1988 metai | 1989 | 1990 metai | Kiti

Tomas 29, Nr. 1

TURINYS


Vanagas V. Kai kurie branduolių teorijos efektinių potencialų parinkimo kriterijai 3

Tamulis A., Kudžmauskas Š. Didelių alkanų fotoelektronų spektro -skaičiavimas naudojant mažų molekulių skilčių hamiltonianus 15

Kalesinskas V., Suslovas L., Šugurovas V. Plokščiosios elektromagnetinės bangos sugertis lygiagrečiuose cilindruose su dielektriko sluoksniu 22

Baraveras I., Garbas Ch., Fridbergas P. Juostinės linijos, turinčios apvalų cilindrinį ekraną H bangų dispersinė lygtis 28

Gružinskis V., Kibickas K., Paršeliūnas J., Reklaitis A. InP n+nn+ sandarų VACh tyrimas 36

Dienys V., Dedulevič S., Kancleris Ž., Martūnas Z., Šetkus A. Šiltųjų elektronų elektrinis laidumas galio arsenide pastoviajame ir kintamajame elektriniuose laukuose 46

Šatkovskis E., Jagminas J. Priverstinio spinduliavimo įtaka indžio arsenido fotosužadintos elektroninės ir skylinės plazmos kaitimui 53

Kavaliauskas R., Kavaliauskienė G., Rinkevičius V., Jelkina N. a-Si:H sluoksnių elektrinės savybės 59

Karalkevičiūtė V., Martinaitis A., Sakalas A., Januškevičius Z. Kadmio difosfido kristalų defektų sandaros aukštatemperatūriai tyrimai fosforo garuose 67

Dementjevas A., Murauskas E. Nanosekundinių impulsų generavimas YAG:Nd lazeriais su šiluminiais keturbangiais bangos fronto apgrąžos veidrodžiais rezonatoriuose 72

Balevičius L. M., Bolotinas A., Gudelis V., Dagys S., Slavėnas J. J., Šatkovskaja D. 3274y dažalo molekulių bebarjerė fotoizomerizacija intensyvaus lazerinio žadinimo metu 82

Balevičius V., Šablinskas V., Strumskis M., Kimtys L. Pivalino rūgšties asociacijos ir orientacinio susitvarkymo nagrinėjimas, remiantis virpesių spektroskopijos duomenimis 89

Skrickis V., Samulionis V., Jaruničevas V. Akustoelektrinis efektas prustito šeimos superjoniniuose kristaluose 96

Adomaitis V., Pranauskienė G., Rėksnys R., Silevičius Z. Krūvio pernešimo parametrai pusiau izoliuojančiame galio arsenide akustinio Holo efekto metodu 102

Gaižauskas E. Staliūnas K. Optiniai nestabilumai ir chaosas kvadratiškai netiesine medžiaga užpildytame rezonatoriuje 107

Zubauskas G., Sargūnas V. Šiluminio atkaitinimo įtaka elementinės sudėties persiskirstymui SiO2-InP sandarose 116

Antanavičius R., Našlėnas E. Plazmos sraute garuojančių lašų fotosignalo dažnių charakeristika (trumpas pranešimas) 121

Mauza E., Špakauskas V. Sudėtingų elektroninių konfigūracijų banginės funkcijos ir subkilminiai koeficientai kvazisukinio erdvėje (trumpas pranešimas) 122

Volume 29, No. 1

CONTENTS


Vanagas N. Some criterion of choice of the effective potentials used in the nuclear theory 3

Tamulis A., Kudžmauskas Š. The calculation of the photoelectron spectrum positions of large alcanes using the fragment hamiltonians of small molecules 15

Kalesinskas V., Suslov L., Shugurov V. Absorption of electromagnetic plane wave by parallel cylinders with dielectric layer 22

Braver I., Garb Kh., Fridberg P. Dispersion equations for TE mode in a strip line with circular cylindrical screen 28

Gružinskis V., Kibickas K., Paršeliūnas J., Reklaitis A. Investigation of I-U charateristic of InP n+-n-n+ structures 36

Dienys V., Dedulevich S., Kancleris Ž., Martūnas Z., Šetkus A. Warm electron conductivity of GaAs in DC and AC electric fields 46

Shatkovsky E., Jagminas J. Influence of the stimulated emission on heating of photoexcited electron-hole plasma in InAs 53

Kavaliauskas R., Kavaliauskienė G., Rinkevičius V., Yelkina N. Electronic properties of a-Si:H films 59

Karalkevičiūtė V., Martinaitis A., Sakalas A., Januškevičius Z. High temperature investigations of defect structure in crystals of cadmium diphosphide in the phosphorus atmosphere 67

Dementyev A., Murauskas E. Generation of nanosecond pulses by YAG:ND lasers with thermal four-wave phase-conjugate-mirrors in resonators 72

Balevičius L.-M., Bolotin A., Gudelis V., Dagys S., Slavėnas J.-J., Shatkovskaya D. The barrierless photoisomerisation of the dye 3274y molecules in the case of strong excitation 82

Balevičius V., Šablinskas V., Strumskis M., Kimtys L. An association and orientational ordering of pivalic acid as studied by means of vibrational spectroscopy 89

Skritsky V., Samulionis V., Yarunichev V. Acoustoelectric effect in superionic crystals of proustite family 96

Adomaitis V., Pranauskienė G., Rėksnys R., Silevičius Z. Determination of charge transport parameters in semi-insulating gallium arsenide by the method of acoustoelectric Hall effect 102

Gaižauskas E., Staliūnas K. Optical instabilities and chaos in cavity filled with media of second order nonlinearity 107

Zubauskas G., Sargūnas V. Influence of thermal annealing on redistribution of elemental composition in SiO2-InP structures 116

Antanavičius R., Našlėnas E. Frequency dependence of photosignal of drops evaporated in plasma jet (short communication) 121

Mauza E., Špakauskas V. Wave-functions and reduced coefficients of fractional parentage in quasispin space of complex configurations (short communication) 122

Tomas 29, Nr. 2

TURINYS


Karazija R. Atominių spektrų vidutinių charakteristikų algebrinių išraiškų radimas 131

Rudzikaitė L., Karazija R. Energijos lygmenų spektro asimetrija ir ekscesas 143

Diomkinas P. Dar vienas tikslus viendimensinės Šrėdingerio lygties spektras 156

Kancerevičius A., Karosienė A. 4d94fN konfigūracijos retųjų žemių atomų radialiųjų orbitalių, priklausomų nuo termo, savybės 159

Barauskas G., Vyšniauskas J. Skaitmeninis puslaidininkinių fatodiodų modeliavimas 169

Martinaitis A., Pančukas O., Sakalas A., Jašinskaitė R. Taškinių defektų būvio ypatumai kadmio telūrido monokristaluose, legiruotuose dideliu indžio kiekiu 178

Samulionis V., Skrickis V. Prustito šeimos kristalų elektrinio laidumo kitimo dinamika veikiant pastoviam elektriniam laukui 186

Baltramiejūnas R., Žukauskas A., Latinis V., Juršėnas S. Tiesiajuosčio puslaidininkio nepusiausvirosios plazmos aušimas esant stipriai sutrikdytai fononų sistemai 193

Beleckas R., Grigas J., Stefanovičius S. Faziniai virsmai ir dielektrinė dispersija TiNbWO6 ir RbNbWO6 kristaluose 202

Banys J., Grigas J., Kolpakova N., Sobiestijanskas R., Šer E. Mikrobangiai Cd2Nb2O7 feroelektrinio fazinio virsmo tyrimai 209

Abraitis V., Vigelis A., Grivickas V., Sudavičienė R. Nepusiausvirųjų krūvininkų gyvavimo trukmė geterinėse silicio plokštelėse 216

Rėksnys R., Silevičius Z., Smoliarenka E., Truchan B. Kietųjų (ZnxCd1-x)3P2 tirpalų gavimas ir jų elektrinės savybės 225

Amulevičius A. S., Davidonis R., Kanapėnas R., Rėksnys J., Tamošiūnas J., Jakštas E. Lazeriu paveikto kietojo tirpalo Fe-Si-Mn-C Mesbauerio efekto tyrimas. Fazinės sudėties pakitimų tyrimas Rentgetio ir gama rezonanso metodais 231

Balevičius V., Šablinskas V., Kimtys L. Žemadažnių pivalino rūgšties Ramano modų slopinimas fazinio virsmo skystis-plastiškasis kristalas srityje 240

Ališauskas S., Norvaišas E. SU(4) grupės vektorinio ryšio koeficientų supermultipletinėje bazėje išreiškimas (trumpas pranešimas) 246

Nakas A., Kupliauskienė A. Radialiųjų integralų su dviem kuloninėm tolydinio spektro funkcijom skaičiavimo metodika, panaudojant juos dūžių procesų charakteristikoms nustatyti (trumpas pranešimas) 248

Kronika 251

Volume 29, No. 2

CONTENTS


Karazija R. On the determination of closed-form expressions for the mean quantities of atomic spectra 131

Rudzikaitė L., Karazija R. Skewness and excess of atomic energy level spectrum 143

Dyomkin P. One more exact spectrum of the one-dimensional Schroedinger equation 156

Kancerevičius A., Karosienė A. Peculiarities of term dependent radial orbitals for rare earth atoms with vacancy in 4d-shell 159

Barauskas G., Vyšniauskas J. Numerical simulation of semiconductor photodiodes 169

Martinaitis A., Panchuk O., Sakalas A., Jašinskaitė R. Point defect state in single crystals of CdTe heavily doped with indium 178

Samulionis V., Skritsky V. Dynamics of the increase in the electrical conductivity of single crystals of proustite family in the d. c. electric field 186

Baltramiejūnas R., Žukauskas A., Latinis V., Juršėnas S. Cooling of nonequilibrium plasma in a direct-gap semiconductor under conditions of highly perturbed phonon system 193

Beleckas R., Grigas J., Stefanovich S. Phase transitions and dielectric dispersion in TlNbWO6 and RbNbWO6 crystals 202

Banys J., Grigas J., Kolpakova N., Sobiestijanskas R. Microwave study of the ferroelectric phase transition in Cd2Nb2O7 209

Abraitis V., Vigelis A., Grivickas V., Sudavičienė R. Non-equilibrium charge carrier lifetime in intrinsic gettered Cz-silicon 216

Rėksnys R., Silevičius Z., Smolyarenko E., Trukhan B. Formation and electrical properties of solid solutions (ZnxCd1-x)3P2 225

Amulevičius A. S., Davidonis R., Kanapėnas R., Rėksnys J., Tamoliūnas J., Jakštas E. Moessbauer studies of laser effect on the solid solution Fe-Si-Mn-C. X-ray and Moessbauer analysis of phase transformations 231

Balevičius V., Šablinskas V., Kimtys L. Damping of low frequency Raman modes of pivalic acid at liquid-plastic crystal phase transition 240

Ališauskas S., Norvaišas E. Construction of the coupling coefficients of SU(4) in the supermultiplet basis (short communication) 246

Nakas A., Kupliauskienė A. The method of the calculation of radial integral with two coulomb wave functions of continuum spectra for the determination of the characteristics of scattering process (short communication) 248

Cronicle 251

Tomas 29, Nr. 3

TURINYS


Jucys A. A. Simetrinės grupės atvaizdai daugianarių erdvėje. Kvantinių būsenų kartotinumai nepriklausomųjų dalelių modeliuose 267

Kučas S., Karazija R. Laisvojo jono spinduliavimo spektro susiaurėjimas dėl konfigūracijų superpozicijos 275

Šegžda D., Matulis A. Elektrostatinis potencialas joniniuose kristaluose 285

Babonas G., Dagys R., Kamarzinas A., Pukinskas G., Sokolovas V. Magnetooptiniai reiškiniai g-Ln2S3 kristalų sugerties juostos krašto srityje 291

Dargys A. Skylės greitis elektriniame lauke esant išsigimusioms valentinėms juostoms 298

Ivaška V., Žilinskas M., Chachišvilis M. Magnetinio lauko tyrimas superlaidininko ir feromagnetiko sandūros aplinkoje 310

Liutovič K., Rudaitis V., Saščiuk A., Suvorovas A., Šilalnikas V. Įvairialyčių sandūrų, atsirandančių dėl molekulių srauto epitaksijos, auginant silicį ant germanio, paviršinės rekombinacijos spartos tyrimas 318

Dargys A., Žurauskas S., Žurauskienė N. Sekliųjų donorų smūginė jonizacija Ge<Sb> stipriuose elektriniuose laukuose 323

Rinkevičius V., Kavaliauskienė G., Grigorjevas J. GaAs:In kristalų prilipimo lygmenys 329

Kavaliauskienė G., Kavaliauskas R. a-Si1-xOx:H lydinių savybės 335

Baltramiejūnas R., Kuokštis E., Gerazimas E. Eksitonų dujų plėtimosi tyrimas stipriai sužadintuose CdSe kristaluose poliarizuotos liminescencinės spektroskopijos metodu 339

Banys J., Grigas J., Guseinovas G. Defektų įtakos minkštosios modos parametrams TlInS2 kristaluose mikrobangiai tyrimai 348

Gudelis V., Dagys S., Slavėnas J. J. Trikarbocianininių dažalų, sugeriančių artimojoje infraraudonojoje srityje, fotofizikinis tyrimas 357

Valiulis G., Stabinis A. Bangų netiesinio ryšio dispersijos įtaka femtosekundinių šviesos impulsų parametriniam stiprinimui 363

Gaidelis V., Kaminskas A. Apie elektroradiografinių seleno sluoksnių jautrį 369

Kniševskaja L., Labutis G., Jarmalis M. Atvirųjų plyšinių linijų su nevienodo pločio laidininkais, išdėstytais priešingose padėklo pusėse, eksperimentinis ir teorinis tyrimas 377

Stumbrys E., Zaicevskis A., Bolotinas A.,Stepanovas N., Balevičius M. L., Tatevskis V. He* (1s2s3S) NH3 komplekso teoriniai modeliai (trumpas pranešimas) 382

Kronika 385

Volume 29, No. 3

CONTENTS


Jucys A.-A. A. The representation of the symmetric group in the polynomial space. Multiplicities of the quantum states in the independent particle models 267

Kučas S., Karazija R. The narrowing of emission spectrum of free ions through configuration interaction 275

Šegžda D., Matulis A. Electrostatic potential in ionic crystals 285

Babonas G., Dagys R., Kamarzin A., Pukinskas G., Sokolov V. Magnetooptical effects in the region of the absorption edge of g-Ln2S3 crystals 291

Dargys A. Hole velocity in the electric field in case of degenerate valence band 298

Ivaška V., Žilinskas M., Hahishvily M. Investigation of magnetic field distribution in a vicinity of a contact of the ferromagnetic and superconductor 310

Lyutovich K., Rudaitis V., Sashchyuk A., Suvorov A., Šilalnikas V. Investigation of the surface recombination rate of the heterojunction fabrication by the molecular beam epitaxy of Si on Ge 318

Dargys A., Žurauskas S., Žurauskienė N. High electric field impact ionization of shallow donors in Ge<Sb> 323

Rinkevičius V., Kavaliauskienė G., Grigoryev Y. Traps in GaAs:In single crystals 329

Kavaliauskienė G., Kavaliauskas R. Properties of a-Si1-xOx:H alloys 335

Baltramiejūnas R., Kuokštis E., Gerazimas E. Investigation of exciton gas expansion in highly excited CdSe crystals by the method of polarizing luminescence spectroscopy 339

Banys J., Grigas J., Guseinov G. Microwave investigation of defect influence on soft mode parameters in TlInS2 348

Gudelis V., Dagys S., Slavėnas J.-J. Photophysical investigations of tricarbocyanine dyes with the absorption maximum in the near IR region 357

Valiulis G., Stabinis A. Influence of dispersion nonlinearity on the femtosecond light pulse parametric amplification process 363

Gaidelis V., Kaminskas A. On the sensitivity of selenium electroradiographic layers 369

Knishevskaya L., Labutis G., Jarmalis M. Experimental and theoretical analysis of open slot lines with the strip conductors placed on opposite faces of the substrate 377

Stumbrys E., Zaytzevskyj A., Bolotin A., Stepanov N., Balevičius M.-L., Tatevskyj V. Theoretical models of the complex field (1s2s3S)-NH3 (short communication) 382

Cronicle 385

Tomas 29, Nr. 4

TURINYS


Matulis A., Šegžda D. Kvantinis dvimačio mikrokontakto laidumas 395

Katkevičius O. Kai kurie branduolio kolektyvinių potencialų skaičiavimo klausimai 401

Svičiulis V., Vanagas V. Viso ir apribotosios dinamikos hamiltonianų spektrų palyginimas, naudojant Sp(2,R) bazę 413

Bernotas A., Kaniauskas J., Rudzikas Z. Dviejų sluoksnių konfigūracijų banginių funkcijų radimas 430

Dedulevičius S., Kancleris Ž. Šiltųjų elektronų difuzijos koeficientas 449

Balevičius V., Strumskis M., Misiūnas P., Kimtys L. Faziniai virsmai dvinariuose polinių molekulių skysčiuose pagal BMR 1H spektroskopijos duomenis 459

Mažeika J. R., Sutkus A., Tolutis R. Nesąlytinis puslaidininkių laidumo ir krūvininkų judrumo radimas klasikinio silpnumo magnetinių laukų srityje 465

Galdikas A., Grebinskis S., Zacharovas S., Ovčinikovas S., Martinaitis A. Hidrostatinio slėgio poveikis n-HgCr2-Se4 puslaidininkio elektriniam laidumui ir Holo (Hall) efektui 470

Rotomskienė J., Aartsma T., Dubbelman T. M. A. R., Rotomskis R. Hematoporfirino fotoprodukto spektrinės savybės 477

Filipavičius A., Bendorius R. Tolimojo infraraudonojo spinduliavimo plazminis rezonansinis atspindys nuo InSb 483

Žilionis A., Gulbinas J., Maldutis E., Sakalauskas S. Vienašių kristalų lūžio rodiklio šiluminis pokytis 489

Amulevičius A. S., Davidonis R., Kanapėnas R., Rėksnys J., Tamoliūnas J., Jakštas E. Lazerių paveikto kietojo tirpalo Fe Si-Mn-C Mesbauerio efekto tyrimai. Priemaišų atomų pasiskirstymas 494

Miškinis R., Rutkovskis P., Fedorecas V. PAB žadinimas ir sklidimas monolitinėse sandarose GaAs-SiO2-ZnO-Al (trumpas pranešimas) 507

Kibickas K., Starikovas E. Galvanomagnetiniai koeficientai, randami magnetovaržos metodu, nevienalytėse epitaksinėse sandarose (trumpas pranešimas) 510

Vaitkus J., Kiliulis R. P., Storasta J. Magnetinio lauko įtaka žemo dažnio srovės autosvyravimams didelės varžos dislokaciniame galio arsenide (trumpas pranešimas) 514

Kronika 517

Bibliografija 523

Volume 29, No. 4

CONTENTS


Matulis A., Šegžda D. Quantum conductance of point contact in a two-dimensional case 395

Katkevičius O. Some questions in calculation of the collective nuclear potentials 401

Svičiulis V., Vanagas V. The Comparison of the spectra of total and restricted hamiltonians in the Sp(2,R)-basis 413

Bernotas A., Kaniauskas J., Rudzikas Z. On the construction of the wave-functions for the two-shell configurations 430

Dedulevich S., Kancleris Ž. Warm electron diffusion coefficient 449

Balevičius V., Strumskis M., Misiūnas P., Kimtys L. Phase transitions in binary mixtures of polar molecules as studied by means of NMR 1H spectroscopy 459

Mažeika J.-R., Sutkus A.,Tolutis R. The method of non-destructive testing of conductivity and mobility of free carriers in semiconductors in the classically low magnetic field range 465

Galdikas A., Grebinsky S., Zakharov S., Ovchinnikov S., Martinaitis A. Influence of hydrostatic pressure on electric conductivity and Hall effect in n-HgCr2Se4 470

Rotomskienė J., Aartsma T., Dubbelman T. M. A. R., Rotomskis R. The spectral properties of hematoporphyrin photoproduct 477

Filipavičius A., Bendorius R. Far infrared radiation reflection front InSb at plasma resonance 483

Žilionis A., Gulbinas J., Maldutis E., Sakalauskas S. Thermal change of uniaxial cryctal refractive index 489

Amulevičius A.-S., Davidonis R., Kanapėnas R., Rėksnys J., Tamoliūnas J., Jakštas E. Moessbauer studies of laser irradiation effect on Fe-Si-Mn-C solid solution. Distribution of impurity atoms 494

Miškinis R., Rutkovskis P., Fedorec V. SAW excitation and propagation in monolithic GaAs-SiO2-ZnO-Al structures (short communication) 507

Kibickas K., Starikov E. Galvanomagnetic coefficient of inhomogeneous epilayers determined by magnetoresistance technique (short communication) 510

Vaitkus J., Kiliulis R.-P., Storasta J. The influence of magnetic field to low frequency current oscillations in semiinsulating gallium arsenide with dislocations (short communication) 514

Cronicle 517

Bibliography 523

Tomas 29, Nr. 5

TURINYS


Šimonis V., Bernotas A. Nestandartin4s kilminių koeficientų sumų išraiškos 531

Bučinskas J., Šugurovas V. Elektromagnetinių bangų sklaida metalinių rutulių su dielektrine danga baigtiniu rinkiniu 540

Adomaitis E., Grigoras K., Krotkus A., Hoerstel W. Nepusiausvirųjų krūvininkų rekombinacija p-CdxHg1-xTe sluoksniuose 547

Alekna J., Liolienė E. Paviršinių akustinių bangų sklidimas garsolaidžiu su rezonuojančiu sluoksniu 557

Karalkevičiūtė V., Martinaitis A., Sakalas A., Januškevičius Z. Defektų sandaros tyrimas cinko difosfido kristaluose aukštatemperatūrinio Holo efekto metodu 563

Stepankevičius V., Tamulaitis G., Vainertas H., Žukauskas A. Karštųjų fotoelektronų žadinimo spektroskopija GaAs-AlxGa1-xAs supergardelėje 570

Vaitkus J., Gaubas E., Rudaitis A. Šviesa indukuotos difrakcinės atspindžio gardelės silicio paviršiuje 578

Kuprionis Z., Švedas V. Superspinduliavimo savybių Na atomuose tyrimas. Vienpakopis žadinimas 583

Grivickas V., Noreika D., Telefsenas J. A. Paviršinė ir Ožė rekombinacija silicio plokštelėse su didele pertekline krūvininkų koncentracija 591

Juška G., Jukonis G., Tomašiūnas R. Krūvio pernešimo tyrimas lėkio trukmės būdu plonuose sluoksniuose (trumpas pranešimas) 599

Glemža K., Kupliauskienė A., Kupliauskis Z. Ar15+ autojonizacinių būsenų 1s2l2l' LSJ sužadinimo elektronais skerspjūviai (trumpas pranešimas) 602

Kronika 605

Volume 29, No. 5

CONTENTS


Šimonis V., Bernotas A. Non-standard summation rules for coefficients of fractional parentage 531

Bučinskas J., Shugurov V. Electromagnetic wave diffraction by a finite number of dielectric coated metal spheres 540

Adomaitis E., Grigoras K., Krotkus A., Hoerstel W. Nonequilibrium current carrier recombination in p-type CdxHg1-xTe 547

Alekna J., Liolienė E. Surface acoustic wave propagation under resonance layer 557

Karalkevičiūtė V., Martinaitis A., Sakalas A., Januškevičius Z. The study of defect structure in the single crystals of zinc diphosphide by high-temperature Hall effect 563

Stepankevičius V., Tamulaitis G., Weinert H., Žukauskas A. Hot photo-electron excitation spectroscopy in GaAs-AlxGa1-xAs superlattice 570

Vaitkus J., Gaubas E., Rudaitis A. Laser induced difraction reflection gratings on the silicon surface 578

Kuprionis Z., Švedas V. Investigation of properties of superradiance in Na atoms. One-step excitation 583

Grivickas V., Noreika D., Tellefsen J. A. Surface and Auger recombinations in silicon wafers of high carrier density 591

Juška G., Jukonis G., Tomašiūnas R. The transport investigation by time-of-flight technique in thin layers (short communication) 599

Glemža K., Kupliauskienė A., Kupliauskis Z. The electron impact excitation cross sections for Ar15+ autoionizing states ls2l2l' LSJ (short communication) 602

Cronicle 605

Tomas 29, Nr. 6

TURINYS


Zavorujevas S., Rakauskas R. J. Informacijos teorijos taikymas cheminių reakcijų energinių efektų skaičiavimo kokybei įvertinti 619

Diomkinas P., Sakalas A., Januškevičius Z. Kai kurios kristalinio lauko D parametro savybės puslaidininkiniuose AIIBVI ir AIIIBV junginiuose 636

Diomkinas P., Sakalas A., Janugkevičius Z. Kai kurios Racah'o B parametro savybės puslaidininkiniuose AIIBVI ir AIIIBV junginiuose 647

Babonas G., Marcinkevičius S., Šeleg A. Apskritiminis fotogalvaninis reiškinys tetragoniniuose II-V2 kristaluose 655

Ašmontas S., Valušis G., Subačius L. Nepusiausvirųjų vyksmų tyrimas kompensuotame n-InSb<Cr> 660

Vasiliauskas Š., Kibickas K., Paršeliūnas J., Starikov E. Deformacinis akustinis potencialas n tipo indžio fosfide 668

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinskis S., Mickevičius S., Matulionienė I. Metamagnetinio puslaidininkio HgCr2S4 elektrinės savybės 675

Orliukas A., Žukauskas A., Ivanov Šic A., Aukselis S., Kežionis A., Stepankevičius V., Mizeris R., I Mikučionis V., Vaitkus R. Li3Fe2(PO4)3 monokristalų laidumo, dielektrinės skvarbos ir kombinacinės sklaidos spektrai 689

Žilionis S., Zubauskas G., Normantas R., Stankevič V. Fazinės ribos pastovumas, esant izoterminiam GaAs ir Sn-Al-Ga-As skystojo tirpalo sąlyčiui 699

Sargūnas V., Zubauskas G. Joninio švitinimo įtaka abipusei difuzijai AuGe-InP ir Au-InP terininio apdirbimo metu 708

Domkus M., Navickas J., Ragauskas A. Paviršinių rekombinacinių centrų kaupimasis švitinant silicį jonais 714

Kibickas K. Apie slenkstinę NDL itampą mikroninėse n-GaAs ir InP sandarose (trumpas pranešimas) 719

Dargys A. Papildymas straipsniui "Skylės greitis elektriniame lauke esant išsigimusioms valentinėms juostoms" (trumpas pranešimas) 722

Žukauskas S., Binkis R., Sakalas A., Skorobogatas G. Tarpfazinės sąveikos įtaka struktūros Ni-GaAs (100) elektrofizikinėms savybėms (trumpas pranešimas) 726

Petrauskas A., Jankauskas K., Bondarenka V. Trijų simetrinių atvaizdų grupių grandinėlės U(A-1)=)O(A-1) ryšio koeficientai kolektyviniams sužadinimams tirti (trumpas pranešimas) 728

Personalija 730

Kronika 732

Volume 29, No. 6

CONTENTS


Zavoruev S., Rakauskas R.-J. Application of information theory in estimating the quality of calculations of chemical reaction energetical effects 619

Dyomkin P., Sakalas A., Januškevičius Z. Some properties of the crystal field parameter D in semiconducting compounds AIIBVI and AIIIBV 636

Dyomkin P., Sakalas A., Januškevičius Z. Some properties of the Racah parameter B in semiconducting compounds AIIBVI and AIIIBV 647

Babonas G., Marcinkevičius S., Sheleg A. Circular photogalvanic effect in tetragonal II-V2 crystals 655

Ašmontas S., Valušis G., Subačius L. Investigation of nonsteady-state process in compensated n-InSb<Cr> 660

Vasiliauskas Š., Kibickas K., Paršeliūnas J., Starikov E. Acoustic deformation potential in n-InP 668

Viktoravičius V., Galdikas A., Grebinsky S., Mickevičius S., Matulionienė I. Electrical properties of metamagnetic semiconductor HgCr2S4 675

Orliukas A., Žukauskas A., Ivanov-Shits A., Aukselis S., Kežionis A., Stepankevičius V., Mizeris R., Mikučionis V., Vaitkus R. Electric conductivity, dielectric permittivity and Raman scattering spectra of Li3Fe2(PO4)3 single crystals 689

Žilionis S., Zubauskas G., Normantas R., Stankevich V. Stability of solid-liquid interface during isothermal contact between GaAs and Sn-Al-Ga-As solution 699

Sargūnas V., Zubauskas G. Influence of ion irradiation on the interdiffusion in AuGe-InP and Au-InP under annealing 708

Domkus M., Navickas J., Ragauskas A. Accumulation of surface recombination centers in Si during ion bombardment of the surface 714

Kibickas K. On threshold NDC voltage in micron structures of n-GaAs and n-InP (short communication) 719

Dargys A. Addendum to paper "Hole velocity in the electric field in case of degenerate valence band" (short communication) 722

Žukauskas S., Binkis R., Sakalas A., Skorobogatas G. Investigation of the interphase influence on the electrophysical properties of Ni-GaAs (100) structures (short communication) 726

Petrauskas A., Jankauskas K., Bondarenko V. Coupling coefficients for three symmetrical representations of U(A-1)=)O(A-1) for the collective excitations (short communication) 728

Obituary 730

Cronicle 732

1988 metai | 1989 | 1990 metai | Kiti