2004 metai | 2005 | 2006 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 45, No. 1 (2005)

CONTENTS

Editorial 5

Atoms and molecules

Intrabond effects caused by interbond interaction in saturated organic molecules
V. Gineitytė 7 More in a new window/tab

Chemical physics

Excited state relaxation of 9-(4-diethylaminostyryl)-acridine
V. Gulbinas, P. Grigaravičius, and R. Rotomskis 19 More in a new window/tab

Photoacoustic gas spectroscopy using tunable light generators
M. Kaučikas, Z. Kuprionis, D. Vasiljev, V. Švedas, V. Vaičikauskas, and R. Januškevičius 27 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Ultimate spectral efficiency of information transmission of fibre amplifiers in WDM systems
M.A. Khodasevich, G.V. Sinitsyn, Yu.A. Varaksa, and A.S. Yasukevich 33 More in a new window/tab

Small scale laser-triggered electrical discharges and their application to characterization of plasma channel induced by light filaments
G. Tamošauskas, L. Šaulys, A. Dubietis, and A. Piskarskas 37 More in a new window/tab

Semiconductors

Hole spin surfaces in wurtzite semiconductors
A. Dargys 43 More in a new window/tab

Transport properties and structure of thin Bi films prepared at critical substrate and annealing temperatures
V. Tolutis, R. Tolutis, and S. Balevičius 53 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Peculiarities of laser welding of metals
Br. Petrėtis and M. Balčiūnienė 59 More in a new window/tab

Environmental physics

Influence of physical properties of soil on 137Cs mobility
A. Kanapickas, J. Mažeika, I. Paulaitienė, and I. Baužienė 65 More in a new window/tab
 

TURINYS

Redakcijos pranešimas 5

Atomai ir molekulės

Sočiųjų organinių molekulių cheminių jungčių tarpusavio sąveikos įtakos jų vidinėms charakteristikoms dėsningumai
V. Gineitytė 7 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Cheminė fizika

9-(4-dietilaminostiril)-akridino sužadintosios būsenos relaksacija
V. Gulbinas, P. Grigaravičius, R. Rotomskis 19 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Fotoakustinė dujų spektroskopija panaudojant derinamo bangos ilgio šviesos generatorius
M. Kaučikas, Z. Kuprionis, D. Vasiljev, V. Švedas, V. Vaičikauskas, R. Januškevičius 27 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Maksimalus pluoštinių stiprintuvų informacijos perdavimo spektrinis našumas multipleksinėse sistemose
M.A. Khodasevich, G.V. Sinitsyn, Yu.A. Varaksa, A.S. Yasukevich 33 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mažų matmenų lazeriu sukelti elektros išlydžiai ir jų taikymas šviesos gijų sukuriamiems plazmos kanalams apibūdinti
G. Tamošauskas, L. Šaulys, A. Dubietis, A. Piskarskas 37 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Skylės sukinio paviršiai viurcito gardelės puslaidininkiuose
A. Dargys 43 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Bi plonų sluoksnių, gautų esant kritinėms padėklo ir atkaitinimo temperatūroms, transporto savybės ir struktūra
V. Tolutis, R. Tolutis, S. Balevičius 53 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Lazerinio metalų suvirinimo ypatybės
Br. Petrėtis, M. Balčiūnienė 59 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

137Cs mobilumo priklausomybė nuo dirvožemio fizinių savybių
A. Kanapickas, J. Mažeika, I. Paulaitienė, I. Baužienė 65 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Vol. 45, No. 2 (2005)

CONTENTS

Nonlinear and coherent optics

Effect of composition of barrier layers region on polarization radiation characteristics of quantum-well heterolaser
A.G. Buikevich and I.S. Manak 77 More in a new window/tab

Multiconical transverse patterns of monolithic mini-cavity optical parametric oscillator
M. Peckus, K. Staliūnas, M. Saffman, G. Šlekys, V. Sirutkaitis, V. Smilgevičius, and R. Grigonis 81 More in a new window/tab

Localization of plasmon under nonlinear interaction of whispering-gallery modes with electron plasma of spherical microcavity
V.V. Kabanov and V.A. Sobolevsky 89 More in a new window/tab

Modelling efficient NL–PML boundary conditions for the nonparaxial beam propagation method
R. Petruškevičius 95 More in a new window/tab

Four-wave mixing in a liquid suspension of dielectric microspheres
A.A. Afanas’ev, A.N. Rubinov, S.Yu. Mikhnevich, and I.Ye. Yermolayev 101 More in a new window/tab

Tunable middle IR optical parametric oscillator for spectroscopic applications
M. Kaučikas, Z. Kuprionis, and V. Vaičikauskas 109 More in a new window/tab

Spectroscopy

Singlet molecular oxygen photosensitization upon two-photon excitation of porphyrin in aqueous solution
M. Kruk, A. Karotki, M. Drobizhev, and A. Rebane 115 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Simulation of silicon etching in CF2Cl2 plasma
R. Knizikevičius 125 More in a new window/tab

Nonlinear I-V characteristics in polyaniline due to phonon-assisted tunnelling
A. Kiveris and P. Pipinys 133 More in a new window/tab

Environmental physics

Parameterization of new particle formation and growth at the Preila station
K. Plauškaitė, R. Kazlauskaitė, J. Andriejauskienė, and V. Ulevičius 139 More in a new window/tab  
 

TURINYS

Netiesinė ir koherentinė optika

Barjerinių sluoksnių srities sudėties įtaka kvantinių duobių heterolazerio spinduliuotės poliarizacijos charakteristikoms
A.G. Buikevich, I.S. Manak 77 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Daugiakūgiai skersiniai šviesos dariniai monolitiniame parametriniame šviesos minigeneratoriuje
M. Peckus, K. Staliūnas, M. Saffman, G. Šlekys, V. Sirutkaitis, V. Smilgevičius, R. Grigonis 81 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Plazmono lakalizacija esant netiesinei šnabždesio galerijų modų sąveikai su sferinės mikroertmės elektronų plazma
V.V. Kabanov, V.A. Sobolevsky 89 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Efektyvių netiesinių tobulai suderintų sluoksnių kraštinių sąlygų modeliavimas negretaašiam pluošto sklidimo metodui
R. Petruškevičius 95 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Keturbangis maišymas skystoje dielektrinių mikrosferų suspensijoje
A.A. Afanas’ev, A.N. Rubinov, S.Yu. Mikhnevich, I.Ye. Yermolayev 101 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Derinamas viduriniosios IR srities parametrinis šviesos generatorius spektroskopiniams taikymams
M. Kaučikas, Z. Kuprionis, V. Vaičikauskas 109 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

Singuletinio molekulinio deguonies fotojautrinimas, dvifotoniškai žadinant porfiriną vandens tirpale
M. Kruk, A. Karotki, M. Drobizhev, A. Rebane 115 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Silicio ėsdinimo CF2Cl2 plazmoje modeliavimas
R. Knizikevičius 125 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Polianilino voltamperinių priklausomybių netiesiškumas fononais paskatintų tunelinių šuolių požiūriu
A. Kiveris, P. Pipinys 133 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Naujų dalelių susidarymo ir augimo Preilos stotyje parametrizacija
K. Plauškaitė, R. Kazlauskaitė, J. Andriejauskienė, V. Ulevičius 139 Daugiau – naujame lange/kortelėje
 

Vol. 45, No. 3 (2005)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Retarded accelerations of the self-organized front: Propagation of the bistable front under step-like force
A. Raguotis, F. Ivanauskas, and R. Bakanas 153 More in a new window/tab

Phase and group velocities in the media with non-Debye relaxation
P. Miškinis 161 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Quantum mechanical investigations of self-assembled system consisting of peptide nucleic acid, sensitizer, and lipid precursor molecules
J. Tamulienė and A. Tamulis 167 More in a new window/tab

Spectroscopy

Optical studies of stability and aggregation state of porphyrins in acid aqueous solution
I. Šimkienė, A. Kindurys, J.G. Babonas, V. Snitka, R. Rodaitė-Riševičienė, and J. Beinoras 175 More in a new window/tab

Semiconductors

Deformation potential limited spin relaxation in cubic semiconductors
A. Dargys 183 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Effective magnetic fields in ultracold atomic gases
G. Juzeliūnas, J. Ruseckas, and P. Öhberg 191 More in a new window/tab

Behaviour of optical transitions in GaAs/AlAs with highly Be δ-doped MQWs
J. Kundrotas, A. Čerškus, S. Ašmontas, A. Johannessen, G. Valušis, B. Sherliker, M.P. Halsall, P. Harrison, and M.J. Steer 201 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Scanning near-field optical microscopy of live cells in liquid
R. Januškevičius, V. Vaičikauskas, D.J. Arndt-Jovin, and T.M. Jovin 207 More in a new window/tab

Environmental physics

Laser fluorosensor for oil spot detection
R. Karpicz, A. Dementjev, Z. Kuprionis, S. Pakalnis, R. Westphal, R. Reuter, and V. Gulbinas 213 More in a new window/tab
 

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Vėluojantis savaiminės frontinės sandaros atsakas į sparčiai kintančią jėgą
A. Raguotis, F. Ivanauskas, R. Bakanas 153 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Fazinis ir grupinis greičiai ne Debajaus relaksacijos aplinkoje
P. Miškinis 161 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Kvantinis mechaninis savisusidarančių sistemų, turinčių savyje peptidinių nukleininių rūgščių, sensitizerių ir lipidų prekursorių molekules, tyrimas
J. Tamulienė, A. Tamulis 167 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

Porfirino rūgštiniame vandens tirpale pastovumo ir agregatinės būsenos optiniai tyrimai
I. Šimkienė, A. Kindurys, J.G. Babonas, V. Snitka, R. Rodaitė-Riševičienė, J. Beinoras 175 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Deformacinio potencialo sąlygota sukinio relaksacija kubiniuose puslaidininkiuose
A. Dargys 183 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Efektyvusis magnetinis laukas labai šaltose atomų dujose
G. Juzeliūnas, J. Ruseckas, P. Öhberg 191 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Optinių šuolių savybės stipriai Be δ legiruotuose GaAs/AlAs kartotiniuose kvantiniuose šuliniuose
J. Kundrotas, A. Čerškus, S. Ašmontas, A. Johannessen, G. Valušis, B. Sherliker, M.P. Halsall, P. Harrison, M.J. Steer 201 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Gyvų ląstelių skenuojanti artimo lauko mikroskopija skystyje
R. Januškevičius, V. Vaičikauskas, D.J. Arndt-Jovin, T.M. Jovin 207 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Lazerinis fluorimetras naftos taršos detekcijai
R. Karpicz, A. Dementjev, Z. Kuprionis, S. Pakalnis, R. Westphal, R. Reuter, V. Gulbinas 213 Daugiau – naujame lange/kortelėje
 

Vol. 45, No. 4 (2005)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Complex Padé approximants for bidirectional and nonparaxial beam propagation method
R. Petruškevičius 225 More in a new window/tab

Quasiclassical model of many-electron quantum dots
E. Anisimovas and A. Matulis 235 More in a new window/tab

Atoms and molecules

CP/MAS, 13C and 17O NMR studies of proton transfer and dynamics of cyanopyridine hydrogen-bond complex with trichloroacetic acid in crystal and in solution
V. Balevičius and H. Fuess 241 More in a new window/tab

Semiconductors

Carrier recombination properties in low-temperature-grown and ion-implanted GaAs
A. Geižutis, R. Adomavičius, A. Urbanowicz, K. Bertulis, A. Krotkus, H.H. Tan, and C. Jagadish 249 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Fabrication and electrical properties of Li3Sc2-xBx(PO4)3 superionic materials
T. Šalkus, E. Kazakevičius, V. Kunigėlis, L. Jucius, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Kežionis, B. Bleiber, H.-J. Lang, and A.F. Orliukas 257 More in a new window/tab

Phase composition of amorphous Se island layers
E. Montrimas and R. Rinkūnas 263 More in a new window/tab

Electrical properties of Li1.3M1.4Ti0.3Al0.3(PO4)3 (M = Ge, Zr) superionic ceramics
E. Kazakevičius, A. Určinskas, B. Bagdonas, A. Kežionis, A.F. Orliukas, A. Dindune, Z. Kanepe, and J. Ronis 267 More in a new window/tab

Environmental physics

Cs and Pu migration through engineered and natural barriers
G. Lujanienė, S. Motiejūnas, J. Šapolaitė, and Ž. Kamarauskas 273 More in a new window/tab

MCNP and ORIGEN codes validation by calculating RBMK spent nuclear fuel isotopic composition
R. Plukienė, A. Plukis, V. Remeikis, and D. Ridikas 281 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Self-formation of Fe/Fe-O nanoparticles in porous SiO2 films
I. Šimkienė, J. Sabataitytė, M. Baran, R. Szymczak, J.-G. Babonas, A. Rėza, and A. Kaliničenko 289 More in a new window/tab

Parameters of semiconducting gas sensors acceptable for non-invasive early detection of wound infections
A. Galdikas, Ž. Kancleris, A. Olekas, D. Senulienė, V. Strazdienė, A. Šetkus, R. Bagdonas, and R. Rimdeika 297 More in a new window/tab

Identification of chlorophyll molecules in peripheral light harvesting complex LHC II
Š. Vaitekonis, G. Trinkūnas, and L. Valkūnas 307 More in a new window/tab
 

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Kompleksiniai Padé artiniai dviejų krypčių ir negretaašiame pluošto sklidimo metode
R. Petruškevičius 225 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvaziklasikinis daugiaelektronių kvantinių taškų modelis
E. Anisimovas, A. Matulis 235 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Cianopiridino vandenilinio ryšio komplekso su trichloracto rūgštimi dinamikos ir protono pernašos tyrimai CP/MAS, 13C ir 17O BMR metodais
V. Balevičius, H. Fuess 241 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Krūvininkų rekombinacijos savybės žemoje temperatūroje išaugintame ir jonais implantuotame GaAs
A. Geižutis, R. Adomavičius, A. Urbanowicz, K. Bertulis, A. Krotkus, H.H. Tan, C. Jagadish 249 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Li3Sc2-xBx(PO4)3 superjonikų gamyba ir jų elektrinės savybės
T. Šalkus, E. Kazakevičius, V. Kunigėlis, L. Jucius, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A. Kežionis, B. Bleiber, H.-J. Lang, A.F. Orliukas 257 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Amorfinio Se salelinių sluoksnių fazinė sudėtis
E. Montrimas, R. Rinkūnas 263 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrinės superjoninių keramikų Li1,3M1,4Ti0,3Al0,3(PO4)3 (M = Zr, Ge) savybės
E. Kazakevičius, A. Určinskas, B. Bagdonas, A. Kežionis, A.F. Orliukas, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis 267 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Cs ir Pu migracija pro dirbtinius ir gamtinius barjerus
G. Lujanienė, S. Motiejūnas, J. Šapolaitė, Ž. Kamarauskas 273 Daugiau – naujame lange/kortelėje

MCNP ir ORIGEN programų patikra RBMK reaktoriaus panaudoto branduolinio kuro izotopinės sudėties vertinimui
R. Plukienė, A. Plukis, V. Remeikis, D. Ridikas 281 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Fe/Fe-O nanodalelių savaiminis susidarymas porėtosiose SiO2 plėvelėse
I. Šimkienė, J. Sabataitytė, M. Baran, R. Szymczak, J.G. Babonas, A. Rėza, A. Kaliničenko 289 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkinių dujų jutiklių parametrai, tinkami ankstyvajam neinvaziniam žaizdų infekcijos apibūdinimui
A. Galdikas, Ž. Kancleris, A. Olekas, D. Senulienė, V. Strazdienė, A. Šetkus, R. Bagdonas, R. Rimdeika 297 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Chlorofilo molekulių identifikacija periferiniame šviesą surenkančiame komplekse LHC II
Š. Vaitekonis, G. Trinkūnas, L. Valkūnas 307 Daugiau – naujame lange/kortelėje
 

Vol. 45, No. 5 (2005)

CONTENTS

Review

Aerosols, organic matter, and impact on climate
D. Čeburnis, J. Ovadnevaitė, K. Kvietkus, V. Remeikis, and V. Ulevičius 323 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

Van der Pauw method application for anisotropically conductive medium
J. Kleiza and V. Kleiza 333 More in a new window/tab

Atoms and molecules

Theoretical study of fast electron-impact ionization of polarized atoms
K. Glemža and A. Kupliauskienė 339 More in a new window/tab

Influence of the two-electron transitions on the radiative lifetimes of excited levels in Be isoelectronic sequence
P. Bogdanovich and R. Karpuškienė 347 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Calculation of radio signal attenuation using local precipitation data
S. Tamošiūnas, M. Žilinskas, A. Nekrošius, and M. Tamošiūnienė 353 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Parametric generation of light X waves by Bessel beam pump
S. Orlov and A. Stabinis 359 More in a new window/tab

Spectral peculiarities of radiation of travelling-wave two crystal optical parametric generator
S. Ališauskas, R. Butkus, A. Piskarskas, K. Regelskis, and V. Smilgevičius 363 More in a new window/tab

Simple ultrashort light pulse chirp measurement device
V. Kabelka 369 More in a new window/tab

Semiconductors

Influence of metallic contacts on the Dember emf in bipolar semiconductors
A. Konin 373 More in a new window/tab

Excess carrier dynamics in SiGe ultra-thin layers
E. Gaubas, A. Uleckas, and E. Simoen 377 More in a new window/tab

Environmental physics

Evaluation of the radiological consequences of 14C due to contaminated Ignalina NPP graphite incineration
E. Maceika, V. Remeikis, D. Ancius, and D. Ridikas 383 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Self-organized criticality in evolution of nuclear fuel microstructure
I. Petrashenko, L. Juodis, G. Trinkūnas, and V. Remeikis 393 More in a new window/tab

Piezoelectric model for active proton transport in bacteriorhodopsin
P.B. Kietis, P. Saudargas, and L. Valkūnas 397 More in a new window/tab

Erratum

Erratum: Deformation potential limited spin relaxation in cubic semiconductors
A. Dargys 411 More in a new window/tab
 

TURINYS

Apžvalga

Aerozolis, organiniai junginiai ir įtaka klimatui
D. Čeburnis, J. Ovadnevaitė, K. Kvietkus, V. Remeikis, V. Ulevičius 323 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Van der Pauw metodo taikymas anizotropiškai laidžiai terpei
J. Kleiza, V. Kleiza 333 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Atomai ir molekulės

Poliarizuotų atomų jonizacijos greitaisiais elektronais teorinis tyrimas
K. Glemža, A. Kupliauskienė 339 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dvielektronių šuolių įtaka berilio izoelektroninės sekos jonų sužadintų lygmenų gyvavimo trukmėms
P. Bogdanovičius, R. Karpuškienė 347 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Radijo signalo silpninimo skaičiavimas, naudojant vietinius duomenis apie kritulius
S. Tamošiūnas, M. Žilinskas, A. Nekrošius, M. Tamošiūnienė 353 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Parametrinė šviesos X bangų generacija, kaupinant Beselio pluoštu
S. Orlov, A. Stabinis 359 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Dviejų kristalų bėgančios bangos parametrinio šviesos generatoriaus spinduliuotės spektriniai ypatumai
S. Ališauskas, R. Butkus, A. Piskarskas, K. Regelskis, V. Smilgevičius 363 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Paprastas ultratrumpųjų šviesos impulsų trukmės ir fazinių charakteristikų matavimo įrenginys
V. Kabelka 369 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Metalinių kontaktų įtaka Demberio elektrovarai bipoliniuose puslaidininkiuose
A. Konin 373 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Perteklinių krūvininkų dinamika ypač plonuose SiGe dariniuose
E. Gaubas, A. Uleckas, E. Simoen 377 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

14C izotopu užteršto Ignalinos AE grafito deginimo radiacinių pasekmių vertinimas
E. Maceika, V. Remeikis, D. Ancius, D. Ridikas 383 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Saviorganizuotas kritiškumas branduolinio kuro mikrostrūktros evoliucijoje
I. Petrashenko, L. Juodis, G. Trinkūnas, V. Remeikis 393 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Aktyviojo protonų transporto bakteriorodopsine pjezoelektrinis modelis
P.B. Kietis, P. Saudargas, L. Valkūnas 397 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Spausdinimo klaida

Spausdinimo klaida: Deformacinio potencialo sąlygota sukinio relaksacija kubiniuose puslaidininkiuose
A. Dargys 411 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 45, No. 6 (2005)

CONTENTS

Issue dedicated to academician Juras Požela celebrating his 80th birthday

Academician Juras Požela, the founder of a Scientific School of Semiconductor Physics in Lithuania, has turned 80 years of age
S. Ašmontas and J. Vaitkus 417 More in a new window/tab

Microwave radiation and X-ray-induced phenomena in semiconductors
S. Ašmontas, A. Laurinavičius, J. Paukštė, and A. Šilėnas 423 More in a new window/tab

CERN Large Hadron Collider projects to improve the radiation hardness of ionizing radiation detectors: The role and control of defects in Si and potential of GaN
J. Vaitkus, A. Blue, W. Cunningham, E. Gaubas, J. Grant, K. Jarašiūnas, A. Kadys, V. Kalendra, V. Kažukauskas, P. Pobedinskas, V. O’Shea, K. Smith, J. Storasta, and A. Žukauskas 437 More in a new window/tab

Enhancement of electron saturated drift velocity in a quantum well by confinement of polar optical phonons
J. Požela, K. Požela, and V. Jucienė 445 More in a new window/tab

The introduction of quantum electronic structures for MEMS devices
H.L. Hartnagel 453 More in a new window/tab

An analytical treatment of the delayed feedback control algorithm at a subcritical Hopf bifurcation
Vikt. Pyragas and K. Pyragas 457 More in a new window/tab

Numerical modelling of the electric field in the semiconductor obstacle placed in the coaxial line
Ž. Kancleris, V. Tamošiūnas, and M. Tamošiūnienė 463 More in a new window/tab

Noise measurements of InGaAsP / InP laser diodes near the threshold current
E. Šermukšnis, V. Palenskis, J. Matukas, S. Pralgauskaitė, J. Vyšniauskas, K. Vizbaras, and R. Baubinas 471 More in a new window/tab

Drift velocity measurement and hot electron capture in AlGaN/AlN/GaN
O. Kiprijanovič, A. Matulionis, J. Liberis, and L. Ardaravičius 477 More in a new window/tab

Hot electron dynamics and optical nonlinearities in non-uniformly excited indium phosphide
L. Subačius, I. Kašalynas, M. Vingelis, and K. Jarašiūnas 481 More in a new window/tab

Effect of high-energy protons on 4H-SiC radiation detectors
V. Kažukauskas, R. Jasiulionis, V. Kalendra, and J.-V. Vaitkus 487 More in a new window/tab

Excess carrier decay peculiarities caused by disorder in dislocation-rich SiGe and GaN layered structures
E. Gaubas, A. Aleknavičius, M. Bauža, and A. Uleckas 497 More in a new window/tab

Development of Lithuanian physics in the second half of the 20th century: Statistical analysis
R. Karazija, A. Momkauskaitė, and R. Kivilšienė 503 More in a new window/tab

Volume table of contents – Vol. 45 (2005) 511
 

TURINYS

Skiriama akademikui Jurui Poželai 80 metų sukakties proga

Akademikui Jurui Poželai – puslaidininkių fizikos mokslinės mokyklos Lietuvoje įkūrėjui – 80 metų
S. Ašmontas, J. Vaitkus 417 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Mikrobangų ir Rentgeno spinduliuotės sukeliami reiškiniai puslaidininkiuose
S. Ašmontas, A. Laurinavičius, J. Paukštė, A. Šilėnas 423 Daugiau – naujame lange/kortelėje

CERN’o Didžiojo hadronų kolaiderio projektai, siekiant pagerinti jonizuojančios spinduliuotės detektorių radiacinį atsparumą: defektų silicio kristaluose vaidmuo bei jo kontrolė ir GaN – nauja medžiaga detektoriams
J. Vaitkus, A. Blue, W. Cunningham, E. Gaubas, J. Grant, K. Jarašiūnas, A. Kadys, V. Kalendra, V. Kažukauskas, P. Pobedinskas, V. O’Shea, K. Smith, J. Storasta, A. Žukauskas 437 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektronų soties dreifinio greičio padidėjimas kvantinėje duobėje dėl polinių optinių fononų suspraudimo
J. Požela, K. Požela, V. Jucienė 445 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Kvantinės elektronikos darinių įterpimas į MEMS prietaisus
H.L. Hartnagel 453 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Analizinis valdymo algoritmo vėluojančiu grįžtamuoju ryšiu tyrimas arti subkritinės Hopfo bifurkacijos
Vikt. Pyragas, K. Pyragas 457 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Elektrinio lauko puslaidininkinėje kliūtyje, kuri yra bendraašėje linijoje, skaitmeninis modeliavimas
Ž. Kancleris, V. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė 463 Daugiau – naujame lange/kortelėje

InGaAsP / InP lazerinių diodų triukšmų tyrimas slenkstinės srovės srityje
E. Šermukšnis, V. Palenskis, J. Matukas, S. Pralgauskaitė, J. Vyšniauskas, K. Vizbaras, R. Baubinas 471 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Karštųjų elektronų pagavimas ir jų dreifo greičio matavimas AlGaN/AlN/GaN
O. Kiprijanovič, A. Matulionis, J. Liberis, L. Ardaravičius 477 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Karštųjų krūvininkų dinamika ir optiniai netiesiškumai nevienalyčiai sužadintame indžio fosfide
L. Subačius, I. Kašalynas, M. Vingelis, K. Jarašiūnas 481 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Didelės energijos protonų poveikis 4H-SiC jonizuojančiosios spinduliuotės detektoriams
V. Kažukauskas, R. Jasiulionis, V. Kalendra, J.V. Vaitkus 487 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Netvarkos lemiami nepusiausvirųjų krūvininkų relaksacijos ypatumai didelio dislokacijų tankio SiGe ir GaN sluoksniuotuose dariniuose
E. Gaubas, A. Aleknavičius, M. Bauža, A. Uleckas 497 Daugiau – naujame lange/kortelėje

Lietuvos fizikos raida XX a. antroje pusėje: statistinė analizė
R. Karazija, A. Momkauskaitė, R. Kivilšienė 503 Daugiau – naujame lange/kortelėje

2005 m. 45 tomo turinys 511

2004 metai | 2005 | 2006 metai | Kiti