1990 metai | 1991 | 1992 metai | Kiti

Tomas 31, Nr. 1

TURINYS

Apžvalga

Bareikis, V., Katilius, R., Matulionis A., Šaltis  R., Gancevič S., Gurevič V., Kogan Š., Šulman A. Karštųjų elektronų fliuktuacijos ir triukšmai puslaidininkuose. P. 3.

Branduolio fizika

Norvaišas E. Kalibruotės ir dinaminių laisvės laipsnių atskyrimas SU(2) gliuodinamikoje. P. 39.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Gaižauskas E., Gedvilas G. Trečiosios harmonikos generacijos tyrimas, esant dvifotoniam rezonansui ir faziniam išderinimui. P. 47.

Valiulis G., Stabinis A. Ultratrumpųjų šviesos impulsų spūda, kai netiesiniuose kristaluose maišosi dažniai ir vyksta dideli energijos mainai. P. 53.

Valiulis G., Staliūnas K. Tribangės sąveikos lygčių integruojamumas ir solitoniniai sprendimai. P. 61.

Puslaidininkai

Babonas  G., Dagys R., Pukinskas G., Vasiljeva I. Retųjų žemių sulfidų kietųjų tirpalų magnetooptinės savybės. P. 73.

Kaladė J., Montrimas E., Sakalauskas S. Kompensuojančio potencialo priklausomybė nuo talpinio keitiklio geometrinių parametrų. P. 79.

Peka G., Pulemiotov D., Radzviliuk V., Šilėnas A., Šimulytė E. Atrankiojo fotojautrio varizoninių infekcinių fotodiodų sudarymas iš elektronais švitinamo kompencuotojo A1xGa1-xAs. P. 85.

Balauskas S., Liutovič K., Pavasaris Č., Šilėnas A., Šimulyte E. Puslaidininkės GexSi1-x sandaros varizoninio dvipolio tranzistoriaus charakteristikos. P. 91.

Pečeliūnaitė A., Kežioni A., Orliukas A., Murin I., Černov S. a-PbSnF4   polikristalų elektrinių savybių ypatybės 102...6.1010 Hz dažnių diapazone. P. 100.

Trumpi pranešimai

  Kudžmauskas Š. Sukurtų šviesa molekulinėse gardelėse skylučių termalizacijos atstumo priklausomybė nuo krūvininko šuolį tarp molekulių nusakančio integralo dydžio. P. 107.

Kupliauskienė A., Nakas A. Radialiųjų integralų su diskretinio spektro orbitalėmis ir kuloninėmis tolydinio spektro funkcijomis skaičiavimo programos. P. 111.

Lazauskas V., Narušis J., Stabinskaitė V. Matriciniai elementai tarp vieną ir du kartus sužadintų konfigūracijų keturių elektronų sistemose. P. 113.

Volume 31, No. 1

CONTENTS

Reviews

Bareikis, V., Katilius, R., Matulionis A., Šaltis  R., Gancevič S., Gurevič V., Kogan Š., Šul'man A. Fluctuations and noise of hot electrons in semiconductors. P. 3.

Nuclear physics

Norvaišas E. Separation gauge and dynamic degrees of freedom in SU(2) gliuodynamics. P. 39.

Nonliner optics and spectroscopy

Gaižauskas E., Gedvilas G. The examination of two-photon resonant third harmonic generation with index mismatching. P. 47.

Valiulis G., Stabinis A. Compression of ultrashort light pulses in nonlinear crystals by frequency mixing due to strong energy exchange. P. 53.

Valiulis G., Staliūnas K. On the subject of the integrability and soliton solutions of three-wave interaction equations. P. 61.

Semiconductors

Babonas  G., Dagys R., Pukinskas G., Vasiljeva I. Magnetooptical properties of solid solutions of the rare earth sesquisulphides. P. 73.

Kaladė J., Montrimas E., Sakalauskas S. Influence of geometrical parameters of capacitive transducer on compensation potential. P. 79.

Peka G., Pulemiotov D., Radzviliuk V., Šilėnas A., Šimulytė E. Selective photosensitivity formation in graded-gap injection photodiode preparated on electron irradiation compensated A1xGa1-xAs. P. 85.

Balauskas S., Liutovič K., Pavasaris Č., Šilėnas A., Šimulyte E. Characteristics of graded gap bipolar transistors on the base of semiconductor structure of GexSi1-x. P. 91.

Pečeliūnaitė A., Kežioni A., Orliukas A., Murin I., Chernov S. Peculiarities of the electrical properties of polycrystalline a-PbSnF4   in frequency range 102...6.1010 Hz. P. 100.

Short communications

  Kudžmauskas Š. The significance of exchange interaction between molecules in the distribution of thermalization distances of optically generated holes in molecular chains. P. 107.

Kupliauskienė A., Nakas A. The computer programs for the evaluation of radial integrals with Slater-type radial orbitals of discrete spectra and Coulomb wave functions of continuum spectra. P. 111.

Lazauskas V., Narušis J., Stabinskaitė V. Matrix elements between singly and doubly excited configurations of four-electron systems. P. 113.

Tomas 31, Nr. 2

TURINYS

Atomai ir molekulės

Gontis V., Kaulakys B. Harmoniniame lauke esančio vienmačio atomo kvaziklasikinės šuolių amplitudės. P. 127.

Bogdanovičius P. Transformuotų funkcijų naudojimas elektriniams dipoliniams šuoliams skaičiuoti. P. 133.

Vilkas M. J., Gaigalas G., Merkelis G. Anglies izoelektroninės sekos 1s22s22p2, 1s22s2p3 ir 1s22p4 konfigūracijų energijos elektroninių koreliacinių pataisų skaičiavimas, naudojant nuostoviųjų kvaziišsigimusių būsenų trikdžių teoriją. P. 142.

Gineitytė V., Lazauskas V., Bolotinas V., Šikšnienė D., Dienys G. 2, 4, 6-trichlor-1, 3, 5-triazino hidrolizės produktų UV sugerties spektrai ir sandara. P. 165

Elektrodinamika ir bangavimas

Kalesnikas V., Šugurovas V. Sluoksniuoto cilindro atspindžio ir pereigos koeficientų skaičiavimas stačiakampiame bangolaidyje. P. 175.

Žilinskas M., Zubovskij I., Ivaška V. Susietieji stačiakampiai feritiniai paviršinių magnetostatinių svyravimų rezonatoriai. P. 184.

Binkis R., Faktovičius A., Gikas M., Krivas R. Magnetinių diskų apsauginių ir magnetinių sluoksnių tyrimas. P. 193.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Valiulis G., Stabinis A. Suminio dažnio šviesos impulsų spūda, maišant faziškai jungtines bangas netiesiniuose kristaluose. P. 199.

Puslaidininkiai

Alex V., Dargys A., Kundrotas V., Lux B., Čėsna A. Labai legiruoto n-InP liuminescencijos spektrų tyrimas. P. 206.

Ašmontas S., Olekas A. Šiluminės krūvininkų elektrovaros jėgos kinetikos tyrimas uždaroje pn sandūroje. P. 213.

Jucys A. Paviršinė akustoelektrinė sąveika SB2S8 monokristaluose. P. 220.

Marcinkevičius S., Ambrazevičius G., Dapkus L., Jasulis V., Paršeliūnas V., Vasiliauskas Š. Ant GaAs padėklų išaugintų InP sluoksnių tyrimas. P. 230.

Vaitiekūnas F., Žalkauskas V., Kazakevičius G. Gunn'o domenas lauko tranzistoriuje su Schottky'o sklende. P. 238.

Kronika. P. 243.

Volume 31, No. 2

CONTENTS

Atoms and molecules

Gontis V., Kaulakys B. Quasi-classical transition amplitudes for one-dimensional atom in harmonic field. P. 127.

Bogdanovičius P. The usage of the tensformed functions for the calculations of the electric dipole transitions. P. 133.

Vilkas M. J., Gaigalas G., Merkelis G. Calculations of electron-electron correlation corrections for energy levels of carbon isoelectronic sequence of configurations 1s22s22p2, 1s22s2p3 and 1s22p4 by multireference MBPT. P. 142.

Gineitytė V., Lazauskas V., Bolotin V., Šikšnienė D., Dienys G. The UV absorption spectra and structure of the 2, 4, 6-trichloro-1, 3, 5-triazine hydrolysis products. P. 165

Elektrodynamics and wave-processes

Kalesnikas V., Shugurov V. Calculation of reflection and transmission coefficients for a layered cylinder in the restangular waveguide. P. 175.

Žilinskas M., Zubovskij I., Ivaška V. Restangular coupled magnetostatic surface wave resonators. P. 184.

Binkis R., Faktovičius A., Gikas M., Krivas R. Research of protective and magnetic coatings for rigid magnetic disks. P. 193.

Nonlinear optics and spectroscopy

Valiulis G., Stabinis A. Sum-frequency pulse compression by means of phase-conjugated wave mixing in nonliner crystals. P. 199.

Semiconductors

Alex V., Dargys A., Kundrotas V., Lux B., Čėsna A. Investigation of luminescence in heavily doped n-InP. P. 206.

Ašmontas S., Olekas A. Investigation of the kinetics of the thermo e.m.f. of  hot carriers in reverse biased p-n-junction. P. 213.

Jucys A. Surface acoustoelectric interaction in SB2S8 single crystals. P. 220.

Marcinkevičius S., Ambrazevičius G., Dapkus L., Jasulis V., Paršeliūnas V., Vasiliauskas Š. Investigation of InP layers grown on GaAs substrates. P. 230.

Vaitiekūnas F., Žalkauskas V., Kazakevičius G. Gunn domain in the Schottky-barier fet. P. 238.

Cronicle. P. 243.

Tomas 31, Nr. 3

TURINYS

Atomai ir molekulės

Kancerevičius A., Ramonas A., Riabcevas A., Čiurilovas S. Mo VI spektro stipriai sužadintos konfigūracijos. P. 251.

Šurkus A. LiCl molekulės pagrindinės būsenos potencialinė funkcija. P. 262.

Branduolio fizika

Vanagas V. Mikroskopinių kolektyvinių operatorių integralinių transformacijų branduoliai. P. 269.

Elektrodinamika ir bangavimas

Brazys R., Safonova L. Elektromagnetinių bangų dispersija periodinėse puslaidininkio ir dielektriko struktūrose esant dažniui žemesniam už plazminį. P. 285.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Buivydas M., Paškonienė R. Laidumo įtaka feroelektrinio skystojo kristalo poliarizacinės srovės kinetikai. P. 296.

Puslaidininkiai

Lannoo M. Paskutinieji giliųjų centų teorijos pasiekimai. P. 302.

Babenskas E., Balevičius S., Čenys A., Šiktorovas N. Nanosekundinis perjungimas amorfinių GexTe1-x sluoksnių submikroniniuose sluoksniuose dariniuose. P. 318.

Dargys A., Kundrotas J., Paršeliūnas J., Čėsna A. Sekliųjų donorų smūginė jonizacija indžio fodfide. P. 326.

Trumpi pranešimai

Jucys A., Grigas J., Matutis V. Segnetoelektrikų paviršinės dielektrinės skavarbos nustatymas paviršinėmis akustinėmis bangomis. P. 333.

Petrauskas A., Jankauskas K., Bondarenka V. Transliacija invariantiškos algebrinės schemos branduolio spektroskopijoje. P. 336.

Volume 31, No. 3

CONTENTS

Atoms ir molecules

Kancerevičius A., Ramonas A., Ryabtsev A., Churilov S. Highly excited configurations in the spectrum of Mo VI. P. 251.

Šurkus A. The potential energy function for the ground sate of molecule LiCl. P. 262.

Nuclear physics

Vanagas V. Integral tranform kernels for microscopic collective operators. P. 269.

Elektrodynamics and wave-processes

Brazys R., Safonova L. Electromagnetic wave dispersion in semiconductor-dielectric structures at frequencies below the plasma frequency. P. 285.

Ferroelectries and superconductors

Buivydas M., Paškonienė R. The influence of the conductivity of the polarization reversal kinetics of ferroelectric liquid crystal. P. 296.

Semiconductors

Lannoo M. Last advances in the theory of deep centers. P. 302.

Babenskas E., Balevičius S., Čenys A., Šiktorovas N. Nanosecond switching in submicron sandwich structures based on amorphous GexTe1-x films. P. 318.

Dargys A., Kundrotas J., Paršeliūnas J., Čėsna A. Imact ionization of shallow donors in n-InP. P. 326.

Short communications

Jucys A., Grigas J., Matutis V. Determination of the ferroelectrics surface dielectric constant by means of surface acoustic wave. P. 333.

Petrauskas A., Jankauskas K., Bondarenka V. Translationaly invariantic algebraic schemes in the nucleus spectroscopy. P. 336.

Tomas 31, Nr. 4

TURINYS

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Dagys R., Babonas G.J., Leoniuk L., Pukinskas G. Superlaidžųjų vario oksidų ir giminingų junginių optinės savybės. P. 343.

Puslaidininkiai

Bolgov S., Medvid A., Saliuk O. Šiluminis germanio spinduliavimas, esant magnetogradientiniam efektui. P. 350.

Kaladė J., Montrimas E., Jankauskas V. Krūvininkų dreifinio judrumo ir gyvavimo trukmių nustatymas elektrografiniu režimu puslaidininkių sluoksniuose su dviejų tipų pagavimo lygmenimis. P. 355.

Ambrazevičius G., Marcinkevičius S., Bendorius R., Lideikis T., Naudžius K. Raman'o šviesos sklaida įtemtose InxGa1-xAS/GaAs įvairialytėse sandūrose ir supergardelėse. P. 360.

Raguotis R., Repšas K., Tauras V. Hall'o konfigūracijos bandinių, pagamintų iš n tipo silicio, magnetovaržos tyrimas stipriuose SAD elektriniuose laukuose. P. 368.

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. Pusiausvirojo elektrinio laidumo įtaka šiluma skatinamos depoliarizacijos srovės tankiui. P. 376.

Grivickas V., Bikbajevas V., Šečkus J., Vigelis A., Frank L. Krūvininkų gyvavimo trukmės ir medžiagos tyrimas vidiniu būdu geteruotuose silicio plokštelėse. P. 381.

Vaitiekūnas F., Zverkov M., Koniajev V., Kurnosov V., Kuršelis S. Injekcinių lazerių impedansai SAD diapazone. P. 393.

Balčiūnas V., Balevičius S., Deksnys A., Čenys A., Lisauskas V. Mastelio efektas nanosekundinio perjungimo submikroniniuose koplanariniuose elementuose, sudarytuose naudojant amorfinius puslaidininkius. P. 405.

Kronika. P. 412.

Volume 31, No. 4

CONTENTS

Ferroelectrics and superconductors

Dagys R., Babonas G.J., Leoniuk L., Pukinskas G. Optical properties of superconducting copper oxides and related compounds. P. 343.

Semiconductors

Bolgov S., Medvid A., Saliuk O. Thermal radiation of germanium under magnetogradient effect. P. 350.

Kaladė J., Montrimas E., Jankauskas V. Determination of the carrier drift mobility and lifetime in the seconductive layers in electrographic regime: two trap model. P. 355.

Ambrazevičius G., Marcinkevičius S., Bendorius R., Lideikis T., Naudžius K. Raman scattering InxGa1-xAS/GaAs strainedlayer in n-Si samples of Hall geometry in high mw electric fields. P. 360.

Raguotis R., Repšas K., Tauras V. Investigation of mgnetorezistance in n-Si samples of Hall geometry in high mw electric fields. P. 368.

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. The influence of equilibrium conductivity upon the density of thermally stimulated depolarization current. P. 376.

Grivickas V., Bikbajevas V., Šečkus J., Vigelis A., Frank L. Carrier liftime and material study in intrinsically gettered silicon wafers for high precipitate density. P. 381.

Vaitiekūnas F., Zverkov M., Koniajev V., Kurnosov V., Kuršelis S. Injection lasers impedances at UHF. P. 393.

Balčiūnas V., Balevičius S., Deksnys A., Čenys A., Lisauskas V. Suze effect of nanosecond switching in submicron coplanar structures based on amorphous semiconductors. P. 405.

Cronicle. P. 412.

Tomas 31, Nr. 5

TURINYS

Matematinė fizika

Mačkus P. K., Poškus A. Kompleksinė dielektrinės skvarbos skaičiavimas žemųjų dažnių srityje, naudojant Fourier transformaciją. P. 419.

Atomai ir molekulės

Gineitytė V. Ryšio tarp n-alkanų sandaros ir jų fotoelektroninių spektų savybių tyrimas didelių energijų srityje. P. 425.

Šilinas V., Talaikytė Z., Grigaliūnas R. Gamtinių amino rūgščių adsorbcijos sidabro paviršiuje tyrimas kombinacinės sklaidos metodu. P. 435.

Elektrodinamike ir bangavimas

Vaitiekūnas F., Kuršelis S. Injekcinio lazerio derinimas su SAD perdavimo linija. P. 441.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Banys J., Grigas J., Wondre F. Relaksacinė dielektrinė dispersija TlInS2 kristaluose su priemaišomis. P. 453.

Brazdeikis A., Gaponov S., Jukna A., Vaičikauskas V., Vengalis B. Plonų YBa2Cu3O7-x (x=~ 0,0; 1,0) plėvelių šviesos pralaidumo ir atspindžio spektrai. P. 461.

Puslaidininkiai

Aninkevičius V., Bareikis V., Kopjev P., Liberis J., Matuliuonis A. Karštųjų elektronų 2D - 3D šuolių triukšmas AlGaAs/Ga As dariniuose su kvantine duobe. P. 468.

Sutkus A., Tolutis R. Hidrostatinio slėgio įtaka alavu legiruotų Bi0.85Sb0.51 ir Bi0.91Sb0.09 lyginių krūvininkų ciklotroniniam judrumui ir efektinei koncentracijai. P. 478.

Kundrotas J., Čėsna A., Dargys A. Priemaišų smūginės jonizacijos ir elektronų rekombinacijos sparta n-GaAs (laiškas redakcijai). P. 485.

Vaitkus J., Kiliulis R. P., Rinkevičius V., Storasta J., Utenko V. Didelė varžos GaAs gilių lygmenų užpildymo kitimas EL2 - EL2* perėjimo metu (trumpas pranešimas). P. 488.

Personalijos P. 491.

Volume 31, No. 5

CONTENTS

Mathematical physics

Mačkus P. K., Poškus A. Application of fast Fourier transform for determination of complex dielectrics at very low frequencies. P. 419.

Atoms and molecules

Gineitytė V. Investigation of the relation between the structure of n-alkanes and the peculiarities of their high-energy photoelectron spectra. P. 425.

Šilin V., Talaikytė Z., Grigaliūnas R. Adsorption of native amino acids on silver surface studied by sers method. P. 435.

Electrodynamics and wave-processes

Vaitiekūnas F., Kuršelis S. The matching the injection laser with a microwave transmission line. P. 441.

Ferroelectrics and superconductors

Banys J., Grigas J., Wondre F. Dielectric relaxation in TlInS2 crystals with admixtures. P. 453.

Brazdeikis A., Gaponov S., Jukna A., Vaičikauskas V., Vengalis B. Optical transmittance and reflectance of the YBa2Cu3O7-x (x=~ 0,0; 1,0) thin films. P. 461.

Semiconductors

Aninkevičius V., Bareikis V., Kopjev P., Liberis J., Matuliuonis A. Real-space traansfer noise of hot electons in AlGaAs/Ga As heterostructure with a quantum well. P. 468.

Sutkus A., Tolutis R. The influence of hydrostatic pressure on cyclotron mobility and effective concentration of charge carriers in tin doped Bi0.85Sb0.51 and Bi0.91Sb0.09 alloys. P. 478.

Kundrotas J., Čėsna A., Dargys A. Impurity impact ionization and electron recombination rates in n-GaAs (letter to the editor). P. 485.

Vaitkus J., Kiliulis R. P., Rinkevičius V., Storasta J., Utenko V. Occupancy change of deep levels due to the transition EL2 - EL2* in SIGaAS (short communication). P. 488.

Personalia P. 491.

Tomas 31, Nr. 6

TURINYS

Matematinė fizika

Vektaris G. Molekulinių bieksitonų teorijos klausimu. P. 499.

Atomai ir molekulės

Kudžmauskas Š. Elektrono ir skylės porų fotogeneracijos kvazivienmačiuose dariniuose termalizacija tuneliniu būdu. P. 511.

Gineitytė V. Lokalizuotosios būsenos alkanų fotoelektroniniuose spektruose arti didelių energijų juostos. P. 522.

Konstantinavičius K. Metano molekulės fokiano ir sanklotos matricų diagonalizavimas. P. 534.

Branduolio fizika

Vanagas V. Sąveikaujančių bozonų modelio mikroskopinis traktavimas. P. 545.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Vanagas E. Femtosekundinių šviesos impulsų sąveika dvejopo elipsinio lūžimo skaiduliniuose šviesolaidžiuose. P. 558.

Puslaidininkiai

Lideikis T., Naudžius K., Treideris G., Grigoras K., Krotkus A. Pikosekundinės GaAs ir InGaAs fotovaržos, pagamintos žematemperatūrės metaloorganinės epitaksijos būdu. P 568.

Koninas A. Magnetiniai koncentraciniai reiškiniai, fononams veikiant krūvininkus. P. 577.

Mickevičius V. Galio arsenido šiluminio plėtimosi apskaičiavimas. P. 583.

Matulis A., Patiejūnas K. Tampriosios elektronų sklaidos įtaka balistiniam mikrosąlyčio laidumui. P. 589.

Kaladė J., Jelenskis L., Montrimas E., Česnulevičius J. Labai trumpai eksponuojamų organinių elektrofotografinių sluoksnių išelektrinimo kitimas. P. 598.

Trumpi pranešimai

Koninas A., Saviak V., Saščiuk A. Tenzokoncentracinis efektas magnetiniame lauke. P. 607.

Mačkus P., Kovalskij P., Kuliešius F., Lipskis K., Martinaitis A. 4-amino-4'-aminodifenilo sluoksnių dielektrinės savybės. P. 611.

Volume 31, No. 6

CONTENTS

Mathematical physics

Vektaris G. On the molecular biexciton theory. P. 499.

Atoms and molecules

Kudžmauskas Š. Photogeneration of geminate electron-hole pairs in quasi-one-dimensional aggregates theory of the tunneling in thermalization stage. P. 511.

Gineitytė V. Local states near the high-energy band of photoelectron spectra of alkanes. P. 522.

Konstantinavičius K. Algebraic diagonalization of fockian and overlap matrices of mathane molecules. P. 534.

Nuclear physics

Vanagas V. The microscopic approach to the interacting boson model. P. 545.

Nonlinear optics and spectroscopy

Vanagas E. Interaction of femtosecond optical pulses in elliptically birefringent fibers. P. 558.

Semiconductors

Lideikis T., Naudžius K., Treideris G., Grigoras K., Krotkus A. Epitaxial GaAs and InGaAs picosecond photoresistors, grown by low-temperature metalorganic chemical vapour deposition technique. P 568.

Koninas A. Magnetoconcentration effect due to phonon drag. P. 577.

Mickevičius V. Calculation of thermal expansion of gallium arsenide. P. 583.

Matulis A., Patiejūnas K. Elastic scattering influence on the ballistic point contact conductance. P. 589.

Kaladė J., Jelenskis L., Montrimas E., Česnulevičius J. Kinetics of potential decay in organic electrophotographic layers exposed by short light pulses. P. 598.

Short communications

Koninas A., Saviak V., Sashyuk A. Tensoconcentration effect in a magnetic field. P. 607.

Mačkus P., Kovalskij P., Kuliešius F., Lipskis K., Martinaitis A. Dielectric properties of 4-nitro-4'-aminodiphenil layers. P. 611.

1990 metai | 1991 | 1992 metai | Kiti