1998 metai | 1999 | 2000 metai | Kiti

Tomas 39, Nr. 1

TURINYS

Atomai ir molekulės

R. Rutkaitė, G. Buika, J. V. Gražulevičius, R. H. Kublickas. Fotofizikinės karbazolilą turinčios poli(metakrilo rūgšties) savybės. P. 3

P. Bogdanovičius, R. Karpuškienė, A. Momkauskaitė, A. Udris. Mg V, Si VII ir S IX jonų 2p-3l šuolių bangų ilgių ir osciliatorių stiprumų teorinis skaičiavimas. P. 11

A. Amulevičius, A. Daugvila, R. Davidonis, V. Remeikis, A. Undzėnas, L. Valkūnas. Mesbauerio efektas ir atomų dinamika geležies ftalocianine. P. 27

Feroelektrikai ir superlaidininkai

J. Banys. TlInS2 kristalų paraelektrinės ir nebendramatės fazių struktūra. P. 33

J. Banys, V. Samulionis, A. Brilingas, V. Cajipe. Naujo vienmačio feroelektriko CuInP2S6 žemo dažnio dielektrinės savybės. P. 39

A. Kajokas, J. Grigas, A. Brilingas, J. Banys, K. Lukaševič, A. Audzijonis, L. Žygas. Fizikinių savybių anomalijų Bi2S3 kristaluose priežastys. P. 45

Puslaidininkiai

J. Požela, K. Požela, A. Namajūnas, V. Jucienė. Elektronų sklaidos poliniais optiniais fononais stiprėjimas, didėjant elektronų tankiui dvimačiuose MODFET kanaluose. P. 55

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Galickas, B. Čechavičius, E. L. Šangina, V. I. Kaduškin. GaAs/AlAs kvantinių duobių darinių fotoatspindžio spektrų linijos forma. P. 61

D. Girdauskienė, I. Požėla. Tampros įtempiai jonais švitinamuose silicio kristaluose. P. 69

Volume 39, No. 1

CONTENTS

Atoms and molecules

R. Rutkaitė, G. Buika, J. V. Gražulevičius, and R. H. Kublickas. Photophysical properties of 3 carbazolyl-containing poly(methacrylic acid). P. 3

P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, A. Momkauskaitė, and A. Udris. Theoretical calculation of wavelengths and oscillator strengths of 2p-3l transitions in Mg V, Si VII, and S IX ions. P. 11

A. Amulevičius, A. Daugvila, R. Davidonis, V. Remeikis, A. Undzėnas, and L. Valkūnas. Moessbauer effect and dynamics of atoms in iron phthalocyanine. P. 27

Ferroelectrics and superconductors

J. Banys. The structure of the paraelectric and incommensurate phases of TlInS2. P. 33

J. Banys, V. Samulionis, A. Brilingas, and V. Cajipe. Low-frequency dielectric properties of new one-dimensional ferroelectric CuInP2S6. P. 39

A. Kajokas, J. Grigas, A. Brilingas, J. Banys, K. Lukaszewicz, A. Audzijonis, and L. Žygas. Origin of anomalies of physical properties in Bi2S3 crystals. P. 45

Semiconductors

J. Požela, K. Požela, A. Namajūnas, and V. Jucienė. Increase of electron-polar optical phonon scattering with increasing electron sheet concentration in MODFET channels. P. 55

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, A. Galickas, B. Čechavičius, E. L. Shangina, and V. I. Kadushkin. Line shape of photoreflectance spectra of GaAs/AlAs single quantum well structures. P. 61

D. Girdauskienė and I. Požėla. Elastic stress in ion-implanted crystals of silicon. P. 69

Tomas 39, Nr. 2

TURINYS

Apžvalga

G. Gaigalas. Integravimas sukininių ir kampinių kintamiljų atlvilgiu atomo teorijoje 79

Branduolio fizika

A. Deveikis, V. Remeikis. Tolydinio Niutono metodo analogo skaitmeninė schema redukuoto hamiltoniano tikrinėms funkcijoms skaičiuoti. P. 107

A. Deveikis, V. Remeikis. Vidutiniai kvadratiniai 0p sluoksnio branduolių spinduliai minimaliame artėjime. P. 115

Netiesinė optika ir spektroskopija

V. Vaičaitis, V. Smilgevičius, A. Piskarskas. Keturfotonė parametrinė šviesos generacija natrio garuose, žadinama dviem priešingomis kryptimis sklindandiais šviesos impulsais. P. 123

A. Dementjev, V. Lasys. Lazerinių supergauso pluoštų su ašinės simetrijos aberacijomis Strehl'io faktoriai. P. 129

Puslaidininkiai

J. Požela, K. Požela, A. Šilėnas, V. Jasutis, L. Dapkus, V. Jucienė. Varizoninių AlxGa1-x darinių Roentgen'o liuminescencija. P. 139

A. Galickas. Regresinės analizės taikymas eksperimentinėje technikoje. P. 149

Volume 39, No. 2

CONTENTS

Review

G. Gaigalas. Integration over spin-angular variables in atomic physics. P. 79

Nuclear physics

A. Deveikis and V. Remeikis. Calculation scheme of continuous analogue of the Newton method for reduced Hamiltonian eigenfunctions. P. 107

A. Deveikis and V. Remeikis. Mean square radii of 0p-shell nuclei within minimal approximation. P. 115

Nonlinear optics and spectroscopy

V. Vaičaitis, V. Smilgevičius, and A. Piskarskas. Four-photon parametric generation excited by counterpropagating light pulses in sodium vapour. P. 123

A. Dement'ev and V. Lasys. Strehl factors for supergaussian laser beams with axial symmetric aberrations. P. 129

Semiconductors

J. Požela, K. Požela, A. Šilėnas, V. Jasutis, L. Dapkus, and V. Jucienė. X-ray luminescence of graded-gap AlxGa1-x structures. P. 139

A. Galickas. Regression analysis in experimental technique. P. 149

Tomas 39, Nr. 3

TURINYS

Apžvalga

G.J. Babonas. Superlaidžių kupratų optinės savybės. P. 159

Branduolio fizika

A. Deveikis. Tolydinio Niutono metodo analogo iteracinė schema sklaidos uždaviniui spręsti. P. 177

Mechanika

A. Rotmanas, P. Vasiljevas. Ultragarsinės virpesių sistemos sąveika su kompleksine atrama. P. 185

Atomai ir molekulės

P. Bogdanovičius, R. Karpuškienė. Transformuotos radialiosios orbitalės su varijuojamu konfigūracijų superpozicijos parametru. P. 193

Kieto kūno fizika

G. Vektaris. Dvieksitonės Green'o funkcijos. Ekvivalentiškas paulionų ir bozonų su "kietu branduoliu" aprašymas. P. 209

A. Audzijonis, A. Krikščiūnas, G. Gaigalas, V. Lazauskas. SbSI kristalo normaliųjų virpesių modų teorinis tyrimas, remiantis pirmaisiais principais. P. 219

G. Juzeliūnas, A. Kuliešas. Rezonansinė dipolių sąveika fotoniniuose kristaluose. P. 227

Volume 39, No. 3

CONTENTS

Review

G.-J. Babonas. Optical properties of superconducting cuprates. P. 159

Nuclear physics

A. Deveikis. Iteration scheme of continuous analogue of the Newton method for the scattering problem. P. 177

Mechanics

A. Rotmanas and P. Vasil'ev. Interaction between the ultrasonic oscillatory systems and complex support. P. 185

Atoms and molecules

P. Bogdanovich and R. Karpuškienė. Transformed radial orbitals with a variable parameter for the configuration interaction. P. 193

Solid State Physics

G.Vektaris. Two-exciton Green's functions. Equivalence in description between paulions and hard core bosons. P. 209

A. Audzijonis, A. Krikščiūnas, G. Gaigalas, and V. Lazauskas. Ab initio investigation of SbSI crystal normal modes. P. 219

G. Juzeliūnas and A. Kuliešas. Resonance dipole-dipole interaction in photonic band gap crystals. P. 227

Tomas 39, Nr. 4-5

TURINYS

Netiesinė optika ir spektroskopija

A. Matijošius, A. Piskarskas, V. Smilgevičius, A. Stabinis, R. Gadonas, V. Jarutis. Beselio sūkurių antrosios harmonikos generacija. P. 245

O.G. Romanov, A.S. Rubanov, A.L. Tolstik. Šviesos pluoštų sąveikos skersiniai reiškiniai netiesiniuose interferometruose. P. 250

O. Vrublevskaja, V. Girdauskas, A. Dementjev. Fazės moduliacijos įtaka stiprinimo efektyvumui ir sustiprintų impulsų kokybei taikant nestacionarią priverstinę Brillouin'o sklaidą. P. 257

A.S. Grabtchikov, P.A. Apanasevich, D.E. Gakhovich, V.A. Orlovich, A.G. Shvedko, K.J. Witte. Įvairios fazinės elgsenos solitoninių bangų tipai priverstinėje Raman'o sklaidoje. P. 269

V.V. Kabanov. Trimatis solitonas, savilokalizuotas elektromagnetinės spinduliuotės sferiškai simetriško sandaros rezonanso pavidale, netiesinėje terpėje. P. 275

O. Balachninaitė, R. Grigonis, A. Piskarskas, V. Sirutkaitis, R.C. Eckardt. Optinė parametrinė generacija periodiškai orientuotame LiNbO3 kristale. P. 282

E.A. Melnikova, V.V. Belyaev, A.V. Chaley. Optinis bistabilumas ir autovirpesiai optoelektroninio grįžtamojo ryšio nematinių skystųjų kristalų sistemose. P. 287

A.S. Dementjev, E.K. Kosenko. Hermite'o-Gauss'o ir Laguerre'o-Gauss'o pluoštų formavimas ir transformacija. P. 294

R. Petruškevičius. Kvazisuderintas dinamine gardele antros harmonikos paviršinių poliaritonų žadinimas. P. 300

R. Buzelis, A. Dementjev, E. Murauskas. Efektyvios nanosekundinių impulsų PBS spūdos < 100ps galimybių tyrimas. P. 306

A.I. Vodtchits, V.P. Kozich, P.A. Apanasevich, D.A. Ivanov, S.M. Klebcha, V.A. Orlovich. Lazerinės spinduliuotės statistikos kitimas įsisotinančiajame sugėriklyje. P. 313

A.Dementjev, E. Kosenko, R. Navakas. Cr4+:YAG kristalų praskaidrėjimo skirtingos trukmės lazerio impulsais su nevienalyčiu intensyvumo pasiskirstymu pluošto skerspjūvyje tyrimas. P. 318

V. Vaičikauskas, R. Januškevičius, R. Antanavičius. Paviršinių plazmonų amplitudinio ir fazinio metodų palyginimas plonų sluoksnių apibūdinimui. P. 330

R.C. Eckardt, V. Sirutkaitis. NATO programos "Mokslas taikai" projektas "Lazerinis spektrometras kristalų ir optinių komponentų dangų bandymui plačiame spektro ir kampų diapazone". P. 335

V.A. Savva, Z.E. Dolya, D.V. Evseenko. Atrankus atomų lygmenų sužadinimas didelės galios lazerio impulsais. P. 341

V.A. Savva, A.S. Mazurenko, V.I. Zelenkov. Daugialygmenių molekulinių sistemų koherentinio sužadinimo dinamikos ypatumai. P. 346

Lazeriai ir jų taikymas

L.P. Svirina. Vienmodžio dujų lazerio asimetriškų ribinių ciklų bistabilumas ir azimuto sukimo ženklo apgrąža. P. 351

V.V. Nevdakh, O.L. Gaiko, Yu.V. Loiko, L.N.Orlov. CO2 lazerio su įsisotinančiuoju sugėrikliu pereinamieji reiškiniai. P. 355

D.V. Ushakov, A.A. Afonenko, I.S. Manak. Nevienalyčio žadinimo injekcinių legiruotų supergardelių lazerių bangos ilgio derinimas. P. 361

S.V. Nalivko, I.S. Manak, A.L. Chizh. Juostų poslinkio reiškinio įtaka daugiasluoksnių heterosandarų spektrinėms charakteristikoms. P. 365

S.S. Anufrik, A.P. Volodenkov, K.F. Znosko. XeCl lazerio spinduliuotės energinių ir laikinių charakteristikų tyrimas. P. 374

A.A. Demidovich, A.N. Kuz'min, O.V. Kuz'min, G.I. Ryabtsev, W. Stręk. Diodais kaupinamo Nd:LSB-KTP mikrolusto lazerinės charakteristikos. P. 381

T.V. Bezyazychnaja, V.V. Gilewsky, G.I. Ryabtsev, V.M. Zelenkovskij. EL2 defektų, esančių kvantinių taškų puslaidininkinių lazerių aktyviuosiuose sluoksniuose, tyrimas. P. 385

G.I. Ryabtsev, N.K. Nikeenko, L.E. Batay, A.N. Kuz'min, V.V. Parastchuk, LA. Kotomtseva, N.A. Loiko, G.V. Sharonov, G.I. Rombak, V.A. Loiko, V.F. Holenkov, E-V.Telesh. Didelės galios lazerinių diodų sintetinio deimanto šilumolaidis. P. 389

G. Zheltov, L. Orlov, A. Rubanov. Impulsais moduliuotos spinduliuotės galios lazerinis skalpelis. P. 395

A. Peckus. Spartus informacijos užrašymas fototerminiu poveikiu puslaidininkių plėvelėse. P. 399

L.I. Chaikovskaja, E.P. Zege. Signalo depoliarizacija sklaidančių terpių lazerinio zondavimo uždaviniuose įskaitant daugiakaitę sklaidą. P. 402

V.P. Dick. Lazerinės spinduliuotės slopinimo stipriai sklaidančiose dispersinėse terpėse ypatumai. P. 409

A.P.Ivanov, A.N. Krasovsky, A.M. Liudchik, F.P. Osipenko, A.P. Chaikovsky, V.N. Shcherbakov. Optinis aerozolių ir ozono monitoringas Baltarusijos regiono stratosferoje. P. 417

Volume 39, No. 4-5

CONTENTS

Nonlinear optics and spectroscopy

A. Matijošius, A. Piskarskas, V. Smilgevičius, A. Stabinis, R. Gadonas, and V. Jarutis. Second harmonic generation of Bessel vortices. P. 245

O.G. Romanov, A.S. Rubanov, and A.L. Tolstik. Transverse effects upon interaction of light beams in nonlinear interferometers. P. 250

O. Vrublevskaya, V. Girdauskas, and A. Dement'ev. Influence of phase modulation on efficiency and quality of amplified pulses in nonstationary SBS. P. 257

A.S. Grabtchikov, P.A. Apanasevich, D.E. Gakhovich, V.A. Orlovich, A.G. Shvedko, and K.J.Witte. Types of solitary waves with different phase behaviour in stimulated Raman scattering. P. 269

V.V. Kabanov. Three-dimensional soliton self-localized as a spherically symmetric structural resonance of electromagnetic radiation in a nonlinear medium. P. 275

O. Balachninaite, R. Grigonis, A. Piskarskas, V. Sirutkaitis, and R.C. Eckardt. Optical parametric generation in periodically poled LiNbO3. P. 282

E.A. Melnikova, V.V. Belyaev, and A.V. Chaley. Optical bistability and self-oscillations in nematic liquid-crystal systems with optoelectronic feedback. P. 287

A.S. Dement'ev and E.K. Kosenko. Preparation and transformation of Hermite-Gaussian and Laguerre-Gaussian beams. P. 294

R. Petruškevičius. Dynamic grating quasi-phase-matched excitation of second-harmonic surface polaritons. P. 300

R. Buzelis, A. Dement'ev, and E. Murauskas. Investigation of possibilities of effective SBS-compression of nanosecond pulses up to < 100 ps. P. 306

A.I. Vodtchits, V.P. Kozich, P.A. Apanasevich, D.A. Ivanov, S.M. Klebcha, and V.A. Orlovich. Transformation of the statistics of laser radiation in a saturable absorber. P. 313

A. Dement'ev, E.Kosenko, and R. Navakas. Investigation of bleaching of Cr4+:YAG crystals by laser pulses of different duration and inhomogeneous transverse intensity distribution. P. 318

V. Vaičikauskas, R. Januškevičius, and R. Antanavičius. Comparison of surface plasmon amplitude and phase methods for characterization of thin films. P. 330

R.C. Eckardt and V. Sirutkaitis. NATO SfP project 'Laser spectrometer for testing of coatings of crystals and optical components in wide spectral and angle range'. P. 335

V.A. Savva, Z.E. Dolya, and D.V. Evseenko. State-selective excitation of atom by high-power laser pulses. P. 341

V.A. Savva, A.S. Mazurenko, and V.I. Zelenkov. Peculiarities of coherent excitation dynamics of multilevel molecular systems. P. 346

Lasers and their application

L.P. Svirina. Bistability of asymmetric limit cycles and effect of sign reversal of azimuth rotation in a single-mode gas laser. P. 351

V.V. Nevdakh, O.L. Gaiko, Yu.V. Loiko, and L.N. Orlov. Transient processes in a CO2 laser with saturable absorber. P. 355

D.V. Ushakov, A.A. Afonenko, and I.S. Manak. Wavelength tuning in injection laser based on doping superlattices at inhomogeneous excitation. P. 361

S.V. Nalivko, I.S. Manak, and A.L. Chizh. Influence of the band mixing effect on band structure and gain spectra of multiple-quantum-well heterostructures. P. 365

S.S. Anufrik, A.P. Volodenkov, and K.F. Znosko. Investigation of energy and temporal characteristics of XeCl-laser generation. P. 374

A.A. Demidovich, A.N. Kuz'min, O.V. Kuz'min, G.I. Ryabtsev, and W. Stręk. Laser characteristics of Nd:LSB-KTP microchip under laser diode pumping. P. 381

T.V. Bezyazychnaya, V.V. Gilewsky, G.I. Ryabtsev, and V.M. Zelenkovskii. Investigation of EL2 defects in active layers of quantum dot semiconductor lasers. P. 385

G.I. Ryabtsev, N.K. Nikeenko, L.E. Batay, A.N. Kuz'min, V.V. Parastchuk, L.A. Kotomtseva, N.A. Loiko, G.V. Sharonov, G.I. Rombak, V.A. Loiko, V.F. Holenkov, and E.V. Telesh. Synthetic diamond heat sinks for high-power laser diodes. P. 389

G. Zheltov, L. Orlov, and A. Rubanov. A laser scalpel with pulse modulation of radiation intensity. P. 395

A. Peckus. Photothermic action as a method of high-speed information recording in semiconductor thin films. P. 399

L.I. Chaikovskaya and E.P. Zege. Depolarization of a signal in the problem of lidar sounding of scattering media with regard to multiple scattering. P. 402

V.P. Dick. Peculiarities of laser radiation extinction in highly scattering dispersion media. P. 409

A.P. Ivanov, A.N. Krasovsky, A.M. Liudchik, F.P. Osipenko, A.P. Chaikovsky, and V.N. Shcherbakov. Optical monitoring of stratospheric aerosol and ozone in Belarus. P. 417

Tomas 39, Nr. 6

TURINYS

Matematinė fizika

A.Matulis. Kvazistacionarinės būsenos skilimas. P. 435

Branduolio fizika

L.Juodis, A.Plukis, V.Remeikis, K.Makariūnas. 125I radioaktyvaus skilimo eksperimentinių duomenų analizė genetiniu algoritmu. P. 445

D.Švitra, K.Bučys. Vėlavimo vaidmuo branduolinių reaktorių dinamikoje. P. 451

Atomai ir molekulės

M.L.Balevičius, J.Tamulienė, A.Tamulis. Stilbeno molekulės trans-cis transformacija pirmoje sužadintoje būsenoje. P. 457

J.Tamulienė, A.Tamulis, M.L.Balevičius. Kvantmechaninis keturvalenčio Ni(IV) chloridinių bei bromidinių kompleksų panaudojimo baltojo fosforo aktyvacijai tyrimas. P. 463

Netiesinė optika ir spektroskopija

A.Dementjev, R.Navakas. Kietakūnių minilazerių su kombinuota aktyvia-pasyvia kokybės moduliacija ir diodiniu kaupinimu modeliavimas. P. 469

Feroelektrikai ir superlaidininkai

P.Bohac. Kietųjų elektrolitų savitojo laidžio priklausomybė nuo temperatūros ne pagal Arenijaus dėsnį. P. 481

Puslaidininkiai

S.Juršėnas. Netermalizuotos elektronų ir skylių plazmos liuminescencijos gesimas CdS kristaluose, įterptuose į stiklą, esant 298 ir 77 K temperatūrai. P. 487

R.Tolutis, V.Tolutis, S.Balevičius. Elektronų sklaidos ypatumai deformuotuose plonuose polikristaliniuose Bi sluoksniuose. P. 493

J.Kaladė, A.Kaminskas, E.Montrimas, K.Arlauskas. Radiacinis ir radiografinis elektrorentgenografinių seleno sluoksnių jautris minkštiesiems Rentgeno spinduliams. P. 499

Trumpi pranešimai

P.O.Bogdanovičius, A.Kynienė, R.Karazija, R.Karpuškienė, G.Gaigalas. Apie simetrijos ketvirčio sluoksnio atžvilgiu galiojimą elektronų ryšio energijoms, atsižvelgiant į konfigūracijų maišymąsi. P. 507

A. Šurkus. Atvirkštinio spektroskopijos uždavinio dviatomei molekulei sprendimo rezultatų interpretacija išeinant už Born'o ir Oppenheimer'io artinio ribų. P. 511

Volume 39, No. 6

CONTENTS

Mathematical physics

A.Matulis. Decay of a quasi-stationary state. P. 435

Nuclear physics

L.Juodis, A.Plukis, V.Remeikis, and K.Makariūnas. The analysis of experimental data of 125I radioactive decay by genetic algorithm. P. 445

D.Švitra and K.Bučys. The role of delay in the dynamics of nuclear reactors. P. 451

Atoms and molecules

M.L.Balevičius, J.Tamulienė, and A.Tamulis. Cis <-> trans izomerization of stilbene molecule in the first excited state. P. 457

J.Tamulienė, A.Tamulis, and M.L.Balevičius. Quantum chemical investigations of tetraphosphorus activation using Ni(IV) chloride and bromide complexes. P. 463

Nonlinear optics and spectroscopy

A.Dement'ev and R.Navakas. Modelling of generation of solid state minilasers with combined active-passive Q-switching and diode pumping. P. 469

Ferroelectrics and superconductors

P.Bohac. The non-Arrhenius conductivity behaviour of solid electrolytes. P. 481

Semiconductors

S.Juršėnas. Luminescence decay of nonthermalized electron-hole plasma in CdS-doped glasses at 298 and 77 K. P. 487

R.Tolutis, V.Tolutis, and S.Balevičius. Peculiarities of electron scattering in thin deformed polycrystalline Bi films. P. 493

J.Kaladė, A.Kaminskas, E.Montrimas, and K.Arlauskas. Soft X-ray radiation and radiographic sensitivity of electroroentgenographic selenium layers. P. 499

Short communications

P.O.Bogdanovičius, A.Kynienė, R.Karazija, R.Karpuškienė, and G.Gaigalas. On the validity of the symmetry with respect to a quarter of the shell taking into account the configuration mixing effects for the binding energy of electrons. P. 507

A.Šurkus. Interpretation of the results of solving the inverse spectroscopic problem for a diatomic molecule going beyond the framework of the Born-Oppenheimer approximation. P. 511

1998 metai | 1999 | 2000 metai | Kiti