1991 metai | 1992 | 1993 metai | Kiti

Tomas 32, Nr. 1

TURINYS

Apžvalgos

Babonas G.-J., Dagys R., Pukinskas G. Aukštatemperatūrių   superlaidininkų optinės savybės ir elektroninė sandara. P. 3.

Atomai ir molekulės

Šurkus A. Apibendrintos potencialinės funkcijos naudojimas, skaičiuojant molekulės PbO pagrindinės būsenos potencialinę kreivę. P. 38.

Elektrodinamika ir bangavimas

Ivaška V., Žilinskas M. Anizotropijos įtaka magnetinių galvučių elektrodinaminiams dydžiams. P. 47.

Visackas A., Ivaška V., Meškauskas J. Magnetostatinės bangos silpnai įmagnetintose feritinėse plėvelėse . P. 58.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Bondarenko V., Volkov V., Zacharova G., Kačiulis S., Latišenka A., Plešanovas A. Polivanadžio molibdeninės rūgšties tyrimas Röntgen'o fotoelektroniniu spektroskopiniu metodu. P. 66.

Brazytė D., Dement'ev A. S., Kiškis K. Trumpųjų impulsų atspindžio nuo šiluminio keturbangio veidrodžio, turinčio stiprintuvą grįžtamojo ryšio žiede, kitimas laike. P. 71.

Gulbinas V., Žebrauskienė A. Molekulinių kietųjų kūnų, sužadintų ultratrumpais šviesos impulsais, temperatūros kitimas. P. 93.

Puslaidininkiai

Montrimas E., Garšva G., Rinkūnas R. Elektrostatografinio popieriaus sandaros tyrimai. P. 104.

Normantas R., Zubauskas G. Joninio švitinimo įtaka difuziniam barjerui susidaryti Si-Co-Si dariniuose. P. 115.

Mažeika R., Tolutis R. Fotodifuzinis elektromagnetinių pluoštelių žadinimas puslaidininkių Bi-Sb lydinių krūvininkų magnetoplazmoje. P. 122.

Kvietkus V., Kunigėlis V., Jucys A. Skersinė akustoelektrinė įtampa pjezoelektriko-puslaidininkio sandaroje . P. 129.

Žurauskas S., Dargys A. Legiravimo nevienalytiškumo įtaka priemaišų tunelinės jonizacijos lemiamoms ir dinaminės tunelinės spektroskopijos būdu stebimoms srovėms. Skaitinė analizė. P. 135.

Brazis R., Kunigėlis A. Skylių germanyje ciklotroninis rezonansas pastoviuose elektriniame ir magnetiniame laukuose E0 ||B0||<100>. P. 147.

Volume 32, No. 1

CONTENTS

Rewiews

Babonas G.-J., Dagys R., Pukinskas G. Optical properties and electronic structure of high-Tc superconductors. P. 3.

Atoms and Molecules

Šurkus A. Application of the generalized potential energy function for calculation of the ground state potential of PbO. P. 38.

Electrodynamics and wave-processes

Ivaška V., Žilinskas M. Influence of the anisotropy on the electrodynamic charakteristics of magnetic heads. P. 47.

Visackas A., Ivaška V., Meškauskas J. Magnetostatic waves in weakly magnetized ferrite films. P. 58.

Nonlinear optics and Spectroscopy

Bondarenko V., Volkov V., Zacharova G., Kačiulis S., Latišenka A., Plešanovas A.   X-ray photoelectron spectroscopy of the polyvanadiummolybdenum acid. P. 66.

Brazytė D., Dement'ev A. S., Kiškis K. Dynamics of short pulse reflection from thermal four-wave mirror with the amplifier in the feedback ring. P. 71.

Gulbinas V., Žebrauskienė A. Temperature dynamics of molecular solids excited by ultrafast light pulses. P. 93.

Semiconductors

Montrimas E., Garšva G., Rinkūnas R. Investigation of the structure of an electrostatographic paper. P. 104.

Normantas R., Zubauskas G. Formation of the diffusion barrier in Si-Co-Si structures under ion bombardment. P. 115.

Mažeika R., Tolutis R. Photo-diffusional excitation of electromagnetic beams in magnetoplasma of semiconducting Bi-Sb alloys. P. 122.

Kvietkus V., Kunigėlis V., Jucys A. Transverse acoustoelectric voltage in a semiconductor piezoelectric structure. P. 129.

Žurauskas S., Dargys A. Influence of doping inhomogeneities on the impurity field ionisation transients observed in the transiet tunneling spectroscopy: A numerical study. P. 135.

Brazis R., Kunigėlis A. Hole cyclotron resonance in germanium in <MI>dc<D> electric and magnetic fields E0 ||B0||<100>. P. 147.

Tomas 32, Nr. 2

TURINYS

Apžvalgos

Požela J., Jucienė V. Fizikinės ir technologinės sparčiųjų tranzistorių kūrimo problemos. P. 163.

Atomai ir molekulės

Bolotin A. B., Voronkov E. O., Kuzmenko V. V., Rossichin V. V. Fizikiniais principais pagrįstos Slater'io bazės parinkimas molekulių dipoliniams momentams skaičiuoti. P. 202.

Čiplys J. Laipsninė trikdžių teorija atomams nagrinėti. P. 208.

Katkevičius O. Branduolio kolektyvinis potencialas SP(6) algebriniu pavidalu. P. 220

Elektrodinamika ir bangavimas

Kotov M., Malakauskas P., Požela K. Neabipusis tūrinių magnetoplazminių bangų sklidimas. P. 236.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Baltramiejūnas R., Ekimov A. I., Pakalnis S., Syrus V., Tamulaitis G. Tarpeksitoninės sąveikos lemiama netiesinė šviesos sugertis CuBr mikrokristaluose. P. 251.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Banys J., Grigas J., Rudys S., Kosakovskis I. TlGaSe2 kristalų dielektrinių savybių tyrimas, esant 80-120 CHz dažniui. P. 260.

Tornau E., Dagys R., Davidėnienė D., Grigėnaitė G., Jasutis V., Jukna A., Kačiulis S., Latišenka A., Lisauskas V. Y1-xTbxBa2Cu3O7-d sandara ir super laidžios savybės. P. 267.

Puslaidininkiai

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. Dvipolis šiluma skatintas laidumas, esant dviejų tipų vietiniams lygmenims. P. 280.

Mažeika J.-R., Tolutis R. Spinduliuojančioji nepusiausvirųjų krūvininkų rekombinacija Bi1-xSbx lydiniuose. P. 290.

Kavaliauskas J., Krivaitė G., Mickūnas R., Šileika A., Janik E. Hg1-xMnxTe pusiau magnetinių puslaidininkių su implantuotais B+ jonais infraraudonojo bei elektrinio atspindžių spektrai. P. 295.

Trumpi pranešimai

Šurkus A. Pagrindinės CaO būsenos potencinės funkcijos skaičiavimas naudojantis spektroskopiniais duomenimis. P. 306.

Volume 32, No. 2

CONTENTS

Rewiews

Požela J., Jucienė V. Physical and technological problems for high-speed transistor development. P. 163.

Atoms and Molecules

Bolotin A. B., Voronkov E. O., Kuzmenko V. V., Rossichin V. V. Determination of physically justified STO basis sets for the molecular dipole moment calculations . P. 202.

Čiplys J. Power-type perturbation theory for atoms. P. 208.

Katkevičius O. Collective nuclear potential in the Sp(6)-algebra. P. 220

Electrodynamics and wave-processes

Kotov M., Malakauskas P., Požela K. Nonreciprocity in the propagation of bulk magnetoplasma waves. P. 236.

Nonlinear optics and Spectroscopy

Baltramiejūnas R., Ekimov A. I., Pakalnis S., Syrus V., Tamulaitis G. Nonlinear light absorption in CuBr microcrystals due to exciton-exciton interaction. P. 251.

Ferroelectrics and superconductors

Banys J., Grigas J., Rudys S., Kosakovskis I. Investigation of TlGaSe2 crystal dielectric properties in the frequency range 80-120 GHz. P. 260.

Tornau E., Dagys R., Davidėnienė D., Grigėnaitė G., Jasutis V., Jukna A., Kačiulis S., Latišenka A., Lisauskas V. Structural and superconducting properties of Y1-xTbxBa2Cu3O7-d. P. 267.

Semiconductors

Kavaliauskienė G., Rinkevičius V. Bipolar thermally stimulated conductivity in the presence of two traps. P. 280.

Mažeika J. -R., Tolutis R. Radiative recombination of nonequilibrium charge carriers in Bi1-xSbx alloys. P. 290.

Kavaliauskas J., Krivaitė G., Mickūnas R., Šileika A., Janik E. Infrared reflection and electroreflectance spectra of B+ implanted semimagnetic semiconductors Hg1-xMnxTe. P. 295.

Short communications

Šurkus A. Calculation of the ground-state potential energy function of CaO from spectroscopic data. P. 306.

Tomas 32, Nr. 3

TURINYS

Atomai ir molekulės

Kancerevičius A.   n1lN n2l konfigūracijų Hartrio ir Foko neortogonalios radialiosios orbitalės. P. 315

Gineitytė V. Panašios sandaros molekulių grafų sekuliarinių polinomų kai kurios algebrinės ir spektrinės savybės . P. 326.

Karosienė A., Kancerevičius A. Apie galimybę Hartrio ir Foko metodu interpretuoti lantanidų ir aktinidų didžiuosius fotosugerties rezonansus. P. 342.

Elektrodinamika ir bangavimas

Burneika I., Mc Geehan J., Kniševskaja L., Labutis G. Atvirų mikrojuostinių linijų ant baigtinio pločio anizotropinių-dielektrinių padėklų analizė. P. 353.

Alekna J., Liolienė E. Paviršinių akustinių bangų atspindys nuo rezonuojančiojo sluoksnio krašto. P. 359.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Buzelis R., Girdauskas V., Dement'ev A., Kiškis K., Kosenko J., Murauskas E. Priverstinių sklaidų pakopinio kompresoriaus pikosekundinių monoimpulsų stiprinimas Tl:Al2O3 stiprintuvuose, kaupinamuose impulsiniu lazeriu. P. 365.

Dementjevas A. S., Rizgelis M. Surištųjų solitonų susidarymas ir suirimas pakeleivinėje nenuostoviojoje priverstinėje Raman'o sklaidoje. P. 379.

Vaitkus J., Gaubas E., Kulevičius Č., Rudaitis A. Šviesa indukuota difrakcija silicyje, atsižvelgiant į daugiakarčius vidaus atspindžius. P. 394.

Vanagas E., Nazarkin A. Ribinės trukmės elektromagnetinių impulsų sklidimas daugiakomponentėje netiesinėje terpėje. P. 413.

Puslaidininkiai

Ašmontas S., Dedulevičius S., Kancleris Ž., Subačius L., Valušis G. Karštųjų elrktronų relaksacijos elektriniuose laukuose tyrimas kompensuotame InSb<Cr>. P. 425.

Vaitkus J., Gaubas E., Kaniava A. Rekombinacinių parametrų tyrimas silicio dariniuose šviesa indukuotos sugerties metodu. P. 434.

Pyragas V. Jonizuotųjų rezonansinių priemaišų supergardelės konstanta. P. 450.

Trumpi pranešimai

Bikbaev V., Kazlauskas A., Pranaitis R. Giliųjų centrų ZnSe tyrimas DLTS metodu. P. 455.

Šurkus A.   GeF+ jono potencialinė funkcija . P. 460.

Volume 32, No. 3

CONTENTS

Atoms and Molecules

Kancerevičius A. Nonorthogonal Hartree-Fock radial orbitals for the n1lN n2l configurations. P. 315

Gineitytė V. Some common algebraic and spectral properties of secular polynomials of similar molecular graphs. P. 326.

Karosienė A., Kancerevičius A. On the possibility of interpretation of giant photoabsorption resonances of lanthanides and actinides on Hartree-Fock method approach. P. 342.

Electrodynamics and wave-processes

Burneika I., Mc Geehan J., Kniševskaja L., Labutis G. Analysis of open microstrip lines on finite width anisotropic-dielectric. P. 353.

Alekna J., Liolienė E. Reflection of surface acoustic waves from an edge of the resonance layer. P. 359.

Nonlinear optics and Spectroscopy

Buzelis R., Girdauskas V., Dement'ev A., Kiškis K., Kosenko J., Murauskas E. The amplification of picosecond monopulses of cascade SS-compressor in Tl:Al2O3-amplifiers pumped by pulse laser. P. 365.

Dement'ev A. S., Rizgelis M. Formation and decay of coupled solitions in transient forward stimulated Raman scattering. P. 379.

Vaitkus J., Gaubas E., Kulevičius Č., Rudaitis A. Light-induced difraction in silicon including internal reflections. P. 394.

Vanagas E., Nazarkin A. Propagation of the ultrashort electromagnetic field pulses in multi-component nonlinear medium. P. 413.

Semiconductors

Ašmontas S., Dedulevičius S., Kancleris Ž., Subačius L., Valušis G. Investigation of hot electron relaxation in electric fields in compensated InSb<Cr>. P. 425.

Vaitkus J., Gaubas E., Kaniava A. Determination of recombination parameters in silicon structures by light induced absorption method. P. 434.

Pyragas V. Superlattice constant of the ionized resonant impurities. P. 450.

Short communications

Bikbaev V., Kazlauskas A., Pranaitis R. Investigation of deep centers in ZnSe by DLTS technique. P. 455.

Šurkus A. Potential energy function of the GeF+ ion. P. 460.

Tomas 32, Nr. 4

TURINYS

Apžvalgos

Starikov E. V., Shiktorov P. N. Diferencialinio judrumo spektro tyrimas Monte Carlo metodu. P. 471.

Atomai ir molekulės

Narušis J. Lėtai kintamos dauginamosios funkcijos dviatominėse molekulinėse orbitalėse. P. 520

Gineitytė V. Fragmentinių ir tarpfragmentinių sąveikų įtaka alkanų vienelektronių spektrų atskiroms sritims susidaryti. P. 528.

Kazimianec A., Šadžius A., Bolotin A. Tetraedrinių molekulių CX4 (X= F, Cl ,Br, I) elektroninės sandaros tyrimas, naudojant simetrizuotų orbitalių bazę. P. 545.

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Kežionis A., Orliukas A. Dielektrinė relaksacija superjonike RbAg4I5. P. 555.

Vengalis B., Grigėnaitė G., Franukevičius D., Šiktorovas N. Storų YBa2CuO5 keraminių padėklų tyrimas. P. 561

Puslaidininkiai

Ašmontas S., Vingelis L. Magnetinio lauko įtaka silicio skylių kaitimui SAD elektriniame lauke. P. 568.

Vaitiekūnas F., Žalkauskas V., Kazakevičienė G. Elektronų judėjimas Schottky sklendę turinčio lauko tranzistoriaus kanale, kai tranzistorius perjungiamas šuoliškai keičiant įtampą arba srovę. P. 578.

Grivickas V., Gaubas E., Kaniava A., Linnros J., Salmanov A. R., Zemko A. E., Travleev G. N., Kazakevich L. A., Kuznetsov V. I., Filippov I. M. Elektrinės krūvininkų gyvavimo trukmės Si plokštelėse tyrimas. P. 589.

Trumpi pranešimai

Juška G., Montrimas E., Kavaliauskienė G. Elektrinio lauko pasiskirstymo plonose a-Si:H struktūrose matavimas. P. 612.

Volume 32, No. 4

CONTENTS

Rewiews

Starikov E. V. and Shiktorov P. N. Monte Carlo investigation of longitudinal differential mobility spectrum. P. 471.

Atoms and Molecules

Narušis J. Slow changing factors in the diatomic molecular orbitals. P. 520

Gineitytė V. The influence of intra- and interfragmental interactions onthe formation of separate one-electron spectrum regions of alkanes. P. 528.

Kazimianec A., Šadžius A., Bolotin A. Investigation of electronic structure of tetrahedrical molecules CX4 (X= F, Cl, Br, I) within basis of symmetrized orbitals. P. 545.

Ferroelectrics and superconductors

Kežionis A., Orliukas A. Dielectric relaxation in the superionic RbAg4I5. P. 555.

Vengalis B., Grigėnaitė G., Franukevičius D., Šiktorovas N. Investigation of the YBa2CuO5 ceramic substrates. P. 561

Semiconductors

Ašmontas S., Vingelis L. The influence of the magnetic field on hole heating by microwave electric field in silicon. P. 568.

Vaitiekūnas F., Žalkauskas V., Kazakevičienė G. Electron dynamics in the Schottky barrier fet channal during switching induced by voltage or current step. P. 578.

Grivickas V., Gaubas E., Kaniava A., Linnros J., Salmanov A. R., Zemko A. E., Travleev G. N., Kazakevich L. A., Kuznetsov V. I., Filippov I. M. Investigation of the charge-carrier lifetime in Si wafers. P. 589.

Short communications

Juška G., Montrimas E., Kavaliauskienė G. Measurements of electric field disttribution in thin a-Si:H structures. P. 612.

Tomas 32, Nr. 5

TURINYS

Branduolio fizika

Petrauskas A., Jankauskas K., Bondarenko V. Gamov'o ir Teller'io b šuolių tikimybių sumų fragmentacija, naudojant supermultipletinę schemą. P. 623.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Vanagas E. Elektromagnetinio lauko videoimpulsų praėjimas pro ploną supergardelinio puslaidininkio plėvelę, esančią tarp dviejų dielektrikų. P. 634.

Blokhin A. P., Gelin M. F. Tiesiškai rotacinių fragmentų liuminescencijos poliarizacijos nagrinėjimas, naudojant fotodisociacijos su laisvu išsisklaidymu modelį. P. 648.

Puslaidininkiai

Varanavičius A., Gudelis V., Danielius R., Podėnas D., Slavėnas J. J. Artimosios IR srities polimetininių dažalų subpikosekundiniai kinetiniai tyrimai . P. 657

Česnys A., Oginskas A., Lisauskas V. Plonųjų nekristalinių Ga-Te sistemos sluoksnių elektrinio laidumo priklausomybė nuo lauko ir impulsinis elektrinis pramušimas. P. 664.

Galdikas A., Pranevičius P., Vosylius J. Anizotropinis silicio bandinio ėsdinimas fluoro plazmoje: fenomenologinis modelis. P. 676.

Kaladė J., Montrimas E. Elektroradiografinių sluoksnių jautrio tyrimas. P. 686.

Grigonis A. Elementinė ir sandarinė būsena bei dielektrinių sluoksnių susidarymas paviršiuje po reaktyviojo joninio silicio ėsdinimo. P. 698.

Leontjev G. Dvipolio tranzistoriaus bazės varža (teorija). P. 705.

Trumpi pranešimai

Vanagas E. Bistabilumas plonoje supergardelinio puslaidininkio plėvelėje. P. 719.

Volume 32, No. 5

CONTENTS

Nuclear physics

Petrauskas A., Jankauskas K., Bondarenko V. Gamow-Teller strength in the supermultiplet approximation and its fractionation. P. 623.

Nonlinear optics and Spectroscopy

Vanagas E. Transmission of the ultrashort electromagnetic field pulses through a thin film of semiconductor with superlattice in the interface of two dielectrics. P. 634.

Blokhin A. P., Gelin M. F. Luminescence polarization of linear top fragments in the free recoil limit of photodissociation. P. 648.

Semiconductors

Varanavičius A., Gudelis V., Danielius R., Podėnas D., Slavėnas J. J. Kinetic investigations of near IR polymethine dyes with sub-picosecond time resolution. P. 657

Česnys A., Oginskas A., Lisauskas V. Field dependence of the electrical conduction and pulsed breakdown in thin noncrystalline films of Ga-Te system. P. 664.

Galdikas A., Pranevičius P., Vosylius J. Anisotropy of silicon etching in fluorine plasma: phenomenological model. P. 676.

Kaladė J., Montrimas E. Investigation of sensitivity in electroradiographic layers. P. 686.

Grigonis A. Elemental and structural state of  the surface. Formation of dielectrical layer on the surface of silicon after reactive-ion etching. P. 698.

Leontjev G. Base resistance of bipolar transistors (theory). P. 705.

Short communications

Vanagas E. Bistability in a thin film of semiconductor with superlattice. P. 719.

Tomas 32, Nr. 6

TURINYS

Apžvalgos

Starikovas E. V., Šiktorovas P. N. Sunkiųjų skylių ciklotroninio resonanso NEMAG'o modeliavimas. P. 727.

Atomai ir molekulės

Balevičius M. L., Stumbrys E. Konteinerinio junginio C8H8He skaičiavimas ab initio metodu, naudojant bazinių funkcijų rinkinį, kuris He atomo elektronų  būsenas apibūdina 2s ir 2p orbitalėmis . P. 763.

Netiesinė optika ir spektroskopija

Minko L. Ya., Čivel J. A. Metalų pradinio ardymo ypatybės ir dalelių atsiradimas impulsiškai veikiant lazeriui. P. 768.

Orlov L. N., Gaiko O. L., Nevdakh V. V.,  Nekraševič J. I. Aukšto dažnio skersinio kaupinimo plokščių bangolaidinių CO2 lazerių geriausių išlydžio parametrų radimas . P. 776.

Dritz V. V., Kabanov V. V., Rubanov A. S. Faziškai jungtinis signalas, esant nenuostoviam keturbangiui poslinkiui rezonansinėje terpėje. P. 785.

Zaporoščenko R. G., Zaporoščenko V. A., Pilipovič I. V. Sugerties krašto formos įtaka CdSxSe1-x mikrokristalų dispersijos stikluose netiesiškumui ir jos pasireiškimas šviesos difrakcijos eksperimentuose. P. 794.

Vanagas E. Apie dvipolių elektromagnetinio lauko videoimpulsų praėjimą pro ploną supergardelės sandaros puslaidininkio plėvelę. P. 802.

Puslaidininkiai

Kundrotas J., Čėsna A., Dargys A. Priemaišų bei eksitonų lavininės jonizacijos sukeltų pereinamųjų vyksmų įtaka n-GaAs fotoliuminescencijai. P. 810.

Trumpi pranešimai

Vaitkus J., Baubinas R., Khammar M., Flödstrem A. CdSe monokristalų paviršiaus atominė struktūra. P. 828.

Turinys Nr. 1-6. P. 838.

Volume 32, No. 6

CONTENTS

Rewiews

Starikov E. V., Shiktorov P. N. Simulation of heavy hole cyclotron resonance NEMAG. P. 727.

Atoms and Molecules

Balevičius M. L., Stumbrys E. The ab initio calculation of C8H8He container compound using basis set containing 2s- and 2p-orbitals of He. P. 763.

Nonlinear optics and Spectroscopy

Minko L. Ya., Chivel Yu. A. Peculiarities of initial destruction of metals and generation of particles under the action of a pulsed laser. P. 768.

Orlov L. N., Gaiko O. L., Nevdakh V. V.,  Nekrashevich Ya. I. Optimization of discharge parameters for planar waveguide CO2 lasers with transverse RF excitation. P. 776.

Dritz V. V., Kabanov V. V., Rubanov A. S. Phase conjugation by transient four-wave mixing in a resonant medium. P. 785.

Zaporozhchenko R. G., Zaporozhchenko V. A., Pilipovich I. V. Influence of the absorption edge on the dispersion nonlinearity of CdSxSe1-x microcrystals in glasses and its exhibition in self-diffraction experiments. P. 794.

Vanagas E. Transmission of bipolar electromagnetic field video pulses through a thin film of semiconductor with a superlattice. P. 802.

Semiconductors

Kundrotas J., Čėsna A., Dargys A. Photoluminescence intensity control by impurity and exciton avalanche breakdown transients in n-GaAs. P. 810.

Short communications

Vaitkus J., Baubinas R., Khammar M., Flödstrem A. Atomic structure of the surface of CdSe single crystals. P. 828.

Contents No. 1-6. P. 838.

Tomas 32, Priedas I (angliškai)

Volume 32, Supplement I

Proceedings of the Eighth Vilnius Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors, 22-24 September 1992

1991 metai | 1992 | 1993 metai | Kiti