1999 metai | 2000 | 2001 metai | Kiti

Tomas 40, Nr. 1-3

33-iosios LIETUVOS NACIONALINĖS FIZIKOS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

I dalis. Kietojo kūno fizika, elektronika ir technologija

1999 rugsėjo 16-18, 1999, Vilnius, Lietuva

TURINYS

Kietojo kūno fizika, elektronika ir technologija

J. Požela, V. Jucienė. Pusė amžiaus tranzistorių fizikai. P. 5

S. Ašmontas, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, G. Valušis, E. Širmulis. Mikrobangų ir infraraudonosios spinduliuotės sąveika su puslaidininkiais: tyrimas ir taikymas. P. 15

J. Kundrotas. Sekliųjų priemaišų ir eksitonų smūginė jonizacija GaAs, InP puslaidininkiuose ir GaAs/AlGaAs kvantinėse duobėse. P. 26

T. Lozovski, R. Maldžius, E. Montrimas. Fotoreceptorių įelektrinimo tyrimai. P. 36

R. Adomavičius, A. Krotkus. Nepusiausvirųjų krūvininkų sužadinimo ir gyvavimo tyrimas matuojant optinius netiesiškumus. P. 42

S. Ašmontas, S. Bumelienė, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, G. Valušis. Mikrobangės ir infraraudonosios spinduliuotės sąveika su kompensuotu germaniu. P. 47

S. Ašmontas, J. Gradauskas, D. Seliuta, A. Sužiedėlis. Griūtinis fotodiodas infraraudonajai spinduliuotei. P. 51

A. Audzijonis, A. Krikščiūnas, R. Bakanas, V. Lazauskas, G. Gaigalas. SbSI kristalų minkštosios modos anharmonizmo teorinis tyrimas. P. 55

G. J. Babonas, L. Leonyuk, A. Rėza, R. Szymczak, V. Maltsev, L. Shvanskaya. Kopėtėlių sandaros kupratų optinės savybės ir superlaidumas. P. 58

R. A. Bendorius, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, V. Jasutis, H. Tvardauskas, Z. Martūnas. Akytojo GaAs liuminescencija ir paviršiaus savybės. P. 63

K. Bertulis, A. Krotkus, S. Marcinkevičius. Nepusiausvirųjų krūvininkų dinamika beriliu legiruotuose žemoje temperatūroje augintuose GaAs sluoksniuose. P. 67

V. Bikbajevas, V. Grivickas. Paviršinės rekombinacijos sparta n silicyje: priklausomybė nuo pradinio žadinimo. P. 71

A. Dargys. InP ir GaAs tarpvalentinės sugerties skerspjūvis. P. 76

E. Gaubas. Impulsais sužadintų nepusiausvirųjų krūvininkų pasiskirstymo sluoksninių sandarų skerspjūvyje nagrinėjimas. P. 80

E. Gaubas. Gyvavimo trukmės matavimo sluoksninėse sandarose metodo modifikacijos. P. 88

E. Gaubas, J. Kapturauskas. Spinduliuotės dozės sąlygoti gyvavimo trukmės kitimai neutronais švitintame didžiavaržiame silicyje. P. 94

E. Gaubas, J. Vaitkus, A. Mažeikis, J. Sinius, E. Žąsinas, A. Žindulis. Paviršinės rekombinacijos modifikavimas formuojant klasterizuotus sluoksnius. P. 99

V. Gavriušin. Vidinių ir išorinių Cr centrų apvalkalų sąveikos tyrimai Bi12SiO20 kristaluose. P. 105

A. Jukna, J. Paršeliūnas, S. Balevičius, O. Kiprijanovičius, D. Franukevičius, A. Paulavičius, A. Abrutis, A. Teišerskis, V. Bigelytė, B. Levit, S. Efremov. Plokščios kilpos formos antenos, spinduliuojančios plačios dažnių juostos signalus, tyrimas. P. 109

S. Juodkazis, P. Eliseev, H. -B. Sun, R. S. Q. Fareed, H. Misawa, Y. Naoi, S. Sakai, G. Kopitkovas, R. Tomašiūnas, J. Vaitkus. GaN sluoksnių paviršiaus morfologija. P. 113

V. Karpus, G. -J. Babonas, L. Rėza, W. Assmus, R. Sterzel. Ikosaedrinių ZnMgY kvazikristalų dielektrinės skvarbos dispersija. P. 118

J. Kavaliauskas, G, Krivaitė, B. Čechavičius. Optinio žadinimo įtaka GaAs/AlAs kvantinių darinių fotoatspindžiui. P. 124

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, J. Sinius, R. Baubinas, J. Vaitkus, A. Žindulis, R. Jašinskaitė. CdSe paviršiaus modifikacija O2 ir Cl2 aplinkoje. P. 128

A. Namajūnas, A. Tamaševičius, G. Mykolaitis, A. Čenys. Chaotinių signalų spektrų transformavimas. P. 134

V. Kopustinskas, V. Grigaliūnas, Š. Meškinis, M. Margelevičius, R. Tomašiūnas. Fotoninių kristalų formavimas SF6 reaktyviųjų jonų pluoštu. P. 140

J. Matukas, S. Pralgauskaitė, V. Palenskis, S. Smetona, J. G. Simmons, J. D. Evans, Š. Meškinis. Daugeliu kvantinių duobių pasižyminčių InGaAsP lazerių žemadažnis optinis ir elektrinis triukšmai ir jų koreliacija. P. 144

Š. Meškinis, K. Šlapikas, R. Gudaitis, M. Pucėta, J. Matukas. Schottky'io kontaktu apdorotų H2SeO3 tirpalų elektrinės charakteristikos. P. 150

I. Mikulskas, S. Juodkazis, R. Tomašiūnas, A. Jagminas, Š. Meškinis, H. Misawa. Fotoninių kristalų formavimas, naudojant Al2O3. P. 155

I. Mikulskas, R. Šulcas, R. Tomašiūnas, I. Pelant, J. L. Rehspringer, B. Hoenerlage. Si nanokristalitų, įterptų į porėtą SiO2 matricą, tyrimai. P. 160

E. Montrimas, R. Rinkūnas, T. Lozovskis, S. Kuskevičius. Dielektrinių sluoksnių elektrinio pramušimo modeliavimas. P. 164

V. Palenskis, A. Lisauskas, I. Garšanovas. Labai didelės magnetovaržos sluoksnių elektrinis triukšmas. P. 168

Br. Petrėtis, M. Balčiūnienė. Priemaišų pasiskirstymo netolygumai metale, paveikus jį lazerio spinduliuote. P. 172

S. Sakalauskas, R. Pūras. Nesąlytinis metalo ir puslaidininkio sandūros barjero aukščio matavimo būdas. P. 176

M. Senulis, V. Kunigėlis. Trumpų garso impulsų sklaida cilindru. P. 179

R. Sobiestianskas, A. Kežionis, E. Kazakevičius, A. Orliukas, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis. Li1,3Mo0,3Ti1,7(PO4)3 (čia M = Al, Fe) keramikų sintezė ir joninė pernaša. P. 183

L. Subačius, K. Jarašiūnas. Erdvinis GaAs kristalų lūžio rodiklio moduliavimas mikrobangų lauke. P. 189

M. Sūdžius, K. Jarašiūnas, A. Bastys. Gilaus donoro metastabilaus virsmo sąlygoti optiniai netiesiškumai GaAs kristaluose. P. 194

E. Vanagas, I. Mikulskas, R. Tomašiūnas, G. Versini, M. Joucla, M. Robino, B. Hoenerlage. Bangos vektoriaus tvermės tyrimas CuCl. P. 201

E. Vanagas, R. Tomašiūnas, P. Gilliot, B. Hoenerlage. Eksitonų ir bieksitonų defazavimas vario chloride. P. 204

N. Žurauskienė, A. Dargys, K. Bertulis. Gaudyklių, esančių Al0,25Ga0,75As/GaAs sandūroje, tyrimas tuneliniu spektrometru. P. 209

Volume 40, No. 1-3

PROCEEDINGS OF THE 33rd LITHUANIAN NATIONAL PHYSICS CONFERENCE

Part I. Solid state physics, electronics, and technology

September 16-18, 1999, Vilnius, Lithuania

CONTENTS

Solid state physics, electronics, and technology

J. Požela and V. Jucienė. Half a century for transistor physics. P. 5

S. Ašmontas, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, G. Valušis, and E. Širmulis. Interaction of microwaves and infrared radiation with semiconductors: study and applications. P. 15

J. Kundrotas. Impact ionization of shallow impurities and excitons in GaAs, InP semiconductors and GaAs/AlGaAs quantum wells. P. 26

T. Lozovski, R. Maldžius, and E. Montrimas. Investigations of photoreceptor charging. P. 36

R. Adomavičius and A. Krotkus. Investigation of nonequilibrium carriers dynamics by measurement of optical nonlinearities. P. 42

S. Ašmontas, S. Bumelienė, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, and G. Valušis. Microwave and infrared detection in compensated germanium. P. 47

S. Ašmontas, J. Gradauskas, D. Seliuta, and A. Sužiedėlis. Avalanche photodiode for infrared radiation. P. 51

A. Audzijonis, A. Krikščiūnas, R. Bakanas, V. Lazauskas, and G. Gaigalas. Theoretical investigation of anharmonicity of the SbSI crystal soft mode. P. 55

G. -J. Babonas, L. Leonyuk, A. Rėza, R. Szymczak, V. Maltsev, and L. Shvanskaya. Optical properties and superconductivity of cuprates with the ladder-type structure. P. 58

R. A. Bendorius, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, V. Jasutis, H. Tvardauskas, and Z. Martūnas. Lumines-cence and surface properties of porous GaAs. P. 63

K. Bertulis, A. Krotkus, and S. Marcinkevičius. Nonequilibrium carrier dynamics in Be-doped low-temperature-grown GaAs layers. P. 67

V. Bikbajevas and V. Grivickas. Surface recombination velocity in n-silicon: dependence on the initial excitation. P. 71

A. Dargys. Intervalence absorption cross section in InP and GaAs. P. 76

E. Gaubas. Study of excess carrier distribution in layered structures under pulsed cross-sectional excitation. P. 80

E. Gaubas. Modifications of the technique for carrier lifetime measurement in layered structures. P. 88

E. Gaubas and J. Kapturauskas. Neutron irradiation dose dependent carrier lifetime in high resistivity silicon. P. 94

E. Gaubas, J. Vaitkus, A. Mažeikis, J. Sinius, E. Žąsinas, and A. Žindulis. Modification of surface recombination by formation of cluster layers. P. 99

V. Gavryushin. Interaction between internal and external shells of Cr centres in Bi12SiO20 crystals. P. 105

A. Jukna, J. Paršeliūnas, S. Balevičius, O. Kiprijanovičius, D. Franukevičius, A. Paulavičius, A. Abrutis, A. Teišerskis, V. Bigelytė, B. Levit, and S. Efremov. Investigation of annular loop antenna for UWB signal generation. P. 109

S. Juodkazis, P. Eliseev, H. -B. Sun, R. S. Q. Fareed, H. Misawa, Y. Naoi, S. Sakai, G. Kopitkovas, R. Tomašiūnas, and J. Vaitkus. Surface morphology of GaN layers. P. 113

V. Karpus, G. -J. Babonas, L. Rėza, W. Assmus, and R. Sterzel. Dispersion of dielectric function of i-ZnMgY quasicrystals. P. 118

J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, and B. Čechavičius. Influence of optical excitation on photoreflectance of GaAs/AlAs quantum well structures. P. 124

V. Kazlauskienė, J. Miškinis, J. Sinius, R. Baubinas, J. Vaitkus, A. Žindulis, and R. Jašinskaitė. CdSe surface modification in O2 and Cl2 ambient. P. 128

A. Namajūnas, A. Tamaševičius, G. Mykolaitis, and A. Čenys. Spectra transformation of chaotic signals. P. 134

V. Kopustinskas, V. Grigaliūnas, Š. Meškinis, M. Margelevičius, and R. Tomašiūnas. Formation of photonic band gap microstructures by SF6 reactive ion beam etching. P. 140

J. Matukas, S. Pralgauskaitė, V. Palenskis, S. Smetona, J. G. Simmons, J. D. Evans, and Š. Meškinis. Optical and electrical low-frequency noise in InGaAsP MQW lasers and their correlation. P. 144

Š. Meškinis, K. Šlapikas, R. Gudaitis, M. Pucėta, and J. Matukas. Electrical characteristics of H2SeC3 treated Co-nGaAs Schottky contact. P. 150

I. Mikulskas, S. Juodkazis, R. Tomašiūnas, A. Jagminas, Š. Meškinis, and H. Misawa. Formation of Al2O3 based photonic crystals. P. 155

I. Mikulskas, R. Šulcas, R. Tomašiūnas, I. Pelant, J. L. Rehspringer, and B. Hoenerlage. Investigation of Si nanocrystals embedded into porous SiO2 matrix. P. 160

E. Montrimas, R. Rinkūnas, T. Lozovskis, and S. Kuskevičius. Modelling of dielectric layer electric breakdown. P. 164

V. Palenskis, A. Lisauskas, and I. Garšanovas. Electrical noise in films with colossal magnetoresistivity. P. 168

Br. Petrėtis and M. Balčiūnienė. Nonuniformities of admixtures distribution in metal acted by laser irradiation. P. 172

S. Sakalauskas and R. Pūras. Contactless method for metal-semiconductor barrier height measurement. P. 176

M. Senulis and V. Kunigėlis. Diffraction of short sound pulses from cylinder. P. 179

R. Sobiestianskas, A. Kežionis, E. Kazakevičius, A. Orliukas, A. Dindune, Z. Kanepe, and J. Ronis. Synthesis and transport properties of Li1. 3Mo0. 3Ti1. 7(PO4)3 (where M = Al, Fe) ceramics. P. 183

L. Subačius and K. Jarašiūnas. Spatial modulation of refractive index in bulk GaAs crystals by microwave field. P. 189

M. Sūdžius, K. Jarašiūnas, and A. Bastys. Optical nonlinearities at deep-donor metastable transformation in GaAs. P. 194

E. Vanagas, I. Mikulskas, R. Tomašiūnas, G. Versini, M. Joucla, M. Robino, and B. Hoenerlage. Investigation of wave vector conservation in CuCl. P. 201

E. Vanagas, R. Tomašiūnas, P. Gilliot, and B. Hoenerlage. Dephasing of excitons and biexcitons in copper chloride. P. 204

N. Žurauskienė, A. Dargys, and K. Bertulis. Investigation of traps in Al0. 25Ga0. 75As/GaAs interface by tunnelling spectrometer. P. 209

Tomas 40, Nr. 4

33-iosios LIETUVOS NACIONALINĖS FIZIKOS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

II dalis. Taikomoji branduolio fizika, optika ir spektroskopija, teorinė fizika

1999 rugsėjo 16-18, 1999, Vilnius, Lietuva

TURINYS

Taikomoji branduolio fizika

D. Butkus, M. Lebedytė. Gama spinduliuotės intensyvumas pažemio ore Lietuvoje. P. 221

A. Jurkevičius, A. Plukis, V. Auželytė, V. Remeikis. Skaitmeninis radiacinės pagavos įtakos hafnio izotopinės sudėties kitimui modeliavimas RBMK-1500 reaktoriuje. P. 225

Optika ir spektroskopija

D. Frolov, S. Bagdonas, R. Rotomskis, V. Gulbinas. Optinio žadinimo energijos relaksacijos dėsningumai tetrapirolinių pigmentų dariniuose. P. 228

V. Gavriušinas, J. Vaitkus, A. Vaitkuvienė. Žmogaus audinio medicininės diagnostikos fluorescencinė metodologija. P. 232

S. Juodkazis, M. Watanabe, H. -B. Sun, S. Matsuo, H. Misawa, P. Vanoppen, F. De Schryver, G. Kopitkovas, R. Tomašiūnas. Fotoliuminescendjos vaizdavimas. Triukšmų veiksniai artimo lauko optinėje mikroskopijoje. P. 237

Teorinė fizika

M. Alaburda, V. Gontis, B. Kaulakys. Klasikinio vandenilio atomo trikdymas ir chaotinė dinamika elektromagnetiniame lauke. P. 242

P. Bogdanovič, R. Karpuškienė, A. Momkauskaitė. Elektroninių šuolių tarp 2p3 konfigūracijos Ar XII ir Ca XIV jonų energijos lygmenų charakteristikų skaičiavimas. P. 248

A. Deveikis, G. Kamuntavičius, R. Kalinauskas, D. Germanas, S. Mickevičius. Efektyviųjų tarpnukleoninės sąveikos potencialų matricinis vaizdavimas. P. 253

A. Deveikis, V. Remeikis. Lengvųjų atomų aukščiau sužadintų branduolių transliaciškai invariantiški vidutiniai kvadratiniai spinduliai. P. 256

V. Ivaška, V. Jonkus, V. Palenskis. Tuščiaviduris superlaidusis cilindras su feromagnetine šerdimi išoriniame magnetiniame lauke. P. 261

A. J. Janavičius. Potencialinio vaizdavimo metodas nesferiniam potencialui. P. 266

G. Karlikauskas, P. Miškinis. Stygos instantonų klasifikacija Rn. P. 271

R. Karpuškienė. Elektroninių 3l-2p ir 3l-3l' šuolių S VIII jone charakteristikų skaičiavimas. P. 276

B. Kaulakys. Vidinė l/f triukšmo kilmė. P. 281

L. Kniševskaja, V. Tamošiūnas, V. Šugurov, M. Tamošiūnienė. Elektrodinaminių būdingųjų dydžių priklausomybė nuo puslaidininkinės plokštelės matmenų ir jos padėties bangolaidiniuose dariniuose. P. 287

P. Pipiraitė. Teorinis ekranuoto reakcinio centro šviesos stabilizatorių molekulių elektroninės sandaros tyrimas. P. 291

D. Šatkovskienė, J. Šulskus. Teorinis pakaitalų įtakos sočiųjų molekulių konformaciniams dėsningumams tyrimas. P. 295

G. Mykolaitis, K. Murali, E. Lindberg, A. Tamaševičius, A. Čenys, A. Namajūnas. Hiperchaosas netiesiškai susietuose antros eilės osciliatoriuose. P. 300

Volume 40, No. 4

PROCEEDINGS OF THE 33rd LITHUANIAN NATIONAL PHYSICS CONFERENCE

Part II. Applied nuclear physics, optics and spectroscopy, theoretical physics

September 16-18, 1999, Vilnius, Lithuania

CONTENTS

Applied nuclear physics

D. Butkus and M. Lebedytė. Gamma-radiation intensity in the ground level air in Lithuania. P. 221

A. Jurkevičius, A. Plukis, V. Auželytė, and V. Remeikis. Numerical modelling of radioactive neutron capture influence on Hf isotopic composition dynamics rate in the RBMK-1500 reactor. P. 225

Optics and spectroscopy

D. Frolov, S. Bagdonas, R. Rotomskis, and V. Gulbinas. Dynamics of excitation energy relaxation in aggregates of tetrapyrrolic pigments. P. 228

V. Gavriušinas, J. Vaitkus, and A. Vaitkuvienė. Methodology of medical diagnostics of human tissues by fluorescence. P. 232

S. Juodkazis, M. Watanabe, H. -B. Sun, S. Matsuo, H. Misawa, P. Vanoppen, F. De Schryver, G. Kopitkovas, and R. Tomašiūnas. Photoluminescence imaging. The issues of vibration noise in near-field optical microscopy. P. 237

Theoretical physics

M. Alaburda, V. Gontis, and B. Kaulakys. Interaction and chaotic dynamics of the classical hydrogen atom in an electromagnetic field. P. 242

P. Bogdanovich, R. Karpuškienė, and A. Momkauskaitė. Calculation of electron transitions in the 2p3 configuration of Ar XII and Ca XIV. P. 248

A. Deveikis, G. Kamuntavičius, R. Kalinauskas, D. Germanas, and S. Mickevičius. Oscillator representation of effective NN potentials. P. 253

A. Deveikis and V. Remeikis. Translationally invariant mean square radii of light atomic nuclei for higher excitations. P. 256

V. Ivaška, V. Jonkus, and V. Palenskis. Hollow superconducting cylinder with a ferromagnetic core in the external magnetic field. P. 261

A. J. Janavičius. The method of potential representation for nonspherical potential. P. 266

G. Karlikauskas and P. Miškinis. String instanton classification in -Rn. P. 271

R. Karpuškienė. Theoretical calculation of characteristics of the 3l-2p and 3l-3l' transitions in S VIII ion. P. 276

B. Kaulakys. On the inherent origin of 1/f noise. P. 281

L. Kniševskaja, V. Tamošiūnas, V. Šugurov, and M. Tamošiūnienė. Dependence of the electrodynamic characteristics on displacement and sizes of the semiconductor plate in waveguide structures. P. 287

P. Pipiraitė. Theoretical investigation of the electronic structure of hindered light stabilizer molecules. P. 291

D. Šatkovskienė and J. Šulskus. Theoretical investigation of the influence of substitutes on conformational regularities in saturated molecules. P. 295

G. Mykolaitis, K. Murali, E. Lindberg, A. Tamaševičius, A. Čenys, and A. Namajūnas. Hyperchaos in nonlinearly coupled second-order oscillators. P. 300

Tomas 40, Nr. 5

TURINYS

Atomai ir molekulės

A. Kupliauskienė, N. Rakštikas, V. Tutlys. Poliarizuotų LS būsenų atomų fotojonizacijos skerspjūvio bendroji išraiška. P. 311

Netiesinė optika ir spektroskopija

R. Bakanas. Fronto vilkimas periodiška trikdžių jėga. P. 321

Feroelektrikai ir superlaidininkai

L. Leoniuk, G. J. Babonas, V. Maltsevas, A. Rėza. Polisomatinis artinys kompleksinių kupratų fazių analizėje. P. 327

J. Banys, A. Sereika, A. Kajokas, A. Brilingas, J. Grigas, C. Klimm, G. Voelkel. Kietųjų tirpalų dbp0,01DBPI0,99 ir dbp0,03DBPI0,97 kristalų savaiminė poliarizacija. P. 337

Puslaidininkiai ir dielektrikai

R. Knizikevičius, A. Galdikas, A. Grigonis, L. Pranevičius. Si ir SiO2 ėsdinimo CF4 + O2 plazmoje modeliavimas. P. 343

V. Bondarenka, S. Mickevičius, H. Tvardauskas, S. Grebinskij, S. Kačiulis, G. Mattogno, V. Volkov, G. Zacharova. NaxV2O5 (ß) Roentgen'o fotoelektronų spektrai. P. 353

L. Ardaravičius, J. Liberis. Karštųjų elektronų mikrobangių fliuktuacijų anizotropija InAlAs/InGaAs/InAlAs kvantinėse duobėse. P. 357

V. Stankus, J. Dudonis. Nanokristalinių PbTiO3 plonų plėvelių sintezė iš daugiasluoksnio PbO/TiO2. P. 365

A. Kiveris, P. Pipinys. Elektrinio lauko sukurtas elektronų tuneliavimas dalyvaujant fononams ZnSe kristale. P. 371

Volume 40, No. 5

CONTENTS

Atoms and molecules

A. Kupliauskienė, N. Rakštikas, and V. Tutlys. General expression of the photoionization cross section of an atom in polarized LS states. P. 311

Nonlinear optics and spectroscopy

R. Bakanas. Driving of the stable front by a periodic forcing. P. 321

Ferroelectrics and superconductors

L. Leonyuk, G. -J. Babonas, V. Maltsev, and A. Rėza. Polysomatic approach for the phase analysis of complex cuprates. P. 327

J. Banys, A. Sereika, A. Kajokas, A. Brilingas, J. Grigas, C. Klimm, and G. Volkel. Spontaneous polarisation in the mixed DBP0. 01DBPI0. 99 and DBP0. 03DBPI0. 97 crystals. P. 337

Semiconductors and dielectrics

R. Knizikevičus, A. Galdikas, A. Grigonis, and L. Pranevičius. Simulation of etching of Si and SiO2 in CF4 + O2 plasma. P. 343

V. Bondarenka, S. Mickevičius, H. Tvardauskas, S. Grebinskij, S. Kačiulis, G. Mattogno, V. Volkov, and G. Zakharova. X-ray photoelectron spectroscopy of NaxV2O5 (ß) bronze. P. 353

L. Ardaravičius and J. Liberis. Anisotropy of hot-electron noise in InAlAs/InGaAs/InAlAs quantum wells. P. 357

V. Stankus and J. Dudonis. Synthesis of nanocrystalline PbTiO3 thin films from PbO/TiO2 multilayers. P. 365

A. Kiveris and P. Pipinys. Electric-field-induced phonon-assisted tunnelling of electrons from traps in ZnSe crystals. P. 371

Tomas 40, Nr. 6

TURINYS

Branduolio fizika

K. Jankauskas, A. Petrauskas. Lygtys atomo branduolio SU(3) neredukuotinei tankio matricai skaičiuoti. P. 379

Atomai ir molekulės

M. L. Balevičius, J. Tamulienė, A. Tamulis. Sužadintų būsenų vaidmuo dispersinio oranžo 3 molekulės cis-trans izomerizacijoje. P. 387

G. Gaigalas. Supaprastintos orbitų sąveikos operatoriaus formos taikymas lengviems atomams. P. 395

Superlaidininkai

V. Ivaška, V. Jonkus, V. Palenskis. Magnetinio lauko pasiskirstymas superlaidaus tuščiavidurio cilindro išorėje. P. 407

B. Vengalis. Struktūrinio fazinio (2201 ->2212) virsmo kinetikos tyrimas iš lydalo pagamintuose tekstūruotuose Bi-Sr-Ca-Cu-O sluoksniuose. P. 413

B. Vengalis, V. Jasutis, A. Paulavičius, D. Franukevičius. Bi2Sr2CaCu2O8 sluoksnio gaminimas iš lydalo, įskelto MgO kristalo plyšyje. P. 419

Eksperimento metodika

L. Augulis, S. Tamulevičius, L. Puodžiukynas, R. Augulis. Koreliacinio metodo optimizavimas elektroninėje speklų interferometrijoje. P. 425

Puslaidininkiai

A. Dargys. Skaitinės unitarinės transformacijos sąlygotas "chaosas". P. 431

R. Tolutis, V. Tolutis, J. Novickij, S. Balevičius. Plonų pusmetalių sluoksnių magnetovaržos tyrimas didelės galios impulsinio magnetinio lauko metodu. P. 435

Biofizika

G. Streckytė. Sensibilizatorių sąveikos su citostatikų molekulėmis įtakos sensibilizatorių fotofizikinėms savybėms spektroskopiniai tyrimai. P. 441

Trumpi pranešimai

R. A. Bendorius, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, V. Jasutis, A. Baranov. Matomos šviesos emisija iš porėtų GaSb plėvelių, pagamintų elektrinio cheminio ėsdinimo būdu. P. 447

A. Šurkus. Molekulinio jono KrH+ X1/Sigma+ būsenos efektyvinio hamiltoniano parametrų skaičiavimas remiantis spektroskopiniais duomenimis. P. 451

Volume 40, No. 6

CONTENTS

Nuclear Physics

K. Jankauskas and A. Petrauskas. Equations for SU(3)-irreducible density matrix of atomic nucleus. P. 379

Atoms and molecules

M. L. Balevičius, J. Tamulienė, and A. Tamulis. Role of excited states on cis-trans isomerization of disperse orange 3 molecule. P. 387

G. Gaigalas. Some new simplifications for the general form of the orbit-orbit interaction operator. P. 395

Superconductors

V. Ivaška, V. Jonkus, and V. Palenskis. Magnetic field distribution around a superconducting hollow cylinder. P. 407

B. Vengalis. Kinetics of the 2201 ->2212 structural transformation in highly oriented melt processed Bi-Sr-Ca-Cu-O films. P. 413

B. Vengalis, V. Jasutis, A. Paulavičius, and D. Franukevičius. Bi2Sr2CaCu2O8 layer formed by melt processing in a cleavage slit of MgO crystal. P. 419

Experimental technique

L. Augulis, S. Tamulevičius, L. Puodžiukynas, and R. Augulis.Optimization of the correlation method in electronic speckle pattern interferometry. P. 425

Semiconductors

A. Dargys. False chaos induced by numerical unitary transformation. P. 431

R. Tolutis, V. Tolutis, J. Novickij, and S. Balevičius. The high pulsed magnetic fields method for investigation of the magnetoresistance of thin semimetallic films. P. 435

Biophysics

G. Streckytė. Interaction with cytostatic molecules modifies photophysical properties of sensitizer: Spectroscopic investigations. P. 441

Short notes

R. A. Bendorius, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, V. Jasutis, and A. Baranov.Visible light emission from porous GaSb films fabricated by electrochemical etching. P. 447

A. Šurkus. Reduction of spectra to effective Hamiltonian parameters: X1/Sigma+ state of KrH+. P. 451

1999 metai | 2000 | 2001 metai | Kiti