1989 metai | 1990 | 1991 metai | Kiti

Tomas 30, Nr. 1

TURINYS


Grenda S., Diomkinas P. Pilnų tikslių spektrų radimas remiantis supersimetrine kvantine mechanika 3

Sabaliauskas L., Vanagas V. Lengvųjų branduolių efektiniai NN potencialai stipriai apribotos dinamikos modelyje 11

Gineitytė V., Lazauskas V. Tarpfragmentinio ryšio ypatybių tyrimas organinėse molekulėse 22

Pečeliūnaitė A., Černov V., Murin I., Vaitkus R., Kežionis A., Orliukas A. KSn2F5 kristalų elektrinės savybės 102...8*1010 Hz dažnių diapazone 36

Raguotis R., Selmistraitis G., Repšas K. Pagrindinių krūvininkų įtaka nepagrindinių krūvininkų dreifo greičiui indžio stibide 43

Brazys R., Safonova L. SAD galios sugertis magnetiškai aktyviosiose puslaidininkio ir dielektriko periodinėse sandarose 48

Dapkus L., Lideikis T., Naudžius K. Ga1-xInxAs kietųjų tirpalų auginimas metaloorganinės epitaksijos metodu, panaudojant trimetilindžio efiratą ir etildimetilindį 54

Giriūnienė R., Jucys A. Puslaidininkio katalizinių savybių formavimas ir kontrolė paviršinėmis akustinėmis bangomis 60

Kasimov F., Kučys E., Mamikonova V., Petkūnas M., Asadov H. Polikristalinio silicio sluoksnių perjungimo tyrimas, panaudojant Hall'o efektą 67

Pranevičius L., Tamulevičius S., Budinavičius J., Vosylius J., Kučiukas V. Liekamųjų dujų adsorbcija, vykstanti vienalaikio sidabro plėvių augimo ir joninio apspinduliavimo metu 72

Sargūnas V., Zubauskas G. Puslaidininkio defektyvumo įtaka tarpusavio reakcijoms An-InP atkaitinimo metu 79

Kavaliauskienė G., Kavaliauskas R., Zibuc J. Šiluma skatinami reiškiniai a-Si:H(N) ir a-Si:H(C) lydiniuose 84

Zibuc J. Lydinio būsenos trukmės įtaka seleno kristalizacijos temperatūrai 92

Nekrologas 95

Kronika 97

Volume 30, No. 1

CONTENTS


Grenda S., Dyomkin P. Finding of the full exact spectra with the help of supersymmetric quantum mechanics 3

Sabaliauskas L., Vanagas V. Effective NN-potentials of the light nuclei in the framework of the strongly restricted dynamics model 11

Ginitytė V., Lazauskas V. Investigation of interfragmens bond properties in organic molecules 22

Pečeliūnaitė A., Chernov V., Murin I., Vaitkus R., Kežionis A., Orliukas A. Electrical properties of KSn2F5 crystals in the frequency region 102...8*1010 Hz 36

Raguotis R., Selmisiraitis G., Repšas K. Majority charge carrier influence on the minority charge carrier drift velocity in InSb 43

Brazis R., Safonova L. Microvawe power absorption in the magnetoactive semiconductor-dielectric periodic structures 48

Dapkus L., Lideikis T., Naudžius K. The growth of Ga1-xInxAs solid solution by metalorganic epitaxy using etherate trimethylindium and ethyldimethylindium 54

Giriūnienė R., Jucys A. The formation and control of semiconductor surface catalytic properties by SAW 60

Kasimov F., Kučys E., Mamikonova V., Petkūnas M., Asadov H. The switching mechanism in polycristal silicon films investigated by Hall effect 67

Pranevičius L., Tamulevičius S., Budinavičius J., Vosylius J., Kučiukas V. Adsorption of residual gas during growth of silver film and simultaneous ion irradiation 72

Sargūnas V., Zubauskas G. Influence of semiconductor disorder on interreactions during Au-InP annealing 79

Kavaliauskienė G., Kavaliauskas R., Zibuc J. Thermally stimulated effects in a-Si:H(N) and a-Si:H(C) alloys 84

Zibuc J. Influence of melted conditioning on crystallization temperature 92

Obituary 95

Cronicle 97

Tomas 30, Nr. 2

TURINYS


Palenskis V. Žemadažnio triukšmo problema (apžvalga) 107

Kancerevičius A. Atomų energijos spektro skaičiavimas atsižvelgiant į radialiųjų integralų priklausomybę nuo termo 153

Barkauskas R., Gancevič S. V., Katilius R. Fliuktuacijos nepusiausvirioje elektronų ir skylių plazmoje 161

Vaičikauskas V. Dielektrinių nuostolių tyrimas SrTiO3 kristaluose paviršinių elektromagnetinių bangų (PEB) metodu 174

Juška G. Šviesos impulsu sužadinto didžiavaržio puslaidininkio iškrovos dinamika 180

Uss S., Gaidelis V., Undzėnas A., Daračiūnienė J. Paviršinis karbazolilinių fotopuslaidininkių legiravimas 186

Baltramiejūnas R., Gaška P. Silicio su implantuotais jonais elipsometriniai tyrimai iki ir po lazerinio atkaitinimo 194

Va9kevičius A. R., Orševskis V., Repšas K., Tauras V. Apie dielektrinės relaksacijos trukmės lemiamą kintamojo Hall'o SAD lauko inertiškumą 205

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V., Žindulis A. Šiluma skatinamos depoliarizacijos analizė, esant užtvariniams sąlyčiams 210

Žukauskas S., Sakalas A. Paviršinių būsenų pasiskirstymo tyrimas dielektriko ir galio arsenido sandūroje izoterminės talpinės relaksacinės spektroskopijos metodu 217

Bruzga P., Gražulevičius J., Kavaliūnas R., Undzėnas A. 1,2-epoksi-6-(9-karbazolil)-4-oksaheksano polimerų fotofizikinių savybių tyrimas 224

Žurauskas S., Dargys A., Kundrotas J. Seklių lokalizuotų paviršinių būsenų, esančių riboje tarp Si ir SiO2, susekimas naudojant dinaminę tunelinę spektroskopiją (trumpas pranešimas) 236

Personalija 241

Volume 30, No. 2

CONTENTS


Palenskis V. Flicker noise problem (review) 107

Kancerevičius A. Atomic spectra calculations with term dependent radial integrals 153

Barkauskas R., Gantsevich S., Katilius R. Fluctuations in non-equilibrium electron-hole plasma 161

Vaičikauskas V. Investigation of dielectric losses in crystalline SrTiO3 by surface electromagnetic waves (SEW) 174

Juška G. Photodischarge dynamics in high resistivity semiconductors 180

Uss S., Gaidelis V., Undzėnas A., Daračiūnienė J. Surface doping of carbazolylcontaining photoconductors 186

Baltramiejūnas R., Gaška R. Ellipsometrical investigation of ion-implanted and laser-annealed silicon 194

Vaškevičius A.-R., Orševskis V., Repšas K., Tauras V. On the problem of microwave Hall field inertia caused by dielectric relaxation time 205

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V., Žindulis A. The analysis of thermally stimulated depolarization in the case of the blocking contacts 210

Žukauskas S., Sakalas A. Determination of the density of interface-state distribution at insulator-GaAs junction by isotermal capacitance transient spectroscopy 217

Bruzga P., Gražulevičius J., Kavaliūnas R., Undzėnas A. Investigation of photophysical properties of 1,2-epoxy-6-(9-carbazolyl)-4-oxahexane polymers 224

Žurauskas S., Dargys A., Kundrotas J. Detection of shallow localized Si-SiO2 interface states by transient tunneling spectroscopy (short communication) 236

Personalia 241

Tomas 30, Nr. 3

TURINYS


Vanagas V., Katkevičius O. Nukleonų tankio pasiskirstyinas pagal apribotos dinamikos branduolio modelius 251

Vanagas V., Sabaliauskas L. Išplėstinis stipriai apribotos dinamikos branduolio modelis 265

Čenys A., Lasienė G., Pyragas K. Triukšmo įtaka koreliacinei keistųjų atraktorių dimensijai 274

Anisimovas F., Dagys R. Magnetinių ir valentinių elektronų jonizacijos energija ir būsenos retųjų žemių ir pereinamųjų metalų elementų nemetališkuose junginiuose 280

Koninas A., Rudaitis V., Saščiuk A. Magnetiniai koncentraciniai reiškiniai netolygiai įkaitintame puslaidininkyje (apžvalga) 285

Ašmontas S., Skučienė A. Kompensuotojo n-InP fotoelektrinės savybės stipriuose elektriniuose laukuose 310

Ašmontas S., Olekas A. Silicio pn sandūrų, krūvininkams kaistant impulsiniame SAD elektriniame lauke, elektrinių savybių tyrimas 320

Vengalis B., Grigėnaitė G., Butkutė R., Šiktorovas N., Jasutis V. Storų superlaid2žų YBa2Cu3O7 sluoksnių gaminimas ant dielektrinių Y2BaCuO5 padėklų 331

Vaitkus J., Starikovas E., Subačius L., Jarašiūnas K. Šviesos savidifrakcijos efektyvumo ir karštųjų krūvininkų difuzijos koeficientų priklausomybė nuo elektrinio lauko galio arsenide ir silicyje 336

Baltramiejūnas R, Gavriušinas V., Račiukaitis G., Puzonas G., Kazlauskas A., Efendijev Š., Alijev R. Silenito kristalų defektais dvipakopiai sugertos šviesos spektroskopija 352

Žukauskas A., Kriūkova I., Latinis V. Kvazidalelių kaitinimas stipriai sužadintuose ZnO kristaluose 362

Šablinskas V., Verseckas A., Balevičius V., Kimtys L. Netvarkios n karboninių rūgščių fazės iš Raman'o spektrų juostų analizės 369

Kronika 378

Volume 30, No. 3

CONTENTS


Vanagas V., Katkevičius O. Nucleon density distribution within the framework of the restricted dynamics nuclear models 251

Vanagas V., Sabaliauskas I. The extended nuclear model with strictly restricted dynamics 265

Čenys A., Lasienė G., Pyragas K. Correlation dimension of noisy strange attractors 274

Anisimovas F., Dagys R. The ionization energies and states of magnetic and valence electrons in nonmetallic compounds with transition metals and rare earth elements 280

Konin A., Rudaitis V., Sashchyuk A. Magnetoconcentration effects in inhomogenously heated semiconductors (review) 285

Ašmontas S., Skučienė A. Photoelectrical properties of compensated n-InP in high electric field 310

Ašmontas S., Olekas A. Electrical properties of silicon p-n junctions under charge carrier heating by pulsed electric fields 320

Vengalis B., Grigėnaitė G., Butkutė R., Šiktorovas N., Jasutis V. Formation of superconducting YBa2Cu3O7 thick films on the insulating Y2BaCuO5 substrates 331

Vaitkus J., Starikov E., Subačius L., Jarašiūnas K. Field dependences of light selfdiffraction efficiency and hot carrier diffusion coefficient in gallium arsenide and silicon 336

Baltramiejūnas R., Gavryushin V., Račiukaitis G., Puzonas G., Kazlauskas A., Efendyev Sh., Alyev R. The spectroscopy of two-step light-induced absorption of sillenite-type crystal defects 352

Žukauskas A., Kryukova I., Latinis V. Quasiparticle heating in highly excited ZnO crystals 362

Šablinskas V., Verseckas A., Balevičius V., Kimtys L. Disordered phases of n-carboxylic acids deduced from the Raman band shape analysis 369

Cronicle 378

Tomas 30, Nr. 4

TURINYS


Sabaliauskas L., Vanagas V. Išplėstinio stipriai apribotos dinamikos modelio naudojimas nelyginiams lengviesiems branduoliams 387

Stumbrys E., Bolotinas V., Bolotinas A. Kubano su heliu pusempiris ir ab initio tyrimas 396

Bolotinas V., Gavėnas G., Dienys G., Kuzmickytė L., Pūkienė A. Elektroniniai N-arilakrilamidų spektrai 403

Makariūnas K. Trijų branduolio fizikos metodų Moessbauer'io izomeriniam poslinkiui kalibruoti palyginimas 409

Rėza A., Babonas G., Senulienė D., Šandaris V. Išorinių veiksnių įtaka akustooptiniams reiškiniams Bi12SiO20 kristaluose 418

Mažeika J. R., Tolutis R. Q glaudos efekto tyrimas puslaidininkiuose Bi1-xSbx lydiniuose 424

Gaidelis V., Uss S., Ussas V., Stanišauskaitė A. Šakotinių organinių fotopuslaidininkių elektrofotografinių sluoksnių fotoišsielektrinimo kinetikos savitumai 433

Amulevičius A. S., Balčiūnienė M., Davidonis R., Daugvila A., Kanapėnas R., Rėksnys J., Tamoliūnas J., Jakštas E. Moessbauerio reiškinio tyrimas lazerio spinduliais paveiktame kietajame Fe Si-Mn-C tirpale. Bandinių mikroskopinė sandara, bei geležies atomų judėjimas 446

Burdulis Š.,Damm T.,Grigonis R.,Piskarskas A.,Sinkevičius G., Sirutkaitis V., Stamm U., Vogler K. Dažalų lazerio, sinchroniškai kaupinamo subpikosekundinio stiklo lazerio impulsų vora, tyrimas 460

Gavriušinas V., Račiukaitis G., Puzonas G., Efendijev Š., Alijev R. Fotochrominio efekto lazerinė moduliacija silenituose 471

Baltramiejūnas R., Veleckas D., Debeikis K. Šviesos pluoštelio saviveiklos efektai silicio kristaluose ir netiesinės sugerties įtaka 481

Martinaitis A., Steponkus G., Sakalas A. Savųjų taškinių defektų sandaros ir elektrinių savybių ryšys indžio fosfide su fosforo pertekliumi 490

Kavaliauskas R., Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. Chloras trinariame a-Si:H(O) lydinyje 498

Vengalis B., Jukna A., Butkutė P., Šiktorovas N. YBa2Cu3O7 gaminimas iš Y2BaCuO5, BaO ir CuO mišinio 502

Laurinavičius L. Puslaidininkinių sluoksnių diagnostika AD bangų sugerties metodu, esant lokaliniams helikonų matmenų rezonansams (trumpas pranešimas) 507

Nekrologas 511

Kronika 513

Volume 30, No. 4

CONTENTS


Sabaliauskas L., Vanagas V. Application of the extended model with strictly restricted dynamics to odd light nuclei 387

Stumbrys E., Bolotin V., Bolotin A. Semiempirical versus ab initio investigation of cubane C8H8 containing helium 396

Bolotin V., Gavėnas G., Dienys G., Kuzmickytė L., Pūkienė A. Electronic spectra of N-arylacrylamides 403

Makariūnas K. Comparison between three nuclear physics methods for the Moessbauer isomer shift calibration 409

Rėza A., Babonas G., Senulienė D., Šandaris V. The influence of external factors on acoustooptical phenomena in the Bi12SiO20 crystals 418

Mažeika J.-R., Tolutis R. Investigation of a Q-pinch in semiconductor alloys of Bi1-xSbx 424

Gaidelis V., Uss S., Uss V., Stanišauskaitė A. Peculiarities of the discharge kinetics of electrophotographic layers of organic branchy photoconductors 433

Amulevičius A.-S., Balčiūnienė M., Davidonis R., Daugvila A., Kanapėnas R., Rėksnys J., Tamoliūnas J., Jakštas E. Moessbauer studies of laser irradiation effect on Fe-Si-Mn-C solid solution. Microstructure of the samplies and dynamics of iron atoms 446

Burdulis Š., Damm T., Grigonis R., Piskarskas A., Sinkevičius G., Sirutkaitis V., Stamm U., Vogler K. Investigation of a dye laser synchronously pumped by subpicosecond pulse train of a Nd:glass laser 460

Gavryushin V., Račiukaitis G., Puzonas G., Efendyev Sh., Alyev R. Laser modulation of photochromic effect of sillenite-type crystals 471

Baltramiejūnas R., Veleckas D., Debeikis K. Influence of nonlinear absorption on light interaction in Si crystals 481

Martinaitis A., Steponkus G., Sakalas A. Relation betwen point defect structure and electrical characteristics in indium phosphide with excessive phosphor concentration 490

Kavaliauskas R., Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. Chlorine in a triple alloy a-Si:H(O) 498

Vengalis B., Jukna A., Butkutė R., Shiktorov N. Sintering of YBa2Cu3O7 from mixtures Y2BaCuO5-BaO-CuO 502

Laurinavičius L. The diagnostics of semiconductor layers by the HF method of absorption of local dimensional resonances of helicons (short communication) 507

Obituary 511

Cronicle 513

Tomas 30, Nr. 5

TURINYS


Matulis A., Patiejūnas K. Kvantinio balistinio mikrosąlyčio laidumas ilgųjų bangų artutinumu 523

Šurkus A. Molekulinio CF+ jono pagrindinės būsenos potencialinė funkcija 534

Gaižauskas E., Lukšas A. Faziškai jungtinių laike šviesos impulsų koherentinė kombinacinė sklaida 540

Makariūnas K., Makariūnienė E., Dragūnas A. Apie 119Sn ir 125Te Moessbauer'io izomerinio poslinkio kalibravimą pagal išmatuotus branduolinių izomerų 117mSn ir 123mTe pokyčius DIg/Ig 546

Kavaliauskas J., Krivaitė G., Mickūnas R., Šileika A. B+jonais, implantuotų CdxHg1-xTe-CdTe epitiksinių sluoksnių infraraudonojo atspindžio spektrai 551

Dapkus L., Davidėnienė D., Kačiulis S., Lideikis T., Naudžius K., Paulavičius A. J., Plešanovas A., Jasutis V. V. Įtemptų GaAs-Ga1-xInxAs supergardelių auginimas dujinės epitaksijos metodu 561

Palenskis V., Šoblickas Z., Simanavičius R., Vengalis B. Storųjų YBa2Cu3O7-x sluoksnių žemadažnio triukšmo ir varžos kitimas superlaidžiojo virsmo temperatūroje 567

Vaitkus J., Vasiliauskas R., Jonikas L., Rėksnys R., Storasta J., Jarašiūnas K. Apie nevienalytį gilių donorinių centrų EL2 pasiskirstymą pusiau izoliuojančiose GaAs plokštelėse 577

Kaladė J., Montrimas E., Jankauskas V. Krūvininkų dreifinio judrumo ir gyvavimo trukmių nustatymas didelės varžos puslaidininkių sluoksniuose 585

Lapinskas S., Sujeta A., Urbonavičius V., Verbickaja T., Svetlova L. Feroelektrinių plėvelių elektrinės fizikinės savybės SAD diapazone 592

Rimeika R., Čiplys D. Termooptinio reiškinio LiNbO3:Ti ir LiTaO3:Ti paviršiuje tyrimas Mach'o ir Zehnder'io interferometru 599

Uss S., Gaidelis V., Undzėnas A. Fotogeneracijos kvantinis našumas organiniuose šakotiniuose fotopuslaidininkiuose 605

Normantas R., Zubauskas G., Guoba L. Tarpfazinė sąveika daugiasluoksniuose dariniuose Ni-Al-GaAs ir Al-Ni-GaAs 614

Alekna J. Palmitininės rūgšties Lengmuir'o ir Blodgett'o vienmolekuliai sluoksniai ir jų aukštadažnės savybės 618

Gaidys R., Sakalas A., Sodeika A. Hall'o efekto matavimų ypatumai epitaksialinėse galio arsenido sandarose (trumpas pranešimas) 623

Daunoravičius A., Miškinis R., Rutkovskis P. Magnetinio lauko įtaka akustinių bangų n-InSb žadinimui milimetriniu spinduliavimu Voigto geometrijoje (trumpas pranešimas) 625

Kronika 630

Volume 30, No. 5

CONTENTS


Matulis A., Patiejūnas K. Quantum ballistic point contact conductance in a long wavelength approximation 523

Šurkus A. Potential energy function for the ground state of molecule ion CF+ 534

Gaižauskas E., Lukšas A. Transient coherent Raman scattering of light pulses with conjugated in time phases 540

Makariūnas K., Makariūnienė E., Dragūnas A. On the Moessbauer isomer shift calibration of 119Sn and 125Te from the measured changes DIg/Ig of nuclear isomers 117mSn and 123mTe 546

Kavaliauskas J., Krivaitė G., Mickūnas R., Šileika A. Infrared reflectivity spectra of B+ implanted CdxHg1-xTe-CdTe epitaxial layers 551

Dapkus L., Davidėnienė D., Kačiulis S., Lideikis T., Naudžius K., Paulavičius A.-J., Plešanovas A., Jasutis V.-V. The growth of GaAs-Ga1-xInxAs strained layer superlattices by metalorganic vapor-phase epitaxy 561

Palenskis V., Šoblickas Z., Simanavičius R., Vengalis B. Low frequency noise and resistance of YBa2Cu3O7-x thick films in the superconducting transition temperature range 567

Vaitkus J., Vasiliauskas R., Jonikas L., Rėksnys R., Storasta J., Jarašiūnas K. Non-uniform distribution of deep donor EL2-centers in semiinsulating GaAs plates 577

Kaladė J., Montrimas E., Jankauskas V. Determination of the carrier drift mobility and lifetimes in layers of low-conductivity semiconductors 585

Lapinskas S., Sujeta A., Urbonavičius V., Verbitskaya T., Svetlova L. Electrophysical properties of ferroelectric films in microwave region 592

Rimeika R., Čiplys D. Thermooptic effect on LiNbO3:Ti and LiTaO3:Ti surface: investigation by Mach-Zehnder interferometer 599

Uss S., Gaidelis V., Undzėnas A. Photogeneration quantum efficiency of organic branchy photoconductors 605

Normantas R., Zubauskas G., Guoba L. Phase interactions in Ni-Al-GaAs and Al-Ni-GaAs multilayers structures 614

Alekna J. Langmuir-Blodgett films grown from palmitic acid and their high frequency properties 618

Gaidys R., Sakalas A., Sodeika A. The peculiarities of the Hall effect interpretation in epitaxial structures with the particular emphasis on GaAs (short communication) 623

Daunoravičius A., Miškinis R., Rutkovskij P. Magnetic field effect on excitation of acoustic waves by millimeter wave radiation in n-InSb in Voigt configuration (short communication) 625

Cronicle 630

Tomas 30, Nr. 6

TURINYS


Kancerevičius A. 6j koeficientų vienkartinės sumos 643

Karosienė A. Cerio 4d elektronų fotosugerties didžiulio rezonanso teorinis tyrimas 650

Gineitytė V., Šatkovskaja D. Paprasčiausių s elektroninių sistemų, turinčių vicinalines jungtis, pakeistinio atomo trans efekto topologinė prigimtis 658

Zavorujevas S., Rakauskas R. J., Šulskus J. Aziridino inversinių vibracinių būsenų skaičiavimai 667

Bolotinas A., Voronkovas E., Zaslavskaja L., Rossichinas V. Molekulių poliarizuojamumo ir diamagnetinio jautrio teorinis tyrimas 677

Diomkinas P., Lazauskas V., Januškevičius Z. Geležies grupės pereinamųjų metalų priemaišinių lygmenų padėtis galio fosfide, apskaičiuota dviem kvantocheminiais metodais 684

Ramonas A., Riabcevas A. Šuoliai iš dvigubojo sužadinimo konfigūracijos 3d84s4p GaIV spektre 689

Grigėnaitė G., Kačiulis S., Latišenka A., Šiktorovas N. Y-Ba-Cu-O junginių tyrimas elektronų sklaidos spektroskopiniu metodu 698

Šatkovskis E., Jagminas J. Indžio arsenido liuminescencijos spektrų sandara stipriai žadinant fotonais 706

Bikbajevas V., Vaitkus J., Pranaitis R., Pranauskienė G. Giliųjų lygmenų tyrimas sieros jonais legiruotame galio arsenide DLTS metodu 718

Davidonis R., Duškesas G., Kalinauskas R., Makariūnas K., Petrauskas J., Remeikis V., Ruželė B. Šaltos branduolių sintezės tikimybės eksperimentinis įvertinimas 727

Vaitiekūnas F., Kuršelis S., Stasevičius S. Subharmoninis rezonansas injekciniuose lazeriuose 732

Petrauskas A., Bondarenka V., Jankauskas K. Gamow'o ir Teller'io šuolių sumos Wigner'io schemoje nagrinėjimas (trumpas pranešimas) 742

Kutra J., Žindulis A., Sodeika A. Vario difuzijos tyrimas polikristaliniuose kadmio selenido sluoksniuose (trumpas pranešimas) 744

Kronika 748

Volume 30, No. 6

CONTENTS


Kancerevičius A. Ordinary sums of the 6j-coefficients 643

Karosienė A. Theoretical investigation of giant photoabsorption resonance by 4d-electrons of cerium 650

Gineitytė V., Šatkovskaja D. The topological nature of the heteroatom trans-effect in the simplest s-electron systems, containing vicinal bond pairs 658

Zavoruev S., Rakauskas R.-J., Šulskus J. Ab initio calculations of inversion vibrational states in aziridine 667

Bolotin A., Voronkov E., Zaslavskaya L., Rossikhin V. Theoretical investigation on NF molecule polarizability and diamagnetic susceptibility 677

Diomkin P., Lazauskas V., Januškevičius Z. The position of impurity levels of transition Fe group metals in GaP, determined by means of two quantum-chemical methods 684

Ramonas A., Ryabtsev A. Transitions from doubly excited configuration 3d84s4p in the spectrum of GaIV 689

Grigėnaitė G., Kačiulis S., Latišenka A., Šiktorov N. Investigation of Y-Ba-Cu-O compounds by electron loss spectroscopy 698

Šatkovskis E., Jagminas J. Structure of photoluminescence spectrum in InAs under high intensity photoexcitation 706

Bikbayev V., Vaitkus J., Pranaitis P., Pranauskienė G. DLTS study of electron traps in sulfur implanted GaSAs 718

Davidonis R., Duškesas G., Kalinauskas R., Makariūnas K., Petrauskas J., Remeikis V., Ruželė B. Experimental evaluation of cold fusion probability 727

Vaitiekūnas F., Kuršelis S., Stasevičius S. Subharmonic resonance in injection lasers 732

Petrauskas A., Bondarenko B., Jankauskas K. Gamow-Teller strength and Wigner scheme (short communication) 742

Kutra J., Žindulis A., Sodeika A. Investigation of Cu diffusion in polycrystalline layers of cadmium selenide (short communication) 744

Cronicle 748

1989 metai | 1990 | 1991 metai | Kiti