2001 metai | 2002 | 2003 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 42, No. 1 (2002)

CONTENTS

Atoms and molecules

Ab initio study of copper-mediated oxidative P-O coupling of white phosphorus and alcohols
J. Tamuliene, M.L. Balevicius, and A. Tamulis 5

Contribution of electron gas degeneration to electron-polar optical phonon scattering in quantum wells
K. Požela 11

Tunnelling of edge states. Noninteracting electrons
A. Alkauskas 17

Direct characterization of electron-phonon interaction for deep levels in semiconductors
V. Gavryushin 23

Ferroelectrics and superconductors

Light-induced phase transitions in wide tapes of high-Tc superconducting thin films
S. Balevičius 31

Condensed matter physics and technology

Reactive sputter deposition of TiO2 films
R. Knizikevičius and L. Pranevičius 37

Analysis of bonds influencing etching of silicon by CF2Cl 3 plasma
Ž Rutkūnienė and A. Grigonis 41

Investigalion of oxygen diffusion in epitaxial In2O3 <Sn> films by in situ resistivity measurements
V. Lisauskas, V. Pyragas, K. Šliužienė, and B. Vengalis 47

Assessment of relaxation transitions in thermoplastic heat-resistant polyimides
P. Banevicius and A. Ziliukas 53

Environmental physics

Ionizing radiation doses in the environment of the Ignalina NPP
R. Jasiulionis 61

Short communication

The influence of three-bond interactions on the additivity of conformational energies
D. Šatkovskienė 65
 
 

TURINYS


Atomai ir molekulės

Oksidacinės tetrafosforo ir alkoholio P-O jungimosi reakcijos vario aplinkoje tyrimas ab initio metodais
J. Tamulienė, M.L. Balevičius, A. Tamulis 5

Elektroninių dujų išsigimimo įnašas į elektronų sklaidą poliniais optiniais fononais kvantinėse duobėse
K. Požela 11

Kraštinių modų tuneliavimas. Nesąveikaujantys elektronai
A. Alkauskas 17

Tiesioginis elektronų ir fononų sąveikos puslaidininkių giliuosiuose centruose tyrimas
V. Gavriušinas 23

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Šviesa indukuoti faziniai virsmai plačiose plonasluoksnėse aukštatemperatūrių superlaidininkų juostelėse
S. Balevičius 31

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

TiO2 sluoksnių reaktyvus nusodinimas
R. Knizikevičius, L. Pranevičius 37

Ryšių, įtakojančių silicio ėsdinimą CF2Cl3 plazmoje, tyrimai
Ž. Rutkūnienė, A. Grigonis 41

Deguonies difuzijos tyrimas epitaksiniuose In2O3<Sn> sluoksniuose, matuojant elektrinę varžą
V. Lisauskas, V. Pyragas, K. Šliužienė, B. Vengalis 47

Relaksacinių šuolių termoplastiniuose karščiui atspariuose poliimiduose įvertinimas
P. Banevičius, A. Žiliukas 53

Aplinkos fizika

Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės Ignalinos AE aplinkoje
R. Jasiulionis 61

Trumpas pranešimas

Sąveikų tarp trijų jungčių įtaka konformacinių energijų adityvumui
D. Šatkovskienė 65
 
 

Vol. 42, No. 2 (2002)

CONTENTS


Mathematical and computational physics

The library of subroutines for calculation of matrix elements of two-particle operators for many-electron atoms
G. Gaigalas 73

Atoms and molecules

Determination of additivity increments for confonnational energies: Quantum-mechanical investigation
R. Jankauskas, P. Pipiraitė, and D. Šatkovskienė 87

Excited state relaxation of protonated 9-(4-diethylaminostyryl)-acridine
P. Grigaravičius, V. Gulbinas, U. W. Grummt, and R. Rotomskis 93

Electrodynamics and wave processes

Light transmission in reflection fibre system
J. Verkelis, R. Jankevičius, and R. Šarmaitis 99

Spectroscopy

The role of neopterin in the fluorescence investigations of biotissue pathology
V. Gavryushin, E. Auksorius, D. Fuchs, and A. Vaitkuvienė 111

Optical properties of femtosecond irradiated photo-thermo-refractive glass
S. Juodkazis 119

Condensed matter physics and technology

The study of dehydration of H2V11.5Cr0.5 O31*nH2O xerogel by XPS and TDS
S. Mickevičius, V Bondarenka, S. Grebinskij, S. Kačiulis, H. Tvardauskas, and Z. Martūnas 127

Effect of the concentration of Ag-dopant on the parameters of SnO2 thin film gas sensors
A. Galdikas, D. Senuliene, A. Šetkus. A. Česnys, G. Mattogno, S. Kačiulis, and A. Mezzi 131

Environmental physics

Simulation of the self-cleaning process of a passive admixture in the Lithuanian economic area of the Baltic Sea
D. Styro, N. Astrauskienė, J. Kleiza, and S. Vdovinskienė 139
 
 

TURINYS


Matematinė fizika ir skaičiavimai

Programų biblioteka, skirta daugiaelektronės atomo teorijos dvidalelių operatorių matriciniams elementams skaičiuoti
G. Gaigalas 73

Atomai ir molekulės

Adityvių inkrementų konformacinėms energijoms nustatymas: kvantmechaninis tyrimas
R. Jankauskas, P. Pipiraitė, D. Šatkovskienė 87

Protonuoto 9-(4-dietilaminostiril)-akridino sužadintosios būsenos relaksacija
P. Grigaravičius, V. Gulbinas, U. W. Grummt, R. Rotomskis 93

Elektrodinamika ir bangų procesai

Šviesos sklidimas šviesolaidžių atspindžio sistemoje
J. Verkelis, R. Jankevičius, R. Šarmaitis 99

Spektroskopija

Neopterino vaidmuo fluorescenciniuose bioaudinių patologijos tyrimuose
V. Gavriušinas, E. Auksorius, D. Fuchs, A. Vaitkuvienė 111

Optinės femtosekundiniais impulsais apšviesto fototermorefraktyvinio stiklo savybės
S. Juodkazis 119

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

H2V11,5Cr0,5O31*nH2 O kserogelio dehidratacijos tyrimai Röntgen'o fotoelektronų spektroskopijos ir terminės desorbcijos spektrometrijos metodais
S. Mickevičius, V Bondarenka, S. Grebinskij, S. Kačiulis, H. Tvardauskas, Z. Martūnas 127

Legiruojančio Ag kiekio įtaka plonų SnO2 dujų jutiklių parametrams
A. Galdikas, D. Senulienė, A. Šetkus, A. Česnys, G. Mattogno, S. Kačiulis, A. Mezzi 131

Aplinkos fizika

Baltijos jūros savivalos nuo pasyvių priemaišų proceso Lietuvos ekonominėje zonoje modeliavimas
D. Styro, N. Astrauskienė, J. Kleiza, S. Vdovinskienė 139
 
 

Vol. 42, No. 3 (2002)

CONTENTS

Collection of papers dedicated to the 70th anniversary of Professor Algirdas Šileika

Preface
G.-J. Babonas and A. Krotkus 153

Excitonic photoreflectance mechanism in GaAs/AlAs single quantum well structures
J. Kavaliauskas, G. Krivaitė. B. Čechavičius. and V.I. Kadushkin 155

Optical properties of copper oxide crystals
G.-J. Babonas, A. Rėza, V. Maltsev, A. Galickas, and L. Dapkus 161

Effective medium theory - application to infrared optical properties of porous polar semiconductors
J. Monecke 169

The electronic and optical properties of (AlAs)M(Alx Ga1-xAs)N (111) and (110) superlattices
G.F. Karavaev, V.N. Chernyshov, and R.M. Egunov 179

Electronic structure of Zn3P2 crystals
Yu.I. Potygalov, A.S. Poplavnoi, L. V. Zhuravleva, and Yu.N. Zhuravlev 185

Excitons of zinc oxide
V.Val. Sobolev and V.V. Sobolev 189

Additional correlation in a nonequilibrium two-dimensional electron gas
R. Katilius and A. Matulionis 199

Energy structure of electronic excitations for linear polyacenes
M.V. Kurik 207

Role of valence band degeneracy in femtosecond-pulse-induced optical intervalence transitions
A. Dargys 211

Characterization of deep level spectra m semiconductors
V. Gavryushin 219

Polycrystalline GaAs layers prepared by rf-magnetron sputtering technique
Z Martūnas, R. Adomavičius, A. Geižutis, V. Pačebutas, D. Jakas, A. Urbanowicz, G. Aleksejenko, L. Dapkus, H.
Tvardauskas, and A. Krotkus 225

Semiconductor-electrolyte interface in the technology of opto-electronic devices
I. Šimkienė 231
 
 

TURINYS


Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Algirdo Šileikos 70-ajam gimtadieniui

Įžanga
G.J. Babonas, A. Krotkus 153

Eksitoninio fotoatspindžio mechanizmas GaAs/AlAs pavienių kvantinių duobių dariniuose
J. Kavaliauskas, G. Krivaitė, B. Čechavičius, V.I. Kaduškin 155

Optinės vario oksido kristalų savybės
G.J. Babonas, A. Rėza, V. Maltsev, A. Galickas, L. Dapkus 161

Efektyvios terpės teorijos taikymas tirti porėtų polinių puslaidininkių infraraudonąsias optines savybes
J. Monecke 169

Elektroninės ir optinės (AlAs)M(AlxGa1-x As)N (111) ir (110) supergardelių savybės
G.F. Karavaev, V.N. Chernyshov, R.M. Egunov 179

Elektroninė Zn3P2 kristalų sandara
Yu.I. Polygalov. A.S. Poplavnoi, L.V. Zhuravleva, YU.N. Zhuravlev 185

Eksitonai cinko okside
V.Val. Sobolev, V.V. Sobolev 189

Papildomoji sąsaja nepusiausvirosiose dvimatėse elektronų dujose
R. Katilius, A. Matulionis 199

Energinė linijinių aromatinių angliavandenilių elektroninių sužadinimų sandara
M.V. Kurik 207

Juostų išsigimimo įtaka femtosekundinių. šviesos impulsų sukeltiems tarpvalentiniams skylučių šuoliams
A. Dargys 211

Gilių centrų spektrų puslaidininkiuose charakterizavimas
V. Gavriušinas 219

Aukštadažnio magnetroninio dulkinimo būdu pagaminti polikristaliniai GaAs sluoksniai
Z Martūnas, R. Adomavičius, A. Geižutis. V. Pačebutas, D. Jakas, A. Urbanowicz, G. Aleksejenko, L. Dapkus, H. Tvardauskas, A. Krotkus 225

Elektrocheminiai procesai optoelektroninių prietaisų technologįjoje
I. Šimkienė 231
 
 

Vol. 42, No. 4 (2002)

CONTENTS


Mathematical and computational physics

Magnetic field distribution around a superconducting tube with a port in its end
V. Ivaška and V. Jonkus 253

Atoms and molecules

Finite-size nucleus approximation for solving quasirelativistic Hartree-Fock equations
P. Bogdanovich and O. Rancova 257

Numerical investigation of influence of the nonlinear refraction index upon the second harmonic generation
A. Dement'ev, V. Girdauskas, O. Vrublevskaja, and R. Kazragytė 263

Nonlinear and coherent optics

Nonlinear refraction at gain saturation in quantum wells
V.I. Tzvirko and V.K. Kononenko 275

Influence of UV radiation on the vanadium ions in vanadium hydrates
V, Bondarenka, Z. Martūnas, S. Kačiulis, L. Pandolfi, S. Grebinskij, and S. Mickevičius 281

Condensed matter physics and technology

Optical response of ion-etched Si structures
A. Rėza, G.-J. Babonas, Ž. Rutkūnienė, A. Grigonis, A. Galickas, V. Jasutis, and A. Kindurys 285

Thermal and intrinsic stress in magnetron-sputtered thin ITO films on amorphous silica substrates
A. Užupis, S. Tamulevičius, L. Augulis, J. Jankauskas, B. Vengalis, and R. Butkutė 291

Synthesis of titanium nitride layers and their optical and electrical properties
J. Dudonis, A. Jotautis, and R. Naujokaitis 297

Optimization of a gas sensor array for recognition of bacteria by graphical imaging of smell
A. Galdikas, Ž. Kancleris, D. Senulienė, and A. Šetkus 303

Environmental physics

Analysis of salinity variation in Lithuanian marine waters
L. Davulienė, G. Trinkūnas, and L. Valkūnas 309
 
 

TURINYS


Matematinė ir skaičiavimų fizika

Magnetinio lauko pasiskirstymas apie superlaidų vamzdelį su mažesnio spindulio skylute gale
V. Ivaška, V. Jonkus 253

Atomai ir molekulės

Atsižvelgimas į baigtinį branduolio tūrį sprendžiant kvazireliatyvistines Hartree ir Foko lygtis
P. Bogdanovičius, O. Rancova 257

Netiesinė ir koherentinė optika

Netiesinio lūžio rodiklio įtakos antrosios harmonikos generacijai skaitinis tyrimas
A. Dement'ev, V. Girdauskas, O. Vrublevskaja, R. Kazragytė 263

Netiesinė refrakcija kvantinėse duobėse, esant stiprinimo įsotinimui
V.I. Tzvirko, V.K. Kononenko 275

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

UV spinduliuotės įtaka vanadžio jonams vanadžio hidratuose
V. Bondarenka, Z Martūnas, S. Kačiulis, L. Pandolfi, S. Grebinskij, S. Mickevičius 281

Jonais ėsdinto Si struktūrų optinis atsakas
A. Rėza, G.J. Babonas, Ž. Rutkūnienė, A. Grigonis, A. Galickas, V. Jasutis, A. Kindurys 285

Šiluminiai ir vidiniai įtempiai plonuose ITO sluoksniuose, nusodintuose magnetroniniu dulkinimu ant amorfinio kvarco padėklų
A. Užupis, S. Tamulevičius, L. Augulis, J. Jankauskas, B. Vengalis, R. Butkutė 291

Titano nitrido dangų sintezė ir jų optinės bei elektrinės savybės
J. Dudonis, A. Jotautis, R. Naujokaitis 297

Dujų jutiklių optimizavimas bakterijoms aptikti pagal atsako į kvapą grafinį atvaizdą
A. Galdikas, Ž. Kancleris, D. Senulienė, A. Šetkus 303

Aplinkos fizika

Druskingumo kitimo Lietuvos jūriniuose vandenyse analizė
L. Davulienė, G. Trinkūnas, L. Valkūnas 309
 
 

Vol. 42, No. 5 (2002)

CONTENTS


Nonlinear and coherent optics

Second harmonic generation and Cherenkov-type emission in bulk KDP crystal
V. Vaičaitis 321

Ferroelectrics and superconductors

Growth and investigation of half-metallic Fe3O4 thin films
B. Vengalis, V. Lisauskas, A. Lisauskas, K. Šliužienė, E. Kuprusevičius, and V. Jasutis 327

Resistance variation of epitaxial La2/3Ca1/3MnO3 thin films under microwave radiation
A. Lisauskas, A. Sužiedėlis, A. Lučun, A. Oginskis, J. Gradauskas, B. Vengalis, and S. Ašmontas 331

Semiconductors

The diffusion coefficient of vacancies excited by X-rays in monocrystalline Si
A.J. Janavičius, J. Banys, R. Purlys, and S. Balakauskas 337

Condensed matter physics and technology

XPS study of Rb-V-O xerogels
H. Tvardauskas, V. Bondarenka, S. Grebinskij, Z. Martūnas, S. Mickevičius, V. Volkov, and N. Podvalnaia 341

Hybrid sensors for ethanol detection in air based on dry ADH layers
A. Galdikas, V. Laurinavičius, R. Meškys, A. Mironas, J. Razumienė, and A. Šetkus 347

Influence of underlayer on the microstructure of Cu coatings
A. Meškauskas, S. Joneliūnas, and J. Dudonis 355

Mechanics

Ultrasonic oscillatory systems of "shaking beam" type
P. Vasiljev, R. Bareikis, A. Rotmanas, D. Mažeika, and G. Kulvietis 363

Environmental physics

Qualitative and quantitative characteristics of fission products in spent nuclear fuel from RBMK-type reactor
G. Adlys and D. Adlienė 371

Physical education

Optimization of the general course of physics for technical specialities studies
N. Astrauskienė and A. Bogdanovičius 379
 
 

TURINYS


Netiesinė ir koherentinė optika

Antrosios harmonikos generacija ir Čerenkovo tipo spinduliuotė tūriniame KDP kristale
V. Vaičaitis 321

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Orientuotų sukinių laidininko Fe3O4 plonųjų sluoksnių auginimas ir tyrimas
B. Vengalis, V. Lisauskas, A. Lisauskas, K. Šliužienė, E. Kuprusevičius, V. Jasutis 327

Plonųjų epitaksinių La2/3Ca1/3MnO3 sluoksnių elektrinės varžos kitimas švitinant mikrobange spinduliuote
A. Lisauskas, A. Sužiedėlis, A. Lučun, A. Oginskis, J. Gradauskas, B. Vengalis, S. Ašmontas 331

Puslaidininkiai

Roentgen'o spinduliais generuotų vakansijų difuzijos koeficientas monokristaliniame silicyje
A.J. Janavičius, J. Banys, R. Purlys, S. Balakauskas 337

Kietųjų ir skystųjų medžiagų, fizika ir technologija

Rb-V-O kserogelių Rontgen'o fotoelektronų spektrai
H. Tvardauskas, V. Bondarenka, S. Grebinskij, Z. Martūnas, S. Mickevičius, V. Volkov, N. Podvalnaia 341

Hibridiniai sausų ADH sluoksnių jutikliai etanolio detekcijai ore
A. Galdikas, V. Laurinavičius, R. Meškys, A. Mironas, J. Razumienė, A. Šetkus 347

Pasluoksnio įtaka vario dangų mikrosandarai
A. Meškauskas, S. Joneliūnas, J. Dudonis 355

Mechanika

"Svyruojančios sijos" ultragarsinių virpesių sistemos
P. Vasiljev, R. Bareikis, A. Rotmanas, D. Mažeika, G. Kulvietis 363

Aplinkos fizika

Kokybinės ir kiekybinės dalijimosi produktų charakteristikos RBMK reaktoriaus panaudotame branduoliniame kure
G. Adlys, D. Adlienė 371

Fizikos dėstymas

Bendrosios fizikos kurso pritaikymas technikos specialybės studijose
N. Astrauskienė, A. Bogdanovičius 379

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 42, No. 6 (2002)

CONTENTS

Atoms and molecules

Energy and radius of low-lying levels of 84Be nucleus in the orthogonal scheme Kmin + 2 approximation
J. Vaupšas, V. Bulbenkienė, G. Jankauskas, A. Petrauskas, and K. Jankauskas 389

A new perturbative approach for investigation of the bridge-assisted interactions in molecules and molecular systems
V. Gineityte 397

Nonlinear and coherent optics

Light filaments induced by picosecond and femtosecond laser pulses in water
A. Dubietis, G. Tamošauskas, 1. Diomin, and A. Juozapavičius 409

Comment on "Light self-channelling at streamer discharge in semiconductors"
U. V. Zubrytski 415

Ferroelectrics and superconductors

Electron-phonon interaction in the SbSI atomic chain
A. Audzijonis, G. Gaigalas, V. Lazauskas, L. Žigas, J. Narušis, and A. Pauliukas 421

Magnetization of spin-frustrated ferromagnetic/antiferromagnetic superlattices
E.E. Tornau, V. Petrauskas, and S. Lapinskas 427

Condensed matter physics and technology

Electrical conductivity of vanadium pentoxide xerogels
V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, and G. Zakharova 435

Coatings of yttria-stabilized zirconia formed by annealing of Y/Zr layers in air
D. Milčius, V. Širvinskaitė, T. Norby, R. Haugsrud, J. Dudonis, L.L. Pranevičins, and L. Pranevičius 441

Volume table of contents - Vol. 42 (2002) 449

TURINYS

Atomai ir molekulės

84Be branduolio žemųjų lygmenų energija ir spindulys, apskaičiuoti naudojant ortogonaliosios schemos Kmin + 2 artinį
J. Vaupšas, V. Bulbenkienė, G. Jankauskas, A. Petrauskas, K. Jankauskas 389

Naujas trikdžių teorijos metodas netiesioginėms orbitalių sąveikoms molekulėse ir jų sistemose tirti
V. Gineitytė 397

Netiesinė ir koherentinė optika

Šviesos gijų žadinimas vandenyje pikosekundiniais ir femtosekundiniais impulsais
A. Dubietis, G. Tamošauskas, I. Diomin, A. Juozapavičius 409

Straipsnio "Šviesos kanalo formavimasis strimerinės iškrovos puslaidininkyje metu" komentaras
U. V. Zubrytskii 415

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Elektrono ir fonono sąveika SbSI atomų grandinėlėje
A. Audzijonis, G. Gaigalas, V. Lazauskas, L. Žigas, J. Narušis, A. Pauliukas 421

Frustruotų sukinių feromagnetinių/antiferomagnetinių supergardelių įmagnetėjimas
E.E. Tornau, V. Petrauskas, S. Lapinskas 427

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Vanadžio pentoksido kserogelių elektrinis laidumas
V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, V. Volkov, G. Zacharova 435

Itrio oksidu stabilizuotų cirkonio oksido (YSZ) dangų formavimas kaitinant Y/Zr sluoksnius ore
D. Milčius, V. Širvinskaitė, T. Norby, R. Haugsrud, J. Dudonis, L.L. Pranevičius, L. Pranevičius 441

2002 m. 42 tomo turinys 449

2001 metai | 2002 | 2003 metai | Kiti