equations for the irreducible density matrix of the excited states (short communication) 238

Petrauskas A., Bondarenko V. The application of the different systems subgroups of the group S(A for the calculation of the matrix of the physical operators in the supermultiplet bases (short communication) 239

Bolotinas V., Stabinskaitė V., Myachina G., Lazauskas V. On the calculation of the US-spectrum of 2,4,7-trinitro-9-fluorenone (short communication) 240

Zavoruyev S., Rakauskas R.-I. Ab initio investigation of the nitrogen three-membered ring heterocycles. III. Inversion barriers (short communication) 241

Zavoruyev S., Rakauskas R.-I., Šulskus J. Ab initio investigation of the nitrogen three-membered ring heterocycles. IV. Molecular electrostatic potential (short communication) 243

Zavoruyev S., Rakauskas R.-I. Ab initio investigation of the nitrogen three-membered ring heterocycles. V. Proton affinity (short communication) 245

Cronicle 248

Tomas XXVII, Nr. 3

TURINYS


Balevičius L. M., Bolotinas A., Šatkovskaja D. Singuleto ir tripleto energijos skirtumo polimetininiuose dažaluose tyrimas 255

Juzeliūnas G. Tiesinio molekulių agregato nennostovūs eksitonų sugerties spektrai 261

Tornau E. Fazinių virsmų teorija vektoriniuose modeliuose, kai draudžiamos tam tikros kvazisukinio orientacijos 272

Bučinskas J., Šugurovas V. Plokčiosios bangos sklaida rutuliui 280

Tauras V., Repšas K. Holo efektas ir magnetovaržinė evj puslaidininkiuose SAD diapazone 288

Ašmontas S., Sužiedėlis A. Mažo ploto nn+ sandūrų silicyje elektrinės savybės 297

Galdikas A., Grebinskis S., Mickevičius S. Magnetoelektrinis rezonansas HgCr2Se4 puslaidininkyje 304

Galdikas A., Grebinskis S., Mickevičius S. Feromagnetinio puslaidininkio HgCr2Se4 magnetovaržos anizotropija 309

Babonas G., Senulienė D., Šileika A., Leonovas E., Orlovas V. Chromu legiruotų Bi12SiO20 kristalų indukuotasis priemaišinis apskritiminis dichroizmas 318

Dargys A., Žurauskas S., Žurauskienė N. Priemaišinių būsenų tyrimo metodai, naudojant tunelinę spektroskopiją 322

Dargys A., Žurauskas S., Žurauskienė N. Sekliojo donoro Sb tunelinė jonizacija germanyje 333

Kazlauskienė V., Binkis R., Miškinis J., Meškauskas A., Sakalas A. Polikristalinių PbSe sluoksnių paviršiaus tyriinas Rentgeno fotoelektroninės spektroskopijos metodu 343

Kunigėlis V., Kvietkus V., Adomaitis V. Akustoelektrinė sąveika dvisluoksnėse nevienalytėse sandarose 349

Balevičius V., Maršalka A., Petraitis J., Misiūnas G. A ., Kimtys L. Faziniai virsmai skystakristaliuose benzoinės rūgšties dariniuose pagal BMR 1H spektroskopijos duomenis 355

Samulionis V., Urbonavičius V., Davidovičius R. Ultragarso greitis ir sugertis (NH4)2SbF5 kristaluose fazinių virsmų srityje 361

Buteikis R., Belazaras A., Oberauskas J., Serapinas P. Atmosferos impulsinio lauko kraterių gyvavimo trukmės triukšminis matavimas (trumpas pranešimas) 366

Gontis V., Kaulakys B. Stipriai sužadinto vandeniliško atomo stochastinė dinamika žemo dažnio lauke (trumpas pranešimas) 368

Kancleris Ž., Matulis A. Dviejų dalelių Monte Karlo metodas šiltiems elektronams aukšto dažnio elektriniame lauke (trumpas pranešimas) 371

Personalija 373

Nekrologas 375

Kronika 377

Volume XXVII, No. 3

CONTENTS


Balevičius L.-M., Bolotin A., Shatkovskaya D. Investigation of singlet-triplet splitting in polymethyne dyes 255

Juzeliūnas G. Transient exciton absorption spectra of linear molecular aggregate 261

Tornau E. On the theory of phase transitions in vector models with restriction on some orientations of pseudospin 272

Bučinskas J., Shugurov V. Plane wave difraction by sphere 280

Tauras V., Repšas K. The Hall effect and the magnetoresistance emf in semiconductors subjected to mw fields 288

Ašmontas S., Sužiedėlis A. Electric properties of small area n-n+-junctions in silicon 297

Galdikas A., Grebinskij S., Mickevičius S. The magnetoelectric resonance in HgCr2Se4 304

Galdikas A., Grebinskij S., Mickevičius S. The anisotropy in the magnetoresistance of the ferromagnetic semiconductor HgCr2Se4 309

Babonas G., Senulienė D., Šileika A., Leonov E., Orlov V. Induced circular dichroism in Bi12SiO20 crystals doped with Cr 318

Dargys A., Žurauskas S., Žurauskienė N. Methods of investigation of impurity states with the help of tunneling spectroscopy 322

Dargys A., Žurauskas S., Žurauskienė N. Tunnel ionization of shallow impurity Sb in germanium 333

Kazlauskienė V., Binkis R., Miškinis J., Meškauskas A., Sakalas A. Analysis of polycrystalline PbSe film surface using ESCA technique 343

Kunigėlis V., Kvietkus V., Adomaitis V. Acoustoelectric interaction in inhomogeneous layered structures 349

Balevičius V., Maršalka A., Petraitis J., Misiūnas G.-A., Kiintys L. Phase transitions in liquid crystalline derivates of benzoic acid studied by BMR 1H 355

Samulionis V., Urbonavičius V., Davidovich R. Ultrasonic velocity and attenuation at phase transitions in (NH4)2SbF5 crystal 361

Buteikis R., Belazaras A., Oberauskas J., Serapinas P. Application of noise measurements to study working durations of cathode craters of a pulsed arc in ambient atmosphere (short communication) 366

Gontis V., Kaulakys B. Stochastic dynamics of highly excited hydrogenic atom in low-frequency field (short communication) 368

Kancleris Ž., Matulis A. Two particle Monte Carlo method for warm electrons in high frequency electric field (short communication) 371

Personalia 373

Obituary 375

Cronicle 377

Tomas XXVII, Nr. 4

TURINYS


Jucys A. A. Baigtinės grupės poklasių algebra 391

Sabaliauskas L. Vienąkart sužadintų sunkių branduolių SU3 būsenų klasifikacija 403

Kancerevičius A. Ekvivalentinių elektronų sluoksnio dvi radialiosios orbitalės 412

Karosienė A. Sprencčiant retųjų žemių 4d elektronų sugerties didžiųjų rezonansų aiškinimo prieštaravimus 423

Dagys R. Anisimovas F. Laisvųjų ir kristaluose esančių 3dN ir 4fN jonų koreliacinis U parametras 428

Pyragas K., Čenys A. Metodas netvarkios elgsenos dinaminių sistemų laisvės laipsnių skaičiui greitai rasti 437

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinskis S., Zacharovas S., Jagminas J. Feromagnetinio HgCr2Se4 puslaidininkio fotolaidumo kinetika 448

Puritis T., Liberis J., Mačiulaitis Č., Lauža T. Skersinio magnetinio lauko įtaka mikroplazmos elektriniams parametrams Si pn sandūrose 445

Baltramiejūnas R., Gaška R., Kuokštis E., Sinius J. Silicio su implantuotais jonais nanosekundinis atkaitinimas 77-300 K temperatūroje 465

Vaitkus J., Gaubas E., Kapturauskas J., Kulievičius Č. Išorinis lazerinių pluoštelių defokusavimas puslaidininkiuose 476

Dementjevas A., Domarkienė D. Optinės sistemos diafragmavimo ir aberacijų įtaka lazerinio pluoštelio fokusavimui 488

Galkutė L., Zubauskas G., Pranevičius L. Paviršių, veikiamų jonais, atrankinio nudulkėjimo įtaka koncentracijų pasiskirstymo nustatymui elektroninės Očė spektroskopijos metodu 497

Kniševskaja L., Labutis G., Puzakovas A., Sokolova N., Šugurovas V., Jakovlevas G. Stačiakampių feritinių bangolaidžių su metalizuotu pagrindu teorinis ir eksperimentinis tyrimas (trumpas pranešimas) 503

Kronika 505

Volume XXVII, No. 4

CONTENTS


Jucys A.-A. A. The subclass algebra of a finite group 391

Sabaliauskas L. Classification of the excited SU3-state in heavy nuclei 403

Kancerevičius A. Two radial orbitals for a shell of equivalent electrons in atoms 412

Karosienė A. On the solution of contradictions in the interpretation of "giant resonance" in 4d absorption spectra of lanthanides 423

Dagys R., Anisimov F. The correlation parameter U for the free 3dN and 4fN ions and for the corresponding ions in crystal 428

Pyragas K., Čenys A. The fast method of determination of the number of active degrees of freedom in dynamic systems with chaotic behaviour 437

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinskij S., Zakharov S., Jagminas J. Transient photoconductivity of ferromagnetic semiconductor HgCF2Se4 448

PuritisT., Liberis J., Mačiulaitis Č., Lauža T. The influence of transverse magnetic field on the electrical parameters of microplasmas in Si p-n junctions 455

Baltramiejūnas R., Gaška R., Kuokštis E., Sinius J. Nanosecond laser annealing of ion-implanted silicon at 77-300 K 465

Vaitkus J., Gaubas E., Kapturauskas J., Kulievičius Č. External defocusing of laser beams in semiconductors 476

Dementiev A., Domarkienė D. Influence of irising and aberration of optical systems on laser beam focusing 488

Galkutė L., Zubauskas G., Pranevičius L. Effects of preferential ion sputtering on Auger depth profiles 497

Knishevskaya L., Labutis G., Puzakov A., Sokolova N., Shugurov V., Yakovlev G. Theoretical and experimental investigation of rectangular ferrite waveguide with metallized faced (short communication) 503

Cronicle 505

Tomas XXVII, Nr. 5

TURINYS


Bareikis V., Bilkis Ž., Liberis J., Matulionis A., Miliušytė R., Požela J., Sakalas P., Šaltis R. Karštųjų elektronų triukšmai ir difuzija mikroninėse GaAs ir InP n+nn+ sandarose 511

Gintilas Š., Dienys V. Elektronų persiskirstymo tarp slėnių dinamika germanyje ir silicyje 522

Vaitkus J. Grigorjevas J., Kažukauskas V., Osvenskis V., Storasta J. Didelės varžos galio arsenido mikroskopinis nevienalytiškumas: nepusiausvirieji pernešimo reiškiniai 528

Žurauskienė N., Dargys A., Kundrotas J. Tunelinė laisvųjų eksitonų disociacija silicyje 538

Viščakas J., Syrusas V. Lazerio spinduliavimo transformacija veikiant savaiminei Ramano sklaidai. Galimybė sukurti daugiaspalvį kietojo kūno lazerį 547

Vengalis B., Valacka K., Šiktorovas N., Jukna A. Savoji šviesos sugertis vario selenide 559

Makariūnas K., Makariūnienė E., Dragūnas A. 64Cu skilimo spartos pokyčiai cheminiuose junginiuose 563

Pyragas K., Čenys A. Puslaidininkinio balistinio diodo voltamperinė charakteristika 578

Binkys R., Skorobogatas H., Sakalas A. GaAs natūraliųjų oksidų disociacijos tyrimas, juos atkaitinant ir švitinant elektronais 585

Lideikis T., Noreika V. Stipriai legiruoto n tipo švino telūrido optinių savybių tyrimas 590

Jonkus S., Maldutis E., Peckus A. Lazerio spindulių impulso laikinės formos įtaka sužadinto temperatūros lauko pasiskirstymui puslaidininkiniame sluoksnyje 596

Pukinskas G., Babonas G., Kamarzinas A. A. Faradėjaus reiškinys g=Ln2S3 (Ln=La, Nd, Dy) kristaluose 606

Jucys A., Giriūnienė R., Urbelionis V. Dvigubo sluoksnio akustoelektrocheminiai tyrimai 609

Ambrazevičius R., Kabelka V. Pradinės generacijos kitimo fazės impulsiniuose kietojo kūno lazeriuose 617

VitkauskasV., Vilčinskas S., Kunigėlis V., Gavrilinas V., Bielas S. Plonų nevienalyčių InSb plėvelių elektrinės savybės ir akustoelektrinė sąveika tokio tipo sandarose 626

Liutovič K., Saščiuk A., Rudaitis V., Suvorovas V., Šilalnikas V. Germanio paviršiaus, turinčio izotipinę heterosandūrą su Si, užaugintu ant Ge molekulinio srauto epitaksijos būdu, paviršinės rekombinacijos greičio tyrimas (trumpas pranešimas) 637

Kronika 637

Volume XXVII, No. 5

CONTENTS


Bareikis V., Bilkis Ž., Liberis J., Matulionis A., Miliušytė R., Požela J., Sakalas P., Šaltis R. Hot electron noise and diffusion in micron-long n+-n-n+ structures of GaAs and InP 511

Gintilas Š., Dienys V. Dynamics of electron intervalley repopulation in n-type Ge and Si 522

Vaitkus J., Grigoryev J., Kažukauskas V., Osvensky V., Storasta J. Inhomogeneities in semi-insulating GaAs: transient transport phenomena 528

Žurauskienė N., Dargys A., Kundrotas J. Tunnel dissociation of free excitons in silicon 538

Vičakas J., Syrusas V. Laser radiation SRS-selfconversion. Possibilities of multiwave solid state lasers creation 547

Vengalis B., Valacka K., Shiktorov N., Jukna A. The fundamental light absorption in cuprous selenide 559

Makariūnas K., Makariūnienė E., Dragūnas A. Variations of the decay rate of 64Cu in chemical compounds 563

Pyragas K., Čenys A. Current-voltage characteristic of the ballistic semiconductor diode 578

Binkys R., Skorobogatas H., Sakalas A. Investigation of cleaning process of GaAs native oxides by temperature treatment and by electron irradiation 585

Lideikis T., Noreika V. Investigation of optical properties of heavily doped n-PbTe 590

Jonkus S., Maldutis E., Peckus A. Influence of laser pulse shape on the induced temperature field in a semiconductor layer 596

Pukinskas G., Babonas G., Kamarzin A. A. Faraday effect in g=Ln2S3 (Ln=La, Nd, Dy) crystals 606

Jucys A., Giriūnienė R., Urbelionis V. Acoustoelectrochemical investication of double layer 609

Ambrazevičius R., Kabelka V. First stages of the development of generation in the pulsed solid-state lasers 617

Vitkauskas V., Vilčinskas S., Kunigėlis V., Gavrilin V., Byely S. Electrical properties of thin inhomogeneous InSb films and acoustoelectric interaction in structures based on such films 626

Liutovich K., Sashchyuk A., Suvorov V., Rudaitis V., Šilalnikas V. Investigation of the surface recombination rate of germanium surface with the isotype heterojunction fabricated by the molecular beam epitaxy of Si on Ge (short communication) 637

Cronicle 637

Tomas XXVII, Nr. 6

TURINYS


Bernotas A., Šimonis V., Rudzikas Z. Operatorių tenzorinės savybės penkiamačio kvazisukinio erdvėje 647

Šimonis V., Bernotas A., Rudzikas Z. Banginės funkcijos ir redukuoti kilminiai koeficientai, kai naudojamas penkiamačio kvazisukinio metodas 660

Kancleris Ž., Matulls A. Elektronų "absoliutinis šalimas" silpname elektriniame lauke 677

Konstantinavičius K. Apie atominių orbitalių tiesinėmis kombinacijomis išreikštas molekulines orbitales ir jų energijos verčių sąryšį su sanklotos matricos tikriniais vektoriais ir tikrinėmis vertėmis 686

Kalesinskas V., Suslovas L ., Šugurovas V. Plokščiosios elektromagnetinės bangos difrakcija baigtinėje cilindrų grupėje 696

Felas L., Lasienė G. Nuostovaus elektrohidrodinaminio nestabilumo plėtojimasis planariniame nematike 703

Blonskis V., Repšas K. Srovės ir įtampos nestabilumai susidarant srovės gijai silicio n+ n n+ sandūrose 708

Ašmontas S., Vingelis L., Kancleris Ž., Olekas A. Skylių energijos fenomenologinės relaksacijos trukmės temperatūrinė priklausomybė silicyje 714

Koninas A., Rudaitis V., Saščiuk A. Termogradientinis koncentracinis efektas germanyje 722

Šatkovskis E., Jagminas J. Indžio arsenido kraštinė superliuminescencija intensyvaus fotožadinimo sąlygomis 727

Subačius L. SAD harmonikų generavimas skersiniame SAD elektriniame ir skersiniame nuolatiniame magnetiniame laukuose indžio stibide, esant smūginei jonizacijai 733

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinskis S., Mickevičius S. Feromagnetinio rezonanso linijos pločio HgCr2Se4 anizotropija 738

Motiejūnas S., Baltrūnas D. (SnTe)x(PbSe)1-x sistemos gardelės dinamikos tyrimai naudojant Mesbauerio branduolius 119Sn 743

Syrusienė J., Tolutis R., Ebersonas T. Aukšto dažnio elektromagnetinių pluoštelių sužadinimo ypatumai magnetoplazmoje (trumpas pranešimas) 752

Mažeika R., Požėra R., Tolutis R. Bi1-xSbx dinaminių VACh ir indukuoto spinduliavimo tyrimas (trumpas pranešimas) 755

Mickevičius R., Reklaitis A. Harmonikų generacija InSb smūginės jonizacijos sąlygomis (trumpas pranešimas) 758

Dargys A. Tuneliavimas k erdvėje. Kintamo elektrinio lauko atvejas (trumpas pranešimas) 760

Kronika 762

1987 m. alfabetinė rodyklė 764

Volume XXVII, No. 6

CONTENTS


Bernotas A., Šimonis V., Rudzikas Z. Tensor properties of operators in five-dimensional quasispin space 647

Šimonis V., Bernotas A., Rudzikas Z. Wave-functions and reduced coefficients of fractional parentage in five-dimensional quasispin formalism 660

Kancleris Ž., Matulis A. Cooling of electrons in low electric field 677

Konstantinavičius K. On the connection of MO LCAO and its energies with the eigenvectors and eigenvalues of the overlap matrix 686

Kalesinskas V., Suslov L., Shugurov V. Diffraction of plane electromagnetic wave by finite set of cylinders 696

Fel L. G., Lasienė G. Development of stationary electrohydrodynamic instability in planar nematic 703

Blonskis V., Repšas K. Current instabilities due to current filamentation in silicon n+-n-n+ structures 708

Ašmontas S., Vingelis L., Kancleris Ž., Olekas A. Temperature dependence of phenomenological energy relaxation time of hot holes in silicon 714

Konin A., Rudaitis V., Sashchyuk A. Thermogradient concentration effect in germanium 722

Shatkovsky E., Jagminas J. Near-band-edge superluminescence in indium arsenide under high intensity photoexcitation 727

Subačius L. Mw harmonic generation under the conditions of impact ionization in indium antimonide in crossed mw electric and dc magnetic fields 733

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinsky S., Mickevičius S. Ferromagnetic resonance linewidth anisotropy in HgCr2Se4 738

Motiejūnas S., Baltrūnas D. Moessbauer investigations of lattice dynamics in (SnTe)x(PbSe)1-x system with the help of 119Sn nuclei 743

Syrusienė J., Tolutis R., Ebersonas T. Some properties of the excitation of the electromagnetic beams in magnetoplasma (short communication) 752

Mažeika R., Požėra R., Tolutis R. Investigation of dynamical V-I characteristics and induced radiation in Bi1-xSbx (short communication) 755

Mickevičius R., Reklaitis A. Harmonic generation in InSb impact ionized plasma (short communication) 758

Dargys A. Tunneling in k-space. The case of alternating electric field (short communication) 760

Cronicle 762

Alphabetical index 764

1986 metai | 1987 | 1988 metai | Kiti