2003 metai | 2004 | 2005 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 44, No. 1 (2004)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Adaptive stabilization of unstable steady states of nonlinear dynamical systems
V. Pyragas and K. Pyragas 5 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Photoexcitation of polarized atoms by polarized radiation
A. Kupliauskienė 17 More in a new window/tab

Quantum-mechanical evaluation of additivity increments for conformational energies: Chloroalkanes
D. Šatkovskienė, P. Pipiraitė, R. Jankauskas, and J. Šulskus 27 More in a new window/tab

Spectroscopy

Visualization of the conduction system of heart by fluorescence spectroscopy
E. Žurauskas, S. Bagdonas, L. Bandzaitytė, G. Streckytė, and R. Rotomskis 35 More in a new window/tab

Spectroscopic studies of self-assembled TPPS4 nanostructures in aqueous solutions: The role of serum albumin and pH
J. Valančiūnaitė, J. Žerebcova, S. Bagdonas, G. Streckytė, and R. Rotomskis 41 More in a new window/tab

Semiconductors

Graded-gap AlxGa1-xAs ionizing radiation detectors
A. Šilėnas 49 More in a new window/tab

Environmental physics

Neutron sources in spent nuclear fuel of RBMK-1500 type reactor
G. Adlys and D. Adlienė 59 More in a new window/tab

Circulation dynamics in the Curonian Lagoon waters
L. Davulienė and G. Trinkūnas 67 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Netiesinių dinaminių sistemų nestabiIiųjų rimties būsenų adaptyvusis stabilizavimas
V. Pyragas, K. Pyragas 5 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Poliarizuoto atomo sužadinimas poliarizuota spinduliuote
A. Kupliauskienė 17 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvantmechaninis konformacinės energijos adityviųjų prieaugių įvertinimas: chloroalkanai
D. Šatkovskienė, P. Pipiraitė, R. Jankauskas, J. Šulskus 27 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

Širdies laidžiosios sistemos vizualizacija fluorescencinės spektroskopijos metodu
E. Žurauskas, S. Bagdonas, L. Bandzaitytė, G. Streckytė, R. Rotomskis 35 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Savitvarkių TPPS4 nanodarinių spektroskopiniai tyrimai: sąveikos su albuminu ir aplinkos pH įtaka
J. Valančiūnaitė, J. Žerebcova, S. Bagdonas, G. Streckytė, R. Rotomskis 41 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Varizoninio AlxGa1-xAs jonizuojančios spinduliuotės jutikliai
A. Šilėnas 49 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Neutronų šaItiniai RBMK-1500 reaktoriaus panaudotame branduoliniame kure
G. Adlys, D. Adlienė 59 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Lietuvos pajūrio vandenų srovių dinamika
L. Davulienė, G. Trinkūnas 67 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 44, No. 2 (2004)

CONTENTS

Collection of papers dedicated to the 100th anniversary of Professor Adolfas Jucys, Part I
Guest editor R.Karazija

Adolfas Jucys – the founder of the Lithuanian (Vilnius) scientific school of contemporary theoretical physics
Z.R. Rudzikas 81 More in a new window/tab

A tribute to Professor Jucys: On the influence of his theories on the modern atomic physics computing programs
M. Klapisch 85 More in a new window/tab

Jucys graphs of angular momentum theory
G. Merkelis 91 More in a new window/tab

Angular integration using symbolic state expansions
C. Froese Fischer and D. Ellis 121 More in a new window/tab

Multiconfiguration approach in the study of atomic spectra
P. Bogdanovich 135 More in a new window/tab

TURINYS

Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Adolfo Jucio 100-osioms gimimo metinėms, I dalis
Rinkinio redaktorius R.Karazija

Adolfas Jucys – Lietuvos (Vilniaus) šiuolaikinės teorinės fizikos mokslinės mokyklos pradininkas
Z.R. Rudzikas 81 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Profesoriaus A. Jucio atminimui: apie jo teorijų įtaką šiuolaikinėms atomo fizikos skaičiavimų programoms
M. Klapisch 85 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Judėjimo kiekio momento teorijos Jucio diagramos
G. Merkelis 91 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kampinis integravimas panaudojant simbolinius būsenų skleidinius
C. Froese Fischer, D. Ellis 121 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Daugiakonfigūracinio artutinumo taikymas atominiams spektrams tirti
P. Bogdanovich 135 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 44, No. 3 (2004)

CONTENTS

Collection of papers dedicated to the 100th anniversary of Professor Adolfas Jucys, Part II
Guest editor R.Karazija

Time problem in quantum mechanics and its analysis by the concept of weak measurements
J. Ruseckas and B. Kaulakys 161 More in a new window/tab

Investigation of the cascades in atoms using the global characteristics of spectra
R. Karazija, S. Kučas, and V. Jonauskas 183 More in a new window/tab

Atomic theory methods for the polarization in photon and electron interactions with atoms
A. Kupliauskienė 199 More in a new window/tab

Non-commutative Rayleigh-Schrödinger perturbation theory and its applications in quantum chemistry
V. Gineitytė 219 More in a new window/tab

TURINYS

Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Adolfo Jucio 100-osioms gimimo metinėms, II dalis
Rinkinio redaktorius R.Karazija

Laiko problema kvantinėje mechanikoje ir jos analizė naudojant silpnus matavimus
J. Ruseckas, B. Kaulakys 161 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kaskadų atomuose tyrimas naudojantis bendrosiomis spektrų charakteristikomis
R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas 183 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomo teorijos metodai atomų sąveikai su fotonais ir elektronais tirti
A. Kupliauskienė 199 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Nekomutatyvi Rayleygh'aus ir Schrödinger'io trikdžių teorija ir jos taikymai kvantinėje chemijoje
V. Gineitytė 219 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 44, No. 4 (2004)

CONTENTS

Nuclear physics

Large-basis harmonic-oscillator shell model application to alpha particle
D. Germanas, R.K. Kalinauskas, G.P. Kamuntavičius, and R. Žemaičiūnienė 243 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Studies of 6s ionization energy of lanthanides
G. Gaigalas, Z. Rudzikas, and T. Žalandauskas 249 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Electric field modelling for wood moisture meter
V. Ivaška and V. Jonkus 259 More in a new window/tab

Semiconductors

Hot carriers in tunnel diode
S. Ašmontas, J. Gradauskas, J. Paukštė, V. Petkun, D. Seliuta, A. Sužiedėlis, E. Širmulis, and G. Valušis 263 More in a new window/tab

Hole spin surfaces in A3B5 semiconductors
A. Dargys 267 More in a new window/tab

Peculiarities of deep impurity related carrier generation in CdTe and GaAs crystals
A. Kadys, M. Sūdžius, and K. Jarašiūnas 275 More in a new window/tab

Photoluminescence of small-size semiconductor quantum dots
N. Žurauskienė 283 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Direct laser writing of conductive structures on indium tin oxide
E. Tamanis, G. Liberts, and J. Kleperis 291 More in a new window/tab

Influence of catalytic metals on the surface reaction rates and response kinetics in SnO2 thin film gas sensors
A. Šetkus, C. Baratto, E. Comini, G. Faglia, A. Galdikas, Ž. Kancleris, G. Sberveglieri, D. Senulienė, and M. Senulis 295 More in a new window/tab

Simulation of Si and SiO2 etching in CF4 + H2 plasma
R. Knizikevičius 303 More in a new window/tab

TURINYS

Branduolio fizika

Labai plačios bazės harmoninio osciliatoriaus sluoksnių modelio taikymas alfa dalelei
D. Germanas, R.K. Kalinauskas, G.P. Kamuntavičius, R. Žemaičiūnienė 243 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Lantanidų 6s jonizacijos energijos tyrimai
G. Gaigalas, Z. Rudzikas, T. Žalandauskas 249 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Medienos drėgmėmačio elektrinio lauko modeliavimas
V. Ivaška, V. Jonkus 259 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Karštieji krūvininkai tuneliniame diode
S. Ašmontas, J. Gradauskas, J. Paukštė, V. Petkun, D. Seliuta, A. Sužiedėlis, E. Širmulis, G. Valušis 263 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Skylės sukinio paviršiai A3B5 puslaidininkiuose
A. Dargys 267 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Gilių lygmenų įtakoti krūvininkų generacijos ypatumai CdTe ir GaAs kristaluose
A. Kadys, M. Sūdžius, K. Jarašiūnas 275 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mažų puslaidininkinių kvantinių taškų fotoliuminescencija
N. Žurauskienė 283 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Tiesioginis laidžiųjų sandarų išdeginimas lazeriu ant indžio alavo oksido
E. Tamanis, G. Liberts, J. Kleperis 291 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Katalitinių metalų įtaka paviršinių cheminių reakcijų spartai ir varžos atsako į dujas kinetikai plonasluoksniuose SnO2 dujų jutikliuose
A. Šetkus, C. Baratto, E. Comini, G. Faglia, A. Galdikas, Ž. Kancleris, G. Sberveglieri, D. Senulienė, M. Senulis 295 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Si ir SiO2 ėsdinimo CF4 + H2 plazmoje modeliavimas
R. Knizikevičius 303 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 44, No. 5 (2004)

CONTENTS

Collection of papers dedicated to the 100th anniversary of Professor Kazimieras Baršauskas

Academician Professor Kazimieras Baršauskas (1904–1964)
J. Dudonis 317 More in a new window/tab

Multilayers of magnetic materiais and their application in spintronics
B. Vengalis 321 More in a new window/tab

Formation of amorphous carbon films in plasma of hydrogen and hydrocarbon mixtures
A. Grigonis, Ž. Rutkūnienė, and M. Šilinskas 329 More in a new window/tab

Resistive sensor for high-power microwave pulse measurement
Ž. Kancleris, M. Dagys, and R. Simniškis 337 More in a new window/tab

Replication of periodic structures in polymer materiais
A. Guobienė, B. Čyžiūtė, S. Tamulevičius, I. Prosyčevas, and L. Puodžiukynas 345 More in a new window/tab

Effect of magnetron target temperature on deposition rate and structure of Zr–ZrO2 thin films
J. Čyvienė, M. Laurikaitis, and J. Dudonis 353 More in a new window/tab

Simulation of ultrasonic fields propagating through nonparallel boundaries
R.J. Kažys, L. Mažeika, and E. Jasiūnienė 359 More in a new window/tab

Hydrogenation of MgAl films in plasma
L. Pranevičius, D. Milčius, and L.L. Pranevičius 367 More in a new window/tab

MOCVD kinetics of strontium bismuth tantalate thin film growth
M. Šilinskas, M. Lisker, B. Kalkofen, S. Matichyn, and E. Burte 375 More in a new window/tab

Two mechanisms of diamond phase formation during magnetron sputter deposition of amorphous carbon films
A. Galdikas and A. Ibenskas 381 More in a new window/tab

Deposition of carbon films by direct ion beam
Š. Meškinis, S. Tamulevičius, and V. Kopustinskas 389 More in a new window/tab

Growing of SbOxS1-xI crystals and investigation of vibrational spectra in the phase transition region
A. Audzijonis, L. Žigas, R. Žaltauskas, and A. Pauliukas 399 More in a new window/tab

Amorphization and stress in ion-implanted crystalline solids
D. Girdauskienė and I. Požėla 403 More in a new window/tab

TURINYS

Straipsnių rinkinys, skirtas profesoriaus Kazimiero Baršausko 100-osioms gimimo metinėms

Akademikas profesorius Kazimieras Baršauskas (1904–1964)
J. Dudonis 317 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Daugiasluoksniai feromagnetikų dariniai ir jų panaudojimas spintronikoje
B. Vengalis 321 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Amorfinių anglies dangų sudarymas vandenilio ir angliavandenilių mišinių plazmoje
A. Grigonis, Ž. Rutkūnienė, M. Šilinskas 329 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Rezistorinis jutiklis didelės galios mikrobangų impulsams matuoti
Ž. Kancleris, M. Dagys, R. Simniškis 337 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Periodinių darinių antrinimas polimerinėse medžiagose
A. Guobienė, B. Čyžiūtė, S. Tamulevičius, I. Prosyčevas, L. Puodžiukynas 345 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Magnetrono katodo temperatūros įtaka Zr–ZrO2 ploną sluoksnių nusodinimo spartai ir jų sandarai
J. Čyvienė, M. Laurikaitis, J. Dudonis 353 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Ultragarsinią laukų, sklindančių per nelygiagrečias ribas, modeliavimas
R.J. Kažys, L. Mažeika, E. Jasiūnienė 359 Daugiau – naujame lange/kortelėje

MgAl plėvelių sodrinimas vandeniliu plazmoje
L. Pranevičius, D. Milčius, L.L. Pranevičius 367 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Stroncio bismuto tantalato dangų auginimo kinetika, naudojant metaloorganinį cheminį garų nusodinimo metodą
M. Šilinskas, M. Lisker, B. Kalkofen, S. Matichyn, E. Burte 375 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Du deimanto fazės susidarymo mechanizmai amorfinės anglies dangų magnetroninės sintezės metu
A. Galdikas, A. Ibenskas 381 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Anglies dangų nusodinimas jonų pluošteliu
Š. Meškinis, S. Tamulevičius, V. Kopustinskas 389 Daugiau – naujame lange/kortelėje

SbOxS1-xI kristalų auginimas ir vibracinių spektrų tyrimas fazinių virsmų srityje
A. Audzijonis, L. Žigas, R. Žaltauskas, A. Pauliukas 399 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Amorfinimasis ir įtempiai jonais švitinamuose kristaluose
D. Girdauskienė, I. Požėla 403 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 44, No. 6 (2004)

CONTENTS

Nonlinear and coherent optics

Computer simulation of high frequency modulation of laser diode radiation
E. Šermukšnis, J. Vyšniauskas, T. Vasiliauskas, and V. Palenskis 415 More in a new window/tab

Ferroelectrics and superconductors

Complex dielectric constant of Cd0.8SMn0.2Te crystals near the fundamental absorption edge
L. Safonova, R. Brazis, and R. Narkowicz 421 More in a new window/tab

X-ray photoelectron spectroscopy of ferroelectric semiconductor SbSI crystals
J. Grigas, E. Talik, and V. Lazauskas 427 More in a new window/tab

Influence of chemical bonds on Bi and Sb XPS shifts in Bi2S3 and Sb2S3 crystals
V. Lazauskas, V. Nelkinas, and J. Grigas 439 More in a new window/tab

Investigation of anharmonicity of normal vibrational modes in [Sb2S3]2 cluster
A. Audzijonis, L. Žigas, J. Narušis, N. Mykolaitienė, D. Balnionis, A. Čerškus, and A. Pauliukas 447 More in a new window/tab

Semiconductors

Hole relaxation in low-temperature-grown GaAs
R. Adomavičius, K. Bertulis, A. Krotkus, R. Butkus, and V. Sirutkaitis 451 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Optical properties of amorphous hydrogenated carbon films
G.J. Babonas, A. Rėza, A. Grigonis, D. Tribandis, R. Tamaševičius, and A. Kindurys 457 More in a new window/tab

Formation and investigation of porous SiO2 films on Si
R. Šustavičiūtė, I. Šimkienė, J. Sabataitytė, A. Rėza, A. Kindurys, R. Tamaševičius, and J. Babonas 465 More in a new window/tab

Influence of temperature on the formation of altered layer during silicon etching in CF2Cl2 plasma
R. Knizikevičius and A. Grigonis 477 More in a new window/tab

Volume table of contents - Vol. 44 (2004) 483

TURINYS

Netiesinė ir koherentinė optika

Kompiuterinis lazerinių diodų spinduliuotės auktadažnės moduliacijos modeliavimas
E. Šermukšnis, J. Vyšniauskas, T. Vasiliauskas, V. Palenskis 415 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Feroelektrikai ir superlaidininkai

Cd0,8SMn0,2Te kristalų kompleksinė dielektrinė skvarba ties fundamentinės sugerties kraštu
L. Safonova, R. Brazis, R. Narkovič 421 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Feroelektrinio puslaidininkio SbSI kristalų Roentgen'o fotoelektronų spektroskopija
J. Grigas, E. Talik, V. Lazauskas 427 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cheminių ryšių itaka Sb ir Bi Roentgen'o fotoelektronų spektro poslinkiams Sb2S3 ir Bi2S3 kristaluose
V. Lazauskas, V. Nelkinas, J. Grigas 439 Daugiau – naujame lange/kortelėje

[Sb2S3]2 klasterio vibracinių normaliųjų modų tyrimas
A. Audzijonis, L. Žigas, J. Narušis, N. Mykolaitienė, D. Balnionis, A. Čerškus, A. Pauliukas 447 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Skylių relaksacija žemoje temperatūroje augintame galio arsenide
R. Adomavičius, K. Bertulis, A. Krotkus, R. Butkus, V. Sirutkaitis 451 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Amorfinių hidrogenizuotų anglies sluoksnių optinės savybės
G.J. Babonas, A. Rėza, A. Grigonis, D. Tribandis, R. Tamaševičius, A. Kindurys 457 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Porėtųjų SiO2 sluoksnių ant Si sudarymas ir tyrimas
R. Šustavičiūtė, J. Šimkienė, J. Sabataitytė, A. Rėza, A. Kindurys, R. Tamaševičius, J. Babonas 465 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Temperatūros įtaka pakeisto sluoksnio susidarymui, ėsdinant silicį CF2Cl2 plazmoje
R. Knizikevičius, A. Grigonis 477 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2004 m. 44 tomo turinys 483

2003 metai | 2004 | 2005 metai | Kiti