2000 metai | 2001 | 2002 metai | Kiti

Volume 41, No. 1

CONTENTS

Nuclear Physics
A. Deveikis, A. Bončkus, and R. Kalinauskas. Calculation of coefficients of fractional parentage for nuclear oscillator shell model 3
T. Krupovnickas, E. Norvaišas, and D.O. Riska. Dibaryons as canonically quantized biskyrmions 13
K. Jankauskas. The study of low-lying levels of 8 4 Be within the unitary scheme approximation Emin +2 23

Atoms and Molecules
V. Tutlys and A. Kupliauskienė. Practice of the use of graphical methods for the studies of polarization in photoionization of atoms 31

Computational Physics
G. Gaigalas. The library of subroutines for calculating standard quantities in atomic structure theory 39

Semiconductors
R. Knizikevičius and A. Galdikas. Simulation of silicon etching in XeF 2 ambient 55

Tomas 41, Nr. 1

TURINYS

Branduolio fizika
A. Deveikis, A. Bončkus, R. Kalinauskas. Atomo branduolio osciliatorinio sluoksnių modelio kilminių koeficientų skaičiavimas 3
T. Krupovnickas, E. Norvaišas, D.O. Riska. Dibarionas kaip kanoniškai kvantuotas biskirmionas 13
K. Jankauskas.84Be žemųjų energijos lygmenų tyrimas unitariosios schemos Emin+2 artiniu 23

Atomai ir molekulės
V. Tutlys, A. Kupliauskienė. Grafinių metodų naudojimo praktika poliarizacijai atomų fotojonizacijoje tirti 31

Kompiuterinė fizika
G. Gaigalas. Programų biblioteka atomų sandaros teorijos standartiniams dydžiams skaičiuoti 39

Puslaidininkiai
R. Knizikevičius, A. Galdikas. Silicio ėsdinimo XeF2 aplinkoje modeliavimas 55

Volume 41, No. 2

CONTENTS

G. Merkelis. Graphical approach to construction of effective operators acting in defined subspaces 63
M.L. Balevičius, J. Tamulienė, and A.Tamulis. Influence of various substituents for isomerization processes of azo-dye 83
V. Ivaška, V. Jonkus, and V. Palenskis. Magnetic field distribution around a superconducting thin film 89
K. Breivė, Z. Bliznikas, and H. Vaitkevičius. The linear model for colour constancy 95
V. Stankus, J. Dudonis, A. Rakauskas, A. Juraitis, and A. Baltušnikas. Study of PbTiO3 formation kinetics in Pb/Ti layer 107
A. Rakauskas, V. Stankus, J. Dudonis, and A. Baltušnikas. Structure and properties of nanocomposite Ti1-xCuxN thin films prepared by combined cathodic arc evaporation-magnetron sputter deposition 113
A. Česnys, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, and A.K. Oginskis. Production of amorphous sodium-vanadium oxide bronze thin film by magnetron sputtering 119

Tomas 41, Nr. 2

TURINYS

G. Merkelis. Grafinis būdas efektinio operatoriaus, veikiančio pasirinktose erdvėse, išraiškoms rasti 63
M.L. Balevičius, J. Tamulienė, A. Tamulis. Fragmentų įtaka azotinių darinių izomerizacijos eigai 83
V. Ivaška, V. Jonkus, V. Palenskis. Magnetinio lauko pasiskirstymas superlaidžios juostelės išorėje 89
K. Breivė, Z. Bliznikas, H. Vaitkevičius. Tiesinis suvokiamos spalvos pastovumo modelis 95
V. Stankus, J. Dudonis, A. Rakauskas, A. Juraitis, A. Baltušnikas. PbTiO3 formavimosi kinetikos tyrimas Pb/Ti sluoksniuose 107
A. Rakauskas, J. Dudonis, V. Stankus, A. Baltušnikas. Nanokompozicinių Ti 1-xCuxN plonų dangų, sudarytų kombinuotu elektrolankinio garinimo-magnetroninio dulkinimo dengimo būdu, sandaros ir savybių tyrimas 113
A. Česnys, H. Tvardauskas, Z. Martūnas, A.K. Oginskis. Natrio vanadžio oksidinių bronzų plonųjų sluoksnių sudarymas magnetroninio nusodinimo būdu 119

Volume 41, No. 3

PROCEEDINGS OF THE 34th LITHUANIAN NATIONAL PHYSICS CONFERENCE

June 14-16, Vilnius, Lithuania

Part I. Theoretical physics

CONTENTS

T. Pyragienė and A. Matulis. The classical dynamic matrix for the quantum dot 129
K. Pyragas. An unstable delayed feedback controller for stabilizing unstable periodic orbits of chaotic systems 133
A. Tamaševičius and S. Bumelienė. Arrays of noninteracting chaotic oscillators and their synchronization 139
R. Kisielius and P.J. Storey. Calculation of effective recombination coefficients for the second-row singly-ionized ions 142
A.J. Janavičius and R. Bagdonaitė. Semi-relativistic nuclear shell model 150
V. Karpus. Interband absorption in metals as indirect optical transitions 154
V. Lazauskas, G. Gaigalas, and A. Audzijonis. Theoretical investigation of multipole moments and polarizabilities of SbSI and SbSBr crystals 159
E.E. Tornau and S. Lapinskas. Electric-field-induced transition from antiferromagnetic to ferromagnetic phase. Application to praseodymium manganites 163
Š. Vaitekonis and G. Trinkūnas. The orientation of the Qy transition dipole moment of chlorophyll a molecule in protein 169
R. Karpuškienė and P. Bogdanovich. Oscillator strengths of Zn I and Zn II 174
A. Bončkus, J. Grinevičiūtė, and G.P. Kamuntavičius. Nonlinear formulation of the algebraic eigenvalue problem and its application in quantum mechanics 177
J. Bučinskas and V. Šugurovas. Wave scattering by dielectric prism in a rectangular waveguide 181
J. Bučinskas, V. Šugurovas, and J. Šulskus. Surface acoustic waves in an anizotropic body 185
A. Deveikis. Construction of effective interactions in m-scheme oscillator shell model 188
G. Gaigalas, Z. Rudzikas, and T. Žalandauskas. Studies of Er ionization energy 195
D. Germanas, G.P. Kamuntavičius, and R. Kalinauskas. Application of super-large basis for nuclear calculations 200
V. Kalesinskas and A. Konstantinov. Investigation of electromagnetic waves propagating in ferrite-filled transversely magnetized circular waveguide 204
A. Kupliauskienė and J. Lipinskaja. The peculiarities of the angular distribution of photoelectrons from the 2p shell of excited Na 208
S. Mickevičius and G.P. Kamuntavičius. Colour-singlet clusters in systems composed of six quarks 213
P. Pipiraitė. Theoretical investigation of the polyolefin destruction and stabilization process by the MNDO method 217
S. Cicėnas, R.J. Rakauskas, S. Vošterienė, and J. Šulskus. Theoretical investigation of the vibrational spectra of trinitrotoluene and 2,4,6-trinitrophenol molecules 221
G. Gaigalas, T. Žalandauskas, and Z. Rudzikas. Analytical expressions for special cases of LS-jj transformation matrices for a shell of equivalent electrons 226
A.J. Janavičius. Shell stability of heaviest atomic nuclei in the semi-relativistic model 232
K. Glemža and A. Kupliauskienė. The role of excited electron in the inner-shell ionization of atoms 237
D. Jurčiukonis and A. Kupliauskienė. Investigation of the influence of valence electron excitation on the polarization of photoelectrons from Na atoms 242
L. Knisevskaja, M. Tamošiūnienė, and V. Shugurov. Microstrip line on GaAs substrate 247
L. Knisevskaja, M. Tamošiūnienė, V. Shugurov, and V. Tamošiūnas. Microstrip line on two-layer GaAs and SiO2 substrate 251
 

Tomas 41, Nr. 3

34-osios LIETUVOS NACIONALINĖS FIZIKOS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

Birželio 14-16, Vilnius

I dalis. Teorinė fizika

TURINYS

T. Pyragienė, A. Matulis. Klasikinė dinaminė matrica elektronui kvantiniame taške 129
K. Pyragas. Nestabilusis uždelstojo grįžtamojo ryšio valdytuvas nestabilioms periodinėms chaotinių sistemų orbitoms stabilizuoti 133
A. Tamaševičius, S. Bumelienė. Nesąveikaujančių chaotinių osciliatorių rinkiniai ir jų sinchronizacija 139
R. Kisielius, P.J. Storey. Antrojo periodo vienąkart jonizuotų jonų efektyviųjų rekombinacijos koeficientų skaičiavimas 142
A.J. Janavičius, R. Bagdonaitė. Pusiaureliatyvistinis sluoksninis branduolio modelis 150
V. Karpus. Tarpjuostinė metalų absorbcija kaip netiesioginiai optiniai šuoliai 154
V. Lazauskas, G. Gaigalas, A. Audzijonis. SbSI ir SbSBr kristalų multipolinių momentų ir poliarizuojamumų teorinis tyrimas 159
E.E. Tornau, S. Lapinskas. Elektriniu lauku sukeltas virsmas iš antiferomagnetinės į feromagnetinę fazę. Taikymas prazeodimio manganitams 163
Š. Vaitekonis, G. Trinkūnas. Chlorofilo a molekulės Q y šuolio dipolinio momento orientacija baltyme 169
R. Karpuškienė, P. Bogdanovich. Zn I ir Zn II osciliatorių stipriai 174
A. Bončkus, J. Grinevičiūtė, G.P. Kamuntavičius. Netiesinė algebrinės tikrinių verčių problemos formuluotė ir jos taikymai kvantinėje mechanikoje 177
J. Bučinskas, V. Šugurovas. Bangų sklaida dielektrine prizme stačiakampiame bangolaidyje 181
J. Bučinskas, V. Šugurovas, J. Šulskus. Paviršinės akustoelektrinės bangos anizotropiniame kūne 185
A. Deveikis. Efektyvinių sąveikų konstravimas m schemos osciliatoriniame sluoksnių modelyje 188
G. Gaigalas, Z. Rudzikas, T. Žalandauskas. Er jonizacijos energijos tyrimai 195
D. Germanas, G.P. Kamuntavičius, R. Kalinauskas. Superplačių bazių panaudojimas atomų branduolių skaičiavimuose 200
V. Kalesinskas, A. Konstantinov. Elektromagnetinių bangų sklidimo feritu užpilytame ir skersai įmagnetintame apvaliajame bangolaidyje tyrimas 204
A. Kupliauskienė, J. Lipinskaja. Sužadinto Na atomo fotoelektrono iš 2p sluoksnio kampinio pasiskirstymo ypatingumai 208
S. Mickevičius, G.P. Kamuntavičius. Bespalviai klasteriai šešių kvarkų sistemoje 213
P. Pipiraitė. Poliolefinų oksidacinės destrukcijos ir stabilizacijos proceso teorinis tyrimas MNDO metodu 217
S. Cicėnas, R.J. Rakauskas, S. Vošterienė, J. Šulskus. Trinitrotoluolo ir 2,4,6-trinitrofenolo molekulių vibracinių spektrų teorinis tyrimas 221
G. Gaigalas, T. Žalandauskas, Z. Rudzikas. LS-jj transformacijos matricos ir jų analizinės išraiškos ekvivalentinių elektronų sluoksniui 226
A.J. Janavičius. Sunkiausių atomų branduolių sluoksnių stabilumas pusiaureliatyvistiniame modelyje 232
K. Glemža, A. Kupliauskienė. Sužadinto elektrono vaidmuo atomų vidinių sluoksnių jonizacijoje 237
D. Jurčiukonis, A. Kupliauskienė. Valentinio elektrono sužadinimo įtakos fotoelektrono iš Na atomo poliarizacijai tyrimas 242
L. Kniševskaja, M. Tamošiūnienė, V. Šugurovas. Mikrojuostinės linijos su GaAs padėklu tyrimas 247
L. Kniševskaja, M. Tamošiūnienė, V. Šugurovas, V. Tamošiūnas. Mikrojuostinės linijos su dvisluoksniu GaAs ir SiO2 padėklu tyrimas 251
 

Volume 41, Nos. 4-6

PROCEEDINGS OF THE 34th LITHUANIAN NATIONAL PHYSICS CONFERENCE

June 14-16, Vilnius, Lithuania

Part II. Solid state physics, electronics, and technology. Quantum electronics and laser physics. Optics and spectroscopy. Environmental physics

CONTENTS

Solid state physics, electronics, and technology
A. Dargys, J. Kundrotas, and N. Žurauskienė. Impact and tunnel ionization of point centres in bulk semiconductors and nanostructures 265
D. Baltrūnas. Investigation of hyperfine interactions in cubic tin compounds by means of 119Sn Mössbauer spectroscopy 276
J. Banys, V. Samulionis, V.B. Cajipe, and Yu. Vysochanskii. Dielectric properties of CuInP2Se6 and CuCrP2S 6 crystals 280
A. Česnys and A. Urbelis. On electrical conduction of crystalline-noncrystalline semiconductor barrier structures 283
A. Dargys, J. Kundrotas, G. Valušis, S. Ašmontas, and K. Köhler. Influence of annealing on photoluminescence of multiple quantum well structures 285
S. Ašmontas, Z.M. Dashevsky, J. Gradauskas, D. Seliuta, A. Sužiedėlis, and E. Širmulis. Electromotivity in PbTe-metal contacts under CO 2 laser illumination 289
A. Audzijonis, P. Pipinys, V. Lapeika, and R. Žaltauskas. Optical and electric properties of SbSI single crystals 294
G.-J. Babonas, V. Maltsev, A. Rėza, M. Baran, S. Deyev, L. Shvanskaya, A. Kindurys, and R. Vaišnoras. Structural determination of optical properties in cuprates 299
R. Aleksiejūnas, M. Sūdžius, V. Gudelis, K. Jarašiūnas, and A. Bastys. Application of dynamic grating technique for investigation of EL2 metastability 305
K. Arlauskas, T. Lozovskis, E. Montrimas, and R. Rinkūnas. Influence of defects on electric properties of low-substrate-temperature a-Si:H layers 311
K. Juodkazis, S. Juodkazis, H. Ishii, H. Takagi, S. Matsuo, and H. Misawa. Investigation of laser-assisted Pt deposition on TiO 2 315
Ž. Kancleris, S. Mickevičius, R. Simniškis, and A. Šilėnas. Resonator controlled by optically activated semiconductor switch 321
A. Kiveris, P. Pipinys, O. Proskūra, and V. Lapeika. Current mechanism in ZnSe ceramics and single crystals 326
J. Kavaliauskas, B. Čechavičius, and G. Krivaitė. Photoreflectance dynamics of GaAs/AlAs quantum well structures 329
A. Kežionis, E. Kazakevičius. A. Orliukas, A. Dindune, Z. Kanepe, and J. Ronis. The influence of substitution Ti4+->Sc 3+ (B3+)+Li+ on electrical properties of Li 1+x+y ScxByTi2-x-y(PO 4 ) 3 (where x = 0.3, y = 0; x = 0.2, y = 0.1) superionic ceramics 335
G. Krivaitė, J. Kavaliauskas, B. Čechavičius, and K. Jarašiūnas. Study of excitonic transitions in proton-irradiated InGaAs/GaAs multiple quantum well structures by modulation spectroscopy 339
A. Kajokas, S. Lapinskas, and J. Banys. Simulation of the distribution of the relaxation times 345
R.A. Bendorius, A. Baranov, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, V. Jasutis, V. Pačebutas, and H. Tvardauskas. The investigations of porous GaX 5 layers 349
R. Purlys. One-standard quantitative X-ray phase analysis of metastable structures 354
V. Kazlauskienė, V. Kažukauskas, J. Miškinis, A. Petravičius, R. Pūras, S. Sakalauskas, J. Sinius, J. Vaitkus, and A. Žindulis. Formation of ohmic In contacts on semiinsulating GaAs by laser processing 357
J. Puišo, S. Tamulevičius, S. Lindroos, M. Leskela, V. Snitka, and M. Pucėta. Growth kinetics of the thin PbS films deposited by SILAR 361
E. Montrimas, R. Rinkūnas, and T. Lozovskis. Investigation of surface properties of SiO2 layers 367
E. Montrimas and R. Rinkūnas. Application of the decoration technique for investigation of substrate defects 371
R. Purlys, A.J. Janavičius, A. Mekys, S. Balakauskas, and J. Storasta. Electrical conductivity of Si and GaAs monocrystals excited by soft X-rays 376
V. Kažukauskas. Charge carrier traps in MEH-PPV polymer diodes 381
V. Gružinskis, E. Starikov, and P. Shiktorov. Terahertz frequency microwave generation in InN submicron diodes 386
V. Ivaška, V. Jonkus, and V. Palenskis. Magnetic field scattering by thin superconducting strip. London's approach 391
R. Kaliasas and R.A. Žilinskas. Charge dynamics in the vapour stream and models of condensate growth 395
I. Mikulskas, R. Šulcas, E. Vanagas, R. Tomašiūnas, K. Luterov?, I. Pelant, J.L. Rehspringer, and R. Lévy. Si+ and Ge + ion implanted SiO2 matrices: photoluminescence peculiarities 399
L. Subačius, I. Kašalynas, K. Drūteika, and K. Jarašiūnas. Space charge field subnanosecond oscillations in the region of negative differential conductivity of photoexcited GaAs crystals 404
J. Dudonis, A. Matiukas, and A. Meškauskas. Influence of transition metal impurities on the texture of Cu coatings 409

Quantum electronics and laser physics
R. Adomavičius, A. Krotkus, and Z. Hatzopolous. Nonlinear optical response of a semiconductor superlattice 415
I. Mikulskas, S. Juodkazis, R. Tomašiūnas, and O.P. Hansen. Investigation of nonequilibrium charge carrier temporal and spatial dynamics in AlGaAs photonic structures 418
J. Matukas, Č. Pavasaris, V. Palenskis, S. Pralgauskaitė, S. Smetona, and E. Šermukšnis. Turn-on characteristics of InGaAsP laser diodes 423
J. Matukas, S. Pralgauskaitė, V. Palenskis, J.G. Simmons, R. Sobiestianskas, and S. Smetona. Optical and electrical noise of MQW laser diodes 429
V. Pačebutas and A. Krotkus. Nonlinear optical parameters of bulk gallium nitride crystals measured by Z-scan techniques 435
E. Žeromskis, A. Dubietis, G. Tamošauskas, and A. Piskarskas. Broadening of gain bandwidth of the continuum-seeded optical parametric amplifier by the use of multiple beam pump 441
V. Kabelka and A.V. Masalov. Femtosecond light pulse characterization by SHG and SD single shot autocorrelators 445
D. Mikalauskas, A. Dubietis, R. Danielius, and A. Piskarskas. Self-shortening of a picosecond laser pulse during the self-guided propagation in air 453
V. Smilgevičius, A. Stabinis, V. Pyragaitė, and K. Regelskis. Self-diffraction of optical vortices 456
R. Gadonas, V. Smilgevičius, A. Stabinis, and J. Janušonis. Reconstruction of Bessel light beam in benzene 461
A. Stabinis, S. Orlov, and V. Jarutis. Interaction of Bessel vortices in nonlinear crystals 465
R. Gadonas, V. Jarutis, V. Smilgevičius, A. Stabinis, and V. Vaičaitis. Self-action of Bessel beam in isotropic medium 471

Optics and spectroscopy
P. Kietis, D. Lingė, P. Saudargas, and L. Valkūnas. Photoelectric response and electrostrictive properties of dried purple membrane films: the comparative study 477
D. Frolov, S. Bagdonas, L. Kelbauskas, W. Dietel, G. Streckytė, and R. Rotomskis. Spectroscopy of TPPS4: investigation of aggregation and protonation properties 484
V. Balevičius and R. Blinc. Critical behaviour of NMR shifts and relaxation times in ionic solutions 495
G. Kopitkovas, Y. Rio, A. Chugreev, J.-F. Nierengarten, J.-L. Rehspringer, B. Hönerlage, and R. Tomašiūnas. Induced absorption of modified C 60 molecules in SiO2 sol-gel matrices 500
E. Žurauskienė, E. Žurauskas, G. Streckytė, S. Bagdonas, K. Žvaigždinas, and R. Rotomskis. Premises of visualization of the conduction system of heart: spectroscopic investigations 505
J. Šalkauskas and N. Bertys. Application of numerical simulation in atomic analytical spectroscopy 509
R. Stanikūnas, Z. Bliznikas, A. Švegžda, and H. Vaitkevičius. Reconstruction of shape of 3-D objects from their two 2-D images by a neural network 515
M. Daškevičienė, V. Gaidelis, V. Getautis, V. Jankauskas, O. Paliulis, and J. Sidaravičius. Derivatives of 2,5-dimercapto-l,3,4-thiadiazole as hole transporting materials 521

Environmental physics
L. Davulienė, V. Remeikis, and G. Trinkūnas. Avalanche model for the transfer of suspended particles in a river 527
R. Jasiulionis and D. Lukauskas. Noble gas radionuclides in the environment of technogenic source 531
L. Juodis, V. Remeikis, K. Makariūnas, and A. Dragūnas. The evaluation of life-time variations of 57Co by genetic algorithm 535
E. Kimtys, G. Bražiūnas, and V. Remeikis. Analysis of plutonium isotopic ratios in nuclear spent fuel 539
V. Remeikis. Analysis of the measurement accuracy of the ?-line intensity changes ?I?/I? 543
A. Šmaižys, P. Poškas, D. Lukauskas and V. Remeikis. Experimental determination of radiation safety of spent nuclear fuel dry storage casks CASTOR and CONSTOR 547

Miscellaneous
V. Gontis. Modelling share volume traded in financial markets 551
N. Astrauskienė and A. Bogdanovičius. The role of physics in the medium of technical disciplines 556
 

Tomas 41, Nr. 4-6

34-osios LIETUVOS NACIONALINĖS FIZIKOS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

Birželio 14-16, Vilnius

II dalis. Kieto kūno fizika, elektronika ir technologija. Kvantinė elektronika ir lazerių fizika. Aplinkos fizika

TURINYS

Kieto kūno fizika, elektronika ir technologija
A. Dargys, J. Kundrotas, N. Žurauskienė. Smūginė ir tunelinė taškinių centrų jonizacija puslaidininkiuose ir nanodariniuose 265
D. Baltrūnas. Hipersmulkiųjų sąveikų kubiniuose alavo junginiuose tyrimas Mössbauer'io spektroskopijos metodu 276
J. Banys, V. Samulionis, V.B. Cajipe, Yu. Vysochanskii. Dielektrinės CuInP2Se6 ir CuCrP2S6 kristalų savybės 280
A. Česnys, A. Urbelis. Kristalinio ir nekristalinio puslaidininkio barjerinių darinių elektrinio laidumo interpretacijos klausimu 283
A. Dargys, J. Kundrotas, G. Valušis, S. Ašmontas, K. Köhler. Atkaitinimo poveikis darinių su kvantinėmis duobėmis fotoliuminescencijai 285
S. Ašmontas, Z.M. Dashevsky, J. Gradauskas, D. Seliuta, A. Sužiedėlis, E. Širmulis. CO2 lazerio spinduliuote apšviečiamų PbTe ir metalo darinių elektrovara 289
A. Audzijonis, P. Pipinys, V. Lapeika, R. Žaltauskas. Optinės ir elektrinės SbSI monokristalų savybės 294
G.-J. Babonas, V. Maltsev, A. Rėza, M. Baran, S. Deyev, L. Shvanskaya, A. Kindurys, R. Vaišnoras. Kupratų optinių savybių struktūrinė determinacija 299
R. Aleksiejūnas, M. Sūdžius, V. Gudelis, K. Jarašiūnas, A. Bastys. Dinaminių difrakcinių gardelių metodikos taikymas EL2 metastabilumui tirti 305
K. Arlauskas, T. Lozovskis, E. Montrimas, R. Rinkūnas. Defektų įtaka amorfinio hidrogenizuoto žematemperatūrių padėklų Si sluoksnio elektrinėms savybėms 311
K. Juodkazis, S. Juodkazis, H. Ishii, H. Takagi, S. Matsuo, H. Misawa. Pt auginimas ant TiO2 paviršiaus naudojant lazerio spinduliuotę 315
Ž. Kancleris, S. Mickevičius, R. Simniškis, A. Šilėnas. Optiškai sužadinamu jungikliu valdomas rezonatorius 321
A. Kiveris, P. Pipinys, O. Proskūra, V. Lapeika. Srovės tekėjimo mechanizmas ZnSe keramikoje ir monokristaluose 326
J. Kavaliauskas, B. Čechavičius, G. Krivaitė. GaAs/AlAs kvantinių duobių darinių fotoatspindžio dinamika 329
A. Kežionis, E. Kazakevičius, A. Orliukas, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis. Ti4+->Sc3+(B3+)+Li + keitimo reakcijų įtaka Li1+x+yScxB yTi 2-x-y(PO4)3 (x = 0,3, y = 0; x= 0,2, y = 0,1) superjoninių keramikų elektrinėms savybėms 335
G. Krivaitė, J. Kavaliauskas, B. Čechavičius, K. Jarašiūnas. Eksitoninių šuolių tyrimas protonais švitintuose InGaAs/GaAs daugelio kvantinių duobių dariniuose moduliacinės spektroskopijos metodais 339
A. Kajokas, S. Lapinskas, J. Banys. Relaksacijos laikų pasiskirstymo modeliavimas 345
R.A. Bendorius, A. Baranov, J. Sabataitytė, I. Šimkienė, V. Jasutis, V. Pačebutas, H. Tvardauskas. GaX5 akytųjų sluoksnių tyrimai 349
R. Purlys. Vienetalonė metastabilių struktūrų rentgenografinė kiekybinė fazinė analizė 354
V. Kazlauskienė, V. Kažukauskas, J. Miškinis, A. Petravičius, R. Pūras, S. Sakalauskas, J. Sinius, J. Vaitkus, A. Žindulis. In ir GaAs ominių kontaktų formavimas panaudojant lazerio spinduliuotę 357
J. Puišo, S. Tamulevičius, S. Lindroos, M. Leskela, V. Snitka, M. Pucėta. Plonųjų PbS plėvelių, nusodinamų SILAR metodu, augimo kinetika 361
E. Montrimas, R. Rinkūnas, T. Lozovskis. SiO2 sluoksnių paviršiaus savybių tyrimas 367
E. Montrimas, R. Rinkūnas. Dekoravimo metodo taikymas tiriant padėklo defektus 371
R. Purlys, A.J. Janavičius, A. Mekys, S. Balakauskas, J. Storasta. Minkštąja Röntgen'o spinduliuote sužadintas Si ir GaAs monokristalų elektrinis laidumas 376
V. Kažukauskas. Krūvininkų gaudyklės MEH-PPV polimero dioduose 381
V. Gružinskis, E. Starikov, P. Šiktorov. Terahercinio dažnio mikrobangų generacija InN submikroniuose dioduose 386
V. Ivaška, V. Jonkus, V. Palenskis. Magnetinio lauko sklaida be galo plona superlaidžiąja juostele. London'ų artinys 391
R. Kaliasas, R.A. Žilinskas. Garų srauto krūvių dinamika ir kondensato augimo modeliai 395
I. Mikulskas, R. Šukas, E. Vanagas, R. Tomašiūnas, K. Luterov?, I. Pelant, J.L. Rehspringer, R. Lévy. Si+ ir Ge+ jonais implantuotos matricos: fotoliuminescencijos ypatumai 399
L. Subačius, I. Kašalynas, K. Drūteika, K. Jarašiūnas. Subnanosekundinės erdvinio krūvio lauko osciliacijos šviesa sužadintame GaAs kristale neigiamo diferencialinio laidumo srityje 404
J. Dudonis, A. Matiukas, A. Meškauskas. Pereinamųjų metalų priemaišų įtaka kondensuojamų Cu dangų tekstūrai 409

Kvantinė elektronika ir lazerių fizika
R. Adomavičius, A. Krotkus, Z. Hatzopolous. Netiesinis optinis puslaidininkinės supergardelės atsakas 415
I. Mikulskas, S. Juodkazis, R. Tomašiūnas, O.P. Hansen. Nepusiausvirųjų krūvininkų laikinės ir erdvinės dinamikos tyrimas fotoniniuose AlGaAs dariniuose 418
J. Matukas, Č. Pavasaris, V. Palenskis, S. Pralgauskaitė, S. Smetona, E. Šermukšnis. InGaAsP lazerinių diodų impulsinės charakteristikos 423
J. Matukas, S. Pralgauskaitė, V. Palenskis, J.G. Simmons, R. Sobiestianskas, S. Smetona. Puslaidininkinių lazerinių diodų su daugiaduobiu kvantiniu dariniu optinis ir elektrinis triukšmas 426
V. Pačebutas, A. Krotkus. Tūrinių galio nitrido kristalų netiesiškų optinių parametrų tyrimas Z skenavimo būdu 435
E. Žeromskis, A. Dubietis, G. Tamošauskas, A. Piskarskas. Parametrinio šviesos stiprintuvo juostos išplėtimas naudojant daugiapluoštį kaupinimą 441
V. Kabelka, A.V. Masalov. Femtosekundinių šviesos impulsų matavimas naudojant vienblyksnius antrosios harmonikos generacijos ir savidifrakcijos autokoreliatorius 445
D. Mikalauskas, A. Dubietis, R. Danielius, A. Piskarskas. Pikosekundinių lazerio impulsų trumpėjimas vykstant saviveikai ore 453
V. Smilgevičius, A. Stabinis, V. Pyragaitė, K. Regelskis. Optinių sūkurių savidifrakcija 456
R. Gadonas, V. Smilgevičius, A. Stabinis, J. Janušonis. Bessel'io šviesos pluošto rekonstrukcija benzene 461
A. Stabinis, S. Orlov, V. Jarutis. Bessel'io sūkurių sąveika netiesiniuose kristaluose 465
R. Gadonas, V. Jarutis, V. Smilgevičius, A. Stabinis, V. Vaičaitis. Bessel'io pluošto saviveika izotropinėje terpėje 471

Optika ir spektroskopija
P. Kietis, D. Lingė, P. Saudargas, L. Valkūnas. Sausų purpurinių membranų plėvelių fotoelektrinis atsakas ir elektrostrikcinės savybės: lyginamieji tyrimai 477
D. Frolov, S. Bagdonas, L. Kelbauskas, W. Dietel, G. Streckytė, R. Rotomskis. TPPS4 spektroskopija: agregacijos ir protonavimo savybių tyrimas 484
V. Balevičius, R. Blinc. Krizinė joninių tirpalų BMR signalų poslinkių ir relaksacijų trukmių elgsena 495
G. Kopitkovas, Y. Rio, A. Chugreev, J.-F. Nierengarten, J.-L. Rehspringer, B. Hönerlage, R. Tomašiūnas. Modifikuotų C60 molekulių, įterptų į SiO2 matricą, indukuotos sugerties tyrimas 500
E. Žurauskienė, E. Žurauskas, G. Streckytė, S. Bagdonas, K. Žvaigždinas, R. Rotomskis. Širdies laidžiosios sistemos vaizdinimo prielaidos: spektriniai tyrimai 505
J. Šalkauskas, N. Bertys. Skaitmeninio modeliavimo taikymas atominėje analizinėje spektroskopijoje 509
R. Stanikūnas, Z. Bliznikas, A. Švegžda, H. Vaitkevičius. Objekto erdvinio vaizdo atkūrimas iš jo dvimačio atvaizdo neuroniniu tinklu 515
M. Daškevičienė, V. Gaidelis, V. Getautis, V. Jankauskas, O. Paliulis, J. Sidaravičius. 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazolo dariniai kaip skyles transportuojančios medžiagos 521

Aplinkos fizika
L. Davulienė, V. Remeikis, G. Trinkūnas. Skendinčiųjų dalelių pernašos upe griūčių modelis 527
R. Jasiulionis, D. Lukauskas. Inertinių dujų radionuklidai technogeninio šaltinio aplinkoje 531
L. Juodis, V. Remeikis, K. Makariūnas, A. Dragūnas. 57 Co skilimo spartos pokyčių įvertinimas naudojant genetinį algoritmą 535
E. Kimtys, G. Bražiūnas, V. Remeikis. Plutonio izotopų santykio panaudotame branduoliniame kure tyrimas 539
V. Remeikis. ? spektro linijų intensyvumų pokyčių ?I ? /I? matavimo tikslumo analizė 543
A. Šmaižys, P. Poškas, D. Lukauskas, V. Remeikis. Eksperimentinis panaudoto branduolinio kuro sausųjų talpyklių CASTOR ir CANSTOR radiacinės saugos vertinimas 547

Kitos temos
V. Gontis. Prekybos apyvartos finansų rinkose modeliavimas 551
N. Astrauskienė, A. Bogdanovičius. Bendrosios fizikos kursas techniškųjų disciplinų terpėje 556

2000 metai | 2001 | 2002 metai | Kiti