2002 metai | 2003 | 2004 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 43, No. 1 (2003)

CONTENTS

Review

Spatial and temporal dynamics of Bloch oscillations in GaAs/AlGaAs superlattice
G. Valušis 5

Mathematical and computational physics

Routine for transformation of atomic state functions from LS- to jj-coupled basis
T. Žalandauskas and G. Gaigalas 15

Atoms and molecules

Auger decay probability following photoionization of atoms
A. Kupliauskienė and V. Tutlys 27

General study of magnetic dichroism in Auger and fluorescence decay of photoionized atoms
A. Kupliauskienė and V. Tutlys 35

Electrodynamics and wave processes

Waveguide ferrite filter
V. Ivaška and M. Žilinskas 41

Application of the waveguide effects in a receiving antenna
B. Martinėnas and V. Lesauskis 47

Superposition of the magnetic fields in the wide frequency range antenna
B. Martinėnas and V. Lesauskis 51

Semiconductors

Light-induced semiconductor cooling due to phonon drag by carriers
A. Konin 55

Condensed matter physics and technology

Relaxational dynamics of ferroelectric ALN ceramics at M1-M 2 phase transition
J. Grigas, A. Kania, J. Banys, A. Brilingas, and P. Keburis 59

Optical studies of Ga1-xAlxAs layers formed by AL + implantation of GaAs
M. Kulik and J. Žuk 65
 
 

TURINYS

Apžvalga

Bloch'o osciliacijų erdvinis ir laikinis kitimas GaAs/AlGaAs supergardelėse
G. Valušis 5

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Programa atomų būsenų funkcijoms transformuoti iš LS į jj ryšio banginių funkcijų bazę
T. Žalandauskas, G. Gaigalas 15

Atomai ir molekulės

Po atomų fotojonizacijos vykstančio Auger suirimo tikimybės tyrimas
A. Kupliauskienė, V. Tutlys 27

Fotojonizuotų atomų Auger suirimo ir fluorescencijos magnetinio dichroizmo bendrasis tyrimas
A. Kupliauskienė, V. Tutlys 35

Elektrodinamika ir bangos

Bangolaidinis feritinis filtras
V. Ivaška, M. Žilinskas 41

Bangolaidžio efektų taikymas priėmimo antenoje
B. Martinėnas, V. Lesauskis 47

Magnetinių laukų superpozicija plčiajuostėjea rėminėje antenoje
B. Martinėnas, V. Lesauskis 51

Puslaidininkiai

Šviesa indukuotas puslaidininkio vėsimas dėl fononų vilkimo krūvininkais
A. Konin 55

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Feroelektrinės ALN keramikos relaksacinė dinamika M1-M2 fazinio virsmo aplinkoje
J. Grigas, A. Kania, J. Banys, A. Brilingas, P. Keburis 59

Ga1-xAlxAs sluoksnių, suformuotų implantuojant Al + jonus į GaAs, optinė analizė
M. Kulik, J. Žuk 65
 

Vol. 43, No. 2 (2003)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

The spectrum of an impenetrable stripe in a magnetic field
T. Pyragienė and A. Matulis 75

Nuclear physics

Lower bounds for energies of the bound states of an atomic nucleus
G.P. Kamuntavičius, D. Germanas, R.K. Kalinauskas, and R. Žemaičiūnienė 81

Atoms and molecules

General expression for ionization cross-section of polarized atoms by polarized electrons
A. Kupliauskienė and K. Glemža 89

Nonlinear and coherent optics

Interference of light vortical beams
V. Pyragaitė and A. Stabinis 99

Suppression of beam diffraction in optical parametric amplifier
R. Butkus, S. Orlov, A. Piskarskas, V. Smilgevičius, and A. Stabinis 105

Creation of light field by Gaussian and Bessel vortex beams
S. Orlov and A. Stabinis 111

Multiple filamentation in water induced by input beam ellipticity
A. Dubietis 117

Semiconductors

Coherent properties of hole spin
A. Dargys 123

Condensed matter physics and technology

Ellipsometry of CuO crystals of monoclinic symmetry
G.-J. Babonas, A. Matulis, A. Rėza, and V. Maltsev 129

Influence of ion bombardment on silicon etching rate in XeF2 ambient
R. Knizikevičius 135
 

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Nepralaidžios patalpintos magnetiniame lauke juostelės spektras
T. Pyragienė, A. Matulis 75

Branduolio fizika

Atomo branduolio surištųjų būsenų energijos verčių apatinės ribos
G.P. Kamuntavičius, D. Germanas, R.K. Kalinauskas, R. Žemaičiūnienė 81

Atomai ir molekulės

Poliarizuotų atomų jonizacijos poliarizuotais elektronais skerspjūvio bendroji išraiška
A. Kupliauskienė, K. Glemža 89

Netiesinė ir koherentinė optika

Sūkurinių šviesos pluoštų interferencija
V. Pyragaitė, A. Stabinis 99

Difrakcijos slopinimas parametriniame šviesos stiprintuve
R. Butkus, S. Orlov, A. Piskarskas, V. Smilgevičius, A. Stabinis 105

Šviesos lauko formavimas sūkuriniais Gauss'o ir Bessel'io pluoštais
S. Orlov, A. Stabinis 111

Daugelio šviesos gijų žadinimas elipsiniu pluoštu
A. Dubietis 117

Puslaidininkiai

Skylės sukinio koherentinės savybės
A. Dargys 123

Kietųjų ir skystųjų medžagų fizika ir technologija

Monoklininės simetrijos CuO kristalų elipsometrija
G.J. Babonas, A. Matulis, A. Rėza, V. Maltsev 129

Joninio apšaudyma įtaka silicio ėsdinimo spartai XeF2 aplinkoje
R. Knizikevičius 135
 

Vol. 43, No. 3 (2003)

CONTENTS

Review

Transient absorption techniques for investigation of recombination properties in semiconductor materials
E. Gaubas 145

Mathematical and computational physics

Integrals involving Jacobi and Gegenbauer polynomials and some isofactors of SO(n)
S. Ališauskas 167

Atoms and molecules

Solving quasi-relativistic equations for ns-electrons with account of the finite size of a nucleus
P. Bogdanovich and O. Rancova 177

Spectroscopy

Anomalous structural changes in acetic acid/water solutions
V. Balevičius, J. Čeponkus, V. Šablinskas, and H. Fuess 183

Semiconductors

Charge carrier transport and trapping in MEH-PPV polymer light emitting diodes
V. Kažukauskas 187

Combined photo- and wavelength-modulation spectroscopy of GaAs/AlAs quantum well structures
B. Čechavičius, J. Kavaliauskas, and G. Krivaitė 195

Condensed matter physics and technology

Recombination and structural characteristics of CdTe/GaAs layered structures
E. Gaubas, K. Jarašiūnas, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, and N. Lovergine 201

Deposition of platinum and iridium on Ti surface using femtosecond laser and electrochemical activation
K. Juodkazis, J. Juodkazytė, Y. Tabuchi, S. Juodkazis, S. Matsuo, and H. Misawa 209
 

TURINYS

Apžvalga

Nenuostovios sugerties metodai rekombinacinių savybių tyrimams puslaidininkių medžiagotyroje
E. Gaubas 145

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Jacobi'o ir Gegenbauer'io polinomų integralai ir kai kurie SO(n) izofaktoriai
S. Ališauskas 167

Atomai ir molekulės

Kvazireliatyvistinių Hartree'o ir Foko lygčių sprendimas ns elektronams, atsižvelgiant į baigtinį branduolio dydį
P. Bogdanovičius, O. Rancova 177

Spektroskopija

Anomalūs acto rūgšties vandens tirpalų sandaros pokyčiai
V. Balevičius, J. Čeponkus, V. Šablinskas, H. Fuess 183

Puslaidininkiai

Krūvininkų pernaša ir pagava MEH-PPV šviesos dioduose
V. Kažukauskas 187

GaAs/AlAs kvantinių darinių fotoatspindžio bei bangos ilgiu moduliuoto atspindžio kombinuotoji spektroskopija
B. Čechavičius, J. Kavaliauskas, G. Krivaitė 195

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Sandaros ir rekombinacinių parametrų kitimai CdTe/GaAs sluoksniniuose dariniuose
E. Gaubas, K. Jarašiūnas, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, N. Lovergine 201

Pt bei Ir išskyrimas ant Ti paviršiaus naudojant femtosekundinį lazerinį bei elektrocheminį aktyvavimą
K. Juodkazis, J. Juodkazytė, Y. Tabuchi, S. Juodkazis, S. Matsuo, H. Misawa 209
 

Vol. 43, No. 4 (2003)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Modelling of 1/f noise by sequences of stochastic pulses of different duration
J. Ruseckas, B. Kaulakys, and M. Alaburda 223

Electrodynamics and wave processes

Wood's anomalies of self-diffraction in photorefractive waveguides
R. Petruškevičius 229

Study of waveguiding properties and optical gain in a luminescent layer of silicon nanocrystals
R. Tomašiūnas, J. Valenta, K. Luterova, I. Pelant, J. Čtyroky, and B. Hönerlage 235

Nonlinear and coherent optics

Laser-asisted microfabrication by using Gauss-Bessel pulses: The evidence of self-action
E. Vanagas, V. Jarutis, S. Juodkazis, V. Mizeikis, I. Kudryashov, S. Matsuo, H. Misawa, and R. Tomašiūnas 243

Low-frequency optical and electrical noises in F-P and DFB InGaAsP/InP laser diodes
J. Matukas, V. Palenskis, M. Olechnovičius, S. Pralgauskaitė, and E. Šermukšnis 251

Continuous wave discrete spectrum THz imaging technology and its applications
D. Seliuta, E. Širmulis, J. Devenson, G. Valušis, P. Harrison, and R.E. Miles 259

Semiconductors

Thermo-emf features caused by bulk charge in bipolar semiconductors
A. Konin 265

Ultrafast excitation relaxation of CdSe nanocrystals embedded in various polymeric matrices
V. Kovalevskij, A. Dementjev, A. Piskarskas, R. Butkus, M. Hines, G. Scholes, and V. Gulbinas 269

Recombination and structural characteristics of GaAs epitaxial structures
E. Gaubas, V. Kazlauskienė, I. Kapturauskas, J. Miškinis, S. Sakalauskas, J. Sinius, J. Vaitkus, and J.C. Bourgoin 277

Charge carrier transport in {\mu}c-Si:H
G. Juška, K. Arlauskas, N. Nekrašas, and G. Sliaužys 285

Condensed matter physics and technology

Kinetics of alloying powder mixtures by laser technology
Br. Petrėtis and M. Balčiūnienė 291

Synthesis of Mg(AlH4)2 by codeposition of Mg and Al atoms in hydrogen plasma
L.L. Pranevičius, D. Milčius, and G. Thomas 297

Electrical properties of Li1.3Cs0.15Y0.15 Ti1.7(PO4)3 superionic ceramics
E. Kazakevičius, T. Šalkus, J. Miškinis, A. Orliukas, A. Kežionis, A. Dindune, Z. Kanepe, and J. Ronis 303

X-ray photoelectron spectra of vanadium-titanium hydrated compounds
V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, S. Kačiulis, L. Pandolfi, V. Volkov, and G. Zakharova 309
 

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

1/f triukšmo modeliavimas įvairios trukmės stochastiniais impulsais
J. Ruseckas, B. Kaulakys, M. Alaburda 223

Elektrodinamika ir bangos

Wood'o anomalijos savidifrakcijoje nuo fotorefraktyviųjų bangolaidžių
R. Petruškevičius 229

Silicio nanokristalitq sluoksnio šviesolaidinių savybių ir optinio stiprinimo tyrimas
R. Tomašiūnas, J. Valenta, K. Luterova, I. Pelant, J. Čtyroky, B. Hönerlage 235

Netiesinė ir koherentinė optika

Lazerine mikrogamyba, panaudojant ant Gauss'o ir Bessel'io pluoštus: saviveikos pasireiškimas
E. Vanagas, V. Jarutis, S. Juodkazis, V. Mizeikis, I. Kudryashov, S. Matsuo, H. Misawa, R. Tomašiūnas 243

Žemadažnis optinis ir elektrinis InGaAsP/InP F-P ir PGR lazerinių diodų triukšmas
J. Matukas, V. Palenskis, M. Olechnovič, S. Pralgauskaitė, E. Šermukšnis 251

Nuostoviosios veikos diskretinio spektro THz vaizdavimo technologija bei jos taikymai
D. Seliuta, E. Širmulis, J. Devenson, G. Valušis, P. Harrison, R.E. Miles 259

Puslaidininkiai

Tūrinio krūvio sąlygoti termoelektrovaros ypatumai dvipoliuose puslaidininkiuose
A. Konin 265

Ultrasparčioji sžadinimų relaksacija CdSe nanokristaluose, įterptuose į įvairias polimerines matricas
V. Kovalevskij, A. Dementjev, A. Piskarskas, R. Butkus, M. Hines, G. Scholes, V. Gulbinas 269

Epitaksinių GaAs darinių sandaros ir rekombinacinės savybės
E. Gaubas, V. Kazlauskienė, J. Kapturauskas, J. Miškinis, S. Sakalauskas, J. Sinius, J. Vaitkus, J.C. Bourgoin 277

Krūvininkų pernaša {\mu}c-Si:H
G. Juška, K. Arlauskas, N. Nekrašas, G. Sliaužys 285

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Miltelių mišinių sulydymo, taikant lazerinę technologiją kinetika
Br. Petrėtis, M. Balčiūnienė 291

Mg(AlH4)2 sintezė vienalaikės Mg ir Al atomų paviršinės gerties metu vandenilio plazmoje
L.L. Pranevičius, D. Milčius, G. Thomas 297

Li1.3Cs0.15Y0.15Ti1.7(PO 4)3 superjoninių keramikų elektrinės savybės
E. Kazakevičius, T. Šalkus, J. Miškinis, A. Orliukas, A. Kežionis, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis 303

Vanadžio-titano hidratuotų junginių Röntgen'o fotoelektroniniai spektrai
V. Bondarenka, S. Grebinskij, S. Mickevičius, S. Kačiulis, L. Pandolfi, V. Volkov, G. Zacharova 309
 

Vol. 43, No. 5 (2003)

CONTENTS

Review

Porous dielectric and semiconductor films in nanotechnology
I. Šimkienė 319

Mathematical and computational physics

Acoustic phonon anisotropy and the Debye temperature
Cz. Jasiukiewicz and V. Karpus 335

Electrodynamics and wave processes

Numerical analysis of the electric field reflected from an asymmetric heart model
L. Nickelson, S. Ašmontas, and V. Engelson 341

High power microwave detection in asymmetrically shaped semiconductor structures on semiconductor substrate
S. Ašmontas, J. Gradauskas, V. Petkun, and A. Sužiedėlis 345

Spectroscopy

Material homogeneity mapping by millimetre waves
A. Laurinavičius, T. Anbinderis, J. Prishutov, and O. Martianova 351

Ferroelectrics and superconductors

Anisotropic magnetoresistance of thin polycrystalline Bi1-xSb x films
R. Tolutis 355

Semiconductors

Boundary conditions for continuity equations in a metal-semiconductor contact
A. Konin 361

Recombination properties of GaN and AlGaN epitaxial structures
E. Gaubas, J. Vaitkus, A. Blue, M. Rahman, K.M. Smith, and S. Sakai 365

Influence of low-energy ion beam glancing angle irradiation on Co-nGaAs Schottky contact and interface properties
Š. Meškinis, K. Šlapikas, M. Pucėta, A. Guobienė, A. Gudonytė, and J. Matukas 377

Investigation of noise in InGaAs/InP-based separate absorption and multiplication avalanche photodiodes
V. Palenskis, J. Matukas, D. Stučinskas, K.A. Kaminskas, and E. Žitkevičius 385

Condensed matter physics and technology

A versatile technique for growth of perfectly ordered alumina cells: the interference lithography
A. Prikockytė, J. Mikulskas, R. Tomašiūnas, and V. Grigaliūnas 391

Electrical properties of thin films of ZrO2-8 mol.% Y2 O3 solid electrolytes
D. Milčius, L.L. Pranevičius, V. Širvinskaitė, T. Šalkus, A. Kežionis, and A.F. Orliukas 395

Environmental physics

On long-term 137Cs migration in the upper layer of Lithuanian soils
D. Butkus and M. Konstantinova 403
 

TURINYS

Apžvalga

Porėtieji dielektriniai ir puslaidininkiniai sluoksniai nanotechnologijoje
I. Šimkienė 319

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Akustinių fononų anizotropija ir Debye'aus temperatūra
Cz. Jasiukiewicz, V. Karpus 335

Elektrodinamika ir bangos

Nuo asimetrinio širdies modelio atspindėtų elektrinių laukų skaitinė analizė
L. Nickelson, S. Ašmontas, V. Engelson 341

Didelės galios mikrobangų detekcija nesimetriškai susiaurintuose puslaidininkiniuose dariniuose ant monokristalinio puslaidininkio padėklo
S. Ašmontas, J. Gradauskas, V. Petkun, A. Sužiedėlis 345

Spektroskopija

Medžiagų vienalytiškumo tyrimas milimetrinėmis bangomis
A. Laurinavičius, T. Anbinderis, J. Prišutov, O. Martjanova 351

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Anizotropinė plonų polikristalinių Bi1-xSbx sluoksnių magnetovarža
R. Tolutis 355

Puslaidininkiai

Metalo ir puslaidininkio sandūros nenutrūkstamumo lygčių kraštinės sąlygos
A. Konin 361

GaN ir AlGaN epitaksinių struktūrų rekombinacinės savybės
E. Gaubas, J. Vaitkus, A. Blue, M. Rahman, K.M. Smith, S. Sakai 365

Apšvitos mažos energijos jonų pluošteliais poveikis Co-nGaAs Schottky'o sąlyčio ir tarpinio paviršiaus savybėms
Š. Meškinis, K. Šlapikas, M. Pucėta, A. Guobienė, A. Gudonytė, J. Matukas 377

InGaAs/InP griūtinių fotodiodų su atskiromis sugerties ir krūvininkų dauginimo sritimis triukšmų tyrimas
V. Palenskis, J. Matukas, D. Stučinskas, K.A. Kaminskas, E. Žitkevičius 385

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Lankstus metodas tvarkiai išdėstytoms aliuminio oksido kolonoms auginti: interferencinė litografija
A. Prikockytė, J. Mikulskas, R. Tomašiūnas, V. Grigaliunas 391

Zr2-8 mol.% Y2O3 plonųjų sluoksnių gamybos technologija ir jų elektrinės savybės
D. Milčius, L.L. Pranevičius, V. Širvinskaitė, T. Šalkus, A. Kežionis, A.F. Orliukas 395

Aplinkos fizika

Ilgalaikė 137Cs migracija Lietuvos dirvožemių viršutiniame sluoksnyje
D. Butkus, M. Konstantinova 403
 

Vol. 43, No. 6 (2003)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

1/f noise in point processes and its modelling by stochastic difference equations
M. Alaburda and B. Kaulakys 415

Electrodynamics and wave processes

Numerical investigation of open anisotropic waveguide structures
L. Nickelson, S. Ašmontas, M. Tamošiūnienė, and K.-F. Berggren 419

Green's functions of boundary problem of acoustoelectric surface wave scattering
J. Bučinskas, V. Šugurovas, and J. Šulskus 423

Nonlinear and coherent optics

Space-time reconstruction of nononlinear X-pulses
A. Matijošius, A. Varanavičius, G. Valiulis, R. Danielius, E. Kučinskas, A. Piskarskas, J. Trull, O. Jedrkiewicz, and P. Di Trapani 429

Formation dynamics of light filaments in water
A. Dubietis, E. Kučinskas, E. Gaižauskas, G. Tamošauskas, and P. Di Trapani 437

Spectroscopy

Dielectric spectroscopy of water confined in molecular sieve materials MCM-41: Low-temperature freezing phenomena
J. Banys, M. Kinka, J. Macutkevic, A. Brilingas, S. Lapinskas, A. Pöppl, G. Völkel, W. Böhlmann, V. Umamaheswari, and M. Hartmann 443

Semiconductors

Peculiarities of excitonic photoluminescence of selectively-doped GaAs/Al 0.25Ga0.75As structures
J. Kundrotas, S. Ašmontas, A. Sužiedėlis, G. Valušis, H.G. Roskos, and K. Köhler 449

Condensed matter physics and technology

Catalytically-assisted ion beam synthesis of carbon films and clusters
Š. Meškinis, V. Kopustinskas, S. Tamulevičius, K. Šlapikas, A. Guobienė, and G. Niaura 453

Facing target sputtering system for ferromagnetic thin film deposition
A. Iljinas, A. Bubelis, A. Meškauskas, V. Stankus, and J. Dudonis 463

Deposition of Zr and ZrO2 thin films by reactive magnetron sputtering
J. Čyvienė, M. Laurikaitis, J. Dudonis, and D. Milčius 469

Environmental physics

Monte Carlo modelling of high-temperature reactors: Sensitivity due to different isotopic fuel composition
R. Plukienė, D. Ridikas, A. Plukis, and V. Remeikis 475

Vertical distribution of cosmogenic radionuclides in atmosphere
R. Jasiulionis 487

Radiological characterization of the main circulation circuit of the first unit at Ignalina NPP
P. Poškas, R. Zujus, A. Brazauskaitė, J. Kolesnikovas, and G. Būdvytis 493

Evaluation of neutron activation processes in RBMK-1500 reactor graphite
A. Šmaižys, E. Narkūnas, and P. Poškas 499

Volume 43 table of contents 504
 

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

1/f triukšmas taškiniuose vyksmuose ir jo modeliavimas stochastinėmis skirtuminėmis lygtimis
M. Alaburda, B. Kaulakys 415

Elektrodinamika ir bangos

Atvirųjų anizotropinių bangolaidinių darinių skaitinis tyrimas
L. Nickelson, S. Ašmontas, M. Tamošiūnienė, K.-F. Berggren 419

Akustoelektrinių paviršių bangų sklaidos kraštinio uždavinio Green'o funkcijos
J. Bučinskas, V. Šugurovas, J. Šulskus 423

Netiesinė ir koherentinė optika

Netiesinių X tipo impulsų erdvinės ir laikinės formos rekonstrukcija
A. Matijošius, A. Varanavičius, G. Valiulis, R. Danielius, E. Kučinskas, A. Piskarskas, J. Trull, O. Jedrkiewicz, P. Di Trapani 429

Šviesos gijų vandenyje formavimosi dinamika
A. Dubietis, E. Kučinskas, E. Gaižauskas, G. Tamošauskas, P. Di Trapani 437

Spektroskopija

Ceolito MCM-4 1 sugerto vandens dielektrinė spektroskopija: žematemperatūris užšalimo reiškinys
J. Banys, M. Kinka, J. Macutkevic, A. Brilingas, S. Lapinskas, A. Pöppl, G. Völkel, W. Böhlmann, V. Umamaheswari, M. Hartmann 443

Puslaidininkiai

Eksitoninės fotoliuminescencinės spinduliuotės ypatumai GaAs/Al0.25 Ga0.75As dariniuose su atrankiai įterptomis priemaišomis
J. Kundrotas, S. Ašmontas, A. Sužiedėlis, G. Valušis, H.G. Roskos, K. Köhler 449

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Katalizatoriumi aktyvuota jonpluoštė anglies dangų ir klasterių sintezė
Š. Meškinis, V. Kopustinskas, S. Tamulevičius, K. Šlapikas, A. Guobienė, G. Niaura 453

Joninio dulkinimo sistema su priešpriešiniais taikiniais feromagnetiniams sluoksniams nusodinti
A. Iljinas, A. Bubelis, A. Meškauskas, V. Stankus, J. Dudonis 463

Zr ir ZrO2 plonų sluoksnių sudarymas reaktyviniu magnetroniniu nusodinimu
J. Čyvienė, M. Laurikaitis, J. Dudonis, D. Milčius 469

Aplinkos fizika

Aukštatemperatūrių reaktorių modeliavimas: skirtingos kuro izotopinės sudėties įtaka
R. Plukienė, D. Ridikas, A. Plukis, V. Remeikis 475

Stačioji kosmogeninių radionuklidų turbulentinė difuzija atmosferoje
R. Jasiulionis 487

Ignalinos AE pirmojo bloko pagrindinio cirkuliacinio kontūro elementų radiologinio užterštumo modeliavimas
P. Poškas, R. Zujus, A. Brazauskaitė, J. Kolesnikovas, G. Būdvytis 493

Neutroninės aktyvacijos vyksmų vertinimas RBMK- 1500 reaktoriaus grafite
A. Šmaižys, E. Narkūnas, P. Poškas 499

2003 m. 43 tomo turinys 504

2002 metai | 2003 | 2004 metai | Kiti