1987 metai | 1988 | 1989 metai | Kiti

Tomas 28, Nr. 1

TURINYS


Karazija R., Rudzikaitė L. Ožė spektro ir jo sukininių dubletinių linijų grupių vidutinė energija 3

Bakanas R. Aronovo ir Bomo efektas vientisame bandinyje 15

Raguotis R., Tauras V., Repšas K. n tipo silicio laidumo magnrtiniame ir kaitinančiame elektriniame lauke tyrimas 21

Ašmontas S., Zacharenkovas L., Skučienė A. Manganu legiruoto InP elektinės savybės stipriuose SAD elektriniuose laukuose 27

Grivickas V., Noreika D., Amstibovskis V. Gyvavimo trukmės profilio goteruotose silicio plokštelėse įtaka krūvininkų koncentracijos gesinimui 33

Rinkevičius V., Kavaliauskienė G. Potencialo reljefo įtaka šiluma skatinamam laidumui 43

Leontjevas G., Armonavičius V. Dvipolių tranzistorių bazės srovės šiluminis triukšmas 49

Žilinskas R. A., Ivašauskas A. Metalinių kondensatų anizotropijos atsiradimo priežasčių ir jos ypatumų tyrimas 57

Novickis J., Tolutis R., Ebersonas T. Aksialiai simetrinių elektromagnetinių pluoštelių išsiskleidimo tyrimas puslaidininkių magnetoplazmoje (trumpas pranešimas) 67

Norvaišas E., Ališauskas S. Klasifikavimo operatorių matriciniai elementai grandinėlei SU(4)=)SU(2)XSU(2) (trumpas p)ranešimas) 69

Orliukas A., Fullbier G., Stegmann H., Mittag H., Kežionis A., Mikučionis V., Vaitkus R., Vaskela G. N-butilheksametilentetraminio polijodinio elektrinės savybės (trumpas pranešimas) 71

Mickevičius R., Reklaitis A. Tarpslėniniai procesai n GaAs (trumpas pranešimas) 74

Orliiukas A. Mikučionis V., Kežionis A. Aukselis S., Belovas O. I., Kundrotas P., Ališauskas A., Vaskela G. Na4TiP2O9 polikristalų elektrinės savybės 10-4*1010 Hz dažnių diapazone (trumpas pranešimas) 76

Kronika 79

Volume 28, No. 1

CONTENTS


Karazija R., Rudzikaitė L. The mean energy of Auger spectrum and of its spin-doublet line groups 3

Bakanas R. Aharonov-Bohm effect in a sample of simply connected geometry 15

Raguotis R., Tauras V., Repšas K. Investigation of magnetoconductivity of n-Si in carrier heating electric fields 21

Ašmontas S., Zakharenkov L., Skučienė A. Electrical properties of Mn-doped InP in high microwave electric fields 27

Grivickas V., Noreika D., Amstibovskij V. The influence of lifetime profiles on the carrier concentration decay in gettered silicon wafers 33

Rinkevičius V., Kavaliauskienė G. Effect of potential fluctuations on thermally stimulated conductivity 43

Leontyev G., Armonavičius V. Thermal noise of base current in bipolar transistors 49

Žilinskas R.-A., Ivašauskas A. Investigation of anisotropic properties and its sources in metallic condensates 57

Novickij J., Tolutis R., Ebersonas T. The investigation of divergence of axial symmetric electromagnetic beams in semiconductor magnetoplasma (short communication) 67

Norvaišas E., Ališauskas S. Matrix elements of labeling operators for SU(4)=)SU(2)XSU(2) (short communication) 69

Orliukas A., Fullbier H., Stegmann H., Mittag H., Kežionis A., Mikučionis V., Vaitkus R., Vaskela G. Electrical properties of N-butylhexamethylentetramin polyiodide (short communication) 71

Mickevičius R., Reklaitis A. Intervalley processes in n-GaAs (short communication) 74

Orliukas A., Mikučionis V., Kežionis A., Aukselis S., Belov O., Kundrotas P., Ališauskas A., Vaskela G. Electrical properties of the polycrystaline Na4TiP2O9 in the frequence range 10-4*1010 Hz (short communication) 76

Cronicle 79

Tomas 28, Nr. 2

TURINYS


Kamuntavičius G. P. Mikroskopinių atomo branduolio modelių kilminiai koeficientai 135

Kancerevičius A., Kuzmickytė L. ns-mp šuolių iš atomų vidinių sluoksnių osciliatorių stiprumai 148

Bolotinas A., Bolyčiova E., Malychanovas J., Močalkinas V., Poltavecas V. Daugiafragmenčių jungtinių molekulių sužadintų būsenų kai kurie ypatumai 158

Ivaška V., Nikolajevas P., Pavilonis A., Šugurovas V. Difrakcija pro stačiakampio bangolaidžio nevienalytiškumus E plokštumoje 171

Martinėnas B. Generacijos pastovumas esant nevienalytiškai išplitusiai linijai 177

Karpenka B., Kuznecovas A., Falkovskaja L. Antiferomagnetinis puslaidininkis esantis stipriame elektriniame lauke 182

Bastys A., Bikbajevas V., Vaitkus J., Karpinskas S. Skirtingus potencialinio barjero aukščius turinčių sričių sąveikos įtaka nevienalyčio kontakto parametrams 191

Balevičius V., Maršalka A., Kimtys L. Magnetinio ekranavimo tenzoriaus anizotropijos pasireiškimas nematiniuose skystuosiuose kristaluose 199

Galkutė L., Pranevičius L. Matricos įtaka daugiakomponenčių paviršių nudulkėjimo kinetikai, veikiant jonais 203

Mykolaitis H., Palenskis V., Laučius J. Feromagnetiko permagnetinimo moduliavimo triukšmų analizė 211

Rudaitis V., Saščiuk A. Termogradientinio magnetokoncentracinio reiškinio tyrimas plačioje magnetinių laukų srityje 219

Viščakas J., Močalovas I., Michailovas A., Klevcova R., Liubimovas A. Kristalinė struktūra ir šviesos kombinacinė sklaida KGd(WO4)2 kristaluose 224

Vaitkus R., Ukšė E., Bukun N., Zubkus V., Ponomariovas V., Orliukas A. NASICON superjoninių kristalų elektrinės savybės 10-4*1010 Hz dažnių diapazone 236

Pipinys P., Pipinienė A., Vasilčenko V., Matizen L. Pagavimo centrų įtaka plėvelinių sandarų ZnS:Mn elektroliuminescencijai 246

Gefenas V., Kietienė V., Kriščiūnienė B. Skystų bei kietų bis-(4-dimetilaminoditiobenzil) nikelio (B-4DN) tirpalų tyrimas remiantis elektroniniais sugerties spektrais 254

Buteikis R., Našlėnas E. Apie nusistovėjusius plazminės aplinkos judęjimus išlydžiuose (trumpas pranešimas) 259

Vanagas V., Sabaliauskas L., Taurinskas M. Simetrinių ir unitarinių grupių dydžiai branduolio modeliams su apribota dinamika (trumpas pranešimas) 262

Kupliauskienė A. Ne2+, Ne3+ ir Ne4+ dvigubai sužadintos būsenos (trumpas pranešimas) 263

Kisielius R. Kupliauskienė A. Daugiakrūvių chloro jonų aukštos temperatūros plazmoje lygmenų užimtumų tyrimas (trumpas pranešimas) 265

Lietuvos fizikų draugijai 25 metai 267

Personalija 269

Kronika 271

Volume 28, No. 2

CONTENTS


Kamuntavičius G. P. Coefficients of fractional parentage of microscopic atomic nucleus models 135

Kancerevičius A., Kuzmickytė L. Oscillator strengths of ns-mp transitions from inner shells of atoms 148

Bolotin A., Bolycheva E., Malykhanov Y., Mochalkin V., Poltavets V. Some singularities of the excited states of polyfragmented complex molecules 158

Ivaška V., Nikolayev P., Pavilonis A., Shugurov V. Diffraction by E-plane inhomogeneity in a rectangular waveguide 171

Martinėnas B. Stability of an oscillating maser with an inhomogeneously broadened line 177

Karpenko B., Kuznetsov I., Falkovskaya L. Antiferromagnetic semiconductor in strong electric field 182

Bastys A., Bikbayev V., Vaitkus J., Karpinskas S. Investigation of the influence of interaction between barriers of different heights on the parameters of inhomogeneotis contact 191

Balevičius V., Maršalka A., Kimtys L. Anisotropy of magnetic shielding tensor in nematic liguid crystals 199

Galkutė L., Pranevičius L. The influence of matrix on ion sputtering kinetics on multicomponent surfaces 203

Mykolaitis H., Palenskis V., Laučius J. Analysis of the modulation noise caused by the remagnetization of a ferromagnet 211

Rudaitis V., Sashcyuk A. investigation of the thermogradient magnetoconcentration effect in the wide range of the magnetic fields 219

Viščakas J., Mochalov I., Mikhailov A., Klevtsova R., Liubimov A. Crystal structure and Raman scattering in KGd(WO4)2 crystals 224

Vaitkus R., Ukšė E., Bukun N., Zubkus V., Ponomaryov V., Orliukas A. Electrical properties of NASICON superionic conductor in frequency region 10-4*1010 Hz 236

Pipinys P., Pipinienė A., Vasilchenko V., Matisen L. A. Role of deep centers on the electroluminescence of ZnS:Mn thin films 246

Gefenas V., Kietienė V., Kriščiūnienė B. Investigation of liquid and solid solutions of bis-(4-dimethylaminodithiobenzyl) nickel (B-4DN) by uv-vis spectra 254

Buteikis R., Našlėnas E. On the steady motions of plasma's medium in discharges (short communication) 259

Vanagas V., Sabaliauskas L., Taurinskas M. Quantities of the symmetric and unitary groups for the nuclear models within the restricted dynamics (short communication) 262

Kupliauskienė A. Doubly excited states of Ne2+, Ne3+ and Ne4+ (short communication) 263

Kisielius R., Kupliausienė A. The investigation of the level populations of the highly ionized ions of chlorine in high temperature plasmas (short communication) 265

Personalia 269

Cronicle 271

Tomas 28, Nr. 3

TURINYS


Katkevičius O., Vanagas V. Kai kurios E2 šuolių savybės naudojant mikroskopinį kolektyvinį branduolio modelį 279

Karazija R., Rudzikaitė L. Hamiltoniano ir šuolių operatorių matricinių elementų sumavimas. Emisijos spektro dispersija 294

Vaitiekūnas P., Savukynas A. Tamprioji elektronų sklaida branduoliais didelio dažnio lazeriniame apskritiminės poliarizacijos lauke 308

Belazaras A., Našlėnas E. Mažos energijos jonų sukelto metalų dulkėjimo koeficientų skaičiavimas atsitiktinių susidūrimų metodu 317

Kancleris Ž., Matulis A. Krūvininkų judrumo poliniuose puslaidininkiuose skaičiavimas Monte Karlo metodu 323

Kaladė J., Montrimas E., Sakalauskas S. Talpinio keitiklio elektrode indukuoto krūvio priklausomybė nuo keitiklio geometrijos 330

Požela J., Alekna J. Poliarizuotos dalelės judėjimas skystajame dielektrike, veikiant nevienalyčiam kintamajam elektriniam laukui 339

Lisauskas V., Tolutis V., Jasutis V. Ga-Te sistemos sluoksnių susidarymo priklausomybė nuo garų fazės sudėties 346

Brazis R., Pipinys P., Rimeika A., Lapeika V. Al/n-GaP diodų voltamperinės charakteristikos ir elektroliuminescencija veikiant atgalinei įtampai 351

Kniševskaja L., Šugurovas V. Atviro apskritojo išilgai įmagnetinto sluoksninio girotropinio dielektrinio bangolaidžio teorinis tyrimas 358

Braveris I., Makarovas S., Šulika S. Kvadratinio bangolaidinio poliarizatoriaus su dielektrine plokštele dažninio fazės poslinkio netolygumo minimizacija 364

Laurinavičius A., Malakauskas P., Požela K. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas iš stačiakampio bangolaidžio su girotropine puslaidininkine sienele 369

Ivaška V., Žilinskas M., Jakštas A., Gurevičius G. Magnetine galvute atkuriamo periodinio signalo analizė 375

Tamulevičius S., Pranevičius L., Matiukas A. Silicio oksido joninis nudulkėjimas 384

Balčaitis G., Galkutė L., Zubauskas G., Pranevičius L. Antrinių atomų išlėkimo gylis, esant pakopiniam nudulkėjimui 391

Kaulakys B. Energijos mainai netampriai susiduriant molekulėms su Rydbergo atomais (trumpas pranešimas) 396

Juška G., Jukonis G.,TamašiūnasR., Petrauskas M. Skylių prilipimo kinetika stipriuose elektriniuose laukuose amorfiniame selene (trumpas pranešimas) 398

Namajūnas A., Tamaševičius A. Chaotinių sistemų laisvės laipsnių skaičiaus nustatymas analoginiu elektroniniu įtaisu (trumpas pranešimas) 401

Kronika 404

Volume 28, No. 3

CONTENTS


Katkevičius O., Vanagas V. Some features of E2 transitions in the microscopic collective nuclear model 279

Karazija R., Rudzikaitė L. The summation of the matrix elements of Hamiltonian and transition operators. The variance of the emission spectrum 294

Vaitiekūnas P., Savukynas A. Elastic electron-nuclear scattering in a high-frequency circularly polarized laser radiation field 308

Belazaras A., Našlėnas E. Calculation of sputtering yields for metals bombarded with low-energy ions in random collision aproximation 317

Kancleris Ž., Matulis A. Monte Carlo method for mobility calculation in polar semiconductors 323

Kaladė J., Montrimas E., Sakalauskas S. Influence of geometrical factors on the dependence of the induced charge in the capacitive transducer electrode 330

Požela J., Alekna J. Motion of polarized particles in liquid dielectric under the action inhomogeneous a. c. electric field 339

Lisauskas V., Tolutis V., Jasutis V. The dependence of Ga-Te film formation process on the vapour phase composition 346

Brazis R., Pipinys P., Rimeika A., Lipeika V. Current-voltage characteristics and electroluminescence of Al/n-GaP diodes 351

Knishevskaya L., Shugurov V. Theoretical analysis of the circular longitudinally magnetized layered gyrotropic-dielectric waveguide 358

Braver I., Makarov S., Shulika S. Minimization of the flatness of the frequency response of phase shift in a square waveguide containing dielectric plate 364

Laurinavičius A., Malakauskas P., Požela K. Electromagnetic wave radiation through the gyrotropic semiconductor wall of a rectangular waveguide 369

Ivaška V., Žilinskas M., Jakštas A., Gurevičius G. Analysis of the reproduction process of the periodical signal by a magnetic head 375

Tamulevičius S., Pranevičius L., Matiukas A. Ion sputtering of silicon oxide 384

Balčaitis G., Galkutė L., Zubauskas G., Pranevičius L. Depth of origin of secondary atoms in cascade sputtering 391

Kaulakys B. Energy exchange in Rydberg-molecule inelastic collisions (short communication) 396

Juška G., Jukonis G., Tamašiūnas R., Petrauskas M. Hole-trapping kinetics in strong electric fields in amorphous selenium (short communication) 398

Namajūnas A., Tamaševičius A. Determining the number of degrees of freedom in chaotic systems by means of analog electronic instrument (short communication) 401

Cronicle 404

Tomas 28, Nr. 4

TURINYS


Petrauskas A., Bondarenka V., Jankauskas K. Elektromagnetinių ir b šuolių operatorių matricinių elementų nagrinėjimas, naudojant Vignerio schemą 415

Šugurovas V., Šugurovas V. Apie pn sandūros talpos skaičiavimą 427

Bučinskas J., Šugurovas V. Elektromagnetinių bangų sklaida baigtinio skaičiaus rutuliais 432

Braveris I., Šulika S. H bangų sklidimo konstantos bangolaidyje su įpjovomis 438

Dementjevas A., Domarkienė D. Netiesinių aberacijų įtaka fokusuotųjų lazerio spindulių pluoštų erdviniam-laikiniam intensyvumo pasiskirstymui 445

Vaitkus J., Maldutis E., Stonys S., Širmulis E., Jarašiūnas K. InSb lūžio rodiklio netiesiškumas, esant dvikvančiam sužadinimui 452

Lipavičius J., Čijauskas E., Audzijonis A. Sn2P2S6 rnonokristalų sugerties krašto tyrimas 460

Mikučionis V., Orliukas A., Kučys E., Jefimovas A., Mozgova N., Balickaja O. Stefanito kristalų elektrinių savybių ypatumai 465

Lideikis T., Petraitienė A., Šimkienė I., Treideris G. Naudojant metalorganinius junginius, dujinės epitaksijos būdu išaugintų legiruotų GaAs supergardelių savybės 473

Gružinskis V., Mykolaitis G., Reklaitis A. Gano reiškinys submikroninėse GaAs sandarose 478

Skrickis V., Samulionis V., Jaruničevas V. Apie fotoindukuotas anomalijas prustito šeimos kristaluose 482

Grigas J., Začekas I., Zaiceva N., Levickis R., Mizeris R., Micas E. Segnetoelektrinė dispersija CsD2PO4 kristaluose 486

Grigonis A., Bernotas G., Aulas A. Joninio bei elektroninio apšaudymo įtaka galio arsenido plazmocheminiam ėsdinimui 499

Binkis R., Sakalas A., Skorobogatas G. Elektronais skatintos desorbcijos iš GaAs savųjų oksidų paviršiaus atomų tyrimas 505

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V., Kavaliauskas R., Stankevičius E. Būsenų tankio pasiskirstymas amorfiniuose a-Si:H sluoksniuose, nustatytas iš termiškai skatinto laidumo tyrimų 511

Gaižauskas E., Piskarskas A, Stabinis A., Staliūnas K. Femtosekundinių šviesos impulsų generacijos sinchroniškai kaupinamuose PŠG teorinis tyrimas (trumpas pranešimas) 516

Purlys R., Ališauskas A., Petrovas E., Stasiūnas S., Širvaitis A., Lisauskienė N. Sprogimo būdu pagamintų deimanto tipo miltelių struktūra (trumpas pranešimas) 519

Dargys A. Puslaidininkių, tarpvalentinės absorbcijos skaičiavimas Monte Karlo metodu (trumpas pranešimas) 522

Ališauskas S. Apie biortogonalius ir ortonormuotus SU(3) grupės Klebšo ir Gordano koeficientus: analiziniai ir algebriniai požiūriai (trumpas pranešimas) 525

Grabauskas D., Grudzinskas J. Ba+ jonų autojonizacijos elektronų energijos spektras (trumpas pranešimas) 529

Kronika 531

Volume 28, No. 4

CONTENTS


Petrauskas A., Bondarenko V., Jankauskas N. Investigation of the matrix elements of the operators for the electromagnetic and b-decay in the Wigner approximation 415

Shugurov V., Shugurov V. On p-n junction capacitance 427

Bučinskas J., Shugurov V. Electromagnetic wave diffraction by a finite set of spheres 432

Braver I., Shulika S. The mode propagation constants in a grooved waveguide 438

Dementiev A., Domarkienė D. Influence of nonlinear aberration on the time-space intensity distribution of focused laser beams 445

Vaitkus J., Maldutis E., Stonys S., Širmulis E., Jarašiūnas K. Nonlinearity of refraction in InSb at two-photon excitation 452

Lipavičius J., Čijauskas E., Audzijonis A. The fundamental absorption edge tail of Sn2P2S6 460

Mikučionis V., Orliukas A., Kučys E., Efimov A., Mozgova N., Balitskaya O. Peculiarities of the electric properties of stephanyte crystals 465

Lideikis T., Petraitienė A., Šimkienė I., Treideris G. Properties of GaAs doping superlattices grown by MOCVD 473

Gružinskis V., Mykolaitis G., Reklaitis A. Gunn effect in submicron GaAs structures 478

Skritskii V., Samulionis V., Yarunichev V. On photoinduced anomalies in crystals of proustite family 482

Grigas J., Zachek I., Zaitseva N., Levitsky R., Mizeris R., Mits E. Ferroelectric dispersion of CsD2PO4 crystals 486

Grigonis A., Bernotas G., Aulas A. Reactive ion beam etching of GaAs 499

Binkis R., Sakalas A., Skorobogatas G. A study of electron-stimulated desorption from the surface of GaAs native oxides 505

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V., Kavaliauskas R., Stankevičius E. Distribution of gap state density in a-Si:H using thermally stimulated conductivity 511

Gaižauskas E., Piskarskas A., Stabinis A., Staliūnas K. Theoretical investigation of femtosecond light pulses generation by sinchronically pumped PLG (short communication) 516

Purlys R., Ališauskas A., Petrov E., Stasiūnas S., Širvaitis A., Lisauskienė N. The structure of diamond-type powder received by explosion (short communication) 519

Dargys A. Calculation of intervalence absorption by Monte Carlo technique (short communication) 522

Ališauskas S. On biorthogonal and orthonormal Clebsch-Gordan coefficients of SU(3): analytical and algebraic approaches (short communication) 525

Grabauskas D., Grudzinskas J. The energy spectrum of the Ba+ autoionization electrons (short communication) 529

Cronicle 531

Tomas 28, Nr. 5

TURINYS


Tetervovas A. Netiesinės bangos kvantine supergardele pasižyminčiuose puslaidininkiuose 539

Ivaška V., Pavilonis A., Šugurovas V. Bangolaidinių cirkuliatorių H plokštumoje skaičiavimas 554

Dagys R., Babonas G., Pukinskas G. Faradėjaus sukimas g-Ln2S3 kristaluose 559

Bumelienė S., Lasienė G., Pyragas K., Čenys A. Triukšmų įtaka keistųjų atraktorių dimensijai 569

Balakauskas S., Liutovič K., Kavaliauskas A., Pavasaris Č., Šilėnas A., Šimulytė E. Dideliu sudėties gradientu pasižyminčių varizoninių SixGe1-x ir AlxGa1-xAs sluoksnių pn sandūrų elektrinės charakteristikos 576

Repšas K., Tauras V. Holo evj ir magnetovaržos evj inertiškumas puslaidininkiuose, kai jie yra silpnuose SAD elektromagnetiniuose laukuose 584

Kancleris Ž., Martūnas Z., Šetkus A., Treideris G. Holo reiškinio ir elektrinio laidumo tyrimas puslaidininkyje, esančiame silpnai kaitinančiame elektriniame ir statmename magnetiname lauke 590

Montrimas E., Sakalauskas S., Vaišnoras G. Dielektriko ir puslaidininkio sandarų paviršinių juostų išlinkio matavimas 597

Bartkus R., Gaidelis V., Laurinavičius L. Elektrografinės plėvelėss elektrai laidaus sluoksnio įtaka mikrovaizdo parametrams 602

Binkis R., Sakalas A., Skorobogatas H. InP natūraliųjų oksidų paviršiaus elementinės sudėties kitimas apšvitinant jį elektronais 610

Gaivenis R., Domarkas A., Paškauskas J. Rimeika R., Čiplys D. Akustooptinės sąveikos tyrimas ličio niobato paviršiuje integraliniu optiniu Macho ir Cenderio interferometru 615

Aleksa V., Urba V. Rezonansinės kombinacinės sklaidos spektroskopinio metodo naudojimas binarinėms molekulinėms sistemoms tirti 624

Balevičius V., Šablinskas V., Kimtys L. Netvarka molekuliniuose kristaluose remiantis žemadažnės kombinacinės sklaidos spektroskopijos duomenimis 630

Gaižauskas E., Piskarskas A., Staliūnas K. Apie galimybę generuoti femtosekundinius šviesos impulsus sinchroniškai kaupinamuose parametriniuose šviesos generatoriuose 637

Amstibovskis V., Vaitkus J., Gaubas E. , Kaniava A., Rudaitis A. Mažos energijos lazerinio atkaitinimo įtaka rekombinacijos centrų transformacijai silicyje 644

Glembockis J. Statistinis Tomo, Fermio ir Dirako modelis atsižvelgiant į koreliaciją (trumpas pranešimas) 656

Nekrologas 658

Kronika 660

Volume 28, No. 5

CONTENTS


Tetervov A. P. Nonlinear waves in the semiconductors with the quantum superlattices 539

Ivaška V., Pavilonis A., Shugurov V. The calculation of a waveguide circulator in H-plane 554

Dagys R., Babonas G., Pukinskas G. Faraday rotation in g-Ln2S3 crystals 559

Bumelienė S., Lasienė G., Pyragas K., Čenys A. Influence of the noise strange attractor dimension 569

Balakauskas S., Lutovich K., Kavaliauskas A., Pavasaris Č., Šilėnas A., Šimulytė E. Electric characteristics of p-n junctions in the graded-gap SixGe1-x and AlxGa1-xAs layers with large composition gradient 576

Repšas K., Tauras V. Inertia of Hall e.m.f. and magnetoresistance e.m.f. in semiconductors subjected to weak mw fields 584

Kancleris Ž., Martūnas Z., Setkus A., Treideris G. Investigation of the Hall effect and conductivity in weakly heating electric and transverse magnetic fields 590

Montrimas E., Sakalauskas S., Vaišnoras G. Determination of surface band bending in dielectric-semiconductor structures 597

Bartkus R., Gaidelis V., Laurinavičius L. Influence of resistivity of the electroconducting layer of electrophotographic film on the microimage characteristics 602

Binkis R., Sakalas A., Skorobogatas G. Changes in the InP native oxide elemental composition after electron-beam irradiation 610

Gaivenis R., Domarkas A., Paškauskas J., Rimeika R., Čiplys D. Investigation of acoustooptic interaction on lithium niobate surface by integrated optic Mach-Zehnder interferometer 615

Aleksa V., Urba V. The application of RR spectroscopy method for investigation of binar molecular systems 624

Balevičius V., Šablinskas V., Kimtys L. Disorder in molecular crystals studied by low-frequency Raman spectroscopy 630

Gaižauskas E., Piskarskas A., Staliūnas K. On a possibility of femtosecond light pulse generation in synchronously pumped parametric light oscillator 637

Amstibovsky V., Vaitkus J., Gaubas E., Kaniava A., Rudaitis A. Influence of low energy laser annealing on the transform dynamics of the recombination centers in silicon 644

Glembocky I. I. Statistical model of Thomas-Fermi-Dirac atom with correlations included (short communication) 656

Obituary 658

Cronicle 660

Tomas 28, Nr. 6

TURINYS


Gontis V., Kaulakys B. Periodiškai trikdomų vieno laisvės laipsnio sistemų dinamikos kvaziklasikiniai atvaizdai. Atomas mikrobangų lauke 671

Mykolaitienė N., Audzijonis A., Batarūnas J., Žičkus K. V-VI-VII tipo kristalų gardelės dinamika anharmoniniu artutinumu. Elektroninių adiabatinių potencialų skaičiavimas 679

Bareikis V., Barkauskas R., Katilius R. Dvipolės difuzijos pilnutinio koeficiento priklausomybė nuo elektrinio lauko puslaidininkiuose 686

Raguotis R., Repšas K., Selmistraitis G. Elektronų ir skylių sąveikos įtakos elektronų kaitimui modeliavimas Monte Karlo metodu p-InSb kristale 693

Kaulakys J. Elektroninio sužadinimo energijos nuvertėjimas optiškai skaidrėjant dažalų tirpalams 696

Zubkus V., Vlasova A., Tornau E. Kietųjų paviršių rekonstrukcija chemisorbcijos metu 702

Šegžda D., Batarūnas J., Lazauskas V., Sakalas A. GaAs izovalentinių priemaišų molekulinis klasterio modelis 711

Dapkus L., Lideikis T., Noreika V. Įvairialyčių n-PbTe - p-Pb1-xSnxTe sandūrų, sudarytų ant KCl kristalų skystinės epitaksijos metodu, fotoelektrinių atsakų spektrų tyrimas 716

Kudinovas V., Pėka H., Smoliaras A., Šilėnas A., Šimulytė E. llgų diodų su varizonine AlxGa1-xAs bazės jautrio slėgiui tyrimas 722

Lisauskas V., Šeremetas G., Šiktorovas N., Jasutis V. Ge1-xTex lydinių fazinė sudėtis ir virpesių spektrai 730

Pincevičius A., Papirtytė L., Pėstininkas T., Matukas J. Aktyviųjų priemaišų pasiskirstymo įtaka galio arsenido Šotkio diodų voltamperinėms charakteristikoms sąlyčio srityje 737

Vaitkus J., Storasta J., Pincevičius A., Petrauskas M., Kažukauskas V. Giliųjų centrų parametrų radimas remiantis fotolaidumo relaksacija didelės varžos galio arsenide, sužadinus jį lazeriu 744

Guoba L., Sakalas A., Petrauskas G., Zubauskas G. Joninio švitinimo įtaka difuziniams vyksmams AuGe-GaAs sandarose 752

Aukselis S., Bajars G., Pitre K., Lūsis A., Vaitkus R., Orliukas A., Mizeris R. HUO2PO4*4H2O (HUP) polikristalų elektrinės savybės 107-7,2*1010 Hz dažnių diapazone 757

Kuprionis Z., Švedas V. Superspinduliavimo kaskado natrio atomuose tyrimas 763

Maldutis E., Sakalauskas S. Lazerio spindulių intensyvumo pasiskirstymo įtaka elektrostrikcinio lūžio rodiklio pokyčio kinetikai 772

Karazija R. Apie atominių dydžių priklausomybę nuo sukinio, kvazisukinio ir izosukinio kvantinių skaičių (trumpas pranešimas) 716

Kunigėlis V., Samulionis V., Skrickis V., Šatkovskis E. Ultragarso greičio superlaidžioje Y1,2Ba0,8CuO4-d keramikoje temperatūrinė priklausomybė (trumpas pranešimas) 778

Mauza E., Špakauskas V. Bendrojo pavidalo dvidalelinio operatoriaus išraiškos kvazisukinio erdvėje konfigūracijų (l1+l2)N maišymo atveju (trumpas pranešimas) 780

1988 m. alfabetinė rodyklė 783

Volume 28, No. 6

CONTENTS


Gontis V., Kaulakys B. The quasiclassical maps for the one-dimensional systems with periodic perturbation. An atom in microwave radiation 671

Mykolaitienė N., Audzijonis A., Batarūnas J., Žičkus K. The anharmonic approximation to the lattice dynamics of V-VI-VII crystals. Electronic adiabatic potential calculation 679

Bareikis V., Barkauskas R., Katilius R. Field-dependence of the total coefficient of ambipolar diffusion in the semiconductors 686

Raguotis R., Repšas K., Selmistraitis G. Calculation of the electron-hole interaction influence on electron heating in p-InSb by the Monte Carlo method 693

Kaulakys J. Investigation of degradation of the electronic excitation energy in saturation of absorption in solutions of dyes 696

Zubkus V., Vlasova A., Tornau E. The theory of chemisorption induced reconstruction of solid surfaces 702

Šegžda D., Batarūnas J., Lazauskas V., Sakalas A. Molecular cluster model for investigation of isovalent-impurity states in GaAs 711

Dapkus L., Lideikis T., Noreika V. A study of the spectral response of the n-PbTe - p-Pb1-xSnxTe heterostructures grown by liquid phase epitaxy on KCl substrates 716

Kudinov V., Pėka H., Smolyar A., Šilėnas A., Šimulytė E. Investigation of pressure sensitivity of diodes with long graded-gap AlxGa1-xAs base 722

Lisauskas V., Sheremet G., Shiktorov N., Jasutis V. Phase composition and vibratory spectra of the Ga1-xTex alloys 730

Pincevičius A., Papirtytė L., Pėstininkas T., Matukas J. The influence of active impurity distribution in the contact region on the current-voltage characteristics of GaAs Shottky diodes 737

Vaitkus J., Storasta J., Pincevičius A., Petrauskas M., Kažukauskas V. Determination of the parameters of the deep levels in semi-insulating GaAs by relaxation of the photoconductivity at pulse laser excitation 744

Guoba L., Sakalas A., Petrauskas G., Zubauskas G . The influence of ion bombardment on the interdiffusion process in AuGe-GaAs structures 752

Aukselis S., Bajars G., Pitre K., Lusis A., Vaitkus R., Orliukas A., Mizeris R. Electric properties of HUO2PO4*4H2O (HUP) in the frequency range of 107-7.2*1010 Hz 757

Kuprionis Z., Švedas V. Investigation of superradiant cascade in sodium atoms 763

Maldutis E., Sakalauskas S. Laser beam intensity distribution influence on the kinetics of electrostrictive Dn 772

Karazija R. On the dependence of atomic quantities on the spin, isospin and quasispin quantum numbers (short communication) 776

Kunigėlis B., Samulionis V., Skritskii V., Shatkovskii E. Temperature dependence of ultrasound velocity in the superconductivity ceramic Y1.2Ba0.8CuO4-d (short communication) 778

Mauza E., Špakauskas V. Decomposition of the general two-particle operator in the quasispin space for mixed configurations (l1+l2)N (short communication) 780

Alphabetical index 783

1987 metai | 1988 | 1989 metai | Kiti